31.8.2020 - Martin Marcikán

202-08-30 Necenzurované.net # XXXVI – Simona z Mallorky / Studio Kadaň

Čtení z knihy Základy sociologie

5.7. Hypotéza o existenci Boha a životní praxe: víra jako složka vnímání a chápání světa, mravně-etická podmíněnost výsledků poznávací a tvůrčí činnosti

5.8. Ještě jeden aspekt fungování principu „praxe je kritériem pravdy“: //Podle vaší víry se vám staň.//

Přirozenost Bůh / Necenzurované / Necenzurovane.net. / praxe / Simona / Simona Schubert-Sebova / Simona z Mallorky / Základy sociologie /

Komentáře

 • bobo napsal:

  Děkuji za odpověď ale přece jen je potřeba vědět že izajáš hovoří o tom , že Bůh o svých ctitelích říká toto: “ jste moji svědkové, je Jehovův výrok. Můj sluha, kterého jsem vyvolil,,. Jestliže vydávají svědectví o jménu Boha a Bůh je sám nazývá svými svědky, nejsou zcela jistě žádnými opovážlivci, kteří by si boží jméno nějakým ne uctivým způsobem vykládali nebo přivlastňovali. První svědek Jehovův byl Ježíš a on sám to ve Zjevení Jana říká: „to říká amen, věrný a pravý svědek, počátek božího stvoření „.. Jehova má svědky nejenom v nebi ale i na zemi, jinak si myslím že svědkové nejsou satanisty protože satan je jejich úhlavní nepřítel ale můžete tomu věřit. Nadávky nebyly určený vám. Porca bestia je satan a jeho démoni. Hezký den.

  • Simona napsal:

   Církevní organizace Svědkové Jehovovi patří k řadě Církevních Organizací sloužících k izolování a polapení lidí tíhnoucích k Bohu a nebo se silnou potřebou patřit do nějaké duchovní společnosti. Nenechte se ale rouškou křesťanství mýlit, Svědkové Jehovovi vyloučí každého, kdo se odváží vzývat pravého Ježíše. Ježíš Kristus je podle tohoto učení jen anděl a jeho Božství zásadně neuznávají. Duch Svatý v podání této organizace není živou bytostí, Božím Duchem, ale jen energií, tím vším naplňují Biblický verš o nesení jiného evangelia, doslovně tedy lživé informace.

   Církevní Organizace Svědkové Jehovovi člověka izoluje, odřízne od okolního světa a pak ho vydírá, že pokud nebude poslušný, nemilosrdně ho vyloučí. Tedy klasický postup sekty. A proč to vlastně sekty dělají? Opravdovým důvodem jejich existence, nejsou peníze, ačkoliv to tak na první pohled tak vypadá. Je jím služba duchu Bezbožnosti. V tomto případě se jedná o velice efektivní odvádění lidí od poznání Pravdy metodou vydávání se za křesťanskou církev.

   2K 11,4 Když někdo přijde a zvěstuje jiného Ježíše, než jsme my zvěstovali, nebo vám nabízí jiného ducha, než jste dostali, nebo jiné evangelium, než jste přijali, klidně to snášíte!

   Ga 1,7 Jiné evangelium ovšem není; jsou jen někteří lidé, kteří vás zneklidňují a chtějí evangelium Kristovo obrátit v pravý opak.

   Ga 1,8 Ale i kdybychom my nebo sám anděl z nebe přišel hlásat jiné evangelium než to, které jsme vám zvěstovali, budiž proklet!

   Ga 1,9 Jak jsem právě řekl, a znovu to opakuji: Jestliže vám někdo hlásá jiné evangelium než to, které jste přijali, budiž proklet!

   Každý svědek Jehovův také musí okamžitě změnit svou víru na základě tzv. “nové pravdy” v momentě, kdy je uveřejněna v literatuře této organizace, tedy primárně v časopise Strážná věž. Pokud nebude ochoten takové nové učení přijmout a přizpůsobit se mu, bude za to vyloučen.

