9.4.2021 - Martin Marcikán

2021-04-08 Aktuální komentáře ANS

Témata:

1) Představení Krajského klubu ANS Liberec
2) Štrasburský soud posvětil systém povinného očkování v Česku
3) Prý je těžké vystoupit z NATO, a proto to raději neuděláme

 Hosté:

Vladimíra Vítová, předsedkyně ANS
Karel Hais, 1 místopředseda ANS
Karel Redlich, předseda krajského klubu ANS Libereckého kraje

 2.

https://www.justice.cz/?clanek=strasbursky-soud-posvetil-system-povinneho-ockovani-v-ces-1Citace:

7.3.1 zajistit, aby občané byli informováni o tom, že očkování NENÍ povinné a že na nikoho není politicky, společensky ani jinak vyvíjen nátlak, aby se nechal očkovat, pokud si to sami nepřejí;
7.3.2 zajistit, aby nikdo nebyl diskriminován za to, že nebyl očkován kvůli možným zdravotním rizikům nebo nechtěl být očkován;

Parlamentní shromáždění Rady Evropy, rozhodnutí 2361 / 2021 – zde 
https://aliancenarodnichsil.cz/prohlaseni-ans-a-nd-k-protipravnimu-povinnemu-testovani-ve-firmach/

Prohlášení ANS a ND k protiprávnímu povinnému testování ve firmách

 V posledních volbách roku 2017 volilo pouze 60,84 % voličů. Na základě toho vznikla menšinová vláda, která nyní podniká nevratné kroky ničící naší zemi, její ekonomiku a zdraví obyvatelstva.

Genocida je násilný zločin a podle „Úmluvy OSN o zabránění a trestání zločinů genocidy“ z roku 1948 se dle Čl. II genocidou rozumí činy, spáchané v úmyslu zničit úplně nebo částečně některou národní, etnickou, rasovou nebo náboženskou skupinu jako takovou:

a) usmrcení příslušníků takové skupiny;
b) způsobení těžkých tělesných ublížení nebo duševních poruch členům takové skupiny;
c) úmyslné uvedení kterékoli skupiny do takových životních podmínek, které mají přivodit její úplné nebo částečné fyzické zničení;
d) opatření směřující k tomu, aby se v takové skupině bránilo rození dětí.

https://aliancenarodnichsil.cz/prohlaseni-ans-a-nd-k-protipravnimu-povinnemu-testovani-ve-firmach/

Služební slib PČR

„Slibuji na svou čest a svědomí, že při výkonu služby budu nestranný a budu důsledně dodržovat právní a služební předpisy, plnit rozkazy svých nadřízených a nikdy nezneužiji svého služebního postavení. Budu se vždy a všude chovat tak, abych svým jednáním neohrozil dobrou pověst bezpečnostního sboru. Služební povinnosti budu plnit řádně a svědomitě a nebudu váhat při ochraně zájmů České republiky nasadit i vlastní život.“

Služební slib se považuje za složený, stvrdí-li jej uchazeč svým podpisem. V případě, že uchazeč služební slib odmítne složit anebo jej složí s výhradami, jeho služební poměr nevznikne.

3.

Washingtonská smlouva – Plné znění zakládajícího dokumentu NATO 

Suverenita aliance národních sil / ANS / internetové rádio / JUDr. Karel Hais / Karel Redlich / NATO / PhDr. Vladimíra Vítová / Studio Kadaň / suverenita / SVCS / Svobodný vysílač CS /