1.3.2021 - Martin Marcikán

2021-02-28 Necenzurované.net # L – Simona z Mallorky

Popis:

Zlo neexistuje

Pan profesor na univerzitě položil svým studentům otázku:
Je všechno, co existuje, stvořené Bohem?

Jeden ze studentů nesměle odpověděl: Ano, je to stvořené Bohem.
Stvořil Bůh všechno? – ptal se dál profesor.
Ano pane, odpověděl student.

Profesor pak pokračoval: Jestli Bůh stvořil všechno, znamená to, že Bůh
stvořil i zlo, které existuje. A díky tomuto principu, naše činnost určuje
nás samotné. Bůh je tedy zlo.
Když toto student vyslechl, ztichl. Profesor byl sám se sebou spokojený.

Najednou zvedl ruku jiný student.
Pane profesore, mohu Vám položit otázku?
Samozřejmě, odpověděl profesor.

Student se postavil a zeptal se: Existuje chlad?

Co je to za otázku, samozřejmě že ano, tobě nikdy nebylo chladno?
Studenti se zasmáli otázce spolužáka, ale ten pokračoval: Ve skutečnosti
pane, chlad neexistuje, v souladu se zákony fyziky je chlad
pouze nepřítomnost tepla. Člověka a předměty můžeme popsat a určit
jejich energii na základě přítomnosti anebo tvorby tepla, ale nikdy ne na
základě přítomnosti či tvorby chladu. Chlad nemá svoji jednotku, kterou
ho můžeme měřit. Slovo chlad jsme si vytvořili my lidé, abychom mohli
popsat to, co cítíme v nepřítomnosti tepla.

Student pokračoval: Pane profesore, existuje tma?

Samozřejmě, že existuje – odpověděl profesor. Znovu nemáte pravdu, tma
neexistuje. Ve skutečnosti je tma jen díky tomu, že není přítomno světlo.
Můžeme zkoumat světlo, ale ne tmu. Světlo se dá rozložit. Můžeme zkoumat
paprsek za paprskem, ale tma se změřit nedá. Tma nemá svoji jednotku, ve
které bychom ji mohli měřit. Tma je jen pojem, který si vytvořili lidé, aby
pojmenovali nepřítomnost světla.

Následně se mladík zeptal: Pane, existuje zlo? Tentokrát profesor nejistě
odpověděl:

Samozřejmě, vidíme to každý den, brutalita ve vztazích mezi lidmi, trestné
činy, násilí, všechno toto není nic jiného, než projev zla.
Na to student odpověděl: Zlo neexistuje, pane. Zlo je jen nepřítomnost
dobra, tedy Boha. Zlo je výsledek nepřítomnosti lásky v srdci člověka. Zlo
přichází tak, jako když přichází tma, nebo chlad – tedy v nepřítomnosti
světla, tepla a lásky.

Profesor si sedl.


Ten student byl mladý Albert Einstein.

Přirozenost internetové rádio / Simona Schubert-Sebova / Simona z Mallorky / Studio Kadaň / SVCS / Svobodný vysílač CS /

Komentáře

 • Simona napsal:

  -Rímskokatolícka cirkev tvrdí, že jej pôvod siaha do smrti, zmrtvýchvstania a nanebovstúpenia Ježiša Krista približne v roku 30 n.l. Katolícka cirkev sa vyhlasuje za Cirkev, pre ktorú zomrel Ježiš Kristus, Cirkev, ktorá bola zriadená a vybudovaná apoštolmi. Je toto skutočný pôvod katolíckej cirkvi? Naopak. Aj zbežné čítanie Nového zákona odhalí, že katolícka cirkev nemá svoj pôvod v učení Ježiša ani Jeho apoštolov. V Novom zákone nie je žiadna zmienka o pápežstve, uctievaní / zbožňovaní Márie (alebo nepoškvrnenom počatí Márie, trvalom panenstve Márie, nanebovstúpení Márie či Márii ako spoluvykupetiľke a sprostredkovateľke), orodovaní svätých v Nebi za naše modlitby, apoštolskom následníctve, nariadeniach cirkvi fungujúcich ako sviatosti, krste detí, vyznaní hriechu kňazovi, očistci, odpustkoch alebo rovnakej autorite cirkevnej tradície a Písma. Takže ak nie je pôvod katolíckej cirkvi v učení Ježiša a Jeho apoštolov podľa toho, ako je to zaznamenané v Novom zákone, aký je teda skutočný pôvod katolíckej cirkvi?
  Prvých 280 rokov histórie kresťanstva bolo kresťanstvo zakázané Rímskou ríšou, pričom kresťania boli tvrdo prenasledovaní. Toto sa zmenilo po „obrátení” rímskeho cisára Konštantína. Konštantín „legalizoval” kresťanstvo Milánskym tolerančným ediktom v roku 313 n.l. Neskôr, v roku 325 n.l., Konštantín zvolal koncil v Nikaii ako pokus o zjednotenie kresťanstva. Konštantín si kresťanstvo predstavoval ako náboženstvo, ktoré by mohlo zjednotiť Rímsku ríšu, v tom čase sa už nachádzajúcu v počiatočnej fáze rozpadu a rozdelenia. Hoci sa to mohlo zdať ako pozitívny vývoj pre kresťanskú cirkev, avšak to, čo bolo jeho výsledkom, určite nebolo pozitívne. Rovnako ako Konštantín odmietol úplne prijať kresťanskú vieru, ale namiesto toho aj naďalej pokračoval vo svojej pohanskej viere a svojich pohanských praktikách, tak aj kresťanská cirkev, ktorú Konštantín propagoval, bola zmesou skutočného kresťanstva a rímskeho pohanstva.
  Konštantín zistil, že v rámci tak obrovskej, expanzívnej a rôznorodej Rímskej ríše – nie každý bude súhlasiť s opustením svojho náboženského presvedčenia a namiesto toho prijme kresťanstvo. A tak Konštantín dovolil, ba priam podporil „pokresťančenie” pohanského náboženstva. Úplne pohanská a absolútne nebiblická viera získala novú „kresťanskú” identitu. Tu je niekoľko jasných príkladov:
  (1) Kult Isis, náboženstvo egyptskej matky bohyne sa absorbovalo do kresťanstva, pričom Isis nahradila Mária. Mnoho titulov používaných pre Isis, ako „Kráľovná nebies”, „Matka Božia” a „theotokos” (Bohorodička) sa prisúdilo Márii. Mária získala mimoriadne dôležitú úlohu v kresťanskej viere, ďaleko nad tým, čo jej prisudzuje Biblia, a to s cieľom prilákať uctievačov Isis k viere, ktorú by inak nikdy neprijali. Mnoho chrámov Isis bolo fakticky premenených na chrámy zasvätené Márii. Prvé zjavné náznaky katolíckej Marianizácie sa objavujú v spisoch Origena, ktorý žil v Alexandrii v Egypte, hlavnom centre uctievania Isis.
  (2) Mitraizmus bolo náboženstvo v Rímskej ríši v 1. až 5. storočí n.l. Bolo veľmi populárne medzi Rímanmi, hlavne medzi rímskymi vojakmi, pričom bolo pravdepodobne aj náboženstvom niekoľkých rímskych cisárov. Zatiaľ čo mitraizmus nikdy nezískal „oficiálny” status v Rímskej ríši, bol fakticky oficiálnym náboženstvom až do Konštantína, pričom nasledujúci rímski cisári nahradili mitraizmus kresťanstvom. Jednou z kľúčových čŕt mitraizmu bolo obetné jedlo, ktoré zahŕňalo jedenie mäsa a pitie krvi býka. Mitras, boh mitraizmu, bol „prítomný” v mäse a krvi býka a po skonzumovaní, udelil spasenie tým, ktorí sa zúčastnili jedenia obetného mäsa (teofágia, jedenie svojho boha). Mitraizmus mal aj sedem „sviatostí”, vytvárajúcich takú podobnosť medzi mitraizmom a rímskym katolicizmom, ktorú nemožno ignorovať. Konštantín a jeho nasledovníci našli jedoduchú náhradu za obetné jedlo mitraizmu v predstave Večere Pánovej / kresťanského prijímania. Žiaľ, niektorí prvotní kresťania už predtým začali spájať mysticizmus s Večerou Pánovou, pričom tak odmietali biblický koncept jednoduchej a úctyhodnej pamiatky Kristovej smrti a vyliatej krvi. Pokatoličtenie Večeri Pánovej spôsobilo prechod k obetnému stráveniu Ježiša Krista, v súčasnosti známemu ako katolícka omša / Eucharistia, a to úplne.
  (3) Väčšina rímskych cisárov (a obyvateľov) boli henoteisti. Henoteista je ten, kto verí v existenciu mnohých bohov, sústredí sa však predovšetkým na jedného konkrétneho boha, alebo považuje jedného konkrétneho boha za nadradeného nad ostatnými bohmi. Napríklad, rímsky boh Jupiter bol nadradený nad rímskym panteónom bohov. Rímsky námorníci často uctievali Neptúna, boha oceánov. Keď katolícka cirkev absorbovala rímske pohanstvo, jednoducho nahradilo panteón bohov svätými. Rovnako ako rímsky panteón bohov mal boha lásky, boha mieru, boha vojny, boha sily, boha múdrosti, atď., tak aj katolícka cirkev má svätého, ktorý má „na starosti” každú z týchto a mnoho ďalších kategórií. Rovnako ako mnoho rímskych miest malo boha spojeného s daným mestom, tak aj katolícka cirkev poskytla „svätých patrónov” pre jednotlivé mestá.
  (4) Najvyššia autorita rímskeho biskupa (pápežstvo) bola vytvorená s podporou rímskych cisárov. S mestom Rím ako centrom vlády Rímskej ríše a s rímskymi cisármi žijúcimi v Ríme, mesto Rím získalo dôležitosť vo všetkých aspektoch života. Konštantín a jeho nasledovníci poskytli svoju podporu biskupovi Ríma ako najvyššej autorite cirkvi. Samozrejme, že najlepšie pre jednotu Rímskej ríše by bolo, keby sa vláda a štátne náboženstvo sústredili na rovnakom mieste. Zatiaľ čo väčšina ostatných biskupov (a kresťanov) sa bránila predstave rímskeho biskupa ako najvyššej autorite, rímsky biskup napokon túto autoritu získal, a to vďaka moci a vplyvu rímskych cisárov. Keď sa Rímska ríša rozpadla, pápeži prevzali titul, ktorý predtým patril rímskym cisárom – Pontificus Maximus.
  Dalo by sa uviesť mnoho ďalších príkladov. Tieto štyri by mali postačovať na dokázanie skutočného pôvodu katolíckej cirkvi. Samozrejme, že rímskokatolícka cirkev odmieta pohanský pôvod svojho vyznania a praktík. Katolícka cirkev maskuje svoje pohanské vyznanie pod vrstvami komplikovanej teológie. Katolícka cirkev ospravedlňuje a popiera svoj pohanský pôvod pod maskou „cirkevnej tradície”. Na základe poznania toho, že veľká časť jej vyznania a praktík je úplne cudzia Písmu, je katolícka cirkev nútená poprieť autoritu a dostatočnosť Písma.
  Pôvod katolíckej cirkvi je tragickým kompromisom kresťanstva s pohanskými náboženstvami, ktoré ho obklopovali. Namiesto hlásania evanjelia a obracania pohanov, katolícka cirkev „pokresťančovala” pohanské náboženstvá a „pohanizovala” kresťanstvo. Zahmlievaním rozdielov a vymazaním osobitostí, katolícka cirkev naozaj získala atraktívnosť pre ľudí Rímskej ríše. Jedným z výsledkov bola katolícka cirkev, ktorá sa stala nadradeným náboženstvom v „Rímskom svete” po celé stáročia. Avšak ďalším výsledkom bola najdominantnejšia forma kresťanstva odpadavajúca od pravdivého evanjelia Ježiša Krista a pravdivého hlásania Božieho Slova.
  2 Timoteovi 4:3-4 hovorí, „Lebo bude čas, keď neznesú zdravého učenia, ale podľa vlastných žiadostí budú si hromadiť učiteľov, lebo ich budú svrbieť uši, a odvrátia uši od pravdy a obrátia sa k bájkam.”

 • Simona napsal:

  “Dobro verzus zlo”-rozlíšenie,
  alebo “Slovo Božie”!
  Tak veru,už nastal čas,aby sme si všetci priznali,že “systém”v ktorom žijeme je zlý,neznesiteľný,strašný,pretože je zhnitý a prešpikovaný hnisom a hnilobou až to nás všetkých strašne bolí vo všetkých smeroch života!
  Nastal čas,priatelia,aj nepriatelia Boha,že Biblia je knihou z “neba”,(1.Sol:2:13-”Preto aj my neprestajne vzdávame vdaky Bohu za to,že ked ste od nás prijali Božie slovo,ktoré sme hlásali,neprijali ste ho ako ľudské Slovo,ale aké naozaj je-ako Slovo Božie :a ono vo vás pôsobí vo vás veriacich”)
  Na nemenovanej Univerzite bola debata profesora medzi svojím žiakom a ním,a poslucháč univerzity povedal:”ja som ateista,Boh neexistuje,nie je”!
  Profesor sa ho spýtal:”a si si istý ?”žiak:áno,som určite na sto percent istý”!
  Profesor:”synak,dovoľ mi si ťa spýtať jednu otázku:”ako rozlišuješ,čo je dobré a čo zlé”?!(spýtajte sa to niekedy ateistu!)
  žiak odpovedal:”to je jednoduché-ja sám sa rozhodujem,čo je dobré a čo je zlé”!tým vlastne povedal:”ja som Bohom svojho vlastného vedomia,vesmíru,charakteru”.
  Profesor na to:”to rád počujem,synu,pretože ja ťa za päť minút zastrelím”!žiak na to:”to nemôžete urobiť”!
  Profesor:”ale áno,môžem,pozri,ja som Bohom svojho vlastného Ja,svojho vedomia,charakteru a vesmíru a ja som sa rozhodol,že je v poriadku ťa zastreliť”!
  -Keby každý ,čo sa pasuje sám seba za to,čo sa mu vidí dobré,to čo činí,ako sa o tom píše aj v knihe “Sudcov”,bol by to vážny problém spoločnosti,čo aj samozrejme je”!
  -Teda,ako rozlišujeme dobré od zlého?!Je to jednoduchá otázka,ktorú sa môžete spýtať evolucionistov,nemajú žiaľ ale ako odpovedať!Schválne,ako rozsúdite dobré od zlého?!
  -Povedať,čo je dobré a čo zlé,je jednoduché,A povedal Boh:”….nachádzame 413X v Biblii(413=59X7)Vidíte,toto je absolútne,no niektorí ľudia alebo nevedia,čo Boh hovorí,alebo ich to,čo Boh hovorí-nezaujíma!
  Mnohí dnes veria,že keby Boh existoval,nemohol by dovoliť to zlo,ktoré sa pácha na Zemi,a naviac by musel z niečoho pochádzať a mať nejaký pôvod.(definícia ateistov)
  V skutočnosti je zlo vôbec najväčším dôkazom Božej existencie.
  „ZLO“je porušením „oceľového poriadku“zákona,kauzality,zmyslu(Božieho zákona)-a to predsa nemohla vytvoriť hmota sama,ktorá je na mnohých zákonoch a pevnom poriadku závislá.Ani slepá evolúcia.
  Stroj si sám slobodu nedá.Ani konštruktéri nevedia a nemôžu dať strojom voľbu typu:“chceš fungovať,alebo nie?vyber si!chceš plniť tento program?“-túto voľbu mohla dať ľudom iba slobodná a veľkorysá bytosť.A nedala ich všetkým-stromy ,kamene a zvieratá nekradnú,nekonajú vojny a nepáchajú samovraždy!
  Možnosť zničiť seba,druhých ,milovať,alebo nenávidieť,ľudské emocie,cítiť,počuť,vidieť,svedomie,vedomie a myslieť mohla dať len inteligentná bytosť ,nie atomy a smiešne dlhý čas evolúcie!
  Možnosť vybrať si vyplýva zo slobodnej vôle,ktorú mohla dať len „inteligentná bytosť“a ktorej jednoduchou príčinou je“LASKA“!-pretože z vlastnej skúsenosti vieme,že zo skutočnej lásky nepopierateľne vyplýva:“sloboda“!!
  O tom,že či existuje Boh,je súhrne viac dôkazov,než aj to,že existujeme my sami ľudia a zem po ktorej chodíme!Naše telá sú iba malou súčasťou Jeho veľkej „tvorcovskej dielne“!
  Ked Boh stvoril hmotu,asi sa dodatočne nevtelil do železa alebo kremíku,ktoré chvíľku predtým sformoval,preto je otázka:“z čoho je BOH?!-nezmyselná!
  Rovnako Boh neskočil do priestoru,ktorý pri stvorení vznikol,aby sme Mu mohli priradiť nebeské súradnice a zamieriť na Neho svoje daľekohľady.Preto je otázla:“Kde je Boh?“-nezmyselná!
  Stvorením vznikol „čas“(ale nie ten,ktorí poznáme ako tikajúce hodiny,ale Boží čas),ťažko ale Boh začal existovať až od tej chvíle.Preto je otázka:“Odkedy je Boh?“-nezmyselná!
  Rovnako nezmyselná je aj otázka:“Kto stvoril Boha?!“lebo už sám Boh vyjadruje vrchol všetkého a všetkých.Boh je,pretože je Boh!On má príčinu bytia v Sebe samom.
  Je to podobné,ako keby sme sa pýtali,čo je za koncom,alebo kto stojí za človekom,ktorý je posledný.Podobne aj ateista verí na večnosť hmoty a energie!
  Je užitočné si uvedomiť,že Boh sa nechová podľa našej vôle a podľa materialistického videnia sveta.Dom z tehál nedokazuje,že aj murár je z tehál.Namaľovaný obraz síce môže o svojom autorovi niečo prezradiť,ale rozhodne nie to,že autor je tiež zelený,modrý,a dvojrozmerný.Svet je Božím odrazom a obrazom.
  Obraz sa ale dá zničiť,premaľovať,alebo sa dajú vytvoriť kopie,ktoré sa už originálu veľmi nepodobajú.Tažko potom súdiť z takého starého a naviac veľmi zničeného obrazu úmysly či charakter jeho tvorcu.
  To,že jestvuje Boh,vieme veľmi dobre,ako že existujú:myšlienky,city,hnev,a hlas ktorí vyjadrujú únik slov z človeka.Ich viditeľná existencia sa dá ľahko zistiť z viditeľného prejavu,chovania ľudí.
  No,a dostávame sa do bodu pacifikácie ľudského vedomia,a to tým,že konečne by ste mohli vypnúť telku(debilizátor)a ísť von…poobhliadnuť sa okolo seba:hore -pozrieť sa na nebo,pozrieť sa,čo Boh Biblie stvoril!
  Viete ,čo je zaujímavé?osoba,ktorá trávi čas objavovaním a hútaním nad tým,ako boli veci stvorené,či prírodné alebo materialistické,nie je ohromená tým,čo môže urobiť človek,napr.:“ked deťom v izbe vysia plagáty všelijakých hrdinov,núti ich to premýšľať nad tým,čo môže dokázať človek,nie nad tým,čo môže vytvoriť Boh!A ich myseľ,myslenie potom nemá šancu stať sa hlbokým.Už chápete princíp demoralizácie a indoktrinácie mysle už od školských rokov.Hlbka detského porozumenia je:“páni!“hodil loptu cez obruč,“fíha!“-kto sa na to rozpamätá za 5rokov?!alebo za tisíc?!záleží na tom?!
  Premýšľajte o veciach,ktoré budú trvať večne,o tom,čo urobil Boh a podobne.
  (Job 12:7-9:“zveri sa pýtaj,by ťa poučila,nebeských vtákov,nech ti povedia,aj zemeplazov,aby poučili Teba,a morské ryby nech ti oznámia:“ved z týchto všetkých ktorýže by nevedel,že ich urobila ruka Pánova?!“)
  A teraz vážne,medzi Desiatimi Božími prikázaniami nachádzame:“Nevyriekneš krivého svedectva proti svojmu blížnemu“:inak povedané:“Neklam!“všetci sme už niekedy klamali.
  „Nepokradneš“-všetci sme už niečo ukradli.Takže vieme,že sme partia klamárov a zlodejov.Niet pochýb o tom,že sme vinní a budeme potrestaní.Boh je spravodlivý sudca.Nemôže strpieť hriech.Alebo….budeme musieť nájsť nejakú náhradu.A tou náhradou je:“Ježiš“-ktorý sa za nás všetkých obetoval.(“Ved Boh tak miloval svet,že dal svojho jednorodeného Syna,aby nezahynul nik,kto v neho verí,ale aby mal večný život.Ján 3:16)
  Ježiš zaplatil za naše hriechy,keby ste dnes zomreli,kam by ste išli?Kam pôjdete,ked zomriete?Mali by ste na to myslieť,pretože mrtvi budete dlhú dobu,pretože tento život je len nepatrný časový úsek.Ak si nie ste istí,či budete zachránení,poproste zo“srdca“Pána,aby Vám odpustil!
  (Rim.10:13 ,8:1-11:“lebo každý,kto bude vzývať Pánovo meno ,bude spasený“!
  -“Teraz teda už niet odsúdenia pre tých,čo sú v Kristovi Ježišovi,:ved zákon Ducha,ktorý dáva v Kristovi Ježišovi,oslobodil ťa od zákona hriechu a smrti,čo bolo nemožné zákonu pre slabosť ľudskej prirodzenosti,to uskutočnil Boh,ked pre „Hriech“poslal svojho Syna v tele podobnom hriešnemu a v tele odsúdil hriech,aby sa požiadavka zákona splnila v nás,čo nežijeme podľa tela,ale podľa Ducha.Lebo tí,čo žijú podľa tela,zmýšľajú telesne,ale tí,čo žijú podľa Ducha,zmýšľajú duchovne.A zmýšľať podľa tela je smrť,kým zmýšľať podľa Ducha je život a pokoj.Ved zmýšľať podľa tela je nepriateľstvom voči Bohu,lebo sa nepodriaduje Božiemu zákonu-a ani sa nemôže.A tak tí,čo žijú telesne,nemôžu sa páčiť Bohu.Lenže Vy (čo sa navrátili ku Kristovi)nežijete už telesne,ale duchovne,pravda,ak vo vás prebýva Boží Duch.Lebo kto nemá Kristovho ducha,ten nie je jeho.Ale ak je vo vás Kristus,telo je síce pre hriech mrtve,no“Duch“ je život pre spravodlivosť.A ked vo vás prebýva Duch toho,ktorý vzkriesil Ježiša z mrtvych,potom ten,čo vzkriesil z mrtvych Krista,oživí aj vaše smrteľné telá skrze svojho Ducha,ktorý prebýva vo vás!“)