  • Simona napsal:

   Nesnášíš náboženství? Bůh také!
   Nesnášíš náboženství? Bůh také

   Většina ateistů má jistě za to, že křesťané jsou nějací šířitelé jakéhosi spasení, chodí do kostela uctívat papeže nebo se shromažďují ve sborech a tam plánují příchod Aštara Šerana s Ježíšem v patách nebo rozdávají časopisy Strážná Věž, které píší o příchodu Ježíše a proto musíte podepsat přiloženou smlouvu o odevzdání svého majetku a žít v celibátu a tak podobně. Že křesťané jsou otravní a nepříjemní lidé, násilně vnucují své náboženství, stále dodržují spoustu a spoustu zákonů, jsou svázáni desaterem a neumějí si pořádně užívat života.

   Takto to opravdu není. Kristova Církev není žádná lidská Organizace, která má jméno a svou budovu. Například Katolíci, Jehovisté, Vesmírní Lidé a podobné ohavnosti. Každé náboženství a k němu příslušná lidská Organizace má totiž své (lživé) učení odvozené z Bible nebo jiných spisů.

   V Bibli se ale nepíše o chození do kostelů, autoritě papeže, modlení se k Panně Marii a jiným zemřelým osobám (takzvaným svatým), modlení se s růžencem, uzavírání se do klášterů, očekávání příletu kosmické lodi, která nás spasí, upalování čarodějnic, povinném celibátu nebo nějakém přehnaném uctívání a strachu před hrozivým Bohem všeho zla, který vás za hřích pošle do pekla. Dokonce i krucifix s Ježíšem není pro pravé křesťanství košer.

  • Simona napsal:

   Boží Syn, který přišel v těle na tento svět, aby se stal smírnou zástupnou obětí za hříchy lidí a ohlásil lidem Boží království. Ti, kdo v Něho uvěří a rozhodnou se následovat Jeho učení, se stávají kristovci (křesťany). Jsou smířeni s Bohem a jestliže si až do konce zachovají čistou víru a vydanost Bohu, obdrží věčný život. Během života zde na Zemi se stávají kněžími Boha a kralují s Ježíšem.

   Principem je, že lidé nemilující pravdu se sami odsuzují nevírou v Ježíše Krista. Jinými slovy, nemohou se prezentovat jako milovníci Boha, a přitom nebýt následníkem Božího Syna.

   1. Petrův 2,9 Vy však jste ‚rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid náležející Bohu‘, abyste hlásali mocné skutky toho, kdo vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla.

   Jestliže vám nestačí slyšet o Ježíši pravdu, budete nuceni zvolit některou ze Satanem nabízených lží. Pak ale nemůžete očekávat, že tyto lži vás dovedou ke stejnému cíli (věčnému životu) jako víra ve skutečného Ježíše Krista.
   Matouš 12, 24-28 Když to slyšeli farizeové, řekli: „On nevyhání démony jinak než ve jménu Belzebula, knížete démonů.“ Protože znal jejich smýšlení, řekl jim: „Každé království vnitřně rozdělené pustne a žádná obec ani dům vnitřně rozdělený nemůže obstát. A vyhání-li satan satana, pak je v sobě rozdvojen; jak tedy bude moci obstát jeho království? Jestliže já vyháním démony ve jménu Belzebula, ve jménu koho je vyhánějí vaši žáci? Proto oni budou vašimi soudci. Jestliže však vyháním démony Duchem Božím, pak už vás zastihlo Boží království.
   ————
   Skutečné křesťanství je osobní vztah Boha s člověkem, náboženství jsou lidským vynálezem. Ježíš nepřišel založit náboženství, ale ustanovit svou Církev. Tato Církev není totožná s lidskými církevními organizacemi, ale tvoří ji všichni opravdoví následovníci Ježíše Krista.
   —————
   Lukáš 16,15 Řekl jim: „Vy před lidmi vystupujete jako spravedliví, ale Bůh zná vaše srdce: neboť co lidé cení vysoko, je před Bohem ohavnost.

   Lukáš 11, 43-46 Běda vám farizeům! S oblibou sedáte na předních místech v synagógách a líbí se vám, když vás lidé na ulici zdraví. Běda vám! Jste jako zapomenuté hroby, po nichž lidé nahoře chodí a nevědí o nich.“ Nato mu jeden ze zákoníků odpověděl: „Mistře, když toto říkáš, urážíš také nás!“ On mu řekl: „I vám zákoníkům běda! Zatěžujete lidi břemeny, která nemohou unést, a sami se těch břemen nedotknete ani jediným prstem.

   Matouš 23,27 Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Podobáte se obíleným hrobům, které zvenčí vypadají pěkně, ale uvnitř jsou plné lidských kostí a všelijaké nečistoty.

   Jan 2,13-16 Byly blízko židovské Velikonoce a Ježíš se vydal na cestu do Jeruzaléma. V chrámu našel prodavače dobytka, ovcí a holubů i penězoměnce, jak sedí za stoly. Udělal si z provazů bič a všecky z chrámu vyhnal, i s ovcemi a dobytkem, směnárníkům rozházel mince, stoly zpřevracel a prodavačům holubů poručil: „Pryč s tím odtud! Nedělejte z domu mého Otce tržiště!“
   ——
   Satan se ze všech sil snaží, aby lidé přijali některou z jeho lživých nabídek a rozhodli se jí věřit. Bůh Satanu dovoluje nabízet tyto bludy těm, kteří nemilují pravdu, aby si každý mohl vybrat tu lež, která se mu zamlouvá. Tak lidé sami nad sebou vynášejí soud, když odmítají milovat pravdu a volí lež podle svého naturelu. Přijímají tak nejrůznější démonská učení a následují falešné mesiáše, kteří je nemohou přivést k věčnému životu s Bohem.

   K Otci vede jediná cesta, a tou je skutečný Ježíš Kristus.

   • Simona napsal:

    napsal Raymond V. Franz

    Svoboda je nepostradatelnou součástí ryzího křesťanství. Hledání křesťanské svobody je pokračováním knihy Krize svědomí. Ukazuje, jak v minulosti proniklo nahlodávání této svobody do raného křesťanství a jak se objevuje v církvi i dnes. Na příkladu svědků Jehovových je ukázáno, jak se loajalita k organizaci může stát důležitější než víra. Mnozí křesťané musí řešit podobné problémy, když se ve své církvi snaží skloubit hlas svého svědomí s loajalitou, odpovědností a svobodou. Hledání křesťanské svobody je kniha, která přivede čtenáře různých vyznání k zamyšlení nad tím, jak hluboce si váží své křesťanské svobody, a jak svobodnými ve svém náboženství opravdu jsou. Kniha není určena jen zájemcům o pozadí víry svědků Jehovových, ale upozorňuje i v obecné rovině, jak mechanismus manipulace může působit v jakékoliv skupině.

    „Jsme svobodní, když naše jednání není vynucováno žádnými pravidly. K dosažení schváleného postavení v křesťanském sboru existuje cesta, která je vznešenější než cesta zákonů a pravidel. Závažný problém, který zde předkládám, se zdaleka netýká jenom náboženské skupiny, o které pojednávám. Dotýká se samotné podstaty dobrého poselství o Božím synu, Ježíši Kristu.“

    – Raymond Franz

  • Simona napsal:

   Raymond Franz prošel všemi stupni hierarchie v organizaci svědků Jehovových. Od dětství vyrůstal ve významné rodině svědků. Jeho strýc se stal později prezidentem Společnosti Strážná věž (vydavatelská společnost svědků). Léta strávil v misionářské službě v Karibiku, kde se například v Dominikánské republice setkal v roce 1956 i s nechvalně známým diktátorem Trujillem, když mu s nasazením vlastního života osobně předával petici za zrušení zákazu svědků Jehovových. V roce 1971 se dostal do ústředí svědků v newyorském Brooklynu, kde pak působil 9 let jako člen nejužšího vedení tzv. vedoucího sboru svědků Jehovových. Krátce poté, co z funkce rezignoval, byl v roce 1981 ze společenství svědků exkomunikován.

   Je dosud jediným, kdo promluvil o rozhodovacích mechanismech několikačlenného vedoucího sboru, který silně ovlivňuje životy více než sedmi miliónů svědků Jehovových na celém světě. O svých zkušenostech ze zákulisí organizace napsal knihy Krize svědomí a Hledání křesťanské svobody, které byly přeloženy také do češtiny.

   Po své exkomunikaci, kromě sepsání dvou knih, cestoval Raymond Franz téměř 30 let po Spojených státech a navštívil také mnoho zemí světa, kde se účastnil přednášek a vysvětloval změnu svého postoje ke svědkům.

   Když navštívil v říjnu 2007 Prahu, bylo patrné, že mu ani tak nejde o propagaci svých knih a svých myšlenek, jako o „předání ducha“. Chtěl se setkat s lidmi, kteří jsou bývalými svědky a kteří participují v různých skupinách, které se zabývají pomocí obětem autoritářsky vedených společenství. Jeho hlavním poselstvím a oním „duchem“, který předával, byly myšlenky týkající se odpuštění, smíření a trpělivosti. Dával si vždy velký pozor na to, aby neříkal o svědcích nic znevažujícího. Z jeho úvah bylo zřejmé, že nejde cestou nenávisti a pomsty. Chtěl jim pomoci. A láskyplně označoval lidi, kteří jsou stále v mašinérii organizace svědků a kteří třeba i způsobují druhým bolest, jako „oběti obětí“. Současní představitelé svědků, ať na místní sborové úrovni nebo i v celosvětovém ústředí, nejsou autory represivního systému, který svědkové mají. Jsou již několikátou generací, která se stala obětí totalitního způsobu uvažování. Jedinec jen velmi obtížně může opustit tento systém, a to jen za cenu ztrát mnoha životních jistot a letitých přátel. Raymond Franz nechtěl z tohoto důvodu útočit na současné svědky, ale chtěl jim jako obětem poskytnout první pomoc. V České republice i na celém světě jsou tisíce bývalých svědků, kteří vděčí právě Raymondu Franzovi a jeho knihám za procitnutí a osvobození z totalitního společenství.

   R.V. Franz zemřel 2.6.2010 ve věku 88let ve Winstonu v Georgii ve Spojených státech.

   Michal M. Malý, 7.7.2010
   (Článek vyšel v časopise Dingir, č.2, 2010)

 • bobo napsal:

  Pokračování… Důležitost božího jména je i v Ježíšově příkazu:,,Budete se tedy modlit takto. Otče náš, buď posvěceno tvé jméno,,. Všimněte si, že v modlitbě se modlíme o posvěcení božího jména na 1. místě. Jak ho chcete posvětit když ho nebudete používat, vyslovovat? Ezechiel kdysi dávno napsal. ,,A stane se, že každý, kdo vzývá Jehovovo jméno, bezpečně vyvázne,,. Nezlobte se na mne, ale potřebujete se vzdělat v božím slově, jen tak vás Jahve bude moci zachránit. Neznabozi mají svůj úděl popsán hodně nepěkně v Bibli. ,, Přitom je spravedlivé od našeho Pána, aby byli zničeni ti, kteří neznají Boha a kteří neposlouchají dobrou zprávu o našem Pánu Ježíši,,. Ono chtít změnit Bohu jméno, protože se nám to nehodí, připustit že ti kazatelé co jitří svědomí bezbožným a falešným křesťanům by mohli mít pravdu, to je podle mne troufalost, ne jen neznalost. Přeji vám, abyste studiem Bible unikla z Ďáblovy léčky, do níž jste byla zaživa chycena, jak praví apoštol Pavel.

  • Simona napsal:

   Jména končící na YAH:

   #29 Abijah (AbiYAH – můj Otec je YAHUWAH)

   #138 Adonijah (AdoniYAH – můj pán je YAHUWAH)

   #223 Uriah (UriYAH – můj plamen je YAHUWAH)

   #274 Ahaziah (AchazYAH – vlastnictví YAHUWAHOVO)

   #452 Elijah (EliYAH – můj Eloah je YAHUWAH)

   #3414 Jeremiah (YirmeYAH – vyvýšen YAHUWAHEM)

   #5662 Obadiah (ObadYAH – Služebník YAHUWAHA)

   #6846 Zephaniah (TsephanYAH – skrytý YAHUWAHEM)

   #2899 Tob-adonijah (Tob AdoniYAH – potěšení pro mého pána YAHUWAHA)

   Jména začínající s YAHU:

   #3059 Jehoahaz (YAHUachaz – YAHUWAH uchopil)

   #3075 Jehozabad (YAHUzabad – YAHUWAH dotoval)

   #3076 Jehohanan (YAHUchanan – YAHUWAH si oblíbil)

   #3078 Jehoiada (YAHUyakin – YAHUWAH-znám)

   #3079 Jehoiakim (YAHUyaqim – YAHUWAH pozvedne)

   #3088 Jehoram (YAHUram – YAHUWAHEM pozvednut)

   #3085 Jehoadah (YAHUaddah – YAHUWAHEM ozdoben)

   #3092 Jehoshaphat (YAHUshaphat – YAHUWAHEM souzen)

   #3100 Joel (YAhwEl – YAHUWAH je jeho El [Bůh])

   Jména s YAHU uprostřed:

   #454 Elihoenai (ElYAHUenai – k YAHUWAHOVI jsou mé oči)

   Existuje daleko více jmen, která používala El jako odkaz na „Yahuwaha“.

   Elisabeth – Elisbet: El přísahy
   Ezekiel – YechzqEl: El posilní
   Gabriel – Gabriy’El: Muž Ela
   Michael – Miyka’El: Kdo je jako El?
   Mishael – Mysha’El: Kdo je co El je
   Samuel – Shemuw’El: Uslyšen Elem
   Daniel – DaniEl: Soudce Ela

 • bobo napsal:

  Ola, paní Simono. Mama mia,porka bestia,snad vás satan nesežral ještě celou? Říkáte že Bůh se nejmenuje Jehova. Už i ta satanova cirkev katolická napsala v ekum. překladu v poznámce pod čarou ve vysvětlivkách ve stati ,, Jména,, – , že,, Jméno JEHOVA připomínalo Izraeli Boha blízkého, spasitele. Podle staré české tradice jméno JEHOVA nahrazujeme slovem ,,Hospodin,,. I na mostě na Karláku je na kříži JHVH, Boží jméno, což je důkaz že Židé Boží jméno zapomněli, neboť si vymysleli ptákovinu, že Boží jméno se nesmí vyslovovat a tak místo souhlásek psali jen tečky. Dále tvrdíte že Bůh se jmenuje Jehošua. To opravdu myslíte vážně, takto se shazovat? Nastudujte si Hebrejštinu. Boží jméno se vyslovuje ve všech zemích podobně…JEHOVA. EOVA. Íehová. Je to hebrejské jméno a jeho význam je:,, působí aby se stalo,,. A jméno Ježíše je Jehošua a význam je :,, JEHOVA je moje záchrana,, . Tolik výkladové slovníky Encyklopedia Britanica a Encyklopedia Catolica. Víte, mám pocit, že chcete posluchačům předat vědomosti ale jdete na to moc zbrkle. Boží jméno je velmi důležité znát a používat. JEHOVA řekl, že:,, Nikomu nedám svou slávu, ani chválu rytinám,,. Falešný Babylon, (dnešní církve v ekumenu) vyřvávají HALELUJAH, ale neuvědomují si, že to znamená- Chvalte Jehovu…

  • Simona napsal:

   JEHOVA -NENI SPRAVNE MENO!!ZEL!!
   SPRAVNE ZNENI BOHA JHVH JE:YAHUWAH“!!

   „Tomu, jenž vítězí, . . . dám jemu kamének bílý, a na tom kaménku jméno nové napsané, kteréhož žádný neví, než ten, kdož je přijímá.“ (Zjevení 2,17)

   „Kdo zvítězí, . . . napíšiť na něm jméno . . . Mého . . . [Eloaha] a jméno města Nový Jeruzalém, . . . i jméno své nové.“ (Zjevení 3,12)

   Bible obsahuje mnoho, mnoho zaslíbení pro ty, kdo zdědí věčný život. Jedno z nejkrásnějších, avšak nejméně pochopených, je zaslíbení toho, že boží jméno bude napsáno na čele každého, kdo zvítězí. Protože většina lidí nechápala, co takové zaslíbení znamená, zaslíbení bylo přehlíženo. Jedná se však o jedno z nejvíce povzbudivých a naději dodávajících zaslíbení v Bibli.

   Jména jsou používána, aby identifikovala jednotlivce, rodiny a kmeny. V mnoha kulturách přejímá nevěsta po svatbě příjmení (jméno rodiny) svého manžela. V několika málo kulturách přejímá muž příjmení nevěsty. Smyslem však je, aby jejich jména byla spojena, protože oni dva jsou nyní považováni jako „jedno tělo“. (Genesis 2,24)
   ——
   Jména končící na YAH:

   #29 Abijah (AbiYAH – můj Otec je YAHUWAH)

   #138 Adonijah (AdoniYAH – můj pán je YAHUWAH)

   #223 Uriah (UriYAH – můj plamen je YAHUWAH)

   #274 Ahaziah (AchazYAH – vlastnictví YAHUWAHOVO)

   #452 Elijah (EliYAH – můj Eloah je YAHUWAH)

   #3414 Jeremiah (YirmeYAH – vyvýšen YAHUWAHEM)

   #5662 Obadiah (ObadYAH – Služebník YAHUWAHA)

   #6846 Zephaniah (TsephanYAH – skrytý YAHUWAHEM)

   #2899 Tob-adonijah (Tob AdoniYAH – potěšení pro mého pána YAHUWAHA)

   Jména začínající s YAHU:

   #3059 Jehoahaz (YAHUachaz – YAHUWAH uchopil)

   #3075 Jehozabad (YAHUzabad – YAHUWAH dotoval)

   #3076 Jehohanan (YAHUchanan – YAHUWAH si oblíbil)

   #3078 Jehoiada (YAHUyakin – YAHUWAH-znám)

   #3079 Jehoiakim (YAHUyaqim – YAHUWAH pozvedne)

   #3088 Jehoram (YAHUram – YAHUWAHEM pozvednut)

   #3085 Jehoadah (YAHUaddah – YAHUWAHEM ozdoben)

   #3092 Jehoshaphat (YAHUshaphat – YAHUWAHEM souzen)

   #3100 Joel (YAhwEl – YAHUWAH je jeho El [Bůh])

   Jména s YAHU uprostřed:

   #454 Elihoenai (ElYAHUenai – k YAHUWAHOVI jsou mé oči)

   Existuje daleko více jmen, která používala El jako odkaz na „Yahuwaha“.

   Elisabeth – Elisbet: El přísahy
   Ezekiel – YechzqEl: El posilní
   Gabriel – Gabriy’El: Muž Ela
   Michael – Miyka’El: Kdo je jako El?
   Mishael – Mysha’El: Kdo je co El je
   Samuel – Shemuw’El: Uslyšen Elem
   Daniel – DaniEl: Soudce Ela

   • Simona napsal:

    A DODAM ESTE:BOH VIE,AKO MA SO SVOJIM MENOM NARABAT,A „JEHOVOVY SVEDKOVIA“SI DALI MENO „AKOZE“PO BOZIM MENO,KEDZE TATO NABOZENSKA DENOMINACIA JE SATANOVA ORGANIZACIA A VEDIE ICH SATANSKY DUCH,BOH BY TO NEDOVOLIL,ABY JEHO MENO BOLO ZNEUCTENE!!TAKZE TREBA SI VECI RIADNE NASTUDOVAT,A NIE HNED TU POUZIVAT NADAVKY A SPROSTE INVEKTIVY!ALE AJ TAK DAKUJEM,ZE MA POCUVATE!
    S POZDRAVOM
    SIMONA S.