11.1.2021 - Martin Marcikán

2021-01-10 Necenzurovane net – Simona z Mallorky XXXXVII – Znamení šelmy, COVID – Igor

CZ Znamenie šelmy, RFID čip, Malá doba súženia – Prof. Dr. Walter Veith
 
 
Zaočkovaný COVID-19 vakcínou: „Zabili Boha, necítim Boha, moja duša je mŕtva“ 

 
DANIEL – Tajemství ukončena, pečetě rozlomeny

Přirozenost Covid 19 / Igor / Necenzurované / Necenzurovane.net. / Simona / Simona Schubert-Sebova / Simona z Mallorky / SVCS / znamení šelmy /

Komentáře

 • Simona napsal:

  Trest hriešnikov:“
  Vy však, čo ste opustili Pána,
  čo ste zabudli na môj svätý vrch,
  čo ste, prestierali stôl pre Gada
  a napĺňali nápoj Ménimu,
  určím vás pod meč,
  všetci sa zhrbíte na popravu,
  lebo som volal, a neodpovedali ste,
  hovoril som, a nepočúvali ste,
  lež robili ste, čo je v mojich očiach zlé,
  a vyvolili ste si, čo som nechcel.“
  Preto Pán, Jahve, hovorí takto:
  „Hľa, moji sluhovia budú jesť
  ale vy budete hladovať,
  hľa, moji sluhovia budú piť,
  ale vy budete žízniť,
  hľa, moji sluhovia sa budú radovať,
  a vy sa budete hanbiť,
  hľa, moji sluhovia budú plesať
  od blaženosti srdca,
  vy však budete volať
  od žalosti srdca
  a kvíliť budete zlomeným duchom.
  A zanecháte svoje meno
  ako kliatbu mojim vyvoleným:
  Pán, Jahve, ťa usmrtí,
  ale svojich sluhov nazve iným menom.
  Kto sa bude žehnať na zemi,
  bude sa žehnať verným Bohom
  a kto bude prisahať na zemi,
  bude prisahať na verného Boha,
  lebo budú zabudnuté dávne úzkosti,
  áno, budú skryté pred mojím zrakom.

  Nové nebo a nová zem:“
  Lebo hľa, ja stvorím nové nebo a novú zem
  a na predošlé sa nebude spomínať,
  ani na myseľ neprídu,
  ale tešte sa a plesajte večne
  nad tým, čo som stvoril,
  lebo hľa, ja stvorím Jeruzalem na plesanie
  a jeho ľud na radosť!
  Plesám nad Jeruzalemom,
  teším sa svojmu ľudu
  a už v ňom nebude počuť
  hlas plaču a hlas volania.
  Nebude tam už párdňové dieťa
  ani starec, ktorý nedoplní svoj vek,
  ale mladík zomrie storočný
  a hriešnik ako storočný bude prekliaty.
  Budú stavať domy a bývať,
  budú sadiť vinice a jesť ich plod.
  Nepostavia, aby iný býval,
  nezasadia, aby iný jedol,
  lebo ako vek stromu
  bude vek môjho ľudu
  a prácu svojich rúk
  užijú moji vyvolení.
  Nebudú sa nadarmo ustávať
  a nebudú robiť pre hrôzu,
  veď sú požehnaný rod Pána
  a s nimi aj ich potomstvo.
  Prv, než budú volať, ja odpoviem,
  ešte len budú vravieť a ja ich vyslyším.
  Vlk a baránok budú sa pásť ako jeden
  a lev sťa vôl bude žrať slamu;
  a had? – prach mu bude pokrmom…
  Nebudú škodiť a nebudú ničiť
  na celom mojom svätom pahorku,“
  hovorí Pán.
  ——-
  Boh žiada zbožnosť a pokoru
  Toto hovorí Pán:
  „Nebesá sú mojím trónom
  a zem podnožou mojich nôh.
  Aký je to dom, čo mi postavíte?
  Aké miesto pre môj odpočinok?
  Veď toto všetko spravila moja ruka
  i stalo sa to všetko – hovorí Pán.
  A na takéhoto zhliadnem:
  na pokorného a zroneného duchom
  a ktorý sa trasie pred mojimi slovami.
  Kto poráža vola – zabije človeka,
  kto poráža ovcu – škrtí psa,
  kto obetuje pokrm – krv bravčovú,
  kto páli tymian – žehná modlu.
  Keď si oni volia vlastné chodníky
  a v ich ošklivostiach sa im kochá duša,
  nuž aj ja si zvolím ich nešťastie
  a privediem na nich ich hrôzy,
  pretože som volal, no neodpovedal nik,
  hovoril som, ale nepočúvali;
  robili, čo je zlé v mojich očiach,
  a to, čo som nechcel, si vybrali.“

 • Simona napsal:

  Blahobyt a svetlo
  Namiesto medi prinesiem zlato,
  namiesto železa prinesiem striebro,
  namiesto dreva meď
  a miesto kameňov železo.
  Darujem pokoj tvojim dozorcom
  a tvojim vládcom spravodlivosť.
  Nebude už počuť o násilí v tvojej krajine
  ani o ničení a hubení v tvojich hraniciach,
  svoje múry budeš nazývať spásou
  a svoje brány chválou.
  Slnko ti už nebude svetlom vo dne,
  ani k žiare ti už nezasvieti mesiac,
  ale Pán ti bude večným svetlom
  a tvoj Boh tvojou ozdobou.
  Tvoje slnko už nezapadne
  a z tvojho mesiaca neubudne,
  lebo ti bude Pán večným svetlom;
  ukončia sa dni tvojho zármutku.
  A tvoj ľud – všetko spravodliví –
  budú vládnuť krajinou naveky,
  štepy môjho sadu,
  dielo mojich rúk, ktorým sa oslávim.
  Ten najmenší bude kmeňom,
  najdrobnejší mocným národom.
  Ja, Pán, to v príhodnom čase urýchlim.

  Obnova a odmena:“
  Vybudujú odveké sutiny,
  zrúcaniny predkov postavia,
  obnovia spustošené mestá,
  trosky od pokolenia do pokolenia.
  I vstanú cudzinci,
  budú pásť vaše stáda,
  cudzí synovia vám budú
  roľníkmi a vinohradníkmi.
  Vy však sa budete volať kňazmi Pána,
  služobníkmi nášho Boha vás budú nazývať,
  bohatstvo národov budete požívať
  a ich nádherou sa budete chváliť.
  Pre vašu dvojnásobnú hanbu a potupu
  budú plesať nad svojím údelom,
  preto budú dvojnásobne vládnuť vo svojej krajine,
  dostane sa im večnej radosti.
  Lebo ja, Pán, milujem právo,
  nenávidím zločinnú lúpež;
  dám im verne ich odmenu
  a uzavriem s nimi večnú zmluvu.
  Známy bude ich rod v národe
  a ich potomstvo medzi kmeňmi;
  všetci, čo ich uvidia, spoznajú ich,
  že sú pokolením, ktoré požehnal Pán.

  Ako keď oheň páli raždie
  a voda vrie od ohňa,
  aby si dal modloslužobníkom svoje meno znať,
  nech sa trasú pred tvojou tvárou (ich) národy.
  Keď si robil divy, zostúpil si, hoc sme nečakali,
  pred tvojou tvárou sa triasli vrchy.
  Od večnosti nepočuli, neslýchali,
  oko nevidelo okrem teba Boha,
  ktorý by sa zastal tých, čo v neho dúfajú.
  Ideš v ústrety tomu,
  čo s radosťou robí spravodlivo,
  teba na tvojich cestách spomína.

