22.2.2021 - Martin Marcikán

2021-02-21 Necenzurované informace # XXXXIX – Simona Schubert

Kostry starých lidí obrů

105 CZ – Tajemství genů (Kde jsme ztratili křídla) – Prof. Dr. Walter Veith

Jen pro zajímavost, co si vrabci štěbetají na mainstreamu:
https://www.dotyk.cz/magazin/vyznam-pyramidy-tajemstvi-zdroj-energie-20210203.html

Tajemství pyramid – všechny odkazy

Přirozenost internetové rádio / Necenzurované / Necenzurovane.net. / Simona Schubert-Sebova / Simona z Mallorky / Studio Kadaň / SVCS / Svobodný vysílač CS /

Komentáře

 • Simona napsal:

  KMENE OBROV:(33kmeňov)
  AMALEKITOVIA ,AMORITOVIA ,ANAKIMOVIA ,ASHDOTHITOVIA ,AVIUMOVIA ,AVITOVIA, KANANITOVIA ,KAPHTORIMOVIA ,EKRONITOVIA ,EMINOVIA ,ESKALONITOVIA ,GAZATHITOVIA ,GESURITOVIA ,GIBEONITOVIA ,GIBLITOVIA ,GIRGASITOVIA ,GITTITOVIA, HITTITOVIA ,HIVITOVIA ,HORIMOVIA ,HORITOVIA ,JEBUSITOVIA ,KADMONITOVIA ,KENITOVIA ,KENIZZITOVIA ,MAACHATHITOVIA ,PERIZZITOVIA ,FILISTINCOVIA ,REFAIMOVIA ,SIDONIANOVIA ,ZAMZUMMINOVIA ,ZEBUSITOVIA ,ZUZIMOVIA ,/najvyšší stupeň illumináta je 33%/

  Pred tisícmi rokov prišla na ZEM (nie „planeta“-znamená:“BLUDNA HVIEZDA“,čiže ZEM nie je „planéta-bludná hviezda,ale ZEM“,ves-mír-znamená „CELY SVET“-používa sa v ETYMOLOGII,a je to prevzaté z ruštiny!)
  zvláštná „GENETICKY „pokročilá rasa bytostí!
  (ako sa dostala geneticky pokročilá rasa medzi ludí?!:
  -NOE (boží bezúhonný človek)mal geneticky čistých synov,
  splodil troch synov:SEMA,CHAMA,JAFETA“!
  Podľa knihy „JASHER „(5:15-16)si vzal NOE jednu z Enochových dcér za manželku,
  (ked vezmeme do úvahy Enochov záznam,je logické sa domnievať ,že NOEHO manželka (Enochova dcéra)bola „geneticky „čistá,a teda aj Noeho synovia boli geneticky čistý.(Genesis 5:24)
  Biblický záznam(Genesis 6:18) sa poprvý krát zmieňuje o ženách Noeho synov!
  Tu sa musíme „kriticky“uvedomiť,že Mojžiš sa zmieňuje o Noeho ženách až potom,čo BOH (YAHUWAH)zničí pri potope každé ľudské telo!(Genesis 6:11,12-13)
  -toto všetko napovedá že ženy NOEHO synov neboli geneticky čisté“!
  Niesli stopy „GENOV“NEFILIMOV(obrov)
  ženské gény: normálne-XX
  „anjelské“nečisté gény padlých anjelov NEFILIM:XY
  to znamená,že:
  -XX-Nephilim -female-žena
  -XY-Nephilim-male-muž
  -XX*XY=XX OR XX
  =XYOR XY
  -XX*XY=XX OR XX
  =XY OR XY
  (to je vlastne GENO-FODY verzus GENO-TIPY-FENO-TIPY národov,tieto gény!)
  A to je tým pádom dôkaz tromi skutočnosťami,že:
  1.)“OBRI“sa objavili znova po potope,čo nedošlo k druhej invázií padlých anjelov“(démonov)
  2.)-ženy,synovia Noeho nie sú zmienené ,dokiaľ nie je povedané,že všetky „ľudské tela“sú skazené!
  3.)-kniha JASHER (5:33-35,
  http://www.myty.info/view.php?cisloclanku=2005070001)
  podporuje toto porozumenie popisom,a to:
  „ženy“neboli zvolené,dokiaľ nebola ARCHA“postavená!
  -potom BOH (YAHUWAH)zosiela potopu na celú obývanú ZEM!(Genesis 7:23-24)
  A teda“OBRI“-NEFILIM sa znova objavujú po potope(Genesis 9:1,10:10):“
  Chusovi narodil sa tiež Nimród. On začal byť mocnárom na zemi. 9Bol udatným poľovníkom pred Pánom, takže sa hovorievalo: „Udatný poľovník pred Pánom ako Nimród!“ 10 Jeho kráľovstvom bol na počiatku Bábel, Arach, Achad a Chalane v krajine Senaár. 11Z tejto krajiny tiahol do Asýrie a vystaval Ninive, mesto Rechobot, Chale 12 a Rezen medzi Ninive a Chale. To je najväčšie mesto.
  Od Mesraima pochádzajú Ludovia, Anamčania, Leabčania, Naftuchovia, 14Fetrusi, Kasluchovia – z nich vzišli Filištínci – a Kaftorčania. 15 Od Kanaána pochádza jeho prvorodený Sidon a Hetejci, 16ďalej Jebuzejci, Amorejčania, Gergezejčania, 17Hevejci, Arachejčania, Sinijci, Aradovia, Samarovia a Amaťania. Potom, keď sa čeľade Kanaánčanov rozišli, 19územie Kanaánčanov siahalo od Sidonu smerom ku Gerare až po Gazu a smerom k Sodome a Gomore, Adame a Seboim až po Lesu. 20Toto sú Chamovi synovia podľa svojich čeľadí, jazykov, krajín a obyvateľstva.
  Semiti. – 21Aj Semovi, praotcovi všetkých Heberových synov a staršiemu Jafetovmu bratovi, sa narodili synovia. 22Semovi synovia sú Elam, Asýr, Arfaxad, Lud a Aram. 23Aramovi synovia sú Us, Hul, Geter a Mes.
  24Arfaxadovi sa narodil Sale, Salemu zasa Heber. 25Heberovi sa narodili dvaja synovia, jeden sa volal Faleg, lebo za jeho čias sa rozdelila zem, a jeho brat sa volal Jektan. 26Od Jektana pochádza Elmodad, Salef, Asarmot, Jare, 27Aduram, Uzal, Dekla, 28Ebal, Abimael, Saba, Ofir, Hevila a Jobab. Títo všetci sú Jektanovi synovia. 30Ich sídlo siahalo od Mesy až k Sefaru, k východným vrchom. 31Toto sú Semovi synovia podľa svojich čeľadí, jazykov, krajín a obyvateľstva. 32To sú čeľade Noemových synov podľa svojich rodov a národov. Z nich sa potom po potope rozvetvili národy na zemi.)
  …ked sa prechádzame a čítame Bibliu,a teda v prvých piatich Knihách Mojžišových,tak sa môžeme stratiť vo všetkých tých rodových líniách od Stvorenia zeme ako to šli postupne generácie národov!
  Tu je ale dôležité si všimnúť potomkov HAMA,konkrétne jeho syna KANAANA (Genesis 10:15-18)
  no,a teraz sa trocha presunemie až po Knihu NUMERI (13),kde BOH hovoril k Mojžišovi:
  -“Tam Pán hovoril Mojžišovi: 3„Pošli mužov, nech sa prezvedia o krajine Kanaán, ktorú chcem dať Izraelitom. Z každého kmeňa pošli po jednom, všetci nech sú poprední mužovia.“
  -a toto bola ich správa(Numeri 13:29-33):“
  Hovorili im: „Prišli sme do krajiny, do ktorej si nás poslal. Naozaj oplýva mliekom a medom. A toto sú z nej plody! 29Lenže ľud, čo v krajine býva, je mocný. Mestá sú opevnené a veľmi veľké. Aj Enakových potomkov sme tam videli. 30V Negebe bývajú Amalekiti, na vrchoch sídlia Hetejci, Jebuzejci a Amorejčania. Pri mori a na brehoch Jordána bývajú zasa Kanaánčania.“
  -tu si všimnite,že“národy OBROV“ sú tu uvedené ako všetky KANAANSKE NARODY!
  (to znamená,že všetky pochádzajú z NOEHO vnuka KANAANA!)a sú tými ,ktoré BOH prikázal IZRAELU zničiť ich úplne!
  Aj ked“špehovia“ sa tu zmieňujú o štyroch zo siedmych KANANEJSKYCH NARODOV,malo by to byť chápané tak,že ostávajúce tri národy boli zahrnuté ,pretože boli súčasťou KANAANU,a je pravdepodobné ,že špehovia sa nezmienili o:“GERGEZEJSKYCH“-“FEREZEJSKYCH“-HETEJSKYCH“NARODOV!
  -kvôli tomu -teda“ceste“ktorou prechádzali pri svojich výzvedách po ZEMI!
  Spehovia,prišli do ZEME cez púšť-TSIN na juhu ,a tak následne postupovali severne až po ROHOB:“
  (Numeri 13:21-25:21Či je pôda žírna alebo planá, či tam rastú stromy a či nie. Buďte udatní a prineste nám aj z plodín tej krajiny!“ Bolo to v čase, keď už možno jesť včasné hrozno.
  22Odišli teda a prezreli krajinu od púšte Sin až po Rohob, ktorý je pri vchode do Ematu. 23Keď prešli Negebom, prišli do Hebronu, kde žili Achiman, Sisaj a Tolmaj, Enakovi potomkovia; Hebron bol totiž postavený o sedem rokov prv, ako egyptské mesto Tanis. 24Tak došli až do údolia Eskol. Tu odrezali ratolesť s hroznovým strapcom, ktorý museli niesť dvaja mužovia na tyči. Vzali tiež niekoľko granátových jabĺk a fíg. 25Toto miesto pomenovali Nachal-Eskol, to jest Údolie hrozna, lebo tam Izraeliti odrezali ten hroznový strapec.)
  -zatiaľ ,čo KANAANSKE NARODY neboli jediné národy-NEFILIMOV,boli najväčším a najviac kolektívne okupovaným územím,než nejaké malé kmene národov!
  -BOH(YAHUWAH) hovorí IZRAELITOM,aby zničili NEFILIMSKE-KANAANSKE NARODY!
  (preto vlastne BOH chcel vyplieniť a zničiť národy,kvôli týmto OBROM-NEFILIM,pretože boli kontaminovaný hybrydnou genetikou!
  Deuteronomium 7:1-2“)
  -Boží príkaz zničiť KANAANSKE NARODY,nebol žiadnym ľubovolným aktom,
  nebol to žiadny náhodný čin“GENOCIDY“(ako mnohí sa pozastavujú a odsudzujú BOHA-vraj tyrana!)
  -vyhladenie KANANEJCOV bolo pozoruhodným aktom nevídanej prozreteľnosti „lásky“Božej k ľudskéj bytosti,ktoré stvoril!
  -a pokiaľ by zanechal túto“kontaminovanú rasu“a nechal by to STVORITEL bez vyriešenia,tak by táto kontaminovaná„rasa“(genetika)sa rozmnožila všade,žeby neskôr po celej obývanej zemi neostala žiadna zmienka o ľudskej rase,a bolo by nemožné,aby sa „MESIAS“narodil z čistej rasy a bez poškvrny!-čo bolo požiadavok,pokiaľ malo byť „vykúpením“ľudstva za ľudský HRIECH(pri začiatku STVORENIA ADAMA-EVY)
  (lebo NEFILIMOVIA boli zlí,nemorálny a robili zle ľudom!)

