24.5.2021 - Martin Marcikán

2021-05-23 Hrozby nanomedicíny – I. díl / Přirozenost # 78

I když má nanomedicína obrovský léčivý potenciál, je možné ji – stejně jako jiné vynálezy lidstva – zneužít. Vědci plánují nasadit proti akutnímu respiračnímu syndromu vyvolanému koronavirem tzv. nanohouby. Ve vojenském výzkumu vyvinuli bezdrátově komunikující implantovatelný hydrogel „měřící“ hodnoty glukózy a kyslíku, který se dá aplikovat při očkování. Papež prohlásil, že z morálního hlediska by se měl každý dát očkovat a nehazardovat se životem a zdravím svým i jiných. Vakcíny přitom běžně obsahují nanohliník a další nanonečistoty. Navíc narychlo připravené a globálně nasazené mRNA vakcíny mnozí odborníci označují za pochybné. Vojenská a civilní nanomedicína abiomedicína fůzují, aby co nejlépe plnili očekávání investičního velkokapitálu.

časopis Zem a vek – únor 2021

Nanotechnologie v medicíně: značný potenciál i rizikaPatrik Sloboda

Problematika církve a očkování –  Peter Grečo

Katolická církev nemá papeže, je stav sede vacante 

Papežský úřad okupuje a v čele katolické církve dnes stojí největší
arcikacíř všech dob, Jorge Bergoglio, tzv. František. Propaguje
modlářství (2019), legalizaci soužití sodomitů (2020) i čipizaci (2020).
Kdo se mu podřizuje, zrazuje tím Krista i cestu spásy a jde cestou do
věčné záhuby. Je paradoxem, že kdo v katolických kruzích řekne pravdu o
Bergogliovi, je okamžitě ocejchován jako největší nepřítel církve. Mnozí
katolíci se domnívají, že když hájí Františka Bergoglia, hájí tím Ježíše
Krista. Dnes je to ale pravý opak. Kdo hájí arcikacíře Františka, staví
se tím proti Kristu. Protože v papežském úřadě je heretik, proto
katolická církev nemá papeže. Nyní je stav sede vacante! Trvá po celou
dobu, co heretik okupuje úřad. Jidáš a zrádce Krista v žádném případě
nemůže být viditelným zástupcem Krista. 
Když apoštol Petr vyznal Kristovo božství (Mt 16,16), Ježíš ho na
základě tohoto vyznání nazval skálou. Každý nástupce Petra má být tou
skálou, která reprezentuje a chrání pravověrné učení. Pokud však ten,
který zastává Petrův úřad, místo toho hlásá heretické učení, dopadá na
něj Boží anathema – vyloučení z Kristovy církve (Gal,1,8-9). 
Co dnes má dělat pravověrný biskup, kněz i upřímný katolík? Chce-li
spasit svou duši, musí poslouchat učení Ježíše Krista, a proto nemůže
poslouchat arcikacíře Bergoglia a podřizovat se mu. 

+ Eliáš 
Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu 

+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr 
Biskupové sekretáři 

16. 3. 2021 

——————————————————————————————— 

List nejen polským biskupům a kněžím v postu 2021 

Vážení biskupové a kněží Polska, 
Polsko je vystaveno velkému tlaku k přijetí mRNA vakcíny a realizace
Velkého resetu, jehož konečným výsledkem má být likvidace křesťanství i
polského národa. 
Stav, ve kterém se tyto dny nachází Polsko a téměř celý svět, by nemohl
nastat, kdyby církev byla tím, čím má být: sloupem pravdy, světlem světa
a solí země. Zlom nastal už na II. vatikánském koncilu. Vlády v církvi
se ujal duch aggiornamenta se světem. Dnes žneme ovoce. Velká vina
dopadá nejen na koncilní, ale i na pokoncilní papeže. První dva zlom
zosnovali a ti druzí ho prosazovali, každý svým způsobem. Je výsměchem,
že za to byli tři z nich prohlášeni apostatou Bergogliem za svaté. Pokud
by jejich úřad zastával skutečně světec, jako byl sv. Pius X., proces
destrukce by se zastavil. 
Polští teologové bohužel v pokoncilní době šilhali po falešné úrovni
německých heretiků, ohromovali seminaristy těmito „teologickými
velikány“ a snažili se jim aspoň částečně vyrovnat. Ovoce tzv. prestižní
německé teologie dnes vidíme v přijímání největších herezí a morální
dekadenci, dokonce ve formě schvalování sňatků sodomitů v německých
chrámech. Proti těmto apostatickým aktivitám německých biskupů se
postavili polští biskupové na Ukrajině v čele s arcibiskupem Mokrzyckim. 
Tragédií však je, že legislativní agendu sodomie prosazuje především
nynější tzv. „Svatý otec“ František. Zneužil k tomu i Synodu o mládeži
(2018) i Synodu biskupů (2019). Rovněž veřejným výrokem, který nikdy
neodvolal, se přímo zasadil za legalizaci soužití sodomitů (2020). Tento
„Svatý otec“ se vysmál z 1. přikázání Dekalogu, když ve Vatikánu
intronizoval démona Pačamamu a zúčastnil se i magického obřadu. Brzy
nato začal neústupně prosazovat genocidní vakcinaci, a to pro všechny.
Postavil se tím proti čestným odborníkům v medicíně, kteří jsou hlasem
svědomí a bijí na poplach před nebezpečnou vakcínou, která narušuje
lidský genom, tedy lidskou přirozenost jako takovou, a navíc je součástí
procesu čipizace. Bergoglio tvoří jednotu s genocidním plánem Gatese a s
ostatními, kteří prosazují Velký reset. Gates prohlásil: „Odvedeme-li
dobrou práci s vakcínami, (v první etapě) snížíme populaci o 10-15%“, to
znamená o 1 miliardu. Římský klub však už veřejně mluví o genocidním
plánu 6 miliard. Celosvětová vakcinační kampaň, prosazovaná apostatickým
Vatikánem, směřuje nejen ke genocidě, ale i k čipizaci. Už dnes se proto
rozhoduje: buď jsi na straně Krista, anebo antikrista. Bible varuje před
přijetím čipu trestem ohnivého jezera. 
Každý biskup ať na základě naléhavého varování čestných odborníků v
medicíně vyzve věřící ve své diecézi, aby nebezpečnou vakcínu
nepřijímali a naopak, aby před ní varovali i své okolí. Sami výrobci
přiznali, že vakcína nechrání organismus před infekcí ani nezabraňuje
jejímu přenášení. Pro katolický svět je zahanbením Tanzanie, kde právě
katolický prezident radikálně odmítá lockdowny i vakcíny. Spoléhá na
Boha a na místní prostředky, ne na Gatese a spol. Cílem umělé pandemie
není zdraví, ale zotročení a genocida. 
Každý polský kněz ať rovněž podle svého svědomí, bez toho, že by čekal
na biskupa, varuje před nebezpečnou vakcínou proti covidu. Každý musí
začít nazývat lež lží a pravdu pravdou, to je základní projev pokání,
které po nás vyžaduje zvláště tato historická postní doba 2021. 
Co se týče sodomie, Boží slovo za ni ukládá nejtěžší tresty (srov. 2Pt
2,6, Juda 7). Arcibiskup Viganò odvážně ukázal na zločiny homosexuální
sítě na nejvyšších místech v církvi i na to, že tzv. Svatý otec ji
kryje. Vyzval ho proto k abdikaci. 
Jaká je pravdivá diagnóza stavu církve? 
Je „Svatý otec“, tzv. František, apostatou a heretikem, ergo neplatným
papežem? Anebo je platným papežem, i když prosazuje sodomii, modlářství
s Pačamamou a genocidní program skrze mRNA vakcinaci? Odpověď je
naprosto jasná. Jako apostata a heretik je neplatným papežem. Dle Božího
slova Gal 1,8-9 a dle věroučné buly Pavla IV. Cum ex apostolatus officio
je vyloučen z církve, tedy není ani katolíkem, ani křesťanem. Je zrádcem
a Jidášem. A k této realitě se musí každý katolický biskup i každý
katolický kněz před Bohem a před církví zodpovědně postavit a vyvodit
jasné důsledky. Znamená to, že tomuto zrádci Krista se nesmí žádný
katolický biskup ani kněz podřizovat, ale musí se od něj oddělit, jinak
s ním zůstává v duchovní temnotě a pod prokletím. 
Kéž by se našli aspoň dva nebo tři biskupové z Polska a s nimi i skupiny
odvážných kněží, kteří by se distancovali od pohoršující apostaze
Vatikánu! Pokud je biskupská konference Polska podřízena arciheretiku
Bergogliovi, padá skrze ni prokletí na celé Polsko. Pokud se od
Bergoglia oddělí, přijde požehnání nejen na polskou církev, ale i na
celý polský národ. 
Z bolestného pohledu na apostazi Bergoglia je třeba vidět i neplatnost
svatořečení Jana Pavla II. Bergoglio je heretik, a proto vše, co koná,
je neplatné. Bergogliovo svatořečení Jana Pavla II. je neplatné. Navíc,
kdyby byl Jan Pavel II. opravdu světcem, postavil by se proti herezím
modernismu. Tyto hereze se však naopak za jeho pontifikátu nejvíce
rozšířily. Světec by se postavil i proti šíření neopohanství. Jan Pavel
II. však pohanství otevřel dveře církve dokořán, a to precedentně v
Assisi v roce 1986. 
Podmínky k duchovnímu probuzení a záchraně Polska: 
Ať každý biskup i každý kněz, bez jakýchkoli nařízení shora, sám začne
pokání od sebe a vyzve k němu i všechny, za které má zodpovědnost.
Polsko může zachránit jedině Bůh. Kromě pokání je podmínkou záchrany
modlitba. „Nezjedná Bůh právo svým vyvoleným, kteří k němu dnem i nocí
volají, i když jim s pomocí prodlévá? Ujišťuji vás, že se jich brzo
zastane“. (Lk 18,7n) 
V těžkých situacích křesťané drželi modlitební stráže s cílem vytvořit
nepřetržitou modlitbu. Jedna stráž potřebuje k obsazení dne 23 lidí,
protože jedna hodina je společná pro všechny, a to od 20 do 21 hodin.
Toto je vyzkoušená praxe (viz http://vkpatriarhat.org/cz/?p=31458). Kéž
se každý biskup, každý kněz i každý křesťan začlení do modlitební
stráže! Ať ji tvoří rodiče i děti, důchodci i mladí lidé. Vyzkoušejte
Boha! On vás nezahanbí. Polsko bude zachráněno! 
Církev pod vedením papežského Jidáše zatím intenzivně spolupracuje na
duchovní i fyzické autogenocidě lidstva. Pokud Polsko začne konat
pokání, nastane probuzení nejen v polské církvi, ale i v celém národě!
Tím se stane příkladem pro celou katolickou církev i pro celý svět.
Satanizace spojená s Velkým resetem, vakcinací a čipizací bude
zastavena. Především zde jde o věčnou spásu milionů! Vážení polští
biskupové a kněží, uvědomujete si tuto zodpovědnost před Bohem? 

Závěr: Co máte v rámci pokání konat vy, polští biskupové a kněží, v
postní době 2021? 
1) Vyzvat polskou veřejnost k odmítnutí nebezpečné mRNA vakcíny. 
2) Oddělit se od apostaty Bergoglia. 
3) Přiznat neplatnost kanonizace Jana Pavla II. 
4) Zorganizovat a zapojit se do vytvoření nepřetržitých modlitebních
stráží. 
V Kristu 

+ Eliáš 
Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu 

+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr 
Biskupové sekretáři 

9. 3. 2021 

Touto výzvou se skrze nás Pán a Spasitel, Ježíš Kristus, neobrací pouze
k biskupům Polska, ale i na každého biskupa a kněze katolické církve! 

Byzantský katolický patriarchát (BKP) je společenství mnichů, kněží a
biskupů, žijících v klášterech. V čele BKP stojí patriarcha Eliáš s
dvěma biskupy-sekretáři +Timotejem a +Metodějem. BKP povstal z potřeby
hájit základní křesťanské pravdy proti herezím a apostazi. Pseudopapeže
Bergoglia neuznává a nepodřizuje se mu.

Přirozenost COVID-19 / COVID-podvod / internetové rádio / nanobotizace / nanomedicína / nanorobotičtí informační paraziti / nanotechnologie / Patrik Sloboda / Peter Grečo / Přirozenost / Studio Kadaň / SVCS / Svobodný vysílač CS / Zem a vek /