  Prosba o odpustenie
  Hľa, ty si sa hneval – a my sme hrešili,
  boli sme stále v tom. Či budeme spasení?
  Všetci sme boli ako poškvrnení,
  sťa skrvavená šata bola všetka naša spravodlivosť
  a zvädli sme ako lístie,
  naše hriechy nás uniesli sťa vietor.
  Nebolo toho, kto by vzýval tvoje meno,
  kto by sa vzbudil a chopil sa teba,
  lebo si schoval pred nami svoju tvár,
  oddal si nás moci našich hriechov.
  Teraz však, Pane, ty si náš otec,
  my sme len hlina a ty si náš tvorca,
  všetci sme dielom tvojich rúk.
  Nehnevaj sa, Pane, tak veľmi
  a nespomínaj na hriech naveky;
  hľa, pozri, my všetci sme tvoj ľud.
  Tvoje sväté mestá ostali púšťou,
  Sion sa stal púšťou,
  Jeruzalem sa stal pustatinou.
  Náš svätý a nádherný chrám,
  kde ťa chválievali naši otcovia,
  stal sa korisťou ohňa;
  všetko, čo nám bolo drahé,
  ostalo zboreniskom.
  Či sa zdržíš po tom všetkom, Pane?
  Budeš mlčať a tak veľmi nás pokoríš?

 • Simona napsal:

  Hľadajte pravé blaho!
  Oj, všetci smädní, poďte k vodám,
  a ktorí nemáte peňazí,
  poďte, kupujte a jedzte,
  poďte, kupujte bez peňazí,
  bezplatne víno a mlieko!
  Čo vážite striebro za to, čo nie je chlieb,
  a svoju robotu za to, čo nesýti?
  Počúvajte ma a budete jesť dobroty,
  v hojnosti sa bude kochať vaša duša.
  Nakloňte si ucho a poďte ku mne,
  poslúchajte, aby vaša duša žila;
  a uzavriem s vami večnú zmluvu,
  neklamnú milosť Dávidovu.
  Hľa, urobím ho svedkom pre národy,
  kniežaťom a vládcom kmeňov!
  Veď privoláš národ, ktorý nepoznáš,
  a národy, čo ťa nepoznajú, pribehnú k tebe
  kvôli Pánovi, tvojmu Bohu,
  Svätému Izraela, lebo ťa oslávil.

  Cesty Božie
  Hľadajte Pána, kým sa dá nájsť,
  volajte ho, kým je nablízku!
  Nech opustí bezbožný svoju cestu,
  hriešny človek svoje zmýšľanie
  a vráti sa k Pánovi, on sa nad ním zmiluje,
  k svojmu Bohu, veď mnoho odpúšťa!
  Lebo moje myšlienky nie sú vaše myšlienky
  a vaše cesty nie sú moje cesty – hovorí Pán.
  Ako sú nebesá vyvýšené nad zem,
  tak sú moje cesty vysoko od vašich ciest
  a moje myšlienky od vašich myšlienok.
  Lebo ako spŕchne
  z neba dážď a sneh
  a nevráti sa ta,
  ale opojí zem,
  zúrodní ju, dá jej klíčiť
  a dá semä na siatie
  a chlieb na jedlo:
  tak bude moje slovo,
  ktoré mi vyjde z úst,
  nevráti sa ku mne naprázdno,
  ale urobí, čo som si želal,
  a vykoná, na čo som ho poslal.
  Áno, s radosťou vyjdete,
  budete vyvedení v pokoji.
  Vrchy a kopce
  prepuknú v jasot pred vami
  a všetky poľné stromy
  budú tlieskať rukami.
  Na mieste bodľačia vyrastie cyprus,
  na mieste pŕhľavy vyrastie myrta.
  To bude Pánovi na slávu,
  na večný pomník, ktorý nezhynie.
  ———-
  Boh sa zmiluje
  Hovorím:
  „Chystajte, chystajte, pripravujte cestu,
  odstráňte prekážky z chodníka môjho ľudu!“
  Bo takto hovorí Najvyšší, Velebný,
  čo tróni večne a Svätý je jeho meno:
  „Na vysokom a svätom mieste prebývam
  a so skrúšeným a pokorným v duchu,
  aby som oživil ducha pokorných,
  aby som oživil srdce skrúšených.
  Lebo sa nebudem večne pravotiť,
  ani sa nebudem ustavične hnevať,
  veď by predo mnou omdlel duch
  a duše, ktoré som ja stvoril.
  Pre hriech lakomstva som sa hneval
  a bil som. Zakryl som si tvár (a hneval som sa);
  on však šiel, odvrátený cestou svojho srdca.
  Jeho cesty som videl, uzdravím ho,
  budem ho viesť a dám mu útechu
  a jeho trúchliacim dám ovocie perí.
  Pokoj, pokoj ďalekému i blízkemu
  – hovorí Pán -, ja ho uzdravím.
  Bezbožní sú však ako rozbúrené more,
  ktoré sa nevládze upokojiť
  a jeho vody vrhajú bahno a blato.
  Niet pokoja pre bezbožných – hovorí môj Boh.“
  ——-
  Sobotný deň:“
  Ak zdržíš pre sobotu svoju nohu,
  aby si v môj svätý deň nerobil, čo sa ti zachce,
  a sobotu budeš volať rozkošou,
  svätý Pánov (deň) hodným úcty
  a uctíš si ho, že nebudeš konať svoje cesty,
  vypĺňať svoju vôľu a hovoriť reči:
  tak sa budeš kochať v Pánovi
  a dám ti vznášať sa nad výšinami zeme,
  nasýtim ťa dedičstvom tvojho otca Jakuba:
  lebo hovorili ústa Pánove.
  —-

 • Simona napsal:

  Titul, který nese papež, je velmi popisný. Slovo „catholic“ znamená „univerzální“. Jako hlava katolické církve je papež i hlavou Římsko katolické církve. Tajemstvím pečlivě uchovaným uvnitř vzájemně propojených obřadů, symbolů a rituálů, je identita skrytého boha. Uchvácením moci pomocí dědictví klíčů Januse a Cybele se papež stal jedinou legitimní hlavou babylonských mystérií. Bible uvádí pravé jméno tohoto spojeného systému náboženství jako „Tajemství Babylon“.16

  Nyní potřebujeme jen zjistit, jaké to bylo jméno, pod kterým byl Nimrod znám jako bůh kaldejských mystérií. Toto jméno . . . bylo Saturn. Saturn a Mystery (tajemství) jsou obojí kaldejská, souvztažná slova. Tak jako Mystery (tajemství) znamená Skrytý systém, tak Saturn znamená Skrytý bůh.17 Těm, kteří byli zasvěceni, byl tento bůh odhalen, pro všechny ostatní zůstal skrytý. Jméno Saturn se v kaldejštině vyslovuje Satur, ale jak každý kaldejský učenec ví, skládá se jen ze čtyř písmen, tedy Stur.

  Toto jméno obsahuje přesně apokalyptické číslo 666:

  S = 60

  T = 400

  U = 6

  R = 200

  666

  Je-li papež, jak jsme viděli, legitímním zástupcem Saturna, číslo papeže jako hlavy Tajemství nepravosti je právě 666. Dále se však ukazuje, . . . že původní jméno Říma samotného bylo Saturnia, „město Saturna“. To potvrzuje Ovid18, Pliny19 i Aurelius Victor20. Takto je tedy papež . . . jediný legitímní zástupce originálního Saturna v současnosti, a vládne právě z města na sedmi pahorcích, kde římský Saturn původně vládl, a ze své rezidence, ve které byla celá Itálie „ještě dlouho nazývána jeho jménem“ běžně známým jako „Saturnova země“.
  pope benedict coat of arms
  (Erb papeže Benedikta XVI)

  Hluboko ukryté tajemství Babylonských mystérií je, že veškeré bohoslužby podle falešného kalendáře jsou ve skutečnosti nasměrovány ke skrytému bohu Saturnovi, tedy archrebelovi Nimrodovi. Zatímco se vnější paráda ceremoniálů a obřadů koná zejména v neděli, skrytým bohem toho všeho zůstává Saturn. Erb papeže Benedikta XVI to jasně symbolizuje. Každý papež od 12. století měl svůj vlastní erb. Každý z nich obdobně zakomponoval do svého erbu „klíče Petrovy“.

  Webové stránky Vatikánu vysvětlují symboly vyobrazené na jeho osobním erbu jako „Hlava Maura v přirozené barvě . . . To je dávný emblém diocéze Freisingu (Bavorsko). . . . Hlava Maura není neobvyklá v evropské heraldice. . . . Je běžná v bavorské tradici.“22 Mušle . . . byla po staletí používána k rozlišení poutníků. Benedikt chtěl udržet tuto symboliku naživu . . . .“ To zvíře je popsáno takto: „Hnědý medvěd v přirozené barvě je vyobrazen . . . prostá interpretace: Medvěd zkrocený Boží milostí je samotný biskup Freisingu; sedlo označuje břemeno jeho biskupství.“23

  Toto může být vhodně jednoduché a politicky korektní vysvětlení pro masy, ale nepopisuje hlubší, skrytý význam. Papežův erb byl vytvořen výslovně pro něj arcibiskupem Andrea Cordero Lanza di Montezemolo (později kardinál). Každý, kdo je dobře seznámen se znaky erbů, dobře chápe i tradiční význam znaků na osobním erbu papeže. Medvěd symbolizuje „sílu, prohnanost, zuřivost při obraně svých vlastních.“
  Hlava mouřenína „se datuje zpátky do doby středověku, kdy bylo považováno za poctu utnout Maurovi hlavu.“25 Taková symbolika není jen rasovou urážkou, ale také potupou pro každého muslima, kterými Maurové bez výjimky byli, vyznavači islámské víry. Křížové výpravy nemilosrdně vraždily muslimy, židy i apoštolské křesťany. Právě během těchto křižáckých výprav bylo považováno za čest utnout Maurovi hlavu kvůli jeho náboženství.

  Tento význam je podpořen i tou mušlí hřebenatky. I když může být pravdou, že tato mušle „byla používána po staletí k rozlišení poutníků“, konkrétně symbolizuje Sv. Jakuba, svatého patrona Španělska. Jeho ostatky se nachází v Santiago de Compostela, jediném ze tří katolických „svatých měst“.26 Protože se Santiago de Compostela nachází blízko Španělského pobřeží, stala se mušle hřebenatky symbolem tohoto svatého, jehož ostatky spočívají zde. Svatý Jakub je běžněji znám jako Santiago Mantamoros: Svatý Jakub – zabiják Maurů! Podle tradice se „Svatý apoštol Jakub zjevil jako zuřivý meč ovládající válečník na koni, aby pomohl křesťanským armádám v bojích proti Maurům během Reconquista. Bitvy, kterých se Svatý Jakub – zabiják Maurů zúčastnil, skončily vždy díky jeho svatosti křesťanským vítězstvím nad muslimskými nepřáteli.“27

  Tyto děsivé symboly byly pečlivě zvoleny. Byly použity v odlišném uspořádání kardinálem Ratzingerem, než se stal papežem Benediktem. V roce 1981 byl Ratzinger ustanoven prefektem Kongregace nauky víry, dříve známé jako Svatý úřad inkvizice. Takto se stal nástupcem Velkého inkvizitora. Už předtím, než se stal papežem, byl Benedikt prominentním a znalým teologem. Jeho rozhodnutí použít ve svém erbu medvěda, mušli a Maurovu hlavu bylo promyšlenou volbou, jak Vatikán souhlasí: „Kardinál Joseph Ratzinger, zvolený papež a nesoucí jméno Benedikt XVI, si zvolil erb bohatý na symboliku a význam, který poukazuje na historii jeho osobnosti a pontifikátu.“28

  babylonian mysteriesV září 2006 naštval Benedikt muslimy po celém světě, když citoval z nějakého nejasného středověkého textu toto: „Ukaž mi, co nového přinesl Mohamed, a nalezneš věci jen zlé a nelidské, takové jako jeho příkaz šířit mečem víru, kterou kázal.“ Muslimové byli pobouřeni a požadovali omluvu.

  Salih Kapusuz, zástupce hlavy turecké vládnoucí AKP strany, prohlásil, že Benediktovy poznámky byly buď výsledkem ubohé neznalosti nebo úmyslným překroucením. ‘On má temnou mentalitu, která pochází z temnoty středověku‘, řekl. ‘Zapadne do historie ve stejné kategorii vůdců jako byl Hitler a Mussolini.‘ „29 Papež se nikdy neomluvil, místo toho jen vyjádřil zármutek nad tím, že se někteří lidé naštvali.

  Skutečnost, že si papež vědomě zvolil zahrnout takovéto pobuřující symboly do svého erbu „bohatého na symboliku a význam, který poukazuje na historii jeho osobnosti a pontifikátu“, vede k otázce: Co přesně plánuje Benedikt pro svůj pontifikát?

  Kromě ohavných, barbarských konotací, které doprovázejí použití Maurovy hlavy na osobním erbu, existuje ještě hlubší úroveň symbolizmu, který je třeba chápat. Hlava s vybarvením a prvky člověka černošské rasy něco odhaluje, když to porovnáme s tím, jak byl Nimrod reprezentován.

  Už jsem se zmínil o skutečnosti, že Nimrod, co by syn Kuše, byl černoch. V Egyptě existovala tradice, zaznamenaná Plutarchem, že „Osiris byl černý“, což v zemi, kde byla pleť běžně tmavá, muselo znamenat něco více než jen běžnou tmavou pleť. Plutarch také uvádí, že Horus, syn Osirise, „byl světlé pleti“, a tímto způsobem je většinou reprezentován Osiris. Máme však jednoznačný důkaz, že Osiris, syn a manžel velké bohyně-královny Egypta, byl také představován jako skutečný černoch. Ve Wilkinsonu se nachází jeho podobizna s nepochybnými znaky pravého Kušity nebo černocha.

 • Simona napsal:

  Shoda zkušeností

  Unikátní obsah Bible obohacuje životy miliónů lidí po více než 2000 let: muže a ženy, mladé i staré, bohaté i chudé, svobodné i otroky, ze všech poměrů a z každé etnické skupiny na planetě. Závislosti byly přemoženy. Zlomená srdce uzdravena. Strach, zmatek, úzkost, deprese, hněv, vina, nemoc a všechny způsoby temnoty byly přemoženy skrze vždy živé světlo Biblické Pravdy.
  Uchování

  Isaiah Scroll (Dead Sea Scrolls)Dávná Písma z Bible byla pozoruhodně uchována a přesně přeložena po tisíce let navzdory nesčíslným pokusům zatemnit jejich obsah a nespočetné úsilí zaznamenané v dějinách zcela je všechna zničit. Dodnes existuje téměř 25.000 dávných Biblických rukopisů Nového Zákona. Neexistuje žádná jiná antická kniha, která by byla podpořena i jen 1000 částečnými rukopisy!

  Objevení „Svitků od Mrtvého Moře“ v roce 1947 dokládá významné uchování Starého Zákona, stejně jako ohromující přesnost jeho dnešního překladu.
  Životní zkušenosti

  Nesčetné milióny lidí dobrovolně položily své životy během Římské papežské „Inkvizice“. Byli páleni na hranici, kamenováni, oběšeni, stínány jim hlavy, trháni divou zvěří a nemilosrdně mučeni používáním těch nejkrutějších metod kdy vymyšlených lidstvem. Toto období je často nazýváno „Temný věk“, protože Světlo Bible byla záměrně skryto a zatemněno Římskou církví – Státem. Bylo „kacířstvím“ číst Bibli nebo i jen vlastnictví Bible. Právě kvůli Lásce k Pravdě obsažené uvnitř Bible byli tito nesčetní muži a ženy ochotni položit své životy.

  Oni znali PRAVDU… že Bible není nějaká kniha odsouzení a fantazie; Je to Kniha Naděje, Zaslíbení, Osvícení a Svobody, Živých slov Milujícího Stvořitele, zjevení bezpodmíněné Lásky a Milosti spočívající na jediném pilíři Pravdy – Yahushuovi, Synu Živého Eloah!

 • Simona napsal:

  Proroctví
  „Pamatujte na to, co bylo na počátku od věků! Já jsem El a jiného už není, jsem Elohim a nic není jako Já. Od počátku oznamuji, co se v budoucnu stane, od pradávna, co se ještě nestalo.“ (Izaiáš 46,9-10)
  Bible with Hebrew TextAby demonstroval autentičnost Bible jako Jeho inspirované slovo, dal nám Yahuwah stovky (doslova) božích předpovědí. Okolo 30% Bible je proroctví. To znamená, že asi tak 1 ze tří veršů Bible je prorocký! Dodnes se okolo 85% proroctví Bible splnilo přesně tak, jak bylo předpovězeno! Proč bychom se tedy měli domnívat, že zbývající proroctví teprve před námi dopadnou jinak?
  Zde je jen několik proroctví, která se do dnešní doby do každého detailu vyplnila:

  Pád Babylonské říše a následný růst Médo-Perské říše (Daniel 2)
  Cýrus měl být bojovník, který pokoří Babylon (Izaiáš 45,1-3)… Cýrus ještě nebyl ani narozen!
  Babylon neměl být znovu obydlen (Izaiáš 13, Jeremiáš 51)
  Pád Médo-Perské říše a následný růst Řecka (Daniel 2; 7; 8)
  Výboje Alexandra Velikého (Daniel 7; 8)
  Rozdělení Řecka mezi čtyři generály po Alexandrově smrti (Daniel 8)
  Růst a pád pohanského Říma po pádu Řeckého impéria (Daniel 2)
  Rozdělení Západní Evropy na 10 království (Daniel 2; 7)
  Rozdělená Evropa se nikdy nesjednotí (Daniel 2)
  Růst, pád a obnovení Římského Papežství … dokonce s přesným uvedením, jak mnoho let bude papežství vládnout! (Daniel 7; Zjevení 13)
  Egypt už nikdy nebude mít vedoucí postavení mezi národy (Ezechiel 29; 30)
  Zničení chrámu v Jeruzalémě (Matouš 24; Marek 13; Lukáš 19)
  Perzekuce a popravy v Bibli věřících křesťanů skrze Římské papežství …dokonce uvedení konkrétních metod týrání a poprav, které měly být použity! (Daniel 7; 8; 11; Zjevení 13; 17)
  Zrození, růst a charakter Spojených Států (Zjevení 13,11-16)
  Přesný rok prvního křesťanského mučedníka a předání evangelia pohanům – Proroctví o „70 týdnech“ (Daniel 9)

  Kniha Daniel sama přesně předpověděla více než 2500 let toho, co je dnes historií.
  ————-

  Podívejme se nyní na Yahushuu z Nazaretu…

  Yahushua naplnil do každé podrobnosti více než 350 mesiánských proroctví, včetně přesných časů, míst a okolností ohledně Jeho narození, Jeho služby, Jeho zavržení, Jeho zrady a Jeho zástupné smrti. 61 z těchto proroctví je učenci považováno za „hlavních proroctví“, což znamená, že konkrétnost předpovězených událostí dovoluje historikům objektivně vyšetřit platnost naplnění uvedených proroctví. Každé proroctví bez výjimky bylo nevyvratitelně naplněno v Yahushuovi.

  Zde je několik z těchto proroctví, která se v Yahushuovi do každého detailu naplnila:
  Crucifixion Nails, Crown of Thorns, & Hebrew Bible

  Stovky let předtím, než bylo ukřižování Římem zavedeno jako forma popravy, uvádí Bible, že Yahushua bude probodnut skrze Své ruce a nohy. (viz Žalm 22,16-17 a Zachariáš 12,10)

  Bude potomek Abrahama (Genesis 12,3)
  Bude potomek Izáka (Genesis 17,19; 21,12)
  Bude potomek Jákoba (Genesis 28,14; Numeri 24,17.19)
  Bude potomek Judy (Genesis 49,10)
  Narodí se v Betlémě (Micheáš 5,1-2)
  Narodí se v určitý čas (Daniel 9,25) – Toto proroctví ukazovalo na přesné roky Yahushuova křtu a ukřižování!
  Vraždění dětí v úsilí zabít Yahushuu, dokud bude ještě dítě (Jeremiáš 31,15)
  Útěk do Egypta (Ozeáš 11,1)
  Bude mít předchůdce (Malachiáš 3,1)
  Předchůdcem bude Eliáš (Malachiáš 4,5-6)
  Bude prohlášen za Syna Yahuwahova (Žalm 2,7; Přísloví 30,4)
  Bude sloužit uzdravováním (Izaiáš 35,5-6; 42,18)
  Bude sloužit v Galilei (Izaiáš 8,22-9,1; 9,1-2)
  Bude mluvit v podobenstvích (Žalm 78,2-4)
  Bude prorokem (Deuteronomium 18,15)
  Yahuwahovo vlastní jméno aplikováno na Něj (Izaiáš 9,5-7; Jeremiáš 23,5-6)
  Bude obvazovat zkroušené (Izaiáš 61,1-2)
  Bude zavržen Svým vlastním lidem (Izaiáš 53,3; 63,3; Žalm 69,8-9)
  Bude zbožňován velkými osobnostmi (Žalm 72,10-11)
  Kněz podle řádu Melchizedeka (Žalm 110,4)
  Triumfální vstup do Jeruzaléma na oslátku (Zachariáš 9,9)
  Zbožňován nemluvňátky (Žalm 8,2)
  Nebudou mu věřit (Izaiáš 53,1)
  Bude zrazen blízkým přítelem (Žalm 41,9; 55,12-15)
  Bude zrazen pro třicet kousků stříbra (Zachariáš 11,12)
  Bude nařčen falešnými svědky (Žalm 35,11)
  Na nařčení bude mlčet (Izaiáš 53,7)
  Bude bit a popliván (Izaiáš 50,6)
  Bude nenáviděn bezdůvodně (Izaiáš 49,7; Žalm 35,19; 69,4-5)
  Bude ukřižován s kriminálníky (Izaiáš 53,12)
  *Budou mu propíchnuty ruce a nohy (Žalm 22,16-17; Zachariáš 12,10)
  Budou se mu pošklebovat a posmívat (Žalm 22,7-8)
  Bude haněn (Žalm 69,9)
  Bude se modlit za Své nepřátele (Žalm 109,4)
  Vojáci se sázejí o Jeho oděv (Žalm 22,17-18)
  Žádná kost mu nebude zlomena (Exodus 12,46; Žalm 34,20)
  Jeho bok bude probodnut (Zachariáš 12,10)
  Pohřben s bohatým (Izaiáš 53,9)
  Bude vzkříšen! (Žalm 16,10; 49,15)

  *Doporučená četba: Žalm 22 a Izaiáš 53. Úžasné! Měj na paměti při četbě těchto textů, že Žalm 22 byl napsán okolo roku 1000 př.n.l. Kniha Izaiáš byla napsaná okolo 700 p.n.l.