 • Simona napsal:

  Nenaplnilo se, už proroctví z Bible? Kde se píše že vystoupí šelma, která bude měnit časy/doby a práva/zákony? Jde tu o Boží doby a zákony.. „A slova proti Nejvyššímu mluviti bude, a svaté výsostí potře; nadto pomýšleti bude, aby proměnil ČASY i PRÁVA, když vydáni budou v ruku jeho, až do času a časů, i do částky časům.“ Daniel 7:25​ BKR-BIBLE KRALICKÁ Z ROKU 1613. Proto: „Buďte střízliví a bděte! Váš protivník Ďábel obchází jako řvoucí lev a hledá, koho by pohltil.“ 1 Petr 5:8 CSP
  Ludia a národy po celej obývanej zemi sú „OTROKMI“dávnych BOHOV,ktorí boli zvrhnutý z neba na ZEM pred tisíckami rokov,a prečo,o tom si budeme rozprávať v týchto seriach naších rozpravách!
  TVRDIA NAM(ti“žiariaci“)že ANTICKE TEXTY spísané našimi predkami ,nie sú ničím iným,než len náboženskou „mytologiou“a že sú to bájky,mýty a legendy!
  „MIMO-ZEMSTANIA“s hadou tvárou ,ktorí boli zvrhnuty na ZEM ,A S OHNIVYMI ZBRANAMI A NA ZVLASTNYCH KORABOCH-KTORI PRILIETAVAJU SEM A TAM,SU VRAJ VYPLODOM NASEJ FANTAZIE!
  Sú TO prevtelený „PADLY DEMONI“-ANJELI,ktorí sa neustále premieňajú na všelijakých bohov v Antike,Egypte,v hinduizme,SOUTH SEA ISLANDANIA,americký indiáni, a iných krajinách…
  kde si zotročili ľudstvo už v dávnejších dobách našej ľudskej existencie!
  Príčina potopy:
  Ľudská skazenosť.

  Keď sa ľudia začali na zemi množiť a keď sa im narodili dcéry, Boží synovia videli, že ľudské dcéry sú pekné, a brali si z nich za ženy, koľko len chceli. A Pán povedal: „Môj duch neostane dlho v ľuďoch (pre ich poblúdenie), lebo sú len telo. Ich dní bude iba stodvadsať rokov.“
  V tom čase boli na zemi obri – ba aj neskôr
  a keď Boží synovia obcovali s ľudskými dcérami, ony im rodili obrov.
  To sú hrdinovia dávnych čias, slávni mužovia.

  Keď Pán videl, že ľudská neresť na zemi je veľká a že všetko zmýšľanie ich srdca je ustavične naklonené na zlé, 6Pán oľutoval, že stvoril človeka na zemi. Bol skormútený v srdci a povedal:
  „Vyničím zo zemského povrchu ľudí, ktorých som stvoril: človeka i zvieratá, plazy i nebeské vtáctvo, lebo ľutujem, že som ich urobil.“ Iba Noe našiel milosť u Pána.
  https://www.youtube.com/watch?v=Jsf2z_jUmAk
  Teraz budeme hovoriť „príbeh“(na pokračovanie)o tom,ako RASA (hadích)bytostí,
  (Potrestanie a prísľub Mesiáša: prvá blahozvesť – proto-evanjelium. -Tu povedal Pán, Boh, hadovi:
  „Preto, že si to urobil, prekliaty budeš
  medzi všetkým dobytkom
  a medzi všetkou poľnou zverou!
  Na bruchu sa budeš plaziť
  a prach zeme hltať po celý svoj život!
  Nepriateľstvo ustanovujem medzi tebou a ženou,
  medzi tvojím potomstvom a jej potomstvom,
  ono ti rozšliape hlavu
  a ty mu zraníš pätu.“)
  prevzala kontrolu nad ľudstvom pred očami všetkých národov!
  Toto budem rozprávať príbeh o tom,starý tisíce rokov,
  (https://www.youtube.com/watch?v=Jsf2z_jUmAk )
  ktorí vytvoríli všetky základné„hlavné“ náboženstvá po celej obývanej zemi!
  -Rímskokatolícka cirkev tvrdí, že jej pôvod siaha do smrti, zmrtvýchvstania a nanebovstúpenia Ježiša Krista približne v roku 30 n.l. Katolícka cirkev sa vyhlasuje za Cirkev, pre ktorú zomrel Ježiš Kristus, Cirkev, ktorá bola zriadená a vybudovaná apoštolmi. Je toto skutočný pôvod katolíckej cirkvi? Naopak. Aj zbežné čítanie Nového zákona odhalí, že katolícka cirkev nemá svoj pôvod v učení Ježiša ani Jeho apoštolov. V Novom zákone nie je žiadna zmienka o pápežstve, uctievaní / zbožňovaní Márie (alebo nepoškvrnenom počatí Márie, trvalom panenstve Márie, nanebovstúpení Márie či Márii ako spoluvykupetiľke a sprostredkovateľke), orodovaní svätých v Nebi za naše modlitby, apoštolskom následníctve, nariadeniach cirkvi fungujúcich ako sviatosti, krste detí, vyznaní hriechu kňazovi, očistci, odpustkoch alebo rovnakej autorite cirkevnej tradície a Písma. Takže ak nie je pôvod katolíckej cirkvi v učení Ježiša a Jeho apoštolov podľa toho, ako je to zaznamenané v Novom zákone, aký je teda skutočný pôvod katolíckej cirkvi?
  Prvých 280 rokov histórie kresťanstva bolo kresťanstvo zakázané Rímskou ríšou, pričom kresťania boli tvrdo prenasledovaní. Toto sa zmenilo po „obrátení” rímskeho cisára Konštantína. Konštantín „legalizoval” kresťanstvo Milánskym tolerančným ediktom v roku 313 n.l. Neskôr, v roku 325 n.l., Konštantín zvolal koncil v Nikaii ako pokus o zjednotenie kresťanstva. Konštantín si kresťanstvo predstavoval ako náboženstvo, ktoré by mohlo zjednotiť Rímsku ríšu, v tom čase sa už nachádzajúcu v počiatočnej fáze rozpadu a rozdelenia. Hoci sa to mohlo zdať ako pozitívny vývoj pre kresťanskú cirkev, avšak to, čo bolo jeho výsledkom, určite nebolo pozitívne. Rovnako ako Konštantín odmietol úplne prijať kresťanskú vieru, ale namiesto toho aj naďalej pokračoval vo svojej pohanskej viere a svojich pohanských praktikách, tak aj kresťanská cirkev, ktorú Konštantín propagoval, bola zmesou skutočného kresťanstva a rímskeho pohanstva.
  Konštantín zistil, že v rámci tak obrovskej, expanzívnej a rôznorodej Rímskej ríše – nie každý bude súhlasiť s opustením svojho náboženského presvedčenia a namiesto toho prijme kresťanstvo. A tak Konštantín dovolil, ba priam podporil „pokresťančenie” pohanského náboženstva. Úplne pohanská a absolútne nebiblická viera získala novú „kresťanskú” identitu. Tu je niekoľko jasných príkladov:
  (1) Kult Isis, náboženstvo egyptskej matky bohyne sa absorbovalo do kresťanstva, pričom Isis nahradila Mária. Mnoho titulov používaných pre Isis, ako „Kráľovná nebies”, „Matka Božia” a „theotokos” (Bohorodička) sa prisúdilo Márii. Mária získala mimoriadne dôležitú úlohu v kresťanskej viere, ďaleko nad tým, čo jej prisudzuje Biblia, a to s cieľom prilákať uctievačov Isis k viere, ktorú by inak nikdy neprijali. Mnoho chrámov Isis bolo fakticky premenených na chrámy zasvätené Márii. Prvé zjavné náznaky katolíckej Marianizácie sa objavujú v spisoch Origena, ktorý žil v Alexandrii v Egypte, hlavnom centre uctievania Isis.
  (2) Mitraizmus bolo náboženstvo v Rímskej ríši v 1. až 5. storočí n.l. Bolo veľmi populárne medzi Rímanmi, hlavne medzi rímskymi vojakmi, pričom bolo pravdepodobne aj náboženstvom niekoľkých rímskych cisárov. Zatiaľ čo mitraizmus nikdy nezískal „oficiálny” status v Rímskej ríši, bol fakticky oficiálnym náboženstvom až do Konštantína, pričom nasledujúci rímski cisári nahradili mitraizmus kresťanstvom. Jednou z kľúčových čŕt mitraizmu bolo obetné jedlo, ktoré zahŕňalo jedenie mäsa a pitie krvi býka. Mitras, boh mitraizmu, bol „prítomný” v mäse a krvi býka a po skonzumovaní, udelil spasenie tým, ktorí sa zúčastnili jedenia obetného mäsa (teofágia, jedenie svojho boha). Mitraizmus mal aj sedem „sviatostí”, vytvárajúcich takú podobnosť medzi mitraizmom a rímskym katolicizmom, ktorú nemožno ignorovať. Konštantín a jeho nasledovníci našli jedoduchú náhradu za obetné jedlo mitraizmu v predstave Večere Pánovej / kresťanského prijímania. Žiaľ, niektorí prvotní kresťania už predtým začali spájať mysticizmus s Večerou Pánovou, pričom tak odmietali biblický koncept jednoduchej a úctyhodnej pamiatky Kristovej smrti a vyliatej krvi. Pokatoličtenie Večeri Pánovej spôsobilo prechod k obetnému stráveniu Ježiša Krista, v súčasnosti známemu ako katolícka omša / Eucharistia, a to úplne.
  (3) Väčšina rímskych cisárov (a obyvateľov) boli henoteisti. Henoteista je ten, kto verí v existenciu mnohých bohov, sústredí sa však predovšetkým na jedného konkrétneho boha, alebo považuje jedného konkrétneho boha za nadradeného nad ostatnými bohmi. Napríklad, rímsky boh Jupiter bol nadradený nad rímskym panteónom bohov. Rímsky námorníci často uctievali Neptúna, boha oceánov. Keď katolícka cirkev absorbovala rímske pohanstvo, jednoducho nahradilo panteón bohov svätými. Rovnako ako rímsky panteón bohov mal boha lásky, boha mieru, boha vojny, boha sily, boha múdrosti, atď., tak aj katolícka cirkev má svätého, ktorý má „na starosti” každú z týchto a mnoho ďalších kategórií. Rovnako ako mnoho rímskych miest malo boha spojeného s daným mestom, tak aj katolícka cirkev poskytla „svätých patrónov” pre jednotlivé mestá.
  (4) Najvyššia autorita rímskeho biskupa (pápežstvo) bola vytvorená s podporou rímskych cisárov. S mestom Rím ako centrom vlády Rímskej ríše a s rímskymi cisármi žijúcimi v Ríme, mesto Rím získalo dôležitosť vo všetkých aspektoch života. Konštantín a jeho nasledovníci poskytli svoju podporu biskupovi Ríma ako najvyššej autorite cirkvi. Samozrejme, že najlepšie pre jednotu Rímskej ríše by bolo, keby sa vláda a štátne náboženstvo sústredili na rovnakom mieste. Zatiaľ čo väčšina ostatných biskupov (a kresťanov) sa bránila predstave rímskeho biskupa ako najvyššej autorite, rímsky biskup napokon túto autoritu získal, a to vďaka moci a vplyvu rímskych cisárov. Keď sa Rímska ríša rozpadla, pápeži prevzali titul, ktorý predtým patril rímskym cisárom – Pontificus Maximus.
  Dalo by sa uviesť mnoho ďalších príkladov. Tieto štyri by mali postačovať na dokázanie skutočného pôvodu katolíckej cirkvi. Samozrejme, že rímskokatolícka cirkev odmieta pohanský pôvod svojho vyznania a praktík. Katolícka cirkev maskuje svoje pohanské vyznanie pod vrstvami komplikovanej teológie. Katolícka cirkev ospravedlňuje a popiera svoj pohanský pôvod pod maskou „cirkevnej tradície”. Na základe poznania toho, že veľká časť jej vyznania a praktík je úplne cudzia Písmu, je katolícka cirkev nútená poprieť autoritu a dostatočnosť Písma.
  Pôvod katolíckej cirkvi je tragickým kompromisom kresťanstva s pohanskými náboženstvami, ktoré ho obklopovali. Namiesto hlásania evanjelia a obracania pohanov, katolícka cirkev „pokresťančovala” pohanské náboženstvá a „pohanizovala” kresťanstvo. Zahmlievaním rozdielov a vymazaním osobitostí, katolícka cirkev naozaj získala atraktívnosť pre ľudí Rímskej ríše. Jedným z výsledkov bola katolícka cirkev, ktorá sa stala nadradeným náboženstvom v „Rímskom svete” po celé stáročia. Avšak ďalším výsledkom bola najdominantnejšia forma kresťanstva odpadavajúca od pravdivého evanjelia Ježiša Krista a pravdivého hlásania Božieho Slova.
  2 Timoteovi 4:3-4 hovorí, „Lebo bude čas, keď neznesú zdravého učenia, ale podľa vlastných žiadostí budú si hromadiť učiteľov, lebo ich budú svrbieť uši, a odvrátia uši od pravdy a obrátia sa k bájkam.”

 • Simona napsal:

  A tu sme pri koreni vecí,pretože,kedže prišli tí“osvietení“za jediným účelom,čo sa už teraz ani netaja to hovoriť nahlas,je nad slnko jasné,že tu ide o spornú otázku medzi Satanom a samotným STVORITELOM:
  „KTO MA PRAVO VLADNUT“A PRECO?!“
  Je to „gigantický projekt“a má v sebe určitú dávku šialenstva,a v podstate niekomu ale to nespôsobuje úzkosť ani znepokojenie!
  Ale,ked sa zameriame na detaily,tak uvidíme čo nám práve prebieha priamo pred očami a to v priamom prenose!
  Aké skryté zásady,ked zaznamenáme náhly prevrat v prospech nevedomosti a neschopnosti,a musíme sa poobzerať po jeho príčinách!
  A ked dôjdeme k tomu,že odhalený a známy systém vysvetľuje celý“JAV“-kde sa podľa hrozivých osnov opakujú tie isté udalosti,ako by sa potom nemohlo tomu veriť týmto reálnym faktom!
  Standartná verzia uvádza,že zakladetoľom „zednárskeho rádu“illuminátov,bol „ADAM WEISHAUPT“-bol profesorom na INGLOSTATSKEJ UNIVERZITE a oženil sa s neterou kurátora!
  „BARON“zaistil Adamovi školské vzdelanie na „jezuitskom inštitúte“a ten sa v 15.rokoch vydal študovať „práva“!
  „INGOLSTAT“-bol po dobu dvoch stoviek rokov neustálou oblasťou Jezuitov!
  Nebolo možné na toto územie nijakým spôsobom útočiť!-aj napriek tomu,že to bolo čiastočne potlačené v rokoch „1773“!-Klementom IV.!
  Sami“jezuiti“tvrdili,že sú najväčšou a najmocnejšou tajnou spoločnosťou na SVETE!
  To bolo dané hlavne „strachom“,ktorí vytvárali svojimi slávnymi metodami v predstavách“spovedí“ katolíckej církvi,a taktiež tým že obsah „spovedí“sa dal veľmi ľahko a dobre zneužiť a použiť voči dotyčnému k vydieraniu!
  -podľa svlov“konvertovanej“mníšky ponúkajú „jezuiti“svetu vo veľkom „TEOLOGICKY SYSTEM“,ktorí podľa neho každý zákon „božstva“(podľa jezuitov)a či ľudský môže byť beztrestne zlomený!
  A pápežovi privrženci majú byť opovrhovaný!Je to ohavné“náboženstvo!malo by sa hnusiť všetkým ľudom,ktorí majú v srdciach pravdu a spravodlivosť,čestnosť a lásku k ľudstvu!
  Istý spisovateľ 19.storočia tvrdí,že nad „pápežovými“privržencami,sú na vrchole ešte iný!
  Americký zednár „EDWIN EY SCHEIRMEN“tiež tvoriaci v 19.storočí,prehlásil:“
  „JEZUITI SA NAM VYSMIEVAJU-trvalé,je ich veselie“a radovánky,zármutok a polená sú hádzané ludom pod nohy a plazia sa čo najvyššie,aby ľudstvo zasiahol priamo do ich srdca“!!
  Dokonca „prezident“LINCOLN -ktorí bol nakoniec po viacnásobných pokusoch „zavraždený“,povedal:
  „JEZUITI“,sú takí odborníci na krvavé činy,že aj (Jindrich)ONDREJ IV.prehlásil,že:“nie je možné im uniknúť“!-a stal sa ich obeťou!
  Aj napriek tomu,že spravil všetko preto,aby im unikol,a všetky opatrenia,aj tak ho zničili!
  Vieme,že „jezuiti“nezabúdajú,nevzdávajú sa!Sú mocní!pretože sú jednotní!majú peniaze-nad ktorými vládnu,a preto si dokážu všetkých podplatiť!
  Svet „jezuitov“sa javí podivne,zrazu na jednej strane sa bratríčkujú so zednárskymi kráľovských príslušníkov a prezidentov,a na druhej strane ,skladajú tajné prísahy a kujú spiklenecké rozbroje a pykle,a ktoré ich dávajú do rozporov s kýmkoľvek ,kto nie je „katolik“!
  To je svet,ktorí bol do neho vtiahnutý a vrhnutý „ADAM WEISHAUPT“!
  V rokoch 1775“bol WEISHAUPT ,profesorom cirkevného práva v INGOLSTATU“!
  A práve v tomto roku on,alebo niekto z jeho okolia,zosnoval „plán“na tajný spolok ,ktorí by viedol!Táto „spoločnosť“by vzdorovala silám,ktoré bolo voči nim vyvíjané,voči lžiam,klamstvám ,ktoré boli voči nim vedené!
  Myšlienky mnohých komentátorov sa zhodujú v tom,že WEISHAUPT natoľko nenávidel jezuitov,že dôkladne uvažoval,a zamýšľal s nimi skoncovať raz a navždy!
  Pravdou však je,že WEISHAUPT bol jezuitmi vyučovaný k tomu,aby vycvičil celosvetovú armádu špičkových špionov,(KGB,CIA,FBI)ktorí by
  ustavične donášali informácie od ich“nepriateľov“!
  (a neskôr vytvorili donášackéa zradcovské zákony tak,aby vytvorili zo samotných ľudí(z ľudu)donášačov,zradcov a udavačov,a to už za 1.-2-sv.vojny)
  Informácia o tom,že „jezuiti“neboli schopní riadne objasniť svoje „spovede“!
  Illumináti dokonca vytvárali vlastné falošné vyznania,v súlade s tými jezuitskými!
  (TEZA-ANTITEZA=SYNTEZA)
  Všetka spätná väzba prameniaca z dohľadu ,bola poskytovaná jezuitom práve od ľudí,ktorí mali byť údajne proti nim!
  (v súčasnosti sa to podobne deje!)
  Ako najlepšie sa dá vypátrať,čo je v mysliach „opozície“,než sa stať ich súčasťou v ich radoch!!že?!
  -živili“antisemitskú rétoriku ktorá mala pomôcť zraziť „katolícku cirkev“na kolená!
  Skrze združovania sa“zednárov“dosahovali „jezuiti“lepšiu informovanosť a taktiež mali na „zednársku“organizáciu vplyv!
  -títo „obchodný riaditelia,politici v radoch a parlamentoch,vojenský velitelia,popredný duchovný a takzvaný „voľnomyšlienkári“(liberáli)boli reálne opáť manipulovaný ,a to veľmi dosť totožnými nástrojmi používanými“stáročiami“až tisícročiami!
  -viera v „božskú bytosť“uctievanie svetelnej existencie,inak známa bytosť ako“LUCIFER“(svetlonoš“)a dokonca aj pojatie,že ich vlastné tajné“línie siahala až do starébylého EGYPTA“(FARAONI)!
  -Co si ale mnoho ludí „neuvedomuje“je to,že toto všetko je totálna“PRAVDA“!
  -skutočne boli kontrolovaní a manipulovaní duchovnou líniou(svetlonošmi-démonmi zvaní ,tí“žiariaci“)ktorí ich pôvod pramení tisíce rokov naspäť!
  (A stále sú tu!pretože „zatiaľ“sú veční,nemenní,ale už sa im kráti čas!onedlho ich BOH odstráni zo ZEME!)
  Ked sa vrátime po stopách „WEISHAUPTOVA“úžasného výtvoru,vymykajúceho sa nám mnohé známe,omnoho staršie inštitúcie,vyvstáva rada svetových „revolúcií“(Velká Francúzska revolúcia“1879“,VOSR“1917“..atd..)a „rovnováha“moci sa domnelo posúva ako nikdy predtým!
  „ILLUMINATI“(tí“žiariaci“)sa vzťahujú do ríše svetelných bytostí v AFGANISTANE-súvislosti sa dajú nájsť so skupinou“RHOHINGA“teda so svetelnými“!
  -a odkaz na nich pochádza z domu“múdrosti“v KAHIRE!
  Skutočné pramene „ezoterického“vedenia predchádzajúcich „RHOHINGOV“(svetelných)a stovky rokov!
  Ich najstarším známym vodcom bol“BEIZEIT AT ANSARHI“-ktorí hlásal vzostup „mohamedových“pomocníkov!
  „BEIZEIT AT ANSARHI“-využíval obchodníkov a vojakov,aby sa nakoniec jeho posolstvo rozšírilo ústnou formou po celom svete!
  -nakoľko“GNOSTICI“a“MYSTICI“ktorí posolstvo počuli,tak toto takzvané“tajomstvo“pochopili!
  -ako tvrdí „ARKON DARUL“v diele“TAJNE SPOLOCNOSTI“-zhody v dátumoch a vierach sa spojujú s“bavorskými“illuminátmi,a tí-s tými afgánskymi!
  A taktiež s daľšími „kultami“,ktoré sa nazývajú“SVETELNYMI“!
  -na počiatku 17.storočia položil základy „osvietenstva“v španielsku,takzvaný“ALAMBRADOS“(elektrické vedenie)-odsúdených v ediktu „VELKEJ INKVIZICIE“v rokoch“1623“,!
  V rokoch „1654“-vošli vo všeobecnosti do známosti a vyhlásenia „illumináti“(osvietení-žiariaci)-DZURINATS-vo francúzsku!
  -dodnes rozsiahle dokumenty ukazujú niekoľko spoločných bodov medzi nemeckými a stredo-ázijskými“osvietenými“!
  -body,ktoré sú ťažko objasnitelné na našom krátkom poli,sú iba v podstate náhody!
  „WEISHAUPT“založil svojich „illuminátov“na sviatok mája v roku“1776“v BAVORSKU!
  Nazval sa bratom „SPARTAKOM“(rimske pravo)akoby tým odkazoval na vzburu z vnútra!
  -nebolo to žiadne „demokratické“zriadenie,ani žiadne izmické!
  žiadne“volby“žiadna „rovnosť“!
  „ILLUMINATI“boli riadený chytrými ,inteligentnými a mocnými ľudmi!
  -veľmi rýchlo je pripravená pôda pre vytvorenie „medzinárodné siete špionov“a kontra-špionov“!
  -pripravujú sa vcelku,každá sieť má tajného nadriadeného agenda,
  RAD BOL UZATVORENY A JEDNAJU TAJNE!(BILDBERGER,TAJNE SPOLOCNOSTI)
  Založený na spodných vrstvách ,ktorí nemali žiadne poňatie kdo ich vlastne ovláda a kto im vládne!
  „WEISHAUPT“sa tak zameral na „zednarov“a bol uvedený do ich mníchovskej siete sídla v roku“1777“,pokusil sa o ich reformu,ale ked tento pokus mu zlyhal,začal s náborom jednotiek z ich vlastných loží!
  BOLA TO VIRTUOZNA“DVOJ-HRA“!
  Využiť „tajnú spoločnosť“k vytvoreniu „TAJNEJ SPOLOCNOSTI“!
  WEISHAUPT“-si stanovil za cieľ,zdokonaliť „ľudskú povahu“skrze vzdelania“,oslobodiť ľud od vlád(ktoré boli dovtedy)a organizovaného „náboženstva“,čiže „katolíckej cirkvi“a všetkých iných vtedajších náboženstiev a vytvoril iné náboženstvá,a preto všetky náboženstvá sú riadené jezuitmi-illuminátmi!!
  -v tomto pohľade „Weishaupt“vychoval svojich „illuminátov-osvietencov“veľmi rýchlo!
  -zlákal tých,ktorí boli v očiach vlád a náboženských vodcov vzhliadnutými problematickými!
  -tvrdili síce,že ludí oslobodí z pút spoločností,ale faktom je,že im „illumináti“nastavili ešte drsnejšie „pravidlá hry“a nariadenia!
  (boli v podstate v pasci)ň-dokonca aj literatúru mali predpísanú ako sa majú riadiť(všetky náboženstvá tiež majú predpísané ako sa majú správať,vzdelávať a čo si majú dokonca myslieť!)
  Z „osvietenstvom“ani zo „slobodou“to nemalo nič spoločné!-bola to iba“zastierajúca maska“pre kontrolu mysle!
  Samozrejme,že nezávislé“myšlienky“a jednania boli v rade (v ložiach)zakázané!
  -v osvietenstve by mohlo dôjsť vedením k nadriadenému,ako hovorili!
  -lenže „Weishaupt“tam nikdy neprišiel!
  V skutočnosti dostával financie vojvoda „ERNENST II.zo ZAKSEKOTANBURGU“kde aj žil,písal práce o illuminátoch!
  -príkladne :“kráľovský a náboženský vodcovia proti nim“illumináti“zbrojili ,ich dokonca financoval!
  Aj napriek tomu,verejnosti je povedané,že historicky sa v tej dobe spoločnosť rozpadla!ale tomu sa nedá veriť,žeby zrazu sa táto spoločnosť prestala stretávať…,sú dôkazy,že sa nadalej stretávali a stretávajú dodnes ,len pod inými názvami…Bildberger…TRitelianske zhromaždenia…atd…
  Tvrdili a vyhlasovali to hlavne z tých dôvodov,pretože „bavoráci“im zakázali stretávania a snažili sa ich zmazať zo spoločnosti!!
  (https://www.youtube.com/watch?v=roKWsRyu7qE)
  Svoje veľkolepé myšlienky na zredukovanie nadvlády církvi a štátov tým prerušili!
  (a tak sa v tej dobe začali spisovať PROTOKOLY SIONSKYCH MUDRCOV)
  aj napriek tomu sa v roku“1798“objavili náznaky,že úplne neodišli!
  -mnohí dokonca vyhlasovali ,že stáli za veľkou FRANCúZSKOU REVOLúCIOU“-ktorá zvrhla vládu,kráľovský majestát a církev ako-takú!
  -až natoľko silná obava bola z „osvietených“,že kresťanský kazatelia skladali prísahy naprieč EUROPOU ako aj Spojenými štátmi(USA),
  VIEME,ZE V TYCH DOBACH SA CELY SVET ZMENIL“!

 • Simona napsal:

  Zjv17
  Súd nad hroznou neviestkou – 1 Potom prišiel jeden zo siedmich anjelov, čo mali sedem čiaš, a prihovoril sa mi: „Poď, ukážem ti odsúdenie veľkej neviestky, ktorá sedí na mnohých vodách, 2 s ktorou smilnili králi zeme a vínom jej smilstva sa opíjali obyvatelia zeme.“ 3 V duchu ma preniesol na púšť. I videl som ženu sedieť na šarlátovej šelme so siedmimi hlavami a s desiatimi rohami, plnej rúhavých mien. 4Tá žena bola oblečená do purpuru a šarlátu, vyzdobená zlatom, drahými kameňmi a perlami a v rukách mala zlatý pohár, plný ohavností a nečistoty svojho smilstva. 5 Na čele mala napísané meno, tajomstvo: „Veľký Babylon, matka smilstva a ohavností zeme.“
  6 I videl som ženu spitú krvou svätých a krvou Ježišových mučeníkov. Keď som ju uvidel, veľmi som sa zadivil. 7 Ale anjel mi povedal: „Prečo sa divíš? Ja ti poviem tajomstvo ženy a šelmy so siedmimi hlavami a s desiatimi rohami, ktorá ju nosí. 8Šelma, ktorú si videl, bola a nie je; má vystúpiť z priepasti a pôjde do záhuby. A obyvatelia zeme, ktorých mená nie sú zapísané v knihe života od ustanovenia sveta, budú sa diviť, keď uvidia šelmu, že bola a nie je, a zasa bude. 9 Kto je múdry, tu má vysvetlenie: Sedem hláv je sedem vrchov, na ktorých žena sedí; aj kráľov je sedem: 10 piati padli, jeden je, iný ešte neprišiel; a keď príde, bude smieť ostať len na krátky čas. 11 Šelma, ktorá bola a nie je, ona je ôsmy kráľ, je z tých siedmich a ide do záhuby. 12 Desať rohov, ktoré si videl, je desať kráľov, ktorí ešte nedostali kráľovstvo, ale na jednu hodinu dostanú kráľovskú moc spolu so šelmou. 13 Majú rovnaké zmýšľanie a svoju silu a moc dajú tej šeIme. 14 Budú bojovať proti Baránkovi a Baránok nad nimi zvíťazí, lebo on je Pán pánov a Kráľ kráľov; aj tí, čo sú s ním, povolaní, vyvolení a verní.“
  15 A povedal mi: „Vody, ktoré si videl tam, kde sedí neviestka, to sú ľudia, zástupy, národy a jazyky. 16 A desať rohov, ktoré si videl, aj šelma znenávidia smilnicu spustošia ju a obnažia; budú jesť jej telo a spália ju ohňom. 17 Lebo Boh im vložil do srdca, aby uskutočnili jeho zámer, aby mali rovnaké zmýšľanie a odovzdali šelme svoje kráľovstvo, kým sa nezavŕšia Božie slová. 18 A žena, ktorú si videl, je veľké mesto, ktoré kraľuje nad kráľmi zeme.“
  Boj draka na nebi – 7 Na nebi sa strhol boj: Michal a jeho anjeli bojovali proti drakovi. Bojoval drak i jeho anjeli, 8ale neobstáli a už nebolo pre nich miesto v nebi. 9 A veľký drak, ten starý had, ktorý sa volá diabol a satan, čo zvádzal celý svet, bol zvrhnutý; zvrhnutý bol na zem a s ním boli zvrhnutí jeho anjeli. 10 A počul som mohutný hlas volať v nebi:
  „Teraz nastala spása, moc a kráľovstvo nášho Boha
  a vláda jeho Pomazaného,
  lebo bol zvrhnutý žalobca našich bratov,
  ktorý na nich dňom i nocou žaloval pred naším Bohom.
  11Ale oni nad ním zvíťazili pre Baránkovu krv
  a pre slovo svojho svedectva;
  a nemilovali svoj život
  až na smrť.
  12Preto radujte sa, nebesia,
  aj vy, čo v nich bývate.
  Beda však zemi i moru, lebo zostúpil k vám diabol, plný zlosti, lebo vie, že má málo času.“
  Boj draka na zemi – 13 Keď drak videl, že je zvrhnutý na zem, prenasledoval ženu, čo porodila chlapca. 14 Ale žena dostala dve krídla veľkého orla, aby mohla odletieť na púšť na svoje miesto, kde ju budú živiť čas a časy a pol času ďaleko od hada. 15 Had vychrlil za ženou zo svojej papule vodu ako rieku, aby ju rieka strhla. 16 Ale zem pomohla žene: zem otvorila ústa a pohltila rieku, čo vychrlil drak zo svoje papule.
  17Drak sa na ženu nahneval a odišiel bojovať s ostatnými z jej potomstva, ktorí zachovávajú Božie prikázania a majú Ježišovo svedectvo.
  18I zastavil sa na morskom piesku.
  Kniha ENOCHOVA:
  Kapitola 6
  1. A stalo se, když v oněch dnech přibývalo lidských dětí, že se jim rodily krásné, půvabné dcery.
  2. Když je andělé, synové nebes, spatřili, zatoužili po nich a řekli si: „Pojďme si vybrat ženy mezi lidskými dětmi a ploďme jim potomstvo.“ 3. A Semjaza, který stál v čele, řekl: „Bojím se, že se k tomu snad ani neodhodláte, vždyť sám bych pak pykal za tento velký hřích.“
  4. Nato mu všichni pravili: „My všichni složme přísahu a zavažme se vzájemným zaklínáním, že od svého úmyslu neustoupíme a že jej určitě provedeme. “
  5. Potom všichni společně přísahali a vzájemným zaklínáním se zavázali záměr uskutečnit.
  6. Celkem dvě stě jich pak sestoupilo ana Arias, jež tvoří vrchol Chermónua, jak se zapřisáhli a zavázali vzájemným zaklínáním.
  7. A toto jsou jména jejich vůdců: Semjaza, který jim stál včele, Araki, Berameel, Kokebiel, Tamiel, Ramiel, Daniel, Ezekeel, Berakeel, Asael, Betareel, Ananel, Zekiel, Semsapeel, Setereel, Tureel, Jomjal, Arazjal. Toto jsou jejich desátníci.
  Kapitola 7
  1. A byli s nimi všichni ostatní a brali si ženy; každý si pro sebe vybral jednu a začali k nim vcházet a spát s nimi. Učili je kouzlům a čárům a obeznámili je s řezáním kořenů a roubováním stromů.
  2. A ony počaly a porodily velké obry, jejichž výška byla tři tisíce loktů.
  3. Tito pak snědli všechen majetek lidí, až je lidé nebyli s to uživit.
  4. Tak se obři obrátili proti lidem, aby je zhltali.
  5. A počali páchat zlo proti ptákům a zvířatům, plazům a rybámc a pojídat vzájemně své maso a pít z něho krev.
  6. Tu země pachatele zla obvinila.
  Kapitola 8
  1. A Azazeel učil lidi dělat meče“, nože a štíty“ a drátěné košile a obeznámil je s věcmi, jež k tomu patří i s jejich opracováváním, s náramky a ozdobami, používáním antimonu a líčením obočí, s nejvzácnějšími a nejvybranějšími drahokamy všech barevných odstínů a s proměnlivostí světa.
  2. Nastala velká bezbožnost a rozmohlo se smilstvo, lidé setrvávali v hříchu a všechny jejich cesty vedly ke zkáze.
  3. Amiziras učil všechny zaříkávače a řezače kořenů, Armaros učil, jak zbavovat kouzel, Berakeel vyučoval astrology, Kokabiel učil znamením, Tamiel astrologii a Asdareel vykládal o dráze měsícee.
  4. Jak lidé hynuli, naříkali, a jejich hlas došel až do nebe.
  Kapitola 9
  1. Pak Míkael a Ureel a Rufael a Gabriel hleděli z nebe a spatřili mnoho krve na zemi prolité a všechno Zlo, jemuž lidé propadli.
  2. Říkali si mezi sebou: „Nářek hynoucí země je slyšet až k branám nebe.

  Duše lidí vám, vy svatí v nebi, žalují a prosí: ,Zjednejte nám u Nejvyššího spravedlnost.“

  ENOCH-píše skutočne o týchto ANJELOV vo svojej Knihe,ako aj v Biblii je nepatrná zmienka o nich!
  Ako sú: ARCHANJELI,SERAFINI !
  V BIBLII žiadnych okrúdlených ANJELOV nenájdeme,neexistujú žiadne pôvodné spisy,ktoré by popisovali „ANJELOV“s krídlami,Biblia ich opisuje ako duhovné bytosti!
  Vždy je to Archanjel GABRIEL,ktorí informuje ľud o nadchádzajúcom mimoriadnom zrodení v PROROCTVACH!
  Aj Ježiš je spomínaný v Biblii ako Archanjel,a taktiež spomínal prorocké predpovede(MATUS 24:1-26KAP.)
  A pri ukrižovaní,ked vstal na tretí deň,tiež zanechal svoje pôvodné telo na zemi,aby mohol vyjsť hore k nebesiam-k Otcovi!
  BYTOSTI-ktoré obsadili ZEM a sledujú všetkých na ZEMI:
  ARCHANJEL MICHAEL-je bojovník a ochranca,obklopený „anjelmi“(nie padlými anjelmi)vládnucími ohnivými mečmi!
  (čo to boli za zbrane?!)
  Povedané vtedajším jazykom,muselo to byť čosi veľmi pokročilé!
  Každý z nich mal vlastnú špecifickú povinnosť-bytosti s titulom anjelskou hodnosťou!
  AKO“POSLOVIA“-RIADICI SVETIEL!
  Ez28
  Pýcha a záhuba týrskeho kráľa. – 1Pán prehovoril ku mne takto: 2„Syn človeka, povedz týrskemu kniežaťu: Toto hovorí Pán, Jahve:
  1Pán prehovoril ku mne takto: 12„Syn človeka, začni žalospev o kráľovi Týru a povedz mu: Toto hovorí Pán, Jahve: Bol si vzornou pečaťou, plný múdrosti a vrcholnej krásy. 13Bol si v Edene, Božej záhrade, pokrývali ťa rozličné drahokamy: karneol, topás a jaspis, chryzolit, beryl a ónyx, zafír, karbunkul a smaragd, rukou umelca do zlata zapravené a obložené boli na tebe v deň, keď si bol stvorený. 14Bol si cherubom, pomazaným ochrancom; dal som ťa na svätý Boží vrch, prechádzal si sa pomedzi ohnivé kamene. 15Bezchybný si bol na svojich cestách odo dňa, čo si bol stvorený, až kým sa nenašla na tebe vina. 16Pri tvojom rozsiahlom kupčení naplnilo sa ti vnútro zločinom a zhrešil si, vtedy som ťa zvrhol z Božieho vrchu, odstránil som ťa, ochranný cherub, spomedzi ohnivých kameňov. 17Srdce ti spyšnelo pre nádheru; pre krásu si si pohubil múdrosť. Na zem som ťa hodil, vystavil som ťa pohľadom kráľov, aby sa dívali na teba. 18Množstvom svojich zločinov, nepoctivosťou svojho kupčenia znesvätil si svoje svätyne; vtedy som z tvojho vnútra vyvolal oheň, ktorý ťa strávil. Urobil som z teba popol na zemi pred očami všetkých, čo ťa videli. 19Všetci, ktorí ťa poznali medzi národmi, zhrozili sa nad tebou, postrachom si sa stal a už ťa viac niet.“
  Titul“CHERUBIN-demon“znamená :“VYHNANEC“a môže znamenať pôvod týchto ANJELOV:VYHOSTENIE Z DOMOVA A TO Z NEBIES,KTORI BOLI HODENI NA ZEM,ABY POKUSALI NARODY!
  ENOCH-jeden zo zasvätených ,ktorí neskôr spísal historiu „padlých anjelov“ktorí sú rozptýlení po zemi ako veľké „SVETELNE BYTOSTI“!
  PROJEKTOVALI ,VYMERIAVALI,A STAVALI NAJZAHADNEJSIE STARODAVNE HISTORICKE PAMIATKY,VCETNE PYRAMID!
  Samozrejme,nesmieme zabudnúť na daľších anjelov SERAFINOV-spomenuté tiež v Biblii!
  Tieto ako keby „tajomné“bytosti majú ruky ,tváre,nohy,a mocnú silu od Boha,pretože sú vo svetle!
  Majú simboliké“krídla“mohli by teda aj lietať,alebo skôr sa premiestňovať sa v čase z miesta na miesto ako chcú a kde chcú bez nejakých dopravných prostriedkov!
  A ich mená sú:“tí žiariaci“-OHNIVY HADI“!-sú to osvietené bytosti!
  Niekto môže si aj myslieť,že toto sú „atribúty“takzvaných mimo-zemšťanov,ale vieme,že „mimo-zemšťania „v našom svete na „plochej“zemi nie sú!
  -a teda,vzniká otázka?-kto sú títo „ANJELI“?!-sú to síce mimo-zemské bytosti,áno,“svetelné bytosti“,ale sú to PADLI ANJELI“ktorích zhodil na ZEM sám Stvoriteľ(ako je to vyššie uvedené v odvolávke na Sväté Písmo)
  A teda,aj napriek týmto faktom,ktoré sú v podstate zjavné ,a v dnešnom-súčasnom čase je to už viac ako viditeľné,ale aj napriek tomu,ľudom je hovorené,že sa jedná stále o „mýty“!aby zatienili skutočnosť,odkiaľ sa berie na ZEMI toľká zloba,toľká nenávisť a hnev,ako aj vyvolávajúci STRACH medzi národmi!(súčasnosti sa vyvoláva neexistujúca pandémia zvaná COVID-19)
  ENOCH(biblický pisateľ,prorok)nás odkazuje a usmerňuje na „NEPHILIM“alebo aj inak nazvaných“strážov“,a títo ANJELI predstavovali najskôr armádu tých „žiariacich“,a pôvodne mali za účelom strážiť bájnu záhradu „EDEN“!
  A nakoniec,neskôr sa ako vieme,začali miešať s pozemskými ludmi(ženami)v danej oblasti!
  A toto spojenie s padlými anjelmi,dalo vzniknúť novej Hybridnej Rase!zvanej:OBRI!
  A títo „OBRI“predávali pozemským ľudom svoje vedomosti a znalosti,učili pozemských ľudí bojovať,ako si vyrábať zbrane a inú techniku v tých časoch,čo pretrváva vlastne až do dnešných časoch!
  Bol to zločin,za čo boli vypovedaný „SVETELNYMI BYTOSTAMI“ktorí opustili ZEM,a prenechali tak vládu HYBRIDNEJ RASE-OBROM!
  Gn3
  Výkon trestu. – 21Pán, Boh, urobil Adamovi a jeho žene kožený odev a obliekol ich. 22Potom im Pán, Boh, povedal: „Hľa, človek sa stal ako jeden z nás! Poznal dobro i zlo. Len aby teraz nenačiahol svoju ruku po strome života a nejedol a nežil naveky!“ 23A Pán, Boh, ho vykázal z raja Edenu, aby obrábal zem, z ktorej bol vzatý. 24Ba vyhnal človeka a na východ od raja Edenu postavil cherubov a vytasený ohňový meč, aby strážili cestu k stromu života. )
  Títo„padlí-anjeli“ovplývali-velkou múdrosťou,zručnosťou,uvedomením,ako aj ohromnou mocou prevyšujúcou vtedajšou domorodou ľudskou populáciou!
  Boli v podstate novými“bohmi“medzi ľudmi,uctievaní a hlboko rešpektovanými a váženými!
  Ich“pokrvná línia“pokračovala cez:
  vodcov,vojvodcami,kniežatami,kňazmi,kráľov a královien,cárov,cárovnami,princov a princeznami,ako aj cez egyptských FARAONOV,a čarodejníkov,mágov,vykladačov budúcnosti ,alchimistov,fyzikov a iných tajomných médií!
  A od týchto čias vlastne,bol celý SVET-až pokiaľ siahali národy,riadený touto rasou-ELITAMI-ktorá neúnavne pracovala a stále pracuje na čistote svojej pokrvnej línie,aby sa nepoškvrnila ľudským druhom!
  Títo sa rozmnožovali výhradne na základe prísnych pravidiel a sámi pre seba hlásali:“BOZSKE PRAVO VLADNUTIA“!
  Ani po tisícročia sa v podstate nič nezmenilo,stovky „Kráľovských“príslušníkov stále drží drtivú väčšinu „bohatstva“a MOCI!
  Stále tie isté „rodiny“(pokrvné línie)vedú inštitúcie ako štátne služby,vlastnia a kontrolujú naprostú väčšinu svetových médií,mocných firiem,výrobcov zbraní,chemických rastlín(CERN,farmaceutické koncerny),dodávateľov benzínu,ropy,a daľšie veľké svetové podniky a fabriky po celej zemi!
  A teraz váženy,zamyslite sa všetci nad touto skutočnosťou:
  -ludia,ktorí sa odvolávajú na“Božské Práva Vládnutia“(boha lucifera)a pre akési „imaginárne“bytie v nebesiach(lucifer a jeho prívrženci-démoni,už nemajú miesta v nebesiach,Boh ich zvrhol na zem,a nemajú návratu späť!čakajú na vlastný zánik-Boh zničí túto zlobu a nenávisť satana na ľudí!)v skutočnosti VLADNU NAD CELOU OBYVANOU ZEMOU!
  Nikto sa nestane „PREZIDENTOM“napr.Spojených štátov(USA)aby neboli veľmi starostlivo preverený tak,aby mohli byť „vydierateľný“,a nimi schválený !
  Skutočná „moc“väzí v zákulisí štátnych úradníkov tí,čo môžu dohladať v rodovej línií tisíce rokov spätne vo svojich rodinných členov,ktorí si počíňali rovnako!
  Všetky velké „náboženstvá“pramenia z rovnako dávnych príbehov o veľkých svetiel,ktorá zostúpila na ZEM:“
  -učila ludí,vyviedla národy z temného vekuzastreného temnotou,párila sa s nimi,a nastolila vlády vládcov:kráľov,cárov,kniežatá ako súčasnú vládu nevinímajúc!
  Prostredníctvom propagandy,ovládaním mysle,a dokonca násilím(vojny,a iné donucovacie násilné metody a spôsoby)bolo s národmi,ludmi nakladané ako s „ovcami“smerované k viere a k určitej forme správania.
  Všetky národy vo svete donútili svojimi donucovacími prostriedkami uctievať „svetlá“padlých anjelov,ktorí sa pretvárali na „svetlá“z nebies,za bohov na Zemi(Pápež,ktorí sa pasoval bohom nad celou obývanou zemou!),ludia sa museli klaňať ich predstaviteľom na zemi,a museli za tie privilégia „kňazom“platiť(odpustky!)
  Národom-boli odobratá „pôda“zem,prírodné zdroje,a vytvorili systém,za ktorí si „ludia“musia za tieto životné potreby „PLATIT“!ktoré sú dané od Boha-STVORITEľA ZADARMO“!
  -A títo „padlý anjeli“zvaní“svetelný-žiariaci“ktorí si nárokujú vlastniť celú obývanú ZEM,ako aj ľudské duše,hovoria ludom,že musia byť vdačný vôbec za to,že na nej môžu žiť,že sú iba bezcennými červami,ktorí okupujú ich ZEM,že sú príživníci a darmožráči na zemi,ktorí im z „ich“zeme uberajú to,čo je „akože“ich!!
  Platiť ludia môžu,pokiaľ vládzu,a pokiaľ vedia ako pracovať,aby mohli „povinne“odvádzať dane,poplatky a odvody(komu to všetko ale ide??!!)svojim vládam,ktoré vytvára zákony,aby národy udržala pod kontrolou a dohladom!
  Národy (vv minulosti aj v súčasnosti)boli a sú hnané do vojen s národami,aby brat šiel proti bratovi,národ proti národu,rodiny proti rodinám!vytvárajú zákony,aby rodiny sa rozštiepili ako aj celá spoločnosť bola rozštiepená a nikdy sa nemohla spojiť a dať dokopy!
  Všade kde sa pozrieme,je rozpor,vytváraný strach a beznádej,zúfalstvo,zneužívanie,korupcia!
  A v podstate v celých dejinách a historií sa nič nezmenilo až dodnes!
  Od 17.storočia a dalej až po súčasnosť,ludia začali veriť,že našli spôsob,ako sa tomuto útlaku vzoprieť a postaviť*!
  Naprieč Europou a Spojeným Národom(USA)bojovali takzvaný „slobodný“ludia proti tyranii!
  /aj tak ale neuspeli!/
  Nič-viac menej „ale realita bola úplne iná!Vládci mali svojich ludí v „obidvoch“táboroch!(téza-antitéza=syntéza“)
  Napríklad „americká“vojna za“NEZAVISLOST“bola na obidvoch stranách barikád,vedená mužmi,ktorí boli členmi „zednárskych loží“-organizáciami!
  Tí samotní bývajú potomkovia „Kráľovských Rodov“!
  Britská občianska vojna skončila tým,že“ľud“žiadal panovníka ,aby sa vrátil na tron!
  Všetko bolo „zinscenované“!žiaľ,vždy tomu tak bolo!
  1.a 2.svetová vojna zmenila politickú mapu EUROPY!Panovníci a takzvaný“duchovný“ aj napriek tomu zotrvávajú!
  „MOC“-ako-taká sa rýchlo presúva z miesta na miesto,ale vždy na vrchole (pyramídy)sú tie isté „hviezdy“-žiariace,ktoré ovládajú celý svet-celé národy!
  Moderná“kontrola“nad národmi bola spustená v 18.storočí -a zastierací manéver bol ten,že to bola reakcia na vzrastajúce sa „osvietenstvo“ľudskej pozemskej“populácie!(nie vyvolených“osvietencov,tých žiariacich“!)
  Tisknuté „slovo“malo neštastný vedľajší účinok-efekt pre tých“mocných!
  Začali sa báť ľudu,že ich premôžu,pretože začali získavať vedomosti,a začal sa šíriť nesúhlas s vtedajšou vládou a systémom!
  Jedna veľmi chytrá,sofistikovaná metoda kontroly takej „NEKONFRONTOVANOSTI“spočíva v jej zapríčinení ,takzvanému privlastneniu kontroly-a to :
  „vytvorte si svoju vlastnú skupinu,ktorá zdanlivo proti vytýčenému statusu „SQUO“,a nielenže tak sa manipuluje s tými,ktorí sú mu prirodzene naklonení,ale zbiera sa tým vedľajší „mocenský“základ,s ktorími sa môžete „HRAT“!-VYTVORENA HRA!
  Istá cesta „víťazstva“akejkoľvek“HRY“SPOčíVA vo vlastnení obidvoch strán!(LODNE PRAVO-ktoré bolo vytvorené pre tieto účely hier!ako v RIME!)
  V 18.storočí začala „moderná ERA“ovládania mysle,založením rádov-loží(ILLUMINATI-osvietenci)-jeho samotný názov nám pripomína jasný fakt,že „TI“-ktorí pôvodne prišli na ZEM ,boli tí „SVETELNY“!
  V 18.storočí napísal jeden slobodný zednár nasledujúce slová:“EXISTUJE určitý počet ludí,ktorí prišiel za účelom najvyššieho stupňa „PODVODOV“zničiť ludstvo!
  A tak vymysleli „plán“ako vládnuť nad názorami a dobyť ľudske vedomie!(žiadne kráľovstvá ani provincie či vlády!)

 • Simona napsal:

  V tých dobách,boli ludia v podstate „primitívny“,a títo ludia uctievali týchto BOHOV(padlých anjelov!)pretože ludia ich považovali za Bohov,pretože boli výnimočný svojimi vedomosťami,ale aj napriek tomu,ako sme si vyššie povedali,táto“rasa“si brala ľudské dcéry za manželky!
  Táto rasa vyučovala ľudských synov remesiel,a všelijakým poznatkám,a tak sa začala rozvíjať takzvaná „civilizácia“!
  (písanie,umenie,veda,inžinierstvo,architektúra,a daľšie obory sa šírili po celom svete!)
  -Ludská rasa,ktorá bola po desiatky tisíc rokov (okolo šesť tisíc rokov!)spokojná slovom,a zberom plodov,poľnohospodárstvom,
  a tak zrazu,táto „hybrydná rasa“začala stavať masívne PYRAMIDY,pestovala pôdu v lepších uvedomelejších poznatkov aké ľudstvo dovtedy nepoznalo,tvorili poľnohospodárske statky,začala kovať oceľ,a nakoniec držala v rukách malé počítače,ktoré im umožnili okamžite komunikovať so svetom a nadobúdať znalosti poklepávaním prstov!
  Toto všetko a mnoho daľších vymožeností,ktoré prichádzali nimi rozvíjajúcou sa takzvanou civilizáciou je súčasťou tohto nášho príbehu,ktoré si budeme postupne ukazovať,prečo nás táto „rasa“do týchto vyspelých technologií zatiahli!
  Ovládli „ľudskú myseľ“,aj srdce!(riadi tento svet!riadi vás!)
  Od chvíle,ako ste sa narodili,ste očíslovaný(lodné právo vzniklo! – http://necenzurovane.net/simona/s12.html )
  a prechádzate procesom (rituálom!)ktorí poháňa ich „STROJ“!
  NIKTO NIE JE SKUTOCNE“SLOBODNY“!(RITUALY A SYMBOLY!)
  Všetci pracujeme pre túto“RASU“-pánov!
  Tu a tam sa občas odhalí svetu veci diania systému,
  a v 18.storočí sme letmo vzhliadli ich masívnu silu,poznáme ich pod rúznymi menami,ale najznámejšie meno majú:“ILUMINATI“(SVETLONOSI-LUCIFERIANI“)
  Od veľkých Medzinárodných KORPORACII až po skryté vlády,od tajných spoločností až po MEDICINU!
  Táto“RASA“(ILUMINATI)majú nad všetkým KONTROLU!
  Síria lži,klamstvá,zavádzacie metody používajú všetkými možnými spôsobmi,aby týmto zakryly svoju skutočnú identitu!
  Sú však ukrytý v zlatom vlákne historie,a môžeme ich odhaliť tým,že budeme bedlivo skúmať dejiny,historiu a hlavne Biblickú historiu,ktorú sme si hovorili v úvode našej relácie,ako aj včetne ich schématických metod a taktík!
  Ak si myslíte,že žijete v SLOBODNEJ ZEMI,tak znova musíme premýšľať,zoberieme to teraz z iného konca našej úvahy:
  -pred tisíckami rokov,na mieste ktoré sa nazýva SAMARYA „z oblohy zostúpili takzvaný ANTICKY BOHOVIA,táto pozoruhodná udalosť je súčasťou našej zaznamenanej historie,ktorá sa zaznamenávala ako:BAJKY,LEGENDY,MYTY“!
  Ako aj bolo neustále zdôrazňované ,že aj BIBLIA je BAJKA po neuspešných inkvizítorských bojov,ktorí mali za úlohu páliť,trhať túto knihu zhruba pred 500-600rokmi!
  Ale aj napriek tomu,Biblia prežila,ako aj iné písomné artefakty,ktoré sa uchovali sú súčasťou našej historie,a berie sa na vedomie,a zahrňuje sa do obchodných dohôd,dokonca do zákonov sa zahrňuje(ARISTOTELES,RIMSKE PRAVO…atd…)ako aj ich pôvod!
  A teda,musíme si tot u teraz pekne rozbrať pomaličky,kto je táto „rasa“!kto sú tieto bytosti,ktoré dokonca naši predkovia uctievali,ako Bohov?
  ( https://www.martinus.sk/?uItem=32757)
  Schody k nebesům
  Kolonizace Země návštěvníky z kosmu

  Zecharia Sitchin :vo svojej knihe hovorí:AKADOVIA -volali svojich predchodcov SUMEROV,a hovorili o zemi:SUMEROV“!
  V skutočnosti to bola ale ZEM (Biblická):“SINEHAR“-SINAJ“!
  https://cs.wikipedia.org/wiki/Sinaj_(biblick%C3%A1_hora) )
  (https://www.youtube.com/watch?v=aUk59OP3j5o )
  Bola to ZEM,ktorá znamenala doslovne:“ZEM POZOROVATELOV“!
  Bola to ZEM skutočne „EGYPTSKA THANEDER“!

  Zem BOHOV“!ZEM POZOROVATELOV!
  ZEM-z ktorej prišli Bohovia do“EGYPTA“!(FARAONI boli padli anjeli-tí slávny mužovia!
  Takže,“SUMERI“-znamená „ZEM“POZOROVATELOV“!
  A z tejto ZEMI prišli tiež:ELOHIMOVIA(ELOHIM)
  ( https://www.worldslastchance.com/czech/biblical-christian-beliefs/vyznam-slova-elohim-neni-to-co-myslis.html)
  alebo aj:“tí“žiariaci“-ktorí vládnu „pozorovateľom“!
  V celej MEZOPOTANII od najstarších časov SUMEROV a AKADOV,boli všetky ZEME majetkom BOHOV!
  A ludia boli ich otrokmi!popisujú sa tieto udalosti aj v Biblii,v prvých knihách Mojžišových!
  Z textov „klinového“písma neboli žiadne pochybnosti o tom!
  Každý mestský štát mal svôjho hlavného „BOHA“!sú o tom všelijaké zmienky v dejinách historie jak z čias pred naším letopočtom,aj po Kristovi!
  A KRAL bol popísaný v najranejších dochovaných písomných dokumetoch,ako pastier boha!
  Všetky ZEME boli majetkom „BOHOV“,a ludia boli ich otrokmi!
  Faktom ale je,že aj v dnešných dobách sme stále my ludia „otrokmi“(len v modernom ponímaní a znení)potomkami týchto BOHOV!
  Musíme na chvíľu upriamiť pozornosť na bohov“ELOHIMOV“,aby sme zistili ,kdo vlastne títo „bohovia“sú?!ktorí zotročili celé ľudstvo po celej zemi!
  -“ELOHIMOVIA“-mali na starosti POZOROVATELOV!
  -“ELOHIM“-je termín často používaný v aj v Starom Zákone pre“Pána“uvedený v plurálu,
  a je to v podstate nesprávna terminologia,pretože to znamená:“žiariaci“!
  Túto „pluralitu“sa dá nájsť aj v Biblii,a to v Knihe Genezis 1kap:26 verši:
  „26Nato Boh povedal: „Urobme človeka na náš obraz a podľa našej podoby! Nech vládne nad rybami mora i nad vtáctvom neba i nad dobytkom a divou zverou a nad všetkými plazmi, čo sa plazia po zemi!“
  27A stvoril Boh človeka na svoj obraz,
  na Boží obraz ho stvoril,
  muža a ženu ich stvoril.“)
  A znova GENESIS:
  „Synovia Boží videli ľudské dcéry,že sú plné svetla,a krásy!“
  Tento termín „synovia Boží“znamená :“SYNOVIA BOHOV“!a pochádzajú od :
  „BENE-HA-ELOHIM“-teda :“synov žiariacich“!
  Toto boli „synovia“žiariacich svetiel,ktorí zostúpili na zem!
  Existuje pádny dôkaz,že sa títo „žiariaci“rozptýlili po celom svete,behom vzdychania“našej populácie!
  Sumerský výraz“EL“-znamená jednoducho „svetlý“-žiariaci!
  Staro-írske „EL“-IL“-má rovnaký význam!
  Taktiež „KOR“-staro-KORN-VOLSKE“ELF“-žiariaci-odtiaľto pramení pôvod elfov“ako vysokých tajomných anjelských bytostí!
  -“INSKY“termín“ALAS“znamená:“LAZS“,a znamená:“svetlý,svietiť,
  Babylonské „ELUL“znamená tiež:žiariť“!
  Tieto fakty samé o sebe vrhajú svetlo na ohromné rozptýlenie synov Božích,ale aj:“žiariacich“ako aj „svetiel z nebies“!
  A to znamená aj,že majú dodnes pretvávajúci vplyv na všetky ľudské kultúry,či náboženstvá ale aj politickú scénu!
  V tých dobách bolo mnoho pánov,mnoho osvietených pánov,žiariacich,a doslova môžeme povedať,že na každú dedinku ,mesto pripadal jeden „BOH“-(preto má každé mesto „ERB“ako znak mesta,ale aj zástavu-znak pozostalých Bohov!)ako keby bola nad každou skupinou ludí potreba dohliadať a kontrolovať!!
  Pre „židov“boli „ELOHIMOVIA“-prírodný pozemský bohovia“z dávnych Sumerských časov!
  General“Albert Paick“-slávny vysoko postavený zednársky historik označil“elohimov“vo svojom diele:“MORALKA A DOGMA“ako:“Prevádzateľ z neba“!-vzlietajú a pristávajú aby predávali správy „BOHU“!ako aj od „BOHA“!
  (Kniha JOBOVA:“Satan po prvý raz pred Bohom 1,6-12
  6Tu v ktorýsi deň prišli Boží synovia a postavili sa pred Pána. S nimi prišiel aj satan. 7Pán povedal satanovi: „Skadiaľ prichádzaš?“ Satan odpovedal: „Chodil som krížom-krážom po zemi.“ 8Pán povedal satanovi: „A všimol si si môjho služobníka Jóba? Niet mu rovného na zemi. Je to muž dokonalý a statočný, bojí sa Boha a chráni sa zlého.“ 9Satan odpovedal Pánovi: „Vari sa Jób zadarmo bojí Boha?! 10A neurobil si ty sám akoby ohradu okolo neho, okolo jeho domu a okolo všetkého jeho imania?! Požehnávaš prácu jeho rúk a jeho čriedy zaplavili šíry kraj. 11Ale vztiahni ruku a zasiahni všetko jeho imanie, či ti nebude kliať do očí!“ 12Tu Pán povedal satanovi: „Hľa, všetko, čo má, je v tvojich rukách, iba jeho samého sa nedotkni!“ A satan sa vzdialil spred Pánovej tváre.)
  A totosú dejiny-naše ľudské dejiny na ZEMI!To je svetová historia!
  Tieto bytosti svetla,veľmi často pristávali a odlietali k nebesiam na takzvaných „vesmírnych“lodiach!takéto príbehy a im podobné sa rozprávajú po celom svete,ako bájky,mýty….!
  Pretkávajú snád každú kultúru na ZEMI!
  Niektorí z týchto „žiariacich“boli nazvaný „STRAZCI“!
  Príbuzný Boha„YAHUWAHUA“-jeho anjelov:Cherubínov,Serafínov!
  A meno“JAHVE“Elohim znamená :vodca tých žiariacich!
  Všemohúci boh (kresťanov)Judaizmu a islámu je vlastne „VODCA SVETIEL“(ALLAH-JAHVE)ktorí zostúpili z nebies!
  Vodcom masívnej invaznej sily,ktorá si podrobila a podmanila ľudstvo ako-také!
  Tak to teda“Elohimovia“čiže svetelné bytostiplnia funkciu pozemských bohov-čiže padlých anjelov-démonov!
  Nadradených panovníkov a dodávajúcich „strážcov“ktorí dohliadajú na pozemského človeka!
  Títo „strážcovia“sú doložení aj v EGYPTE ako“PANTEON BOHOV“!
  Egyptský termín:“THANETHER“-označuje bohov a znamená“OCHRANCA -STRAZCOVIA“!
  THANETHER-je tiež názov pre úžiny červeného mora,ktoré spojovali MEZOPOTANIU a EGYPT,a sú proslulé ako miesta „bohov“!
  ( https://svetobeznik.info/mojzis-exodus-z-egypta-versus-fakta/ )
  O strážcov padajú zmienky taktiež v judaizme ,a boli klasifikovaný ako „menej božskí“ než bohovia!
  Staroveké národy dokladali dobu“kedy“?-bohovia aj tí“žiariaci“spravovali ako aj obmädzovali „sumerskú“ríšu a Egypt a využívajú strážcov dohliadajúcich na obyčajný národ a ludí!
  Podobne ako „egyptský FARAON“stelesňoval na ZEMI „Boha“,tak tu boli dvaja“elohimoví“kňazi ako žiariace svetlá!
  Na tejto časti historie je založený populárny film a televízny seriál:
  „HVIEZDNA BRANA“!
  ( https://www.youtube.com/watch?v=R1n3YSehrGM)
  Dokonca aj v starovekom Egypte panovali v dobe písania Knihy“mrtvych“nejasnosti!
  Egypťania“zapísali:“
  „prišli na ZEM z „TA-UR“vzdialeného cudzieho sveta ,pričom „UR“znamená :“NAJ-STARSI“!
  Presne do tohto miesta mieril pôvodca najväčších svetových náboženstiev“ABRAHAM“-ktorí bol vedený tými“žiariacimi“strážcami,velkými nebeskými svetlami,osedlal tak pomyslenú“HORU“SINAJ,Horu náboženstiev hlavného prúdu na našej ZEMI!
  Miliardy ludí v priebehu vekov a nakoniec svetov ,sa na tejto HORE „SINAI“viezli!
  Toto všetko je dielom“muža“vedeného svetelnými bytosťami ,ktorí zostúpili z neba!
  Po celé tisícročia sme“MY“ úbohé ľudské bytosti,plnili ich príkazy!
  Títo „žiariaci“ boli skutočne známy ako „Hadie Bytosti“:
  ( 14Tu povedal Pán, Boh, hadovi:„Preto, že si to urobil, prekliaty budeš
  medzi všetkým dobytkom
  a medzi všetkou poľnou zverou!
  Na bruchu sa budeš plaziť
  a prach zeme hltať po celý svoj život!
  15Nepriateľstvo ustanovujem medzi tebou a ženou,
  medzi tvojím potomstvom a jej potomstvom,
  ono ti rozšliape hlavu
  a ty mu zraníš pätu.“)
  A tak aj boli uctievaní!Predovšetkým kvôli zjavu ako vyzerali-ich zjav!
  Dokonca aj v Grécku sa od týchto príbehov odvíjala predstava o podobe týchto svetelných bytostí,ktorí ich nazvali“TITANI“A BOHOVIA!(VOJNA TITANOV!)
  Bohov-páriacich sa nimi zotročenými „ľudskými“rasami!
  U všetkých „bohov“(pozemských)pozorujeme odkazy,symboly,a atribúty HADOV!
  O tisíc rokov neskôr je viac ako miliarda ludí stále v područí „Katolíckej cirkvi“sídliacej vo VATIKANE-V MIESTE ,KTORE V PREKLADE ZNAMENA :“HADIE OBYDLIE“!(preto väčšinou sál vo vnútri Vatikánu sú stavby v podobe HADA!)
  Zdá sa,že aj na opačnej strane sveta zostúpili svetelné bytosti a strážci!
  Podľa Mezo-Americkej legendy o VOTANOVI
  bol tento „HADOM“-ktorí bol zoslaný na ZEM ako potomok rasy“KHAN“a bol označený ako „STRAZCA“-HLIDAC!
  Pozoruhodná podobnosť z „KANAANOM“-títo „kánaanitovia“zrejme pôsobili na mnohých miestach po boku svetelných bytostí,a sú to skutočnými“HADíMI KňAZMI“!
  Od týchto časov sa uctievanie“kultov“hadov rozšírilo po celom svete a po celej zemi!
  (a teraz pátrame vlastne po príčinách týchto javov!)
  „HAD“-bol v Kánaanskom jazyku označovaný výrazmi:
  „UP“-“AP“-ULP“-OP“-OLF“-EP“-EF“-EM“
  V MAYSTINE „KHAN“znamená tiež“HAD“!
  V KUKULKAANSTINE znamená tiež:Okrídlený HAD!
  A zo staro-Sumerskeho akánskeho a škotskeho výrazu „KHAN“pre pomenovanie HADA,vychádza anglický výraz:“kmeny“teda“MUDRY HAD“!
  (tak je pomenovaný ten najvyšší:Satan“)
  Rovnako meno rímskeho „boha“ohňa“VULKANA“má pôvod v babylonských slovách „KAAN“-HAD“!
  A“VUL“(VULKANO)-OHEň znamená ENTOMOLOGICKY ODKAZ naprieč územiami,oceánmi,a vyýnamovými slovami!
  „VULKAN“je taktiež „žiariacim Hadom“!
  Židia označili „strážcov“termínom:“DNUUM-RESCH-AIM“-teda „Tí“čo pozorujú!
  Gréckym ekvivalentom „giganti“-OBRI,-rasa ,ktorú dokonca antický básnik HESIYODS“popísal ich ako:“monštruozni“!
  Tak môžeme lepšie porozumieť úlohe,kde obri hráli podľa ľudových príbehov po celom svete:“PRITOMNI STRAZCI“!
  Takmer v každej kultúre ostávajú stopy po rozprávkách o mocných a môdrych obroch,ktorí ovládali ľudstvo ako-také!
  (POPOLVAR NAJVACSI NA SVETE“- https://www.youtube.com/watch?v=pHxR203v_jM )
  Nespočetné množstvo kruhov z kameňov a staro-dávnych monolitov nesú ich mená,akoby nám predávali vedomosti k budovaniu podobným stavbám!
  A aby nám pomohli pochopiť pohyb „NEBESKýCH SPRIEVODCOV!
  BIBLIKY PISAR „ENOCH“(Kniha Enochova)dokonca uvádza mená týchto „strážcov“(padlých anjelov)
  Kniha“ENOCH“dokonca uvádza „mená“týchto strážcov(padlý anjely),
  a toto sú mená „padlých anjelov“,ktorí boli zvrhnutý na zem,a ktorí sú vlastníkmi celej zeme nad svetom,ako aj nad TARTARIOU: