Nezařazené

Komentáře

 • Zdenko napsal:

  Pocuvam iba zo zaznamu, kto je ten koho meno sa nesmie vyslovit?

 • Kamjdu napsal:

  Jsem si jist, že panu VK i Vítkovi jde primárně o snížení voličského potenciálu jediné vlastenecké strany, která je v parlamentě a za tím účelem se on vydává hodnotově za někoho jiného než opravdu je. Je prostě tím proti komu se na oko vymezuje a které jakože nenávidí. Je prostě sionista.
  Asi nejsem první kdo už jim to prokoukl a možná již dávno to mnozí prokoukli. Kolik to asi sype penízků? Boží síly to ale všechno vidí.a patrně čekají, až se všechno ukáže v úplné nahotě…:-)

 • Dobesova napsal:

  Chtěla jsem napsat původně něco protisystémového a kritického k systému vládnutí, ale jelikož se nenechám popotahovat soudy, nechám si to pro volby.

 • Dobesova napsal:

  Koronavirová šaškárna je naplánována na 42 měsíců-a odpovídá to i přesně dalším známým předpovědím, že „vlk“ bude řádit 42 měsíců.Vzácně se to shoduje. Takže těm 3 rokům, které uvádíte, bych věřila.

 • tynbo napsal:

  Dobrý den,

  děkuji Vám za zajímaý rozhovor, chtěla bych se zeptat v jaké formě užíváte zmiňovaný vitamin D3, zda byste poradili výrobce. Dnes je na trhu spoustu značek a druhů, není snadné vybrat.

  Děkuji za odpověď a přeji mnoho zdraví a úspěchů
  Posluchačka Kristýna

 • bobo napsal:

  Děkuji za odpověď ale přece jen je potřeba vědět že izajáš hovoří o tom , že Bůh o svých ctitelích říká toto: “ jste moji svědkové, je Jehovův výrok. Můj sluha, kterého jsem vyvolil,,. Jestliže vydávají svědectví o jménu Boha a Bůh je sám nazývá svými svědky, nejsou zcela jistě žádnými opovážlivci, kteří by si boží jméno nějakým ne uctivým způsobem vykládali nebo přivlastňovali. První svědek Jehovův byl Ježíš a on sám to ve Zjevení Jana říká: „to říká amen, věrný a pravý svědek, počátek božího stvoření „.. Jehova má svědky nejenom v nebi ale i na zemi, jinak si myslím že svědkové nejsou satanisty protože satan je jejich úhlavní nepřítel ale můžete tomu věřit. Nadávky nebyly určený vám. Porca bestia je satan a jeho démoni. Hezký den.

  • Simona napsal:

   Církevní organizace Svědkové Jehovovi patří k řadě Církevních Organizací sloužících k izolování a polapení lidí tíhnoucích k Bohu a nebo se silnou potřebou patřit do nějaké duchovní společnosti. Nenechte se ale rouškou křesťanství mýlit, Svědkové Jehovovi vyloučí každého, kdo se odváží vzývat pravého Ježíše. Ježíš Kristus je podle tohoto učení jen anděl a jeho Božství zásadně neuznávají. Duch Svatý v podání této organizace není živou bytostí, Božím Duchem, ale jen energií, tím vším naplňují Biblický verš o nesení jiného evangelia, doslovně tedy lživé informace.

   Církevní Organizace Svědkové Jehovovi člověka izoluje, odřízne od okolního světa a pak ho vydírá, že pokud nebude poslušný, nemilosrdně ho vyloučí. Tedy klasický postup sekty. A proč to vlastně sekty dělají? Opravdovým důvodem jejich existence, nejsou peníze, ačkoliv to tak na první pohled tak vypadá. Je jím služba duchu Bezbožnosti. V tomto případě se jedná o velice efektivní odvádění lidí od poznání Pravdy metodou vydávání se za křesťanskou církev.

   2K 11,4 Když někdo přijde a zvěstuje jiného Ježíše, než jsme my zvěstovali, nebo vám nabízí jiného ducha, než jste dostali, nebo jiné evangelium, než jste přijali, klidně to snášíte!

   Ga 1,7 Jiné evangelium ovšem není; jsou jen někteří lidé, kteří vás zneklidňují a chtějí evangelium Kristovo obrátit v pravý opak.

   Ga 1,8 Ale i kdybychom my nebo sám anděl z nebe přišel hlásat jiné evangelium než to, které jsme vám zvěstovali, budiž proklet!

   Ga 1,9 Jak jsem právě řekl, a znovu to opakuji: Jestliže vám někdo hlásá jiné evangelium než to, které jste přijali, budiž proklet!

   Každý svědek Jehovův také musí okamžitě změnit svou víru na základě tzv. “nové pravdy” v momentě, kdy je uveřejněna v literatuře této organizace, tedy primárně v časopise Strážná věž. Pokud nebude ochoten takové nové učení přijmout a přizpůsobit se mu, bude za to vyloučen.

  • Simona napsal:

   Nesnášíš náboženství? Bůh také!
   Nesnášíš náboženství? Bůh také

   Většina ateistů má jistě za to, že křesťané jsou nějací šířitelé jakéhosi spasení, chodí do kostela uctívat papeže nebo se shromažďují ve sborech a tam plánují příchod Aštara Šerana s Ježíšem v patách nebo rozdávají časopisy Strážná Věž, které píší o příchodu Ježíše a proto musíte podepsat přiloženou smlouvu o odevzdání svého majetku a žít v celibátu a tak podobně. Že křesťané jsou otravní a nepříjemní lidé, násilně vnucují své náboženství, stále dodržují spoustu a spoustu zákonů, jsou svázáni desaterem a neumějí si pořádně užívat života.

   Takto to opravdu není. Kristova Církev není žádná lidská Organizace, která má jméno a svou budovu. Například Katolíci, Jehovisté, Vesmírní Lidé a podobné ohavnosti. Každé náboženství a k němu příslušná lidská Organizace má totiž své (lživé) učení odvozené z Bible nebo jiných spisů.

   V Bibli se ale nepíše o chození do kostelů, autoritě papeže, modlení se k Panně Marii a jiným zemřelým osobám (takzvaným svatým), modlení se s růžencem, uzavírání se do klášterů, očekávání příletu kosmické lodi, která nás spasí, upalování čarodějnic, povinném celibátu nebo nějakém přehnaném uctívání a strachu před hrozivým Bohem všeho zla, který vás za hřích pošle do pekla. Dokonce i krucifix s Ježíšem není pro pravé křesťanství košer.

  • Simona napsal:

   Boží Syn, který přišel v těle na tento svět, aby se stal smírnou zástupnou obětí za hříchy lidí a ohlásil lidem Boží království. Ti, kdo v Něho uvěří a rozhodnou se následovat Jeho učení, se stávají kristovci (křesťany). Jsou smířeni s Bohem a jestliže si až do konce zachovají čistou víru a vydanost Bohu, obdrží věčný život. Během života zde na Zemi se stávají kněžími Boha a kralují s Ježíšem.

   Principem je, že lidé nemilující pravdu se sami odsuzují nevírou v Ježíše Krista. Jinými slovy, nemohou se prezentovat jako milovníci Boha, a přitom nebýt následníkem Božího Syna.

   1. Petrův 2,9 Vy však jste ‚rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid náležející Bohu‘, abyste hlásali mocné skutky toho, kdo vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla.

   Jestliže vám nestačí slyšet o Ježíši pravdu, budete nuceni zvolit některou ze Satanem nabízených lží. Pak ale nemůžete očekávat, že tyto lži vás dovedou ke stejnému cíli (věčnému životu) jako víra ve skutečného Ježíše Krista.
   Matouš 12, 24-28 Když to slyšeli farizeové, řekli: „On nevyhání démony jinak než ve jménu Belzebula, knížete démonů.“ Protože znal jejich smýšlení, řekl jim: „Každé království vnitřně rozdělené pustne a žádná obec ani dům vnitřně rozdělený nemůže obstát. A vyhání-li satan satana, pak je v sobě rozdvojen; jak tedy bude moci obstát jeho království? Jestliže já vyháním démony ve jménu Belzebula, ve jménu koho je vyhánějí vaši žáci? Proto oni budou vašimi soudci. Jestliže však vyháním démony Duchem Božím, pak už vás zastihlo Boží království.
   ————
   Skutečné křesťanství je osobní vztah Boha s člověkem, náboženství jsou lidským vynálezem. Ježíš nepřišel založit náboženství, ale ustanovit svou Církev. Tato Církev není totožná s lidskými církevními organizacemi, ale tvoří ji všichni opravdoví následovníci Ježíše Krista.
   —————
   Lukáš 16,15 Řekl jim: „Vy před lidmi vystupujete jako spravedliví, ale Bůh zná vaše srdce: neboť co lidé cení vysoko, je před Bohem ohavnost.

   Lukáš 11, 43-46 Běda vám farizeům! S oblibou sedáte na předních místech v synagógách a líbí se vám, když vás lidé na ulici zdraví. Běda vám! Jste jako zapomenuté hroby, po nichž lidé nahoře chodí a nevědí o nich.“ Nato mu jeden ze zákoníků odpověděl: „Mistře, když toto říkáš, urážíš také nás!“ On mu řekl: „I vám zákoníkům běda! Zatěžujete lidi břemeny, která nemohou unést, a sami se těch břemen nedotknete ani jediným prstem.

   Matouš 23,27 Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Podobáte se obíleným hrobům, které zvenčí vypadají pěkně, ale uvnitř jsou plné lidských kostí a všelijaké nečistoty.

   Jan 2,13-16 Byly blízko židovské Velikonoce a Ježíš se vydal na cestu do Jeruzaléma. V chrámu našel prodavače dobytka, ovcí a holubů i penězoměnce, jak sedí za stoly. Udělal si z provazů bič a všecky z chrámu vyhnal, i s ovcemi a dobytkem, směnárníkům rozházel mince, stoly zpřevracel a prodavačům holubů poručil: „Pryč s tím odtud! Nedělejte z domu mého Otce tržiště!“
   ——
   Satan se ze všech sil snaží, aby lidé přijali některou z jeho lživých nabídek a rozhodli se jí věřit. Bůh Satanu dovoluje nabízet tyto bludy těm, kteří nemilují pravdu, aby si každý mohl vybrat tu lež, která se mu zamlouvá. Tak lidé sami nad sebou vynášejí soud, když odmítají milovat pravdu a volí lež podle svého naturelu. Přijímají tak nejrůznější démonská učení a následují falešné mesiáše, kteří je nemohou přivést k věčnému životu s Bohem.

   K Otci vede jediná cesta, a tou je skutečný Ježíš Kristus.

   • Simona napsal:

    napsal Raymond V. Franz

    Svoboda je nepostradatelnou součástí ryzího křesťanství. Hledání křesťanské svobody je pokračováním knihy Krize svědomí. Ukazuje, jak v minulosti proniklo nahlodávání této svobody do raného křesťanství a jak se objevuje v církvi i dnes. Na příkladu svědků Jehovových je ukázáno, jak se loajalita k organizaci může stát důležitější než víra. Mnozí křesťané musí řešit podobné problémy, když se ve své církvi snaží skloubit hlas svého svědomí s loajalitou, odpovědností a svobodou. Hledání křesťanské svobody je kniha, která přivede čtenáře různých vyznání k zamyšlení nad tím, jak hluboce si váží své křesťanské svobody, a jak svobodnými ve svém náboženství opravdu jsou. Kniha není určena jen zájemcům o pozadí víry svědků Jehovových, ale upozorňuje i v obecné rovině, jak mechanismus manipulace může působit v jakékoliv skupině.

    „Jsme svobodní, když naše jednání není vynucováno žádnými pravidly. K dosažení schváleného postavení v křesťanském sboru existuje cesta, která je vznešenější než cesta zákonů a pravidel. Závažný problém, který zde předkládám, se zdaleka netýká jenom náboženské skupiny, o které pojednávám. Dotýká se samotné podstaty dobrého poselství o Božím synu, Ježíši Kristu.“

    – Raymond Franz

  • Simona napsal:

   Raymond Franz prošel všemi stupni hierarchie v organizaci svědků Jehovových. Od dětství vyrůstal ve významné rodině svědků. Jeho strýc se stal později prezidentem Společnosti Strážná věž (vydavatelská společnost svědků). Léta strávil v misionářské službě v Karibiku, kde se například v Dominikánské republice setkal v roce 1956 i s nechvalně známým diktátorem Trujillem, když mu s nasazením vlastního života osobně předával petici za zrušení zákazu svědků Jehovových. V roce 1971 se dostal do ústředí svědků v newyorském Brooklynu, kde pak působil 9 let jako člen nejužšího vedení tzv. vedoucího sboru svědků Jehovových. Krátce poté, co z funkce rezignoval, byl v roce 1981 ze společenství svědků exkomunikován.

   Je dosud jediným, kdo promluvil o rozhodovacích mechanismech několikačlenného vedoucího sboru, který silně ovlivňuje životy více než sedmi miliónů svědků Jehovových na celém světě. O svých zkušenostech ze zákulisí organizace napsal knihy Krize svědomí a Hledání křesťanské svobody, které byly přeloženy také do češtiny.

   Po své exkomunikaci, kromě sepsání dvou knih, cestoval Raymond Franz téměř 30 let po Spojených státech a navštívil také mnoho zemí světa, kde se účastnil přednášek a vysvětloval změnu svého postoje ke svědkům.

   Když navštívil v říjnu 2007 Prahu, bylo patrné, že mu ani tak nejde o propagaci svých knih a svých myšlenek, jako o „předání ducha“. Chtěl se setkat s lidmi, kteří jsou bývalými svědky a kteří participují v různých skupinách, které se zabývají pomocí obětem autoritářsky vedených společenství. Jeho hlavním poselstvím a oním „duchem“, který předával, byly myšlenky týkající se odpuštění, smíření a trpělivosti. Dával si vždy velký pozor na to, aby neříkal o svědcích nic znevažujícího. Z jeho úvah bylo zřejmé, že nejde cestou nenávisti a pomsty. Chtěl jim pomoci. A láskyplně označoval lidi, kteří jsou stále v mašinérii organizace svědků a kteří třeba i způsobují druhým bolest, jako „oběti obětí“. Současní představitelé svědků, ať na místní sborové úrovni nebo i v celosvětovém ústředí, nejsou autory represivního systému, který svědkové mají. Jsou již několikátou generací, která se stala obětí totalitního způsobu uvažování. Jedinec jen velmi obtížně může opustit tento systém, a to jen za cenu ztrát mnoha životních jistot a letitých přátel. Raymond Franz nechtěl z tohoto důvodu útočit na současné svědky, ale chtěl jim jako obětem poskytnout první pomoc. V České republice i na celém světě jsou tisíce bývalých svědků, kteří vděčí právě Raymondu Franzovi a jeho knihám za procitnutí a osvobození z totalitního společenství.

   R.V. Franz zemřel 2.6.2010 ve věku 88let ve Winstonu v Georgii ve Spojených státech.

   Michal M. Malý, 7.7.2010
   (Článek vyšel v časopise Dingir, č.2, 2010)

 • vladvit napsal:

  Bohužel politická strana NÁROD SOBĚ nedodržel dohodu s ANS a s JEDNOTNÝMI – aby si tyto tři strany nestavěly protikandidáty – a postavil kandidáta proti předsedkyni JEDNOTNÝCH v Ostravě P. Cimprichové a proti předsedkyni ANS na Praze 9 V. Vítové. Zástupce JEDNOTNÝCH i ANS toto jednání politické strany NÁROD SOBĚ velmi mrzí.

 • vorisek napsal:

  Dobrý den,
  Pořad byl jako vždy nádherný.
  Kdyby si někdo chtěl poslechnout píseň v sanskrit tak zde je odkaz na youtube.
  https://www.youtube.com/watch?v=uDd3iupKUyI
  nebo zadat Gaiea Sanskrit
  Je to opravdu nádherné, a je škoda, že o takové krásné věci postupně přicházíme.

  S pozdravem

 • Chulio napsal:

  Kde nájdem to video s tou pani u psychológa prosím?

 • […] snad se to Zemanovi podařilo, protože včera jsem na Svobodném vysílači (https://www.svobodny-vysilac.cz/2020-09-06-komentovane-zpravodajstvi-ing-tichy-a-ivo-gec/) slyšel, jak právě akce Koláře, Hřiba, Vystrčila a podobných jsou účelně zaměřené na […]

 • Simona napsal:

  Bude to opravdu temná zima…a celkově už to vše, co jsme znali, končí. Všichni to cítíme. Připravte se jak nejlépe můžete..zabezpečte to nejcennější. Nakupte nějaké potraviny. Ikdyž je to málo, nevadí..aspoň něco.
  Cítím to stále více. Bude to kruté.
  Také si zazálohujte důležité příspěvky a články, videa, která jsou pravdivá ukazující na nový systém a tak dále. Budou jistě výpadky internetu a my nezačipovaní určitě nebudeme moct nikam psát. Bude jen pro ty, co se oddají novému systému. Proto stahují různé sociální sítě a nyní budou stahovat i média a pak vznikne jedno jediné, které bude hlásat tu “pravdu” (samozřejmě agendu). Musíme se spoléhat pouze na Boha a VĚŘIT POUZE JEMU. Dávejte pozor, aby jste nebyli svedeni. Je mnoho zpráv, co kolují. Některé jsou však z falešného světla “naděje”. Je to past. Obzvláště jsem si všimla, že cokoliv “smažou”, tak to automaticky bere veřejnost jako pravdu. Přemýšlejte…není to náhodou dokonalý tah, aby se právě lidé chytili na jejich nový systém a agendu? Je to řízené a účelové. Takto si dělají reklamu a vedou lidi k falešné jednotě NWO. (Neříkám, že vše, ale většinou je to reklama pouze na NWO)
  Věřte pouze Bohu a Ježíši Kristu. Jeho plánu. Pouze on je pravda, cesta a život. Žádný Putin, Trump, Žaloudík, Babiš, falešný mesiáš..nikdo z nich nikoho nespasí. Pouze víra v Ježíše, našeho Pána. On za nás zemřel. Za každého z nás,abychom měli život věčný. On je náš Mesiáš. Žádného jiného nepotřebujeme a nechceme!
  Žádné bohatství ani univerzální příjem, který budou rozdávat se znamením šelmy… nechceme! My máme poklad v nebi.
  Lidé budou pokoušeni tímto podvodem s penězmi jako Ježíš, když ho pokoušel ďábel a nabízel mu moc a slávu. Ale Ježíš se nedal a vyhnal ho. Takto budou nyní pokoušeni lidé. A také mnoho věřících odpadne. Nedejte se.

 • Simona napsal:

  Qanon je řízená izraelská opozice, která dělá cestu antikristu a připravuje lidi na tzv. Zlatý věk – falešného míru a prosperity.
  V Bibli čteme o dvou šelmách. Jedna šelma vystupující z moře a druhá šelma vystupující ze země. Dvě šelmy symbolizují dva systémy, které si skrytě předají moc, aniž by o tom svět tušil. První šelma vystupující z moře symbolizuje tento systém – Obamu,deep state, kabalu (tak jak ji prezentuje Qanon),teroristické útoky viz. 11.září, nespravedlivý kapitalismus, globální oteplování a tak dále..
  Druhá šelma reprezentuje Qanon – “Zlatý věk” falešný mír a prosperita – systém antikrista viz. Agenda GESARA – ‘obdarování’ všech lidí na zemi (ekonomika “dávání”) . První šelma je raněná – skrz toto odhalení Qanon..zlý vykořisťovací kapitalismus. Lidé zjistili, že tento systém nefunguje, politikům jde pouze o moc a své majetky a nejde jim o svůj lid. Skrz koronu se také rozrostlo ‘poznání’ toho zla, které nás tu ovládá a kreré nemůže dál pokračovat a musí se nějak řešit. Proto je tu Qanon s , který pracuje ve skrytu a slibuje mír a prosperitu. Ten první systém je raněný. Lidé ví, že takto to dál nejde..Proto také vznikají protesty. Lidé volají po svých právech a oni jim je dají ve stylu NWO, tak, že to ani nepoznají. Proto tedy přichází na scénu druhá šelma ze země a ta si propůjčuje moc té první šelmy – toho prvního systému. Jenže ta smrtelná rána té první šelmy se uzdravuje. A celý svět půjde za tou druhou šelmou v nevědomosti, že následují tu první šelmu, jejíž smrtelná rána se uzdravila. Takže vše toto násilí, útlak vlád, protesty, korona..vše, co se děje nyní, si bude vyžadovat ŘEŠENÍ – v PODOBĚ NWO A “SPASITELE” – ANTIKRISTA, který “vyřeší problémy světa”. Všichni vědí, že tento systém je již RANĚNÝ/PROHNILÝ, že to takto dál nemůže pokračovat. Proto také přidali další podvod s “globálním oteplováním” a ochranou životního prostředí. Vše bude navazovat na příští antikristův systém, který nastane po pádu tohoto systému / globálním ekonomickém kolapsu. Pak nastane RESTART ekonomiky skrz agendu GESARA, která všem odpustí dluhy a slíbí lidem peníze – podmínka bude jistě čip. Protože víme, že ta druhá šelma bude nutit malé i velké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby přijali znamení na čelo nebo na ruku a aby ten, kdo nebude mít toto znamení šelmy nemohl KUPOVAT ANI PRODÁVAT. Proto budou v ekonomice GESARA tzv. LIMITY na potraviny, vymluví se na ochranu životního prostředí a změnu klimatu a že moc spotřebováváme a měli bychom “budovat” novou a lepší společnost. Limity vzniknou proto, aby kdokoliv s čipem nemohl živit někoho bez čipu. Je to dokonale promyšlené. Proto tu ani Gréta nebyla náhodou a jen tak “náhodou” neobletěla celý svět. Zase dali lidem do hlavy myšlenku..je to stejný podvod jako korona. Vše se děje současně. Ochrana životního prostředí a korona. Vše je propojené. Kolik lidí nyní říká, že je to “dobře, že jsme zpomalili, že aspoň se čistí ovzduší a že ubývají emise”. Přesně tohle chtějí aby si lidi mysleli. Chtějí tím naznačit, že ten virus nám přišel naznačit, že máme zpomalit a začít chránit přírodu. Bude to vše souviset s budoucí ekonomikou a celým systémem. Nyní se restaruje společnost a probíhá PŘECHOD na digitální systém – 5G. Nový systém.
  “Zlatý věk”, kde si budou na oko všichni “rovni” a budou mít jeden univerzální plat. Konec kapitalismu. Qanon je zrod NWO a marxismus. Je to příprava na antikrista. Museli dát probuzeným lidem myšlenku, že za ně někdo bojuje a připravit je tak na nový systém, aby vítali antikrista. Je to velká past a iluze.
  Antikrist totiž nastolí ten falešný mír. Usadí se ve 3. Chrámu a Židé a celý svět, budou oslavovat konec starého systému/kapitalismu. A začátek nového systému, kde si budou lidé “rovni” a klanět se falešnemu spasiteli, který “vyřešil” problémy světa. Satan totiž teď odhaluje pravdu, ale pouze část. Je to nositel falešného světla – LUCIFER – SVĚTLONOŠ. Otec lži. Rád se vydává za světlo. Odhaluje částečné pravdy, aby mu opět lidé naletěli a věřili v dobro v tomto světě a ve vládě/politice. Nikomu nahoře o nás nejde, nikomu, kdo je u moci. Nikomu, kdo dostane prostor v mainstreamu. Vše je řízené. Qanon vede lidi k falešnému světlu naděje. Satan dá lidem 1000 pravd, aby uvěřili jedné jediné lži. Nyní hubí na oko své vlastní/zatýká. Proč? Protože už je nepotřebuje. Jejich éra skončila. Začala ‘messiánská éra’ – antiktistova éra. Ten pod sebou nikoho potřebovat nebude. Bude vládnut sám.
  Qanon je obrovská past a připravuje lidi na “zlatý věk”, systém antikrista.
  Jediná pravda, cesta a život je Ježíš Kristus. Jediný ON má plán s každým na této zemi. Žádný Qanon ani falešný mesiáš.

 • bobo napsal:

  Pokračování… Důležitost božího jména je i v Ježíšově příkazu:,,Budete se tedy modlit takto. Otče náš, buď posvěceno tvé jméno,,. Všimněte si, že v modlitbě se modlíme o posvěcení božího jména na 1. místě. Jak ho chcete posvětit když ho nebudete používat, vyslovovat? Ezechiel kdysi dávno napsal. ,,A stane se, že každý, kdo vzývá Jehovovo jméno, bezpečně vyvázne,,. Nezlobte se na mne, ale potřebujete se vzdělat v božím slově, jen tak vás Jahve bude moci zachránit. Neznabozi mají svůj úděl popsán hodně nepěkně v Bibli. ,, Přitom je spravedlivé od našeho Pána, aby byli zničeni ti, kteří neznají Boha a kteří neposlouchají dobrou zprávu o našem Pánu Ježíši,,. Ono chtít změnit Bohu jméno, protože se nám to nehodí, připustit že ti kazatelé co jitří svědomí bezbožným a falešným křesťanům by mohli mít pravdu, to je podle mne troufalost, ne jen neznalost. Přeji vám, abyste studiem Bible unikla z Ďáblovy léčky, do níž jste byla zaživa chycena, jak praví apoštol Pavel.

  • Simona napsal:

   Jména končící na YAH:

   #29 Abijah (AbiYAH – můj Otec je YAHUWAH)

   #138 Adonijah (AdoniYAH – můj pán je YAHUWAH)

   #223 Uriah (UriYAH – můj plamen je YAHUWAH)

   #274 Ahaziah (AchazYAH – vlastnictví YAHUWAHOVO)

   #452 Elijah (EliYAH – můj Eloah je YAHUWAH)

   #3414 Jeremiah (YirmeYAH – vyvýšen YAHUWAHEM)

   #5662 Obadiah (ObadYAH – Služebník YAHUWAHA)

   #6846 Zephaniah (TsephanYAH – skrytý YAHUWAHEM)

   #2899 Tob-adonijah (Tob AdoniYAH – potěšení pro mého pána YAHUWAHA)

   Jména začínající s YAHU:

   #3059 Jehoahaz (YAHUachaz – YAHUWAH uchopil)

   #3075 Jehozabad (YAHUzabad – YAHUWAH dotoval)

   #3076 Jehohanan (YAHUchanan – YAHUWAH si oblíbil)

   #3078 Jehoiada (YAHUyakin – YAHUWAH-znám)

   #3079 Jehoiakim (YAHUyaqim – YAHUWAH pozvedne)

   #3088 Jehoram (YAHUram – YAHUWAHEM pozvednut)

   #3085 Jehoadah (YAHUaddah – YAHUWAHEM ozdoben)

   #3092 Jehoshaphat (YAHUshaphat – YAHUWAHEM souzen)

   #3100 Joel (YAhwEl – YAHUWAH je jeho El [Bůh])

   Jména s YAHU uprostřed:

   #454 Elihoenai (ElYAHUenai – k YAHUWAHOVI jsou mé oči)

   Existuje daleko více jmen, která používala El jako odkaz na „Yahuwaha“.

   Elisabeth – Elisbet: El přísahy
   Ezekiel – YechzqEl: El posilní
   Gabriel – Gabriy’El: Muž Ela
   Michael – Miyka’El: Kdo je jako El?
   Mishael – Mysha’El: Kdo je co El je
   Samuel – Shemuw’El: Uslyšen Elem
   Daniel – DaniEl: Soudce Ela

 • bobo napsal:

  Ola, paní Simono. Mama mia,porka bestia,snad vás satan nesežral ještě celou? Říkáte že Bůh se nejmenuje Jehova. Už i ta satanova cirkev katolická napsala v ekum. překladu v poznámce pod čarou ve vysvětlivkách ve stati ,, Jména,, – , že,, Jméno JEHOVA připomínalo Izraeli Boha blízkého, spasitele. Podle staré české tradice jméno JEHOVA nahrazujeme slovem ,,Hospodin,,. I na mostě na Karláku je na kříži JHVH, Boží jméno, což je důkaz že Židé Boží jméno zapomněli, neboť si vymysleli ptákovinu, že Boží jméno se nesmí vyslovovat a tak místo souhlásek psali jen tečky. Dále tvrdíte že Bůh se jmenuje Jehošua. To opravdu myslíte vážně, takto se shazovat? Nastudujte si Hebrejštinu. Boží jméno se vyslovuje ve všech zemích podobně…JEHOVA. EOVA. Íehová. Je to hebrejské jméno a jeho význam je:,, působí aby se stalo,,. A jméno Ježíše je Jehošua a význam je :,, JEHOVA je moje záchrana,, . Tolik výkladové slovníky Encyklopedia Britanica a Encyklopedia Catolica. Víte, mám pocit, že chcete posluchačům předat vědomosti ale jdete na to moc zbrkle. Boží jméno je velmi důležité znát a používat. JEHOVA řekl, že:,, Nikomu nedám svou slávu, ani chválu rytinám,,. Falešný Babylon, (dnešní církve v ekumenu) vyřvávají HALELUJAH, ale neuvědomují si, že to znamená- Chvalte Jehovu…

  • Simona napsal:

   JEHOVA -NENI SPRAVNE MENO!!ZEL!!
   SPRAVNE ZNENI BOHA JHVH JE:YAHUWAH“!!

   „Tomu, jenž vítězí, . . . dám jemu kamének bílý, a na tom kaménku jméno nové napsané, kteréhož žádný neví, než ten, kdož je přijímá.“ (Zjevení 2,17)

   „Kdo zvítězí, . . . napíšiť na něm jméno . . . Mého . . . [Eloaha] a jméno města Nový Jeruzalém, . . . i jméno své nové.“ (Zjevení 3,12)

   Bible obsahuje mnoho, mnoho zaslíbení pro ty, kdo zdědí věčný život. Jedno z nejkrásnějších, avšak nejméně pochopených, je zaslíbení toho, že boží jméno bude napsáno na čele každého, kdo zvítězí. Protože většina lidí nechápala, co takové zaslíbení znamená, zaslíbení bylo přehlíženo. Jedná se však o jedno z nejvíce povzbudivých a naději dodávajících zaslíbení v Bibli.

   Jména jsou používána, aby identifikovala jednotlivce, rodiny a kmeny. V mnoha kulturách přejímá nevěsta po svatbě příjmení (jméno rodiny) svého manžela. V několika málo kulturách přejímá muž příjmení nevěsty. Smyslem však je, aby jejich jména byla spojena, protože oni dva jsou nyní považováni jako „jedno tělo“. (Genesis 2,24)
   ——
   Jména končící na YAH:

   #29 Abijah (AbiYAH – můj Otec je YAHUWAH)

   #138 Adonijah (AdoniYAH – můj pán je YAHUWAH)

   #223 Uriah (UriYAH – můj plamen je YAHUWAH)

   #274 Ahaziah (AchazYAH – vlastnictví YAHUWAHOVO)

   #452 Elijah (EliYAH – můj Eloah je YAHUWAH)

   #3414 Jeremiah (YirmeYAH – vyvýšen YAHUWAHEM)

   #5662 Obadiah (ObadYAH – Služebník YAHUWAHA)

   #6846 Zephaniah (TsephanYAH – skrytý YAHUWAHEM)

   #2899 Tob-adonijah (Tob AdoniYAH – potěšení pro mého pána YAHUWAHA)

   Jména začínající s YAHU:

   #3059 Jehoahaz (YAHUachaz – YAHUWAH uchopil)

   #3075 Jehozabad (YAHUzabad – YAHUWAH dotoval)

   #3076 Jehohanan (YAHUchanan – YAHUWAH si oblíbil)

   #3078 Jehoiada (YAHUyakin – YAHUWAH-znám)

   #3079 Jehoiakim (YAHUyaqim – YAHUWAH pozvedne)

   #3088 Jehoram (YAHUram – YAHUWAHEM pozvednut)

   #3085 Jehoadah (YAHUaddah – YAHUWAHEM ozdoben)

   #3092 Jehoshaphat (YAHUshaphat – YAHUWAHEM souzen)

   #3100 Joel (YAhwEl – YAHUWAH je jeho El [Bůh])

   Jména s YAHU uprostřed:

   #454 Elihoenai (ElYAHUenai – k YAHUWAHOVI jsou mé oči)

   Existuje daleko více jmen, která používala El jako odkaz na „Yahuwaha“.

   Elisabeth – Elisbet: El přísahy
   Ezekiel – YechzqEl: El posilní
   Gabriel – Gabriy’El: Muž Ela
   Michael – Miyka’El: Kdo je jako El?
   Mishael – Mysha’El: Kdo je co El je
   Samuel – Shemuw’El: Uslyšen Elem
   Daniel – DaniEl: Soudce Ela

   • Simona napsal:

    A DODAM ESTE:BOH VIE,AKO MA SO SVOJIM MENOM NARABAT,A „JEHOVOVY SVEDKOVIA“SI DALI MENO „AKOZE“PO BOZIM MENO,KEDZE TATO NABOZENSKA DENOMINACIA JE SATANOVA ORGANIZACIA A VEDIE ICH SATANSKY DUCH,BOH BY TO NEDOVOLIL,ABY JEHO MENO BOLO ZNEUCTENE!!TAKZE TREBA SI VECI RIADNE NASTUDOVAT,A NIE HNED TU POUZIVAT NADAVKY A SPROSTE INVEKTIVY!ALE AJ TAK DAKUJEM,ZE MA POCUVATE!
    S POZDRAVOM
    SIMONA S.

 • breathless.beauty napsal:

  Už se těším, až tohoto budižkničemu vyřadíte z programu. Jistě se najde plno kvalitnějších zdrojů…
  https://tadesco.org/peter-insider-odhalen-video/
  https://aluska.org/zapisnicek-unor-2018/

 • Dobesova napsal:

  Děkuji za opět hezký pořad a k Vaší poslední větě na rozloučenou: jelikož mám naprosto stejný pocit ohledně chemtrails, začínám s prevencí: 2 dny po zaštupované obloze se co nejméně pohybovat venku, nasadit lichořeřišnicové kapky, večer sklenku plného červeného vína, navíc zelený čaj kombinovaný s čajem z gotu coly a něco navíc- – víru v to, že ti šmejdi nám námi nemají žádnou moc a nemůže jim to jen tak projít a že na ně brzy dojde. A to, že jsou u nás jen vykonavateli příkazů někoho někde výš a jinde, to nikoho neomlouvá, nesou naprosto stejný díl zodpovědnosti jako jejich guru.

 • bobo napsal:

  Zdravím vypadá to že paní heclová hovoří s démony a ne s anděly. Bible mluví o konci času kdy satan a jeho démoni budou svádět lidi z cesty. Dnes bůh s lidmi přímo nemluví – několik jedinců s ním v minulosti hovořilo a díky tomu se o tom můžeme dozvědět z Bible jak Bůh smýšlí a jak jedná s lidmi… pozor na démony, žijeme v čase konce a satan hledá koho by pohltil a řve jako lev, obchází a číhá. Podobné bláznoviny provádějí lidé kteří věří v esoteriku což je Satanská nauka která má za úkol taktéž lidi odvrátit od Boha. Pořady sleduji líbí se mi, děláte to dobře, ale vaše snahy jsou snahy které neberou v potaz boží kvůli. Nic se vám nikomu z lidí nemůže podařit, protože satan ovládá celý systém. Bible hovoří jasně. „Celý svět leží v moci toho ničemného „. vždyť vidíte co se ve světě děje za bláznoviny jak nás plánují zotročit , zabít vyvraždit, už mají všechno rozkradeno. Teď jdou po nás

 • minidaz napsal:

  Nic proti informacím, nic proti nezávislému pohledu, ale SORRY jako ….. VK neumí počítat??
  1.000.000,- při 5% je přeplacen o 932.480,-Kč – tudíž celkem včetně hodnoty domu zaplatíte 1.932.480,-Kč !!!
  ALE :
  dnes je : – Průměrný úrok hypoték v ČR, 06/2020 …….. 2.42% !!!
  TAKŽEV PRŮMĚRU SE DNES ZA HYPOTÉKY PLATÍ :
  1.407.600,-Kč za každý půjčený milion na 30 let.
  A právě proto TÍMTO JIM do ruky dáváte ZCELA zbytečně zbraň, když na takovéto kravině se VK mírně sekne na 1.000.000,- o 600.000,-Kč !!!
  Proto vám pak říkají, že jste FAKE NEWS a podobný ptákoviny. Díky těmto hloupým přehnatům zaniknou i podstatné informace !!!
  Jako chlapci na toto si dávejte pozor ! Hlavně VéKáčko. Toto byl dost hloupej úlet.

 • Judita napsal:

  Dobry den,
  dakujem SVCS, Martinovi Marcikanovi- ktory ma sexi hlas, VK -zboznujem ho ako sa vie zapalit za problem, Vitkek je tiez uzasny ale hlavne mojim oblubencom Isi a Petrovi Vaclavovi s Janikom. Ste uzasni a myslim, ze Mr. Kamjdu by si mal zalozit svoje vlastne rozhlasove vysielanie, aby to mohol mat tak ako to chce on. Ale lahko sa ludom brepta z pohodlia hojdacieho kresla pred telkou. A asi nie je az tak konceptualne gramotny 🙂 Ale co uz. V dnesnej dobe nas uz je asi iba okolo 17% takze s nim uz ani neratame.
  Dakujem za vasu pracu. Ospravedlnujem sa ak mam gramaticke chyby. Zila som 20 rokov na nestastnom Americkom kontinente, ale hlavne ze uz som doma.
  Prispievala som na SVCS kedykolvek sa to dalo, ale teraz uz zadam trvaly prikaz na mesacny prispevok a uvidime ci sa aj SLSP ozve 🙂

 • Dobesova napsal:

  A stojí za zamyšlení s nástupem koho do politiky se tyto šmejďácké praktiky rozjely naplno a beztrestně. Inteligentní lidé mají jasno, přibližně 30% národa se za inteligentní tedy považovat nedá.

 • Kamjdu napsal:

  Tak Vážení, vidím, že můj komentář neprošel. Je vidět, že kašlete na lidi a že žádným svobodným vysílačem nejste. Určitě sami dobře víte, že to tak je.
  Všechno nasvědčuje tomu, že pan VK je právě ten jím na oko nenáviděný nosatý a sionista, který má ale nasazenou škrabošku českého vlastence, sympatizujícího zejména s ruskými vlastenci. Jeho rétorika je dovedně falešně propracována, aby vypadal jako mimořádně duchovně (Božsky) zasvěcený. Je to tedy vlastně takový sofistikovaný darebák a vy tam ve vysílači jste takoví jeho dobře placení přicmrdávači a komparz. Všichni jste asi náruživě četli ty tlusté knihy a jste konceptuálně gramotní. Je to něco jako ty Havlovy divadelní hry :-). Rozmluvte mi to, prosím. Mám rád diskusi.:-)

  • Martin Marcikán napsal:

   Vážený pane Matlas, jak sám nejlépe víte, svůj 1. komentář jste dával včera, tedy v sobotu 15.08. odpoledne. Nečekáte, že tu někdo sedí u PC 24 hodin denně, aby schválil daný komentář? Tedy dnes je neděle 16.08. podvečer a já osobně jsem se dostal k technice až nyní. Oba komentáře od Vás jsem hned, i společně s dalšími, schválil k uveřejnění. Nemám, a snad ani další studia s tím nemají, problém. Toť vše k tomu jak to je a funguje. Kdo je dřív připojený a všimne si nových komentářů, ten je schválí k uveřejnění. Automat to nedělá, vždy tu musí být tedy někdo připojen a provést danou operaci. Nyní je to na debatujících. Zkrátka jsou prázdniny, doba dovolených, víkend. Co mám vysvětlovat více? Vše bylo napsáno. Snad jen Omnia tempus habent. – Všechno má svůj čas.

  • Studio Plzeň napsal:

   Zde nemá smysl cokoliv rozmlouvat. Máte Svou pravdu a Svůj názor. Obojí vyplývá z vašeho momentálního poznání, které je zase závislé na množství informací, které jste schopen přijmout a zpracovat je. Úroveň poznání ale spočívá v tom, kolik těch informací akceptujete a pracujete s nimi. Mám obavy, že u vás je ten obzor (díky absenci poznání) velmi zúžen, proto nemámá smysl s vámi jakkoliv diskutovat (i když by jste si to tak přál). To by ale nebyla diskuze, ale hádka. Takže sorry jako….

 • cendasj napsal:

  Berlín zve Evropu
  Re-Up/Mirror: BERLIN invites EUROPE 29. AUGUST 2020 – Celebrating Freedom & Peace – Corona Protest
  https://www.youtube.com/watch?v=2_q3oYU-vI4

 • Kamjdu napsal:

  Vážení, proč tu nezavedete otevřenou diskusi pod Vašimi rozhovory podobně tak, jak např. Parlamentní listy? To by pak bylo demokratické tříbení a opravdové hledání pravdy. Tam u nich je čtení komentářů často velmi poučné. Často, často mám pocit u pana VK, že to jeho vidění nebo možná i manipulativní zasahování má plno rozporů a ta diskuse by dost ukázala o co jde. Pak by se mi to líbilo, neslyšel bych jen monopol brouka Pytlíka, co všechno ví a všechno zná a přečetl bych si reakce i těch co jsou opravdovější, majících postřeh a nejsou tak namyšlení. Samozřejmě že i VK má v lecčems pravdu, ale možná proto jen, aby vzbudil důvěru a pak mohl přidat podpásovku.

 • janadan napsal:

  Dobrý den,
  děkuji pánové, výživná debata tuto středu. Předpokládám, že většina posluchačů Svobodného vysílače je „probuzená“..tak nějak od narození. Mají v v krvi jakousi indícii myšlenkové nezávislosti. A nesouvisí to se vzděláním, tituly či společenským zařazením. Ve svém okruhu rodiny, práce, přátel, sousedů, je 9o procent lidí přesvědčeno o nutnosti opatření, nechápou spojení roušek, kovidu a ekonomiky…Nechtějí slyšet ani naznačovat, jaký podraz, ohlupování, omezování, vymývání na nás vládnoucí elity připravily.
  Nicméně to nevzdávám a po kapkách dávkuji aspoň těm, na kterých mně nejvíce záleží.
  Taková perlička z jedné mezinárodní firmy v Brně – kamarádka, co tam pracuje, nám před týdnem popisovala, jak to u nich funguje. Když se zvedne od PC, odejde z prosklené kanceláře, kde sedí asi šest kolegů, / třeba na wc/, musí si nasadit roušku. Na chodbách se pohybuje „ostraha“, co to kontroluje. Ona už má dva černé puntíky, že si odskočila bez roušky !
  Za názor a odkaz na škodlivost 5G sítí, mě před časem vyšoupli z astrologické sekce na facebooku. Nás pavědce neumlčí !
  Problém není virus, ale přerostlá, obludná zrůdná forma MOCI..“jak chutná moc MOC“ ..mooc ? Otupit lidi k závislosti, od médií přes farmacii, spotřebu. Bude těžké tuto brutalitu sesadit.
  Zákonodárci – hanba. Smutno na duši z pohledu občana, který důvěřoval a myslel si, že budou osvícenými správci naší česko-moravsko- slezské kotliny. Opět
  – zneužili své moci a to tak moc, že buď mlčí, přestože ví. A nebo si jí užívají plnými doušky..už jim stříká ušima.
  Ale „hvězdy nelžou, dámy a pánové“ a přijde nový, mladší, osvícený a ten se neukecá „.

 • Dobesova napsal:

  Dobrý den, jako bývalá učitelka bych se teď měla stydět za výraz, který napíšu, ale jinak se nedá-Když v médiích slyším zase ty žvásty o kovidu, obrním se hláškou: běžte už konečně do prd..e s tím ZASR KOVIDEM- a mám klid. Chce to zbavit se strachu, budovat si rozumně imunitu, mít dostatek Déčka a snad nás to mine jako obyčejná chřipka.

 • Simona napsal:

  Qanon je řízená izraelská opozice, která dělá cestu antikristu a připravuje lidi na tzv. Zlatý věk – falešného míru a prosperity.
  V Bibli čteme o dvou šelmách. Jedna šelma vystupující z moře a druhá šelma vystupující ze země. Dvě šelmy symbolizují dva systémy, které si skrytě předají moc, aniž by o tom svět tušil. První šelma vystupující z moře symbolizuje tento systém – Obamu,deep state, kabalu (tak jak ji prezentuje Qanon),teroristické útoky viz. 11.září, nespravedlivý kapitalismus, globální oteplování a tak dále..
  Druhá šelma reprezentuje Qanon – “Zlatý věk” falešný mír a prosperita – systém antikrista viz. Agenda GESARA – ‘obdarování’ všech lidí na zemi (ekonomika “dávání”) . První šelma je raněná – skrz toto odhalení Qanon..zlý vykořisťovací kapitalismus. Lidé zjistili, že tento systém nefunguje, politikům jde pouze o moc a své majetky a nejde jim o svůj lid. Skrz koronu se také rozrostlo ‘poznání’ toho zla, které nás tu ovládá a kreré nemůže dál pokračovat a musí se nějak řešit. Proto je tu Qanon s , který pracuje ve skrytu a slibuje mír a prosperitu. Ten první systém je raněný. Lidé ví, že takto to dál nejde..Proto také vznikají protesty. Lidé volají po svých právech a oni jim je dají ve stylu NWO, tak, že to ani nepoznají. Proto tedy přichází na scénu druhá šelma ze země a ta si propůjčuje moc té první šelmy – toho prvního systému. Jenže ta smrtelná rána té první šelmy se uzdravuje. A celý svět půjde za tou druhou šelmou v nevědomosti, že následují tu první šelmu, jejíž smrtelná rána se uzdravila. Takže vše toto násilí, útlak vlád, protesty, korona..vše, co se děje nyní, si bude vyžadovat ŘEŠENÍ – v PODOBĚ NWO A “SPASITELE” – ANTIKRISTA, který “vyřeší problémy světa”. Všichni vědí, že tento systém je již RANĚNÝ/PROHNILÝ, že to takto dál nemůže pokračovat. Proto také přidali další podvod s “globálním oteplováním” a ochranou životního prostředí. Vše bude navazovat na příští antikristův systém, který nastane po pádu tohoto systému / globálním ekonomickém kolapsu. Pak nastane RESTART ekonomiky skrz agendu GESARA, která všem odpustí dluhy a slíbí lidem peníze – podmínka bude jistě čip. Protože víme, že ta druhá šelma bude nutit malé i velké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby přijali znamení na čelo nebo na ruku a aby ten, kdo nebude mít toto znamení šelmy nemohl KUPOVAT ANI PRODÁVAT. Proto budou v ekonomice GESARA tzv. LIMITY na potraviny, vymluví se na ochranu životního prostředí a změnu klimatu a že moc spotřebováváme a měli bychom “budovat” novou a lepší společnost. Limity vzniknou proto, aby kdokoliv s čipem nemohl živit někoho bez čipu. Je to dokonale promyšlené. Proto tu ani Gréta nebyla náhodou a jen tak “náhodou” neobletěla celý svět. Zase dali lidem do hlavy myšlenku..je to stejný podvod jako korona. Vše se děje současně. Ochrana životního prostředí a korona. Vše je propojené. Kolik lidí nyní říká, že je to “dobře, že jsme zpomalili, že aspoň se čistí ovzduší a že ubývají emise”. Přesně tohle chtějí aby si lidi mysleli. Chtějí tím naznačit, že ten virus nám přišel naznačit, že máme zpomalit a začít chránit přírodu. Bude to vše souviset s budoucí ekonomikou a celým systémem. Nyní se restaruje společnost a probíhá PŘECHOD na digitální systém – 5G. Nový systém.
  “Zlatý věk”, kde si budou na oko všichni “rovni” a budou mít jeden univerzální plat. Konec kapitalismu. Qanon je zrod NWO a marxismus. Je to příprava na antikrista. Museli dát probuzeným lidem myšlenku, že za ně někdo bojuje a připravit je tak na nový systém, aby vítali antikrista. Je to velká past a iluze.
  Antikrist totiž nastolí ten falešný mír. Usadí se ve 3. Chrámu a Židé a celý svět, budou oslavovat konec starého systému/kapitalismu. A začátek nového systému, kde si budou lidé “rovni” a klanět se falešnemu spasiteli, který “vyřešil” problémy světa. Satan totiž teď odhaluje pravdu, ale pouze část. Je to nositel falešného světla – LUCIFER – SVĚTLONOŠ. Otec lži. Rád se vydává za světlo. Odhaluje částečné pravdy, aby mu opět lidé naletěli a věřili v dobro v tomto světě a ve vládě/politice. Nikomu nahoře o nás nejde, nikomu, kdo je u moci. Nikomu, kdo dostane prostor v mainstreamu. Vše je řízené. Qanon vede lidi k falešnému světlu naděje. Satan dá lidem 1000 pravd, aby uvěřili jedné jediné lži. Nyní hubí na oko své vlastní/zatýká. Proč? Protože už je nepotřebuje. Jejich éra skončila. Začala ‘messiánská éra’ – antiktistova éra. Ten pod sebou nikoho potřebovat nebude. Bude vládnut sám.
  Qanon je obrovská past a připravuje lidi na “zlatý věk”, systém antikrista.
  Jediná pravda, cesta a život je Ježíš Kristus. Jediný ON má plán s každým na této zemi. Žádný Qanon ani falešný mesiáš.

 • Dobesova napsal:

  Dívám se, že za slovem vděk jsem zapomněla čárku, ale co je to proti chybám našich politiků, kteří se tak neblaze podepsali na osudu našeho národa.

 • Dobesova napsal:

  K tomu, co řekl svého času Tomáš Baťa, by se dalo napsat neuvěřitelné množství důkazú ze současnosti. Ale nebudu dráždit hady bosou nohou. Jen si tak říkám, kdy čeští lidé dostanou rozum a kdy ti, co se zdá, že trochu rozumu pobrali, přestanou sobecky hledět na to, co z nějakých možných změn trhnou a začnou myslet na to, že hrabat se z takového morálního marasmu, který tady vládne, znamená prosazovat svůj cíl, přestože třeba vyjdu neuznán a neohodnocen podle očekávání. A to, že čekám neskonalý vděk je také forma morálního úpadku.

 • Sloven7484 napsal:

  Dobrý večer a veľká vďaka za Vašu odpoveď. Čo sa týka Vášho konštatovania, že nepoznám históriu, hlavne nejakú počiatočnú históriu ľudstva, tak netuším na základe čoho ste dospeli k takému záveru. Viete, ak ste mysleli bibliu, čítal som to, to ale nie je žiadna história ľudstva, je to len židovský výklad stvorenia sveta(alebo aj kresťanský), yahuwah, yahweh je preto židovský národný boh a áno, máte pravdu, je prezentovaný nimi ako stvoriteľ. Mimochodom židia nemali monoteistické náboženstvo od samotného začiatku, k jednému bohu dospeli až neskôr. Nepíšem to ale kvôli tomu aby som Vám vyvracal Vaše náboženské presvedčenie alebo Vaše ponímanie sveta. Takže ešte raz vďaka za odpoveď, moje názory sú rozdielne aj vďaka študovaniu a hľadaniu.
  Prajem všetko dobré.

  P. S. Kto hľadá nájde, a keď to nájde bude možno veľmi prekvapený….

 • nadai napsal:

  To se nedá už poslouchat, Je mi velice líto, že se váš vysílač toho zúčastňuje. Ano máte pravdu, že dáváte prosto každému názoru, v pořádku, ale tento pořad je čím dál víc zaměřený škodit SPD. Ač jsem je nevolila tak mne ubezpečuje v to, že je to dobrá volba. Pan VK jde za hranu….

 • Simona napsal:

  Bůh Stvořitel

  Je milující Otec člověka, kterého stvořil proto, aby s ním měl společenství
  Jako Stvořitel a svrchovaný pán všeho, co můžeme vidět a pozorovat, i toho nepozorovatelného včetně Času je vůči svému stvořenému světu dokonalý, vše-vědoucí, vše-mohoucí.
  Připravuje pro člověka dokonalou svobodu vybrat si svou víru. Ti, kdo v něj nevěří, nejsou trestáni, neboť to by svobodu zcela rušilo. Je dokonale spravedlivý. Nikomu nestraní.
  Nabízí Spasení a bezpodmínečné zapomenutí všech špatných věcí lidského konání tak, aby člověk byl s dokonalým Bohem smířen navěky. Spasení je lidmi přijímáno skrze přijetí smírčí oběti za hříchy ukřižováním Božího Syna Ježíše Krista. Toto je Boží plán Spasení a žádné jiné opravdové spasení od Boha Stvořitele neexistuje. Existují ale lži a imitace nižších bohů, určené k oklamání lidí.
  Zjevuje nám své Slovo skrze Bibli. V Bibli vysvětluje vše o Světě, včetně existence Božího Odpůrce Satana, jaho plánů, a všech věcí budoucích. Ostatní knihy, které se za Boží slovo vydávají, jsou prokazatelně lživé již na základě pouhé logiky.
  Bůh existuje mimo náš čas, neboť čas stvořil, ale jeho přítomnost v tomto okamžiku reprezentuje jeho třetí osoba – Duch Svatý.
  Jelikož je Stvořitelem všeho, včetně Času, což je jeho síla, nic se nemůže vymknout jeho kontrole a nic nemůže jeho vůli překonat. Ví tedy vše o budoucnosti a zná veškeré naše budoucí konání.
  Zatímco Bůh ví a nespěchá, Boží Odpůrci spěchají, protože neví

  V českém jazyce se také často používá slovo Hospodin, odvozené od označení toho, kdo se stará a pečuje. V hebrejštině se často zmiňuje jméno, jehož souhlásky jsou JHWH, z čehož se doplněním samohlásek dá odvodit výslovnosti Jahveh, či Jehovah. Toto jméno je odvozené od slovní přesmyčky, která dobře reprezentuje Boží existenci mimo Čas, na Čase nezávislou.

  Aktuální jméno v tom kterém jazyce ovšem není až tak podstatné. Důležité je, KOHO skutečně myslíme. Bůh s velkým B je tedy ten, stvořitel o němž vypráví Bible, jehož Syn je Ježíš Kristus, Bůh zde na zemi působí v osobě Ducha Svatého.
  Člověk, který byl Bohem nalezen

  Tak jako dítě odloučené od rodičů, které právě našlo své pravé rodiče, tak ani člověk, který našel pravého Boha, nepotřebuje hledat a zkoušet dalšího otce, jestli nějaký není “ještě pravější” než ten pravý.
  Nižší bohové a Satan

  Vysoce postavení démoni se v Bibli i ve lživých duchovních spisech často také nazývají bohy. Satan, Boží odpůrce, je často také nazýván bohem tohoto Světa. Channelingoví pisatelé, jako je například Neale Walsh, píší hovory s bohem, ale diktuje jim Satan vydávající se za Boha stvořitele. Jeho podvod se dá ale snadno odhalit, neboť se sice vydává za Boha Bible, ale učí jiné věci než Bůh Bible, a to je nejjasnější důkaz toho, že je Lhář.

  V hinduistických učení východu Bůh stvořitel není, a jelikož se za něj Satan nakonec chce vydávat, bude muset tyto nauky východu modifikovat (například jako Bahai náboženství) tak, aby se tam ústřední duchovní postava objevila.

  JE VELICE POŠETILÉ VYZNÁVAT UČENÍ NIŽŠÍHO FALEŠNÉHO BOHA A ZÁROVEŇ OČEKÁVAT, ŽE TENTO BŮH BUDE VYKONÁVAT STEJNÁ ZASLÍBENÍ, JAKO BŮH STVOŘITEL! Mnozí uvěří nižším bohům a démonům, ale zcela naivně očekávají, že tito budou mít s lidmi tytéž přátelské a milující úmysly, jako Bůh Stvořitel. Opak je pravdou.
  Nižší bohové démoni tedy činí toto:

  Svádí člověka lží proto, aby ti, kdo nechtějí milovat pravdu, mohli věřit jejich lžím. Proti Duchu Svatému šíří mezi lidi Ducha Bezbožnosti.
  Nutí lidi se jim zasvětit v iniciaci
  Nutí lidi, aby se jejich život řídil podle nich pomocí kletby věštění
  Nemohou konat nic, co by překračovalo vůli a pravidla Boha Stvořitele. Je to nemožné.
  Připravují pro člověka falešná učení tak, aby si je bezbožní lidé mohli zamilovat. Nabízí lidem služby odměnou za prodej lidské duše tak, že bude lidská duše muset následovat nižší bohy při jejich trestu. (druhá smrt)
  Naprosto netolerují jakékoliv zmínky o pravém Bohu Stvořiteli, neboť se za něho vydávají a kdyby někdo více zkoumal jejich klam, přišel by na to, že lžou. Zakazují svým věrným informace o pravém Bohu a o pravé Bibli. Přesto mají pro ně připraveno obrovské množství falzifikátů Bible a falešných informací o Bohu Stvořiteli, kterými si vypomáhají ve svém lhaní.
  Nabízí nejrůznější rozkoše nebo prchavé odměny, spasení zesměšňují. Vyznávají spíše učení: “užij si a zemři”.
  Zjevují se nám skrze channeling, magii, esoteriku, automatické písmo. Jejich projevy v tomto světě jsou např.: poltergaist, démonické posednutí, věštění, jasnovidnost, telekineze, UFO. Veškeré jejich zjevování má za účel naše ovládání, manipulaci s lidmi a přípravu příchodu Bezbožníka Ohavnosti.
  Neví přesně, co se stane, ale vědí ŽE MAJÍ PŘESNĚ VYMEZENÝ ČAS.
  Běda však těm, kdo žijí na Zemi či na moři. Neboť k vám sestoupil ďábel s velikým hněvem. Neboť ví, že má málo času.

 • Sloven7484 napsal:

  Vysvetlite prosím, prečo ste presvedčená o tom, že ten biblický boh(mimochodom židovský aj s ich 10 príkazmi) je ten pravý? Slovania by sa mali podľa môjho názoru venovať svojej kultúre a svojim dejinám, mytológii a predkom, inak nebudeme mať žiadnu budúcnosť. Žiť podľa svojho najlepšieho svedomia a morálky, dodržiavať Kony, študovať svoju minulosť a odovzdávať to ďalej a nepodriadovat sa cudzím vplyvom. Biblický projekt je projekt na ovládanie od samého začiatku.

  • Simona napsal:

   Dobrý večer pán ….neviem kto??!
   No,kedže nepoznate historiu,hlavne počiatočnú historiu ludstva ako-takého,tak ťažko môžte niečo pochopiť!!Ziaden židovský BOH,ani nijaký iný „Boh“neexistuje okrem jedného jediného,a tým je Yahuwah“-iný BOH neexistuje-ON je jediný STVORITEL NEBA A ZEME-a žiaden iný neexistuje,ani slovanský,ani židovský,ani americký,či induistický,ani iný boh slnka..atd…pretože to sú všetko BOHOVIA pre mrtve duše na zemi-čiže bohovia démonskych entít,ktorí sa skrývajú za bohmi!!tí nie sú TVORCOVIA ani ZEME,ani NEBA,ani pozemského človeka,ani ničoho živého!ako som povedala,to sú všetko vytvorený démonskými entitami SATANOM a to pre mrtve duše,aby uctievali mrtve duše mrtvych bohov,1treba si naštudovať STVORENIE SVETA,nie slovanov,ani iných národností,pretože tieto národnosti sa tvorili až po zhrešení ADAMA a EVY,ked sa začali rodiť viac ludí!a jedinú historiu od počiatku STVORENIA ZEME dáva presnú rodovú tabuku Svate Pismo-inej knihy niet na historicke STVORENIE SVETA ako aj ludskych bytosti ,ako aj kto je BOH?a kolko bohov existuje!!Svate Pismo dava jasnu odpoved:IBA JEDEN BOH -STVORITEL EXISTUJE!niet iných BOHOV!!potom až vznikali časom národnosti,ked sa začali sťahovať ludia na iné územia na zemi a sami si tvorili kulturi-aj bohov,aj davali si svoje nazvoslovia pre svoje rody a skupiny-čiže skupinu ludí a tak sa začali množiť národnosti!!treba si naštudovať histoiu-ako som vyššie uviedla!!zatiaľ prajem príjemné hladanie a študovanie!!

 • Dobesova napsal:

  Ještě dodávám od Džuli Po : https://www.youtube.com/watch?v=pxJ7LYx6V3E

 • Dobesova napsal:

  Pane VK, můžou pak objednat 11 999 999 vakcín, protože já se očkovat nenechám. A s tím covid pasem už je to asi rozjeté, protože na nějaké tiskové konferenci, kterou jsem zhlédla, už o tom mluvil nějaký státní brýlatý zaprodanec, nevím jméno, těch týpků už je tady tolik, že nemá ani cenu si je pamatovat. A jak se to tady všechno paktuje, už bylo jasné hned na začátku, když zakázali testovat soukromým laboratořím, nejen proto, že by brali kšefty podvodníkům nabaleným na těžký byznys přes stát, ale osobně si myslím, že i proto, že by mohla vycházet odtud pravda o tom, jak je to vlastně s covidem a jeho šířením apod., s infikovanými testy a někdo by se o to pak konečně musel vážně zajímat. Přes stát si to pěkně můžou držet pod pokličkou a balamutit dál ovce.

 • Dobesova napsal:

  Jak to tak poslouchám, tak nejvíc v klidu může být tak akorát naše kočka Míca, ta si tu myš vždycky někde chytí a má 9 životů. No a my máme zatím jen zásoby pravé valašské slivovice ze zahrádky osázené asi 10 slivoněmi, jelikož ale pijeme jen jako medicínku, tak se nám zásoby množí. Tak nevím, jestli nás to zachrání, jedině že bychom ji pak vyměňovali za jídlo. A ještě k tomu pánovi, který volal, že svět po případné další válce by byl k nebydlení-má v mnohém pravdu, nejen kvůli zničenému životnímu prostředí a zdrojům, ale i kvůli tomu, s jakými lidmi bychom ten svět pak sdíleli-pokud si podzemní kryty staví sorta lidí jako je Tykač, pokud ochrana tohoto typu je zajištěna pro politiky, státní pohlaváry a podobné týpky, pak vám teda řeknu, že to si fakt taky radši vezmu tu láhev slivovice na balkón taky. Než přežít s takovými morálně zdevastovanými jedinci, to raději skončit.

 • Dobesova napsal:

  Dobrý den, přesně o tom, že Hollywood točí filmy s jakoby s tématkou sci-fi, ale jsou to fakticky předpovědi budoucích událostí, mluví i Džuli Po na svých stránkách Alvasar. Tyhle stránky vřele doporučuji, jen lituji, že rusky sice znám, ale ne natolik dobře, abych rozuměla bez problémů všemu. Chtělo by to někoho, kdo by k tomu namluvil překlad česky. Jsou tam super informace.

 • fiijalka napsal:

  Moc ráda vás poslouchám, děkuji za všechny pořady, jen s tím koronavirem dle mého názoru zbytečně strašíte sám sebe.

  • Pavel Slovan napsal:

   Děkuji za reakci: Snažím se nestrašit. Jen být obezřetný a užitečný. Nevyjadřuji se k věcem, o kterých bych neměl alespoň letmý osobní Ahnung.
   V době Ptačí Chřipky H5N1 jsem měl na starosti zdraví 3.500 zaměstnanců a dalších tisíců externích dotčených kolegů. Zpracovával jsem epidemické plány, chodil na jednání kritické infrastruktury. Poznal jsem, jak se rozhoduje „za oponou“. 3 roky NATO, shodou okolností, jsem zase prožil několik měsíců nástupu Mexické Prasečí Chřipky H1N1 v New Yorku, kde umíraly doslova v přímých přenosech převážně děti, uzavíraly se školy a virus se odtamtud šířil dále do světa.
   Nehodnotím ani nyní Coronavirus podle toho, co vidím v médiích nebo naopak co mně indoktrinují „vševědoucí“ Chřipičkáři a Rýmičkáři zuby nehty z Alternativy.
   Myslím, že jsem se zatím příliš nemýlil ve všem, co jsem od ledna/února o Coronaviru odvysílal.
   Vážím si, že nasloucháte a reagujete a přeji Vám prima den!
   Třeba Vám bude užitečné:
   Dnes právě
   Plicní choroba covid-19, kterou koronavirus způsobuje, zabíjí asi 0,3 až 1,5 procenta nakažených lidí. Většina studií zpřesňuje tento podíl na 0,5 až jedno procento. To znamená, že z každých 1000 nakažených lidí pět až deset průměrně zemře.
   Nejde jen o to, jaká je úmrtnost mezi nakaženými. Jde také o to, jak nakažlivá daná choroba je – a covid-19 je velmi nakažlivý. Právě kombinace úmrtnosti a nakažlivosti dělá z covidu-19 tak nebezpečnou chorobu.
   Poměr úmrtnosti kolem 0,6 procenta je šestkrát vyšší, než 0,1 procento u běžné sezónní chřipky. Nemoci, jako je SARS, MERS či ebola, jsou mnohem smrtelnější – úmrtnost na ně dosahuje zhruba deset až 50 procent. Na tyto nemoci ale zemřelo mnohem méně lidí než na covid-19, protože nejsou ani zdaleka tak nakažlivé nebo rozšířené; na SARS zemřelo 774 lidí, na MERS 858 a ebole podlehlo více než 11 300 lidí.

 • Dobesova napsal:

  Panu Hlásenskému dávám ve všem za pravdu a na jeho otázky, proč jsou lidé v lidu a laxní vůči této zvůli, odpovídám-proti mafii v policejním státě se bojuje těžko. Chce to velkou odvahu.

 • Ls.lucki napsal:

  Strašný pořad….resp. dobrý, ale hrozné názory. Jak můžete vůbec vypustit z pusy že ti co nenosí roušky jsou ti, kteří jezdí ožralí autem? ??? To je neuvěřitelné. Roušku ano, ale jen uvnitř, venku to nemá absolutně význam, tam je nošení roušky naprosto mínusové.
  Navíc, Koronašaškárna je fejk jak prase, proč nám nesdělí informace kolik z těch nakažených je bez příznaků a kolik jich má příznaky? Absolutně neznáte problematiku virů čeledi koronavirů, protože koronaviry mutují v mírné formy tak rychle, že teď už je většina populace nejen u nás promořená a většina kmenem který nevyvolává příznaky.
  Z Brazílie hlásí apokalypsu a mám tam očitého svědka, který hlásí nemocnice prázdné, nic se tam neděje. Přitom ta samá prázdná nemocnice hlásila oficiální čísla 5000 nakažených a 200 mrtvých!! A ve skutečnosti jsou tam nemocnice prázdné. Jsem z Ostravy a v Karviné jsem byl a taky je tam nemocnice úplně prázdná , přibyli na oddělení 3 pacienti v Ostravě a kvůli tomu se musí zrušit všechno z hodiny na hodinu? Jací 3 mrtví na 1000 lidí?
  Vždyť oficiální čísla jsou zmanipulovaná. Drtivá většina mrtvých nezemřela na koronavirus ale s koronavirem, kdy neměli ani žádné příznaky…..Oblečte si klidně atombordel a věřte oficiálním médiím, ale nešiřte paniku mezi lidmi nějakým zmanipulovaným virem, který už je dávno mezi lidmi v mírné mutaci, která už nevyvolá ani chřipku.

  Jinak New York – prázdné nemocnice, taky tam mám očité svědky….prokrista zjistěte si realitu, protože jste naskočil na brutální manipulaci.
  LUkáš

 • cendasj napsal:

  Film na neděli
  Teroristka
  Hlavní hrdinkou černé komedie Teroristka je Marie (Iva Janžurová), učitelka na penzi, která si jednou řekne, že už si nechce připadat jako kráva. Když jí proti arogantnímu strůjci lokálního zla (Martin Hofmann) nepomůže ani starostka (Tatiana Vilhelmová), sežene si zbraň a rozhodne se udělat to, co většinu z nás občas napadne, ale hned tu myšlenku rozumně zapudíme. Brzy však zjistí, že stejně, jako je vražda složitá morálně, je nesnadná i prakticky – přesto, že jí bývalý žák, momentálně v podmínce (Pavel Liška), dává cenné životní rady: „Kriminalita jenom vypadá jednoduše, paní učitelko, ale pak se dycky něco posere.“
  PS: Všimněte si sdělení v závěru, kdy byl tyran nahrazen a vše jede stále ve stejných kolejích. Není to tedy o jednotlivcích ale o našem nastavení.
  https://www.youtube.com/watch?v=2j7FWvScObU

  Baader Meinhof Komplex
  Německo, 70. léta 20. století. Vražedné bombové útoky, strach z terorismu a z vnitřního nepřítele otřásají základy křehké demokracie poválečného Německa. Radikální “děti” nacistické generace v čele s Andreasem Baaderem (Moritz Bleibtreu), Ulrikou Meinhofovou (Martina Gedeck) a Gudrun Ensslinovou (Johanna Wokalek) vedou násilnou válku proti tomu, co považují za novou tvář fašismu: americký imperialismus podporovaný německou vládou, jejíž členové mají nacistickou minulost. Cílem mladých radikálů je “lidštější” společnost. Bohužel používáním nehumánních prostředků nejenže šíří teror a krveprolití, ale sami svoji lidskost ztrácejí. Šéf německé policie Horst Herold (Bruno Ganz) je muž, který jim je v patách, ale zároveň jejich konání velmi dobře chápe. Nakonec v honu na mladé teroristy slaví úspěchy, ale je si vědom, že oni jsou jen špičkou ledovce.
  https://uloz.to/file/PPfMwKdo/baader-meinhof-komplex-cz-upload-ch-daniels-avi

 • cendasj napsal:

  Hezký den – Velmi děkuji za podnětný pořad. Je vidět, že pan mojmír P se hodně posunul ve svém osobním růstu.
  Také jsem s nadšením přijal blanický manifest. Zarazilo mne však několik fotek na fb, kde pan Fanánek vehementně gestikuluje.
  Další byl obsah, který pan Landa prezentuje jako prosbu k našim zastupitelům. – Dobře víme, že prosbám se jen pohrdavě vysmějí.
  To datum ukončení podpisové akce k 9/11 mi také nějak uniklo.
  Jistě není vybráno náhodně.
  Již sem se v minulosti také v dobré víře stal obětí manipulátorů a nebylo to vůbec příjemné zjištění. Od té doby jsem však mnohem opatrnější.
  Pod vlivem emocí a momentální euforie vypínáme kritické myšlení a toužíme někoho bezhlavě následovat. Chybí nám přirozená autorita a možná by stačila i nějaká fiktivní.
  Jsem přesvědčen, že pan Černohorský je jediný, kdo nejedná pro osobní profit. Jen je hodně viditelný a snadno zneužitelný.
  Stále jsme verbováni do dalších konfliktů, které systém potřebuje ke své existenci. Málo koho napadne, že nikdo z těch verbířů nezmíní nutnost řešení prvotních příčin. Třeba v otázce migrace. Bez tučných penězovodů, by žádná nemohla ani nastat.
  Velmi si vážím podnětů pana mojmíra P i když v některých maličkostech se s jeho pohledem rozcházím.
  Mohu jen doporučit pozorně naslouchat a zvažovat.
  Jaroslav

  Střet civilizací
  https://krusnohorec.webnode.cz/news/stret-civilizaci/

 • nadai napsal:

  Pane Tichý,
  moc vám děkuji za vaše komentáře. Mělo by je slyšet velké množství lidí. Jste skvělý!!!
  Vaše komentované zpravodajství je dle mého názoru nejlepší pořad na Svobodným vysílači…
  Nadai

 • nadai napsal:

  Paní Vítová, já teda neustále slyším z míst SPD, že vystoupení z EU je jediná cesta a vy jste je ve svém hovoru úplně ignorovala, jak vám mohu nadále věřit??? Vaše hovory byly pro mne oáza normálnosti a radosti, že existujete, ale dneska jste mi dala velkou pochybnost, protože jsem vám začala věřit a zpochybnila jste to, co si mohu ověřit!!!

 • roman napsal:

  Dekuji za porad s panem Novotnym.

 • lutom napsal:

  ANS a E Koruna? Komentáře ANS Perfektní jako vždycky.

 • Robo76 napsal:

  Dobrý den. Zdá se, že „pro samé stromy nevidíte les“.

 • czechmike napsal:

  Dobrý den, vyborna debata, jsem tu jako jediny koment? Doufam že VK v patek okomentuje historika pana Baštu.

 • […] Rudolf Vávra: Nanotechnologie, RFID čipy a možnosti vakcinace. Mýty nebo skutečnost? – 2020-06-08 – IT specialista Rudolf Vávra: Nanotechnologie, RFID čipy a možnosti vakcinace. Mýt… – IT specialista Rudolf Vávra: Nanotechnologie, RFID čipy a možnosti vakcinace. Mýty nebo […]

 • Dobesova napsal:

  Nezbývá nám, než si pohlídat, kdo to svinstvo o půjčkách EP – t.j. peníze formou půjčky pro státy EU jako pomoc v krizi, podepisuje, lépe řečeno chystá se podepsat a okamžitě vyvolat odpor celého národa. Jinak bude pozdě jako se vším tady-rozkradená rozprodaná republika a nikdo s tím teď už nic nedokáže udělat. Takže kdo bude mít kompetenci k podpisu tohoto tunelu na naše peníze? A grilovat ho, nedát mu pokoj, dát najevo, že o tom víme a že budeme sledovat jeho kroky a že se bude zodpovídat.

 • Dobesova napsal:

  Dobrý den, všechno, co bylo tady řečeno, podepisuju. Jsem bývalá učitelka a jediné, proč lituju, že už nejsem činná ve školství je, že můžu v tomto duchu působit už maximálně na svoje vnoučata. Ve škole by to mělo dopad na více dětí. Měla jsem mezi žáčky hodně takových, kdo dovedli uvažovat, třidit si poznatky a dívat se kolem sebe a naslouchat učitelům. A stávalo se mi, že mi na konci hodiny sami řekli-paní učitelko, zase jsme se zakecali, ale možná to do jejich života přineslo víc, než kdybychom jeli nalajnovaně a ještě navíc podle debilního RVP, kde už tenkrát , kdy jsem ještě učila, tuhle multikulti a integrační zrůdnost cpali do škol. Dnes je těžké vychovávat mladou generaci, dostali jsme se totiž do situace, kdy jako za komunistů něco jiného děti slyšely doma a něco jiného ve škole. Já jsem veškerá tato ideologická nařízení bojkotovala a byla jen na papíru. Děti ode mne neslyšely nic, o čem bych sama nebyla přesvědčená. A kolikrát i vedení školy si leccos ode mne vyslechlo. Takže výchova není opravdu jen na rodičích, s učiteli tráví děti hodně času, takže jejich působení na výchovu dětí je neoddiskutovatelné.

 • Dobesova napsal:

  Doposlouchávám volající a chci reagovat na p. Janu: ANS v jádru si zaslouží celkem uvažovat o tom, že jsou ve volbách volitelní, ovšem někdy mě zaráží některé názory toho pána, který společně s p. Vítovou vystupuje v relacích, omlouvám se, že jméno mi vypadlo. Kdo o tom uvažuje najděte si v archivu tyto pořady a snad mi dáte za pravdu, nebo taky ne, ale tak to já cítím. Já víc věřím p. Adamu B. Bartošovi, to je člověk se správnými názory a, zdá se mi, i rovnou páteří, který od svých názorů neuhýbá a dokáže si je argumentačně a asertivně obhájit. Možná by bylo řešením jít do voleb v koalici s ANS.

 • Dobesova napsal:

  SPD-strana politických darebáků- absolutní ztráta důvěry, uhýbání od svého programu tak, že je to až k nevíře, darebáků proto, že lžou lidem , až se jim od úst práší. Mně stačí málo, aby někdo ztratil moji důvěru a oni ji ztratili už dávno. V situaci, kdy lidé potřebují národní stranu jako sůl, je to neomluvitelné a o to víc zavrženíhodné. Proto jsem si ji tak pro sebe přejmenovala, nesnáším totiž lháře a prospěcháře.

 • Dobesova napsal:

  O té dani z nemovitosti při koupi-okamžitě, když tato zpráva byla uveřejněna, mě napadlo to, co toho pána, který Vám na toto téma volal. Drzost státní správy fakt už překračuje všechny meze, To nahrávání si do vlastních kapes pijavic na státních penězích už je do nebe volající. Tak doufám, že z toho nebe už to někdo začne konečně řešit.

  • Petr Václav napsal:

   Samozřejmě, že to je účelové pro období skupování a vyvlastňování majetků občanů ČR. Jen s tím čekáním na zásah z nebe bych byl pesimista . . . A takových věcí bude přibývat!

 • Dobesova napsal:

  E. Smetanu si řadím mezi záporňáky. To je otřesná bytost. Vždycky, když poslouchám její rozhovory, začne se mi vařit krev. A to je pro mne neklamný důkaz, že jde zlého člověka. Proti oduševnělému J. Duškovi vypadá jako otřepaná hadrová panenka.

 • Beatrice napsal:

  Srdečne vás oboch pozdravujem, páni Pavel Hlávka a Jaroslav Chvátal. Velmi si vás vážim, užívam si vysielanie a ďakujem za vašu veľkorysosť.
  Občas sa mi stáva, keď som sama v súkromí, že pri rozmýšľaní, napr. nad určitou myšlienkou a pocitom s ňou súvisiacim, sa mi veľmi žiada polemizovať NAHLAS. Vnímať frekvenciu myšlienky vyslovenej vlastným hlasom mi pomáha lepsie sa sústrediť, niekedy aj napojit na informačné pole, a takto mi skôr moje „vyššie Ja“ vnukne odpoveď.
  Moja OTÁZKA, prosím, na pána Chvátala: Je „normálne“, vhodné a zdravé hovoriť takto NAHLAS sama so sebou?
  Ďakujem, Beatrice.

 • PavelPetrolin napsal:

  k tomu „Bill Gates chce přes vakcinaci redukovat obyvatelstvo“ tak jeho stanoviska jsou naprosto jiná a jde o váš oblíbený selský rozum – tvrdí že když se sníží úmrtnost dětí (i pomocí vakcinace) tím se sníží růst populace, jelikož rodiče nebudou mít tendenci mít mnoho dětí, protože teď je situace taková že počítají s tím že jich několik umře

  • Studio Plzeň napsal:

   Tak to je tedy opravdu selský rozum postavený naruby, pokud takto B.Gattes uvažuje….to už se tímto způsobem nechá převrátit a zdůvodnit naprosto vše. Ostatně, vlastně to takto funguje již nyní….

 • PavelPetrolin napsal:

  S tím Billem Gatesem jste fakt neuvěřitelní, ten člověk rozdal a rozdá X miliard na boj s chudobou a alternativa zase musí vymýšlet kraviny jaký je to satan… Něco jako jak tý bláboly o tom že Bill Gates chce přes vakcinaci redukovat obyvatelstvo, kdy byla jeho slova vytržená z kontextu a překroucená. Žádný nápis na budově jeho nadace není, je to manipulace s fotkou, jak vypadá budova opravdu se můžete podívat na google mapách tady https://shorturl.at/GZ349.

  • Studio Plzeň napsal:

   Abych pravdu řekl, také se mi moc nezdálo, že tam ten nápis o redukci obyvatelstva je, neboť to by byla oparavdu velká provokace, ale na druhou stranu jsou myšlení a skutky dnešních „elit“ tak zvrácené, že jsem klidně té manipulaci s fotkou uvěřil. A o činnech B.Gatese a jemu podobných si (věřím) jistě nemyslíte, že jsou ve prospěch lidstva – to by popíralo samu podstatu současného kapitalismu. Na druhé straně jistě znáte mnoho míst na mapách Google, které jsou velmi hezky pozměněny, aby se tam ukázalo něco jiného, než tam je – čili možnost, že ten nápis o redukci obyvatelstva odstranili z té desky ať již protože to bylo provokativní, nebo jen vyretušovali, jistě existuje. Nebo to striktně vylučujete?

 • Dobesova napsal:

  Ten zmiňovaný není chytřejší, je jen vyčůranější. Ale chápu, že v rádiu jste to musel podat takto. Kdyby byl chytřejší, věděl by, že jeho skutky ho jednou doženou, a to podle výše zásluh.

  • Petr Václav napsal:

   Souhlasím, ale on je i ve srovnání s těmi ostatními chytřejší . . . a tím je to ještě složitější! :0)

 • PavelPetrolin napsal:

  Nespletl ste si náhodu jednotky OSN s armádou NATO? Nějak nerozumím tomu co tak strašného mírové mise OSN v dějinách provedly.

  Co se týče roušky, dost mě zaráží že stále exisují stále lidé kteří neví že roušky jsou ochrana OKOLÍ a ne toho kdo je nosí, to je jejich primární účel během epidemie. Proto ty trapné řeči o tom jak se někdo bojí číhajícího koronaviru za každým rohem jsou opravdu mimo mísu.

  • Petr Václav napsal:

   Ne nespletl jsem se, divil byste se, co mají „bílé přilby!“ na svědomí. To si jen lidé, kterým je o nich referováno myslí, jak jsou mírutvorní . . . A k rouškám – neúčinnost roušek je notoricky známá i laikům. Odborník – hygienik nemocnice Na Bulovce o tom píše ve svém mailu k zaměstnancům. Takže se fakt divím, že existují lidé, kteří věří marketingu, že rouška chrání okolí . . .

 • Dobesova napsal:

  Pokusím se shrnout, s dovolením, dvouhodinovou debatu do pár bodů-vycházím z osobního sledování politické situace:
  Na počátku nebylo slovo, jako v bibli, ale NWO>vznik EU=získání otroků pro vytváření hodnot, které nakonec budou sloužit k jejich záhubě>dosazení všehoschopných a málo inteligentních a bezpáteřních politiků do vlád národních států, k čemuž se používá lží, neziskových pol. organizací a falšování voleb>no a jak se dosahuje vytčeného cíle? Tihle zrádci národa za zaprodání se za obrovské osobní výhody tančí podle nalajnovaných notiček – americká ambasáda o tom ví své- návštěvy našich politiků už jsou tam častější než si umíme vůbec představit. Krásně se to teď ukázalo při jejich panáčkování před kamerami při zinscenované „koronavirové krizi“. Možná se pletu, ale všechno, co se teď děje, tomu nasvědčuje.

 • sakul napsal:

  Zdravím,
  Nebylo by možné dát link na čro Brno s tímto pořadem.
  Hledal jsem to marně asi hodinu a s touto paní Renatou C. je možno dohledat pouze starší pořady. Nebudeme podezíravý a nebudeme si myslet něco o cenzuře, že ©️☣️
  Předem díky a přeji pěkný den.
  Lukáš

 • Michal Mauser napsal:

  Rád bych se vyjádřil ke komentáři paní Vítové ohledně údajného sdělení hnutí Zeitgeist ČR: Paní Vítová se vyjádřila (čas záznamu 59 minut) v tom smyslu, že Hnutí Zeitgeist se neúčastní politiky a údajně čeká, až se narodí nová generace, která bude uvažovat jinak … (poslechněte si to celé). To, co paní Vítová řekla o Hnutí Zeitgeist v tomto smyslu, se nezakládá na pravdě. Nic takového nebylo v předchozím pořadu sděleno. Je evidentní, že neslyšela celý pořad v kontextu a pravděpodobně nezná ani naše další pořady na SVCS. Zřejmě nestudovala ani materiály uvedené na našich stránkách: http://www.zeitgeistmovement.cz (zejména se jedná o příručku Definice Hnutí Zeitgeist, různé videodokumenty, prezentace, prohlášení apod.). Stručně řečeno Hnutí Zeitgeist je především celosvětovou vzdělávací organizací a cílí přímo na kořen socioekonomické orientace společnosti nikoli na symptomy. Podstatou TZM je systémové myšlení nikoli lokalizované. Činnost Hnutí je přesně opačná, než tvrdí paní Vítová.

  Cílem TZM je integrace společnosti založená nikoli na názorech, ale poznatcích. Na rozdíl od jiných organizací a politických stran má TZM jasnou představu o novém ekonomickém modelu (to znamená o tom, co by mělo přijít, aby byl systém udržitelný) nikoli jenom o tom, co nechceme. Navrhli jsme dokonce i způsob, jak efektivně, demokraticky a automaticky přejít do nové spravedlivější společnost (proces Systémová kompetence).

  Osobně jsem slyšel několik pořadů s paní Vítovou a s většinou jejich vyjádření se dá souhlasit, protože odpovídají i našemu výzkumu (jedná se především o popis společenských symptomů). Bohužel tento její výrok ohledně „čekání na příští generace“ mě jako mnohaletého aktivního člena TZM doslova šokoval (znovu jsem si uvědomil jak lehce může člověk sklouznout k povrchnímu lokalizovanému myšlení). K tomuto myšlení máme my lidé sklon, protože systémové myšlení vyžaduje dlouhodobé studium a vidět věci v kontextu je tedy náročnější. Ovšem pokud něčemu nerozumím, položím nejprve doplňující dotaz, než vypustím mylné tvrzení. Chybovat ovšem může každý. Bylo by tedy dobré, kdyby se paní Vítová alespoň veřejně omluvila za svůj výrok nebo přijala pozvání do společného pořadu na SVCS, kde bychom si tyto věci vyjasnili veřejně a zachovala se jako člověk. Připomínám, že cílem Hnutí Zeitgeist je integrace společnosti založená na poznatcích vycházející z vědecké metody nikoli z názorů. V tomto, jak jsem pochopil z jejich výroků na SVCS, se jistě ztotožňujeme. Sjednocení společnosti je nakonec i v zájmu paní Vítové, takže věřím, že si toto moje povídání vezme k srdci a nastuduje si příslušné dokumenty, které popisují podstatu Hnutí Zeitgeist. Pokud bude cokoli nejasné, jsem připraven osobně zodpovědět dotazy, protože je v zájmu všech, aby věci byly průhledné.

  Ing. Petr Taubinger, Hnutí Zeitgeist ČR

 • lutom napsal:

  Certifikáty lze posílat i elektronicky, dělají to i jiné subjekty.

 • fiijalka napsal:

  Dobrý den, já mám jen malou připomínku, Pavel Novotný není z Řep, ale z Řeporyj…jinak díky za super pořad a moc se těším na další díl!:)

  • Petr Václav napsal:

   Vím, už mi to psal jeden posluchač do mailu. Kelišová by sic řekla, že to je jedno, protože jsou obě od Ř, ale já se spletl . . .

 • Judita napsal:

  Peto, vy ste tak mudry. dakujeme za vysvetlenie. Tieto veci som nikdy nechapala a ste vynikajuci ucitel 🙂

 • glacensis napsal:

  Tak toto je to nejlepší co jsem od pana Chvátala doposud slyšel.

 • maratonec napsal:

  Pavel NEUMAN … otevírá v Přaze , u Houbaře ….- košér … památník ROA ? Vedle … synagogy ?

 • maratonec napsal:

  Zuckerbergerstein čakal na …. nejakého Smatanu ? Aby – mohol cenzurovať ! Kto je PROTI …. domu Sion ! Totálna kontrola – cez … náhubky ? … cez … peníze !!!

 • maratonec napsal:

  židi slaví … něco jiného ? Ne – Den vítězství nad fašizmem ?

 • nadai napsal:

  Skvělý pořad, děkuji, Nadai

 • Marilena napsal:

  Pánové skvělý pořad ! Video o kterém mluvil p. Kozák zmizelo ale dá se najít na:
  https://rumble.com/v9ahsj-viry-nejsou-nakaliv-ale-strach-je.html

 • Pavellevap napsal:

  Dobrý den.Prosím vás co je to za písničku 0:50:20 ?

  • Studio Plzeň napsal:

   To je asi něco amatérského, co mi různí lidé posílají abych to hrál. Pokud to ale chcete pro příště vědět, během té písničky při živém vysílání se zobrazuje její název a interpret v informacích o vysílání na našich stránkách!

 • Ingrid napsal:

  Dobrý den,
  zdravím Vás, Našla jsem Vás nedávno při brouzdání po Internetu ve snaze nalézt nějaké normální informace, kromě řádění koronaviru, a jsem tomu ráda. Chtěla bych se s Vámi podělit o perlu, kterou jsem zahlédla včera v TV Nova v pořadu Víkend. Příspěvek měl název, cituji: “Češi snadno uvěří falešným zprávám. Jak proti nim bojovat ? “ Stojí to za zhlédnutí. Hned v úvodu moderátoři pravili, že dle jednoho ze zahraničních průzkumů jsou Češi jedni z nejhorších na světě v důvěřování Fake News, hůř už na tom jsou jenom v Egyptě, Číně a Nigérii. ! Což byl důvod, proč jsem hned nezměnila kanál. Neuvěřitelné! Ale dál to bylo ještě lepší cituji : “Jedním z důvodů je i geografická blízkost k Rusku, které je podle výzkumu největším producentem zpráv tohoto druhu. “ Když si dá člověk dohromady, kdo stojí za TV Nova, je mu to hned jasné. No, posuďte sami a pobavte se s odborníky, zde je odkaz : https://novaplus.nova.cz/porad/vikend/bonus/5860-cesi-snadno-uveri-falesnym-zpravam-jak-proti-nim-bojovat Přátelé, přeji všem krásnou neděli.

 • breathless.beauty napsal:

  Vazeny pane Hlavko,
  s grygarem (odmitam pouzivat tituly pan, doktor, …, a velka pismena) jsem pracoval nekolik let ve FzU AV CR. Vetsiho smejda, bezpaterniho, prominulorezinmiho prominenta, zapskleho primitiva, a horsiho vedce (vcetne jeho kamaradicku, kolaborantu s StB) jsem vskutku nepotkal. Kdybyste byl muj nejvetsi nepritel, tohoto cloveka osobne poznat bych Vam skutecne nepral. Hezky se starim vybarvil; jeho Okna vesmiru do koran na tom pramalo vylepsi.
  Preji Vam hodne stesti, skvele zdravi a prosim o mene vyvysovani Vaseho ega. V poradech SVCS jde, doufam, predevsim o nazory Vasich hosti; pro Vase vlastni nazory si muzete snadno zridit specialni porad…

  • Studio Plzeň napsal:

   Hezký den,
   děkuji vám za postřeh k p.Grygarovi- ano moje intuice mi říká totéž.
   Pokud ale máte pocit, že si ve svých pořadech potřebuji zvětšovat své ego, tak to jste myslím na velkém omylu – již dávno jsem pochopil co to vlastně ego je – a to, co dělám to rozhodně není. Pokud se vám to tak přesto jeví, pak vězte, že jediné o co se snažím je naopak napovědět ostatním jaké věci je možno vždy ještě dát do souvislosti a to v souvislosti s tím, co sdělují hosti. Zkuste si pár pořadů poslechnout pořádně a zjistíte zajisté, že píši pravdu. Vždy mne jde jen o to, aby informace od hostů byly dále propojeni s jinými informacemia tím aby měly větší váhu a posluchači si to mohli propojit též sami. Víte dobře, že na co přijdete sám, to již ve vás zůstane – naopak od sdělení, které jen slyšíte a již s ním nepracujete.

 • janadan napsal:

  Pánové, veřejnost chce být klamána…viropsychóza je promořena v mém blízkém okolí na 85 procent. Nechtějí nic slyšet, vědět, přečíst….Viděli jste film „Melancholie“ ? Mám občas pocit, že dopadnu jak „Justine“. Až budu vykázána z kavárny, že nemám potřebný certifikát, až mně moji vnuci nepustí na návštěvu, že jsem neposlušná, rebelská babička..odeberu se navěčnost. Skončím..já si ten sajrajt pichnout nedám.
  Vaše vysílání, vakcína energeticky výživná. Zatím mám dostatek humorných částic.
  Díky moc za vysílání. JanaD

 • PavelPetrolin napsal:

  k tomu covidu, opravdu máte poct že když vypuke naplno sezony chřipky tak to v nemocnicích vypadá jako ve španělku nebo americe? že prostě nestíhají? a něco čísel:

  Mnohem smrtelnější účinek nového viru vyplývá z údajů Centra pro kontrolu nemocí (CDC) v Atlantě. Podle nich onemocnělo chřipkou v dané sezoně 35,5 milionu osob, z nichž jich zemřelo 34 200, zatímco koronavirus se zjistil u necelého mi­lionu, ale v nepoměrně kratší době mu už podlehlo kolem 55 tisíc Američanů.

 • nadai napsal:

  Dobrý den pane Tichý, jako vždy jste byl bezvadný, taktéž děkuji komentátorovi, který citlivě zasahuje, nebo nezasahuje do vaší argumentace. oba jste skvělí.

 • ms napsal:

  Zdravím a děkuji za pořad. Chtěl bych polemizovat trochu s výrokem, který v pořadu zazněl vtom zjednodušeném smyslu, že „jediná objektivní pravda neexistuje, a že každý má svou subjektivní pravdu“ – co se týče odvození doporučuji přednášky filosofie pana Jiřího Fuchse (doporučuji si přednášky projít):
  026 Jiří Fuchs FILOSOFIE – V.1) Teorie poznání, důkaz pravdy – 23 3 2011 … a další díly
  https://www.youtube.com/watch?v=tFiXd7tcajc&list=PL1A454ED662E84404&index=16

  Co se týče duchovního vysvětlení, tak určitě pana Jana Kozáka, který u Vás na rádiu, myslím, byl také hostem.

  Pokusím se krátce vysvětlit co mám na mysli
  Pro začátek si připustme, že jediná pravda existuje (viz teoretický důkaz pravdy J. Fuchs – vysvětlím níže), nicméně ve spojení s fyzickým světem (tj. jak správně říkáte s omezeným vlastním pohledem) můžete jít do větších a větších podrobností, nebo naopak rozšiřovat pohled a zapracovávat širší souvislosti, a každá takové zaostření, nebo naopak rozšíření vědomí dává přirozeně trochu jiný obraz světa a pravdu může posouvat.
  Tedy záleží velmi na tom, ujistit se, že pokud hledáte shodu s Vaším partnerem v diskusi – tj. „společnou“ pravdu – je třeba, uvést se navzájem do společného kontextu ve kterém tuto shodu hledáte – nadneseně řeeno sjednosti si to s čím souhlasíte, v co věříte – nebo-li sjednotit si víru :). To je důvod proč se lidé často nemohou shodnout, protože mají jiný kontext, jiné poznání a na základě svého poznání jinou víru. Proto je také mimochodem dobré, aby spolu žili lidé, kteří mají alespoň základní vzájemné pochopení a shodu na nejdůležitějších věcech. Je to banální, ale musel jsem to uvést. Z toho, že většinou máme subjektivní pohledy a pravdy ovšem neplyne, že jediná pravda není, budu pokračovat.
  Tedy dále dejme tomu, že skutečně pravdivý výrok o fyzicky existujících objektech je teoreticky možný, ale je nekonečně složitý. Proto i naše myšlení a komunikace funguje formou zjednodušování a zevšeobecňování. Ani smítko prachu bychom nedokázali posat v celé jeho složitosti a nedej bože ještě veškeré jeho vztahy s ostatním světem. Takto se brání tento náš fyzický „spodní“ svět nalezení pravdy (tj. časem a složitostí, kterou nejsme schopni v nám zde přiděleném čase a prostoru zcela poznat).
  Ale!!! to také neznamená, že pravda není. Pokud bychom připustili, že pravda není. upadli bychom do stejného filosofického chaosu a pasti jako v postmoderním myšlení, které na základě mylného předpokladu, že pravda není, ji přestalo hledat a usilovat o ní a to vede samozřejmě k úpadku věd, kultury, vzdělání, zbavování se ušlechtilé „horní“ lidské přirozenosti (která ctí pravdu, spravedlnost, přirozený řád, nezištné chování, víru, duchovní lásku atd..) a způsobuje propadání se do „spodní“ zvířecí lidské přirozenosti (ego, darwinismus, hamižnost, vypočítavost, egoistická krutost, bujení fyzických potřeb, atd..) Výrok, že „pravda je pouze subjektivní“ logicky vede k tomu, že i veškeré poznání je subjektivní a nemá tedy cenu se o něj snažit, protože kdokoli jiný může kdykoli bez jakéhokoliv hlubšího vhledu říct, že to vidí jinak a my mu logicky musíme přiznat stejné „právo“ na jeho pravdu, která musí mít stejnou hodnotu – k tomu teď právě dost často dochází, speciálně v některých televizních pořadech…
  A konečně samotný důkaz pravdy – tkví právě ve výroku o existenci pravdy samotné. Zjednodušeně – ve vyvrácení opačného tvrzení – tj. logického vyvrácení výroku „Pravda neexistuje“, nebo vyvrácení obdobného „Člověk není schopen objektivně pravdivého poznání“ – jak je zřetelné a jak krásně dokládá pan J. Fuchs tyto věty se samy vyvracejí, tj. jsou mylné, vnitřně rozporné, popírají vlastní obsah pokud se vztáhnou samy na sebe (do vysvětlení se nebudu pouštět, doporučuji shlédnout v klidu a soustředění těch pár videí). Pokud s tím někdo nesouhlasí myslí rozporně a jeho názory jsou tím poškozené a nemají z pohledu zkoumání pravdy relevanci. Vyvrácením tvrzení, že pravda neexistuje, je tedy dokázáno tvrzení, že pravda existuje. Jen je zapeklitě složité se jí v našem světě dobrat. Tento logický postup je právě zároveň nádherným návodem jak můžeme poznávat – metodou pokusu a omylu, neustálého vyvracní chybných tvrzení a předpokladů a upravování si svého přesvědčení na základě poznání. Musíme se pídit se kruček po krůčku blíže a blíže k pravdě.
  A teď – exaktně pravdivé výroky je možné vyslovovat, a to pouze o imaginární věcech – tj. věcech které si exaktně definujeme (např. matematická čísla, vzory, symboly, zástupné definice, vlastnosti, obecně definovaná tvrzení s danými omezenými východisky ve filosofii a prostě ve veškerých přírodních i humanitních vědách, ovšem založených na správné filosofii a s definováním kontextu) jak by řekl pan Jan Kozák – to božské, nebo-li horní svět, ten nefyzický, ten věčně jsoucí – trvale existující – doporučuji jeho výklad Védy,kde popisuje, že to vše není vše jen lidský konstrukt a osvětluje tak co je skutečná pravá původní náboženská víra). Lidským snažením o pravdu je pak prohlubování znalostí o světě spodním fyzickém i horním duchovním. Ten horní nám dává logiku, pravdu, pravdivé teorie a ten spodní nám je ověřuje prakticky a neustále před nás staví nové a nové výzvy, protože jak jsem již uváděl je nekonečně složitý. Právě jeho postupným poznáváním a hledáním pravidel, která při poznání obecné zákonitosti souhlasně „zarezonují“ s horním světem ideí, se dobíráme hlubšího a širšího poznání – blížíme se pravdě.
  Z toho tedy plyne, dovoluji si tvrdit, že pravda existuje. Ale pravdivá tvrzení o fyzickém světě se mohou v realitě pravdě pouze blížit. Lidé s větším poznáním mají větší šanci být blíže pravdě. Paradoxně zároveň jakýkoliv poznání prostý člověk, pokud přijde s novým originálním úhlem pohledu může poznání rozšířit. Jak je vidět nepopírám Vaše tvrzení o neexistenci pravdy – pouze ho rozšiřuji a ukazuji za jakých okolností je pravdivé a kdy je třeba ho upřesnit.
  Tohoto pohledu – víry jsem dosáhl také pouze částečným hlubším a širším poznáním tématu pravdy, ale přijde mi pro praktický život přijatelnější (a blíže pravdě) než velmi zjednodušující, ale svým částečným způsobem také pravdivé výroky jako např.: Říkám Vám pravdu… Pravda není. … Pokud si vyslechnu takový výrok, mohu si být jistý, že tento člověk buďto z nějakého důvodu používá velké zjednodušení, nebo se mýlí z neznalosti a ze svého mylného přesvědčení, nebo záměrně lže a mohu s ním o tom diskutovat.

  Dovolím si na závěr drobnou nadsázku – pánové jako Jiří Fuchs a Jan Kozák přinášejí světlo pravdy a poznání, někdo může říci boha, nebo pravého evangelia, přinášejí jako proroci zvěst o tom že pravda existuje a dobří lidé se z toho můžou radovati, protože to dává životu i jiný smysl než jen fyzické přežívání a darwinistický úděl. Pochopení horního a spodního světa umožňuje pochopení motivace konání lidí a porozumění a tím pádem i uvěření v existenci pravdy umožňuje nalézat částečnou shodu s ostatními a být si vědom hranice svého poznání a nalézat vlastní omyly, tedy umožňuje život v míru a osobní rozvoj. Naopak pokud někdo v pravdu nevěří, nemuže skutečně nikdy nalézt objektivní shodu s ostatními a smír, protože přece se nemůže vnitřně souhlasit s něčím co podle něj objektivně neexistuje. Paradox na závěr – právě Tito dva jmenovaní skvělí vědci se pravděpodobně kvůli kategoricky opačnému pohledu na náboženství patrně nikdy nebudou moci setkat a shodnout, ale takto to už na tom našem světě je 🙂
  Děkuji Vám za možnost se vyjádřit, snad jsem to napsal trochu srozumitelně . M.Š.

 • PavelPetrolin napsal:

  ne nedehonstuji celý pořad, já kritizuji vás. „Nicméně se sám zamyslete nad sebou, proč vlastně takovéto pořady posloucháte! A o co vám vlasně jde?!“ vy nějakým způsobem sledujete ČT abyste se ujistil jak vám lže, já sledují vaše rádio (a jiné podobně zaměřené weby) abych bojoval s tímto https://cs.wikipedia.org/wiki/Komnata_ozv%C4%9Bn a tímto https://cs.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A1ln%C3%AD_bublina

  • Studio Plzeň napsal:

   ….no, tak bojujte!….místo aby jste se vzdělával a docházel k poznatkům….bojujte…já už jsem z toho dávno vyrostl.

   • PavelPetrolin napsal:

    jsem zapomněl že slovo „bojovat“ je pro vás jak červený hadr pro býka, to slovo „bojovat“ tam nemá žádný význam, klidně tam může být „..abych předcházel tomuto…“

    vy opravdu nerozumíte tomu že právě ty dva fenomény, na které odkazuji, vám v tmo hledání poznání můžou zabraňovat?

 • glacensis napsal:

  Mohl by pan Chvátal toto vyprávění ozdrojovat? Popsat kde čerpal informace.

 • janadan napsal:

  Je to výsměch, je mně z toho smutno, cítím zmar…ve vlastní hospodě, vlastníci obchodu, kavárny, cukrárny, výrobny, si nemůžete otevřít svůj „byznys“…Já su také vidlak a jsem tomu ráda, ale vadí mně, jak se okolí k tomu staví ! Parazitický liberální kapitalismus je systém ožebračení, ovládání, manipulace a rozkladu ducha a práce.
  Jsem za kopní právo…jen ty ovce potřebují padnout až na tu ovčí tlamičku, aby prozřely a neb zatím si vystačí římským „jídlo a hry“.
  Mladí se nastěhovali na dědinu, ale zahrady mají okrasné, bez ovocných stromů, nedejBože slepice či králíky. Tuje hradba plotů, zalezeni do svých hradů. Věřím, že až bude hůře a hůře, zapojí se do hospodaření a komunit.
  Děkuji pánům za skvělý komentář.

  • Pepa Endrych napsal:

   Ano, je to tak. Tato vláda v součinnosti a na příkaz svých loutkovodičů vykonává řízené zničení našeho národa, jeho ožebračení a vyhladovění.
   Zároveň je to připrava na povinné očkování proti neexistující pandémii a čipování nás, obyvatel.
   Ale toto vše vykonává se souhlasem většiny obyvatel, bio robotů, kteří ji za to ještě tleskají. Změna bude možná, až část těchto
   bio robotů prozře a pochopí o co se jedná.
   Zároveň s tímto se ale už připravuje změna systému. Ovšem změna ne z venčí, ale zevnitř. Tady záleží na každém z nás, co pro to udělá.
   Pepa

 • PavelPetrolin napsal:

  K tomu kolaps X kolabs. Ne poprvé mě dnesa fascinovalo, že pan Hlávka je přesvědčený že přišel na to „jak to ve světě chodí“, téměř k jakémusi osvícení + vymyslel převratný filosofický koncept „názor X poznatek“, ale nedokáže v roce 2020 na triviální problémy používat google. Po zadání „kolaps kolabs“ do google hned na prvním místě lze najít řešení celého problému. Nebo toto pan Hlávka udělal, ale informaci pokládal za názor a tudíž ji musel odmítnout?

  • Studio Plzeň napsal:

   Opravdu koukám jak dokážete naprosto nepodstatnou záležitostí dehonestovat celý pořad, který byl (dle mého názoru) jeden z nejlepších co kdy na SVCS zazněl – a vy si z toho vezmete, že si nedokáži vygooglit jak se píše kolab(p)s. Úžasné a o mnohém o vás hovořící, nehledě na to, že nemáte informace proč jsem to neudělal (třeba to zrovna nešlo, neboť jsem měl prohlížeč obsazen videem, které jsem vysílal a kdybych něco začal hledat, objevilo by se to na obrazovce, protože vše dělám za pochodu a živě – v ČT na to mají celou směnu kolem 30lidí a neporovnatelnou techniku). Problém jsem myslím vyřešil jinak a elegantně (kolaps=zhroucení).
   Nicméně se sám zamyslete nad sebou, proč vlastně takovéto pořady posloucháte! A o co vám vlasně jde?!

 • janadan napsal:

  Dobrý večer pro oba pány,
  poslechla jsem si až dnes z archívu „pokřivená zrcadla“. Výborný, poučný, trochu smutný, ale i maličko světélka na konci „tunelu“. Příběh od Janíka s malým hošíkem a bábinkou mě dojal…vzpomněla jsem si na svoje dětství..vybavila se babiččina kuchyň, sálající kamna, kuřata vylíhnutá v krabici pod stolem, vůně buchet a dědovo příjemné broukání po většinu dne. Tam byla moje oáza klidu, pohody, pohlazení…I moji vnoučíci broučíci se těší na pobyt u mne. Co dali prarodiče do vínku mně, předávám dál. Víte, jsem taková pavědkyně, jak nás nazývá Český klub skeptiků Sisyfos. Vypracovávám horoskopy přes dvacet let. Seskupení planet ve znamení Kozoroha zarputile sedí kolem hranatého stolu, vadává ortel pro masy lidí – manipulace, omezení, cenzúra, brutální zavádění nového pořádku…to by vydalo na jeden pořad.
  Velké poděkování za vaše pořady, působivě poučné bylo také „řeklo se, stalo se“. K tomuto povídání o penězích…mám doma papírové z roku 1988 a 89 a na bankovkách je ještě vytištěno, že jsou kryty zlatem a ostatními aktivy STÁTNÍ BANKY ČESKOSLOVENSKÉ.
  Na Svobodný vysílač jsem se dostala „náhodou“ před měsícem a jsem každodenní, věrnou dychtivou posluchačkou.
  …sláva rodu a předkům našim
  ze Zlína zdraví Jana Daňková

 • horacius napsal:

  Velmi oceňuji prezentované důležité informace o rouškách jejichž nošení nás nechrání ale naopak našemu zdraví škodí. Povinné nošení roušek dle Vašeho vyjádření lze hodnotit zločinné opatření naší vlády proti nám všem. Děkuji Vám za informace.

 • glacensis napsal:

  Konečně někdo zde rozumně promluvil o kolektivních meditacích. Za to patří panu Chvátalovi vřelý dík!

 • horacius napsal:

  Ptátm se, proč takového pošuka necháte tak dlouhou dobu se vykecávat Na takovéto
  dlouhé povídání tohoto omatence nejsem zvědavý- Za toto Vás odsuzuji včetně režie a proto do budoucna přestávám posílat finanční podporu.

 • nadai napsal:

  Dobrý den pane Hlávko,
  omlouvám se vám předem za to co mám vůči vašemu vysílání, Těším se na vaše hosty a vy je přehlušíte svými komentáři a pak ještě do toho vejdou telefonáty, ty jsou ještě mnohdy zajímavé, ale na vaše názory, které jsou stále stejné už opravdu nejsem zvědavá, zvláště na vaše neustálé opakování o úrovni vyspělosti lidí, prosím zkuste se upozadit ve prospěch hostů, ti nás zajímají, proto to posloucháme, ne kvůli vám. děkuji za pochopení a věřím v nápravu.

  • Studio Plzeň napsal:

   No, nic proti vám, to nedělám, ale pokud se cítíte být na vyšší úrovni poznání (všimněte si, že nemluvím o názorech což mi podsouváte – to máte patrně vy a to je jen nedostatek informací) pak by vás již toto i jiné vysílání až tak nemuselo zajímat, neboť to je určeno spíše pro ty, kteří se ještě se profilují. Ale chybu děláte všichni vy, kteří informace jen hltají a nepracují s nimi. Pak máte pocit, že vám při tom hltání velmi vadí, když se snažím informace od hostů dávat do souvislostí – NIC jiného totiž nedělám. A to je jediný důvod proč často vstupuji hostům do řeči – umíte to pochopit, nebo vás to jen irituje? Obojí o něčem svědčí!
   Ale dle toho jak se chováte to spíše vypadá, že potřebujete ty mé souvislostní poznatky stále zpracovávat – jinak by vám patrně nevadily. Ale nezoufejte, je vás takových velká většina, kteří mají takovéto výhrady vůči mne, ale já si z toho nic nedělám – tímto způsobem mé myšlení a způsob podávání nezměníte – spíše naopak.
   Ale všimněte si, že já vám to vůbec nemám za zlé a chápu vás i mnoho ostatních, kteří se chovají podobně- také jsem si tohle období prošel a choval se velmi podobně!

 • Robo76 napsal:

  ani nevím, jak mi to „í“ uteklo

 • Robo76 napsal:

  Dobrý den. Při zadání SIC 8888 vyjedou některé státy, ale ČR jsem nenašel. Můžete do textu zadat přímí odkaz s vyhledanou ČR (případně i další), aby nebylo nutné laborovat co kam zadat do vyhledávače ?

 • Dobesova napsal:

  Kdo si žije jako prase v žitě? Svině. Omlouvám se za ten nádech vulgarity, ale ona je to velká pravda. A můj názor je, že Babiš nespravuje český dvoreček, ten spravuje pouze svůj dvoreček a používá k tomu stádo ovcí. A u nás vzpoura moc nehrozí, my se zmůžeme tak akorát na samet, vzpoura, ta se chystá v Americe. Paní Jana z Nejdku-palec nahoru, ať si všichni ty majetky nabouchají do řitě, jak řekla,to s ní vřele souhlasím. Monička už si s tím poradí, jak to utratit. A máte slyšet ty glosy u nás doma, máme dennodenní estrádu, prodlužejeme si život smíchem.

  • Petr Václav napsal:

   Nooo, já s Vámi souhlasím paní Dobešová jen s poznámkou, že by pan Babiš rád (tedy chtěl by) za odměnu spravovat ten dvoreček český v tom celosvětovém NWO. A někteří ti hoši z vlády doufají, že je taťka vezme sebou do úřadu a tak rektálně alpinují . . .
   PV

 • Dobesova napsal:

  Přesně jsem si vzpomněla na to video, na kterém Američané převáželi v noci do ohraničených objektů ty obrovské hromadné rakve. A bylo to v době, kdy se Gates vytasil s hláškami o snížení počtu obyvatel na Zemi. Tak to tak vypadá, že my jsme pětiletky zrušili, ale v Americe tohle plánování jede po staru. Zapadá to krásně do toho, co se teď děje a kam vedou stopy původu tohoto viru. V Itálii chybí rakve, v Americe o tom věděli, tam tento problém mít nebudou.

 • Dobesova napsal:

  Ano, pane VK, o tom nepochybujeme, že se někdo na dodávkách zdravotnického materiálu z Číny nabalí. Naši tři králové v docela zajímavém období podnikli cestu do Číny bez vysvětlení jejího účelu, a už tenkrát nám to smrdělo. A proč asi je vidět krásně teď: naše české firmy jsou ignorovány, přestože vládě už dlouho nabízejí mnohem levnější a rychlou výrobu tohoto materiálu a určitě i kvalitnějšího. Ale tu by nebyl mezičlánek, kde by se dalo něco potáhnout do vlastní kapsy. Kdežto z Číny to jde. Je to neprůhledné, nedohledatelné, lehce okecatelné. A když si sečtete, že budeme zase živit příživníky a zloděje, drahé dopravní náklady, dražší materiál, tak náš deficit dosáhne astronomických rozměrů. A pak už Babiše a jeho vládu fakt veřejně pošlu do těch nejšpinavějších míst. A vůbec, kam se ztratil ministr obrany, když je vyhlášen nouzový stav a spoustu věcí teď zajišťuje armáda? Řekl snad na vládě něco, proč je teď umlčován stejně jako redaktor, když chtěl slyšet pravdivé a nevyhýbavé odpovědi a na další tiskovku už nebyl vpuštěn? Co se tady děje? Jsme už takoví idioti, že nevidíme, kdo a proč tady lže v přímém přenosu a tahají nás za nos? Tady slečna, která jen do detailu nepochopila vzkaz Prymuly a pustila svůj názor na veřejnost, bude stíhána a hrozí jí 8 let vězení a grázli, co zneužívají bezmoc lidí v jejich ohrožení a pakují se neuvěřitelným způsobem, ti jsou v klidu? Ti by měli být souzeni za vlastizradu a všichni ti, co u vědomí zdravotního rizika vycestovali do rizikových oblastí, měli být okamžitě při překračování hranic umístěni do společných zařízení a drženi pod dohledem policie nebo vojska po dobu alespoň tří týdnů v karanténě, ne je vypustit domů a ponechat to na důvěře, že budou sedět doma. A na vlastní náklady, ne , že jim bude vše refundovat stát. Jen doufejme, že špinavosti, kterých se kdo dopouští, se jim dvojnásobně vrátí. A paní Lenka, která vám volala ohledně ANS má pravdu, mě ten jejich pořad a názory taky pěkně vytočily a přiznávám, že u mne skončili stejně, jako SPD. Jediný, kdo má zatím ještě moji důvěru, je už jen A.A. Bartoš se svou stranou, doufám, že mě taky nezklame. Píšu to s vědomím, že si to může přečíst kdejaký slídil, ale ať si všichni takoví trhnou nohou, slouží zlu a taky tak dopadnou. Právo na názor má každý, je to zakotveno v Ústavě.

  • patriot napsal:

   Z celého příspěvku je zcela zřejmé, že paní využila tuhle situaci k politické a voličské kampani k dehonestaci Babiše, (něco jako „Milion chvilek“) a těch co chtějí za každou cenu komplimentovat Piráty, ODS či TOP 09.
   A zcela směšnou frází o třech králích co podnikli cestu do Číny. S odůvodněním že naše české firmy jsou ignorovány, přestože vládě už dlouho nabízejí mnohem levnější a rychlou výrobu tohoto materiálu a určitě i kvalitnějšího.
   Paní bych doporučil se více informovat o tom jaké jsou skutečné náklady našich firem na výrobu čehokoliv. A těžit jen z cenzurovaných medii…
   Mimo to naše české firmy jsou ignorovány již od vstupu naší země do spolku nesvéprávných zemí pod cizí nadvládou a diktátem totalitní EÚ. Která rozvrátila naše hospodářství, ekonomiku, což mělo tak dopad i na pozdější výrobu. Ano a už tenkrát to smrdělo.
   Asi už drtivá většina našich občanů pochopila, že mýty o západních hodnotách a nějaké jejich ekonomické a hospodářské podpoře se najednou rozplinuly. Je to zcela utopistický systém postavený jen na tom aby prosperovali jen silné státy především Německo jako lídr EÚ a na úkor těch ostaních, pouze závyslých na dovozu…Tento zločinecký pakt pakt potřebuje jen vysávat a paralizovat. Budem možná jednou rádi, že nás právě Čína, či Rusko s toho výtahne. Bude se pro Rusko opět vyrábět a obnoví se hospodářské vztahy, které drželi tento stát a tuhle ekonomiku. Jestliže jí nemáme, či máme ale rozvrácenou je logické že nemůžem být ani vlastní a levněší na výrobu čehokoliv. Avšak pouze pro evropské zahraniční firmy, jako nástroj laciného využití.
   Mimo to v Číně jen USA vlastní drtivou většinu své výroby a to samé plati i pro evropské státy. Jdete si koupit značkovou obuv, či oblečení, spotřební zboží ? „Made in China“ Proč tomu asi tak je, na to si jistě každý, aspoň trochu chytrý člověk, dokáže snadno odpovědět. Ano protože nabízejí mnohem levnější a rychlou výrobu. Aktivita „Tří králů“ v Číně je tedy zcela na místě.
   A o tom, že se na tom někdo nějak napakuje, je zase jen účelová a otřepaná fráze a součást politické kampaně proti současné vládě, která udělala v této situaci maximum, oproti jiným státům. Jen opozice a její sympatizanti účelově pomlouvají.
   Stačí se je podívat zpět za těch 30 let vlád a stran jako ODS, KDU, TOP 09. a na co způsobili v této zemi.
   Později s novou stranou na politické scéně, bandou Pirátů, v čele s lídrem a prokazatelným feťákem Bartošem.
   A zas jen další strana, s tahem na branku Bruselu…a za multikulturní obohacení Evropy. Tak s takovými cesta vede jen do záhuby… Zde je třeba hledat příčiny o Babiše ani Zemana v této kampani vůbec nejde to je jen kamufláž skutečných cílů.
   Tohle dva totiž nelezou do prdele Bruselu a tím jsou pro opozici nepohodlní. 🙂

 • Dobesova napsal:

  Ještě napíšu jednu radu pro lidi, kteří vydrží chvilku bolesti pro záchranu včelek-pokud vás včelka bodne, nemá se z ranky odstraňovat, protože tím jí samozřejmě zabijete, protože jí vytrhnete vnitřní orgány, které má se žihadlem spojené, ale vydržte, ona se umí vytočit a zase odletět a žije dál. Takže zkuste, pozorujte, jestli mám pravdu – i jediná zachráněná včelka je hodně dobrý skutek. A jen přeju všem, kteří se podílejí na jejich vymírání, to nejhorší, co je může potkat. Vždycky si totiž budu vážit těch malých a jakýchkoli bezbranných tvorečků víc než bezohledných psychopatů, kteří vidí jen svou plnou kapsu. Ať žijí včelky a zhynou jejich nepřátelé.

  • Pavel Slovan napsal:

   Milá paní Dobešová, krásně jste to napsala!
   Ake většími vrahy včel, nežli nejlepší Premiér v historii Česka, SLOVÁK, pan Andrej Babiš, jsou sekači trávy a bazenáři po vesnicích a maloměstech!
   Jak s Fandou uvádíme, nejlepší med v republice má moje sousedka paní architektka Šormová, která provozuje včelíny mj. i na Olšana na hřbitovech!
   Za zmírání včel a ničení medu tedy mohou především nízkosekající a bazénující se egoistická hovada. Díky za poslech a prima večer!

 • Dobesova napsal:

  Zbavme se Babišova typu podnikání a vraťme se k tradičnímu zemědělství. Pokud tento člověk bude dál podnikat, pořád bude ohrožovat normální zdravý život nejen včel, ale i nás. Jeho podniky vyrábějí pesticidy, které ničí přírodu-vodu, půdu, živočichy a tyto pesticidy samozřejmě pro zisk používají jeho agropodniky, takže pro zisk jednoho člověka, trpí všichni včetně včel. Možná by mohl někdo tomuto bezohlednému podnikateli a ignorantovi vysvětlit, proč byla včela vyhlášena nejdůležitějším živočichem na světě. Než bude pozdě a než nás to všechny zničí.

 • vladvit napsal:

  Milá paní, končím s vámi diskusi, protože tak arogantní a nesmyslné připomínky, jako jsou ty vaše, je pod moji úroveň dále komentovat.

  Nabádáte mě, abych si poslechla MUDr. Pekovou – já jsem si ji poslechla, ale vy evidentně ne, jinak byste netvrdila stále dokola nesmysly, které jak papoušek mainstreamu stále opakujete – navzdory tomu, co říká tato odbornice!

  A jestliže označujete Jona Rappoporta a jeho blog „NO MORE FAKE NEWS“ za hoax, tak jste skutečně padlá na hlavu! JR byl nominován na Pulitzerovu cenu, pracuje 30 let jako investigativní reportér, je světově proslulým politickým analytikem – píše o politice a medicíně a zdraví pro CBS Healthwatch, LA Weekly, Spin Magazine, Stern a další noviny a časopisy v USA a Evropě a přednáší o globální politice a zdraví po celém světě. V roce 1996 zahájil The Great Boycott proti osmi podnikovým chemickým gigantům: Monsanto, Dow, Du Pont, Bayer, Hoechst, Rhone-Poulenc, Imperial Chemical Industries a Ciba-Geigy. V obdobné činnosti pokračuje dodnes.

  Zcela nelogicky (jen proto, že mám jiný názor než mainstream a tedy i vy) mě osočujete z toho, že blábolím, že jsem sprostá, že mi má být hanba a tak dále. Celkem mi vyrazily dech vaše primitivní řeči – vůbec jsem nic takového nečekala. Pro mě jste přestala existovat – jakékoliv další vaše přihlouplé dotazy na SV CS již nehodlám zodpovídat. Měla byste se za svůj hulvátský a urážlivý projev stydět!

  • Lenka napsal:

   Milá Vladimíro, ukončujte si diskuzi s kým chcete, jestli najdete někoho tak trpělivého jako já, aby ji s vámi vůbec vedl.
   Pokud byste pochopila dr. Pekovou, nepadaly by z vás takové nesmysly, jaké padají. Zkuste si to poslechnout ještě několikrát
   Stejně tak si přečtěte ještě několikrát, co jsem napsala. Poslala jsem Váš odkaz do Itálie na postižené místo a napsali mi oni, že se jedná o hoax.
   Osučuju (jak to nazýváte) vás proto, že ZLEHČUJETE SOUČASNOU SITUACI, OZNAČUJETE JI ZA POUHÉ DIVADLO. HIHŃÁTE SE ROUŠKÁM U LIDÍ, JAKOŽ U POLITIKŮ V TV (kdyby je neměli, budete určitě protestovat, že je nařizují lidem a oni je nemají). PODÁVÁTE JAKO FAKT, ŽE V ITÁLII ZEMŘELI NA VIR JEN DVA LIDI. JE TO OVŠEM POSUN, PROTOŽE JEŠTĚ PŘED 14 DNY JSTE TVRDILA, ŽE ŽÁDNÝ VIR NENÍ. V DOBĚ, KDY SE VĚTŠINA SNAŽÍ BOJOVAT S INFEKCÍ ZE VŠECH SIL A SOUCÍTÍ S POSTIŽENÝMI JINÝCH ZEMÍ, TAK VY BLBNETE LIDEM HLAVY, ŽE VIR NENÍ A ŽE JE TO DIVADLO. NEJEN MĚ VYRAZILY DECH ZASE VAŠE PRIMITIVNÍ, HULVÁTSKÉ A URÁŽLIVÉ ŘEČI. NEPOUŽÍVEJTE SLOVO STYDĚT, PROTOŽE NEVÍTE, CO ZNAMENÁ. MÝCH PODLE VÁS PŘIHLOUPLÝCH DOTAZŮ SE NEBOJTE, TO MUSELA BYCH TOTIŽ NADÁLE POSLOUCHAT VAŠE HLOUPÉ POŘADY.

 • Jenda S. napsal:

  Děkuji za poučný pořad, byl celkově velmi příjemný, moderátor citlivý a host skvělý – dostal široký důstojný prostor k prezentaci tématu, otázky k tématu relevantní, ještě jednou děkuji.

 • vladvit napsal:

  Virus nemůže být nakažlivý z více než jednoho důvodu.Virus není naživu. Pouze uvnitř živého těla, se směrnicemi z tohoto těla, může virus fungovat na příkaz RNA a / nebo DNA kódované a dané červenými krvinkami, které jej vytvořily. I když je virus vstříknut do těla (očkování), tělo ho analyzuje pouze jako cizí tkáň, která musí být odstraněna. Vzhledem k tomu, že virus nepochází z tělesného hostitele, toto tělo nezná čas a místo, kde bude virus aktivní, protože nemá klíč k jeho dekódování (RNA nebo DNA daná buňkou) a nemůže najít čas jeho činnost. Jako takový je analyzován jako cizí látka. Tělo je pak musí vyloučit vytvořením proteinových rozpouštědel (virů), protože za takových okolností jsou živé mikroby otráveny smrtí, když konzumují takové toxické látky, které je otráví. To je důvod, proč většina lidí dostane chřipku, když dostanou chřipku – je to reakce a reakce těla v důsledku toxicity. Úroveň a trvání tohoto viru závisí na těle, do kterého byl injikován. Chřipku nedostávají, protože dostali virus chřipky. Naopak – buňky v těle produkovaly virus jako reakci na cizí trosky, aby se očistily od cizích zbytků / tkání a chemických látek, protože takové látky jsou příliš toxické pro běžné živé mikroby, aby se mohly živit a odstranit.

  A different explanation: Buněčné kultury jsou pěstovány v kontrolovaných podmínkách mimo jejich přirozené prostředí. V takovém sterilním prostředí nemohou buňky využívat celou řadu svých běžných čistících metod, jaké by byly v lidském těle. Pouhé pozorování buněk konzumovaných, rozpuštěných nebo infikovaných vůbec neznamená, že se jedná o funkci v těle – není. V takovém prostředí se buňky degenerují a jejich mikrobiální správci se stanou prominentními.

  Závěr:
  Vakcinační věda je založena na ničem jiném než na podvodné vědě, která má za cíl udržet status quo a vlnit vlnu přes oči veřejnosti. Hlavním účelem je dosáhnout oslabení populace tak, aby se příliš zajímalo o své špatné zdraví, tělo i mysl, aby bylo schopno bojovat nebo se proti nim postavit totalitní hrozbě; aby je v podstatě učinili otroky. Vakcíny jsou mnohem nebezpečnější, než si většina lidí přeje přemýšlet, a neustále používají propagandu a strach na své základní úrovni, aby podnítili strach a použili ho proti lidem.

  Vývěr z textu je přeložen automaticky – stačí si dát „přeložit do češtiny“ – na konci tohoto obsáhlého textu je seznam literatury.

  https://www.reddit.com/r/conspiracy/comments/euj3z1/vaccine_science_and_the_intentional_myth_of/

 • vladvit napsal:

  „Infekční vlna přichází každou zimu, ale letos je její průběh ještě mírnější než v minulých letech,“ vysvětluje expert……Pokud do statistiky Euro Momo nahlédnete, zjistíte, že se v Evropě nedělo nic v 10. týdnu roku 2020, a neděje se nic výjimečného ani v týdnu jedenáctém. Lidé umírají v každé evropské zemi jako vždycky, a to ve všech věkových skupinách. Z tvrdých dat vyplývá jediné: Celkový počet infekcí dýchacích cest není vyšší než v minulých letech.

  Virů, které tato onemocnění způsobují, je evidováno minimálně 15 druhů a koronavirus je celou dobu mezi nimi. Nový typ koronaviru (pokaždé je nový, jinak by nepřežil a nefungoval) má nyní u nás pro srovnání 833 lidí…

  Tak odkud se vzala celá ta panika, která zaplavila titulní stránky médií a ochromuje jednotlivé evropské země? „Jediné, co se změnilo, je, že se vybral jeden konkrétní virus, na který se začaly dělat testy,“ vysvětluje doktor Wodarg tento prostý trik. Běžně se totiž testy na chřipková onemocnění neprovádějí a nerozlišuje se, zda jde o klasický vir chřipky, nebo příbuzného koronaviru či jakéhokoli jiného viru, kterých je nepřeberné množství a neustále se mění. To je také jejich podstata. Navíc má každý z nás v sobě virů, v takzvaném spícím stavu, nespočet a záleží jen na síle imunity, zda se probudí, či nikoliv.

  Tyto infekce se běžně házejí do jednoho chřipkového pytle, protože je průběh nemoci vždycky podobný. S výjimkou případů, kdy se hodí nějaký ten virus, ať už z politických, obchodních či ekonomických důvodů (popřípadě všech dohromady, jako u letošního koronaviru) povýšit na mimořádnou hrozbu.

  V médiích se dnes a denně objevují informace o tom, že se koronavirus COVID-19 nezvykle rychle šíří nebo se nějak výrazně liší od jiných virů z rodiny koronavirů a chřipek. Opravdu? „Jediné, co víme s určitostí, je, že se rychle rozšířilo testování a provádění měření. Ty viry mohly v Číně, potažmo v Itálii, už dávno být. Jen je dříve nikdo nehledal, a proto také nenašel. Ale když už tu paniku uměle někdo vytvořil, nemocnice a všichni ostatní se z ní snaží vymáčknout co nejvíc,“ glosuje starý německý praktik, který už se ve svém pokročilém věku nemusí bát, že ho někdo vyhodí z práce. Jako třeba hlavní hygieničku České republiky Evu Gottvaldovou, která si jako jediná z hlavounů dovolila říct, že jde o virus podobný chřipce a není vůbec žádný důvod k panice a obavám, proč by měl být v čemkoli nebezpečnější.

  I COVID-19 je obyčejný koronavirus. Samozřejmě v nové podobě, protože viry neustále mutují.

  Naštěstí jsem byl přímo u toho, byl jsem předsedou zdravotního výboru v Radě Evropy, a mohl jsem tak téma vynést na světlo. Vyvolal jsem k tomu slyšení a zřídil vyšetřovací výbor, kde se WHO musela zpovídat, jak k něčemu takovému mohlo dojít. Ptali jsme se, proč vyhlásila pandemii, když o žádnou pandemii nešlo,“ vzpomíná Wolfgang Wodarg, jenž díky tomuto vyšetřování zjistil velice překvapivé věci. „Vyšlo najevo, že děsivé množství profesorů v grémiu mělo obrovský střet zájmů a změnili kritéria pro definici pandemie. V minulosti byla totiž pandemie vyhlášena jen v případech, kdy docházelo k šíření velmi nebezpečných nemocí, na které lidi umírají ve velkém. Jenže potom na nátlak farmaceutických firem změnili definici pandemie tak, že k jejímu vyhlášení stačí, aby viry cestovaly po celém světě. To ale viry dělají po celou dobu, každý rok.“

  Doktor Wodarg před deseti lety obvinil Světovou zdravotnickou organizaci (WHO) z toho, že podlehla tlaku farmaceutických firem, jež se na falešné pandemii napakovaly. Zjistil totiž, že těsně před vyhlášením pandemie WHO účelově změnila kritéria pro vyhlášení tohoto výjimečného stavu tak, aby mohl být nastolen.

  Německý lékař nabízel své články o současné pandemii koronaviru do nejvýznamnějších německých médií Frankfurter Allgemeine Zeitung či Süddeutsche Zeitung, aby zmírnil rostoucí paniku, ale byl odmítnut s tím, že publikování takových informací by bylo „nevhodné“. A tak zveřejnil své nové poznatky, které uvádějí koronavirové běsnění na patřičnou míru, v několika videích na portálu YouTube, kde není cenzura – když se to nepřežene – tak důsledná.

  Podle nové definice k pandemii stačí, aby se vir trvale šířil na více kontinentech, což dělá každá chřipka nebo herpes virus.

  Podle nových pravidel tedy záleží spíš na tom, jestli pandemii chcete mít, nebo nikoli. Pokud začnete sledovat jakýkoli vir v globalizovaném světě, který se pokaždé šíří rozšíří z kontinentu na kontinent, můžete vyhlásit pandemii. Když ho sledovat nebudete, pandemie nebude – tak je to jednoduché.

  To, že jsou v Itálii přeplněné nemocnice, je sice fakt, důvod je ale jediný – panika. „Nikoho by ani nenapadlo jít s chřipkou do nemocnice. Tohle se děje jen proto, že se začal měřit a hledat koronavirus,“ uvádí věci na pravou míru doktor Wodarg

 • vladvit napsal:

  Ještě dodatek pro p. Lenku!!!!!!! PROJEKT KORONAVIRUS – celosvětová DLOUHODOBĚ PŘIPRAVOVANÁ AKCE na globální změnu civilizace.WHO prohlásil coronavirus COVID-19 za „pandemii“, i když nejde o sebemenší stopu pandemie. Pandemie může být stav, kdy míra úmrtnosti na infekci dosáhne více než 12%. V Evropě je míra úmrtnosti asi 0,4% .

  NĚKDO s největší pravděpodobností obdržel rozkaz od „těch nahoře“, tedy od lidí, kteří řídí i „vůdce“ (sic) Evropské unie a jejích členských zemí, a kteří si kladou za cíl ovládat svět silou – New World Order, (Nový světový řád).

  Projekt koronavirus byl na rýsovacím prkně před léty. Konečné rozhodnutí pokračovat TEĎ bylo přijato v lednu 2020 na Světovém ekonomickém fóru (WEF) v Davosu, samozřejmě za velmi zavřenými dveřmi. Gates, GAVI (sdružení léčiv podporujících očkování), Rockefeller, Rothschild, atd., všichni jsou za tímto rozhodnutím – implementací Agendy ID2020.

  Poté, co byla pandemie oficiálně prohlášena, může být dalším krokem, také na doporučení WHO nebo jednotlivých zemí „násilné očkování“ pod policejním a / nebo vojenským dohledem. Ti, kdo odmítnou, mohou být potrestáni (pokuty a / nebo vězení – a všichni budou stejně očkováni násilím).

  Dr. Tedros z DG WHO, řekl před několika dny – „musíme se přiblížit k digitálním penězům, protože peníze na papíře a mince mohou šířit nemoci, zejména endemická onemocnění, jako je koronavírus„. Předpověď věcí, které přijdou? Nebo na realitu jenž je již tady? V mnoha skandinávských zemích je hotovost již z velké části zakázána a dokonce i jedna malá čokoláda může být zaplacena pouze elektronicky.

  Jdeme směrem k totalitnímu stavu světa. Je to součást Agendy ID2020 a tyto kroky je třeba provést již nyní. Byly připraveny mimo jiné počítačovou simulací koronaviru v Johns Hopkins v Baltimoru dne 18. října 2019, sponzorovanou WEF a Bill & Melinda Gates Foundation.

  Bill Gates, jeden z hlavních obhájců očkování pro všechny, zejména v Africe, je také velkým zastáncem snižování počtu obyvatel. Snížení populace patří mezi cíle elity v WEF, Rockefellerů, Rothschildů, Morganů a několik dalších. Cílem je méně lidí (malá elita) může žít déle a lépe se sníženými a omezenými zdroji, které Matka Země velkoryse nabízí.

  Dva týdny po počítačové simulaci v Johns Hopkins Medical Center v Baltimoru v Marylandu, která „produkovala“ (jako simulovala) 65 milionů úmrtí (!), se virus COVID-19 poprvé objevil ve Wuhanu. Nyní je téměř jisté, že virus byl přiveden do Wuhanu zvnějšku, pravděpodobně z bio-válečné laboratoře v USA.

  Co je to neslavná Agenda ID2020? Je to aliance partnerů veřejného a soukromého sektoru, včetně agentur OSN a občanské společnosti. Je to program elektronických identifikací, který používá všeobecné očkování jako platformu pro digitální identitu. Program využívá stávající registrace narození a očkování, aby novorozencům poskytl přenosnou a perzistentní biometricky spojenou digitální identitu. GAVI, Alliance for Vaccines and Immunization, (Globální aliance pro vakcíny a imunizaci), se na své webové stránce identifikuje jako globální partnerství v oblasti zdraví organizací veřejného a soukromého sektoru, které se věnují „imunizaci pro všechny“. GAVI je podporována WHO a je samozřejmé, že jejími hlavními partnery a sponzory je farmaceutický průmysl.
  Aliance ID2020 se na svém summitu v roce 2019, nazvaném „Rise to Good ID Challenge“, v září 2019 v New Yorku, rozhodla zavést svůj program v roce 2020, kdy toto rozhodnutí potvrdilo WEF v lednu 2020 v Davosu.

  ZDROJ:
  Peter Koenig je ekonomem a geopolitickým analytikem. Je specialistou na vodní zdroje a životní prostředí. Více než 30 let pracoval ve Světové bance a Světové zdravotnické organizaci po celém světě v oblasti životního prostředí a vody. Přednáší na univerzitách v USA, Evropě a Jižní Americe. Pravidelně píše pro Global Research, ICH, RT, Sputnik, PressTV, 21. století, Greanville Post, Defend Democracy Press, TeleSUR, Blog Saker, New Eastern Outlook a další internetové weby. Je autorem knihy „Implosion – Economic Thriller“ o válce, ekologickém ničení a firemní chamtivosti, která vychází z faktů a třiceti let zkušeností ze Světové banky po celém světě. Je také spoluautorem knihy „Světový řád a revoluce„. Je výzkumným spolupracovníkem Centra pro výzkum globalizace.
  Originál zdroj článku:
  https://www.globalresearch.ca/coronavirus-causes-ef…/5706153

 • vladvit napsal:

  Paní Lenko, Vy nechce NIC vidět ani slyšet ! Pořád se jen nesmyslně vztekáte a absolutně nelogicky nás napadáte. A evidentně nechcete pochopit ani obsah řečeného! O co Vám proboha jde, že píšete stále dokola takové nesmysly, které nemají vůbec nic společného s tím, co bylo řečeno?! Poslechněte si ještě jednou celý pořad – až se uklidníte (pokud se to vůbec někdy stane) a pochopíte, že se ve velké míře stále dokola a dokola – jako totální zaslepenec – vlamujete do otevřených dveří.

  A co se týče Itálie – tak jste si evidentně nepřečetla výše uvedený odkaz (ostatně nejen tento, ale vůbec žádný), takže si počtěte níže a přestaňte, prosím, pořád tak nenávistně útočit a prosazovat přihlouplé a manipulativní teorie mainstreamu!

  https://blog.nomorefakenews.com/2020/03/17/corona-bologna-the-truth-begins-to-leak-out/?fbclid=IwAR0iC-btMXEoXy3gtP4DIBp8acV3EORUS7OFBHB5R_DYUVgybvblJ2OhV1o

  • Lenka napsal:

   P. Vladimíro, ten, kdo se tu vzteká, jste vy. To jste tak zabedněná, nebo to děláte? Já jsem s vámi nediskutovala o pozadí, které je za virovou nákazou a ani nehodlám tak činit. Takové vaše informace o tom, že jde o obyčejný vir si nechte pro hlupáky. Poslechněte si např. naši odbornici dr. Pekovou, odkaz jsem dávala. je od vás SPROSTÉ, že rozšiřujete ty vaše blbosti, třeba že jsou v Itálii dva mrtví, taktéž jste k tomu dávala odkaz. Ověřovala jsem si pro zajímavost váš odkaz přímo v zasažené oblasti v Itálii a bylo mi sděleno, přesně jak jsem očekávala, ŽE VÁŠ ODKAZ JE HOAX. Že vám není HANBA vůči všem postižených lidem šířit bláboly a zlehčovat situaci. Více s vámi nehodlám marnit čas. Přejmenujte se na Alianci protinárodních sil, protože to jste, děláte nám ostudu až do zahraničí.

 • Dobesova napsal:

  Zvláštní- úplně pocitově mám už týden namíchánu valašskou slivovici z našich vlastních švestek s domácím medem a citronem a chystám se udělat meditacičku proti koronaviru , mimo jiné i na ochranu i naší meruňky, která už kvete a hlásí se mrazy, takže se ji pokusím zachránit ochranným vajíčkem. A denně si říkám-jsme zdraví a budeme zdraví, při sprchování si představuju, že všechny viry a bacily z mého těla odplavuje moje milovaná voda – no, prostě, každý ať si najde své pozitivní myšlenky, které se zhmotňují a vstupují do našeho života. A čím víc nás bude mít tyto pozitivní myšlenky, tím víc ovlivníme vývoj situace tím správným směrem.

 • Dobesova napsal:

  Pan Schmidt se asi trefil-v různých proroctvích se totiž Rusko stane největším světovým hráčem s podporou Číny. A to, že Američané dělají poslední svůj pokus o záchranu s pomocí koronaviru a zároveň se chtějí postavit do role těch záchranců ( kdepak asi je první lék-Remdesivir-vyvinut a trochu mě děsí, že se na tom podílejí naši vědci, takže tam bude asi nějaké těsné spojení USA-ČR), to jen svědčí o tom, že jsou v posledním tažení, navíc Čína je drží v hrsti, protože Američané mají u Číny takové dluhy, že nejsou schopni je nikdy splatit. Koronavir je jejich poslední předsmrtná křeč.

 • Lenka napsal:

  Prosím ANS, napište do Itálie, že mohou být v klidu, protože koronavirus tam zabil jen dva lidi, jak tvrdíte.
  https://www.novinky.cz/zahranicni/koronavirus/clanek/mrtve-uz-ani-nepocitame-jsme-na-konci-sil-rikaji-italsti-zdravotnici-40317395

 • Lenka napsal:

  Mimochodem,kritizujete, že byly zrušeny skldy CO, že nejsou roušky, …. souhlasím. Ale po bitvě každý generál, to teď ví každý. ALE ŽE JSTE S TÍM NEPŘIŠLI, KDYŽ TY SKLADY RUŠILI, ŽE JSTE NEKŘIČELI TŘEBA PŘED ROKEM, ŽE NEMÁME ROUŠKA A RESPIRÁTOY!!!,

  • Studio Plzeň napsal:

   Opět pí. Lenko – to, že jste to neslyšela, že se o tomto problému mluvilo snad stokrát na SVCS s mnoha hosty (i když možná nepřímo) tak to by možná omlouvala vaše občasná fanatičnost, která nevnímá nic jiného.

 • Lenka napsal:

  ANS opět katastrofa. Vůbec nechápou, proč se roušky mají nosit, neumí to lidem vysvětlit, místo toho chichot. Bohužel i někteří volající si dělají srandu z nošení roušek. V Itálii prý zemřeli na koronavir dva lidi! I kdyby, tak ty stovky zemřelých na komplikace se nepočítají? Umí si ANS představit kolaps zdravotnictví, kdyby vláda nedělala žádná opatření, protože se podle nich jedná o nafouknutou uměle vytvořenou bublinu? Podívejte na reakce některých lidí nyní, co teprve, kdyby zavedli ještě žádoucí drastičtější opatření? A že to rozděluje staré, mladé a rodiny? To ty dva týdny až měsíc nevydržíme? Vždyť svět nekončí a vše si můžeme vynahradit. Chápu, že asi skutečně onemocní až 70% obyvatel, ale za prvé je nutné ochránit staré a nemocné, aby patřili do šťastných 30% a aby ostatní prodělali nemoc ne najednou, aby to zdravotnictví zvládalo. Pokud onemocní i zdravotní personál nebo bude nedostatek ventilací, bude to průšvih. Odmítám argument, že na chřipku umírají lidi také, to je fakt útěcha. Tento vir není přírodní, možná opravdu nebezpečně mutuje, nikdo neví, co udělá! Zdrhla před ním i US armáda, NATO zrušilo cvičení. To si myslíte, že zdrhli před chřipkou? Ne paniku, ale chladný rozum, disciplinu a obezřetnost. Jestli za tím je něco skrytého, asi je, ale to nám teď nepomůže, že o tom budeme tlachat a dělat si srandu z roušek a blbnout lidi, že jde o bublinu. Události nám ukáží dříve či později, o co šlo. Škoda, že nám dr. Vítová zapomněla říct o nákaze v Číně, prý je to úplně jinak, než že tam dělali celkem drastickou karanténu. Ale na dotaz, co by dělali za opatření jinak, než dělá tato vláda, řekli, že by dělali totéž. Tak tedy proč, když je koronavir nafouknutá bublina? Zdá se, že v tom nemají jasno a jen dělají chytré. A že by jako vláda odkryli pozadí (to si docela fandí, analytici jedni). Možná by se taky nedožili rána, minimálně dvě třetiny národa by je mělo za blázny, nevím, ale určitě by si poté dlouho neužívali svých postů.

  • Studio Plzeň napsal:

   pí.Lenko, nebuďte opět takto fanatická. Pokud máte pocit, že máte pravdu, již jste to vyjádřila mnohokrát…nemá smysl to dělat dál ve vašem případě – jen rozdmýcháváte vášně. Své přesvědčení jste již ukázala a nyní si počkejte – však ono se ukáže co za tím je a kdo měl pravdu a který postup byl správný, a to v okamžiku, kdy se odhalí, co celý vir měl zakrýt. Pak až je třeba hodnotit postup, který ten který stát zvolil, pod vlivem skutečného záměru.
   Mimochodem, zjistila jste si statistiku, kolik lidí umírá denně v Itálii za normálního stavu? Možná, že by Vám pak leccos došlo!!!
   Zjistila jste si kolik lidí u nás z těch nakažených je v nemocnoci a kolik na ventilátoru? Stejně proti tomu není lék, tak k čemu zdravotnictví a jeho „péče“? Jak chcete léčit, když není čím? A těch otázek by bylo více, ale musela by jste umět být nefanatická a vidět i celé pozadí, které může být úplně jiné!

   • Lenka napsal:

    Jsem ráda, že se shodneme, že se vše ukáže v budoucnu. Vadí mi ale, že dochází k podkopávání vážnosti stávající situace.
    Mimochodem, zjistil jste si VY sám statistiku mrtvých? Prosím, abyste ji zde zveřejnil pro informovanost.
    K tomu léčení: ne každý nemocný potřebuje ventilátor. Existují i jiné léky, než ty klasické medicíny, stejně tak prevence.
    K mé fanatičnosti bych jen odpověděla asi to, že je směšné, že Vy sám neustále omíláte dokola ty samé věty a fanatický Vy nejste? Ale když já si stojím za svým, jsem fanatická? No to je teda chucpe.
    Píšete, že pozadí může být úplně jiné … ale nepíšete jiné NEŽ CO? A pokud vím, já jsem se k pozadí koronaviru vůbec nevyjařovala, jen to, že to ukáže čas.

    • Studio Plzeň napsal:

     No právě, v tom je to nepochopení, vy řešíte jen důsledky a my se snažíme naopak důsledky zatím pominout, nebo srovnat s tím, co je běžné v normálním stavu až dosud (a to se nechá jen s běžnou chřipkou), ale snažit se přijít na to co za tím vším stojí a co to má zastřít. Proto těm následkům (které se navíc ukazují jako zkreslené) každý dáváme jinou váhu.
     Proto se projevujete jako fanatik vy, a ne já, který připouští i několik variant – vy jen jednu!
     Jo, a s tou statistikou běžně umírajiících denně nejen v Itálii (kde ji kompletně, dle všeho, zahrnuli jako ty kteří umírají na Koronavirus) si to zjistěte sama—- o tom to totiž je! Vás nikdo nepřesvědčí, ani nemáte zájem se nechat, tak hledejte a pak mi napište, jak se to shoduje!

     • Lenka napsal:

      P. Hlávko, nemám už sílu Vám vysvětlovat, co jsem Vám už několikrát říkala. Třeba srovnávat chřipku x koronavir. Tady máte rozhovor s jednou p. doktorkou, která říká to, co já, Pusťte si to třeba 100x, třeba Vám to dojde.
      Asi mě fakt neposloucháte, jinak byste nemohl napsat, že já fanaticky zastávám jen jednu variantu. Já nezastávám žádnou, natož fanaticky. Já opravdu nevím, co zatím je, říkám, že to ukáže čas. Já dále říkám, teď je to tu, je to vážné a je potřeba se podle toho chovat. Pokud Vy máte několik variant, tak vlastně víte kulový. Hlavně, že jste alergický na slovo názor, že je to nedostatek informací!
      Vzhledem k tomu, že jste se statistikou přišel vy, tak nevím, proč já bych Vám měla hledat data. jestli je potřebujete a pomůže Vám to, tak si je najděte.

 • horacius napsal:

  Nechápu, proč moderátor za každou cenu musí přerušovat výklad pana Davídka svými
  dotazy, které si mohl nechat na závěr. Toto je režie pořadu skutečně katastrofální.
  Rozhodně nečekeje, že Vám za to pošlu finnční dar.

  • Studio Plzeň napsal:

   Nebyl to můj pořad, ale budu na to reagovat, protože je nehorázné vaše yhrožování, že pokud nebude po vašem, tak nepošlete žádný dar!!!! Proboha, pokud jste někdy nějaký poslal(čemuž ve vašem případě nevěřím), my vám ho vrátíme, ale NIKDY se nenecháme takto vydírat – fakt jsem na toto již alergický!!!

 • Ivo Gec napsal:

  Odstartoval coronavirus Armagedon?

  https://vk.com/@ivogec-odstartoval-coronavirus-armagedon

 • ra napsal:

  Chvátal se odkopal …….

 • jurki4 napsal:

  p. Chátal chcem Vás ubezpečiť že obsah tejto relácie bola výborne nastavená. A s veľkou pokorou vďakou obdivujem vašu trpezlivosť a dôslednosť pri príprave.

 • jarekdc napsal:

  Terezo držte se, já jsem doma sám, bez dcerky, paní, 4h denně se věnuji očistě, mytí čemukoliv atd.
  Občas mám stihomany, že bych rád prcíčka pochoval, poňufali bycho rypáčky.
  Pak se vrátím na zem a uvědomím si, že s 8 měsíční dcerkoua mojí paní bych takovou přísnou očistu nemohl dělat, v bytě 2+KK. Tak alespoň video s prckem, telefon,jak s paní, prckem, s mým tatíkem.
  Odsud nikoho nenakazím. Za to už jsem vypral, vyleštil a umyl ledsco z menšího dvoupokojáče, času je na to dost 🙂 . Co jsem slyšel a a četl, sjme asi většinou na tom obdobně.
  Ještě i dělám (kousek rozpočtů staveb z domova), ale nemám na to moc myšlenku, ale jo, alespoň torchu zábavy.

  Roušku po domácku stará látková plenka dvojmo ložená a dovnitře strkám ještě tu „umělohmotnou plenu z nějakého echt jemného materiálu pamprs posrané 🙂 ) a po domácky vyrobený respirátor mám. Asi to moc nepomůže, ale budiž, i mám brejle na motorku, zalepené izolepou apod.
  Ven jdu minimálně a když, tak sám, bez lidí. Ale nosím tu staříkům nákupy, vím prd, kdo vyleze z nějakého bytu apod… Taky s otazníkem.

  Hubu a chřtán mám rozedraný od citronu, džusů atd. Ruce rozežraný od lihu, petroleje, úkapu od slivovice, octu se solí, mažu, bepanthenem, ale už to moc po těch 48h nepomáhá. Žeru střífdavě vitamíny, citron, horký čaj, kombinuju chlebem se solí a sádlem, minimálně promastím krk.

  Hlavu neskládám, pořád myslím v poklidu, občas paňák, ale pořád s chladnou hlavouna rychlé rozhodnutí.

  Zatím viz výše plán A. Až se to tu začne hodně srát, plán B, do lesa, ke studánce s pitnou vodou, kotlíkem, solí, pepřem a spoustou drátu na oka, čaj apod. Mám i pár semínek na zasetí máty, cibule apod. Zpátky do jeskyní. Viz predikce Einsteina „nevím, s čím se bude válčit ve třetí světové válce, ale večtvrté světové válce to bude s klackama a v jeskyních“.

  Zatím je „totální karanténa na severozápadní část okresu Olomouc a na jednu vesničku u Havlíčkova Brodu. Čekám, že to bude do pár dnů přes celou ČR. Ale informace po internetu cca 15h, možná je to jinak…

  Nedaří se mi najít svobodný kanál. už jsem našel.

  Drž se Terezo i celá itálie, nejste v tom sami, i tu čehůnci v tom lítaj taky….

  Co mi dělá trochu vrásky jsou amíci u ruských hranic. No nic.

  Tony z Pankráce, ještě před barnou věznice ve stromořadí

  Snad, pokud budete moc někde sdělit, kdokoliv čte, že tu místní lidé v okolí Pražského povstání, Pankráce apod., dosti lidí (většina kanceláří, bank apod.) zůstali doma. Ve všední den skoro nepřejdeš ulic, dnes tíško, klid, čistej vzduch.
  Krom jiného, ty krámky (minimálně ty dva nebo tři vietnamčíci ) jsou nás schopni vyzásobit chleba, jar, mýdlo, hazlpapír. Kdyby tady byli kancelářský lidi, už bychom měli těžkost. Je tu dost starých lidí, rodiny s dětmi taky… Zachování jenom místní komunity nám dává trochu jistoty, že nezdechneme hlady díky těm dvoum vietnamčíkům, fungují dva řezníci (trvanlivý salám, uzené apod, jedna pekárna. Přečkat se dá. Po ulici chodí minimum lidí, když mají lidé možnost vyhnout se obloukem, jde to.i bez roušky. Pak v krámku už jeden vyleze, další vleze a pak až zase vyleze leze další, v krámku je člověk sám s obsluhou, platíme kartou i minimální částky.
  Telefonní operátor pozdržel platbu na půlku dubna, ostatní možná na nějaký splátkový kalendář, avízované platby, co mi měli přijít uděláme na zálohovky, musím mět pár peněz na tyhle kokotiny (telefon, internet, abych alespoň trochu mohl ještě makat atd.

  Mám zkušenost z 18tileté služby u armády a kousek hasičiny, ve výjezdech, prolezl jsem dost povodní, u armády cypoviny v horoucích prdelích, přežít se dá, lidi nesmějí jančit a myslet na přísnou dezinfekci a hygienu, než vlezou do svého bytu, aby si nic nezavlekli domů.
  Není to všespásné, ale snad pomůže.
  Lidi držte se, přeji z Pankráce sposuty sil a štěstí.

 • Kamil Papezik napsal:

  Jsem rád, že vysíláme tento pořad. Děkuji!

 • britula napsal:

  Jen bych ráda podotkla, že některé věci říkám také. Jako: ,,jsme mladí zdraví, na nás to nepůjde“. Nebo: ,,Je to trochu horší chřipka, za chvíli na to najdou lék“.
  Ano říkám to, ale pan VK to zase bere do extrému. Neříkám to proto, že bych přála smrt starým lidem, to V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ!!
  Říkám to proto, že se sama bojím a snažím se nepodlehnout panice.
  Jak bychom měli nepodlehnout panice, po všech těch faktech, co pak VK v tomto pořadu uvedl?? Jak bysme měli zůstat klidní???
  Zodpovědný přístup mám. Ale snažím se to zlehčovat, abych nepodlehla panice.
  Takže asi tak.

 • Tony08 napsal:

  Vážený pane Václave,
  struktura HIV viru je známá, Luc Montagnier spolu s Françoise Barréová-Sinoussiovou, za to dokonce získali v rove 2008 Nobelovu cenu. Jinak, co se týče diagnostiky, máte pravdu.

 • roman napsal:

  moc dekuji za porad a k.stribro
  zdravim hvezdu vysilacky – PVa:-)
  r.

 • nadai napsal:

  pan VK mele to, co se naučil k danému tématu a mele dlouze o tom samém a je to opravdu únavné. Pak často dochází k tomu, že se jej zeptá volající na jiné téma a pro posluchače alternativních radií,je to jasné, tak lavíruje „odpověď je, že by to chtělo více času“. Je to špatně, Dle mého názoru. pane Hlávko komentujete rád, tím svým „názorem“, který přebíjí názory hostů o které jde. Váš názor je všem jasný, ale rádi uslyšíme názory hostů, děkuji, Za pochopení mé kritiky děkuji…

  • Studio Plzeň napsal:

   Nějak se v tom vašem sdělení ztrácím….nějak tam oslovujete více lidí a nepochopil jsem co vlastně chcete sdělit….vyjadřujte se prosím přesně, jinak takovéto příspěvky budu mazat, protože z toho vyplývá spíše napadání, než sdělení

 • ra napsal:

  Již několik dní se nemohu připojit na živé vysílání. Co s tím? Radim

 • […] Jenomže, stop. Pan VK na rádiu Svobodný vysílač, tvrdí, že to není on. Ve vysílání ( archiv tady klik ) bylo vyjádření pana Pešla, hezká mluva, a taky vyjádření pana VK. Jo, tady musím dodat, […]

 • maratonec napsal:

  Za socíku …. som počúval Slobodnú Europu , pravidelne ! Dnes … počúvam SV CS , SV SK , Info vojnu , …. ? BRAVO – ste HRDINOVIA ! Nech sa darí !

  • maratonec napsal:

   Wolfgang Schauble … povedal približne : Imigranti sú záchranou – pred degeneráciou a INCESTOM . Je TOTO … pravdou ?

 • kkral napsal:

  Dobrý den, s cenzurou na CENTRUMU.CZ máte asi pravdu poslal jsem email a do předmětu jsem uvedl „Židovští zkurvysyni blokují AERONET.“. Email neprošel. Napsal jsem na kontakt CENTRA.CZ – okamžité odblokování cenzury dle Svobody projevu atd.. čekám na odpověď.

 • vlcice napsal:

  Poznámka k p. SLOVANOVI: co jsem vypozorovala, je to milovník globalizace a multikulturalismu. Kamarád J. Kavana. Vlastence považuje za xenofoby a Čechy poměrně dost nesnáší – o Čechách mluví výhradně jako o „havlující gotlině“. Nijak jinak. Netuším, proč si dal přezvisko Slovan – žádnou afinitu k myšlence slovanství jsem nevysledovala. Kritické komentáře pod svými pořady maže. Na slušný telefonický dotaz, kde si pán dokázal vyjádřit pochybnost s jím vyslovenými myšlenkami, reagoval neuvěřitelně agresivně a zlostně. Zajímalo by mě, jaké jsou skutečné úmysly Pavla zde na SVCS. Spoustu přívrženců by jistě našel i na blogu iDNES.

  • Pavel Slovan napsal:

   Vlčice, nejsem si jistý, zda primitivním eskamotérství s pseudoargumenty trollíte nebo o co Vám jde. Kotlina je v široce vydávaných knihách nazývána např. GottLand (příklad: https://www.respekt.cz/spisovatele-o-knihach/mariusz-szczygiel-gottland ), jsou v nich zesměšňováni zdejší obyvatelé. A je to, zdá se, v pořádku.
   Představte si, podle motta zakladatele Pavla Hlávky, Svobodný vysílač jako SAMOOBSLUHU, kde si můžete ZADARMO vybrat, CO konzumujete! Platit nemusíte, ale můžete. Jsem patrně jediné studio které nepožaduje po zakladateli technické vybavení, natož finanční podíl, z příspěvků posluchačů. Přesto a právě proto stejně posluchače vyzývám, aby přispívali, že to ostatním studiím pomůže. Přestože nás zakladatel nikterak dramaturgicky neomezuje, moji nezávislost na finančních příspěvcích od posluchačů považuji za další „morální“ posílení mé svobody projevu.
   Tzn., že si producírováním ve Studiu SLOVAN nevydělávám, natož abych se snažil zavděčovat širokým vrstvám např. xenofobů, šovinistů a/nebo rasistů, mezi posluchači.
   Přesto anebo právě proto, mám ustálenou nemalou suitu posluchačů a i pravidelných stahovačů mých pořadů, za což jim vřele děkuji, přestože na stahování nikterak nekořistím a nevystavuji ani nikde žádný ziskový reklamní kanál YOU TUBE apod.
   Jedná se, přibližně, o nad min. 1.000 stažení z Archivu / každý pořad. Což nikdy není a nebylo, ve srovnání s čím – prahem v porovnání s jinými – posluchačsky „neutrálnějšími“ studii.
   Pokud mně zavolá troll a chová se jako troll, jednám s ním jako s trollem. Pokud mně napíše idiot, nesnažím se s ním už komunikovat jako s idiotem a nekomunikuji s ním vůbec. Motto o SAMOOBSLUZE zní z mnoha jinglů ve studiích Svobodného vysílače.
   V mých pořadech široce zaznívají informace o skutečně PRO Slovanských akcích nebo citace, kde jsem v Khazarských mainstreamových médiích vláčen za propagaci Slovanů, slovanství , i např. Ruska. Pokud máte ideologicky selektivní sluch nebo zrak, doporučuji se obrátit nejen na specialisty v těchto oborech, ale i na nějaký interdisplinárnější obor řešící rozpad osobnosti, např. kvalitního psychiatra.
   Stejně tak je to i s pohledem na Čechy (Czechs) a Čechy (Bohemia): Někdo velebí a zaklíná se na každém kroku T.G. Khazar ykem, Havlem, Ortelem, Oka Můrou atd. Já se nezaklínám nikým, ale přesto mám své „koně“: Např. Jana Skalického, budovatele Kanálu Dunaj-Odra-Labe; nejproslulejšího žijícího českého fyzika prof. Ing. Jaroslava Šestáka, DrSc., dr.hc mult.; nejvíce nemocného Čecha ale i člověka na zeměkouli a producenta známých umělců, manažera a politika Romana Rouna; budovatele domobrany, lékaře a hrdinu MUDr. Marka Obrtela; sociologa a politiloga Daniela Solise; Mistra verše, sociologa, statistika a demografa Marka Řezanku a další a další zajímavé hosty nebo osobnosti, které jsou z Čech (Bohemie) a přispívají do mých pořadů.
   Že oni Vám nekonvenují, není ani můj a ani jejich problém, ale Váš. Já zase se neklaním třeba Vašim modlám z prostoru xenofobie, šovinismu nebo rasismu, které Vy, Vlčice, považujete za pozornosti a adorace „vhodné Čechy“.
   Proto Vám mohu poradit jediné: Vyhýbejte se mému studiu jako se v samoobsluze vyhýbáte něčemu, co druzí ocení, ale pro co nemáte buňky a rozhled, abyste ZADARMO nabízenou hodnotu pochopila a ocenila. Držte se na internetu a kdekoliv abteilungů „Šovinismus, Xenofobie, Rasismus“ – tam jistě naleznete oblíbené značky Vaší chuti a vůní.
   A se zbývajícími problémy stran ideologicky selektivních smyslů, se obraťte na opravdu kvalitního interdisciplinárního specialistu.
   Děkuji Vám za Vaši reakci a čas strávený při poslechu Studia SLOVAN!

   • vlcice napsal:

    No vidíte, už je to tady: xenofobové, šovinisté a rasisté a idioti, posílání k psychiatrovi – to je důvod, proč Vás považuji za velmi agresivní osobu. Už jsem si obrázek udělala a jen jsem se chtěla podělit o svůj názor, když pod Vašimi pořady panuje cenzura. Poslouchám i mezi řádky a došla jsem k přesvědčení, že ve skutečnosti propagujete globalismus a multikulturalismus. Jenže na nepohodlnou výtku nereagujete. Vy raději ty xenofoby a rasisty, to je Vaše hůl, s kterou každého na potkání zmydlíte…
    A ještě mi podsouváte, že se někomu klaním.
    Vaše favority nikterak nehodnotím – velmi letmo jsem teď poznala p. Obrtela, který na mě jako hrdina nepůsobí, spíš naopak. Nic proti, další neznám a klidně je propagujte dál. Jak říkáte, každé zboží má svého kupce.

    Jestliže pořád máte nutkání zdůrazňovat, že něco děláte ZADARMO, tak je vidět, že Vás to ve skutečnosti dost štve. 🙂

    • Pavel Slovan napsal:

     Vlcice, no samozřejmě!
     Vy si drze myslíte, že můžete jen Vy nálepkovat?!
     Moje pořady nejsou jen a pouze přesně zaměřené proti namyšleným xenofobům, šovinistům a rasistům v Havlující Gottlině. Naopak, vyzvedávám i přední české a v Havlující Gottlině působící nebo s ní spjaté osobnosti a hrdiny, kteří poznali svět a snaží se skutečně Havlující Gottlinu osvobodit z Khazarského jha.
     Proto každý, kdo do mě – do mého Studia SLOVAN kope, je potrefená husa a xenofob, šovinista a rasista – jako např. i Vy!
     Pokud dělám něco ZADARMO, je to proto, že mě to hluboce naplňuje. Nevysílám licoměrně a komerčně pro hluboce zakořeněnou latentní českou xenofobii, šovinismus a rasismus. Natož, abych si takovým vysíláním ještě chtěl i vydělávat.
     Vysílám pro přemýšlivé posluchače, kterých obvykle, a zvlášť v Havlující Gottlině, je zatím pomálu, ale naštěstí přibývají! Určitě nevysílám a moje „zboží“ licoměrně neparametrizuji k dispozici v SAMOOBSLUZE Vám a podobně omezeným jedincům. S Vámi už je Amon a nelze Vám pomoci.
     Znovu opakuji, vyhýbejte se poslechu mého Studia SLOVAN. Není určeno pro Vás a jeho poslech Vás může bolet, protože by mohlo dojít k zhroucení Vašeho virtuálního Oka Můr ského světa, opřeného výhradně o Khazarské rozeštvávání člověka vůči člověku pod Heslem: צעטיילן און הערשן! (Rozděl a panuj!).

     Vyhýbejte se mému Studiu SLOVAN a bude Vám dobře po (černé) Duši. A mně ušetříte námahu luštit a reagovat na Váš imbecilní kvákot!
     Děkuji a maucta!

     • vlcice napsal:

      Tři Havlující Gottliny (nemáte na ni copywrite?) a tři xenofobové, šovinisté a rasisté na tak malém prostoru, to už je opravdu na pováženou… Dokonale se odkopáváte.
      Věrné ovečky to neodradí, ale některým se třeba otevřou oči.

      Bylo by fajn, kdybyste si tyto žlučovité výlevy nechal jen pro své studio a neroztahoval se s nimi i jinde. To bych sobě a dalším posluchačům, které s tím obtěžujete, přála.

      Zcela bez úcty,
      V.

     • Pavel Slovan napsal:

      Vlčice, chytrýmu napověz, tupýho nakopni!
      Vám by nepomohlo slyšet Goyim/hovada a Havlující Gottliny ode mě ani milionkrát!
      V SAMOOBSLUZE, co je ZADARMO, se potichu propližte okolo mýho regálu, třeba s kolíčkem na nose a loktama v selektivitou postižených ušiskách.

      Vy i další xenofobové, šovinisté a rasisté jste mně ukradeni a nestojím o to, Vás dojímat nebo napravovat. Propadli jste Vašemu vlastnimu Peklu plnému fóbíí dobrovolně a vědomě.

      Jsem tu pro uplně jinou cíloffku a pro lidi tápající a pochybující, ale kteří jsou moUdří.
      Nevysílám pro Vás a Vám podobné!

 • Perla Singerova napsal:

  Drahý Petr a Iša, vypočula som si Vaše relácie na tému homosexuálna orientácia a vzostup a musím sa priznať, že som ostala v šoku. Tak takéto vyjadrenia som od Vás nečakala. Poprve: áno aj homosexuál môže vzostúpiť. Iša príliš lpne na genetickej výbave ľudí a neberie plne do úvahy Vyššie Ja/Dušu, ktoré sú ultimátne zodpovedne za inkarnát. Príklad: ak si duša vyberie zažiť vzostup a zároveň homosexuálnu orientáciu, tak dá do vienka inkarnátu len okolo 3% slobodnej vôle! Tým sa zabezpečí, že inkarnát neodbočí z vopred určenej misie na planéte Zem. Títo ľudia/inkarnáty sú veľmi duchovne založené bytosti s vysokou frekvenčnou vibráciou. Sú si plne vedomí, že na úrovni fyzického tela majú tento defekt v sexualite. Poväčšine žijú v celibáte alebo v harmonickom vzťahu. V žiadnom prípade nie sú promiskuitní. Takže reči o liečení homosexuality sú scestné a zavádzajúce. 76.3% ľudí žijúcich na zemi čoskoro zažijú planetárny vzostup Zeme do vyšších sfér 4D, len zopár inkarnatov 1-2% vzostupia do 5D a vyššie, ostatní budú premiestneni na iné 3D planéty. Prajem krásny deň.

  • Petr Václav napsal:

   Milá posluchačko, je třeba studovat, nebo si naposlouchat informace k tématům, o kterých hovoříte. Syndrom ezo-mainstreemu Vás zasáhl poměrně hluboko. Zkuste svá tvrzení odaplikovat – pochopíte má slova. Teoretizování snese mnoho omylů, praxe je odhalí.

   PV

 • maratonec napsal:

  POLYHISTOR … vk ? „pestrá strava …. Cukr je nezdravej ? … Vyvážená strava – na váze ? … “ jenom SRAČKY ? “ ševče drž se svého kopyta ! “ … jinak – jenom KECY !

 • Mamuska napsal:

  Zdravím,

  má pravdu, já jsem také zrušit strany, protože jde každému jenom o prachy, proč odešel z ANS pan doktor Tichý? to je divné ne? jedině, kdyby stranictví bylo zadarmo nebo jen za poplatky, žádný odměny z daní….děflat pro lidi a pak by se vidělo….Elena ahoj

 • jerry71 napsal:

  Dobrý den, váš pořad je určitě užitečný, ale ne všichni mají špatné zkušenosti s pobytem v Peru . Jen mne mrzí, že pro člověka, který to vše poslouchá a nemá žádnou zkušenost, vyzní vaše pořady jako by v Peru vše bylo špatně a proti turistům. Je to taky o tom (kdo je průvodcem, organizátorem pobytu), jaký člověk jede do Peru, na jaké duchovní úrovni se nachazí a za jakým účelem tam jede. Byl jsem v Peru celý měsíc a měl jsem úplně jinou pozitivní zkušenost s lidmi v Peru. Ano turista je obecně pro Peruánce „pochodující peníze“, ale kde není turista brán na hůl??? A určitě ne, že na každém rohu čeká na vás černá magie.Protože není šaman jako šaman, jako u nás není léčitel jako léčitel. Bylo dy dobré, aby zaznělo od někoho , že jsou tam i lidé kteří jsou uplně normální, přátelští. A co je úplně TOP v Peru je energie Amazonky a pralesa, kterou jinde nenajdete. Přeji hezký den J.v

 • preto napsal:

  dobry vecer
  vedeli by ste opravit nefungujuci link na relaciu 13.2.2020 – SVCS studio Morava

  2020-02-13 – Peter Insider – Skryté pozadí dění ve světě – live
  alebo spojazdnit stahovanie? ide to do chyby
  dakujem Tomas Chabada

 • pablohk napsal:

  Dobrý den.
  Není možné přehrát záznam. Ikony jsou šedivě a nereagují. Děkuji Pavel h.k.

 • Dobesova napsal:

  Dobrý den, jak tak slyším různé zprávy o tom, co se děje v Brně, začínám se poprvé stydět za to, že jsem z Moravy. Tolik pablbů, taková koncentrace hlouposti, to snad není možné.

  • Petr Václav napsal:

   Zdravím, no když si poslechnete pořady Vítka, kdo vlastně vládne ve městě, nebudete se ani stydět, ani divit, že v Brně to „žije“.

 • Pavellevap napsal:

  *odkud

 • Pavellevap napsal:

  Dobrý den.Prosím vás odkut je ta ukázka hned na začátku vysílání?

 • Petr Václav napsal:

  Kamile, děkuji za podporu Ester. Sice se rozpoutala „vášnivá“ debata na FB, někteří propagátoři „Dobroděje“ se agresivně i vulgárně vyjadřují ve smyslu „potrefená husa“ a kromě oddanosti Pedrovi se prezentují jako nositelé světla a poznání. Ale tady nejde o to, kdo má absolutní pravdu, ale o to, aby lidé nebyli naivně důvěřiví a nenechali se verbovat do satanistické sítě. Těch verbířů je mnoho a případ Ester i druhých – Slávův, nebo Emmy jasně potvrzují, že jsou mezi námi a že jsou nebezpeční, podlí, zbabělí a lstiví.

 • Kamil4F napsal:

  Zdravím Petra a Ester,
  musím poděkovat za velmi zajímavý a poučný pořad.
  Pořad stahuji na večerní procházky a musím se přiznat, že mi někdy lezl mráz po zádech.
  Poslední pořad jsem vyloženě netrpělivě očekával.
  Ester přejí vše dobré a klidné nebe nad hlavou.
  Kamil z Ostravy.

 • Mamuska napsal:

  Zdravím, musím s vámi souhlasit, nedá se nic dělat, také nejsem pro škatulkování, také mi to nesedí, také mám ten názor, že každý může něco málo dělat sám za sebe, když to takhle udělá každý, tak by se mohlo žít lépe a něco by se pohnulo, ale každý čumí jak tydýt a nadává po straně, ale zákon padajícího …víme čeho, funguje….Elen

 • pablohk napsal:

  Dobrý den, večer.
  Zřejmě se vloudila nějaká chybička v záměnách nadpisu a obsahu pořadů. Jsme jenom lidé…stane se…o:))) Tak si p. Zelenku poslechnu ze záznamu jindy. Oba pořady jsou pro mne vynikající. Vždy se na ně těším.
  Urbánek Pavel H. K.

 • Dobesova napsal:

  Já vás moc ráda poslouchám, ale s předsedou vlády asi nemáte až tak pravdu. Jen si logicky uvažte, že je protiřeč, když řeknete, že nemá zapotřebí při svých příjmech řešit 50 milionů a sto tisíc, atd.-proč teda zosnoval ten podvod s Čapím hnízdem, když to nemá zapotřebí. Takže to mě trochu mrzí, že v tomhle jsem s vámi v rozporu, čas ukáže, kdo se pletl. Já každému peníze přeju, kdo je šťastný, že jich má hodně, ať si je má, ať si je třeba každý večer přepočítává a usíná s pocitem, že je šťastný, ale musí si je vydělat poctivě, svou prací, ne tím, že někoho oblafne a ubere někomu jinému. A není to jen nějaká zášť z mé strany k jedné osobě-je to můj obecný pohled na všechny, kdo žijí na úkor slabších a bezmocnějších.

 • Pavel Slovan napsal:

  Doplněny další linky od Dana i ode mě!

 • fiijalka napsal:

  Dobrý den, pořad nelze přehrát, předem moc děkuji za opravu, pokud to bude možné:)

 • AvaChrtkova napsal:

  Přikládám odkaz na článek na našem webu. Zkoumala jsem hned v jakém časovém horizontu jsme ho zveřejnili a bylo to 21.12.2016. Rok a půl před osudnými událostmi.
  https://www.priznakytransformace.cz/index.php/transformace/1069-petr-chobot-pravda-o-minulosti-nasi-planety

 • Dobesova napsal:

  Malá oprava: v předposlední větě mi chybí poslední slovo: jedu.

 • Dobesova napsal:

  To už tady fakt přesahuje všechny meze-člověk, který má za korupci v kauze PROMOPRO sedět, tady vykřikuje veřejně, že prosadí vybudování americké letecké základny. Doufám, že Ostraváci toto prohlášení zaregistrovali a už podnikají kroky k tomu, aby tomu zamezili. A nejen Ostraváci, musí se to rozšířit celorepublikově, tohle zvěrstvo nesmí projít. A je přesně tak, jak říkám. ODS není dnes už volitelnou stranou. Je hanba, jak náš národ upadl inteligenčně i vzdělanostně a vůbec si lidé neuvědomují, kam se řítíme s těmi, co se teď profilují v politice. A budování nové komunikace a opravy infrastruktury určitě nezvládne finančně na komunální úrovni, takže v v tomto plánu musí mít prsty celá vláda. A dále-Bakalovy byty odkoupila švédská firma-copak s nimi asi,a zrovna Švédové, zamýšlí?
  Rok dvou zmijí? Mně to připadá, že to bude rok neskutečného množství zmijí. A budou mít čím dál tím víc. A ti, co slídí po Vaší identitě, k nim patří taky.

 • ra napsal:

  Jsem tu na komentářích poprvé a nerozumím tomu, proč po odeslání komentáře se vrátí celé vysílání na začátek. Je to trochu nesmysl a tak prosím o opravu, díky ra

  • Studio Plzeň napsal:

   Tak o tom vůbec nevím a nemyslím si, že by to tak i někomuz jinému fungovalo, alespoň to ještě nikdo nenamítal. Může to být nastavením vašeho PC.

 • ra napsal:

  Čestmír je dost mimo! Operuje stále zákonem, nepochopil hru a ruší to odbornou debatu …. ra

 • vorisek napsal:

  Dobrý den,
  Skvělý pořad. Vladimíra Vitová vždy hezky řekne co se děje ve světě. Méně Karla Haise. Já se chci dozvědět co se děje ve světě a je dost otravné, že pan Hais v každém pořadu neustále propaguje ANS, zpráv řekne minimum, ale jen furt člověk slyší ANS to udělá nejlíp, ANS, jedině ANS. Je to jak sledovat film na TV. Zajímavý naučný film (Vitova), reklama na ANS(Hais). Nejlépe jedna ku jedné. Proto jsem přestal sledovat TV.
  S pozdravem

 • Svobodomyslny_mladik napsal:

  Dobrý den, Vaše rádio poslouchám asi rok a moc se mi líbí Vaše pořady, nejvíc pan VK. Když to situace dovoluje, občas přispívám. Nedávno jsem získal malý FM vysílač který mám spolu s notebookem neustále zapnutý a na 100,0 pokrývám celý panelový dům, dodávám že legálním vysílačem původně k mobilu. Dobrý způsob jak Vaše vysílání legálně šířit i mezi sousedy v panelových domech. Posluchač z Brna.

  • Studio Plzeň napsal:

   Hezký den,
   děkujeme za přízeň i za to legální pirátské vysílání. Ovšem zjišťoval jste někdy, zda-li to opravdu někdo na FM poslouchá v tak blízkém okolí, kam těch pár legálních mW dosáhne?

   • Svobodomyslny_mladik napsal:

    Hezký den, zda to sousedé poslouchají nevím, ale vím, že signál je silný v celém 9 patrovém domě, zkoušeno kapesním rádiem se sluchátky. Také jsem změnil název mojí WIFI na Svobodnyvysilac.cz 100,0. Z Čínského internetového obchodu mám objednaný dokonce silný 1W FM vysílač se kterým plánuji vysílat na baterii, mobilně, s velkým výkonem a dosahem, třeba u mě v odlehlé chatové oblasti, z rozhledny, parku, alespoň některé pořady občas krátkodobě, než by přijeli.

    • Svobodomyslny_mladik napsal:

     Dobrý den, jen bych se ještě rád pochlubil, jak to dopadlo s šířením Svobodného vysílače mými silami na FM. Nedávno jsem získal 1W vysílač Fmuser FU-X01A a jeho dosah na plný výkon není tak velký, že bych se nějak bál ho používat. Tak z paneláku v Brně nonstop na 99,9 pokrývám okruh cca půl kilometru, včetně více než 8 bytovek, parky… Jen když nejsem doma, snižuji výkon. Toto píšu i jako inspiraci pro další Vaše posluchače, jen opatrně. Posluchač z Brna.

     • Studio Plzeň napsal:

      To je perfektní, kdyby se takových odvážlivců našlo více…..ale fakt opatrně!

 • Dobesova napsal:

  Okamura je slaboch, pokud má dojít k nějakým činům, které jsou zásadní a mají smysl. Předem Vám můžu říct, že na nabídku vyslovenou na začátku pořadu nepřistoupí. Umí mluvit tam, kde mu nehrozí, že to bude pak muset splnit. Tohle je můj názor na něj a jeho hnutí, protože jejich vedení se chová stejným stylem. Moji důvěru už pánové z SPD ztratili, sleduju totiž jejich vyšlapané chodníčky pod okny vládní budovy, kdy TO je pozván na kafe, když jde náhodou kolem a určitě za různé úplaty hlasuje s vládní koalicí. Je to vážně k pláči.

 • Dobesova napsal:

  Pán, který volal, že zemědělci by měli dostávat dotace, se ve svém názoru mírně spletl. Oni je dostávají, ale je to jen jedna osoba, která je schramstne za všechny . Víme snad všichni, kdo to je. Takže toto kdyby si všichni uvědomili, bylo by nám opravdu líp.

 • mferdik napsal:

  No já nevím, ale vždy je cena účtována bez DPH, které je potom přičteno až na konci faktury, takže by vodárna musela vyjít na světlo boží s pravdou, že vodu (v ceníku je uváděna bez DPH) zdražila. No a pokud by vodárna zdvihla cenu vody bez DPH o pět procent, pak stát vybere na DPH asi stejně, když se základní cena ( bez DPH) zvedla,ne?

 • luque napsal:

  Jako promiňte, ale leze to z něj jako z chlupaté deky, ani poslouchat se to nedá. Dal jsem prvních 10 minut a vůbec nic z toho nemám. Páté přes deváté a guláš. Je to škoda.

 • vacatko napsal:

  Dětřichovice u Bruntálu sece existují, ale koncentrační tábor byl v Dětřichově u Moravské Třebové.
  http://extrastory.cz/u-moravske-trebove-byl-utajeny-koncentrak-co-se-tam-delo-vas-sokuje.html

 • Iva07 napsal:

  Jen pro upřesnění ta poslední fotografie domu (nebo spíše vyhlídky) na skále není v Číně, ale v Kolumbii v městečku Guatape nedaleko Medellinu.
  Ale jinak jsou pořady pana Chvátala super.

 • fiijalka napsal:

  Moc děkuji za tento pořad, jsem natažená jako kšandy, nemohla jsem pomalu ani dospat na další díl!!!:) Ester, jste velice statečná žena, máte můj obdiv. Mějte se krásně:)

 • Dobesova napsal:

  Dobrý den, z toho mrazí, ale dalo se to čekat. Myslím tím situaci v Íránu. Pane VK, nechcete seknout s Německem a jít dělat k nám politiku? Ať se zbavíme těch neschopných českých a jednoho slovenského politika, protože i jejich vinou se takové věci mohou dít. Jsem absolutně apolitický element, ale vás bych podpořila. Vím, že něco takového je nemožné, ale to je právě to, dostali jsme se do bezvýchodné situace. Nemáme tu nikoho, kdo se těm úplatným diletantům v politice dokáže postavit a vyštípat je z postů, kde nedělají nic jiného, než že škodí. Nikdo tady není za nic zodpovědný, myslím ve státní sféře, jen 70 letá prodavačka, která opomene odeslat do EET platbu za desetikorunu, tak tu si podají a platí jako mourovatá, Ale miliardové škody, které napáchá státní aparát, to se zacvaká z našich daní a klid po pěšině. No, hnus, velebnosti. Ten život u nás je opravdu čím dál odpornější. A 80 % lidí si neumí odpovědět díky komu.

 • Dobesova napsal:

  Dobrý den, přeju zdraví, štěstí, pohodu a mnoho krásných dnů, které pohladí duši, Vám -celému kolektivu SV. Ať se Vám všem daří a ať našim společným úsilím dokážeme změnit svět k lepšímu.

 • Dobesova napsal:

  Elektromobilita-nesmysl non plus ultra. Jediná zásadní otázka: Kde chtějí tu elektřinu vzít, když nechtějí atomové elektrárny, nechtějí těžit uhlí-tedy potažmo tepelné elektrárny, solární elektrárny nejsou tak tak výkonné , vodní a větrné, o tom není třeba ani mluvit a rozvádět. Takže postavit ty pitomce k pultíku a dát jim tuhle zásadní otázku. Při domýšlení tohoto extrémně drahého nesmyslu do detailů mi vychází jediný výsledek. Elektromobilita pro vyvolené a ostatní budete sedět doma na zadku a jezdit tak maximálně na kole do nejbližšího supermarketu na kole si nakoupit. Bezva vyhlídky. Skoncovat s EU je jediné možné řešení, jak tenhle a podobné nesmysly zastavit.

 • fiijalka napsal:

  Dobrý den, pořad nelze ani stáhnout, ani přehrát…a já bych si to velice ráda poslechla:)
  Bude-li možná oprava, předem děkuji!
  PS: Vše nejlepší do Nového roku 2020 všem na SVCS:)

 • lutom napsal:

  Koleda dříve kulantnější výraz pro žebrotu, dnes nahrazovaná dotacemi, tedy formou mnohdy potupné žebroty, přesto některými subjekty (t zv. neziskovky) často zneužívané k nekalým účelům.

 • minidaz napsal:

  Jako pánové co to má být?
  Kde je : 2019-12-13 – Šéfredaktor zpravodajského portálu Aeronet.cz pan VK komentuje aktuální události. ???
  Místo toho je sem přilepenej Hovor při víně.
  Díky.

 • Petr Václav napsal:

  Ahoj zdravím do pořadu, jen připomínka k panu Foldynovi a jeho názoru o politickém stavu – prolomení Benešových dekretů není otázka vůle politiků – ti už posloužili tím, jaké zákony schvalovali a jakým úskokům dali zelenou. Teď konají jiní – třeba soudci vychovaní podle důsledků těch zákonů. A pokud to politici, ani takoví, jakým je on, necítí jako nebezpečí, tak nemůže dojít ke zvratu a zaražení prolamování den co den. Díky za pěkný pořad!

 • cendasj napsal:

  NĚCO JE ŠPATNĚ: Zajímavé srovnání, včetně komentářů.
  Nekorektní video – můj pohled na život ve dvou totalitách.
  https://www.youtube.com/watch?v=ZFKWtblFq4A

 • Dobesova napsal:

  Na prosperitu naší země existuje jediný a velmi, velmi jednoduchý recept: přestat krást. Tím myslím rozkrádat peníze poplatníků. Tento v zásadě jednoduchý recept má ovšem na druhou stranu jeden veliký háček, že o tom, jak tomu zamezit, rozhodují ti samí, kteří to rozkrádaní mají na svědomí . Tak – co s nimi?

  • Petr Václav napsal:

   Souhlas – to je ta smyčka, kterou jsme si dobrovolně nasadili a utáhli . . . důsledek lobby a korporátního fašismu. Ale nikdo tomu v 89 nevěřil . . .

  • Studio Plzeň napsal:

   To je velmi zjednodušený pohled – přestat krást! Oni vlastně ani nekradou. Banky udělali si takové zákony, že to co se vám zdá kradení je vlastně legální. Ale tuto činnost , aby byla legální, mohou dělat pouze banky. Kyž to samé uděláte vy, zavřou vás. Spíš by měla být otázka co s tímhle – a já znám odpověď – zřídit si vlastní národní banku, která začne půjčovat bezúročně…a je to! Jen pro zajímavost. Banky odčerpají (to, co se vám zdá zlodějina) zcela legálně až 500mld Kč ročně z úroků a též tím, že používáme jejich peníze!! To je minimálně 1/4 státního rozpočtu (ale spíše 1/3). ….to vše by nám jinak zůstalo!

 • polascin napsal:

  Skutočne stojí zato všimnúť si dosť podstatnú vec. Teraz, keď je to vyhovujúce z hľadiska šírenej propagandy, tak je New York Times nanajvýš seriózny a dôveryhodný zdroj informácií. V mnohých iných prípadoch je ten istý denník len jeden „nehodný“ mainstream plný manipulatívnych klamstiev. To si treba dobre zapamätať. To je vskutku učebnicový príklad.

  Vzhľadom na opakované zámerné „hlboké“ problémy so slovenčinou prikladám aj (asi nedokonalý) český preklad:

  Skutečně stojí zato všimnout si dost podstatnou věc. Nyní, když je to vyhovující z hlediska šířené propagandy, tak je New York Times nanejvýš seriózní a důvěryhodný zdroj informací. V mnoha jiných případech je tentýž deník jen jeden „nehodný“ mainstream plný manipulativních lží. To si je třeba dobře zapamatovat. To je vskutku učebnicový příklad.

 • roman napsal:

  Dekuji! Studio PV 100% hvezda vysilacky

  • Petr Václav napsal:

   Děkujeme za ocenění, vše je výsledkem kolektivní práce :0) Jsme rádi, že se pořad líbil!
   Vše dobré přeje Petr Václav!

 • fiijalka napsal:

  Dobrý den, předem moc děkuji za tento pořad, jen bych ráda upozornila, že tento díl nelze přehrát, což mne velice mrzí!:)

 • Dobesova napsal:

  No, na překlepy bacha, kdysi se mi podařilo do vzdělávacího plánu pro žáky ZŠ napsat místo „sběr lesních plodů“ „sběr lesních poldů“.

 • Dobesova napsal:

  A projekty jsou stejné svinstvo jako dotace. Z naší školy odešlo před 5 lety 6 učitelů dobrovolně na vlastní žádost-na některých školách totiž absurdity dosáhly svého vrcholu.

 • Dobesova napsal:

  A paní Lenka taky nemá pravdu, třeba na naší škole se suplovalo zadarmo. A o 40 000 se nám tak mohlo akorát zdát. Brali jsme kolem 20 000, a to ještě spousta práce navíc a zadara. Ale to je Morava, v Čechách je to možná jinak.

 • Dobesova napsal:

  Dobrý den, probírá se to, že lidé jsou málo informovaní. Ale oni jsou medii informováni záměrně lživě a nebo neinformováni. ČT má programů jako metele, proč nemůže být jeden kanál vyčleněn pro společenské a ekonomické otázky¨, ale pouze na bázi odborných informací, vysvětlování různých témat, a to formou diskuzí, ne tlachání jednoho člověka, kterému nikdo neoponuje a mele si tam svoje moudra bez toho, že by mu někdo s opačným názorem mohl oponovat. Politici jsou zmanipulovaní korupcí a lobisty, na ty nikdo zvědavý není. Mohly by se tak vysvětlovat nově připravované zákony, zákony nově vstoupené do legislativy apod. Ale z úst kovaných odborníků. A pan Vidlák , jak tak skepticky mluví o zvýšení platů ve školství, má pravdu. Dřív toto přerozdělovaly okresní odbory školství a mám informace od kolegyně, že na okres měly přijít 2miliony ( a to byly v té době velké peníze) na náš okres a z učitelů z těch peněz nikdo neviděl ani korunu. Když pátrala po tom, kde peníze šly, zjistila, že zmizely neznámo kam. Prostě je to asi tak, jako s charitou-potřebým se dostane směšný zlomeček vybraných peněz.

 • Dobesova napsal:

  A proč si myslíte, že chtějí přidat tolik učitelům. Aby si je zavázali vysokým platem, tím pádem se na tom místě za dobrý plat budou chtít učitelé udržet a budou plnit každou kravinu, která přijde shora. Učila jsem 20 let a posledních 10, vstoupením rámcového programu se nasunuje do vzdělávání plno věcí, které se učitelům musí příčit. A co myslíte, že je inkluze? Pod pláštíkem začlenit -integrovat i děti s nutností speciálního vzdělávání do běžných tříd dojde nutně k poklesu kvality vzdělávání i vzdělanosti děti.

 • hmmh napsal:

  Výborná analýza. 🙂

 • hmmh napsal:

  Nedá sa mi nastaviť hlasitosť, pretože buďto hovoríte potichu alebo príliš nahlas.

 • Dobesova napsal:

  SPD, Babiš a mnoho dalších se chovají přesně podle rčení: Navrch huj, vespod fuj. Navenek proklamace k oblbnutí voličů a v zákulisí připosránci, kteří se zachovají tak, aby zůstali u koryt, u moci. Navíc vedeni strachem, že pokud se vytratí z vlivu na dění, věci, lidi, kteří vědí, mohlo by dojít na SMSky: Vše je prozrazeno.

 • Jiri.zPolnaku.cz napsal:

  Buďte zdrávi, přikládám odkazy ^_^

  Stránky o svatbě
  http://svatba.zpolnaku.cz

  Zmíněná fb skupina Rodová osada na Jižní Moravě
  https://www.facebook.com/groups/RodovaOsada/

  A můj fb profil
  https://www.facebook.com/Jiri.zPolnaku.cz

 • Pořad začíná od 2:27.
  – kto je za skutočným skrytým pozadím diania vo svete

  – ako možno pochopiť skutočné skryté pozadie diania vo svete

  – ako možno čo najviac eliminovať skryté pozadie diania vo svete

 • Dobesova napsal:

  Jelikož si necháváme pálit slivovičku ze švestek z naší zahrádky, stopičku ráno dodržujeme s manželem hlavně v zimě a když jsme si jisti, že nebudeme řídit. Z některého pořadu jsem se dozvěděla, že se to má opravdu dodržovat, protože se tím neodčerpává energie tělu, poněvadž si tu stopičku alkoholu ke svému zdárnému fungování musí stejně pak samo vyrobit. Manžel užívá čistou slivovici, já s medem a citrónem-takže zdar zdravému přístupu k životu.

  • Petr Václav napsal:

   Nooo, proti tomu se nedá nic namítnout – naopak, chválím přístup i dary přírody! Jak prosté . . . stačí naslouchat a držet se rad našich moudrých babiček a dědečků . . .

 • Pavel Slovan napsal:

  Skvělej pořad, Vítku!
  Ale patrně z toho budou mít ausgerechnet Oka Můrovci a pravicující národoffci i zdejší lokál-šovinisti a další ShabeGoyim osypky, nicht wahr?

 • vladvit napsal:

  Erdogan je s Damaškem v kontaktu a vše běží po vzájemné dohodě…..

  Turecko netřeba ve skutečnosti nijak umravňovat, protože vše, co se aktuálně odehrává, se odehrává po dohodě mezi Rusy, Syřany, Turky, Íránci a Trump jim k tomu přihrává……

  Pokud se už bojovníci Daeše vrátili do Evropy, tak do svých domovských zemí, což je zhusta Francie, Benelux, Británie, s migranty jich určitě spousta dorazila do Německa.Takže bát by se měli hlavně tam.Kurdové netvoří žádnou jednolitou masu, naopak, jsou roztříštěni do desítek ideových proudů, z nichž některé o nějaké samostatnosti nikdy ani nesnily.

  …..Kurdové, kteří se před pár lety nechali najmout od Američanů, aby dělali kanonenfutr v boji proti Daeši a navíc okupovali syrské zdroje ropy a zemního plynu a co nejvíc tak Damašku a vlastně všem Syřanům (včetně Kurdů z Damašku a Aleppa) škodili. Postoj „amerických“ Kurdů byl rozhodující, protože měli a vlastně stále mají nejvíc zbraní……..

  Jaké jsou vlastně oficiálně proklamované cíle celé turecké ofenzívy. A tímto cílem je vytvořit podél hranice na syrské straně třicetikilometrové „bezpečnostní pásmo“ bez kurdských ozbrojenců. Erdogan opakuje, že ofenzívu nezastaví, dokud pásmo nevytvoří, současně ale připomíná, že pokud by se oddíly kurdských ultralevicových YPG, které jsou vlastně syrskou variantou turecké Strany kurdských pracujících (PKK), stáhly za požadovaný horizont, ofenzíva skončí. Čili pokud Kurdové přenechají ochranu společné hranice syrským vládním jednotkám a sami „poodejdou“, bude to u Erdogana „dobrý“

  ….. USA se v Sýrii nejprve soustředily na pomoc džihádu, posléze přibraly Kurdy, ale to byla stále jen ta protiasadovská strana, zatímco Rusko komunikovalo s Asadem, Kurdy, protiasadovskou exilovou opozicí, Tureckem atd….

  https://www.parlamentnilisty.cz/arena/politologove/-Putin-diky-nam-vitezi-Zvykejte-si-Spencerova-a-sever-Syrie-Vsichni-uz-se-dohodli-krome-nas-S-Kurdy-je-to-jinak-599880

 • Viman napsal:

  D2KUJI – pěkné vysílání / chvílemi jako z hororu / je pravda, že těch sluníčkových a rozdávajících samou lásku je plný / třeba / facebook. Člověk musí být stále ve střehu, protože málokdo to opr. myslí upřímně a dobře / a jak jde o peníze, tak to potom myslí dobře opr. VŚICHNI /.

  • Petr Václav napsal:

   Někteřé lidé jsou schopni opravdu prodat i svého bratra. Ale tady jde o skryté agenty temnoty – dravců, kteří operují mezi hledajícími a zneužívají jejich touhu po poznání . . . Sláva sdělil svůj příběh jako důkaz o těchto šmejdech, potvrdil to, co o nich v našich pořadech říkáme. A za to mu děkuji. Možná se dočkáte i dílu o vyškolených českých šamanech, kteří nabízejí své služby, aniž byste museli odletěz z republiky . . .

 • Viman napsal:

  Děkuji – i já jsem podlehla a nalítla od svého tel. operátora 02 o “ výhodné “ koupi notebooku a teď / raději / zaplatím pokutu za vypovězení smlouvy, protože jinak bych po měsíčních splátkách měla zaplacené notebooky rovnou 2 – jak by byl drahý – přeplacený, tak jsem raději volila to menší / a pro mě “ levnější “ / zlo – zaplatit pokutu, za vypovězení smlouvy – takhle to mají ošetřené a jak říkají “ vše pro našeho stálého “ zákazníka “ !!!! co u nás má několik let smlouvu na paušál telefonu – takže POZOR !!!! jen co mi smluva vyprší,tak prchám jinam – ale kam ? dneska si nevyberete, každej Vás chce jenom / pro Vás “ výhodně “ / odrancat “ a okrást jak jen to jde – ŠMEJDI VŠUDE a ani to nemusí být doslova z řad dravců….za blbost a najivitu holt se draze platí – kéž by tento můj příspěvek byl i varováním pro ostatní !!!

 • tomascello napsal:

  Dobry den,
  Nejprve bych chtel vyjadrit uprimnou soustrast rodine Karla Gotta. Je to velka ztrata pro ceskou hudebni scenu.
  Chtel bych zareagovat na telefonat posluchacky Jany ohledne Vivaldiho Ctvero rocnich dob. Nevim odkud ziskala informace ze Vivaldiho Ctvero rocnich dob bylo napsano ve 20. stoleti, ale je velmi nepravdepodobne, ze by autorem byl Eugene Ormandy, ktery byl velice znamym dirigentem zastupovany Arthurem Judsonem (priblizne od roku 1930). Pokud se Antonio Vivaldi zazracne objevil, tak uz to bylo v 17. stoleti. Podle dostupnych informaci Ctvero rocnich dob bylo vydano poprve v Amsterodamu v roce 1725 ve sbirce „Il cimento dell’armonia e dell’inventione“ op.8 (Soutez mezi harmonii a napadem), ktera cela obsahuje 12 koncertu. V roce 1910 s nejvetsi pravdepodobnosti nemohly byt v zadnem slovniku zminky o Antoniu Vivaldim, protoze jeho tvorba byla postupne znovu objevovana od roku 1926 (viz http://acda.org/files/choral_journals/FishMay15.pdf). Hudba je magie (neurosience – novodoby vyzkum mozku to potvrzuje). Jednotlive tony (frekvence maji velikou silu), ale tyto tony spojene do hudebni konstrukce (skladby) maji primo neskutecnou magickou silu. A mistr Gott byl genialnim intepretem teto magie.

 • AP napsal:

  SUPER INFO VZÁCNÉ RADY KTERÉ MAJÍ VĚTŠÍ CENU NEŽ ZLATO!!!!!!! JSEM MOC VDĚČNÝ A HUDBY TA NA KONCI UNIKÁTNÍ !! VAŠE VYSÍLÁNI MÁ OPRAVDU SMYSL A ÚROVEŇ . DĚKUJI MOC ZA VŠE AP

 • AP napsal:

  SUPER INFO VZÁCNÉ RADY KTERÉ MAJÍ VĚTŠÍ CENU NEŽ ZLATO!!!!!!! JSEM MOC VDĚČNÝ A HUDBY TA NA KONCI UNIKÁTNÍ !! VAŠE VYSÍLÁNI MÁ OPRAVDU SMYSL A ÚROVEŇ . DĚKUJI MOC ZA VŠE AP

 • soncebaba napsal:

  Odkaz pre Išu: pani Iša, porozprávajte v najbližšej relácii o Karlovi Gottovi prosím. Vy určite viete, čo sa mu stalo a prečo, kam odišla jeho duša potom ako opustila telo, v ktorom svete teraz žije, vráti sa ešte na Zem v novej inkarnácii? A čo vzostup? Tým, že Karel zomrel, prišiel o možnosť vzostupu? Alebo je jeho duša už vzostúpená? Mal na tomto svete nejaké poslanie a splnil ho? Je teraz už spokojný a šťastný? Ako sa tam, na druhom svete, cíti? Veľmi nás zaujíma, čo sa s Karlom deje po jeho odchode z tejto dimenzie a dúfame, že sa tam má dobre.

 • Lubomir napsal:

  Dakujem za zaujímavú reláciu.
  Hovorili ste o niektorých záležitostiach, o ktorých píše vo svojich dielach aj Martinus. Poznáte jeho Tretí zákon?

  https://www.martinus.dk/sk/uvodna-stranka/

 • Ilona Podhrazska napsal:

  Zdravím! Ze začátku je to němé! Ahoj Ilona

 • klacek napsal:

  Dobrý den poslouchal jsem několik vašich relací a myslím že je potřeba varovat lidi ,všichni cítíme že žijeme ve zvláštní době a jak je psáno v písmu ,.V době konce chci vyslat mezi lidi hlad ,né hlad po chlebu né žízeň po vodě ale po slyšení božích slov ,také Ježíš řekl -dávejte si pozor aby vás někdo nezavedl na scestí neboť mnozí příjdou na základě mého jména a řeknou já jsem Kristus a zavedou na scestí mnohé a to je přesně to co se děje tady na rádiu ,dehonestace a zesměšnování a vyvracení existence Boha otce Jehovu a jeho syna Ježíše Krysta, lidi vyvarujte se téhle alternativy je to dílo samotného Satana Dábla a pan anonim pan VK je sám svobodný zednář ,odkud si myslíte že bere ty skryté informace ? samozřejmě že z zednářské lože ,proto když se ho někdo ptá konktétně vždy ukončí tím že na to není čas ,jsem si stoprocentně jist že jeho nová kniha bude mýt hlavní moto že buh je nemilosrdný a krutý .,lidi vyvarujte se bludu jde o život a těchle bludařu a překrucovaču pravdy bude čím dále více.

 • Viman napsal:

  Parádní vysílání a zároveň děkuji za poznatky / a je to i varováním / před drahými a nebezpečnými praktikami výdělečných šamanů, do kterých bych ani nešla, protože jsem “ posera “ – a jsem tomu i ráda a těším se na pokračování.

  • Petr Václav napsal:

   Ano, bohužel jde pouze o busines . . . ale mnoho lidí naletělo. Snad přispějeme k tomu, aby jich už tolik neturistovalo . . .

 • Slovan1 napsal:

  Ahoj chlapi, dovolím si zareagovat na problémy s Windows, které jste v tomto pořadu zmínili.Řešení existuje – jmenuje se Linux a je to unix-like systém vyvíjený a šířený komunitou lidí po celém světě v milionech modifikací. Zrovna tuto reakci píši z Debianu, s grafickým rozhraním podobným Windows. Jen je tu problém s určitými typy programů – místo Skype, které je na SVCS hojně používáno, by se musela najít jiná platforma – např. Mumble, nebo Tox. Otázkou je, existuje-li nějaký program pro studia – to jsem zatím nezjišťoval. A díky variabilitě lze Linux nahrát na starou plečku tak i na na supermoderní herní mašinu. A díky komunitě je i vcelku rychle záplatovaný. Takže to je moje poznámka k pořadu. Roman

 • Dobesova napsal:

  Tak nějak mi vytanulo na mysli, jak to, že prezident je teď proti Kosovu, když to byl vlastně on, který umožnil (ze své tehdejší funkce)přesun amerických vojenských sil při invazi do Jugoslávie. A proč o tom nikdo nemluví v této souvislosti? To snad ti zabednění redaktůrci nevědí? Dokonce ani nikdo z politických analytiků o této souvislosti ani nežbletl.

  • jzaborsky napsal:

   Tak hlavně že Vám, milá paní Dobešová, nevadilo Havlovo nadšené přitakávání tehdejší agresi NATO v Jugoslávii a jeho idiotské kecy o „humanitárním bombardování“. Ostatně on byl tím, přes koho Madla Allbrightová tlačila na Zemanovu vládu, aby ty americké přelety posvětila. A ještě v roce 1999 stropil Havel mezinárodní skandál, když se inkognito vypravil do Kosova a setkal se tam s kosovským předákem Ibrahimem Rugovou a válečným zločincem Hashimem Thacim.

 • romino napsal:

  Dobrý deň, počúvam vás každý deň a fandím vám. Žiaľ, nemôžem sa zbaviť dojmu, že pán Marcikán sa pred vysielaním „posilnil“ alkoholom a bolo to dosť počuť. Možno sa mýlim, ale asi nie. Škoda.

  • Martin Marcikán napsal:

   Dobrý den Romino či jak se jmenujete. Faktické poznámky k obsahu nemáte, rozpory, domněnky, důkazy, fakta, také ne? Nic k obsahu? Jelikož nejsem robot, je každý pořad jiný. Někdy jsem soustředěný jindy ne, někdy jsem znavení, jindy ne, však to znáte sáím nejlépe, pokud nejste robotem Vy. Jen Vám vadí můj projev a soudíte jak soudíte? V tom případě šup za počítač a koukejte nám prosím natočit pořad v takovém provedení, přednesu a kvalitě v jaké by jste si to představoval. Až budu mít čas, poslechnu si zpětně daný pořad (můj) a také ten Váš. Tak si zkusím naposlechnout to co Vy považujete za opilecké blábolení, či spíše drmolení. 🙂 Prozatím Vám nezbývá nic jiného, než to strpěti můj projev, nebo pořady ze Studia Kadaň neposlouchat. Možná mi nesedí ten vysílací čas.

 • cendasj napsal:

  Dekompozice organického materiálu
  Jak odčinit hříchy – Nechte se kompostovat! Zmizí úcta k zemřelým dočista?
  Z dědečka bude brzy mrkev. Co je to pohřeb? Novému náboženství vstříc. Umírat levně a ekologicky
  Tomaso Scandrolio referuje o výzkumu, který chce zbořit poslední zbytky úcty k Bohu, člověku a smrti zrušením tradičních forem pohřbívání zesnulých.
  http://www.protiproud.cz/duchovni-svet/4237-jak-odcinit-hrichy-nechte-se-kompostovat-zmizi-ucta-k-zemrelym-docista-z-dedecka-bude-brzy-mrkev-co-je-to-pohreb-novemu-nabozenstvi-vstric-umirat-levne-a-ekologicky.htm

 • Dobesova napsal:

  Poslouchám dál a k p. Harabinovi-Jak mohl být tak inteligentní a naturelem extrémně spravedlivý člověk zvolený prezidentem v tak morálně zdevastované zemi? Vždyť Slovákům vládnou ty samé hyeny jako nám a lidé jsou zaslepení stejně jako u nás. Absolutně nevzdělaní v tom, co se děje, jaké procesy probíhají, nechají se zpracovat mainstreemem, neumí si a jsou líní najít si informace. A těch pár lidí, co vnáší světlo, je zadupáno do země zákony, kteří vládnoucí šmejdi vymyslí a využijí proti těmto svým odpůrcům. Proč někteří, kteří evidentně dojí státní peníze a kradou jako straky, jsou chráněni a chodí se kolem nich jako mlsný kocour kolem horké kaše, a naproti tomu někdo, kdo si to dovolí někde na pódiu pár větami kritizovat , je zatčen, uvězněn a existenčně zničen? Proč policie a zastupitelství, potažmo soudy neberou v úvahu oznámení a důkazy o mafiánských praktikách těchto šmejdů a zametá se všechno pod koberec? Myslím, že pořekadlo Cherchez la femme by se mělo v dnešní době změnit na cherchez l’argents.

 • Dobesova napsal:

  K tomu kanibalismu-řekla bych, že ten zmiňovaný Švéd je nejmíň satanovým velvyslancem, jinak to není možné. Ať si uvědomí, že už v bibli je napsáno-Člověče, prach jsi a v prach se obrátíš-není tam nic o tom, že tě sežerou jiní lidé. A rozumní lidé uvažují spíš o tom, jak omezit uhlíkovou stopu tím, že přestanou drancovat pralesy, že hlavně Američané a podobně vypatlané národy si uvědomí, že by měli snížit náročnost na čím dál tím větší spotřebu energií. Vždyť se podívejte na to, jak větší města plýtvají energiemi , jak svítí a blikají o stošest-a ta energie se někde musela vzít, tu nám nikdo neseslal z nebe. A elektromobily-kecy pro hloupé-kdo vyrobí tu energii do článků, a to neberu v úvahu ty ztráty, které vznikají uchováváním el. energie, takže to bude ještě více zatěžovat živ.prostředí. Jo, design těch elektromobilů nachytá ty vygumované, prázdné pitomce, kteří si jen honí triko, že jsou něco víc než ostatní, ale právě pro tyto chudé duchem je to nachystáno, aby se dostali do popředí a ti normální, průměrní lidé-myslím po finanční stránce, si to nebudou moci dovolit, takže budou úplně vyřazeni a společensky omezeni. Budou závislí na těchto nabobech, nadutých existencích, kteří je budou ještě více odírat a vydírat a debilizace člověka má úspěšné pokračování.Je potřeba uvažovat o tom, jak jim zhatit jejich plány, protože na tomto příkladu s elektromobily je vidět, jak všechno je naplánováno daleko dopředu a naše Škodovka, skoupená Němci, toho je důkazem. Protože tyto scestné, otrokářské tendence se šíří odtamtud a hezky si náš automobilový průmysl předem pojistili, aby si tady mohli diktovat, co chtějí.

 • darja.fuskova@centrum.cz napsal:

  POKRAČUJTE, prosím. Moc dobrý pořad, zapadá do mozaiky informací, ke kterým se člověk dostal tady. Velmi užitečné.

 • IKA napsal:

  Dobrý den
  Můžete mi poslat názvy knih o Srbsku,které zaujaly paní Danu?
  Děkuji
  radil.jiri@seznam.cz

 • Sámo Vladimír Prokeš CS napsal:

  Přemýšlím, jestli pár čechů, by takto s láskou ke své zemi dokázalo také jednat.
  Pochod mne překvapil, zvlášť usek na území Moravy.
  Slovenský Národný Pochod na oslavu SNP vstupuje ke 100 letům výročí republiky i na Moravu
  Letošní 100 výročí republiky, oficiálním název v letech 1918 až 1920 byl Republika Československá (RČS) nebo Česko-Slovenský stát, má na paměti i Slovensko.
  Díky společným oslavám se Česká republika přidává k oslavám Slovenského národního povstání.
  Trasa Slovenského Národního Pochodu DUKLA – BANSKÁ BYSTRICA – DEVÍN
  7. etapa: Drietoma – Brezová pod Bradlom (65 km, 2 dni)
  Slovenský Národný Pochod vstupuje 6.9. 2019 na Moravu.
  Prochází místy: Drietoma, Pod Sokolím kameňom, Machnáč sedlo, Machnáč rázc., Kykula sedlo, štátne hradisko, Pod Vyškovcem, Mikulčin vrch (CZ), Troják (CZ), Březová, bus (CZ), Javořina- bus (CZ), Kamenná bouda (CZ), Veľká Javorina Holubyho chata, Dibrovov pomník štátne hradisko, Hrabina, Myjava, Polianka, Jandova dolina, Mohyla Milana Rastislava Štefánika, Brezová pod Bradlom
  http://czechoslovakiainfoblok.com/cesko-slovensko/slovensky-narodny-pochod-na-oslavu-snp-vstupuje-ke-100-letum-vyroci-republiky-i-na-moravu/redakce-czechoslovakia-infoblok/441/

  #SNP #2ww #rok1944 #KVH #Slavica #Národnýpochod #SlovenskyNárodnýPochod #Slovensko #Morava #Czech #Slovak #Česko #Českárepublika #ČESKOSLOVENSKO #CZECHIA

 • IKA napsal:

  Dobrý večer
  Z čeho usuzujete,že podmínky úročení úvěru u stavebního spoření budou v případě finančních otřesů dodrženy?(když to bude pro finančníky zjevně nevýhodné?)
  Chiméra,nikoliv chiméra.
  Těším se na odpověď
  IKA

 • Michal napsal:

  Zajímavé téma, bohužel nejde sdílet pro velmi špatný záznam zvuku….

  • Studio Plzeň napsal:

   Ano, nepovedlo se to nahrát kvalitně, ale na YT ve videoarchivu je to v pořádku!

 • Viman napsal:

  Hurá – p. Iša je po prázdninách zpět a opět naživo.

 • Viman napsal:

  Zase parádní vysílání – díky Vám oběma.

 • Viman napsal:

  Dobré povídání – hlavně p. Čestmír to vždycky vtipně zlehčí, jen tak dál. To samé o hromadně “ sluníčkových meditujících „, co si myslí, že tím spasí svět a ono je to právě naopak, viz. i veškeré / třeba katolické, atd / víry.

 • Milan_D napsal:

  Petře, chápu, že ledasčemu rozumíte, ale takhle neslušně přerušovat hosty a pak dlouhé minuty monologovat se dá snést dva-tři krát za relaci ale ne každých 5 minut. Zkuste se poslechnout. Máte tam 2 hosty a stejně si 60% času uzurpujete sám. A přitom na monology máte Hovory u vína, kde se můžete vypovídat dosyta, myslím, že posluchače zajímají názory zejména hostů.
  A taky jsem chtěl najít ty hosty na netu, ale nepovedlo se. Někde tam ta adresa zazněla, ale nebylo to ani na začátku, ani na konci a ani zde není na ně odkaz…
  Nic ve zlém, berte to jako zpětnou vazbu příznivě nakloněného posluchače

 • minidaz napsal:

  Zdravím chlapi, dneska to teda bylo výživný pánové. SUPER! Díííkes. Zase se nám pootevřely oči. Další děsivé informace a pěkně do detailu, dokreslující skutečný obraz.

  Poprosil bych Vítka, jestli by mi sem mohl hodit odkaz na ty dnešní nové svazáky – myslím tím skauta – asice kde se dá najít ten jejich ředitel – MUSLIM ? Snažil jsem se hledat v archívu, kterej to byl rozhovor, no samozřejmě jsem to nedohledal….
  A pak bych poprosil Pavla, až bude přiště zase režírovat vysílání s V.K. , tak aby se vyprdnul na nějaký zvuky pod tím, ze záznamu NIKOHO nějaké TV obrazy nezajímají, je to děsně rušivé. Proč kurvit zvuk, kterej jste konečně vybrousili tak aby to bylo dobře a příjemně poslouchatelné?
  Díííkes, Petr.

 • Danieli napsal:

  Nejede to. Došlo k neznámé chybě.

 • fiijalka napsal:

  Dobrý den, pořad nelze přehrát ani stáhnout…

 • minidaz napsal:

  Pánové, to o čem mluvil p. Hlávka s těma Bankama (schválně velké B) se mi stalo na vlastní kůži !
  Byl jsem nucen v Raifce si koupit Eurobondy abych se dostal ke svým penězům !
  Toto není sci-fi.
  Málem jsem přišel o milion. Doklady mám.

  • Studio Plzeň napsal:

   Tak tohle děsivé svědectví bych rád s vámi probral v některém zesvýchpořadů a to co nejdříve, dokudneutuchá zájemo událost se smazáním kanálu na YT. Prosím ozvěte se mi na telefon nejlépe. Děkuji P.Hlávka studio Plzeň

 • kadup napsal:

  Pane vynálezče a konstruktére, při vší úctě k Vaší erudovanosti si Vám dovolím oponovat. Bohouš v seriálu Chalupáři nejezdil na Jawetě, ale Stadionu S22.

 • Viman napsal:

  Díky za opakování – je fajn si to zase připomenout. P. Iša je velice moudrá hodná a skromná žena a nezištně pomáhá komukoliv a patří jí za to VELIKÝ DÍK od nás všech.

 • Viman napsal:

  Dobrý den a děkuji za pěkné povídání o soli, já už delší dobu jinou než Himálajskou nekupuju, sice o trochu míň solí, ale nepřesoluji ani tak, ale to nevadí, vždycky se dá přisolit / když se vaří pro děti a vnoučata / je zdravější a o to to jde, už takhle toho nezdravýho pozřeme a dýcháme až dost.

 • kadup napsal:

  Ale, ale, pane administrátore Hlávko. Co pa to, že jste nenápadně s odstupem času, zrušil moji korektní reakci na ty dva pány. A naopak jste ponechal reakce jejich, plnou napadání, že nemocen jsem, hloupý, podlý a zvracející? Snadno si to dá člověk do souvislosti s jekotem pana Synka v jeho včerejších pořadech. Pane Hlávko, můžu snad za to já, že tento pomatenec se dal na něco, na co nestačí, a v důsledku toho je nucen stěžovat si u Vás (žalovat) a dupat jako malé dítě, aby si vymohl eliminaci těch, na které jiným způsobem nemá? Pane Hlávko, jste si skutečně jist, že hlásáte svobodu? Metody které v administraci diskuzí používáte, spíš nasvědčují tomu, že se jedná o impérium. Karel Dupal

  • Studio Plzeň napsal:

   Nejsem Administrátor v tom smyslu, že určuji, které příspěvky budou publikovány a které ne. To dělá v sytému Akismet (program na eliminování spamů). Navíc může každý z moderátorů sám reagovat a „uvolnit“ příspěvek k publikování.
   Mohu ale sdělit, že vaše příspěvky se mi nelíbí – nejsou v souladu a s duchem SVCS – neboť nejsou konstruktivní, ale jsou napadající a kolikrát zde vytahujete „souvislosti“ které naprosto vytrhujete jaksi z kontextu, vybíráte jen určité slůvka a malicherné nepřesnosti, které nemají vůbec význam, ale vy je nafukujete a zveličujete. Proto říkám, že tohle není v duchu SVCS, ale je to rozeštvávající a cílené na jednotlivé moderátory, kdy se snažíte kolektiv rozeštvat. Takového „odborníka“ tu máme již jednoho OZ (a já mám pocit, že jste to zase vy pod jiným nickem).
   Možná by jste s tímhle přístupem uspěl na jiném alternativním rádiu – doporučuji!
   Takže vážený pane jste opět s mým napadáním vedle jak ta jedle a odepisuji jen proto, aby i ostatní věděli, jak se chováte, z jakých domněnek vycházíte a jak se snažíte rozeštvávat. Více na vaše příspěvky nebudu reagovat a pokud nebudete také zároveň konstruktivní, pak zde opravdu nemáte dále co dělat. Veš si v kožichu dále prostě nenecháme více líbit – můžete 1000x říkat, že něco cenzurujeme. NE, a tento příspěvěk je v reakci na vaše neopodstatněné výpady, důkazem!
   za SVCS P.Hlávka

 • […] Pozvánka _ Víkendové setkání Svobodného vysílače CS […]

 • jaroslavsumbera napsal:

  děkuji Jardovi za pozvání a SVCS za léta osvěty a dobré práce, těším se na další sraz. AHO
  http://www.paladin5.cz

 • PavelPetrolin napsal:

  ruský dluh prodal podivným způsobem Miloš Zeman: https://neovlivni.cz/miliony-pro-lobbisty-tajemstvi-ruskeho-dluhu-dojednaneho-zemanem/

 • Pavel Slovan napsal:

  Nevážený Kadupe, je velice zvláštní, že dosud nejste Adminem odeslán i s Vaším nickem mezi spam. Chodíte pouze zbaběle a nekonkrétně okopávat kotníky, takže trpíte nějakým mindrákem. A duševně nemocné je záhodno včas izolovat, jinak si bezobsažná lejna po sobě i po druhých začnou rozmazávat i zdraví jedinci. Nikdy nemám problém, pokud se setkám s oponentem konkrétního mého argumentu nebo faktu. Na druhou stranu, jak jistě mnozí postřehli, nechodím si sem pěstovat funky club nebo si lebedit mezi klaku. Nemáme ani panoše, techniky nebo vlastní korektory, ne rozdíl od mainstreamu a/nebo reklamou ziskových rozhýkaných licencovaných a regulátorem na trhu ochraňovaných stanic. Takže výsledek formy je takový, jaký je, protože při každém pořadu sedíme paralelně současně i na židlích virtuálního dramaturga, technika, korektora a dalších virtuálních team memberů. že v tom vidíte Vy osobně „hody“ nebo „hodování“ jen ukazujeme, co jste zač. O Rebbe a dr. Goebbelsovi jsem citoval poprvé příběh poprvé před > 1/2 rokem. Nikdy se nechlubím cizím peřím, takže i tehdy poprvé jsem příběh poctivě ozdrojoval.
  Pokud o Petru Václavovi se vyjadřujete útokem ad hominem, tak jen dokazujete vlastní ubohost a opravdu jen zabbanování má ve Vašem stavu smysl. Pokud jsem ještě nyní reagoval, bylo to jen z ohledu vůči ostatním čtenářům, kteří na Vaše zvratky narazili a o Vaší chronické chorobě dosud neměli tušení nebo si nevyhledali Vaše předchozí Adminem přehlížená alotria.

 • kadup napsal:

  Pane Slovane, nabízí se otázka, zdali pan korektor Jíša disponuje všemi smysly potřebnými k takové činnosti. Já totiž zaregistroval asi tři Vaše přeřeknutí, během posledního měsíce. A to ten Váš kafemlejnek poslouchám velmi nahodile (mimochode, o tom rabim a Goebbelsovi bude třeba zopakovat, jelikož Synek, ani napotřetí si to nepamatuje). A Vaše vysvětlení, že Synek byl přetaženej. Víte, on mně příjde opravdu přetaženej, stejně jako vy i Hlávka (často to zmiňujete). Zdá se tedy, že sice radíte, poučujete, ale vlastní síly odhadnout neumíte. Pak je snadná rada – nesnažte se být s jednou řití, na desatero hodech. Jenže, ono to bude vážnější. Konkretně Vy tři (Hlávka, Synek,Slovan) mně připadáte přetažení, ale něčím po hlavě. A ještě na závěr: Synek byl na vojně? Jestli jo, tak to muselo být po známosti. Jak jsem ho viděl na srazu, tak je hobit, tudíž nemá vojenskou míru.

  • Petr Václav napsal:

   Jakýsi Kadupe, hezky se otíráte o ty, co něco dělají . . . a co Vy? Předpokládám, že tato špína, kterou sem zanášíte je asi tak jediná činnost, na kterou se zmůže tak nemocný jedinec vašeho typu. Kdybyste poslouchal co se říká a ne jak se třeba host Pavel náhodou uřekne (a je to obdivuhodně zanedbatelné v live vysílání po běžném životním a pracovním shonu), nebo jaký přebrept se povede mě, tak byste postřehl, že minimálně dvakrát jsem o svém působení na vojně vyprávěl. A to je právě ta nemoc, která s vámi cloumá! Doporučuji tlačítko vyp a bude vám (i nám) líp!

 • poznanie333 napsal:

  Dobry den Peter. 9.6.2019
  Som staly posluchac tvojich a inych relacii na SVCS.
  Velmi si vazim, ze sa stale usilujes o prebudenie ludi v mysleni.
  Ja sa o to snazim tiez roky v svojom okoli. Tiez sa mi to nie vzdy dari.
  Ale nemozem inak, dalej sa snazim vzdelavat a svoje poznatky posielat dalej. Pomahaju mi velmi Tvoje poznaty v hladani pravdy, Vazim si taktiez, ze to robil nezistne, ako svoje poslanie. Nenechajme sa znechutit, musime v tom vydrzat aspon do konca roka 2022.
  Drzim Ti palce Peter a tesim sa na dalsie info.
  Tvoj priaznivec Jan.

 • harfwz napsal:

  Dobrý den, děkuji za zajímavý pořad se spoustou informací, které nejsou běžně dostupné. V tomto pořadu ze dne 7.6.2019 mně ale zaujal názor pana VK, který je, pokud se nemýlím, zcela nový a to, že současné organizované demonstrace proti Babišovi je ukázka využití přímé demokracie. S tím nemohu souhlasit a nějak mi to nepasuje k očividnému rozsahu vědomostí a inteligenci pana VK. Také mě překvapilo, že na to nikdo nereagoval. To co se v ČR v současné době odehrává je přece evidentně organizovaný a masivně financovaný pokus o státní převrat. S PŘÍMOU DEMOKRACIÍ TO NEMÁ ABSOLUTNĚ NIC SPOLEČNÉHO. To je můj názor. Přímá demokracie přeci neznamená politiku na ulicích. Je to spíše odlišný volební systém, umožňující nezávislý výběr kandidátů a taktéž možnost jejich odvolání přímo voliči (nikoliv na ulici). Doplňující nástroj by byla referenda.
  Zdraví František Harvánek Turnov

 • nadai napsal:

  Pane Hlávka, předestírám, že vás ráda poslouchám, ale v této pasáži se vám to opravdu nepovedlo. Jste zaujatý svým způsobem a nic kolem nevidíte a podle mně to je problém vašeho vysílání….omlouvám se za svůj názor, ale je to myšlené v dobrém…

  • Studio Plzeň napsal:

   Ano, rozumím. Jen pokud je něco myšleno v dobrém (předpokládám) tak své tvrzení nějak opodstatním (alespoň já to tak dělám) a ne jen že vyhrknu – jste zaujatý! Ono je jasné, že každý, kdo o věcech přemýšlíme, tak jsme nějak zaujatí, neboť každý máme jiné poznatky a to ovlivňuje naši „zaujatost“. Nebo máte raději nějakého inertního člověka, kterému je vše jedno a jen tlachá otřepané fráze?

 • samovladimir1 napsal:

  11. listopadu 2009 v 15:00 Praha
  Prezident takzvaného Česka podepsal lisabonskou smlouvu, díky které se nově vstoupené státy do společenství EU staly pouhými koloniemi.
  Skončilo právo veta; odmítnutí nepřijatelných zákonů EU členskými zeměmi.

 • Pavel Slovan napsal:

  Chytrolíne, Petr Václav mě sice ve vysílání omylem opravil, že Havel na vojně nebyl. Ale musím se Petra Václava zastat, protože Havel se skutečně po celý život choval tak, jako kdyby ani na světě, nejen na vojně, se reálně nevyskytoval. Havlovo nadšení pro Humanitární bombardování civilistů, kazetové bomby a ochuzený uran Paktu NATO sdílel málokdo, kdo byl reálně několik měsíců na vojně a dokázal si představit dopad na lidské životy a zdraví. Petr Václav předevčírem odvysílal ŽIVĚ 2×120 minut (120 s Išou a 120 se mnou, Pepou z Pardubic a Janou z Nejdku). Divím se, že chybička Petra Václava v jediné vteřině ze 14 000 vteřin vysílání Petra Václava ten den Vám stojí za reakci a zdlouhavé diskutování. Už jsem se také při kontrole všech záznamů, že jsem se za rok a půl v téměř stovce pořadů asi 3x přeřekl. Naštěstí mám vzorného posluchače Petra Jíšu a ten mě na přeřeknutí informuje a upozorňuje. Tak si dávám o to větší pozor. I Petrovo Václavovo přeřeknutí ale nic nemění na hlavních faktech, která jsme v úterý probrali.

 • PavelPetrolin napsal:

  raději něž pohádky pana Synka si tady přečtěte jak to bylo doopravdy s pokutou za chrám piva: https://www.denik.cz/ustecky-kraj/chram_chmele_zatec_pokuta_20141113-5k4i.html (byly tam následně i žaloby na ty udělené malé pokuty, Žatec soudy vyhrál)

  • Studio Plzeň napsal:

   Moc o tom nevím, ale informace, Chytrolíne, je z roku 2014. co uvádíte…..

   • PavelPetrolin napsal:

    No o to právě jde, že je z roku 2014, a ani tehdy to nebylo 10 000 000 jak říkal pan Synek. Nakonec, a to jsem napsal taky, neplatili skoro nic. Všechny moje příspěvky berte jako pomoc s ověřování informací, pan Hlávka (nevím jestli tu rakci nepsal přímo on) říkal že nemáme všemu na Vysílači věřit, že máme ověřovat informace. Tak to dělám, a ostatním šetřím čas.

 • PavelPetrolin napsal:

  Havel na vojně byl, dva roky u ženistů, to si pan Synek asi spletl se Zemanem

  • Studio Plzeň napsal:

   Kupodivu se píše, že Havel na vojně byl – osobně si to nedokáži představit. Ovšem, pokud se tam měl jako v base, tak si to dokáži představit.

   • PavelPetrolin napsal:

    Asi máte zvláštní vztah ke své osobní svobodě když pokládáte „fešácký kriminál“ za něco úplně v pohodě… Navíc tyhle zkazky o Havlově pohodovém pobytu ve vězení jsou vesměs povídačky bez důkazu. Na rozdíl od důkazů ve vezěňských záznamech že se s ním zacházelo úplně běžně.

 • darja.fuskova@centrum.cz napsal:

  SATANISMUS

  Jak kdysi řekl pan Doležal v jednom svém pořadu
  je síla Satana v tom, že v něho nikdo nevěří.

  Takže pro ty nevěřící odkazy na některá videa.
  Videa – dokumenty:

  https://www.youtube.com/watch?v=cZIxLM7S15k&t=61s
  https://www.youtube.com/watch?v=iK5Pxbt_m7A&t=26s
  https://www.youtube.com/watch?v=7pbo_qrqzrU&t=22s
  https://www.youtube.com/watch?v=bduX0f7jDqU&t=6s
  https://www.youtube.com/watch?v=BLKd-10AWGk&t=62s

  https://www.youtube.com/watch?v=9QhfmWZsPiw&t=18s
  https://www.youtube.com/watch?v=_im-dq24-58&t=20s
  https://www.youtube.com/watch?v=35h_iNR58U8&t=20s
  https://www.youtube.com/watch?v=0wFnvrjuUPc&t=17s
  https://www.youtube.com/watch?v=M7ba9BuEc7Y&t=17s
  https://www.youtube.com/watch?v=iQfNXVBt5lk&t=34s

  https://www.youtube.com/watch?v=XIHPA8h3wrk
  https://www.youtube.com/watch?v=kwxgbNbLcJg

  https://www.youtube.com/watch?v=a1sPH2osmkk
  Vatikánsky pedofilný kruh, obchody s deťmi, masové hroby, satanizmus

  https://www.youtube.com/watch?v=_hooZDvAtH4
  Situován na Bohemian Avenue 20601 v Monte Rio v Kalifornii skrývá malebný 2700 akrový Bohemian Grove (Český lesík) jeden z nejtajnějších klubů celého světa. Každý rok se v polovině července koná v Bohemian Grove dvoutýdenní slezina některých nejmocnějších mužů světa. Zde provádějí bizarní rituál, který se nazývá Ceremoniál zpopelnění starostí. Je prováděn členy (všichni muži) a to tak, že na sobě všichni mají červené, černé a stříbrné róby v nichž řídí okultní rituál, při kterém uctívají obrovskou kamennou sovu a obětují figurínu lidského dítěte právě této sově, které říkají Velká česká sova (Great Owl of Bohemia). Takto byl ukázán v seriálu House of Cards… nutno podotknout, že vstup tam je přísně zakázán a tak ani pořádně nevíme co vše se tam dělá…
  http://www.iluminace.com
  http://www.svobodny-vysilac.cz
  http://www.kapkymore.cz
  http://www.facebook.com/ericrimmer23

  https://www.youtube.com/watch?v=gnot0oTb9VU&t=31s
  Šokujúca výpoveď 15 ročného dievčaťa čo prežilo zajatie Satanistov (len pre silné povahy)

  https://www.youtube.com/watch?v=8YpsyunTugg&t=116s
  https://www.youtube.com/watch?v=Q2o2jbt0Zrw&t=1599s
  Na obřadu při otevírání Gotthardského tunelu byla Angela Merkelová a další významní politici (okultní elita). Bezbožní lidé takto nevědomě uctívají satana.

  https://www.youtube.com/watch?v=5vbuTLLX8MQ&t=198s
  Uplny vyklad Gotthardsky Tunel Iluminati Carodejnicky Sabbat

  • Pavel Slovan napsal:

   Milá a vážená Darjo, my máme striktně zakázáno komentovat výstupy ostatních studií SV. Ale ten citát je podobný faktu, že největší síla Khazarů je v udržování zákazu je kritizovat.
   Satan je energie a prostupuje nás ať chceme nebo ne.
   Je jen na nás, jake hodnoty přijímáme a které v nás ulpí.
   Svět a naše určení Goyim/hovad je v podstatě triviální viz. schema

 • Peter Peru napsal:

  Môj dotaz:V čase studenej vojny sa takéto štúdie nepochybne viedli,a výsledok obrovská strata peňazí.Dokumenty k tejto problematike som najlepšie videl od Ruských špecialistov z ZSSR!Minulí rok o týchto vojakoch,hovoril pred akademikmi škôl sám Vladimír Putin.No američania opäť nechápu,že neprivedie to k pozitívnym výsledkom,a práve naopak obráti sa to proti ním!Sýrska vojna dokázala,že vojak musí mať zdravú psychiku na báze prirodzených zákonov stanovených prírodou a bohom:Viera,pud sebazáchovy,zdraví strach,a zodpovedanú otázku prečo tu mám zomrieť!V roku 2017 vyšiel dokument o ruských špeciálnych silách v Sýr, kde 15.vojakov ruských špeciálnych síl, zlikvidovalo vyše 300.vojakov(teroristov) špeciálnych síl+elitných síl západu boli likvidované.Veď proti Rusku tam bojovalo výše 60.štátov+všetky elity špeciálnych síl NATO!A výsledok poznáte sami.

 • MichaelS napsal:

  léto 2016 – noční spoj Flixbus z Frankfurtu do Prahy – plný černochu, na Florenci se seskupili a nekdo je odvedl…
  Den predtim – z Florence v Praze smer na Frankfurt – autobus plny arabsky mluvicich, jeden z nich nemel pas, resili to s ridicem, nakonec ho nechali jet..tzn ten clovek nemel zadny doklad identity. Opet flixbus

 • almich napsal:

  Ahoj lidi.

  Díky všem za to, co děláte a čemu věnujete čas a energii. Čím více čtu a poslouchám analýzy současné situace u nás i v Evropě, tím více na mne padá bohužel temný stín beznaděje, že budocí vývoj už nenapraví napáchané činy. Lidí kterým je 45 a více, tudíž ti, kteří si ještě pamatují, jak byl dříve svět víceméně v pořádku, žalostně ubývá. Je mi 55 let a spolu s Johnem Cleesem od Monty Pythonů si říkám, kam se doprdele poděly ty staré dobré časy? Ale abych nebrečel nad rozlitým mlíkem, uzrává doba, kdy se už nebudu muset obávat (čehokoliv), a pustím se s jakýkoliv rizikem (i tím nejvyšším) do boje. Už toho mám zkrátka dost.

  Zdravím a přeji všem sílu a vytrvalost
  Aleš

 • pablohk napsal:

  Úžasné……………………………..děkujeme.
  Pavel H.K.

 • dompter napsal:

  Zdravím,

  teď jsem vás akorát doposlouchal z archívu a chci poděkovat za super pořad.

 • nadai napsal:

  Dobrý večer pane Hlávko,
  u toho tu pořadu je možné pochopit mojí zprávu, kterou jsem Vám poslala touto formou. Pan Pavel je dle mého vnímání fanatický zastánce „čehosi“, i po mém telefonním zásahu do pořadu na mne vykřikoval, že jej nemusím poslouchat??? Podle mne je tento pán ve velkém pnutí a začíná se projevovat agresivně. Z dob dřívějších jsem pořady s ním ráda poslouchala, ale poslední dobou je to…
  omlouvám se Vám za to, že jsem Vás uvedla jako cenzury, chyba nezkušenosti s vaším portálem.

  • Pavel Slovan napsal:

   Vy nejste schopna ani napsat srozumitelně a konkrétně komentář, natož se vyjádřit do živého pořadu. Je mně líto, jak se navenek projevuje Vaše mozková dysfunkce. Proto se nedivte, že nejste partner do diskuse. Navštívte neurologa nebo rovnou odborníka psychiatra. Bude Vám pak lehčeji, uvidíte! 😉

 • pablohk napsal:

  Dobrý den,
  Peter zajímavá jiná realita…Můžeš prosím vysvětlit kde se stala zásadní chyba systému že se to takhle zvrtlo? Kteří prezidenti byli, jsou tam? Které strany byly, jsou atd.
  Děkuji, Pavel H.K.

 • kadup napsal:

  Patrně ani netušíte, kolik Japonských, Čínských…. firem už dnes těží na Sibiři nerostné bohatství. Tak „dobře“ si to Rusáci hlídaj.

  • Pavel Slovan napsal:

   Už v roce 1995 Češi vykoprodukovali slavný film s Julií Ormon režiséra Nikity Michalkova Lazebník SIBIŘSKÝ! Vypráví o příběh tom, jak se Jane Callanová nechala v roce 1885(sic!) najmout umanutým inženýrem Douglasem McCrackenem (Richard Harris), který se snaží vytvořit parní stroj k AUTOMATICKÉMU KÁCENÍ SIBIŘSKÝCH LESŮ pojmenovaný „Lazebník sibiřský“ a došly mu peníze. Jejím úkolem bylo přijet do Moskvy, kde v té době vládl car Alexandr III. Alexandrovič, hrát roli McCrackenovy dcery a pomoci mu přesvědčit odpovědné činitele, aby mu dali peníze na dokončení stroje.
   Tehdy opasky si utahující Havlující Gottlina, lačná po pornu, Rolling Stones a střílečkách, naprosto nechápala podtext a ideu filmu.
   Rusové musí nějak přežít a samotná ropa a plyn k tomu nestačí – viz. i Islámská republika Írán, která je, naštěstí, technologickou a vědeckou velmocí, na rozdíl od současného Ruska. Určitě by ale Zlí Rusové byli dranzováni daleko rychleji, kdyby byli vetknutou Hedvábnou Stezkou, což už po staletí sabotují nebo jsou cíleně z páteře HZ vynecháni.
   Stačí se podívat na mapu: https://reconnectingasia.csis.org/analysis/entries/is-china-belt-and-road-working/

   • Pavel Slovan napsal:

    Jen oprava překlepu: Zinkající Češi vykoprodukovali v roce 1998 (namísto 1995) 😉

 • pablohk napsal:

  Dobrý den. Mám dotaz. Proč nejde přehrát ze záznamu? Děkuji. Urbánek Pavel H.K.

  • Pavel Slovan napsal:

   Dobrý den, momentálně jsem upravoval část technického začátku záznamu, který mátl posluchače
   Děkuji za upozornění a Vaší reakci
   Krásnou neděli
   Pavel Slovan

   • pablohk napsal:

    Děkuji. Nečekal jsem takovou rychlost. o:))) Rád si Vás poslechnu. Máte zajímavé názory k zamyšlení. Ať se daří…Pavel.

 • dompter napsal:

  A takhle to taky může dopadnout, pokud není u člověka dostatečně vyvynuto ono kritické myšlení:

  https://youtu.be/1pPOk81MbIY

  • Pavel Slovan napsal:

   Právě o to jde, změnit lidi v nemyslící hovada/goyim, kteří nechápou rozdíl mezi Má dáti a Dal 😀
   1. Židovský zákon: Zboží nebo úhrada za zboží musí být vždy na MÉ STRANĚ
   2. Židovský zákon: Nejlepší je, když určitou dobu mám v hrsti obé: Zboží i úhradu 😉
   Oba prioritní Židovské zákony zná každá pouliční rajda ve svobodné „dýmůkrásy“ a požaduje od samsterů tzv. Platbu předem, nicht wahr?

   • dompter napsal:

    Ja natürlich,
    někdy, jako v tomto případě, je až s podivem, jak se jim to daří. Stačí se např. podívat na fb na různé profily lidí a jeden se nestačí divit.
    Ještě se mi chtělo dodat k výše sdílenému:
    Hrajte šachy, rozhodně ušetříte.

    • Pavel Slovan napsal:

     Aber, gucken Sie da mal rein, wenn Sie wollen:

     http://avalon.wz.cz/Dusevni_rust/Goebbelsatalmud.htm

     A bude Vám jasný, Kdo z domova prostitující bněnské dievčici pomátl hlavici, nicht wahr?

     • dompter napsal:

      Ale ano, přesně. Ti, co vědí jak systém funguje, taky vědí, že systém mohou zachovat tak, že nás v něm budou udržovat prostřednictvím naší nevědomosti, ze které systém čerpá energii potřebnou pro svou existenci. Je to jako s tou dětskou hračkou, s káčou. Když jí jednou roztočíte, už jí stačí v pohybu udržovat občasným popostrčením. Proto využívají našich slabostí a útočí na naše primitivní, nízké pudy. Debilizace je vítána. Ovládají vše v námi vnímané realitě. V podstatě určují co se nám má líbit, co nám má chutnat, jak se máme tvářit a co si myslet, když zrovna vidíme, slyšíme, nebo jinak vnímáme to či ono. Kam jezdit na dovolenou atd…atd..A k tomu si tisknou peníze, za které pak nabýzejí prostřednictvím nejen reklam různá lákadla. Vždyť i ta dívka řekla, že už přemýšlela, co si za ty peníze koupí.
      Řešení vidím v obrácení pozornosti z vně dovnitř. Dovnitř sebe sama. Zaměřit svou pozornost na své nitro. Odpoutat se od vnějších lákadel a soustředit se na sebe. Pak mohu vidět, že to vně nás je pouze pozlátko, které nás šťastným neučiní. Jak praví mudřec:
      “Není trvalého štěstí v žádném předmětu světa, ani v žádném jiném člověku. Je pouze v nás.”

      V některém z Vašich pořadů jste to říkal. Jak je pro našince těžké si představit, že na takové ty prkotiny, jak je nám v těch úžasných hollywoodských filmech vykreslováno, kterými jsou oni herci obklopeni, různé ty “hračky”, zbytečnosti,na které se u nás díváme jako na něco extra a které jsou na západ od našich hranic bez problému dostupné. Ale na konec ani ty “celebrity” nejsou šťastný. Berou drogy, pijí a mnohdy jejich životy končí předčasně, sebevraždou. Když se zeptám lidí kolem sebe jak si představují co by jim stačilo ke štěstí, tak mi většina odpoví: Auto, barák a nějaká slušně placená práce a hlavně žít v klidu a míru. Kdyby jim bylo umožněno dosáhnout na ony zbytečnosti, spousta z nás by si po chvíli uvědomila, že nám stačí jíst, spát a kálet, což je nevyhnutelné. Dělali bychom to co máme dělat a starali se sami o sebe. Jenže to právě ti, co systém řídí vědí a tak dělají vše proto, aby nám toto odepřeli a udržovali nás v nevědomosti. Uvrhli nás do dluhů a jiných problémů a tyli z našeho utrpení. Nechám se píchnout do krku, že to ČT odvysílala s prasečí radostí a možná tím tu slečnu donutí k něčemu, o čem budou moci natočit další reportáž. Však si vzpomeňme na Ivetu Bartošovou, kam ji až dohnali.

     • Pavel Slovan napsal:

      Dobrý den, možná mě nebudete mít rád, ale to, co složitě popisujete, už pred 35 lety vystihl Milan Kundera pod pojmem IMAGOLOGIE.
      I proto je v Havlující Gottlině Kundera nežádoucí a zároveň otupělou zdejší „pravicující“, „havlující“ a „okamurující“ současnou massou Kundera opovrhuje a netvoří do českého „egregoru“.
      Tzn., že jste jeden z mála, kdo v Havlující Gottlině není otupělý (či jste se probudil z otupění), ale fakt resp. to, že Kundera vše popsal před 1/3 století, bude pro Vás patrně těžce zkousnutelné.
      Přesně tak jsme voděni, paseni, stříháni, jařmeni i jatečněni. Pro VyVolené, jejich Knihu a Svět od Boha, jako ubozí Gojim/Hovada 😉

 • Lusanka19 napsal:

  Dobry den
  rada by so tiez vedela aky vitamin C je bez zakyseľovania. Dakujem Lubka

 • Pavel Slovan napsal:

  @minidaz Je škoda s Vámi ztrácet čas. Náklady na užívání bytu byly stanoveny PLOŠNĚ po celé ČSSR desítky let. Zhruba vycházely 1,- Kčs za 1 m2 a měsíc „studeného/holého“ nájmu podlahové plochy bytu. Včetně služeb byly nejvyšší cca 2,50 Kčs/ m2 /měsíc.
  Buď jste naprosto hloupý člověk bez rozhledu a/nebo troll a provokatér.
  Stačí si otevřít současný, jinak vždy prolhaný, mainstream, aby bylo jasné, proč je s Vámi zbytečné ztrácet čas: https://www.idnes.cz/finance/banky-a-sporeni/historie-bydleni-socialismus-najem-druzstevni-byt-podnikovy-byt-sonda-odbornici.A180822_094159_sporeni_sov
  Adminovi doporučuji Vás okamžitě jako trolla zablokovat

 • Viman napsal:

  Dobrý den, prosím p. Marii také o odkaz na vit. C o kterém tady v pořadu mluví a který nepřekyseluje organismus, já nyní beru vit. C od firmy Unios Pharma – vit. C 1000 mg, objednané od – Prozdravi.cz. p. Václav na mne příp. má kontakt – děkuji. A jak mluvíte o fa green ways, byla jsem před několika lety na prezentaci jejich výrobků a neoslovilo mě nic a hlavně / podle mě za vše / přemrštěná cena, jiní si po přednášce objednávali, kupovali, ale já tu potřebu nemám doteď – že by intuice ?

 • minidaz napsal:

  Jako, mě by jenom zajímalo proč bych měl někoho – kohokoli ubytovávat? Proč bych měl někoho obsluhovat ve vlastní hospodě? Proč bych měl někomu pronajímat, když ho zrovna ve svém bytě nechci?
  To se mi tedy fakt líbí tyhle pseudohumanitární názory jakože například s bydlením by se nemělo kšeftovat. Co to je jako za blbost? To mám jako nabídnout VéKáčkovi nabídnout svůj byt, než ho dám do inzerátu?
  Mám SVOJÍ jakože MOJÍ hospodu, tam se zejména kouří, a nekuřáky neobsluhujeme, nekářákům nenaléváme, ledaže nám podepíší papír, že budou držet hu …….. budou zticha na kuřáky a jejich kouření.
  Byty cikánům nepronajímám, ledaže mi ukážou že mají prachy předem. KRIMIGRANTY ani dokonce i když budou od VéKáčka NEUBYTOVÁVÁM ZA ZÁDNÉ PENÍZE A ZA ŽÁDNÝCH PODMÍNEK.

 • minidaz napsal:

  Pochopil jsem, že si tady klidně můžeme vyměnit názor, protože na starší diskuze už stejně nikdo nechodí, takže jsem pro. Proč ne, žejo.
  Co se týče toho BIOPAROXU – pro mě to byl učiněnej zázrak, mně to zachránilo dutiny, měl jsem jít na vážnou operaci, kdy mi měli operovat čelo a lícní dutiny, byl jsem po mnoho punkcích – velmi nepříjemné a bolestivé, které byly právě k ničemu. Nakonec při používání tohoto bioparoxu mě dutiny úplně přestaly zlobit a na dalších punkcích a ani na žádných dalších antibiotikách jsem již pak nebyl.
  Co se týče energií – budete se divit, ale stojí dnes stejně. Průměr je 0,48Kčs v roce 1989 a dneska je cca 4,50 pro domácnosti.
  Akorát co jste nikdy nikde neřekli, to jsou ceny za jídlo – ty byly šílené, to byste teda rozhodně dneska platit nechtěli ani jeden z vás – šunka kilo za kilo – rozumněj tedy dneska 1.000,-Kč/1kg, kýta 60,-Kč tedy 600,-Kč,
  dále TV barevná 16.300,- tedy 163.000,- atd…
  Oblečení, boty atd., to je dneska zadarmo. Podkozenky a kalhotky pro ženy to ani v dnešcních korunách byste dneska nechtěli platit, a natož pak nějaké značkové oblečení. Nebo JEANS z Tuzexu – 250,-bonů x 5,5 při dobrým vztahu s vekslákem. Dáváte dneska běžně za džíny 1.300,-? Já ne, tedy. A to je částka BEZ přepočtu! Škoda Favorit – cena 1989 – 82.000,- základní cena, dáváte dneska za škodovku 820.000,- ?? Ne. Dneska jí koupíte za 450.000,- asi tak nějak žejo. Bez fronty, bez úplatku, bez pořadníku.
  Můžeme jít i výše – za komančů jsem si koupil první mgf REVOX za 20.000,-Kčs – použitej ! Myslíte že bych za něj dneska dal 200.000,-Kč?
  Dneska je dražší voda, to jo, ale holt to je díky úplatnosti sviní. Ono je to ještě jinak, člověk musí být trochu spravedlivej – přijdu za vámi a řeknu vám – potřebuji odsouhlasit prodej ve vaší vesnici – nebo v Plzni, to je jedno a každej dostanete 150.000.000,-Kč. Myslím skučně 150 milíků. Pro každýho. Kromě toho zaplatíme trubky ofiko za 250.000.000,-Kč – tedy budete z obliga. Budete na to dva – oba ženatí a se závazky se dvěmi dětmi.
  Vaše odpověď?

 • minidaz napsal:

  Jinak samozřejmě s dalšími věcmi souhlasím – lidi mezi 20-30ti lety jsou skutečně vymyté mozky a to dokonce ve velké většině. Souhlasím s tím, že srovnání dnešní doby s tou za socíku začíná býti srovnatelné, akorát s tím rozdílem, že dnešní vymývárna mozků od té minulé doby je sofistikovanější a proto taky, ten kdo si nedá opravdu pozor, tak se nechá ovlivnit velice snadno a dobře. Člověk musí být dneska velmi ostražitý, na všechny směry.
  Souhlasím s tím, že výchova dětí a mládeže se posunula daleko pod hranici normálu (všichni víme co to znamená) jiskřičky a pionýři jsou slabým odvarem dnešních skautů včele s muslimem .. atd. … Zasahování neziskovek a BISky do osnov je šílené, blížíme se k totalitě naprosto horší a preciznější. Soudruzi z Brusele nám tady vychovávavají naší mladou generaci k evropanství, bez kořenů, bez vztahu a bez vztahů, mladí jsou líní – nejenom pracovat, ale makat i sám na sobě, nečtou, jsou hloupí, nevzdělaní.
  Ale to je asi účel, ne? Když se nad tím tak zamyslím. Tohle přeci není náhoda, není náhoda, že se to děje v celé Evropě. Školy, školky a TV Brusele působí jako debilizátor a daří se jim to.
  A to nemluvím o úctě k rodičům, ke starším občanům atd. Mně je třeba 50, jak jsem psal, ale vždy pouštím poluobčany sednout v MHD ….. těch příkladů je mnoho.

 • minidaz napsal:

  OK, dobrý teď jste mě pobavil …. Ale jo, s vámi již souhlasím podstatně více, asice když se podíváme na medián z roku 1989 : průměrný přijem – ale medián – polovina lidí má více, polovina lidí má méně : 3.000,-Kčs a dnes je necelých 30.000,-Kč, z čehož tedy vyplývá, že ani vy ani Pavel jste rozhodně nepařili do průměru, tudíž jste měli za komunistů velmi – značně nadprůměrné přijmy. Jednoduché porovnání je k dnešku cca x 10 matematicky, ale fyzicky je to skoro x12.
  Nicméně zůstaneme-li u skromného přepočtu x10 tak jste měl příjem jako dneska když máte 85.000,-Kč měsíčně. A to se bavíme v čistým. Všechny údaje jsou vždycky v hrubým. (přijmu)!!! Takže v hrubým byste musel mít dneska 115.000,- – 120.000,-Kč měsíčně. Máte to?
  Myslíte, že ten kdo má dneska 115.000,-Kč měsíčně, tak si stěžuje? Má se špatně? Nemá na chleba? Nebo nemá na nájem? To asi ne, žejo. Takovej si asi nestěžuje. Už chápete proč tím pádem vaše informace jsou zavádějící a vyzní jako vylhané? To vám bylo zatěžko uvést to na pravou míru? Pak by to vyznělo přece úplně jinak.
  Takže mě akorát rozčílilo, když někdo několikráte za sebou, zcela jasně a zřetelně tvrdí, že bylo obvyklé, že za socíku běžně lidi měli na nájem za 1 den práce. Už chápete, že toto je manipulace a že to rozhodně není pravda?
  Co se týče okupace Ruska – vám asi uniklo, že jsme platili uranem a to v takové míře, že kdybychom to dneska zpeněžili na volném trhu, tak NIKDO v republice nemusí přehnout stéblo trávy a máme tady zlaté kohoutky i na hajzlu. Byli bychom bohatší na obyvatele než Kuvajt. O tom jste nikdy neslyšeli, že?
  Vůbec nejsem žádnej Rusobob ani fil, ani rasista, ani nic, jen mám svoje zkušenosti a nemám rád úmyslné manipulace a průhledné lži.
  V čase 56.00 tvrdíte, že polovina Čechů při mediánu na pokrytí základních potřeb nemá. To je lež. V Česku – budete se divit – je 75% lidí, kteří vlastní alespoň jednu nemovitost. Pánové – chce to lepší práci s údaji. (ČSÚ, katastr) Z čehož vyplývá, že jsme na tom lépe než v Německu, kde dluhy převyšují skutečné vlastnictví, pánové!
  Další věta je blábol sám o sobě : Na částku 30.000,- Kč dosáhne jen necelá půlka čechů … ???? Ví ten pán co to je MEDIáN ?? To znamená že půlka lidí má více ! než 30.000,- a samozřejmě že půlka lidí má méně. Tady jde o to, že medián je matematický pojem. Atd… atd.
  Jak říkám zbytečné shazování jinak dobrých informací zazdíte nepravdivými kecy.
  Z uvedeného vyplývá, že je možné, že vy, nebo Pavel jste mohli vydělat na nájem za JEDEN den práce, ale ROZHODNĚ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ, to nebyl obecný stav ve společnosti.
  Skutečně doporučuji aktivní tabulku MEDIÁNU A ČSÚ: http://www.zakomunistu.cz .
  Bavíme se tady jako slušní lidé, proto mi jde o věcnou argumentaci s fakty a čísly.
  Budu se těšit na vaši odpověď.

  • Studio Plzeň napsal:

   Tenkrát se zbytnými věcmi (jokou byla TV, auta a pod.) dotovali nezbytné záležitosti jakými jsou jídlo, bydlení atd. A protože se stát nezadlužoval, nezbylo mu nic jiného než někde ceny natáhnou a někde dotovat. V podstatě to ale bylo lepší, nebo´t se tím snižovala spotřeba a nezadlužovali jsme se! Dnes se naopak různí lumpi snaží nejvíe nadrbat na věcech nezbytných a dle toho to vypadá a protože to neřídí stát, tak těm, kdyo vyrábějí zbytné věci nezbývá nic jiného, než jít s cenou dolů. Zároveň ale stát musí dotovat ty lumpi s tou vodou, s byty apod. a na to se musí nejen on zadlužovat a nejlépe u cizích bank.
   Takže, to, že se máme relativně dobře je tvrdě na úkor zadlužení, což dříve nebylo. A nějaké srovnávání platů a cen je z tohoto pohledu dosti pokřivené!
   A nyní se můžeme dohadovat, co je vlastně lepší z hlediska budoucnosti – a hodně se nad tím zamyslete!

 • minidaz napsal:

  Pánové, teda občas to snad jako nemyslíte vážně ? Co to je kecy, bludy a lži?
  Jak jako, že stačilo makat JEDEN den na nájem za komunistů? To si jako děláte srandu, nebo takovýmto hloupým způsobem působíte jako komunistické Pí Ár?
  Je mi 50let, byl jsem za komunistů normálně při smyslech a velmi jsem se zajímal o ekonomické dopady na obyvatelstvo jak tady tak venku. Již ve 12ti letech jsem se rozhodl, že budu emigrovat, proto mě toto zajímalo do detailu a můžu vám říct přátelé :
  měli jsme družstevní byt 3a1/2+1 v Konšelské ul, Praha8 a KOMUNISTICKÝMU družstvu jsme platili 2.100,-Kčs nájem !!! Složenky mám do dnes uschované, zejména pro nevěřící blbce.
  Můj otec měl dvě práce aby nás uživil v jedné práci měl 1.800,-Kčs jako školní topič a 5.400,- Jako vedoucí kontrolního oddělení Zelenina Praha a Středočeský kraj.
  Těmito kecy a pouštěním takovýchto hloupých lží snižujete zbytečně úroveň vašeho vysílání. Doktoři ZADARMO za komustů?? To si snad fakt už děláte prdel. Můj otec musel dát doktorovi pozornost ve výši 180.000,-Kčs aby ho vůbec odoperoval, tady v Praze. Jo jasný pokud vám nevadilo, že včas a brzo chcípnete, tak to jste měli zadarmo, to jo. Recept za korunu, Jasný, tak max na penicilin, pokud jste potřebovali fakt léky, tak pěkně za prachy. Já jsem například potřeboval BIOPAROX, resp jeho předchůdce a pěkně jsem solil za komančů 100,-Kčs za dvě dávky.
  Takže SORRY jako.
  To děláte z lidí blbce?
  Jako jinak proti názorům Pavla nic nemám, ale ta obhajoba a lži ohledně komunismu (myslím období za socíku) to je prostě strašný. Zbytečně degradujete i jiné názory, které pravdivé jsou. Otrávíte tím normální lidi, kteří si pamatují.

  • Studio Plzeň napsal:

   Minidaz – musíte brát vše trohu s rezervou, protože, kdyby měl každý vždy přesně vysvětlovat jak to opravdu bylo, tak bychom nedělali na SVCS nic jiného a stejně by skoro nikdo mladší tomu nevěřil.
   …a dále. Já jsem platil zde v Plzni za 2+1 tenkrát 461Kčs a v tom bylo vše, mimo el. energie a plynu – ale to byly tenkrát směšné částky za plyn a el.energii, a vydělával jsem tak 3500Kč měsíčně čistého a o víkendech jsem jezdil jako zvukař a to bylo dalších min. 5000Kč měsíčně, takže to tak daleko od pravdy nebylo. Pavel vydělával jistě podstatně více a tak jeho tvrzení (že se nechalo vydělat na nájem za 1den) má své opodstatnění.
   Když píšete o BIOPAROXU, tak i já jsem tenkrát tento přípravek používal (na průduškovou alergii) a mimo to, že jsem ho ostatně opravdu dostával bez problému v lékárně za 1Kč, tak musím říci, že byl úplně k ničemu!
   Bohužel, pokud je vám dnes 50let, tak jste ještě nemohl zažít socialismus úplně a navíc jistě vidíte, jak se dnes chovají vymté 20-ti leté mozky – myslíte, že jste byl tenkrát jiný. Já tedy ne, a můžu vám říci, že jsem tenkrát nadával na komunisty ještě více, než na současné grázly. Ale až nyní vidím, pokud dokáži srovnávat, že v jistých věcech, které Pavel jmenoval a co se vám nelíbí, to bylo podstatně lepší….v jiných zase ne.

 • […] Zprávy bez cenzury 21.04.2019 […]

 • Viman napsal:

  Dobrý den, chtěla jsem se zeptat p Marie, jak dlouho / kolik dní / se má odvar z lněného semínka používat – pít na očistu střev a je – li to možné, když někdo se střevy marodí / ulcerozní kolitida / neublíží – li to, děkuji za odpověď. Z.

 • minidaz napsal:

  Dobrý den,
  teda pánové ta kvalita zvuku je příšerná. To se vážně už nedá ani poslouchat. To máte málo místa na HDD, že musíte volit takhle brutální kompresi ?
  Díky za reakci.

  • Studio Plzeň napsal:

   Já tedy nevím, ale ten zvuk je naprosto v pohodě – lepší kvalita po Skype od p.VK prostě není.

 • […] Ale vždyť já nikde nepsal, že J.Kobza byl někde vyměněn PROTI SVÉ VŮLI !!. Teď mi něco podsouváte a polemizujete s tím. Ale vyměněn byl, či snad ne? A jestli se tak stalo dobrovolně nebo “dobrovolně”, můžeme jen spekulovat. Poslechněte si včerejší pořad na SV. […]

 • […] Ale vždyť já nikde nepsal, že J.Kobza byl někde vyměněn PROTI SVÉ VŮLI !!. Teď mi něco podsouváte a polemizujete s tím. Ale vyměněn byl, či snad ne? A jestli se tak stalo dobrovolně nebo “dobrovolně”, můžeme jen spekulovat. Poslechněte si včerejší pořad na SV. […]

 • […] Ale vždyť já nikde nepsal, že J.Kobza byl někde vyměněn PROTI SVÉ VŮLI !!. Teď mi něco podsouváte a polemizujete s tím. Ale vyměněn byl, či snad ne? A jestli se tak stalo dobrovolně nebo “dobrovolně”, můžeme jen spekulovat. Poslechněte si včerejší pořad na SV. […]

 • Zive Svetlo napsal:

  * Jakým způsobem jsou v tomto vesmíru pomocí černých/bílých děr, čili duchovního srdce (v jehož jádru je aktivní osobní Merkaba) vytvářeny hologramy jednotlivých existencí, tedy i světů a jejich realit http://www.inner-light.ning.com/forum/topics/jakym-zpusobem-jsou-v-tomto-vesmiru-pomoci-cernych-bilych-der-v-j
  * Neuvěřitelné, avšak vědecky podložené skutečnosti http://www.inner-light.ning.com/forum/topics/neuveritelne-avsak-vedecky-podlozene-skutecnosti
  * Čím rychleji pochopíte, že jste především vědomí (čili duše, neboli energie) a teprve potom fyzický projev existence, tím rychleji budete moci začít dělat zdánlivě nemožné. http://www.inner-light.ning.com/forum/topics/cim-rychleji-pochopite-ze-jste-predevsim-vedomi-a-teprve-potom-fy
  S pozdravem Živé Světlo, zakladatel stránek: http://www.inner-light.ning.com/

  • Studio Plzeň napsal:

   Hezký den,
   pokud je váš příspěvek zároveň otázkou, pak ji zfrmulujte do pořad Paralaxa. kterýproběhne na velikonoční pondělí.
   P.Hlávka

   • Zive Svetlo napsal:

    Ne, ne, jsou to odpovědi na to, jakým způsobem je tvořena veškerá tzv. hmota, tzn. nejen naše hmotná podstata, ale i hmota v podobě planet, slunečních soustav, galaxií a vesmírů. Ty informace ke mne chodí z vyšších Já, čili z živého tvořivého světla, které v tomto vesmíru má 13 úrovní vědomí a existencí. 13tou úrovní vědomí a existencí tohoto vesmíru je centrální slunce tohoto vesmíru, které ve svých světelných kódech obsahuje moudrost celého tohoto vesmíru.
    Související článek: Jak získat, vlastnit, mít, umět, vytvářet atd. cokoliv co si jen přejete (včetně pevného zdraví), aneb jak si začít tvořit Ráj na Zemi (návod na všestranně úspěšný, radostný a šťastný život) http://www.inner-light.ning.com/forum/topics/jak-ziskat-vlastnit-mit-umet-atd-cokoliv-co-si-jen-prejete-aneb
    S pozdravem Lu-mír, Živé Tvořivé Světlo, duchovní podstata naprosto všeho, co je organické!

 • […] Ale vždyť já nikde nepsal, že J.Kobza byl někde vyměněn PROTI SVÉ VŮLI !!. Teď mi něco podsouváte a polemizujete s tím. Ale vyměněn byl, či snad ne? A jestli se tak stalo dobrovolně nebo “dobrovolně”, můžeme jen spekulovat. Poslechněte si včerejší pořad na SV. […]

 • kadup napsal:

  Milý pane moderátore, dopustil jste se cenzury. Vystřihl jste část záznamu, která kompromituje jednoho z těch úžasných hostů. To je ta demokracie, ale po vašem?

 • […] Ale vždyť já nikde nepsal, že J.Kobza byl někde vyměněn PROTI SVÉ VŮLI !!. Teď mi něco podsouváte a polemizujete s tím. Ale vyměněn byl, či snad ne? A jestli se tak stalo dobrovolně nebo “dobrovolně”, můžeme jen spekulovat. Poslechněte si včerejší pořad na SV. […]

 • […] Ale vždyť já nikde nepsal, že J.Kobza byl někde vyměněn PROTI SVÉ VŮLI !!. Teď mi něco podsouváte a polemizujete s tím. Ale vyměněn byl, či snad ne? A jestli se tak stalo dobrovolně nebo “dobrovolně”, můžeme jen spekulovat. Poslechněte si včerejší pořad na SV. […]

 • […] Ale vždyť já nikde nepsal, že J.Kobza byl někde vyměněn PROTI SVÉ VŮLI !!. Teď mi něco podsouváte a polemizujete s tím. Ale vyměněn byl, či snad ne? A jestli se tak stalo dobrovolně nebo “dobrovolně”, můžeme jen spekulovat. Poslechněte si včerejší pořad na SV. […]

 • kadup napsal:

  Pane Hlávko, můj příspěvek čekal na schválení. No a potom toto oznámení zmizelo a můj příspěvek se neobjevil ani po dvou hodinách. Nedivte se, že jsem ho považoval za zamítnutý. Nicméně, Vám se omlouvám. Ale k věci: HNR, co to prosím vás blábolíte. Mám dojem, že jste stále vyčerpaný. Posluchačem se stává každý kdo zapne přijímač a je zcela nepodstatné jak, na co a na koho je naladěn.

  • PavelHNR napsal:

   @kadup Není člověk ten, která by se zavděčil lidem všem.
   Takže mě těžko můžete dojmout tím, že vám „neimponuji“. Naopak jsem vzhledem k vašemu způsobu vycajchnování rád, že „si nerozumíme“.
   Pokud sem chodíte přesto nadále oxidovat a jste přitom naladěn na jiný mnohem nižší level úvah, pak vám opravdu nezbývá při absenci argumentů nic jiného nežli trollit. A jako k trollovi se k vám chovám a chovat budu.

 • kadup napsal:

  Ale, ale, pane Hlávko, na rádiu, které hlásá názorovou pestrost jste přikročil k cenzuře diskuzních příspěvků? A kdy začnete cenzurovat hosty, kteří sprostě urážejí posluchače?

  • Studio Plzeň napsal:

   O jaké cenzuře to píšete? Trpíte nějakým stihomanem, nebo fakt nerozumím. A s těmi posluchači, kteří mají velmi negativní úmysly by jste si poradil vy jak? Poraďte něco na lidi, kteří se vám snaží škodit! Dle mne obrana proti notorickým škůdcům není cenzura – s takovými lidmi se diskutovat nedá, ti mají jediný cíl – škodit za každou cenu.

  • PavelHNR napsal:

   @kadup Jste trollem??? Jak a kde Pavel Hlávka censuruje diskusní příspěvky? Jak může Host urazit posluchače? Jak by mohli být jeho posluchači, když si mohou vybrat Hlasatele, kteří jim libo zvučí a jsou nastaveni na jejich devoluční přijímací organismy???

 • kadup napsal:

  Pane, velmi slaboduchá argumentace, Každý, kdo jde do éteru musí počítat s reakcemi posluchačů, a to jak pozitivními, tak i negativními. Oslovit posluchače je totiž základní princip rozhlasu. Takže Vám opáčím mincí ekvivalentní: nevstupujte do éteru, pokud nejste schopen unést i kritiku Vašich myšlenek a názorů. A to ještě musím zmínit zákon, který nikde netřeba psát, protože ho ctí každý inteligentní člověk. Je to zákon slušnosti. A ten je Vám, milý pane, jaksi španělskou vesnicí. A právě proto dokážete nazvat hovadem posluchače, za jeho korektní dotaz. Takže, jste-li vyčerpán navštivte lékaře, nikoli rozhlasové studio. Z mého pohledu jste naprosto trapný.

  • PavelHNR napsal:

   @kadup Korektní dotaz?? Tak si ho ráčejte přehrát! Ns hrubý pytel hrubá záplata. A to samé platí i na vaše trollení

 • nadai napsal:

  Vnikající pořad, děkuji Vám za něj…

 • cendasj napsal:

  Příprava nájemných vrahů v Česku
  http://svetylko.blog.cz/0905/priprava-najemnych-vrahu-v-cesku

 • PavelHNR napsal:

  @nadai Koho měl Pavel Hlávka ve zdejší diskusi censurovat?

 • PavelHNR napsal:

  @vlcice A Vy rozumíte Havlující Gottlině?? Pletete si Evropu s EU. Pokud byste poslouchala, musela jste postřehnout, že jsem preferoval prostor od Irska po Vladivostok. Nehoroval jsem pro EU řízenou z Bruselu resp. TelAvivu pod taktovkou Khazarů jako je tomu nyní. Zároveň jsem také upozorňoval, že naprostou izolací od okolního světa bychom daleko více ztratili, nežli získali.

 • […] Zprávy bez cenzury 28.03.2018 […]

 • nadai napsal:

  SVCS vy to lustrujete? To jsem teda netušila. Myslela jsem, že na alternativním radiu je SVOBODA projevu. Jděte do háje.

  • Studio Plzeň napsal:

   Tady asi někdo trpí stihomanem pí.Nadai – o jakém lustrování píšete? Víte vůbec co to znamená něco lustrovat? Nelustrujete náhodou p.Pavla spíše vy?
   P.S. „V háji“ už asi dávno jsme, ale ne na SVCS, ale jako společnost! A tím, že budete vyžadovat JEN neustálé nadávání na někoho a na něco, bez hledání systémového řešení (mimochodem, moc hezké by od vás bylo, kdyby jste napsala, jak si komplexní řešení představujete konkétně vy), tak tím opravdu, ale opravdu nic nevyřešíte.

   • nadai napsal:

    Pane Hlávko, jaké „neustálé nadávání na někoho“, byl to můj osobní názor občana, kterému se něco nelíbí. Vidím, že vy to otáčíte jak se Vám líbí. Zaprvé poslala jsem svůj názor do této rubriky poprvé a ne „neustále“. Chyťte se Vy za nos a přemýšlejte, kde asi bude chyba. Děkuji z Vaša přemýšlení a přeji krásný večer Nadai

    • nadai napsal:

     omlouvám se za překlepy…

    • Studio Plzeň napsal:

     Zde asi není co vysvětlovat….. Ano, je to váš názor – a co je názor jistě víte. Ale nevysvětlila jste to lustrování!

 • vlcice napsal:

  To bych se nenadála, že na SVCS budu poslouchat chvalozpěvy na globalizaci a EU…
  Pavel je zjevně podnikatel, který na globalizaci vydělává – že většina prodělává, je mu jedno. Bojí se, že při brexitu přijde o kšefty, nebo že to sníží jeho pohodlí a bude muset při cestách vytahovat pas.
  Opravdu úsměvné.

  Nechápu, proč pořád mele o „havlující gottlině“, když si s ní v tak mnohém rozumí.

  • Studio Plzeň napsal:

   Myslím, že je třeba řádně poslouchat…ono se vždy musí poslechnout vše jak to „autor“ myslí, a nečekat jen na nadávání! To fakt nic nepřináší.
   P.H.

  • nadai napsal:

   Vlčíce, lépe bych to nenapsala. Souhlasím s tím, že se to nedá poslouchat, je to samolibý. Opěvovatel Muslimů, bez dodatku, že když jsou vzdělaní tak možná se chovají jinak, ale že se mohou nechat zradikalizovat o tom nemluví. A ta „havlující gottl“ mi také vadí.

   • PavelHNR napsal:

    @nadai Proč tedy chodíte poslouchat pořad, který Vám nesedí? Můžete si namísto toho ohrávat stále dokola kázání Oka Můry & spol. U nich nemusíte zapojovat mozek, protože kazání chrlí pro jednoduché organismy BioRobotů jako jste Vy 😉 Uleví se Vám i Vlcici.

 • Martin napsal:

  Všechno co říká VK dává smysl a zapadá do toho co se děje.
  Těším se na jeho knihu.
  To jen Kapal má hnědý límeček u košile jak Okamurovi leze do prdele.

 • klara.langerova@gmail.com napsal:

  Dobrý deň. Rada by som vedela, či je pre Krystovskú bytosť vhodná akupunktúra, alebo akupresúra. Ďakujem.
  Klára
  P. S. Zo srdca vám ďakujem za to, že ste tu pre nás.

  • Petr Václav napsal:

   Pokud Vás touto metodou neuvede někdo do stavu změněného vědomí (akupunktura), tak by Vám to nemělo být nebezpečné . . . ale pozor, na poškození, nebo zablokování energetických drah. Tato mechanická metoda se dá nahradit prací se svým Vyšším Já, které Vám může šetrně energeticka vše pořešit . . .

 • Zive Svetlo napsal:

  Zdravím všechny, k té 3. světové válce nedošlo z důvodu, že ve volbách nevyhrála čarodějnice Hillary, ale že vyhrál Tramp. Z toho důvodu jsme se dostali na úplně jinou časovou linii, která vede do )plně jiné budoucnosti. Trump se údajně vrátil zpět v čase ze světa, ve kterém k atomové válce skutečně došlo. Tramp sem přišel z důvodu, aby k té atomové válce nedošlo. Mnohem více najdete v článku:
  Záhadný cestovatel v čase z roku 2036 http://www.inner-light.ning.com/profiles/blogs/zahadny-cestovatel-v-case-z-roku-2036
  * Důkaz o meziplanetární změně klimatu a blížícím se slunečním pulzu http://www.inner-light.ning.com/profiles/blogs/dukaz-o-meziplanetarni-zmene-klimatu-a-blizicim-se-slunecnim-pulz
  * UDÁLOST, aneb 5.D již buší na portálová vrata. 🙂 Uvedeno ZDE. (Zatím ovšem buší jen pro ty, kteří jsou schopni se propojit se svými vyššími Já.) http://www.inner-light.ning.com/profiles/blogs/udalost-aneb-5-d-jiz-busi-na-portalova-vrata

 • Studio CS napsal:

  Zdravíme Jaroslava Chvátala ! O tom co je potřeba na Zemi ochránit a zachránit jsme už hovořili v roce 2014 viz video 17.min 29.sec. .
  https://www.youtube.com/watch?v=M1GrRc-wYF4 Vždy je šance na záchranu civilizace. Až lidé pochopí funkci lidského mozku a začnou ho používat , napojí se na Zem a svoji vesmírnou rodinu – potom mohou nastat pro současné lidstvo změny v této realitě bytí.

 • Kamil Papezik napsal:

  Dobrý den
  Velmi se omlouvám, pokud budete mít pocit, že jsem příliž otevřený. Moje rodné příjmení je Nevrlý. Možná toto jméno dostal některý z mých dědů pro svou povahu, kterou jsem asi zdědil.
  Tento pořed mne VELMI potěšil. Velmi děkuji Vítkovi. Vloni se mi jevilo, že je přehnaně upjatý k SPD. Tohoto dojmu jsem nabyl jak z veřejných projevů, tak i soukromých zpráv. Za poslední týdny se jeví, že již tolik nestraní espédéčku, ale hovoří více s lidmi z celé alternativy.
  Držím Vám všem palce, abyste byli opravdou oporou pravdě a sprvaedlnosti, vlasti a národům.
  Kamil Papežík

 • vlcice napsal:

  Jen poznámka: paní Samková není žádná alternativa, jednoznačně při představení své strany uvedla, že chce zůstat v EU a jako hrozbu jmenovala Rusko.

 • Dobesova napsal:

 • koublex napsal:

  Zeli,how do U do !? Priprav si potitko, budes se potit !! Vysvetlim ti to polopaticky, uderem lopaty mezi lopatky !! Budes mit problemy, to ti garantuju !! Zmrzacim ti kone !!

  • Studio Plzeň napsal:

   I vyhrožování je dnes trestné a je třeba si uvědomit, že cokoliv se mi od nyní třeba stane (může to být cokoliv a nemusíš s tím mít třeba nic společného, ale upozornil jsi na svůj záměr a já se postarám aby se o tom vědělo na kompetentních místech) začne padat na hlavu nějakého koublexe! Prostě to nebyl od tebe dobrý tah. Nebude těžké si nějakého koublexe najít – hlavně když známe IP adresu a mail? Být tebou koublexi, měl bych od nyní naopak zájem, aby se nějakému zelimu raději nic nestalo a nepotil se, protože v tu chvíli je jasné, kdo to způsobil!

 • Kamil Papezik napsal:

  Dobrý den
  Poslouchám Vaši debatu s Ivanem Davidem. Vnímám to tak, že pan Ivan David mluví jako každý jiný politik, kterých máme v parlamentu a v senátu „pln;u prd;l“… Souhlasím s Vámi, když jste se pokusil jim vysvětlit to o těch politických stranách. Původně (ještě někdy vloni) jsem si dával naději, že by on mohl být jedním z těch, kteří pomohou přinést změnu. Nyní vidím, že když bude on někam zvolen, tak bude zase kývat jen tak, jak mu bude někdo z poza opony přikazovat. A když se něco pokazí, tak se vymluví: „já za to nemůžu, to oni…“

  • Studio Plzeň napsal:

   A jsme zase u té nesmyslnosti voleb. Už jste pochopil, proč neustále opakuji, že volbami se nic nemůže změnit? Jediná možnost je (stále více se mi to ukazuje) že je nutné změnit myšlení lidí prací na sobě každý sám, až to kritické množství pochopí. Pak již to půjde ráz na ráz i bez politiků a politických stran – nebo spíše právě proto.

   • PP napsal:

    Pane Hlávko, s prominutím, vy jste ale opravdu kokot. Cožpak nevíte že myšlení lidí se může měnit i na základě chybného rozhodnutí ve volbách? Už jste s tím bojkotem voleb trapnej.

    • Studio Plzeň napsal:

     Kokot je Kalousek, ten to o sobě sám říká…..no a pak ještě možná ten, který logicky nepochopí, že kdyby se změnilo myšlení lidí na základě chybného rozhodnutí u voleb, už bychom se museli mít v „demokratickém“ světě jako prasata v žitě! Opak je bohužel pravdou a to přesto, že šance změnit myšlení po chybném rozhodnutí při volbách už tu byla snad stokrát!!

 • Unknown napsal:

  Děkuji za velmi dobré informace. Ale co jste od toho Vítku očekával? Ani vy ani páni policisté ve skutečnosti nemáte vůbec “anung“, proti komu to stojíte. Tohle je taková špína a čím jde člověk víš a víš, je to ještě větší špína. Zbytečně riskujete zdraví a zdraví své rodiny. Takoví lidé se před nikým a ničím nezastaví a už vůbec ne před obyčejných klukem ze Svobodného vysílače. Přeji hodně sil a nervů. A ještě jednou Vám děkuji za přínosné informace, které jste poskytli lidem.

 • Nemesis napsal:

  Ač spousta informací zveřejněných, je pravdivá, důkazy podložená, jejich finální konstrukce už někdy pokulhává, chvílemi i na dvě nohy.
  Neznalý posluchač žasne, informovanější poslouchá a hledá chyby, které najde a není jich pomálu.
  Vítek se ztrácí v množství informací, což mu nelze vyčítat. To vše pak snižuje celkovou hodnotu. Vítek by k sobě potřeboval člověka, který by dokázal lépe korigovat a uspořádávat informace.
  Přesto patří SVCS obrovský dík za zveřejnění materiálů. Stát je permanentně okrádán od roku 1989. Po roce 1990 to byly dlouhé roky LTO, než se všemu učinila přítrž. Poté přišlo DPH.
  Státní byrokracie dosáhla obludných rozměrů a úředníci vymýšlejí další zákony, aby si obhájili teplá místa a rozšířili svůj počet, zcela v souladu s Murphyho i Parkinsonovými zákony.

 • Dobesova napsal:

  Myslím, že byste si měli přejmenovat pořad na Naprosto neuvěřitelné místo p. Chvátala. V čem to tady žijeme? To je hnus, hnus, hnus. Co kdybychom se my slušní sebrali a opustili tuhle republiku a zůstala by tu jen ta zločinecká spodina? Jsou nalezlí už všude, tak co tady? Ať se mezi sebou postřílejí, navzájem vybijí a bude pokoj. A dávejte na sebe pozor. Jak je vidět, máte za zády ty největší gaunery, jaké je možné si jen představit. Držím vám palce, ať vaše a naše věc zvítězí, není možné, aby toto zlo mělo zelenou do nekonečna. Ono se to jednou zlomí a díky vám snad pochopí lidé, co za šunt tady vládne.

 • pablohk napsal:

  https://www.youtube.com/watch?v=wtiN7yqsBp8 Krásný text. Chápej kdo chápeš.
  Pavel H.K.

 • Slovan1 napsal:

  Zdravím Vás všechny. Při poslechu pořadu ze záznamu mi v souvislosti s dalším perzekučním ustanovením našeho právního řádu napadlo, zda by nešlo udělat bližší spojení mezi aeronetem a svcs – tj. provoz svobodného vysílače by byl vlastně pod americkou vlajkou. Napadá mi to jako příměr k Svatoplukovým prutům, kdy tři zlomit nejdou, ale po jednom je vlastně sranda… Berte to jen jako okamžitý nápad, nedovedu si představit, co všechno by bylo potřeba vyřešit…
  Stejně tak jako nápad zrcadlit pořady nejen na youtube, ale i třeba na rutube… Přeji hodně zdraví a pohody do další práce a moc děkuji za vše, co jste doposud udělali.

 • Kamil Papezik napsal:

  Dobrý den
  Děkuji Vám za pořad. I já se připravuji, že za 12 let odejdu na venkov. Bude mi 61 let a budu žít ještě skromněji než dnes. Moc se těším, až budu schopen opustit tento přetechnizovaný svět.
  Jen Vás chci poprosit, abyste pečlivě střežili své duše, abyste nebyli zlákáni nějakými samozvanými „osvícenými“. Jistě jste si všimli, že ve světě technickém, materiálním, hmotném, se objevují různí lidé s vysokoškolskými tituly, či penězi a dělají ze sebe ty vůdce. To se může stávat i mezi lidmi, kteři se chtějí osvobodit od světa peněz. I zde se mohou objevovat osoby, které se chtějí postavit do čela a vydávají se za osvícenější, probuzenější… Může se stát, že je taková osoba jen třeba poblouzněná.
  Přeji Vám krásné a mírové dny, Kamil

  • Pepa Endrych napsal:

   Kamile děkuji za komentář. Vím o čem píšete, protože jsme Slovani a každý z nás je samostatný. Podívejte se na naše stránky – obcina-trinec.cz – a určitě můžete posoudit, zda jsme na stejné vlně. Váš Pepa

 • Kamil Papezik napsal:

  Dobrý den
  Vězte, prosím, že jsem velmi opatrný v přijímání různých podobných teorií. Přesto či proto jsem rád, že vysíláte takovéto pořady.
  Děkuji, Kamil

  • pablohk napsal:

   Dobrý den
   Souhlasím s Kamilem Papežíkem.
   Veřejně děkuji za skvělý pořad zde na SVCS. pod vedením Pavla Hlávky.
   děkuji, Pavel H.K.

 • fiijalka napsal:

  Naštěstí si můžeme vybrat co a koho budeme tady na SVCS poslouchat a koho ne, nechci nikoho odsuzovat, poslechla jsem si vše k této situaci mezi studiem Klatovy a panem Hlávkou a udělala jsem si jednoznačný názor, prostě Klatovy poslouchat nebudu a hotovo:) Mám SVCS opravdu moc ráda a nenechám se odradit. Jsem na straně pana Hlávky, má pravdu a je mi moc líto, že se mu stále snaží někdo házet klacky pod nohy….Pánové Miro, Jirko, Koudelko a Zlínský, styďte se!

  • Studio Plzeň napsal:

   HEZKÝ DEN, chtěl jsem vám poděkovat,ýe jste asi jako jedna z mála pochopila jak ze situace, kdy někdo z kolektivu přestane respektovat základní pravidlo o neútočení, následně nereaguje na snahy kolektivu vyžadovat vysvětlení a chtít po něm nápravu a konkrétní studio(a) vůbec nereagují a místo toho se snaží různými manipulačními technikami zatáhnout do toho i lidi posluchače, kteří samozřejmě neznají všechny souvisloati, tak jste pochopila jak to napravit.
   Kolektiv studií, kteří dodržují nepsaná pravidla vycházející z vyššího poznání(kde již není třeba vše psát a pak se o to soudit) nemůže prostě jen tak vyloučit někoho ze svého středu (protože pak by sám používal prostředky, které se snaží odstranit) – to můžete svým přímým působením na konkrétní studia jen vy, sami posluchači! Až když ani tohle nepochopí a budou dál používat praktiky, které se neschodují s duchem fungování SVCS, pak se sami musí přistihnout při tom, že úmyslně škodí a že používají praktiky, které jsou proti pravidlům SVCS, a tedy sami jistě pochopí, že nadále nemohou setrvávat ve společnosti lidí s kterými nesouzní a vlastně jim tím pádem nemají co říci (nehledě na to, že je brzy bude poslouchat jen pá lidí typu O.Zlínského a p.Koudelky, kteří ale jistě nemají ty nejčistší úmysly, což průměrně vnímavý člověk velmi rychle prohlédne. Ale toto jim musíte dát jasně najevo právě vy POSLUCHAČI A DIVÁCI SVCS! Opravdu to nelze udělat třeba z mé pozice zakladatele SVCS – to bych sám porušoval základní nepsaná a etická pravidla! P.Hlávka

   • Studio Klatovy napsal:

    Dobrej , už pouhý pokus o jakékoliv vyzvětlení (nedej bože omluva) je zbytečné , protože všichni jste si udělali názor ze svých doměnek a útoků ostatních.
    Právě proto nereaguji ,nemá to smysl , vy všichni jedete samy za sebe všechny ty konspirační teorie. 🙂 Prostě si jedete vaše(obecně) peklo ve vašich
    vlastních hlavách. 🙂
    No takhle lidská mysl funguje , nezná podstatu všeho a domýšlý se přesně podle vnitřního nastavení.

    A to jste všichni ukázali

    Podstata zde je , že mě všichni obviňují že jsem necenzůroval p.O.Zlínského ,na Svobodném Vysílači bez cenzůry.

    Dochází to vůbec někomu ?

 • Kamil Papezik napsal:

  Dobrý den
  Ze začátku to vypadá, jako by to nebylo předem dohodnuto. Ale po poslechnutí celého pořadu je evidentní, že to bylo připraveno. Jen si nejsem jistý, zda pan Jirka nesehrál pouhého užitečného idiota. Oni v pořadu kritizovali a tudíž jsou jistě schopni kritiku i přijímat. Udělali to špatně. Kdyby pozvali pana Hlávku a ještě někoho, aby nebyli tři na jednoho a prodiskutovali názory, nebyli by z nich nyní takoví ňoumové. Nyní je mnozí lidé vnímají jako zákeřné ňoumy… 🙁 Ten pán ze Slovenska mi byl po hlase nesympatický již dříve. Dnes je mi nesympatický i svým vychloubáním. Pán, který se schovává za přezdívku Otoman (Otomar?) Zlínský je podivuhodná osoba. Možná se jedná o příslušníka nějaké státní organizace (pod MV ČR?), který má nějaký úkol.

 • Kacali napsal:

  Tohle jsem neposlouchala, stačil mi pořad 2019-02-14 –
  „IvA_Rozebíráme nastalou situaci v řadách SVCS“
  Pavel má svatou trpělivost a divím se, že vám okamžitě nezatnul tipec. Drtivá většina posluchačů je pro!
  Další věc je ta, že si pletete IQ se vzděláním. Vzdělání není záruka kvality!
  INTELIGENCE JE VROZENÁ, TA SE NAUČIT NEDÁ!
  Ti vaší povedení hosté, a zřejmě i vy, ačkoliv mají vzdělání, zoufale jím chybí inteligence.
  Idiotský smích Zlínského jen dokladuje, že je to psychicky nemocný člověk.
  Pevně doufám, že už vás na SVCS neuslyším!

  • Kamil Papezik napsal:

   Dobrý den paní Kacali
   Ve většině, co píšete, s vámi souhlasím. Pokud máte čas si to pustit (třeba jen jako kulisu při nějaké činnosti), pak vám to doporučuji. Je to poučné například z toho hlediska, že tam vysledujete jakým způsobem takoví „kritici“ pracují.
   Kamil

 • Kamjdu napsal:

  Dobrý den,
  k čemu je tu u vás možnost zde komentovat vaše (SVCS) názory, když mi sem mé názory psané ve vší slušnosti a upřímnosti nedáváte? Nyní dělám nový pokus. Ani se nenamáháte s odpovědí a s vysvětlením, proč tak činíte. Asi nebudu sám s kým tak zacházíte. Již delší čas to takto máte a nedivím se nyní, že jste se u vás rozhádali když jste v tak napuchlém egu pane Hlávko. Mít plná ústa demokracie, svobody a jako že i empatie a při tom skutek utekl, tak to se vám musí přeci vrátit. Nezapomínejte, že Bůh vás vidí a slyší i to co neříkáte vnímá (váš Anděl monitoruje). I nadále Vás ale poslouchám a přeji Vám štěstí (ale to zasloužené) 🙂

  • Studio Plzeň napsal:

   Sám jistě vidíte (je to napsáno automatem AKISMET vpravo nad vašim příspěvkem) že vám vaše příspěvky padají do Spamu a já vůbec neřeším proč tam padají. Ani vy tudíž neřešte mou osobnost ani věci kolem SVCS, protože jste naprosto bez informací (což je ale váš problém) a tedy vám vůbec nepřísluší někoho hodnotit, či obviňovat, či vyhrožovat. Nebudu to zde psát stále dokola p.Kamjdu!

 • Slovan1 napsal:

  Pane Hlávko, obrovsky obdivuji, jak jste zůstal klidný vůči kbelíkům špíny, které se objevily. Já se svojí snadno vznětlivou povahou už bych asi rozkousal mikrofon zbytky chrupu… Ale připomíná mi to některé události z českých dějin nedávno minulých, kdy se takto odstřelovali premiéři, když byli za hranicemi… Všichni se snaží být v pohodě v Těchlovicích, byl jsem tam, takže potvrzuji, že jste klatovské studio omlouval, že moderátor nemá rád velké davy, a zatím za našimi zády se rozběhne puč jak vyšitý z argentinských telenovel… Podporuji myšlenku pana Lufta – s tímto studiem ukončit spolupráci. Je hezké mít rád své nepřátele, ale oni to využijí jako naši slabost. Také mi to připadá jako řízená provokace z vyšších míst, SVCS je velmi silné médium se širokým záběrem a to se mocipánům nelíbí – používat mozek k myšlení se totiž napříště zakazuje… Držím palce do další práce a nedejte se. Roman, Plzeň

  • Studio Plzeň napsal:

   Děkuji za podporu Romane. Ano, jeví se to tak jak píšete a všechny indicie tomu nasvědčují – dokonce i ty, které vy neznáte. Přesto je proti duchu SVCS zakročovat restriktivně, ale dát ještě šanci, aby to třeba alespoň jedno studio z těch dvou pochopilo a aby měly možnost (nyní již tedy s jasným pravidlem, které zde na SVCS všichni s morálními hodnatami a duchem odpovídajícímu SVCS, dodržují a nepotřebují to mít někde napsané) toto nyní již jasně vyřčené pravidlo (o neotírání se o ostatní studia a jejich pravidelné hosty) ctít! Pokud to nebudou chtít dodržovat, nebo toho prostě nebudou schopni, jasně to svědčí o tom, že nectí ducha SVCS(nebo toho prostě nejsou schopni) a tedy se sami z tohoto kolektivu vylučují. Ze SVCS nikdy nikdo vyhozen nebyl, neboť to opravdu není v duchu fungování SVCS!
   Ti, kteří ctí ducha SVCS pokračují posíleni o nový poznatek dále a je jen na zmíněných studiích Klatovy a BB-Juh zda chtějí a zda vůbec dokáží setrvat (samozřejmě za dodržování základního pravidla „o neútočení“). Vždy se zatím ukázalo (a kolektiv i posluchače to jen posílilo) že tento přístup je správný, i když v současném prostředí společnosti, dost nepochopitelný. Na druhé straně je to další důkaz, že nová společnost musí fungovat na naprosto jiných principech, než tvrdé restrikci! A toto je jasná ukázka že to lze a že ti, kteří nemají dobré úmysly s novou společností, není vůbec třeba eliminovat (jak je tomu běžné dnes), ale dát jim šanci se včlenit do nového prostředí. Je jen na nich, zda to pochopí a dokáží, nebo zůstanou ustrnuti „viset“ v prostředí současném. Velmi ale záleží na těch, kteří to nové prostředí vytvořili, jak si dokáží udržet toho nového ducha (ty myšlenky) a zda je to nestrhne zpět do toho současného marastu. Nám se to zatím vždy podařilo a navíc to vždy nového ducha posílilo i díky vám posluchačům, kteří vlastně již v tom novém prostředí jedou také – poděkujme si za to navzájem a působme na další lidi kolem sebe. Ten potenciál je totiž ve všech, jen se musí být schopni utrhnout od současného matrixu a dokázat se na to svinstvo, které se v něm děje podívat (nazřít -udělat si více názorů) tak trochu „zhora“, abyto vůbec byli schopni uvidět.
   Nebojte! Projekt SVCS, který byl odstartován před 5-ti lety a který je v tomto směru opravdu naprosto unikátní, už takovou zkouškou prošel 2x a vždy z toho vyšel ještě silnější. A nyní to nebude (a především díky vám) jiné! Děkujeme!

 • Dobesova napsal:

  Pane Hlávka, jen Vám ještě připomenu jednu hlášku pana Wericha a možná byste měl hodnotit situaci i podle ní: Kde blb, tam nebezpečno. Tím blbem myslím skvadru kolem Hazuchy, samozřejmě.

 • Dobesova napsal:

  Pane Hlávka, nic si z nastálé situace nedělejte, lidé, kteří za něco stojí, dobře umí oddělit zrno od plev a dokážeme se orientovat. Nechtěla jsem nikdy nanášet na vaše spolupracující redaktory, ale třeba zrovna Hazucha mi pěkně lezl na nervy a už od prvního vysílání, co jsem s ním vyposlechla, jsem věděla, co je zač a další jsem nepouštěla, absolutně jsem ho ignorovala. Zlínský-o tom už ani nemluvím, co si o něm myslím, Koudelka-další psycho-ze všeho toho to na mě působí, že k Vám byli nasazeni a infiltrovali za účelem zničení vašeho rádia. A paní Vítová-zřejmě taky není úplně její angažmá v pořádku, už jsem to někde i psala do diskuzí, že jsem skončila s SPD a je mi líto, že vycouval z politiky pan Petr Mach, že už nemám koho volit, že Aliance nár. sil sice snaživě pracuje, ale něco mi tam v pozadí nesedí a paní Vítová je této pochybnosti součástí. Teď zrovna slyším, že říkáte, že s nimi neukončíte spolupráci – s těmi podrazáky-klidně si je tam nechte, nikdo je ale stejně poslouchat nebude. Já osobně Váš postoj chápu, přestože jsem u některých lidí cítila antipatie – většinou plynoucí ze závisti-nedokázala jsem kontakty s nimi řešit nějak kategoricky, prostě jsem jen ochladila vztahy, ale ne komunikaci. Zřejmě chcete udělat něco podobného. Další vývoj ukáže, jestli jste se rozhodl správně. Držím palce, ať se vše co nejdříve uklidní a pokud je to tak, jak si myslím, že to bylo cílené k vašemu oslabení, stejně se to brzy ukáže a budete moci změnit své stanovisko a zachovat se razantněji vůči neloajálním lidem.

 • minidaz napsal:

  Dobrý den – technická :
  v pořadu jsem slyšel nářky na SKYPE – a je to pravda – jsou to šmíráci neomarxistický. Dobrá volba, zdá se bude toto :
  asi jediná alternativa je qtox, viz https://www.linux-mint-czech.cz/2016/03/zahodte-skype-zkuste-radeji-tox/ a tady je stažení https://tox.chat/download.html

  funguje to pod WIN, zcela bez problémů a komunikace je šifrovaná, nepotřebuje server, funguje peer to peer.
  a tady je odkaz přímo na instalaci : (spustit ve WIN jako správce) :
  https://github.com/qTox/qTox/releases/download/v1.16.3/setup-qtox-x86_64-release.exe
  Dejte vědět, jak se osvědčil.

  • Petr Václav napsal:

   Zdravím, díky za námět, ale pro vysílání jsme spojeni s tímto produktem v návaznosti na další SW výbavu a tak zatím nemůžeme z této pasti vyskočit a chca nechca se nechat vláčet . . . PV

 • Slovan1 napsal:

  Zdravím všechny – problém se Skype se neustále opakuje a jak zaznělo v pořadu, lepší to už nebude. Nezkoušeli jste alternativu zvanou Mumble? Pochází z open source scény, existuje pro ní klient na Windows i Linux a jak jsem na rychlo zjišťoval, tak je hostován veřejně přístupný server. „Mohou“ za něj borci ze stránek Duch Doby – konkrétní postup na instalaci a zprovoznění klienta je na odkazu https://www.duchdoby.cz/co-je-mumble-a-jak-se-pripojit/ .
  Přeji hodně úspěchů v další činnosti a doufám, že se dneska uvidíme v Těchlovicích.
  Roman

  • Petr Václav napsal:

   Zdravím, díky za námět, ale pro vysílání jsme spojeni s tímto produktem v návaznosti na další SW výbavu a tak zatím nemůžeme z této pasti vyskočit a chca nechca se nechat vláčet . . . PV

 • Dobesova napsal:

  Takže tady se přibraly desetitisíce nových úředníků-to je tak těžké , aby úředníci FÚ zjistili, že některé firmy neustále nárokují odpočet DPH v takových obrovských sumách, zkontrolovat, jaké prodeje a kdy fakturují, nehledě na to, že existuje kontrolní hlášení? A zase jsme u toho samého-není vůle kontrolovat velké ryby, raději se budou zadupávat do země ty malé, které nemají prostředky na to se bránit.

 • Dobesova napsal:

  A tohle Babiš neví? Vždyť dělal ministra financí! Takže když si postavím do jedné lajny to, že tady se deptají malí živnostníci kontrolním hlášením, EET a podobnými nesmysly, kde i matematicky slabší člověk si dovede odvodit, že po uvážení všech okolností jsou čísla o lepším výběru daní díku těmto opatřením vylhaná a účelově uváděná, a do druhé lajny si postavím, že tady probíhá to, co uvádíte, tak se ani zaboha nemůžu zbavit dojmu, že vláda, poslanci a podobná sorta lidí je toho součástí a tudíž se s tím účelově nic nedělá, dokonce nabývám dojmu, že jsou právě tito nasazováni do vysokých funkcí, protože jsou tímto jednáním vydíratelní, tedy logicky poslušní a schopní proto všeho. A znáte názor Vaskyho, toho s těmi roxorovými tyčemi?

 • vlada czert napsal:

  klici nesuplujete tak nahodou MZV, ti by nam meli podat relevantvi vysvetleni istambulske umluvy…?

 • vlada czert napsal:

  dokdy budeme ponizene absorbovat nesmysly produkovane zapadnimi genderovymi inzenyry?

 • Samajik napsal:

  Super pořad 🙂
  Já mám pocit, že rostliny či nerosty jsou duchovně nad námi, jelikož se sebou nechají manipulovat a víceméně se nebrání. Taktéž délka života či existence napovídá větší životní zkušenosti a možná i moudrosti. Moje auto je určitě živé, nikdy mne nenechá ve štychu a já děkuji za svezení nebo se omluvím, když vjedu do výmolu či blbě zařadím, také náš dům je bytost. Když člověk přistupuje k „věcem“ jako k partnerovi a poděkuje za jejich pomoc, tak mám pocit, že to vnímají, že je to potěší.
  Příští týden si na vás dám budík a snad to konečně bude jednou v reálu.

 • […] Pořad na Svobodném vysílači – ZDE […]

 • Dobesova napsal:

  Pane VK, já být váma, tak bych svou identitu tajila už napořád. Na to, jak se tady mění politici u moci jako apoštolové na orloji, nikdy nevíte, kdy by se to zase zvrtlo zpátky a pak byste asi litoval.

 • Dobesova napsal:

  Dobrý den, pan VK zapomněl na Svobodné-p. Petr Mach jde tvrdě za cílem vystoupit z EU, napsal o tom dokonce příručku . S NATO si nejsem tak jistá, to by ho musel někdo asi ještě přesvědčit.
  Jak vystoupit z EU – Petr Mach -Obsah:
  1. Úpadek demokracie . 7
  1.1 Demokracie je ochromena 7
  1.2 Evropský parlament nemůže demokracii nahradit . 11
  1.3 Proč nejsem eurofederalistou . 14
  2. Od vstupu do EU k Lisabonské smlouvě . 19
  2.1 Cesta České republiky do EU . 19
  2.2 Konvent o Evropské ústavě . 24
  2.3 Evropská ústavní smlouva . 29
  2.4 Lisabonská smlouva . 36
  3. Cesta k suverenitě . 51
  3.1 Jak vystoupit z EU 51
  3.2 Garance bezpečnosti . 58
  3.3 Garance volného obchodu 59
  3.4 Volný pohyb osob 69
  4. Vize samostatné České republiky 73
  4.1 Nelehká samostatnost . 73
  4.2 Jak dohnat Německo . 78
  4.3 Proč se EU nestala nejdynamičtější ekonomikou světa . 80
  4.4 Česká republika jako daňový ráj . 89
  5. Závěr . 93

 • vlada czert napsal:

  ahoj, dotaz na zfendu chytru, v pondeli jsem zaznamenal info, ze AfD byla kontaminovana policii a ta ji ma pod kontrolou, muzes potvrdit? diky

 • kamilnovo napsal:

  Panu VK fandim, ale ze by mohl Soukup nahradit Babise a pouzil k tomu hlasy alternativy, se mi moc nezda. Bohuzel, cela alternativa dohromady neda ani 10% hlasu a to nestaci.

 • Dobesova napsal:

  Dobrý den, celý život doteď jsem litovala, že jsem odmítla na gymnáziu nabídku jít také studovat do Francie, přesně v té době jako pan Troška, brala jsem to celá léta jako zahozenou životní šanci- no a dnes mě pan Troška uklidnil, že nemám čeho litovat, že jsem intuitivně dobře udělala. I vzhledem k tomu, kam dospěla Francie, že je to země, kam už to lidi ani neláká. A k tomu Markovi Holarovi -ten často volá opravdu do Živé noci na Frekvenci 1 a má takové hlášky, že jsem jsem až podezírala pana Luboše Xavera Veselého, že to je zaranžované, že tohle snad nemůže bytost, která se cítí být člověkem, myslet vážně. A tohle je student vysoké školy. No, tady ty genderové anální alpinisty když slyším, tak mě popadá amok, že mít je po ruce, tak týden nemají čím mluvit. A Babiš je v klidu, žádný zákaz politických neziskovek jako v Rusku, ani prstem nehne, aby tohle zatrhl. Kdyby je nikdo nedotoval, nikdo by se tam nehrnul a nestával se parazitem na jejich penězích.

 • Ivanka21 napsal:

  Zdrarvím vás oba, Petře a milá Išo, děkuji za ohromující info a doplnění mých náhledů. Těším se na další povídání a setkání,
  Iva

 • Viman napsal:

  Asi je tady daný jiný pořad než by měl být ? je tu znovu dané stejné vysílání – “ Historie na ruby „, místo čtení o Freddi Merkurym ?

 • fiijalka napsal:

  Liso, jste báječná, přeji Vám pevného ducha i nervy a děkuji, že jste se podělila o svůj příběh. Ten pocit, když vám ti nejbližší tvrdí že se něco nestalo, o čem víte, že se prostě stalo…ten je hodně zlý…
  Mám i kamarádku s podobnou zkušeností a velice s vámi soucítím.
  Přeji Vám už jen samé krásné zážitky a držte se!

 • Milan_D napsal:

  Poznámka Ing Kopovi:
  v tomto pořadu se v negativním duchu zmiňujete o „tzv. mluvčí pirátů“. Zřejmě máte na mysli onu scénku natáčenou v autě, kterou někdo nevhodně okomentoval ve smyslu, že ti piráti to už přehnali a kolovalo pak jako řetězový e-mail.
  Ale v té scéně bylo několik momentů, které jasně naznačovaly, že se jedná o parodii. Tak jsem si to vyhledal na youtube podle jména Jordanka Jirásková a potvrdilo se mi, že je to jinak, než k čemu sváděl onen mystifikační komentář.
  Tato obdivuhodná dáma s vytříbeným smyslem pro humor tam má další asi 4 kousky,
  ze kterých je pak úplně jasné, jak to myslela a taky že s pirátama nemá vůbec nic společného.
  Takže jestli budete mít ještě možnost, prosím rehabilitujte jak svůj kredit, tak i kredit této vlastenky.
  Přeji hodně zdraví a zdaru.
  Ale připouštím, že jsem Vám mohl špatně porozumět…

 • Viman napsal:

  Děkuji za pěkné povídání i o skupině Queen, byla to skupina mého mládí a myslím si, že Mercury byl idolem mnoha žen, byť jeho orientace byla jiná. Shodou okolností jsem viděla před několika dny i nový film “ bohemian rhapsody „, který se opr. povedl a nedivím se, že na to jdou lidé i opakovaně. Jen mě tak napadlo, kde asi Freedieho Mercuryho Duše skončila, jestli už se inkarnoval a roste třeba někde nový zpěvák jemu podobný. Ještě bych se ráda zeptala na píseň co jste pouštěl jako poslední, znám jich od skupiny Queen plno, ale tahle byla pro mě nová a moc pěkná, jako všechny ostatní od této skupiny, tak Vás prosím o název. Děkuji a zdravím.

 • […] 2018-12-29 Zprávy bez cenzury […]

 • Dobesova napsal:

  No, fajn, to všechno je nad slunce jasnější. Nastává zásadní otázka. Koho za to všechno poženeme ke spravedlnosti? Nebo snad má většina národa pykat za gaunery, kteří to způsobili?

 • ruda13 napsal:

  Je to pěkný příběh, trochu zkreslený a plný polopravd, zajímalo by mne jak je to s ochranou osobních údajů , když používáte plna jména lidi, kterých jste se určitě neptali na souhlas… jsem jeden ze jmenovaných v tomto rozhovoru a docela mi to vadi.

  • Studio Plzeň napsal:

   Ale my jsme také neustále nazývány proruskými agenty a já nevím čím a také to není vůbec pravda. Pokud se vy cítíte neprávem nařčen, máte možnost to u nás svobodně vysvětlit a uvést to na pravou míru a klidně můžete jmenovat ty, kteří udělali to, čemuž vy se bráníte. Pokud jste jednou vstoupil do veřejného života (nebo tak podobně), pak si musíte být vědom, že budete jmenován a strpět to. Dokonce by vaší povinností mělo být vše uvést jak to bylo! My vám dáme svobodný prostor!!! Pokud jste nikdy nic nespáchal, pak by to pro vás neměl být problém. Pro nás zase není problém se případně omluvit a veřejně!

 • pablohk napsal:

  Dobrý den.
  Bohužel ta kvalita zvuku činí krásné povídání jako neposlouchatelné. Myslím že málokdo si to pak vyslechne až do konce.
  děkuji. Urbánek Pavel H.K.

 • Viman napsal:

  … bezva poslouchání, byli jste všichni úžasní – díky, také přeji do dalších nových dílů i v příštím roce vše jen to dobré – Zlatka.

 • PavelPetrolin napsal:

  Předem se omlouvám, po třech letech poslechu alternativy se mi stále nedaří se probudit, ale chtěl bych se zeptat: jaktože ve Francii nejde o pokus o Majdan a proč celá alternativa svorně nemluví o respektování demokraticky zvoleného prezidenta?

  • Studio Plzeň napsal:

   Každý, který připustí, že by se mohl probudit….ten se též i probudí. Bohužel u vás PavleChytroline jde patrně úplně o něco jiného. Takto uvažuji, když si přečtu všechny vaše příspěvky zde….bohužel!
   Nemá smysl tedy ani odpovídat na vaši vcelku dobře položenou otázku, neboť by jste se vůbec takto neptal, kdyby jste rovnou porovnal to, že ta druhá názorová strana dělá totéž – tzn. že též neuznává u nás třeba demokraticky v přímé volbě zvoleného prezidenta Zemana.
   Probuzení totiž spočíváv tom, že dokážete věci porovnávat a dělat si svůj náhled a posléze poznatky na kterých je pak možné se shodnout. To ale u vás opravdu zatím nehrozí…

   • PavelPetrolin napsal:

    Nevím proč jste stále tak osobní… Já nikde netvrdím a ani si nemyslím že druhá strana nedělá totéž, přijde mi tohle chování to naprosto normální. A taky kdysi bylo. Jenomže v dnešní době se začalo razit že jakýkoliv odpor proti politikům je nerespektování výsledků voleb nebo skoro pokus o státní převrat. Vám se tohle jako libí? Uvědomujete si že jednou budete muset držet hubu a krok až na Hradě a v parlamentu nebudete mít vaše favority? (tohle nemyslím na vás ale obecně). I když teď mě napadá, že se si to celé vyřešíte tím, že „tamty“ protesty platil Soros, my protestujeme spontánně lidově….. Vždyť vy, pane Hlávka, jste se před lety podílel na masových protestech proti demokraticky zvolené vládě. Pokoušel jste se o Majdan?

    • Studio Plzeň napsal:

     Nejsem osobní, jen si přečtěte všechny vaše příspěvky a pochopíte o čem mluvím. Odpor proti politikům dělají sluníčkáři, mohu-li mluvit za sebe, pak já se snažím měnit systém, nikoliv politiky a lidi. Systém a nové prostředí by pak politiky jako takové nepotřebovalo a tedy by se ani nemuselo proti nim protestovat!
     Ano před léty v roce 89 jsem skutečně tenkrát (nemaje potřebného poznání) tvrdě protestoval proti demokraticky zvolené vládě – dnes bych si ruce urazil. když jsi na to vzpomenu – ale poučení je v tom, že jsem tenkrát neměl poznání, ale jen názory vnucené jinými. A o tom všem dnes mluvím a dávám jako příklad pro ty, kteří nemají potřebné poznání dnes a dělají stejnou chybu, jako my tenkrát – dnes ještě pod mnohem sofistikovanější propagandou. rozdíl je jen v tom, že dnes na lidi 100x více politici serou, než to bylo tenkrát. Obojí je ale špatně a skutečná náprava tkví jej a jen ve změně prostředí (chcete-li systému). Ale volbami to prostě nikdy nepůjde a revolucí jako takovou též ne. Jedině práce každého sama na sobě v poznávání může vše nenásilně a ve prospěch všech změnit. Nikdy se to ale nebude líbit ovládající menšině, která ale pokud nebude mít na kom parazitovat, sama zajde na úbytě – prostě nebude mít jinou možnost, ale ta většina se nesmí stále nechávat zatahovat do jejich půtek. A v tom je to poznání!

 • Nemesis napsal:

  Katastrofální výkon „moderátora“, který pořad doslova zabil.
  Namísto nadhledu zbytečná sprcha kritiky ČT ( o které si stejně každý myslí své).
  Umocněno absolutním nevyužitím potenciálu obou hostů (Jaroslav Štefec a Marek Obrtel), Marka nesmyslně opomíjel, ač věděl, že může kdykoliv odběhnout plnit jiné povinnosti.
  Nezvládnutí telefonátů posluchačů. Mizerný všeobecný přehled „moderátora“.
  Pochvala pouze pro oba hosty.

 • PavelPetrolin napsal:

  ťuky ťuk, kdepak je moje nevulgární svobodné vyjádření názoru?

  • Studio Plzeň napsal:

   U nás je zvykem, že na tyto (u vás vždy velmi kritické až hloupé názory) odpovídá studio, které to vysílalo. Za sebe mohu sdělit, že na vaše názory bych také nebyl zvědavý. Možná jste si ještě nevšimnul PavleChytrolíne, ale vy umíte jen kritizovat (projděte si všechny své příspěvky) a díky vašemu naprosto nevyspělému názoru z nedostatku informací a tento svůj názor chcete sdělovat lidem, kteří již došli mnohem dál k poznání. Myslíte si, že je zde na to někdo zvědavý? Zkuste to raději na mainstreamu, kde vás s těmito nevyzrálými názory jistě přijmou – ale tam pozor na váš jakýkoliv i nevulgární svobodný názor – možná vás pak rovnou zablokují!

 • soncebaba napsal:

  Pán redaktor, pri troche zdravého rozumu, zamyslel ste sa niekedy nad BLUDMI, ktoré šíria aj takíto pomätenci??? Vám ešte nedošlo, na akú úroveň ťaháte dôveryhodnosť vášho rádia? Keby ste sa radšej venovali skutočným problémom, témam ktoré by mohli pomôcť ľuďom naozaj, tak ako to robí napríklad kolega Vítek. Ten robí naozaj záslužnú prácu, ktorá má význam pre všetkých. Ale toto?? Nehnevajte sa, ale dojem z takýchto pofidérnych relácii sa dá zhrnúť len jednou vetou – v ústave pre slaboduchých mali vychádzky a 2 chovanci sa v nestráženej chvíli dostali k internetu. Ak si vážite vašich poslucháčov, zvážte, či vám stojí za to podkopávať svoju kredibilitu takýmito gólmi do vlastnej brány. V Čechách aj na Slovensku sa určite nájde dosť iných zaujímavých ľudí, debatami s ktorými sa dá naplniť priestor hodnotnými informáciami. Radšej než toto. Obsahovo to nemá význam komentovať, bývalý cirkus Humberto je pri tom šuvix – ten aspoň otvorene priznal, že je to len cirkus. Na rozdiel od Vašich hostí, ktorí to určite vedia tiež, že robia len cirkus bez kulís a obsahu, zato však možno na niečiu objednávku, ale čestne to sami nepriznajú. Prosím Vás, neurážajte inteligenciu poslucháča takýmto blivajzom. Ďakujeme. Znechutení poslucháči (doteraz – či budeme aj naďalej závisí od kvality a úrovne toho, čo nám budete ďalej ponúkať).

  • Studio Plzeň napsal:

   Víte, zde jste na zcela jiném médiu, které dává prostor prakticky všem a je na každém z vás, co si z toho vezmete. My netvrdíme, že máme vždy pravdu, my jen nabízíme podněty k tomu, aby jste pravdu hledali sami! A Peter Insider je v tomto ohledu velmi dobrý – umí velmi dobře lidi provokovat v tom dobrém slova smyslu, proto jsou jeho relace v tomto ohledu velmi přínosné. To, že vy to vidíte jinak, může naopak svědčit o tom, že nejste ochoten přijmout cokoliv jiného a o věcech, které vám nesedí prostě nepřemýšlíte. To ale velmi často vede ke stagnaci v novém pojetí vnímání skutečné reality.
   Nikdy též nehodnotíme (naopak od vás), že je něco úplně špatně, když to nemůžeme 100% vyloučit (a to nemůže vlastně nikdo, ani vy že je to špatně a že to je blud), pak by jste měl připustit, že by to tak mohlo být. Pokud to ale rovnou zavrhnete, opět stagnujete.
   Zrovna tak prosím nehodnoťte posluchače a diváky SVCS, že jsou, či nejsou inteligentní. Mírně řečeno – opravdu vám to, ale i nám nepřísluší. Vše může být nakonec úplně jinak, než si momentálně myslíte.

   Ze všech těchto důvodů má relece Petera Insidera své místo ve vysílání SVCS a je na vaši svobodné vůli, zda to budete poslouchat (a vyprovokuje vás to k plodnému zamyšlení) a nebo to prostě vypnete. Věřte, že je mnoho jiných posluchačů, kteří se rádi nad jeho pořady zamyslí a následně jim to přinese mnoho nového poznání o které jste vy a všichni, kteří to rovnou zavrhnou, ochuzeni. Nesnažte se prostě hodnotit a nálepkovat lidi za to co přdkládají k zamyšlení – to je ohromná manipulace.

   za SVCS P.Hlávka

 • PavelPetrolin napsal:

  Ten pořad má vskutku přiléhavý název….. Co tam předvádí pan Pavel je opravdu zážitek. Směs bludů, vyložených lží a překrucování. Navíc toto všechno okořeněné starým dobrým antisemitismem. Nejvtipnější byla ta oslava socialistické pracovní nemorálky. Něco tak absurdního sem dlouho neslyšel.

 • Dobesova napsal:

  No, takže ti, co mají tyhle důkazy, už mají dávno konat. Proč se tak neděje? Na co se čeká? Ať už se tady konečně ten hnůj z vyšších pater vyveze. Protože tady té svoloči se jinak než hnůj nedá říkat.

  • Studio Plzeň napsal:

   …ať už to někdo udělá…ať, ať…. A nyní přemýšlejte!

 • narodnisite napsal:

  Tak nevím, je občanství pocta, nebo nadávka?
  Poslední dobou to vypadá, jako by se člověk stával nepřítelem státu a občan byl pouhou nálepkou otroka bez možnosti změny.

  • Studio Plzeň napsal:

   ….ano můžeme v tomto tématuve čtvrtek v Interakciv Akci

 • boem napsal:

  Pan Hlavka. Nechajte preboha hovorit p. Taubingera aj volajucich posluchacov a neskacte im neustale do reci. To sa neda pocuvat. Vy im nedate dopovedat suvislu myslienku. Tato relacia bolo utrpenie pocuvat. Ja obdivujem p Taubingera za jeho pokoj a trpezlivost s vami. Ked ste si ho pozval do relacie tak nechajte hovorit jeho. Vy ste celu relaciu znehodnotil svojimi neustalymi vstupmi a hovoril ste viac ako vsetci dokopy a p Taubinger nemal moznost hovorit k veci takze sa posluchaci toho vela nedozvedeli. Ja chcem pocuvat co hovori vas host a nie vy.

 • minidaz napsal:

  V.K. měl pravdu, alespoň z poloviny – tady máte komentář o Skripalovi od double agenta, mimochodem moc pozornosti se tomuto nevěnovalo :
  https://www.youtube.com/watch?v=A7J7PRgiLyA
  Mimo jiné i Syrie, chemický útok na civilní obyvatelstvo. Tady to máte z první ruky.
  Mimochodem ten redaktor, to je úžas, fakt, sluníčkovej fríkulín.
  Petr.

 • Dobesova napsal:

  Dobrý den, poslouchám z archívu a rostu. Pan Matějka, myslím si, je vedle jako jedle. Tak k Babišovi: V jeho podnikání historicky je tolik nejasností a problémových, až to zaráží. A jestli p. Matějka uvažoval, proč šel Babiš do politiky, přestože se holedbá takovým majetkem, tak AŤ SI DOHLEDÁ RŮZNÁ PROHLÁŠENÍ BABIŠE A MEZI NIMI JE I TOTO: KDYBYCH JÁ NEMĚL TY DOTACE, TAK MOJE FIRMY BY NEPROSPEROVALY. TAK P. MATĚJKA, TO JE ZA PRVÉ. ZA DRUHÉ MU PŘISUZUJETE ROZKVĚT HOSPODÁŘSTVÍ A ZVYŠUJÍCÍ SE životní úroveň lidí. Vy si neuvědomujete, že všechna ta auta, baráky, byty mají lidé na leasingy a hypotéky? Za dobu, kdy tady vládne, jsou vyluxovány všechny finanční rezervy, sám jeho ministr financí Pilný prohlásil, že kasa je prázdná, neinvestovalo se a jsme tím pádem 100 let za opicemi co se týká nových technologií a výzkumu, jen se slibuje i to, na co vůbec naše finance nestačí, ubral se kyslík malým podnikatelům a velké firmy, korporace a zahraniční matky taky řádí a plení plody naší práce, za kterou my tady ani nevyžijeme a živoříme na hranici chudoby. A pokud tady rozebíráte, že současná situace je nahraná Havlisty, mimochodem jsou opravdu nebezpečím pro náš stát, že chtěli vyvolat další barevnou revoluci, uvědomte si, že právě jen využili těch těžkých problémů Babišem a tím jsem se chtěla dostat k tomu, že Babiš je nebezpečím pro náš stát. Takže uzavřu to, obojí je odporné, jsme v kleštích a bezvýchodné situaci a dostali jsme se do ní tím, že alternativa není schopná vzhledem k osobním ambicím lídrů se spojit a dokázat tyto pijavice z vedení státu dostat a že socani a Okamura umožnili vznik takovéto vlády a pořád ještě jí umožňují pokračování ve vládnutí-nic jiného už nám teď ani nezbývá.

 • Studio CS napsal:

  Omyl pánové! Jednalo se o 3. Mezinárodní konferenci Energie života. Posluchači jak na seminářích, konferenci, tak i při poslechu pořadu SVCS jsou a budou z jiných zemí. Informační otevřenost v pravděvdě směrem k lidem je pro letošní rok 2018 zlomová…

 • Milan_D napsal:

  Tak to bylo ubohé. Sotva holka chtěla něco říct, už jste ji sborově překřikovali, telefonista Karel jí přímo urážel a moderátor neměl ani tolik slušnosti aby to mírnil. Je fakt vidět že máte POZNÁNÍ, jak bylo opakovaně a bohorovně deklarováno. Ne, že bych souhlasil s jejími názory, to ani náhodou, ale je mi hanba za to jakou máme alternativu. Proč dělá moderátora někdo zcela beze smyslu pro dialog a fair play? Jestli si myslíte jak jste si na ní zgustli, tak holka to morálně ustála minimálně na plichtu.

  • Studio Plzeň napsal:

   Milane, bylo to opravdu jinak. Ta holka sem přišla, aby nám dala lekci ze sluníčkářství i když to navlíkla tak, že potřebuje informace na seminárku o fungování nezávislého média. Cožpak jste neslyšel jaké otázky měla připravené? Opravdu nešlo jinak reagovat. Neznáte souvislosti a soudíte. Už jen že stále máte pocit, že je třeba bojovat,(když píšete, že to uhrála na plichtu) už v té chvíli nechápete o co jde nám.
   Nakonec odešla a ani ji nezajímaly nějaké informace ani se nakonec neozvala, že bude chtít tu nahrávku, aby mohla čerpat do té seminárky.
   Jen se nakonec ukázalo, jak tito lidé přemýšlí. Všiml jste se, jak vůbec nepřipustila jakékoliv jasné argumenty, které by ji něco vysvětlily. něco takového vůbec tito lidé nepřipouští, njsou schopni jakékoliv změny názoru, neboť by jim to nabořilo jejich nevědomí, což asi nikdy nepřipustí, Oni chtějí tůstat nevědomými, neboť jim to přináší pohodlný život!

 • stavbar napsal:

  Tohle produkuje naše školství. Bože, kam jsme to dopracovali. Hloupá husička bez vlastního myšlení.

 • jfz napsal:

  Jednání pana VK s paní Lenkou je OTŘESNÉ ! Takhle si pan VK představuje diskusi ? Nenechat někoho vůbec domluvit, nepustit ke slovu dámu, která je stabilní součástí vašich pořadů, má velmi rozumné připomínky a vysokou kulturu projevu ???
  Co to proboha je tohle ?

 • Renata napsal:

  Naprosto netuším o čem host celou dobu mluvil. O ničem. A bolí mě z něj žaludek.. To se nedalo poslouchat, trochu by měl ubrat agresivity, působí to blbě. A člověk ho pak nevímá.

 • Renata napsal:

  Výborný pořad. Zvěte ty zdegenerované nabubřelé študentíky více, aby byli lidé víc v obraze. Dekadence a hlupství dnešních študentíků je zkrátka neuvěřitelné. Demagogie, postoj jediné pravdy, neschopnost logicky myslet a dedukovat bez klišé, vymleté mozky prezentované ukňučeným afektovaným hláskem. Řezat, řezat, řezat, tady rodiče někde udělali velkou chybu…

  • Studio Plzeň napsal:

   Byla to ona, která sem chtěla přijít a nebyla jediná – psalo a volalo více studentů, že by chtěli dělat seminárky na téma Alternativní média. Tato sl.Dominika byla ale jediná, která byla ochotná přijít do živého vysílání – ostatní (ale bylo jich asi 5) se už neozvali.

 • Dobesova napsal:

  Já vám řeknu, kde je jádro pudla-nic z toho by nebylo, nemohli by si tady ani dělat nároky Amíci, ani zadávat příkaz Chovanec, jak tvrdí ti policisté, ani nikdo jiný by nemohl manipulovat s děním u nás i na půdě EU, kdyby Babiš nezpůsobil svým zneužitím dotací takovou kauzu. Teď je ze všech stran vydíratelný a každý si s ním může pohrávat , jak chce. Vždyť to je jasně vidět i na tom, jak třeba během jednoho dne dokáže 2x i 3x změnit názor. Tak toto je jádro pudla, tento člověk na tak vysokém postu v politice. Kdyby byl řadový občan, už by mu brali míru na tepláky.

 • Dobesova napsal:

  Paní Protopopová vydala zprávu, kterou pacient nepodepsal, to není posudek, ani právoplatná zpráva, ať si p. Vítová udělá jasno, ten pán, co volal, má naprostou pravdu – a všude, kde bude vystupovat p. Vítová, nebudu nadále poslouchat. Nechápu, proč hájíte Babiše, doběhla ho jeho vlastní léčka. Jestli chcete, říká se tomu i karma. Hájíte ho naprosto nekriticky a myslím, že ztratíte tímto pořadem hodně sympatizantů. A ta další p. lže, bylo to natočené před měsícem a určitě si novináři jistili záda konzultacemi s právníky a zajišťovali spoustu jiných věcí ohledně možnosti zveřejnění.

 • Dobesova napsal:

  Dobrý den, poslouchám ze záznamu , jsem u 53. minuty a uvažuju, jestli tyhle „dámy“ mám poslouchat dál. Jejich názory jsou tak dalece naivní, že se to fakt nedá poslouchat. Divím se, co vůbec dělají na alternativě, když souzní s někým, jako je premiér. Nejspíš spadly z višně, protože jinak si to nedovedu vysvětlit. A co na to vy, pane Hlávka, to si teda raději doposlouchám, jestli jim budete aspoň trochu oponovat, jinak i vy klesnete v mých očích dost hluboko. Jestli někdo věří Babišovým pohádkám, ztratil už všechnu soudnost a schopnost logického uvažování.

 • Rasputin napsal:

  Dobrý den,
  možná omylem jste sem dali starý záznam tudíž vysílání z 11. listopadu, 7:00PM – 8:30PM není k dispozici.
  Prosím o nápravu. Jsem Váš pravidelný posluchač a rád bych si to stáhnul.
  Děkuji 🙂

 • Svoboda napsal:

  Paradox – dva slovanské národy se dorozumívají engliš jazikem… to jsme to dopracovaly…

 • Viman napsal:

  … o těch tmavých lidech co neví co je práce a jsou za to ještě horentně / za NIC / placeni máte plnou pravdu…

 • jfz napsal:

  Je nějaký způsob, jak Adama Bartoše podpořit ?

 • jfz napsal:

  Pane Hlávko, děkuju za zajímavý pořad a mám prosbu. Poznačte si číslo pomateného Jaryna z Ostravy prosím, toho sebestředného rozcapeného rozkynutého chlapa, který se tak rád poslouchá a v zájmu nás všech ho příště vytípněte hned, jak zavolá.
  Děkuju, mějte se hezky, Jana

  • Studio Plzeň napsal:

   Hezký den,
   jsem rád, že se vám pořady na SVCS líbí, ale věřte, že je to také možná díky tomu, že neposloucháme názor každého, kdo myslí, že by se mělo dělat to, co on právě chce.
   za studio Plzeň P.Hlávka

 • PP napsal:

  Dobrý den, zdravím všechny ve studiu MIDGART.

  Mám několik pořadů které na svcs poslouchám, a jedním z nich je Historie na ruby. Poslední dobou ale mezi studiem a vaším hostem spojení nefunguje jak by mělo. Je evidentní že to není technický problém na vaší straně, ale problém skype.

  Před časem jsem zkoušel aplikaci Qtox která funguje na principu end to end. U skype jde celá komunikace přes centrální server a to je ten problém. Zkuste zvážit komunikovat s vašimi hosty touto aplikací.

  Je evidentní že na straně skype někdo ovlivňuje přenos, zvláště v pořadu Historie na ruby. U jiných pořadů ten skype tolik neblbne.

  https://qtox.github.io/cs.html

 • obranaustavy napsal:

  k vyrociu CSR a z zaroven k obnove zaniknuteho ceskeho a slovenskehop statu, pre odoberatelov informacii tzv. mainstream a tzv. alterantivnych medii:
  https://blog.infovojna.sk/oznam-spoluobcanom-portalu-infovojna/

 • Milan_D napsal:

  Další totálně zabitá relace. To je tak když u nejhlasitějšího mikrofonu sedí člověk s nezvládnutou touhou komentovat úplně všechno. Do toho kombinace průměrných znalostí a nadprůměrného ega plus rozhodnutí brát od začátku kdejaký hovor, to nemohlo dopadnout dobře. Hosté, nad míru kvalifikovaní, se skoro nedostali ke slovu Kdybych chtěl v očích veřejnosti shodit nějakou rozumnou iniciatávu (např. Ekonomickou reformu), tak to nechám komentovat pana Hlávku a mainstream se může za břicho popadat, co to tam je za trouby na té alternativě. Kdybych dělal v 168 hodin, či Newsroom, tak na této relaci bych si zgustl. Ach jo pane Hlávko, kdy už ve Vašem případě zareaguje ta neustále vysvětlovaná záporná zpětná vazba?

  • Studio Plzeň napsal:

   Je tam pár věcí s kterými s vámi souhlasím (nejsem žádný profík), ale v mnohém se jistě pletete! Je na každém, kdo si relaci poslechne, jak ji „zhodnotí“. Není vše jen černé, nebo bílé!
   P.Hlávka

 • minidaz napsal:

  Mě to vytočilo, protože já jsem skutečně platil, a vy evidentně jste si na žádný byt nevydělal. Jinak do komentářů nejsem sprostej, ale tohle je fakt pod úroveň.
  To je to samý, jako když budu tvrdit, že když VY si založíte družstvo a budete přijímat družstevníky a budou vám platit splátku na byty, že VY jste kradač a zloděj, protože vlastníte jejich byty. A dřete z nich splátky a kromě toho peníze na provoz družstva.

  • Studio Plzeň napsal:

   No, to jsme si asi úplně nerozuměli. Já jsem říkal, že je to nějaké podivné a že tomu úplně nerozumím, když jdeme do těch největších základů. Prostě mne to přesunutí majetku po roce 1989 od tehdejších vlastníků přes stát do rukou nových (staronových) vlastníků nějak neštimuje….ale opravdu nemám přehled zdaleka ve všem. Ale minimálně k zamyšlení to snad je? Co říkáte?

 • minidaz napsal:

  Jako sorry jako, ale pane Hlávka to vlastnictví máte nějak pomotaný. To je fakt neuvěřitelný.
  Státní podniky – nevíte nic.
  Bytová družstva dtto, nevíte nic, jako myslel jsem, že máte přehled, ale tohle je fakt pod úroveň. Stává se z vás komunistický, neomarxistický ideopropagátor.
  Nejdříve si něco zjistěte a pak plkejte, normálně by člověk řekl nemelte píčoviny.

  Např. v Praze bytová družstva fungovala tak, že člověk, který chtěl KOUPIT a VLASTNIT byt, MUSEL být členem družstva!!! My, jako naše rodina – a podotýkám, že toto bylo ve většině případů – tohoto družstva, jsme byli bez dluhů na bytě, komplet zaplaceno – celá ANUITA byla zaplacena a přesto jsme byli nuceni spoluvlastnit tento byt. !!! Prdele, serete mě se zamlžováním pojmů a nejste schopen si zjistit přesně ty věci !!!

 • Dobesova napsal:

  Já vám pomůžu, pane Hlávka, s tou diagnózou toho volajícího pána. To je diagnóza, kterou má většina politiků a jejich přisluhovačů a sympatizantů-psychopat.

 • Dobesova napsal:

  Koudelka by se měl rozeběhnout proti zdi a pořádně do ní praštit hlavou. Možná se mu pak teprve rozsvítí a zjistí, jak je hloupoučký, naivní nebo možná i najatý za peníze.

 • soncebaba napsal:

  A že československo neexistuje. Existuje neformálne, aspoň tajkto. Super že má Roman u vás priestor, škoda že ho nemá na štandardnom mejnstríííííme. Ešte by som odporučila vyloviť z hlubín akademickej pôdy profesora (? – ak sa nemýlim mal by byť profesor) Rastislav Tóth, politológ a univerzitný pedagóg, Roman ho určite pozná, jeden z mála s kvantom informácií a bez zastretého vnímania oficiálnou propagandou. Aj preto musel odísť z katedry politológie na Bratislavskej UK. Ale nie o tom, podstatné je že aj Rastík Tóth má čo povedať k veci a nie málo. Len nemá kde. Tak to by bol môj skromný námet k ďalším hosťom do debaty. Niečo o ňom napríklad tu https://www.databazeknih.cz/zivotopis/rastislav-toth-31372
  a ešte jeden tip, čo takto nadviazať nejakú spoluprácu – alebo aspoň výmenu programov, s chlapcami zo slovenskej Infovojny (Noro a Ľubo)? Infovojna je momentálne bez nadsázky jediné objektívne rádio na Slovensku, až po nich ide SV SK – tí dávajú moc veľa priestoru ezoterickému mejnstrímu, z môjho pohladu. Čau!

  • Studio Plzeň napsal:

   Díky za info a s Norem L. jsem běžně v kontaktu. Měli jsme snahu i nějak přímo spolupracovat ve společných pořadech. Jeden proběhl, ale ukázalo se, že o není až tak efektivní, jak jsme očekávali…

 • erdel napsal:

  Ve včerejším pořadu pana VK a Vítka jsem zaslechl, že dnes má být setkání příznivců a moderátorů SVCS. Proč tento termín a místo tohoto srazu není v předstihu uvedeno na stránkách SVCS pro případné zájemce? Děkuji předem za odpověď.

 • Svoboda napsal:

  Krásný pořad! Moc jsem se bavil až mi přišlo jestli pan Koudelka není najmutý oponent pro pobavení posluchačů :). Žel, ale asi to byl spíše typický představitel velké části národa. Národa který potřebuje nové národní obrození, a také nové osobní hodnoty a též světonázor. Byl to představitel lidí, kteří když se dobře nají, mají kde spát a starost mají jen a jen sami o sebe, pak si myslí že opravdu žijí v tom nejlepším systému jaký tu kdy byl. Doporučuji poslech a šíření!

 • Svoboda napsal:

  Myslím že aby se lidé změnili a prohlédli, tak podobné povídání je jen negace, která lidi spíše odrazuje než aby jim přinášela potřebné informace. Jediné co můžem lidem podávat je ukazovat jiné možnosti! Nic více nic méně. Jak s informacemi pak člověk naloží je již pouze jeho volba. Rozhodně toto povídání nebylo dobrým přínosem. Je to škoda. Odrazuje to neznalé lidi od toho aby opravdu přemýšleli nad tímto otrokářským systémem.
  Rudolf

 • […] Pořad můžete slyšet i přímo na Svobodném vysílači […]

 • roman napsal:

  Diky moc! 🙂

 • […] 2018-09-20 Zprávy bez cenzury […]

 • Dobesova napsal:

  Dobrý den, jelikož se ten údajný Boris ohání demokratickými principy, demokraticky tady napíšu, co si o něm myslím: Je to v-l a zároveň ubožák lapený do sítí lží. Někteří lidé mají hodně velký vítr v hlavě a vymeteno. Vyzývá vás, abyste ukončili okamžitě vysílání, já bych ho naopak vyzvala, aby se se svými názory zakopal hluboko pod zem a dlouho nevystrkoval hlavu. Jestli je takových pruditelů víc, pak co chcete s takovým národem dokázat. Přeju mu všechno to nejhorší, co pro nás jeho soukmenovci chystají. Ať si toho užije plnou měrou. Prostě jeden z těch 80% psychopatů, které naše země nosí jako přívažek a otravují život ostatním.

 • […] 2018-09-14 Zprávy bez cenzury […]

 • Dobesova napsal:

  Hurá! Pan Doležal, těším se.

  • Studio Plzeň napsal:

   No, ještě se neradujte…

   • Dobesova napsal:

    Šestým smyslem jsem tušila, že by se jen tak neozval, ale od něho i špatné zprávy přijmu s pokorou a nadějí, že se nesplní. Doufejme, že přes všechny ty náznaky vyostření situace, nad námi někdo drží ochrannou ruku a včas zasáhne, když už to není v naší moci .

    • portalX napsal:

     Sice máme nad sebou ochrannou ruku, ale k tomu megakonfliktu stejně nakonec dojde. A ten, co nad námi drží ochrannou ruku, kdyby tu věc včas svým zásahem neukončil, nikdo z lidí by nepřežil. Globalisté vypouštějí do meistreamu termín Matka všech válek, tedy poslední válka na Zemi. Bude jim ovšem osudná, čemuž oni vůbec nevěří. Budou od své moci „odříznuti“ na věky věků. A to nás mělo posilnit a věřit v konečné vítězství nad Zlem (ponerologie = nauka o podstatě zla).

 • Romana napsal:

  Dobrý den, v pořadu se zmiňujete o čističce vody, mohu bližší informace. K vylepšení vody využívám doposud jen šungit, příp. doladím dalším kamínkem 🙂 je mi ale jasné, že toto nedovede z vody odstranit to základní svinstvo. DĚKUJI Romana

 • PavelPetrolin napsal:

  k tomu filmování na Krétě, děkujeme panu VK za ukázku damage control v praxi
  fotka reálných řeckých uprchlíků z té doby: http://archives.drexelmed.edu/blog/wp-content/uploads/2014/07/a144_177_001.jpg

 • Tatiana Schmidt napsal:

  Uz par rokov som vasa posluchacka, zijem 13 rokov v Anglii, ale to nie je dolezite. Pan Chvatal mna aj mojho manzela oslovil a drzi… Na zaklade jeho doporucenia som zavrtana uz v tretej knihe od Dolores Cannon. Pisem, lebo som si nie ista, ci cital od nej vsetko, ale tato dama (pohuzial uz nezije) pise ze raz v noc ked sa vracala domov jej na ceste sedela BIELA SOVA a az pod hypnozou od svojej kolegyne vyslo na javo, ze to bolo vlastne jej jedine stretnutie s mimozemstanmi …
  Ostavam s vdakou
  Tatiana

 • Yvona napsal:

  Pan Okamura v žádném rozhovoru neposkytl informaci o reformování EU a NATO. Toto vypouští falešná FB stránka Tomio Okamura SPD – oficiální,která pro méně bystré občany může znamenat zmatek, protože se tváří poměrně věrohodně.https://www.facebook.com/lobo.tomio.cz/

  • minidaz napsal:

   Proč tedy přesně o tomto informoval na svobodném radiu?

 • markl napsal:

  Dobrý den,
  p. Chvátal se zmiňuje o potřebě pravidelně čistit sekci, kde se ukládají traumatické stavy
  Může, prosím, doporučit p. Chvátal nějaké techniky (či odkazy), které je vhodné nastudovat?
  Děkuji

 • Yvona napsal:

  Vaše vysílání je super ovšem jen do chvíle, než začnou volat známí telefonisté s otázkami stokrát zodpovězenými. Prosím vás, proč paní z Kladna opakovaně zdržuje otázkami na to, do čeho má investovat?? A podobnými stupiditami? Pan VK je natolik slušný člověk,že se snaží opravdu na všechno odpovědět, ale snad by bylo pro všechny posluchače přínosnější podobné dotazy a následné odpovědi ve vší slušnosti poslat někam.

 • PavelPetrolin napsal:

  k vašem naprosto ostudnému pořadu bych napsal asi jenom tohle:
  Vojenská mise je v Afghánistánu na základě rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2189. Tato rezoluce prošla poměr: 15 pro, 0 proti, 0 zdržel se. To znamená, že pro rezoluci hlasovalo i Rusko a Čína. Dodal bych, že se tak stalo 12. prosince 2014. Rezoluce reaguje na prosbu demokraticky zvolené afghánské vlády, která žádá mezinárodní společenství o pomoc v boji s terorismem. Mise tedy není žádnou okupací.

  • Studio Plzeň napsal:

   Jde ale o to jak to vnímají obyčejní afgánci a také jaký je záměr USA a jeho pohůnků. Nyní máme 50.výročí 1968. Byla to okupace, když řádně zvolená vláda pozvala armády Varšavské smlouvy do ČSSR?
   P.H.

   • PavelPetrolin napsal:

    A jaký byl záměr zemí Rady bezpečnosti OSN že to schválili? Co se týče srpna 68, žádná „řádně zvolená vláda“ sem nikoho nepozvala, zvací dopis poslal jeden ministr a nějací členové ÚV případně předsednictva KSČ. Taky právě proto to byla vlastizrada, že.

   • PavelPetrolin napsal:

    ještě k tomu jak to vnímají obyčejní afghánci, analogicky tedy pokud někteří Syřané zabíjí ruské vojáky, je to tedy v pořádku? i když tam jsou na základě pozvání zvoleného prezidenta?

 • pablohk napsal:

  Pánové děkuji. Opět vynikající.
  Pavel

 • Kacali napsal:

  Tohle je jednodušší, než tenhle výklad 🙂
  https://youtu.be/fNiyFl87hyc

 • Zandik napsal:

  Dekuji za pořad, skoda že je pouze jednou za měsíc… Musim Vam ,ale vytknout jak jste jmenovaly serialy a tvurce nejen mimozemske tematiky ke kterym patří asi největší scenarista a reziser Akta X a to je Chris Carter, asi jste na to zapoměli, ale u akt x je mnoho pravdy a realnych informaci hlavne v prvni az treti seriii…Pokud neznate podivejte se od prvniho dilu…,je to ohromujici co vsechno se dozvite v tomto serialu…

 • soncebaba napsal:

  Po tej pani zo Slovenska vysielanie vypadlo. Bolo by možné aspoň textom prepísať, čo vtedy pan VK odpovedal? Je škoda, že práve vtedy nebolo nič počuť.

 • Dagmar Pospisilova napsal:

  Dobry den,chtela bych se zeptat,zda je mozne se dostat do vaseho ozdravneho programu?Co je treba pro to udelat?Dekuji za odpoved.Pospisilova

  • Petr Václav napsal:

   Dobrý den milá Dagmar, napište mi prosím do studiového emailu odkud jste a tel. spojení na Vás, domluvíme se na úvodní konzultaci a proměření.
   PV

 • Captvegas napsal:

  Vyborna relace!

 • glatz napsal:

  Jen tak pro pořádek. Výrok o tom, že žijeme v králikárnách je z jarní návštěvy prezidenta Havla v roce 1990 pražského Jižního města a nikoliv z novoročního projevu. Je potřeba se držet faktů! Děkuji za pochopení. PB.

 • […] 2018-07-25 Zprávy bez cenzury […]

  • Martin Marcikán napsal:

   Co to, kdo to?

   Někdo kopíruje? To klidně může, já také jen kopíruji. 🙂

   Karma je zdarma.
   Hezký den přeji.

 • pablohk napsal:

  Pane Hlávka ,
  děkuji za všechny . Co děláte a jak to děláte. Máte v tom dokonalé poznání. Přeji hodně sil a inspirace do dalšího šíření velmi potřebných informací. Hezký den a jen tak dál…Vaše práce smysl má…

  • Studio Plzeň napsal:

   Děkuji, to potěší a dodá sil (i když osobně si nemyslím, že bych měl dokonalé poznání)!
   P.H.

 • vacatko napsal:

  Dobrý den,
  mám dotaz na paní Išu:
  Moc se mi líbilo vyprávění o Ježíši Kristu a dalších avatarech.
  Jak se jí jeví mise avatara, který se nazývá Paramahamsa Šrí Svámí Vishwananda. Osvícený duchovní mistr z ostrova Mauricius, je zakladatelem a hlavní inspirací hnutí Bhakti Marga. Žije v německém městě Springen (Okres Rheingau-Taunus-Kreis, spolková země Hesensko, Německo). Jednou za dva roky jezdí do Prahy, kde má nejméně 2000 návštěvníků.
  Mimo jiné tvrdí, že Kristus se narodil 17. září (nevím už rok).

 • […] 2018-06-21 Zprávy bez cenzury […]

 • vaclavcerny napsal:

  Téma exekuce – Principelně máte pravdu, otázka je oč se opřít, aby bylo procesně použitelné.

 • wendys napsal:

  trošku mi to připomíná film „lid versus Lary Flint“. Zásadní otázkou je jestli je důležitější aby nám hustili do hlavy cokoliv a nebo aby někdo rozhodoval o tom co to je to cokoliv. Zajímavostí je, že propagovat fašismus a komunismus je u nás trestné i na úrovni uměleckého díla a hanobit náboženské a státní symboly v rámci uměleckého díla je v pořádku.

 • David75 napsal:

  Děkuji Vám pane Vítku, za vše co pro nás děláte. S plnou úctou David Skopal

 • […] 2018-05-25 – Šéfredaktor zpravodajského portálu Aeronet.cz pan VK komentuje události uply… […]

 • Renata napsal:

  Dobrý den Petře,

  zajímal by mě váš názor na událost v souvislosti se svadbou prince Harryho . Jedná se o záhadné násilné úmrtí – vraždu 19.5. 2018, kdy zemřel člen šlechtického rodu, který odjakživa tvrdil, že je pravý princ Harry a ůdajně byl vyměněn v 8 letech. text : https://worldnewsdailyreport.com/man-claiming-to-be-the-real-prince-harry-found-dead-in-irish-hotel/

  Renata

  • Petr Václav napsal:

   Milá Renato,
   úplné scifi to není, dokonce mnohé nasvědčuje tomu, že by to pravda mohla být. Trochu se tomu pověnujeme a zodpovíme v dotazech s Išou, včetně podstatných souvislostí . . . PV

 • narodnisite napsal:

  Zdravím přátelé a děkuji za tento pořad redakci SVCS.
  Všiml jsem si, že spousta lidí je jen na facebooku, tak Vás naučíme chodit i sem. Proto vznikla akce na facebooku.
  https://www.facebook.com/events/1947775815252783/
  Beseda, potěšila mne akce ALLfest 2018.A co nás nejvíc oslovilo?
  Nevím jak pro vás, ale mne překvapila prezentace sítě Hearth.net
  Co zaujalo vás přátelě?

 • Dynox napsal:

  Dobrý den pane PV, posílám mailový kontakt pro Vaši odpověď k předchozímu dílu.
  https://www.svobodny-vysilac.cz/2018-14-19-starnuti-je-prezitek-host-sarka-119-min/

  dynox@seznam.cz

 • maratonec napsal:

  Petr … Výborné komentáre . „…všichni jsme extrémisté …“ Vrátane – mňa ! Nech sa darí !

  • Petr Václav napsal:

   Ano, patříme dle systému minimálně pod dohled, neboť jsme ještě neotupěli a používáme selský rozum :0)
   PV

 • jfz napsal:

  Dobře jste udělal, pane Hlávko.

 • jfz napsal:

  DĚKUJU ZA ZAJÍMAVÝ POŘAD

  • Studio Plzeň napsal:

   Není zač – to je naším cílem aby pořady byly zajímavé a hlavně poučné – z každého našeho pořadu na SVCS by si měl posluchač odnést nějaký svůj poznateček.

 • Martin Marcikán napsal:

  Neděkujte Pavle, rádo se děje.

 • Ivulinda napsal:

  Dovoluji si připomenout, jak Iša kdesi popisuje a doporučuje jisté afirmace- zazněly již v přednášce paní Ing. Jiřiny Slámové a Iša je mírně upravila. Viz
  Přednáška: Ochrana před černou magií – ing. Jiřina Slámová
  https://www.youtube.com/watch?v=SPGPn-mJJf4

  • Petr Václav napsal:

   Dobrý den Ivo, Iša nic nepoopravila, jen se asi názorově přiblížila a to je dobře, nebo snad ne? Tuto přednášku paní Slámové Iša nezná . . . Děkujeme za přízeň. PV

 • Dobesova napsal:

  Dobrý večer, poslouchám ze záznamu, ale přesto mi to nedá a napíšu jen malou poznámku k tomu, co tady bylo řečeno o zájmu stran o Vaše důležité informace, o nichž byla řeč ve 3. části pořadu. Divím se totiž, že jste ještě nezjistili pravou podstatu hnutí SPD a hlavně úmyslů p. Okamury. Ale i jako jen vzdálený pozorovatel dění, když si dám dohromady, že jedna a jedna jsou dvě, tak mi pořád vychází, že už mu nevěřím, přestože jsem SPD volila. A jestli se pletu, tak mě opravte, ale i z poslechu p. VK mi připadá, že vůči jeho chování má výhrady, ale zatím to nechce veřejně moc ventilovat. Myslím, že naše poslední naděje chováním a kroky SPD už padla, vůbec to nevidím růžově. A asi to pochopilo více lidí, protože preference jim klesají. Umožnili svými hlasy Babišovi uvolnit prostor k jeho řádění a ničím dalším už se z toho nevyvlečou, ať si teď p. Okamura své kroky zdůvodňuje jakkoliv lidumilně. Děkuji za Vaše skvělé pořady a jsem zvědavá, jestli dojde na má slova, že SPD zradilo své voliče.
  Jarmila Dobešová

  • Studio Plzeň napsal:

   Můj názor na volby a také politické strany je až příliš „profláklý“, proto ho nebudu znova zde uvádět……

  • PP napsal:

   Ten kdo tady zrazuje voliče, je především Babiš. Copak nevidíte ty jeho veletoče?

 • PP napsal:

  Zdravím všechny, rád bych trochu okomentoval pořad ze dne 11.5.2018. Poslouchám pana VK od samého počátku jeho audio pořadů jak zde, tak na Svobodném rádiu. Jeho působení na české alternativě je bezkonkurenční. Ale jak se tak stává, žádný člověk nemůže znát všechno, a s některými jeho výklady se nedá souhlasit ani za mák. V pořadu na dotaz po telefonu, v čase přibližně 1,50 hod, pan VK definoval co znamená udržitelný rozvoj.
  Když jsem to poslouchal tak jsem myslel že odpadnu. Pan VK nedefinoval udržitelný rozvoj, ale otroctví. Globální chudnutí, o kterém pan VK neustále hovoří, není způsoben nedostatkem zdrojů, ale přáním globálních elit. Tyto elity svým finančním systémem, s pomocí inflace, okrádají celou planetu. To je celý problém.
  Pěkně srozumitelně je to popsáno na webu http://www.tso-tso.cz/ . Z toho vyplývá, že správa této planety neprobíhá jak by měla. Potom si pan VK může odpovědět i na řečnickou otázku z předminulého pořadu, kdy řekl že, „ten kdo do budoucna vyřeší financování důchodů, by měl dostat Nobelovu cenu“.

 • maratonec napsal:

  „Láme se chleba ! Kto má – znamenie ŠELMY , a kto – nemá ? “ ZJ 17:14 „Budú bojovať proti Baránkovi,ale Baránok zvíťazí nad nimi, lebo je Pánom pánov a Kráľom kráľov, a s ním budú, ktorí sú povolaní, vyvolení a verní.“

 • bedrich napsal:

  Pane Hlávko, tak tzv. „Petra“ je člověk, který vám tam už v minulosti volal, měl jakési podivné návrhy, aby se čeští vlastenci spojili s jakýmisi „Šedými vlky“ z Turecka, opakovaně o sobě tvrdil, že už mu odchází zrak a téměř nevidí atp. Vždycky strašlivě elaboroval o historii (asi má slušné encyklopedické znalosti historie), aby závěrem vždy navrhl jakési bizarní řešení. Akorát si dal nějaký měnič hlasu, aby zněl jako žena, proto to zpočátku tak interferovalo. Vy jste ho fakt nepoznal?

  • Studio Plzeň napsal:

   Myslím, že z toho čísla nebo Skype volají skutečně dva různí lidé…..

 • Andrw napsal:

  jako vždy skvělé poslouchání. Bylo by fajn, kdyby se p.Doležal více zaobíral i duchovníma věcma.

 • pablohk napsal:

  Martine jste vynikající…děkuji, děkujeme…
  Pavel

 • pablohk napsal:

  Děkuji, opět výborné. Souzním s vámi….
  Pavel

 • Svoboda napsal:

  Zdravím přátelé z Ostravy, velmi hodnotný pořad, ale mám velkou výtku k technice. Prosím vypínejte si mikrofony když nemluvíte. To smrkání, dýchání, klepání do klávesnice a podobné zvuky, (díky tomu, že se propojení děje pomocí skypových linek), nejen že neskutečně ruší, ale klesá i datový tok a pak není slyšet co slyšet být má. Opravdu stačí jen si na to dát pozor, není to nic složitého, naučili jsme se to dělat během jedné relace a to nás bylo 7. Je to škoda takové téma tak kazit. Ale jinak díky za relaci! Rudolf.

 • joschua napsal:

  Prosím Vás to jste přijeli do Ostravy, aby jste na polovinu vysílacího času řešili pindulino???

  • Studio Plzeň napsal:

   Hezký den,
   do Ostravy jsme přijeli proto, abychom se potkali všichni osobně a poznali se. Pro ty, kteří nepřijeli a tedy je to nezajímá se osobně poznat, jsme tedy nechtěli otravovat a alespoň jsme přidali nějaké ty vtipné postřehy z cestování…
   P.Hlávka

 • cendasj napsal:

  Pozvánka na fb_Otrávené generace
  https://www.facebook.com/groups/228458743888072/

 • Dynox napsal:

  Dobrý den,
  již poněkolikáté sleduji velmi zajímavý pořad „Stárnutí je přežitek“, kde se připomíná nutnost pití kvalitní vody, užívání přípravků, mikrovýživy atd. Bohužel se zatím nedozvídáme konkrétní údaje.
  Prosím tedy o to, (pokud to je možné), aby byly alespoň touto formou uvedeny odkazy nebo přímo názvy:
  – přístroj na úpravu vody
  – přípravku dostupného v ČR pro podporu tvorby telomerů
  – přípravku dostupného v ČR pro očistu kmenových buněk
  – přípravku pro mikrovýživu (tím jsou snad myšleny vitamíny a stopové prvky).
  Děkuji za poskytování zajímavých informací a případnou odpověď – Dynox

  • Petr Václav napsal:

   Veškeré konkretizace přístupu, přípravků a způsobu řešení sdělujeme na vyžádání emailem, popřípadě konzultací. Tak mi prosím sdělte email. Děkuji PV

 • dekr napsal:

  Dobrý den,
  informace jsou velice zajímavé. Je to pouze můj osobní názor, myslím si, že v rámci 2 hodin by se dalo říci jednoznačná fakta, bez množství slovních kudrlinek obratů atd.
  Když by se udělal stručný výtah, tak je to na několik vět. Možná moc spěchám, neužívám správně čas, informací kterých potřebuji vstřebat v rámci životního pracovního běhu je mnoho 🙂
  Děkuji Vám za váš čas, kterrý věnujete vysílání.

 • Jan napsal:

  A co chemtrails a haarp, kterým mají ovlivňovat počasí a vysoušet i ČR ?

  http://orgo-net.blogspot.cz/p/proc-se-manipuluje-pocasi.html

 • miriam72@seznam.cz napsal:

  Dobry den pane Chvatale, moc rada Vas posloucham a dekuji Vam za velmi poutava temata a povidani. Hodne se od Vas dozvidam.

  Naposled jsem poslouchala Vase povidani o Solarnim zablesku, konkretne o Sokratovi a Alexandrovi Velikem. Mam pouze drobnou opravu. Sokrates byl ucitelem Platona a ne obracene. Ve vice knizkach, ktere jsem o Sokratovi precetla se pise o tom, jak ucil Platona. Platon spoustu veci od Sokrata zaznamenal, protoze Sokrates byl znam tim, ze si nikdy nic nepsal a nezapisoval. Navic dle zaznamu se Alexander Veliky narodil az po Sokratove smrti. Je mozne, ze byl spis zakem Platona.

  Dekuji jeste jednou za Vase vysilani a tesim se na dalsi. S pozdravem, Miriam

 • Colber6 napsal:

  Dobrý den, pánové,
  musím se vyjádřit k panu J.Doležalovi s tím, že se mi nesmírně líbí jeho termíny jako bruselksá televize, turisti, co vám tam naženou apod. Je vidět, nebo spíš slyšet :-), že i když si uvědomuje svízelnost a temnost blízké budoucnosti, má optimistický pohled na celkovou situaci ve světě. Správně nás všechny nabádá, že si nesmíme nechat ukrást zemi, identitu, kulturu a duchovní rozměr našeho bytí. Tak jako ONI vyrábí a živí temné egregory, musíme i my vytvářet ba živit světelné pozitivní egregory a stavět je proti silám temna a zla, a hatit jejich plány. Je mi jasné, že když Bůh dopustí, i motyka spustí. To nás však nesmí odradit bojovat za sebe, své rodiny a svou zemi.
  Přeji Vám všem na vysílači jen to dobré, a hodně příznivců, posluchačů a diváků.
  Colber6

 • vlcice napsal:

  Poznámka k pořadům s J. Doležalem: Mám dojem, že p. Doležal začal vysílání pojímat jako zábavné a ne informační. Když z vysílacího času 120 min odečtu 20 min na písničky, 10 min vítacích formulí a hovorů o počasí, zbyde 90 min. Z toho nejméně polovinu zaberou telefonáty (z toho polovina jsou děkovné litánie). Takže jsme na asi 45 min. Z toho polovinu mluví p. Hlávka a na p. Doležala zbyde 20 min čistého času. Zdá se mi, že mu to tak vyhovuje. Ale pro mě se pořad stáva neposlouchatelný, protože redundantní. Hovory u klábosnice, s VK a ANS, to je jiné kafe. Takže moje podpora j´patří těmto pořadům.

  A k tomu CERNU: speciální pořad sliboval ne tři týdny, ale tři měsíce…

 • Láda napsal:

  zdravím,hrozně moc rád poslouchám ….smyslupné narozdíl od jiných relací které vysílate(nic ve zlém) at se daříííííí

 • jfz napsal:

  To se dalo čekat, že se p. Doležal urazí…
  Po kolikáté už bylo téma Cernu odloženo ?
  Taky se přimlouvám, aby telefonáty nenarušovaly průběh pořadu, nechte je až na konec prosím. Tohle bylo rozplizlé moderátorské fiasko 🙁

  • Studio Plzeň napsal:

   No, myslím, že nemáte dostatek informací,aby jste mohla takto soudit. Pamatujte, že vše bývá často jinak

  • Emari1 napsal:

   Tento pořad s panem Doležalem bohužel naprosto šíleně ničí svými rádoby komentáři a celkovým naprosto diletantským způsobem vedení rozhovoru s tímto velmi zajímavým hostem (jak se ostatně vyjádřila i velká spousta posluchačů) moderátor !!!! Pan Hlávka bohužel bývá i u hovorů s VK, naštěstí minimálně, jinak tam většinou spí ( tedy alespoň to tak často vypadá, když ho jeho druhý výborný kolega moderátor žádá třeba o písničku), ale i tak zvládne ještě svým neprofesionálním a tragickým výstupem v poslední hodině tohoto jinak super programu na Svobodném vysílači, který ještě umocňuje svým zvláštním projevem při čtení došlých dotazů :-(, slušně zazdít …
   .

 • glatz napsal:

  Je lépe nedělat nic, než z něčeho nic. Což se často děje.

 • vorisek napsal:

  Dobrý den,
  Nemám rád pálení čarodějnic, a proto bych chtěl rád dnes poděkovat panu Hlávkovi za vše, co pro Svobodný vysílač dělá. Založen svobodného vysílače, vytvoření TV, ochotu moderovat i s nemocí. Děkuji. Ať se vám daří.

 • lada napsal:

  Zdravím Jirko – též oceňuji Tvoje první vysílání a jeho upřímnost.
  Chci jen poznámku ke karmě a reptiliánům. Nevím, jestli znáš studio Midgard – v něm paní Iša říká, že se s karmou manipuluje (karmická rada). Vysvětlovalo by to tuto nesrovnalost.
  zdraví
  Laďa

 • Vilma napsal:

  Dobrý večer.Skvělý poslech…byla by velká škoda Vás už neslyšet. Věra

 • múza napsal:

  menší vzkaz pro pana hlávku, poslouchám z archivu pořad s peterem a mám nějaké „poznání“ ohledně toho rozporu, ke kterému mezi vámi došlo v tomto díle, dovolím si ho zde sdílet.. mluvím o té části, kdy už ani peter to nehodlal dál přehlížet a vynadal vám.. pane hlávka, vy mluvíte o tom, že se nemá bojovat, ale vy sám stále bojujete s jinou alternativou než je ta vaše.. resp. chcete všem neustále dokazovat, jaké je to vaše poznání úžasné na rozdíl od jejich poznání a proto jste se stavil do jejich role a tlačil jste na petera, aby vám v tom dal za pravdu.. jenže peter je někde jinde a nenechá se do něčeho tlačit a proto se z vašeho naléhání stala přetlačovaná, kterou ale po zavolání posluchačky peter raději smetl ze stolu, nejspíš spoléhal, že si dáte pokoj sám, jenže to se nestalo, jste totiž tvrdohlavý.. proč jste ale tak tvrdohlavý, pane tvrdohlávko? proč máte potřebu neustále (si) dokazovat úžasnost a nadřazenost vašeho poznání vyloženě při každé příležitosti? (a tahle příležitost byla zvláště šťavnatá, tak jste ji rozhodně nechtěl nechat proklouznout).. uvědomujete si vůbec, že se takto chováte? zkuste přemýšlet nad tím, proč.. neříkám, že děláte něco špatně, jen říkám, co konkrétně děláte.. co ve skutečnosti vysíláte.. neustále mluvíte o tom, jak všechno chápete, ale mnoho lidí kolem vás jistě chápe, že své vlastní nitro ještě tak dobře nechápete, proto doufám, že vám tento vzkaz pomůže pochopit lépe.. hodně štěstí..

 • rufise napsal:

  Dobrý večer,teda pane Hlávko,není to poprvé co to musím přestat poslouchat,už poněkolikáté tím svým přerušováním totálně kazíte jinak velmi zajímavý pořad.,tak se těším na Petera,co nám nového řekne,vy ho naprosto zazdíte,vubec ho nenecháte mluvit,chlape jste normální.Pozvete si hosta,pozvete lidi aby hosta poslouchali a pak Vám musí doslova host nadávat aby jste ho nechal mluvit,musí Vás posluchači doslova prosit aby jste do toho přestal v jednom kuse opakovat jednu a tu samou větu,otázku,kterou teda směřujete na hosta ale nenecháte ho ani odpovědět.No jak si vážím toho co děláte,tak tímto to celé vaše usilí neskutečně schazujete.Stydím se že jsem kdy tohle rádio doporučovala svým známým.Co jste předvedl dneska byla doslova neucta k nám i hostovi.
  Jana Tovačovská

 • PanTofel napsal:

  Jenom ohledně chemtrails. Momentálně „nepráškují“ neboť není zatím potřeba. Odtržený arktický vzduch, nasměrovaný na Evropu nám zabezpečil zimní klima na dostatečně dlouhou dobu. Jakmile se však rozpadne, začne se opět „létat“, aby se atmosféra nasytila vodivými částicemi a lépe se ovládala počasí pomocí elektromagnetických zařízení (pozemní i satelitní radary a další extrémně výkonná zařízení na ionizaci atmosféry – např. HAARP)

 • […] dnes s kamarádem a moderátorem Ondřejem Brožem, kterému pro změnu blokují YouTube kanál, na rádiu Svobodný vysílač. Rozhovor o cenzuře a o tom, jak to chodí v médiích, si můžete pustit […]

 • […] dnes s kamarádem a moderátorem Ondřejem Brožem, kterému pro změnu blokují YouTube kanál, na rádiu Svobodný vysílač. Rozhovor o cenzuře a o tom, jak to chodí v médiích, si můžete pustit […]

 • haco46 napsal:

  to čo ste na záver povedali p. Hlávka ,,mne to porád priprada že vy se cejtíte jakousi obeti která se nevymstila ,,vy ste blb.

 • haco46 napsal:

  ….pan moderátor chcete robiť diskusiu, prečo sa neviete odosobniť ,nič ste nepochopili ? p.Horňáček vysvetľuje situáciu aká bola nehovorí o českom národe ako takom,kritizuje garnitúry, ktoré robili krivdy na národ Slovenský kde mohli tam im brali minimálne identitu začalo to tou pomlčkou, a Vy sem stále pletiete že máte radi Slovákov :D,to je fajn 😀 a že ste nám odpustili,,to je strašne osobné

  „nikto vám nic nevsouvá…“možno keby ste počúvali a vyznali sa v dejinách, jediný protiargument ste totiž nenašiel.

  • Studio Plzeň napsal:

   Tak na tohle opravdu nemám. Prostě mi to čím dál více připomíná „se vlamovat do otevřených dveří“….jinak to neumím vysvětlit ani pochopit. Možná by bylo dobré od vás přesně definovat, co tímto chcete docílit…ale na rovinu! Pak by se mnohé možná vysvětlilo.

 • silverwind napsal:

  dobry den,
  Jak se prosim jmenuje cviceni dechy meky? Muzete , prosim dat odkaz na tu hudbu? Dekuji skvely porad:-)

 • ppp napsal:

  Mám jen otázku jestli muj komentář bude či nebude schválen.

 • Tania napsal:

  Jsem napůl Slovenka. Vyrostla jsem za Československa a nikdy jsem naše národy nechápala zvlášť. Jsem úplně v šoku z toho, jak pán obviňuje Čechy pomalu ze všeho špatného, co se Slovákům stalo. Podle jeho slov, by se asi moje slovenská část DNA měla osamostatnit a měla by mít nárok na sebeurčení, protože být dohromady s Čechy je špatně, protože Češi vždycky Slováky podrazili (jak to udělám prakticky, tak to fakt nevím). Prý rozdělením nikdy nikomu neublížili, což opakoval několikrát – a co rozdělené rodiny? Každopádně se teď začnu dívat na Slováky jinak, protože jsem si myslela, že spolu vycházíme dobře, a že vztahy mezi námi jsou bratrské. Lidé říkali, že Slováci se chtěli oddělit, já to nechápala a nevěřila jim – moje chyba.

  • Studio Plzeň napsal:

   Bohužel i na mne to zapůsobilo trochu negativně a mám pocit, že nyní koukám na problém jako na větší a opravdu to mírně ochladilo můj dosud výborný vztah se Slováky. Mým cílem ale bylo naopak vztah utužit. Ale evidentně se ukázalo, že bez vzájemného odpuštění to nelze.

 • ppp napsal:

  Toho Hornáčka znám od Koroniho, mám ho naposlouchanýho a smál sem se už když byl představen jako host, protože bylo jasný co nastane.
  Je to obhájce slovenských zájmů, nic proti tomu, ale samozřejmě jak sám řekl, vybírá si pouze argumenty, které se mu hodí.
  Nedělám si iluze o pražské vládní garnituře, ale to co ten host dělal bylo to, že řekl A ale neřekl B. Situace Slováků v roce 1918 byla horší než u nás, tam byla tvrdá maďarizace už nějakých 100 let a on chytře řekl, že sme si pomohli navzájem. No ne tak úplně, my sme dostali chudé polomaďarské, zemědělské Slovensko. Z toho dál taky vyplývalo, že zastoupení Slováků ve státních službách nemohlo být velké i kdyby to Praha chtěla, protože oni prostě neměli už minimálně 100 let slovenské školy. Ta slavná smlouva z Pitsburku byla naplněná komunisty po roce 68, kdy vznikla federace ačkoliv se stát tak nejmenoval. A že sme na Slováky doplácely? Ano jistou dobu opravdu ano a zas je to jen otázka hledání čísel a faktů s kterýma si někdo může dát tu práci nebo nemusí.
  Prostě pan Hornáček si vybíral pouze to, co se mu hodilo a chyběl tam někdo, kdo by ho stejným způsobem korigoval. To by vyústilo ještě ve větší hádku samozřejmě, ale takhle to zas bylo argumentačně jednostranné a nespravedlivé. No a hlavně je nutný si uvědomit kontext doby, k nějakým nespravedlnostem došlo, což je špatně, ale tak se prostě tenkrát chovali a dodnes státy k sobě chovají. Zákon džungle, tak to prostě je a Češi zdaleka nebyli nejhorší.
  Na konec bych řekl, že pan Hlávka po nějaké době zas narazil na jinak myslícího člověka, což je dobře, protože ne každý je citlivý a empatický jako jeho obvyklí hosté a z toho myšlenkového skleníku pak vznikají mylné závěry.
  Tim neřikám, že Hornáček je špatnej, ale ten způsob jeho myšlení je nastaveno tak, aby se dokázal prosadit v mainstreamu tzn. tvrdě argumentačně.
  Pan Hlávka byl v tomto ohledu lehce naivní a nezjistil si co je pán za hosta a pak ještě nastavil téma, na které se host celou dobu vymlouval.
  Mno ale řikám, je to nakonec dobře, protože nelze se stýkat pouze s jedním typem laskavých hostů.

 • vorisek napsal:

  Dobrý den,
  Pane Hlávka pokud nemáte argumenty, tak mlčte a nechte prosím pana hosta mluvit. Zajímal mě slovenský pohled, ne váš. Vaše pořady jako moderátora jsou čím dál kvalitou horší a horší. Jste absolutně nepřipravený na téma, ale snažíte se argumentovat. Kdybyste pána nechal mluvit a MLČEL tak to mohl být nádherný pořad. Prosím ať zkusí udělat ten samý pořad se stejným hostem pan Vítek a uvidíte, jak se má moderovat. S pozdravem

  • Studio Plzeň napsal:

   Hezký den,
   já netvrdím, že moje pořady jsou čím dál lepší, a možná že budou i horší (zase úhel pohledu, zaujatost, obdiv atd. čili subjektivní vjemy každého jedince), ale ten včerejší pořad jsem se snažil víceméně korigovat tak, aby se nenaštvala ani jedna strana. Pan Hornáček to nejen dle mne velmi vyhrotil a tlak posluchačů na kompenzaci byl extrémní. Možná to tak ani nemyslel, ale prostě se to mnohým (včetně mne) jevilo jako nepřiměřený tlak na něco, co je vlastně i dle jeho slov vyřešené. Proto mne, ale i ostatním to občas nedávalo smysl o co p.Hornáčkovi jde.
   Já osobně jsem si myslel, že to bude pořad o tom, jak společně postupovat vůči EU a vnějšímu tlaku globalistů na oba naše státy, ale p.Hornáček se chytnul názvu pořadu a to bylo kontraproduktivní (když už – jak sám tvrdil) máme konečně ty super vztahy. Prostě to nejen mne připadalo, že se vlamuje do otevřených dveří.
   Domluvili jsme se ale na dalším pořadu a vůbec se nebráním tomu, aby to dělal někdo jiný. Jen mám pocit, že to nikdo jiný nebude chtít (zvláště Vítek) a že pokud ano, že by to dopadlo ještě hůře. Mnoho lidí mi totiž vytklo, že jsem byl až moc klidný a tolerantní. A věřte, že Vítek je v jistých věcech mnohem méně tolerantnější, než já. On má totiž fenomenální paměť a dokáže si vyhledat mnoho protiargumentů, cožbvy vyústilo se stejně tak založeným p.Hornáčkem v jednu velkou argumentační válku, která (jak jistě víte) nemá nikdy vítěze – jen poražené.
   Jinak já jsem chtěl mlčet, protože jsem tušil, že se najde pár takových jako vy, ale bohužel posluchači v 99% mně to vytýkali, že se neohradím a nepoužiji nějaký protiargument – no, tak si nyní vyberte -není to fakt lehké!
   Jediným řešením je NE často i když pravdivě a fakticky, přesto jednostranně argumentovat a někdy i útočit, ale naopak jisté pochopení, pokora a hlavně odpuštění. Někteří lidé ale neznají odpouštět a pak stále jen bojují tu za něco, za co by se mělo bojovat, tu za něco, co již je vyřešené jinak (tento případ) a neumí odpustit, a proto stále bojují a argumentují a shání nové a nové důkazy……a já se ptám proč, když je to vyřešené a uzavřené a jak znám mnoho slováků došlo i k oboustrannému odpuštění (proto jsou ty dobré vztahy, ne že bude někdo stále vytahovat kdo komu ublížil a nedodržel nějakou úmluvu)….proč do toho stále šťourat, když je odpuštěno?!?! Ale vypadá to, že tohle lidé jako p.Hornáček a též vy asi zatím nezvládáte…je mi líto.

   P.Hlávka

   • vorisek napsal:

    Dobrý den,
    1.Úhel pohledu – máte pravdu, ale vy tím omlouváte svoje nedostatky(Nebyl jste na pořad absolutně připraven) .Díky tomu se ochuzujete o možnost sebe zlepšování, pokud k sobě nejste sebekritický.
    2.Zajímá mě pravda -> pravda je většinou mezi dvěma protichůdnými stranami -> zatím znám pouze Českou.
    Proto je to mlácení argumenty dobré ať si každý udělá názor.
    4.Tohle je jen důsledek EGA. Je těžké si přiznat dělání chyb. Většinou to končí. Já za nic nemůžu. To ti druzí. Já za nic nemůžu, oni jsou ti špatní. Já jsem ten správný, NEJLEPŠÍ. Nikdo není bez chyby a slyšet názor druhé strany, když má člověk názor zcela opačný. To je to nejlepší na zjištění nebo přiblížení se k pravdě jak to bylo.
    3.Pokud vám psali posluchači a cítili se ukřivděně pokud slyší jiný názor. Prožívají emoce. Cítí útok na svoji osobu. Je to jejich problém a značí to pouze o tom, že rozpad nemají vyřešený. Těžko najdou porozumění ČR SR, když lidé nebudou vědět, co toho druhého štve a štvalo, vadí, vadilo nebo ta druhá strana to nechtěla slyšet. Proto se také podle mě ČSSR rozpadla. Pokud se jednou znovu třeba i spojí( pokud k tomu bude vůle). Tyto křivdy, emoce uraženost obou stran budou toto spojení úspěšně ničit, prohlubovat.

    S pozdravem

    • Studio Plzeň napsal:

     Musím jen reagovat na p.Voříška. Vůbec jste se nezmínil o odpuštění, což je jediná možnost jak veškeré křivdy nadobro odstranit z mysli. Vše ostatní jen problém zakrývá a opravdu by se mohl kdykoliv znovu objevit, když to někdo šikovně použije – scénář jakékoliv barevné revoluce!

     • vorisek napsal:

      Posledni můj komentář. Nezminil proto ze jsem nechtel psat slohovku.. Těžko můžete něco nekomu odpouštět, když nevíte co a ani druha strana se vám neomluví, když neví za co.(pokud je sebekriticka). Bez toho, aby jste pana nechali domluvit. Na zaklade nejakych dat mu to vyvratili nebo potvrdili(s respektem oba)a na zaklade toho se jeden druhemu omluvili to proste podle me nejde. Pokud by byl dalsi porad rad bych, pokud by to bylo mozne slysel odpoved pana hosta na otazku: Co si mysli ze Slovaci Cechum udelali spatneho? S pozdravem

 • petr napsal:

  Pokud platí, že skupina získaná americkou tajnou službou, řízená americkou ambasádou, a to jednoznačně platí (v tomto Bradáčová, Šlachta, a další jmenovaní) šli po Nečasovi protože nepodpořil americké zájmy, zejména Temelín) a že celá tato skupina včetně části policie v podstatě zinscenovala a odkryla Nečasovy neduhy a záměrně jej sesadila. (To také platí) tak se na tomto divadle podíleli i nižší skupiny osob, které byly zapojeny na propagandě k sesazení vlády Nečase až do nejspodnějších úrovní a opoziční lize uličních demonstrantů a ti musí logicky být napojen rovněž. (Věra Řezníčková, Vít Bárta, Klára Samková, Kateřina Šinovská, Robert Vinogradov a další), kteří velmi aktivně napojeni na Šlachtovo oddělení působili proti Nečasově vládě a organizovali proti němu protestní akce a demonstrace. Tato skupina je však propojena různými cestami na ČSSD (Hošek, Škromach) a SPO (Zbytek, Veleba), kteří se přímo podíleli na činnosti proti Nečasově vládě. Na ně jsou přilepeny Nová Republika, Patrioti, Občané 2012 a Asociace národních sil. A to jsou všechno organizace a lidé napojení na Zemana. To nasvědčuje jedné z možností, že Zeman je proruský pouze fiktivně a v skutečnosti sleduje americké zájmy a pro kterého celou politickou hru řídí Mynář, který ovládá televizi Barrandov a jeho žena je připravována jako budoucí kandidát do vysoké politické hry. Napojení je potom i na část vysokého vedení KSČM.

  • Studio Plzeň napsal:

   Hezký den,
   víte, že s vámi souhlasím?! Ano, došel jste logicky k tomu, že politické strany neslouží lidem, ale jen sami sobě a používají pro svůj vlastní prospěch veškeré prostředky. Víte, vlastně píšete to, k čemu já jsem osobně došel již před několika lety a právě proto založil SVCS.
   Vy jste ale na to přišel zatím je na té důsledkové bázi, ale zatím jste se neodvážil do báze (úrovně) příčinné a úmyslové, což je teprve to důkladné a hluboké poznání tohoto zločinného peněžního systému.
   Jak již jsem napsal, došel jste zatím jen na začátek , ale je třeba pokračovat hlouběji a pak zjistíte, že to, co jste popsal, je jen odhalení a pochopení malé horní části systému, ale je třeba jít, pro úplné pochopení a především napravení systému, mnohem mnohem hlouběji.
   Ale jdete na to dobře, ale chce to hlouběji…..podstatně hlouběji…

 • stareveci@volny.cz napsal:

  Toš toto je hodně dobré klábos.

 • vorisek napsal:

  Domovská stránka je čistě bílá strana, bez ničeho.
  Přes google stránky existuji. Nebo zde odkazy kdo nechce hledat…

  http://massivedynamic.com/our_history.php
  http://massivedynamic.com/employee_access.php

 • Studio Plzeň napsal:

  Zde se nabízí možnost společné jízdy na setkání 24.2. v Bratislavě. https://forum.sebesdileni.cz/viewtopic.php?f=11&t=392

 • cendasj napsal:

  Tipy na filmy a seriály z Mostu

  Hezký den lidičky – o tom, že filmová i hudební tvorba je plná symboliky a podivných informací může pochybovat již jen chronický spáč.

  Dovolím si doporučit snímek, jež jsem shlédl nedávno, nazvaný ,,Fitzcarraldo“ – Naše vůle, pokud skutečně chceme, dokáže pohnout i horou.

  Oblíbil jsem si seriál Krajní meze a až s odstupem času mi teprve došlo, že jedna epizoda byla vlastně feministická agitka.

  Dcerka se zbláznila do seriálu Doktor Kdo, tak jsem si shlédl dvě epizody a nestačil se divit. ( Cestovatel v čase cestuje v telefonní budce, která je uvnitř neuvěřitelně prostorná…)

  Dovolím si nabídnout malý vlastní výběr i účast v jedné facebookové skupině.
  Přeji příjemnou a obohacující podívanou – Jarda

  Fitzcarraldo
  Umanutý dobrodruh Fitzcarraldo si usmyslí, že do peruánských pralesů dopraví zázrak evropské kultury – operu.
  https://www.csfd.cz/film/4270-fitzcarraldo/prehled/

  Film na neděli
  https://krusnohorec.webnode.cz/videa/film-na-nedeli/

  Filmy o kterých se nepíše._fb
  https://www.facebook.com/groups/200853723292170/pending/

 • aki napsal:

  škoda že moc mluví posluchači, kteří nemají co říct

 • Roubal napsal:

  Skupina nejen pro ekonomy vydává prohlášení k volbám, nejedná se o doporučení koho volit nebo nevolit! To je na vás!

  Oba z kandidátů podporují zavedení eura v České republice a těsnější spolupráci s Evropskou unií. Žádný z kandidátu se nevyjádřil k tomu, že stát vytvořil z lidí otroky, kteří mu musejí odevzdávat 70 procent příjmů. Žádný z kandidátů se nevyjádřil na téma nutnosti snížení enormních daní. Oba kandidáti jsou socialisté, kteří byli celý svůj život živeni z peněz daňových poplatníků.

  Je to podle nás zbytečná a naivní hra, že lze něco změnit. Kdyby volby mohly něco změnit, už dávno by je zakázali

 • Dobesova napsal:

  Dobrý den. Sleduju bedlivě poslední vývoj na politické scéně a nemůžu se ubránit myšlence, která se mi pořád odkudsi vynořuje. Že totiž p. Okamura po jednání Mandátového a imunitního výboru změní svůj názor na vydání Babiše a SPD že bude hlasovat proti vydání a zdůvodní to novými skutečnostmi, které výpovědí Komárka nastaly. Tím by vlastně svými hlasy společně s hlasy komunistů umožnil Babišovi proklouznout z rukou policie a omilostnění dalších obviněných by bylo v rukou prezidenta, a proto hračkou. Další, poněkud slabší variantou by bylo, že p. Okamura sice bude nakonec hlasovat pro vydání, ale v rámci imunitního výboru se odhlasuje a vydá doporučení, že šlo o zpolitizovanou kauzu, protože je pozván Komárek, který očividně kope za vše, co je spojeno s Babišem. Takže přestože navenek p. Okamura by hlasoval pro vydání, Babiš bude zase pro voličské ovce postaven do role ukřivděného chudáčka a oběti. Možná se pletu, ale myšlenky člověka napadají podle toho, co má uloženo v paměti a jaká asociační spojení má vybudována. Já mám takováto. Jen vzhledem k SPD doufám, že jsem se spletla.

 • galaxie5 napsal:

  To myslíte vážně? Málem jsem si sežral prsty až k zadnici. Vždyť Vám tam vystupuje Alois Hlásenský ze sdružení K213. Nováčkův případ je materiál přesně pro tohle sdružení. Doufám, že jste mu dali kontakt, nebo aspoň webovky ,,http://k213.cz/„. Jestli ne, tak to alespoň udělejte dodatečně. Je to soukromá osoba, nakonec mu dojdou možnosti a lepší je poradit se s nimi dřív, než pozdě. Navíc jeho případ by mohl znamenat průlom v metodách, k nimž se pokouší nabádat sám pan Hlásenský, abysme se všichni naučili chodit na veřejná jednání a zajímali se o ně. Vstoupí to do podvědomí a začne se to šířit a budou to moci dělat i lidi, který mají šanci to tady akorát tak poslouchat, protože nemůžou cestovat dvakrát do týdne přes půl republiky ať už z finančních nebo časových důvodů. Protože tohle se děje úplně všude. Dejte mu kontakt na to sdružení. A jestli někdo chcete mít bombastickej pořad ve studiu, tak oslovte předsedu Pana Fialu. To je skutečnej borec. On a lidi kolem něj, včetně pana Hlásenskýho mají šanci zažehnout veřejný zájem o tyhle dění tak, aby se toho mohl účastnit úplně každej. Chcete důkaz? Tady je:
  https://www.youtube.com/watch?v=3hAmFiTizGc
  Mohli by nastartovat právní obranyschopnost obyčejných lidí a ostatní myšlenky, který tady probíráte by mohly vejít do veřejného podvědomí mnohem snadněji. Myslíte, že když lidé společně vybojují válku s justicí a se systémem úspěšně, že se jich systém veřejně nezeptá, co vlastně chtějí?

 • Dobesova napsal:

  Tento pán z volební komise mi pěkně hnul žlučí-nedivím se teď, že jsme tam, kde jsme a ještě hůř dopadneme, pokud i ve volebních komisích sedí tito tvorové. To je jedna z těch ovcí, pan vševědoucí, kteří ruku v ruce s Babišem vedou náš národ do pekel. Prostě blbec na n-tou.

 • Fafalka napsal:

  Jednoduché vysvětlení – 1 hlas se znásobí kladným nebo záporným koeficientem, je těžko pochopitelné zdůvodnění že hlas má váhu 1 – víc nebo míň…

 • Dzardik napsal:

  Dobře mluvíte Pánové,
  nejsu schopný vás podpořit ohledně žaloby z technických důvodů,
  bo nemám doma skener(je to narychlo).
  Ale na rovinu , větší smysl má „podporovat mír , něž za něho bojovat“
  Jsu s váma , SLÁVA RODU Jaromír Fuchs

 • múza napsal:

  dnešní pořad s vítkem a vk byl hodně zvláštní.. myslel jsem, že úkolem alternativy je informovat a myslet alternativně a pokud možno i přicházet s alternativním řešením, jenže se asi pletu.. neboť pan vk dnes opět informoval v tónu nevyhnutelnosti ohledně plánu globalistů, až jsem chvílemi pochyboval o tom, zda nás před tím varuje, nebo se na to vlastně sám těší.. asi jak na co.. ^^ inu, vím o tom, že josef doležal je podvodník, jenže co se týče pana vk, o tom nikdo nic neví.. velmi by mě zajímalo.. když má vk takový zájem zůstat v anonymitě .. co konkrétně mu hrozí, když bude jeho identita prozrazena? a proč se takový pavel hlávka nebojí a neskrývá svou identitu? je to velice zvláštní a nikde žádné rozumné vysvětlení.. kdybych například já chtěl publikovat jako pan vk, co konkrétně mi hrozí, aby mě to donutilo zůstat v anonymitě? dokud na tohle vk neodpoví, tak se sám staví do role potenciálního nasazeného agenta..

  • Beabeabea3 napsal:

   Dobrý den, proboha, proč pořád kdekdo chce znát identitu pana VK – asi má vážný důvod se neprozrazovat. Stačí si přebrat informace, které říká, nacítit se na to, zda to může či nemusí být reálné. Doporučuji vám vyřešit si zrcadlo, které Vám pan VK nastavuje s tím, že to není o něm, ale o Vás. Samozřejmě – pokud jste nějaký agent, tak to máte přímo v popisu práce šťourat, kritizovat a provokovat – takže to si pak žádné zrcadlo neřešte a šťourejte dál, ale někde jinde.

   • múza napsal:

    jaký má vážný důvod? vždyť ani v české republice nežije.. když to není o něm, tak proč se musí skrývat? čeho se bojí? proč se ostatní lidé na alternativě nebojí? je snad VK nějaká výjimka? proč je výjimka? aeronet je jediný český server, který píše nekorektně? je mnoho a mnoho otázek.. ale protože VK na žádnou takovou otázku nikdy neodpověděl, nikdy tak neopodstatnil svoji anonymitu a proto mám plné právo si ponechat své pochybnosti.. a jestli tu někdo bude bdákat o tom, jaké je to strašné a ať už zavřu zobák, tak se mé pochybnosti jen utvrzují..

 • pablohk napsal:

  Dobrý den.
  Zajímalo by mne prosím do jaké míry má tento pán správné informace. https://www.youtube.com/watch?v=E1-jlaleNoM
  Nedokázal bych to lépe vysvětlit o:)))
  děkuji Pavel HK

  • Studio Plzeň napsal:

   Ano, je to tak. Bohužel to takto 99.9% lidí vůbec neví pochopit.

 • Svoboda napsal:

  Jsem jedným z členů skupiny od pana Bully zde je ukázka jednoho z návrhu na nový systém spolužití:
  http://bezstran.mozello.cz/blog/

 • Kacali napsal:

  Tramtarará 🙂

 • Kacali napsal:

  Děkuji za skvělý pořad. 🙂
  Topolánek mimo jiné taky v té době povolil přelety nad naším územím bez udání důvodů. Tohle by se taky mělo více zveřejňovat.
  Kacali

 • jasa napsal:

  pre mna mimoriadne zaujímavé,skvelé, aktuálne a nadštandartné. Pevné zdravie a veľké dakujem

 • cendasj napsal:

  Dost bylo kokotů
  Malé povídání o kokotech, nikoli však pro kokoty.
  http://svetylko.blog.cz/1012/dost-bylo-kokotu

  • Studio Klatovy napsal:

   Díky za odkaz
   Vtipné,přesné,jasné,důkladné,objasňující,až smutné,ale NUTNÉ si přečíst.

   Jiří Studio Klatovy SVCS

 • vorisek napsal:

  Dobrý den,
  Přemýšlel jsem nad tím, jak společnost nejde reformovat a že je to beznadějné. Systém jako takový je neměnný.. atd. Přišel jsem na to, že by toho šlo dosáhnout. Buďme muslimové. Ne z hlediska vyznaní, ale z toho jak dokázali prosadit svoje zájmy a změnit vlastně celou společnost jen tím, že použili zákony dané země. Vždyť to je krásný příklad toho že to jde, proč bychom my lidé nemohly dosáhnout něčeho podobného, lepšího??

  S pozdravem…

  • Studio Plzeň napsal:

   Zajímavý postřeh! Něco podobného vymýšlí i ostatní jen s tím, že by bylo dobré se identifikovat jako menšina Slované a využívat přítupy systému k menšinám.

 • […] Silou svého slova změníš život, uzdravení těla myšlenkou, uzdravení vztahu a princip kvanto… […]

 • Kacali napsal:

  Poslouchám ze záznamu a musím konstatovat, že ten člověk, VK je opravdu blázen.

  • Studio Plzeň napsal:

   blázen není, ale Jarko jen stále se nachází tak trochu na SR s jejich energií. Taky mi to moc nesedí, ale věřím, že se to zlepší!

 • pablohk napsal:

  KRÁSNÉ, NADČASOVÉ, CHÁPEJ KDO CHÁPEŠ PRO TY KDO CHÁPOU SDĚLENÍ SPRÁVNĚ NAČASOVANÉ, DĚKUJI, DĚKUJEME…

 • Martin Marcikán napsal:

  Použitá píseň:
  ♫ Улетай на крыльях ветра | Fly Away On The Wings Of The Wind (with English & Russian Subtitles)
  odkaz –
  https://www.youtube.com/watch?v=7PMZjA21-ow

 • exray napsal:

  se zajmem jsem si to poslechl. ve naproste vetsine veci s Vami souhlasim, nicmene pokud jste naladen prijmout kritiku: ten 70lety p doktor nebyl vas nepritel a vest rozhovor mene konfrontacne, tak verim tomu, ze by ho to podnitilo k dalsimu hledani, myslim, ze jste ho svym i kdyz dobre minenym postupem zbytecne utvrdil v jeho presvedceni.
  to samy s temi lidmi kolem voleb, casto zbytecne konfrontacni ton, tak nebudou mit ani chut alternativne myslet
  jinak jste narazil na zeitgeist, co me se tyce, jde o vyborne promyslene protikrestanske hnuti, takze u me jako krestana , 0 bodov. tam si myslim, zase Vy mate mozna nizsi stupen poznani, ale taky si urcite podobne jako ten pan doktor myslite ze prave naopak.
  jinak zdravim, rad vas posloucham, i kdyz zatim kratce pepa

  • Studio Plzeň napsal:

   Heezký den,
   přesně takovou konstruktivní kritiku, jakou jste předvesl, mám rád. Je to opravdu o něčem a osobně jsem se nad tím zamyslel a zjistil jsem, že máte v lecčems pravdu a já vám za to děkuji. Budu se snažit to příště více vzít na vědomí, ale občas je problém s časem. Ale s tím Zeitgeistem v zásadě nesouhlasím, co píšete. Zde byste se měl asi více zase zamyslet vy a bez křes´tanských předsudků. Víte, když jsem o Zeitgeistu slyšel poprvé, také jsem si myslel, že to je kdovíco, jen ne to, co to ve skutečnosti je. Ale později jsem zjistil, že tohle je jediná možná pozitivní budoucnost, jinak vše ostatní je cesta do pekel. A především jakékoliv náboženství je velký problém, neboť (a to si prostě musíte přiznat) nábožeství bylo nakonec ve vztahu k ostatním jiným náboženstvím to zlo, kvůli kterému se navzájem vyvraždily celé národy. A dnes je moderní náboženství zase ideologie a politika….a zase problém! A tohle vše Zeitgeist, vědom si toho, odstraňuje. A vy máte pocit jako věřící, že útočí na vaše křesťanské hodnoty. Ale on se snaží odstranit neblahý vliv všech náboženství na principu vědecké analýzy a vědeckého přístupu ke všemu, co lidi do teď „znásilňovalo“ a tím ovládalo. Pravá nestranná věda to ale může odstranit a přitom věřícím nechat svou víru. Myslím, že to opravdu lze. Díky P.H.

 • JitEliOsk napsal:

  Krásný rozhovor. Mohla bych poprosit o e-mail na pana Jaroslava??
  Děkuji

 • fiijalka napsal:

  Dobrý den, prosím, moc se mi líbí první píseň ruská, která zní v pozadí, můžete mi prozradit její název?
  Jinak perfektní pořad, moc ráda Vás poslouchám, díky Vám jsem se dozvěděla neskutečně zajímavé informace, ze kterých mi až běhal mráz po zádech.
  Předem děkuju za odpověď a dál poslouchám:)

 • froldas@seznam.cz napsal:

  Tito pánové dělají bohužel ostudu celé problematice ploché Země se svými naprosto scestnými výroky, zbloudilé do povahy New age a jiných fantasmagorií. Ano, žijeme na Bohem stvořené ploché a nehybné Zemi a heliocentrismus a novodobá jezuitská kosmologie je zlověstná agenda, kterou jsme indoktrinováni od dětství. Model kruhu je falešný model s údajným jedním pólem- velmi jednoduché je to dokázat skrze navigaci, mapování, pohyb slunce atd.. PRo více informací navštivte web nebo youtube kanál streetžurnál.

  Jan Frolík

 • Studio Plzeň napsal:

  Tak to už je docela dost sofistikovaný pokus o podvod,nebo co to sakra je? Pokud to není od Putina, tak to neberem!!!!! (to má být pokus o vtip) aby se toho někdo nechytl

 • yany.kytka napsal:

  Pane Hlávka, ten pán, který říkal, že ti co nám vládnou a mají neomezenou moc a volby berou jako průzkum veřejného mínění, tak toho jste nepochopil.
  On říkal, že volby nejsou zbytečné z toho důvodu, že ti, co projeví svou vůli, mají šanci na lepší budoucnost než ti kteří zbaští, co je jim předloženo. Vám to tak možná nepřipadá, ale zkuste si představit, že chováte nějaká zvířata. Třeba slepičky. Pokud mezi nima bude pár slepiček, které budou projevovat určitou samostatnost, třeba si budou hledat potravu samy a přiběhnou zvědavě k vám, podívat se co děláte, bude vám možná líto, dát je na pekáč. Zatímco takový brojler sedí v kleci, jen žere a s…e…. tupě zírá… Toho klidně klepnete a on se ani nebude bránit. Takhle to myslím je i s lidma. Pokud se nebudeme bránit, tak skončíme na pekáči. Proto musíme bojovat ať to dopadne, jak chce. Zatím to jinak nejde. Kdyby lidi nešli k volbám, byl by to pro ty mocné signál, že jsme to vzdali a že si s náma můžou dělat co chtěji.
  A ještě bych ráda slyšela vaši představu jak by to mělo vypadat bez těch voleb.
  Díky Jana

  • Studio Plzeň napsal:

   Hezky den,
   jak by to vypadalo jinak zde probirame horem dolem – klíč je ale v poznání kritické skupiny lidi. Jen takto s tím lze něco udělat. Opravdu je třeba jít na to přes poznání a intuici a ktomu je zde na SVCS mnoho pořadů.

   P.Hlávka

 • radekc napsal:

  snad by bylo vhodne v ramci diskuze vyuzivat slovanskych principu..
  pokud se projevi absence empatie .. jak je potom realne dosahnout uslechtileho cile? je jasne, ze vzdy bude nejake pravo a povinnosti (i ve slovanske obcine ci drzave) cim se tedy pan ponert ridi, podleha stale jeste zakonum ČR jako my vsichni, nebo si jiz v tuto chvili prosazuje slovanske „zakony“, ci dokonce sve zakony? Jedna vec je poznani a vule jit nejakym smerem..a druha vec jsou moznosti a legislativa prostredi.. (at uz jakkoli spatne..nicmene..platne)

  konec poradu byl za mne tak trochu ustrel ega a neochoty jit spolecnou cestou..na druhou stranu, bychom si kazdy mohli udelat svuj porad, kde bychom prezentovali ty sve „blbosti“ bez sance na zmenu 🙂

  • Studio Plzeň napsal:

   No, myslím, že nejdůležitější je pozatek z tohoto pořadu, jak v reálu funguje, když se člověk trochu svými poznatky a prací na sobě, odtrhne od Matrixu (základního poznání) a dojde k nějkému jinému (vyššímu) ale ne stejnou měrou, jako ostatní. Pak vzniká přesně tato situace, o které již jsem mluvil mockrát…ale nyní to byl jasný důkaz. Toto je bohužel velký problém počátečních stavů vyšších poznání a děje se to bohužel u všech, kteří na sobě začnou pracovat. Nevím co s tím, snad je nutné tento počáteční vyšší stav nějak překonat další prací na sobě, protože pak již (soudě dle sebe, ale i jiných) tento problém odpadá.

   • radekc napsal:

    otazkou tedy je, zda-li je k necemu individualni poznani..znal-li neni spise kontraproduktivni a destruktivni.. vzdy budeme potrebovat nejaky pevny bod, ktery tyto individuality bude umet filtrovata a smerovat k dobru s ohledem na vetsinu..a nejaky vysledek..
    Myslim, ze je nutne, aby zacal fungovat system, ktery bude „ctit“ vetsina, ktery nebude parazitujici a bezohledny k vetsine prirozenym hodnotam.. mame kolem sebe mnoho sikovnych spoluobcanu, kteri uz investovali mnoho casu prave do zmeny systemu.. za mne je logicka a potencialni jedina „cesta“.. jit paralelne se systemem za zmenou.. neni treba krast, zabijet a provinovat se proti zakonu..je treba ukazat svetlo na konci tunelu..a to v podobe vzniku „komunity“, ktera bude respektovat soucasny „nemocny“ system a pracovat na zmene (napr kouleso, slimbach, volnik..nejlepe prusecik) Nasledne by bylo nanejvys vhodne :), prosadit funkcni referendum a pote ustavu.. mandat ve volbach patrne neni mozno za stavu penez a moci ztiskat, proto nam nezbyva nez jej ziskat postupnym rozsirovanim komunity, ktera bude urcite zalezitosti spravovat v dikci jakoby funkcniho referenda, volebniho programu a nove ustavy.. tim se postupne ukaze svemu okoli a zbytku spolecnosti, kde jsou rozdily a jak bychom mohli dosahnout nasich „cilu“ Tedy..vydat se cestou odzdola, praci na sobe ale.. s vedomim a souhlasem k nejakym vyssi principum, ktere jsou pro nas „zakonem“ Nejsem ani vzdelany ani obdaren vyssi inteligenci, nejsem schopen takovou vec realizovat..mam vsak uz dost toho marasmu kolem (jakozto i mnoho jinych lidi) a nehodlam jen stat a koukat na to, jak nam mafiani kradou nasi dustojnost, uroven a zivoty pod zadkem.. mozna by bylo zajimave, kdyz by SVCS iniciovalo nebo podporovalo nejakou takovou aktivitu s tim, ze by se pravidelne konaly porady k udalostem, ktere by takova komunita resila (mohl by to byt jeden z piliru, protoze bez medii jsme „nahrani“ koneckoncu jak SVCS, ortek, nebo nektere www jsou jiz slusnou podporou pro takovou komunitu.. .)

    • Studio Plzeň napsal:

     Hezký den,
     nechám si odpověď na jindy, nebo odpovím v nějaké budoucí interakci. je to dobrý dotaz a námět do dalšího poznávání.

     P.Hlávka studio Plzeň

 • pablohk napsal:

  Dobrý den pane Hlávka. Střípky jsou úžasné, věcné a podávané humornou formou. Doporučuji a děkuji p. Petrovi a Pavlovi. Přeji pevné zdraví. Posluchač Pavel.

 • Dobesova napsal:

  Dobrý den, poslouchám ze záznamu, takže píšu neaktuálně, ale jen mě udivuje, že někdo může věřit takovému nesmyslu, že Země je placatá. Pokud ten, kdo to vypustil mezi lidi není blázen zralý pro Chocholouška, tak je nejspíš statistik, který si ověřuje, kolik nevzdělaných hlupáků mezi námi žije. To si ale mohl ušetřit práci a zeptat se mne- přibližně tolik, kolik lidí volí Babiše, to bude stejná sorta lidí. Oceňuji, jak jste k tomu přistoupil a neodsoudil tento názor šmahem, to já bych se neudržela a řekla jim své pěkně od plic. A když už tihle blázni nejsou schopni logicky uvažovat a ani nemají základní vzdělání z oblasti fyziky, ať se aspoň kouknou na nebe, to je nebude stát tolik námahy jako přemýšlení. Nebo ať mi ti chytráci napíšou, jak si vysvětlují střídání dne a noci v případě placaté Země. Čekám odpovědi, ať se po dlouhé době zase něčemu zasměju, protože jinak tady u nás moc důvodů ke smíchu není.
  Zdravím celé Svobodné rádio a přepínám na živé vysílání.

  Jarmila Dobešová

  • Studio Plzeň napsal:

   Hezký den,
   sice to nebyl můj pořad a nevím o čem se tam hovořilo detailně, ale jsem velmi podobného názoru jako vy, pí Jarmilo. Všimněte si ale, že píši o názoru (ale můj názor na názor jistě znáte). Píši to proto, že poznatek v tomto směru nemám, a proto nemohu nic strikně vyloučit, ani potvrdit. Mnoho věcí se na první pohled(názor) jeví naprosto jasně, ale ne vždy tomu nakonec tak může býti. Vše bývá jinak…zrovna tak, když píšete, že zdravíte celé Svobodné rádio na stránkách Svobodného vysílače CS!
   za SVCS P.Hlávka

 • vladvit napsal:

  Nemáte pravdu Miloslave a pokud byste vůbec poslouchal, pak byste slyšel argumenty, PROČ tu pravdu nemáte.
  Během rozhovoru bylo na konkrétních faktech dokazováno, že NATO existenci ČR naopak ohrožuje a nikdy nebyl plán, aby naši zemi ochránilo.

 • […] ODKAZ NA ARCHIV RADIA SVOBODNÝ VYSÍLAČ SE ZÁZNAMEM ŽIVÉHO VYSÍLÁNÍ Z BOSNY. […]

 • fiijalka napsal:

  Dobrý den, moc ráda poslouchám vaše pořady, jen mám malou připomínku, pouštíte hudbu jako podklad moc hlasitě a není Vás potom slyšet. To jen tak pro info, jinak přeji krásný den a těším se na další poslech!:)

 • Miloslav napsal:

  Bezpečnost ČR je možné zajistit pouze spojenectvím s NATO nebo jiným podobně mocným celkem.

 • cendasj napsal:

  Čtvrté skupenství“ vody

  Záhadná „Supervoda“ H3O2: Co nám vědci dosud neřekli o „čtvrtém skupenství“ vody? Přinášíme přelomovou informaci zásadní pro naše zdraví.

  http://protiproud.parlamentnilisty.cz/zdravi/620-zahadna-supervoda-h3o2-co-nam-vedci-dosud-nerekli-o-ctvrtem-skupenstvi-vody-prinasime-prelomovou-informaci-zasadni-pro-nase-zdravi.htm

 • cendasj napsal:

  O vodě trochu jinak

  Nejsem odborník na danou tématiku, to však má ve spojení s tím, že rozumím přírodě a zajímám se snad o vše co se děje velkou výhodu – vidět věci jinýma očima. Nejsem svázán konvenční naukou, sbírám veškeré dostupné informace na danou tématiku, ty následně analyzuji selským rozumem a velice často docházím k překvapujícím závěrům
  Například jsem na svých stránkách napsal své pochybnosti ke vzniku vesmíru zvaný Velký třesk Netrvalo dlouho když přišla reakce z od profesora z UK, psal, že mí pochybnosti jsou správné, ale ty se na akademické půdě nepřipouští- jsou tabu Na akademické půdě se smí užívat pouze daný axiom Velkého třesku. Podobně to dopadlo, když jsem rozporoval černé díry ve vesmíru.
  Některé články s mým pohledem na určitou různorodou tématiku jsem zveřejnil na svých stránkách http://berossos.blog.cz v rubrice mé teorie
  V současnosti mě zaujalo téma VODA tak obyčejná věc, o které si myslíme, že se jí nemá cenu zabývat, protože je jí relativní dostatek Stačí otočit kohoutkem a máme ji kolik potřebujeme však o její nezávadnosti lze s úspěchem pochybovat, lze pochybovat i o tom nakolik budované nejmodernější čistírny odpadních vod, za miliardy korun vodu skutečně vyčistí a o vodě bude připravovaná beseda na počátek měsíce října
  Vážní zájemci pište na adresu berossos@seznam.cz neopomeňte uvést alespoň kraj ve kterém žíjete
  O vodě jinak než ji známe a jinak než se tvrdí lidem
  Kde hledat příčinu bleskových povodní?
  Proč hrozí katastrofické sucho v ČR?
  Kde hledat příčinu klimatických změn?
  Kde hledat příčinu tání arktických ledovců?
  Co se děje v oceánech? – o tom co není vidět a nikdo o tom nemluví jako o blížící se katastrově
  Vše souvisí se vším – voda – půda – vzduch – život

 • Jaroslav Mencl napsal:

  mILÁ PANÍ dOBEŠOVÁ.

  jSME „svobodny vysilač“ na tak dáváme názorový prostor všem, kteří nám chtějí něco říci. Faktem je, že tato kniha je vzhledem k autorovi a jeho hnutí ANO zatím jediným komplexním návrhem s dlouhodobým cílem na scéně. Také jsem to řekl při úvodním čtení, že najkde-li se jiný podobný projekt, dáme mu ve vysílači prostor. Zatím o něčem podobném nevím. Jinak je jen na našich posluchačích jak se k tomuto projektu postaví.

 • Dobesova napsal:

  Dobrý den,
  s přestávkou na rozdýchání Babišových kravin jsem si pustila další pokračování. A opět rostu. Ať už ten demagog někam zaleze a ani nevystrkuje nos z nory nebo mu ho přijdu vlastnoručně přerazit. Čtyři roky měl možnost učitelům přidat, nemá z čeho, protože on a jemu podobní republiku ožebračili a teď bude naivními sliby chytat na udičku voliče?
  Místo psaní nesmyslů ať si jde raději přepočítat státní rozpočet a zadlužení naší republiky, aby ta čísla konečně byla pravdivá. Takovému tupounovi by mělo být zakázáno cokoli, čím ovlivní život lidí u nás. Doufám, že někdo, kdo má důkazy o jeho zločinné činnosti, konečně vytáhne karty a znemožní ho, aby si v příštích volbách ani neškrtl. Radši už končím, ať nejsem vulgární ještě víc.
  Zdravím.
  Jarmila Dobešová

  • Studio Plzeň napsal:

   Asi odpovím za kolegu J.Mencla, který knihu od Babiše načítal.
   Víte, ne vždy se každému člověk zavděčí a především tehdy, když to nemusí mít ani v úmyslu. Zavděčovat se totiž svazuje ve svobodném vyjadřování. Osobně si též myslím, že Babiš již měl možnost s tím něco udělat, ale to mohli i ostatní, že? A také nyní říkají vzletné myšlenky, před volbami.
   Asi by bylo potřeba se spíše zamyslet nad systémem a zda je vůbec možné s tím tímto způsobem něco udělat. Poslechněte si spíše pořad ze dne 20.7 s Hnutím Zeitgeist – a možná leccos pochopíte…….

 • vahy napsal:

  K odbornému komentáři paní Kudláčkové nemám žádné výhrady, ale velmi mě udivuje, že Svobodný vysílač dává prostor osobě, která je reprezentantem tzv. pražské kavárny, prounijně a promuslimsky orientovaná, navíc velmi protirusky/!/ a protizemanovsky orientovaná, tedy přímo těžce v rozporu s tématy, které svobodně prezentuje Váš vysílač.

  • Studio Plzeň napsal:

   SVCS dává prostor všem, kteří mají zájem se nějak projevit. Pak máte možnost reakce na takovou osobu, neboť prakticky všechny relace jsou živé a interaktivní. Je na vás, aby jste dokázali svými poznatky odargumentovat, jak se dotyčný(á) mýlí! Nebo chcete, abychom byli hlásnou troubou nějaké politické strany, která vám zrovna vyhovuje? tak, jak to dělá SR a prakticky celý mainstream? My jsme ale opravdu Svobodný vysílač CS a naším úkolem je odhalovat skutečné úmysly osob a politických stran, kteří se nebojí na SVCS vystoupit (většina z těch. kteří by se vám asi též nelíbili, odmítají na SVCS vystoupit i když bychom je rádi s vámi konfrontovali). Je pak na vás, jak si to vyhodnotíte vy sami a k jakému poznání dojdete! Nechceme a nebudeme vám říkat, co si máte myslet. My chceme, aby jste se sami zamýšleli – a to jem možné jen porovnáváním, nikoliv jednostrannou propagandou z jakékoliv strany.
   za SVCS P.Hlávka – zakladatel a koordinátor z plzeňského studia SVCS

   • Jirinka napsal:

    Děkuji za Svobodný vysílač. Ráda Vás poslouchám. Nad tématy se zamýšlím. I nad výkladem paní M. Kudláčkové. U ní jen nechápu, kde bere tu drzost radit lidem, když nedovede poradit ani sama sobě. Jak mohu věřit jejím radám, kartám a runám, když si zjistím veřejně dostupné informace o této ženě?? O jejich nespočetných exekucích? Nebo se podívám na její veřejně přístupný FB? Na její webové stránky?
    Přesto jsem ráda, že jste jí ve veřejném prostoru dali příležitost. Možná i dalším posluchačům otevřete oči. Děkuji Vám. Jiřina

    • Studio Plzeň napsal:

     Dle mne to pí.Jiřinko píšete velmi dobře a pochopila jste čím se SVCS opravdu liší od ostatních médií.

 • Dobesova napsal:

  O sociálních dávkách to dávno víme, to se nemusíme dozvídat teď a tady od Babišetakže ať si tu svouji předvolební kampaň strčí někam. Pane Bože, kdo nám takového h…..a tady nastrčil?

 • Dobesova napsal:

  Babiš byl 4 roky u vesel.Proč nic z toho nezačal řešit a jen populisticky tlachá? Všechny výhody týkající se informativních technologií zajistil jen pro sebe a na lidi ve všem kašle. A ty různé sledovačky ať si zavede ve svých pochybných podnicích, jestli mu to tam baští, já budu klidně prát a vařit bez napojení na kdejakého blba. Ať se jde ten alibistický blbeček radši vyzpovídat ze svých nespočetných hříchů a nekecá blbiny, normálně uvažující lidé na to nejsou zvědaví a neinformovaní nebo jím zkorumpovaní idioti ať si pak brečí, až to tady schramstne všechno i s nimi.

 • cendasj napsal: