26.12.2021 - Martin Marcikán

2021-12-26 Necenzurovane net – Simona LXIX

Skrytá satanská aneb temná světová říše – spolek iluminátů (založen 1776)

Grandhotel Evropa
https://vimeo.com/231922669

Svetová banka je prázdna. CCCP obnovený. Exkluzívne zábery z odovzdania historických aktív
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=WqlZLRAxZfg

Probuďte se z Matrixu / Wake up from the Matrix.mp4 Toto krátké video s cz titulky  

https://uloz.to/file/Htki8PZq9MjK/probudte-se-z-matrixu-wake-up-from-the-matrix-mp4#!ZJH5ZQR0AGH0LwRlZQLjBGH3LwMYnx05EKMkAmOfqzMzZGt=

Úzce související článek: Je nejvyšší čas připojit se k tvořivé vizualizaci vytvářející krásný svět pro všechny zúčastněné  

 http://inner-light.ning.com/profiles/blogs/je-nejvyssi-cas

 OBNOVENÍ SSSR -VELITEL OZBROJENÝCH SIL PLUKOVNÍK V.V. PUTIN 

http://inner-light.ning.com/profiles/blogs/vrchn-velite-ozbrojen-ch-s-l-obnoven-ho-zssr-plukovn-k-v-v-putin?xg_source=activity

Naty Hrychová – Hallelujah (Desatero)

Přirozenost elita / internetové rádio / Necenzurovane.net. / posluhovači zla a satana / Simona Schubert-Sebova / Simona z Mallorky / Studio Kadaň / SVCS / Svobodný vysílač CS /

Komentáře

 • ZiveSvetlo napsal:

  Hlavně je třeba si uvědomit, že lidské vědomí jsou „jiskry“ kosmického VŠE-Vědomí, čili vědomí Boha/Bohyně, které je tvůrčí. Takže ano, může nás zachránit pouze víra, ovšem víra a využívání našich vrozených tvořivých schopností, které vytváří jednotlivé časo-prostory, čili jednotlivé světy a jejich reality. Tyto námi stvořené světy se naprosto vždy ocitají v takové dimenzi, neboli úrovni vědomí a existencí, které korespondují s kvalitou a úrovní vědomí tvůrců. Takže pokud si lidé chtějí vytvořit krásný svět, je důležité se soustředit na vytváření takových věcí a událostí, které jsou pro blaho všech zúčastněných. Na jakém principu vytváření světů a jejich realit funguje, je popsáno např. v článku: Neuvěřitelné, avšak vědecky podložené skutečnosti http://inner-light.ning.com/forum/topics/neuveritelne-avsak-vedecky-podlozene-skutecnosti Kdo nevěří, ať tam běží. 🙂 Související článek se jmenuje: Je nejvyšší čas připojit se k tvořivé vizualizaci vytvářející krásný svět pro všechny zúčastněné

 • ZiveSvetlo napsal:

  Ano Simona, v dalším příspěvku jsem uvedl: Bytosti z vyšších úrovní existencí ovšem neudělají za lidstvo nic z toho, co lidé mohou udělat sami. To znamená především to, že za nikoho z Vás neodstraní Vaše dualitní, disharmonické smýšlení, které poskytuje předlohu – plány pro tvoření disharmonických světů a jejich realit. To znamená, že kdo se před vzestupem do vyšší dimenze nenaučí slušnosti a ohleduplnosti, zůstane „po škole“, ovšem ne v tomto světě, neboť tento svět se přesune do jednoty a harmonie. Ti, kteří se společně s planetou přes hyperprostor (někdo tomu říká prázdnota) do vyšší dimenze nepromítnou, ti se přes hyperprostor promítnou do takového světa a takových realit, se kterými svými energiemi souzní. To je to třídění zrna od plev. Co se pře transformaci do vyšší dimenze bude dít je popsáno např. v článku: Proč při protnutí galaktického nulového bodu nastanou 3 dny temnoty. http://inner-light.ning.com/forum/topics/proc-pri-protnuti-galaktickeho-nuloveho-bodu-nastanou-3-dny-temno

  • Simona napsal:

   Nedokážu odhadnout, kolik lidí mi na otázku kým je pro ně Bůh, odpoví “Nějaká energie.”. Když se zeptám, kde se tedy tato energie vzala a co přesně to je, obvykle už tak dobře odpovědět nedovedou.
   Jaký je vlastně osobní Bůh bible ve srovnání s “energií”?
   Bůh bible:
   je zcela konkrétní osoba s poznatelnou charakteristikou
   (Izajáš 45,21 Kromě mne jiného Boha není! Bůh spravedlivý a spasitel není mimo mne. *** 1. Samuelova 2,2 Nikdo není svatý mimo Hospodina, není nikoho krom tebe, nikdo není skálou jako náš Bůh. *** Daniel 2,20 Promlouval takto: „Požehnáno buď jméno Boží od věků až na věky. Jeho je moudrost i bohatýrská síla. *** Římanům 11,33 Jak nesmírná je hloubka Božího bohatství, jeho moudrosti i vědění!)
   miluje

   ( Malachiáš 1,2 Zamiloval jsem si vás, praví Hospodin. *** Efezským 2,4-5 Ale Bůh, bohatý v milosrdenství, z velké lásky, jíž si nás zamiloval, probudil nás k životu spolu s Kristem, když jsme byli mrtvi pro své hříchy. )
   myslí

   (Izajáš 55,8-9 „Mé úmysly nejsou úmysly vaše a vaše cesty nejsou cesty moje, je výrok Hospodinův. Jako jsou nebesa vyšší než země, tak převyšují cesty mé cesty vaše a úmysly mé úmysly vaše.)
   mluví

   (2. Mojžíšova 6,2 Bůh promluvil k Mojžíšovi a ujistil ho: „Já jsem Hospodin. *** 1. Paralipomenon 21,9 Hospodin promluvil ke Gádovi, Davidovu vidoucímu.)
   pociťuje emoce

   (Jakub 4,5 Či myslíte, že nadarmo je psáno: ‚Bůh žárlivě touží po duchu, kterého do nás vložil?‘ *** 2. Paralipomenon 36,15 Hospodin, Bůh jejich otců, k nim nepřetržitě posílal své posly, protože měl soucit se svým lidem i se svým příbytkem. *** Židům 8,12 Slituji se nad jejich nepravostmi a na jejich hříchy už nevzpomenu.‘ )
   jedná vědomě, cíleně a s láskou

   (2. Samuelova 22,30-31: S tebou proběhnu i nepřátelskou vřavou, se svým Bohem zdolám hradbu, s Bohem, jehož cesta je tak dokonalá! )
   má osobní vztah s člověkem

   (Žalmy 27,10 I kdyby mě opustil můj otec, moje matka, Hospodin se mě vždy ujme. *** Židům 12,7 Podvolujte se jeho výchově; Bůh s vámi jedná jako se svými syny. )
   Energie:
   je zcela neosobní
   nemá emoce
   nemyslí
   netrestá ani neodměňuje
   nemůže milovat
   nejedná cíleně ani s láskou
   Mnozí přiznávají, jak je jim nepříjemné, když volají na různé zákaznické linky, kde je obsluhují hlasové automaty. Většina lidí prostě preferuje osobní kontakt s operátorem.

   Proč tedy lidé tak často dávají přednost neosobní energii před zcela osobním Bohem?
   Existence boha-energie totiž lidi k ničemu nezavazuje. Neosobní energie nikomu nekecá do života, nic po nikom nevyžaduje. Dokonce existuje spousta návodů, jak energii využívat ve svůj prospěch a dosahovat s její pomocí všeho, po čem toužíme. (S čím doopravdy pracuje člověk, který věří, že mu slouží “energie”, je věc druhá. Ti, kdo jsou upřímní, přiznávají, že nevědí, odkud energie přichází a co to vlastně je. Jiní se ohánějí vesmírem, univerzem, vyšší duchovní sférou, anděly apod.). Energii se člověk nemusí zodpovídat ze svých činů a postojů. Představa Boha jako neosobní energie velmi vyhovuje lidské pýše, protože umožňuje člověku žít nezávisle, rozhodovat si podle vlastních měřítek, co je dobré a co je zlé a pokud se člověku zlíbí, může takového boha naprosto bezostyšně ignorovat, aniž by se musel vážněji zamýšlet nad důsledky. Neosobní bůh – energie je ideálním bohem pro ty, kdo chtějí svému životu vládnout sami a odmítají se pokořit před jediným skutečným Bohem – zcela osobním a konkrétním Bohem bible.

  • Simona napsal:

   Esoterika je učení démonů o “tajných energiích a rituálech”, určená pro lidi, kteří chtějí ve světě podvádět a podvodem získat nad ostatními lidmi výhodu. Takovým lidem démoni nabízí různá učení, jak pomocí neviditelných nehmotných sil ovlivnit děje ve skutečném světe. Démoni využívají faktu, že mnozí lidé nemilují Spravedlivého Boha a chtěli by Boha obejít spoluprácí s jinými neviditelnými bytostmi.

   Esoterika obsahuje mnoho ověřitelných informací, uspořádaných tak, aby vedly ke klamu. Zdrojem těchto “ověření” jsou ale sami démoni. Snaha využívat tyto klamné nauky vede k závislosti na démonech a k otevírání se démonické manipulaci. Esoterika je jiný název pro magii a okultismus obecně. Pro Boha Stvořitele je esoterika ohavností. (a také veškerá magie a vzývání nebeských mocností)

   I když se Esoterika se tváří, že JE možné “neviditelné síly” obrátit v osobní prospěch je to jen část pravdy, neboť výsledek takového jednání bude takový, jak démoni zamýšlí a ti doopravdy nikdy nejednají lidem ku prospěchu.

   Člověk je v pasti lži, ale je vyučován, že si může spoluprací s démony pomoci
   Ve skutečnosti ale upadá do klamu, kdy si myslí, že něco ovládá, ale ve skutečnosti je neustále obelháván a zneužíván démony proto, aby jim v našem světě napomáhal v jejich nenávistném díle. Člověk nemůže v démonském světě nic ovládat, protože tam nevidí a ani není v jeho možnostech tam cokoliv řídit.

   Kdo si myslí, že esoterikou něco ovládá je obětí klamu démonů
   Veškeré informace o démonském světě má pouze zprostředkované, a to způsobí, že je neustále pouze podváděn. Dokonce se běžně může stát, že člověk si myslí, že se děje to co chce ON, ale ve skutečnosti jsou mu přání chytře manipulativním způsobem vnucena démonem. Démon totiž obsadí myšlení člověka díky iniciaci, zasvěcení se démonům. Je to tedy démonické posednutí.

   Esoterika je nebezpečná a vede ke zlu. Esoterika nevysvětluje to co popisuje a co se děje, neboť je to dílo záměrného KLAMU jehož tvůrci jsou démoni. Záměrně tak generuje jen otázky a tajemství tak, aby byla lidská pozornost odvedena co nejdále od Boha a poznání Pravdy.

   Esoterika se skrývá za různé rekvizity, aby skryla svojí démonskou podstatu
   “Skutečné rekvizity, skutečně existující pojmy a skutečné bytosti” MUSÍ být pro dobrý účinek klamu v esoterických učeních obsaženy. Stejně jako podvodník, který prodává falešné zboží, se klamně vydává za obchodníka nějaké známé firmy proto, aby vzbudil důvěru.

   Odměny démonů pro lidi zabývající se esoterikou
   Lidé zabývající se esoterikou, tedy kolaborací s démonskými bytostmi v jejich díle klamu, jsou odměňováni prožitky z Mocností. Popisují silné a návykové stavy tělesného vzrušení, adrenalinu a podobně.

   Esoterika není nic nového, existuje od počátku lidstva jako učení padlých andělů
   Nejedná se o nová či moderní učení, neboť všechny základy pochází z vyučování padlých andélů satanova kruhu a současné detaily pochází z démonického channelingu a automatického písma. Doprovází tedy lidstvo po celou dobu jeho existence. Prakticky se dá říct, že první esoterickou informací byla Satanovo dezinformace lidí, kdy oklamal Evu v Edenu.

   Esoterika je příkladem duchovní (spirituální) pornografie, což je patrné například z ezoterických encyklopedií. Esoterická učení jsou nedílnou součástí Satanovo taktik na oklamání celého světa. Další jména pro podobná démonická učení:

   Hermetizmus, kabala, shamballa, magie, kouzlení, věštění, šamanizmus, The Secret a další a další spolupráce se spirituálními bytostmi.

 • ZiveSvetlo napsal:

  Je třeba si uvědomit, že „luciferiáni“, kteří slouží „satanu“ a jeho všemožným přisluhovačům, jsou ve skutečnosti vlastně tzv. padlí andělé a jejich potomci. Padlí andělé, včetně jejich nejvyššího „satanáše“, jsou zlosyni, kteří svým disharmonickým smýšlením, ve smyslu myšlení především na své vlastní, osobní dobro (místo na kolektivní dobro) svými myšlenkami, záměry a tvořivými představami vytvořili dualitní, čili disharmonické světy, ve kterých vládne konkurence, rozdělování, kastování a s tím spojená všemožná zloba, násilí a chaos. V takovýchto světech je vše rozdělené na dobro a zlo, neboli na dualitu, která sahá až do nejvyšší 4.D úrovně vědomí a existencí.

  Tzv. padlí andělé (neboli tzv. tvořiví „bohové“) jsou bytosti, kterým pýcha, zloba a touha po moci, a s tím spojená nadřazenost nad ostatní, zatemnila jejich osobní tvořivé vědomí natolik, že začali zneužívat svých vrozených tvořivých schopností, které má každá organická bytost (neboť to je dar od nejvyššího „náčelníka/náčelnice“ Univerza) a začali, díky svým disharmoniím, tvořit všemožné zrůdy a agresivní a krvelačná monstra. Všemožné agresivní bytosti (jako jsou např. hadi a štíři, kteří se požírají navzájem) totiž nebyly stvořeny Bohem s velkým „B“ (jak se mnozí lidé milně domnívají), ale pomatenými, padlými, zdegenerovanými „andílky“, kteří si na bohy pouze hrají!

  Jelikož ale tato agresivní dualitní hra na dobro a zlo zašla až příliš daleko, že by nakonec byl zničen celý tento vesmír (pokud by se shůry nezasáhlo), proto sem do tohoto zdejšího prohnilého, zkorumpovaného světa (a nejen do tohoto) inkarnovalo mnoho dobrotivých bytosti z daleko vyšších, tzn. harmonických úrovní existencí, které lidstvu pomáhají, aby tato zdejší hrůzostrašná, krvelačná „hra“, i hra na pány a kmány, neboli luzu, mohla být již konečně ukončena a mohl zde nastat opět tzv. Ráj na Zemi, ktarý zde původně byl. Ráj v tomto světě, nezanikl díky tomu, že by Eva snědla „jablko“ poznání (jak se Vám církevní manipulátoři snaží namluvit), ale pohráváním si s myšlenkami protikladů a tím následnému vytvoření duality a s ní spojené disharmonie.

  Bytosti z vyšších úrovní existencí ovšem neudělají za lidstvo nic z toho, co lidé mohou udělat sami. To znamená především to, že za nikoho z Vás neodstraní Vaše dualitní, disharmonické smýšlení, které poskytuje předlohu – plány pro tvoření disharmonických světů a jejich realit. Tyto bytosti lidstvu pomáhají především s tím, že pomáhají zvyšovat frekvence tohoto a přilehlých časo-prostorů, čili světů a jejich realit. To způsobí, že jakmile tato planeta (a s ní související světy) zvýší své frekvence natolik, že se dostane nejméně do 5.D, tak dualita a s ní související protiklady odtud zmizí (zůstane tu již jen polarita ve smyslu Jin&Jang polarit), čímž zazvoní zvonec a těch zdejších hrůzostrašných pohádek na dobro a zlo (projevovaných pouze ve světech úrovní vědomí 3.&4.D) bude konečně konec. 🙂

  • Simona napsal:

   Může nás zachránit jen víra:“
   Všechno, co učí Bible o konci času, již kolem nás dostává zřetelnou podobu. Mnozí
   ovšem zavírají oči před snadno rozeznatelným znamením, že si Satanova synagoga (PADLI ANDELE)
   nárokuje veškerou otevřenou moc a autoritu. Na druhé straně má bohužel jen málo lidí
   jasno v tom, že moc nad tímto světem je již pevně v rukou ďábla, který pomalu, ale
   jistě získává kontrolu nad zcela stádním a manipulovatelným lidstvem.
   Nechybí snahy přesvědčovat bližní o Boží dobrotivosti, ale pokaždé to vede k smutné zkušenosti, že se podle všeho mnoho lidí obává si pravdu připustit. Styl jejich života jim jistým způsobem brání věřit ve spravedlivého Boha. Bez jistoty, kterou víra
   v Boha dává, může představa satanistického spiknutí nahánět mimořádný strach. Pouze ve světle božské pravdy je srozumitelný celosvětový kulturní i morální úpadek. –
   Opravdově věřící vědí, že Bůh dopouští všechno, co se na světové scéně odehrává.
   Apatie širokých vrstev obyvatelstva je stále markantnější. Lidé žijí ve svém malém
   světě, který opouštějí jen s nechutí, mají-li si rozšířit horizont. Raději by se přidali k říši Antikrista, než aby se otevřeli skutečnosti. Ta je jedinou pravdou, kterou nelze popřít. Všechno ukazuje na to, že již brzy nastanou časy donucování a násilí. K jejich
   zavedení budou původci využívat všech moderních technologií naší doby.
   Před nějakými lety bezpečnostní poradce amerického prezidenta Cartera, Zbigniew
   Brzezinski, řekl následující: „Brzy bude možné každého občana nepřetržitě sledovat a
   jeho uložená osobní data si volně stahovat.“
   Josua Cooper Ramo prohlásil: „V nepříliš vzdálené budoucnosti budou lidé u sebe
   nosit své peníze v podobě podkožního čipu.“211
   Již dnes jsou všechny možné informace o nás uloženy v počítačových systémech.
   V dohledné době půjdou světovládci ještě o krok dál a budou moci sledovat naši veškerou činnost. Současný stav techniky již umožňuje kontrolovat celý svět z jediné centrály. Elektronický dozor nad obyvatelstvem dávno přestal být čirou teorií. Po atentátech z 11. září 2001 již mnoho občanů na sobě pocítilo sílící kontrolu. Ponižující
   tělesné prohlídky na letištích i všudypřítomné sledovací kamery na ulicích se již staly
   zcela běžným jevem. Momentálně se nacházíme v pokusném stádiu iluminátského
   projektu. Ilumináti mají k dispozici supercomputery a satelity, s jejichž pomocí kontrolují činnost veškerého obyvatelstva prakticky nepřetržitě.

   Technika satelitních kamer pokročila natolik, že i ze vzdálenosti několika stovek
   kilometrů rozpoznají tenisový míček na trávníku.
   GPS (Global Positioning System) využívá 24 satelitů pro navigaci na zemi i nad ní.
   Tytéž satelity se užívají také k odposlechu telefonních hovorů a ke kontrole výměny
   elektronických dat. S pomocí pasů, kreditních karet a osobních průkazů se zabudovanými čipy je možné majitele kontrolovat a sledovat jeho polohu na celém světě. Zanedlouho nebude již žádné místo, kam by se někdo mohl nepozorovaně stáhnout. Po léta
   se nám namlouvalo, že čip slouží výhradně naší bezpečnosti a především k potírání
   terorismu, čímž se i obezřetné občany podařilo svést k ztrátě bdělosti.

   ( Time z 27. dubna 1998. 212 Do 90% všech osobních počítačů nainstalovaný operační systém Windows je vybaven „zadními
   vrátky“, jimiž nám ilumináti mohou bez problému tak říkajíc nahlížet přes rameno. )

   „I působila (šelma) k tomu, aby všichni, malí i velicí, bohatí i chudí, svobodníci
   i nevolníci učinili si znamení na pravé ruce své nebo na čele svém, a aby nikdo nemohl koupiti nebo prodati, leč kdo by měl znamení, buď jméno šelmy nebo číslo
   jména jejího. Tu jest moudrost na místě. Kdo má rozum, sečti číslo šelmy, neboť
   jest to číslo člověka, a číslo jeho jest šest set šedesát šest“ (Zj, 13,16-18).
   Kdo však vlastně rozhoduje o tom, kdo je terorista? Ve zmíněném čipu jsou uložena
   všechna naše osobní data, což z nás dělá členy jedné jediné, celosvětově kontrolované
   „obce“. Tato forma státního dozoru zdaleka přesahuje hororové vize George Orwella.
   Nicholas Rockefeller přiznal, že konečným cílem elity v tomto směru je vybavit
   veškerou populaci mikročipy.213 Jako první budou Holanďané od roku 2012 zákonem
   nuceni nechat si vsadit čip jakožto identifikační a platební prostředek. Již existující
   supercomputer byl naprogramován na zpracování informací, uložených v čipech…
   Mikročipy na celém světě budou nepřetržitě moci být čteny senzory přes satelit, což
   umožní určit místo pobytu libovolné osoby. Na mnoha místech světa byl již mikročip
   otestován, např. v Singapuru, hlavním městě Malajsie, kde se experimentu zúčastnilo
   deset tisíc osob. Vlády nám předkládají spoustu zdánlivých argumentů pro implantování čipu všem. Konečným cílem zde je, aby byl čipem vybaven každý novorozenec
   okamžitě po porodu!
   Každý, kdo čip odmítne, bude eliminován společensky, politicky, religiózně i finančně. Dotyčný nebude mít v tom případě přístup k elektronickému platebnímu systému

   213 Filmový dokumentarista Aaron Russo v Alex Jones Show prozradil, že Nicholas Rockefeller mu
   osobně potvrdil, že konečným cílem je „vybavit čipy veškeré obyvatelstvo, aby je bylo možné
   ovládnout a tím bankéřům a elitě umožnit světovládu. Rockefeller měl dokonce dokumentaristu
   ujistit, že pokud se přidá k elitě, bude jeho čip zvláštním způsobem označen, čímž se vyhne nadměrnému dozoru ze strany vládců.
   102
   a nebude schopen kupovat nebo prodávat. Na druhé straně těm, kteří čip zavádějí do
   praxe, umožní totální kontrolu světového obyvatelstva.
   Tato kniha (díl 1 a 2) by mohla v mnohém čtenáři vyvolat obavy a strach. Mnozí se
   obávají budoucnosti. Co nás může strachu zbavit? Co nám pomůže překonat obavy a
   znovu získat pokoj v srdci? Jak můžeme s důvěrou hledět do budoucnosti? Jako skuteční křesťané nemusíme mít strach, naopak se můžeme v Bohu těšit, že ďáblovi ponechal jen omezenou volnost. Proto můžeme důvěřovat, že Pán také Satanovi omezil
   možnosti ovlivňování křesťanů. Nejsilnější ďáblova zbraň, pokušení, je Pánem zdržena (srv. 1 Korintským 10,13). Pokud se Bohu podřídíme a odoláme ďáblovi, ten od
   nás prchne (srv. Jakub 4,7). Budeme-li pevní ve víře, dokážeme ďáblovi odolat (srv. 1
   Petr 5,9). Křesťané by se měli odít plnou Boží zbrojí (srv. Efeským 6,11). Boží zbroj
   tvoří meč slova Božího, štít víry, opasek pravdy a škorně hotovostí pro evangelium pokoje. Štítem víry můžeme uhasit všechny ohnivé šípy nešlechetníkovy (srv. Efeským
   6,16). Pouze spásnou láskou Boží dokážeme odolat pokušením a protivenstvím, která
   nám Satan připravuje.
   V Janově evangeliu (12,31) Ježíš ujišťuje, že ďábel bude jednou provždy „vyvržen
   z tohoto světa“. Na více místech se tam píše, že panování ďábla nad národy země potrvá přesně 42 měsíce. Pak se však náš Spasitel Ježíš Kristus vrátí a „syn zla“ se svým
   doprovodem bude zničen. To je příslib, kterému můžeme plně důvěřovat.
   Mnozí věřící již vzkříšení Krista a jeho návratu upírají ústřední postavení v křesťanské víře i jeho závažnosti pro křesťanský život. Početní „křesťanští“ kněží mluví
   o společenském evangeliu, podle nějž by mělo být království Boží zřízeno ustavičnou
   angažovaností křesťanů. Naproti tomu narážejí na kritiku ti křesťané, kteří spíše zastávají tradiční, na Bibli orientovaný náhled, podle nějž Antikrist na sebe strhne panství
   nad celým světem, až bude nakonec poražen nebeským vojskem Kristovým. Avšak
   každé křesťanské sdružení, které tento náhled již předem odmítá a snaží se jej zamlčet,
   musí být považováno za společenství, jež se neopírá o slovo pravého a živého Boha.
   Konec konců se bude muset každý rozhodnout, zda bude hájit Bibli a vzpírat se bludům, nebo se dá cestami tohoto světa.
   Pro věřícího není žádný důvod být bojácný a zmatený, protože bitva mezi dobrým
   Bohem a zlem je již dávno vybojována. Bohužel toto poselství neproniklo do vědomí
   vládcům tohoto světa, kteří spolu se svými přisluhovači zaslepeně budují svou světovou říši, po níž tak silně touží. Aniž by si toho byli vědomi, vede jejich úsilí po světové říši nezadržitelně i k jejich vlastní zkáze. Vazalové Satana věří, že vybudováním
   světové říše dostanou celou zem do své moci. V žalmu 2 (verš 4) čteme, že se Bůh
   takovým lidem vysmívá. Jednou však spiklenci proti Bohu svou moc ztratí. Tato jistota naplňuje všechny věřící důvěrou.
   Znát pravdu ohledně pozadí světového dění rozhodně není děsivé, ba právě naopak:
   je to osvobozující, protože věřící může vycházet z toho, že se mu v těžkých situacích
   také dostane zvláštní milosti. Za to máme Bohu děkovat a jako ovoce těchto díků bychom měli i my přispívat k tomu, aby se co možná nejvíce lidí dozvědělo o skutečně
   osvobozující pravdě. Každý to může dělat na svůj způsob.
   Ježíš nám jmenuje znamení, podle nichž se pozná konec času, a vyzývá nás k pokání a modlitbě. V souladu s tím nás svatý Petr nabádá brát působení Satana vážně a bdít:
   „Střízliví buďte a bděte, neboť protivník váš ďábel obchází jako lev řvoucí hledaje,
   koho by pohltil. Jemu odpírejte silní ve víře, vědouce, že totéž utrpení se děje bratrstvu šemu na světě“ (1 Petr 5,8-9). Být bdělý především znamená vyhýbat se masmédiím, stojícím téměř výhradně ve službách Satana. Nesmíme mít za bernou minci všechno, co se nám říká! Naopak bychom se měli sami zamýšlet a posuzovat. Ve světle
   víry i toho, co nás Bible učí ohledně znamení „konce času“, se musíme připravit na
   dobu pronásledování i možného mučednictví. „Bůh pak všeliké milosti, jenž vás povolal k věčné slávě své v Kristu Ježíši, po krátkém utrpení sám vás zdokonalí, utvrdí a
   upevní. Jemu buď sláva a panování na věky věků, amen!“ (1 Petr 5,10-11)

  • Simona napsal:

   Stále znovu přicházejí ateisté a agnostici s obviněním proti Yahuwahovi a Jeho slovu:

   Bůh Starého Zákona je genocidní maniak! Libovolně a bezdůvodně vyplenil mnohé národy Starého Zákon! To zajisté není Bůh lásky!

   Následující pasáž je často citována jako základ tohoto zvláštního obvinění. V ní Yahuwah přikazuje Izraelitům, aby zcela zničili sedm národů:

   Když pak tebe uvede Yahuwah Elohim tvůj do země, do kteréž ty již vcházíš, abys vládl jí, a vypléní národy mnohé od tváři tvé, Hetea, Gergezea, Amorea, Kananea, Ferezea, Hevea a Jebuzea, sedm národů větších a silnějších, nežli jsi ty, a dá je Yahuwah Elohim tvůj tobě, abys je pobil: jako proklaté vypléníš je, nevejdeš s nimi v smlouvu, aniž slituješ se nad nimi. Nikoli nespřízníš se s nimi; dcery své nedáš synu jejich, a dcery jejich nevezmeš synu svému. Neboť by odvedla syna tvého od následování mne, a sloužili by bohům cizím, pročež popudila by se prchlivost Hospodinova na vás, a zahladila by tě rychle. Ale raději toto jim učiňte: Oltáře jejich zbořte, modly jejich stroskotejte, háje také posekejte, a rytiny jejich ohněm spalte. (Deuteronomium 7,1-5)

   Nations of Canaan Before the Israelite Invasion
   Národy Kanaánu před Izraelskou invazí
   http://www.bible-history.com

   Sedm národů, které měly být zničeny:

   Hetejští
   Gergezejští
   Amorejští
   Kananejští
   Ferezejští
   Hevejští
   Jebuzejští
   V následujícím textu Yahuwah jasně uvádí rozdíl mezi národy, které měly být zničeny (Kanaánské národy), a těmi, kterým měla být prokázána milost.

   Prokázání milosti:

   Když přitáhneš k některému městu, abys ho dobýval, podáš jemu pokoje. Jestliže pokoj sobě podaný přijmou a otevrou tobě, všecken lid, kterýž by nalezen byl v něm, pod plat uvedeni jsouce, tobě sloužiti budou. Pakli by v pokoj s tebou nevešli, ale bojovali proti tobě, oblehneš je; A když by je Yahuwah Elohim tvůj dal v ruku tvou, tedy zbiješ v něm ostrostí meče všecky pohlaví mužského. Ženy pak, dítky a hovada, i cožkoli bylo by v městě, všecky kořisti jeho rozbituješ sobě, a užívati budeš kořistí nepřátel svých, kteréž by dal tobě Yahuwah Elohim tvůj. Tak učiníš všechněm městům daleko vzdáleným od tebe, kteráž nejsou z měst národů těchto. (Deuteronomium 20,10-15)

   Naprosté zničení:

   Z měst pak lidu toho, kterýž Yahuwah Elohim tvůj dává tobě v dědictví, žádné duše živiti nebudeš, Ale dokonce vyhladíš je: Hetea, Amorea, Kananea, Ferezea, Hevea a Jebuzea, jakož přikázal tobě Yahuwah Elohim tvůj, Aby vás neučili činiti vedlé všech ohavností svých, kteréž činí bohům svým, i hřešili byste proti Yahuwahu Elohimu svému. (Deuteronomium 20,16-18)1

   Proč udělal Yahuwah rozdíl mezi Kanaánskými a jinými národy? Proč nařídil jejich naprosté zničení? Bible jasně uvádí nakažlivé modlářství Kanaánských (Deut. 7,4) jako základní důvod, ale jedná se o více, než je na první pohled vidět. Abychom mohli vidět hlouběji, musíme se vrátit do dnů Noeho. Genesis 6 nabízí klíč k pochopení:

   Stalo se pak, když se počali množiti lidé na zemi, a dcery se jim zrodily, že vidouce synové Elohima dcery lidské, any krásné jsou, brali sobě ženy ze všech, kteréž oblibovali. . . . Obrové pak byli na zemi v těch dnech; ano i potom, když vcházeli synové Elohima k dcerám lidským, ony rodily jim. To jsou ti mocní, kteříž zdávna byli, muži na slovo vzatí. (Genesis 6,1-2. 4)
   Pravý význam této pasáže byl dlouho pohřben a je často přehlížen učenci i studenty Bible. Abychom odkryli význam tohoto textu, musíme nejprve určit, kdo jsou ti „synové Elohima“. Hebrejský výraz pro „synové Elohima“ je B’nai HaElohim. Tato fráze se nachází jen ve třech dalších textech Starého Zákona. Všechny tři texty se nacházejí v knize Jób.2

   Jednoho pak dne, když přišlisynové Elohima, aby se postavili před Yahuwahem, přišel také i Satan mezi ně. (Jób 1,6)

   I stalo se opět jednoho dne, že když přišli synové Elohima, aby se postavili před Yahuwahem, přišel také i Satan mezi ně, aby se postavil před Yahuwahem. (Jób 2,1)

   Tedy odpověděl Hospodin Jobovi z vichru, a řekl: Kdož jest to, jenž zatemňuje radu řečmi neumělými? Přepaš nyní jako muž bedra svá, a nač se tebe tázati budu, oznam mi. Kdes byl, když jsem zakládal zemi? Pověz, jestliže máš rozum. Kdo rozměřil ji, víš-li? Aneb kdo vztáhl pravidlo na ni? Na čem podstavkové její upevněni jsou? Aneb kdo založil úhelný kámen její, Když prozpěvovaly spolu hvězdy jitřní, a plésali všickni synové Elohima? (Jób 38,1-7)

   Ve všech výše zmíněných textech autor3 dává naprosto jasně znát, že „synové Elohima“ jsou andělé. Co nám tedy říká Mojžíš v Genesis 6? Prostě řečeno: Mojžíš nám říká, že andělé soužili s ženami a že jejich potomci byli obři (hebrejsky Nefilimové). Jakkoliv zvláštní se to může zdát, přesto je to to, co říká text.

   Podivné události zaznamenané v Genesis 6 byly chápány starodávnými rabínskými zdroji stejně jako překladateli Septuaginty, odkazujíc na padlé anděly plodící s lidskými ženami hybridní potomky – známé jako „Nefilimové“. Stejně tak to chápali i ranní církevní otcové. Tyto bizarní události se odrážejí také v legendách a mýtech každé dávné kultury na zemi: starodávní Řekové, Egypťané, Hinduisté, South Sea Islanďané, Američtí indiáni a prakticky všichni další.4

   Než budeme pokračovat, pojďme krátce zmínit některé problémy s populárním „Setovským“ výkladem Genesis 6.

   Setovská teorie předpokládá, že „synové Elohima“ byli potomci Seta a „dcery lidské“ potomci Kaina. Tato teorie se domnívá, že skrze manželské svazky spravedlivých potomků Seta a zkažených potomků Kaina se stal svět nenapravitelně zkaženým. Proto byl Yahuwah donucen přivodit na svět potopu a začít opět se spravedlivým Noem a jeho rodinou.

   Problém č.1: Nikde v Písmu nejsou potomci Seta uváděni jako „synové Elohima“ (B’nai HaElohim). Fráze B’nai HaElohim je výhradně použita k označení andělů ve Starém Zákoně. Jób 38 obzvláště jasně uvádí, že B’nai HaElohim jsou andělé, neboť kdo z lidí byl přítomen, když Yahuwah položil základy země?

   Tedy odpověděl Yahuwah Jobovi z vichru, a řekl: . . . Kdes byl, když jsem zakládal zemi? Pověz, jestliže máš rozum. Kdo rozměřil ji, víš-li? Aneb kdo vztáhl pravidlo na ni? Na čem podstavkové její upevněni jsou? Aneb kdo založil úhelný kámen její, když prozpěvovaly spolu hvězdy jitřní, a plésali všickni synové Elohima [B’nai HaElohim]? (Jób 38,1-7)
   Neexistuje žádný Biblický důkaz pro dedukci, že „synové Elohima“ v Genesis 6 jsou potomci Seta.

   Výklad „Synové Seta a dcery Kaina“ zatemňuje zamýšlený gramatický protiklad mezi Syny Božími a dcerami Adama. Pokus o nějaký jiný výklad protiřečí tomu, jak v ranných staletích chápali hebrejský text učenci rabínů i ranné církve. Lexikografický protiklad zjevně zamýšlí poukázat na kontrast mezi „anděli“ a ženami Země.

   Pokud by měl tento text za cíl kontrast mezi „syny Seta a dcerami Kaina“, proč to tak není řečeno? Set nebyl Bůh a Kain nebyl Adam. (Proč ne „synové Kaina“ a „dcery Seta?“ – Neexistuje důvod, proč omezit tento text na nějakou skupinu Adamových potomků. Navíc není nikde psáno o dcerách Elohima.)

   A jak ten „Setovský“ výklad přispívá ke zdánlivému důvodu pro Potopu, která je primárním důsledkem tohoto textu? Celý pohled je založen na sérii předpokladů bez Biblické podpory. . . .

   Pokus použít frázi „Synové Elohima“ v širším smyslu nemá žádný textový základ a zatemňuje preciznost svého vlastního pojmenování. To dokazuje domněnku, která je antagonistická vůči jednotnému Biblickému užití této fráze.5

   Dalším bodem ke zvážení je skutečnost, že Bible ani neuvádí, že potomci Seta byli spravedliví.

   Setovi pak také narodil se syn, a nazval jméno jeho Enos. Tehdáž začalo se vzývání jména Yahuwahova. (Genesis 4,26)

   Zatímco je tento text často uváděn jako důkaz spravedlnosti Seta a jeho potomků, existují dva rozdílné problémy s tímto tvrzením: (1) Tento text říká, že „tehdáž začalo se vzývání jména Yahuwahova.“ Není zde řečeno, že „potomci Seta začali vzývání jména Yahuwahova.“ (2) Kromě toho mnoho učenců tvrdí, že tento text není přesně přeložen. Daleko přesnější překlad by měl být: „Setovi pak také narodil se syn, a nazval jméno jeho Enos. Tehdáž začali lidé znesvěcovat jméno Yahuwahovo.“

   Nesmíme tajit, že mnoho prominentních lidí bojovalo za to, aby slovo הוחל huchal, které překládáme jako „začalo“, by mělo být překládáno jako „začalo se znesvěcovat“ nebo „tehdy znesvěcování začalo“, a že od tohoto okamžiku se datuje počátek modlářství. Mnoho židovských doktorů bylo tohoto názoru a Maimonides o tom obsáhle diskutoval ve svém Treatise on Idolatry, které je zvláštním dílem a podává nejpravděpodobnější vysvětlení počátku a pokroku modlářství. . . (Adam Clarke’s Commentary on the Bible)

   Kniha Jasher, která je samotným Písmem doporučována (Jozue 10,13; 2. Samuel 1,18), podepírá toto tvrzení.

   A Set žil sto a pět let a zplodil syna, a Set ho pojmenoval Enoš, říkajíc: Protože se v této době synové lidí začali rozmnožovat a trápit své duše a srdce přestupováním a vzpourou proti [Elohimovi]. A stalo se za dnů Enoše, že synové lidí pokračovali ve vzpouře a přestupování proti [Elohimovi], aby navršili hněv [Yahuwahův] proti synům lidským. A synové lidí šli a sloužili jiným bohům, a zapomněli na [Yahuwaha], který je stvořil na zemi: a v těchto dnech si synové lidí vyráběli sošky z bronzu a železa, dřeva a kamene, klaněli se jim a sloužili jim. A každý člověk si vytvořil svého bůžka a klaněli se jim, a synové lidí opustili [Yahuwaha] po všechny dny Enoše a jeho dětí; a hněv [Yahuwahův] byl roznícen kvůli jejich činům a ohavnostem, které konali na zemi. (Jasher 2,2-5)

   Problém č. 2: Neexistuje naprosto žádný důvod věřit, že výraz „dcery lidské“ znamená konkrétní odkaz na potomky Kaina. Dle kontextu jsou „dcery lidské“ prostě pozemské ženy, tzn. dcery, které se narodily lidem, když se začali množit na zemi.

   Stalo se pak, když se počali množiti lidé na zemi, a dcery se jim zrodily, že vidouce synové Elohima dcery lidské, any krásné jsou, brali sobě ženy ze všech, kteréž oblibovali. (Genesis 6,1-2)

   Problém č. 3: Neexistuje naprosto žádný důvod věřit, že spojení potomků Seta a potomků Kaina mělo za následek narození obrů [Nephilim].

   Spárování rodičů odlišných náboženských názorů neprodukuje nepřirozené potomstvo . . . . Právě nepřirozené zplození mělo za následek abnormální stvoření, která byla hlavním důvodem pro soud Potopy.

   Samotná absence nějakého takového znehodnocování lidského rodokmenu v případě Noeho je také doložena v Genesis 6,9: Rodokmen Noeho byl výrazně neposkvrněný.
   Problém č. 4: Nový Zákon obhajuje porozumění, že se andělé nějakým způsobem sbližovali s ženami za dnů Noeho, dokonce je uvedeno i odsouzení za tento velký hřích. V následujícím textu nám Petr říká, že před Potopou andělé hřešili a proto byly svrženi do pekla [hebrejsky Tartarus], aby očekávali na soud.

   Nebo poněvadžť Yahuwah andělům, kteříž zhřešili, neodpustil, ale strhna je do žaláře, řetězům mrákoty oddal, aby k odsouzení chováni byli, I onomu prvnímu světu neodpustil, ale sama osmého Noé, kazatele spravedlnosti, zachoval, když potopu na svět bezbožníků uvedl. (2. Petrova 2,4-5)

   V následujícím textu Juda podporuje Petrovo svědectví ohledně andělů, kteří hřešili. Juda přirovnává hřích těchto andělů k Sodomě a Gomoře, uvádějíc výslovně, že se sami „v smilstvo vydali a odešli po těle cizím“.

   A ty anděly, kteříž neostříhali svého knížetství, ale opustili příbytek svůj, k soudu velikého toho dne vazbou věčnou pod mrákotou schoval. Jako Sodoma a Gomora, a okolní města, když podobným způsobem, jako i tito, v smilstvo se vydali a odešli po těle cizím, předložena jsou za příklad, pokutu věčného ohně snášejíce. (Juda 1,6-7)

   Daleko více by mohlo být o tom řečeno, ale dále to tady rozebírat by bylo přebytečné. Prostě bylo ukázáno, že „synové Elohima“ v Genesis 6 jsou padlí andělé, ne lidé (tzn. potomci Seta). Trvat na tom, že „synové Elohima“ jsou skutečně „synové Seta“, neodpovídá textu. Pokud jsme upřímní studenti Bible, musíme nechat promlouvat samotné Písmo. V tomto, jako ve všelikém studiu, musíme bez předsudků následovat důkazy, kamkoliv vedou.

   Pro ty, kteří berou Bibli vážně, jsou důkazy, že se jedná o anděly, přesvědčivé. Pro ty, kdo jsou ochotni nedržet se přímé prezentace textu, není žádný důkaz dostačující.7

   Poznámka: Někteří lidé namítají vůči andělskému výkladu Genesis 6, že „se andělé nemohou ženit“. Verše, které ke své námitce používají, se týkají výslovně andělů v nebi a manželství (Matouš 22,30; Marek 12,25; Lukáš 20,34-36). V Bibli není nic, co říká, že rebelující „andělé, kteří si nezachovali své vznešené postavení, ale opustili určené místo“ (Juda 1,6), nejsou schopni se reprodukovat..
   (Stručně řečeno: Yahuwah přikázal zničení Kanaánských národů, protože byly zcela kontaminované Nefilimskou (hybrid anděla s člověkem) genetikou. To bylo v rozporu s Jeho plánem pro lidskou rasu, která byla na počátku stvořena k Jeho obrazu. Pokud by to bylo ponecháno bez vyřešení, pak by se tato genetická kontaminace stala tak všudypřítomná, že by bylo nemožné, aby se Mesiáš narodil čistý a bez poskvrny8. Kdyby Yahuwah nezakročil skrze meč Izraele, všechny pokrevní linie by byly nakonec kontaminovány Nefilimskými geny. Veškerá naděj spásy skrze zaslíbeného Mesiáše by byla ztracena.)
   Protože Písmo neuvádí druhou andělskou invazi9, musíme vyjít z toho, že Nefilimská genetika přežila Potopu na arše pravděpodobně skrze ženy Noeho synů. Po Potopě se Nefilimské geny opět objevily, když se Noeho rodina rozmnožovala a začala rozrůstat po zemi. O tom svědčí Nefilimské národy, které žily v zemi Kanaánské za dnů Mojžíše a Jozueho. I když může být tato představa pro mnohé šokující, je to ten nejrozumější závěr založený na Biblických důkazech.

  • Simona napsal:

   Genesis 6 a sled událostí po Potopě:

   (1) Padlí andělé se spojují s lidmi (pozemskými ženami).
   „Obrové [Nefilim] pak byli na zemi v těch dnech; ano i potom, když vcházeli synové Elohima [andělé] k dcerám lidským, ony rodily jim. To jsou ti mocní, kteříž zdávna byli, muži na slovo vzatí. (Genesis 6,4)

   Stalo se pak, když se počali množiti lidé na zemi, a dcery se jim zrodily, že vidouce synové Elohima [andělé] dcery lidské, any krásné jsou, brali sobě ženy ze všech, kteréž oblibovali. Pročež řekl Yahuwah: Nebude se nesnaditi duch můj s člověkem na věky, proto že také tělo jest, a bude dnů jeho sto a dvadceti let. Obrové [Nefilim] pak byli na zemi v těch dnech; ano i potom, když vcházeli synové Elohima [andělé] k dcerám lidským, ony rodily jim. To jsou ti mocní, kteříž zdávna byli, muži na slovo vzatí.(Genesis 1-4)

   Protože mnozí andělé [Elohima] se spojili s ženami a zplodili syny, kteří byli nespravedliví a pohrdali vším, co bylo dobré, kvůli důvěře, kterou vkládali do své vlastní síly; neboť tradice uvádí, že tito lidé činili, co připomínalo skutky těch, které Řekové nazývají obry. (Flavius Josephus, Antiquities of the Jews, Book 1, Chapter 3, 1.3.1, http://www.biblestudytools.com/history/flavius-josephus/antiquities-jews/book-1/chapter-3.html)

   Chápání, že rebelující andělé se spojovali s ženami před Potopou (Genesis 6), bylo všeobecné chápání v prvním století, jak můžeme vidět ve výše uvedeném citátu Flávia Josepha. Teprve v 5. století se objevil výklad Genesis 6 hovořící o „potomcích Seta“.

   Bylo to v pátém století, kdy se „andělský“ výklad Genesis 6 stával stále více překážejícím a napadán kritiky. . . .

   Celsus a Julian the Apostate používali tradiční „andělskou“ nauku, aby napadali křesťanství. Julius Africanus se uchýlil k Setovskému výkladu jako pohodlnějšímu základu. Cyril z Alexandrie také zavrhl ortodoxní „andělskou“ pozici a přiklonil se k výkladu „linie Seta“. Augustin také přijal Setovskou teorii a ta tak přetrvala až do Středověku.
   (2) Jako důsledek andělské invaze zmíněné v Genesis 6,1-4 se lidské srdce stalo neúprosně polapené ve zlých myšlenkách.
   Ale když viděl Elohim, an se rozmnožuje zlost lidská na zemi, a že by všeliké myšlení srdce jejich nebylo než zlé po všecken čas, litoval Yahuwah, že učinil člověka na zemi, a bolest měl v srdci svém. (Genesis 6,5-6)

   (3) Yahuwah říká, že zahubí člověka z povrchu země.
   Tedy řekl Yahuwah: Vyhladím z země člověka, kteréhož jsem stvořil, od člověka až do hovada, až do zeměplazu, až i do ptactva nebeského; nebo líto mi, že jsem je učinil. (Genesis 6,7)

   Povšimni si, že Yahuwah říká, že musí taktéž vyhladit „zvěř, zeměplazy i ptactvo nebeské“. Proč muselo zemřít i tolik zvířat? Kniha Jasher nám říká, že poté, co „soudci a vládci“ (pravděpodobně reference na anděly) ukradli „dcery lidské“ jejím manželům, začali se lidé mísit s různými druhy zvířat. Následkem toho byla i zvířata zkažená.

   A jejich soudci a vládci vešli k dcerám lidí a násilně si je vzali za ženy od jejich mužů podle své vlastní volby, a synové lidští v oněch dnech vzali ze skotu země, šelem na poli a ptáků nebeských a učili se křížit tato zvířata jednoho druhu s jiným druhem, aby tak popudili [Yahuwaha]; a [Elohim] viděl, že celá země je zkažená, neboť veškeré tělo zkazilo své způsoby na zemi, všichni lidé a všechna zvířata. (Jasher 4,18)
   To vysvětluje Mojžíšovo opakované užívání fráze „dle jeho/jejich druhu“, když se odvolává na zvířata umístěná v Noemově arše. Tato zvířata byla geneticky čistá, každé podle svého vlastního druhu, jak Yahuwah zamýšlel a jak je stvořil na počátku (Genesis 1,20-25).

   S tebou však učiním smlouvu svou; a vejdeš do korábu, ty i synové tvoji, žena tvá i ženy synů tvých s tebou. A ze všech živočichů všelikého těla, po dvém z každého uvedeš do korábu, abys je živé zachoval s sebou; samec a samice budou. Z ptactva podlé pokolení jeho, a z hovad podlé pokolení jejich, ze všelikého také zeměplazu podlé pokolení jeho, po dvém z každého vejdou k tobě, aby živi zůstali. (Genesis 6,18-20)

   Toho dne všel Noé, Sem a Cham i Jáfet, synové Noé, žena Noé, a tři ženy synů jeho s ním do korábu. Oni i všeliký živočich podlé pokolení svého, i všeliké hovado podlé pokolení svého, a všeliký zeměplaz, kterýž se hýbe na zemi, podlé pokolení svého, i všeliké ptactvo vedlé pokolení svého, všelijací ptáci, všecko, což křídla má. (Genesis 7,13-14)

   Nejenže byla zvířata, která vešla do archy, geneticky čistá, Bible také uvádí, že Noe byl geneticky čistý.

   (4) Je řečeno, že Noe byl geneticky čistý.
   Ale Noe našel u Yahuwaha milost. Toto je rodopis Noeho: Noe byl muž spravedlivý, bezúhonný ve svém pokolení; Noe chodil s Elohimem. (Genesis 6,8-9)

   Slovo zde překládané jako „bezúhonný“ je slovo tamiym [Strong’s H8549]. Dle kontextu toto slovo odkazuje nejen na Noeho chování, ale i na jeho genetickou čistotu. Obětní Pesach beránek a rudá jalovice musely být ku příkladu tamiym (bez fyzického poskvrnění), jako i všechny oběti za hřích. (viz Exodus 12,5 a Leviticus 4,3)

   Skutečná absence takového znehodnocení v lidském rodopise v případě Noeho je také dokumentovaná v Genesis 6,9: Rodokmen Noeho byl výrazně bezúhonný. Použitý výraz – tamiym – je používán pro fyzická poškození.13

   Hebrejské slovo tamim znamená bez vady, poskvrny a je to technické slovo pro tělesnou a fyzickou dokonalost, ne morální. Z toho důvodu je používáno pro obětní čistotu zvířat. Ta měla být bez poskvrny, vady v Exodus 12,5; 29,1. Leviticus 1,3.10; 3,1.6; 4,3.23.28.32; 5,15.18; 6,6; 9,2.3; 14,10; 22,19; 23,12.18. Numeri 6,14; 28,19.31; 29,2.8.13.20.23.29.32.36. Ezechiel 43,22.23.25; 45,18.23; 46,4.6.13. Numeri 19,2; 28,3.9.11; 29,17.26. Bez úhony – Žalm 119,1. To dokazuje, že Genesis 6,9 nemluví o morální dokonalosti Noeho, ale říká nám, že jedině on a jeho rodina si uchovali svůj rodokmen čistý, navzdory převládající zkaženosti způsobené padlými anděli. [emphasis original]14

   (5) Noe zplodil tři geneticky čisté syny.
   Zplodil pak Noé tři syny: Sema, Chama a Jáfeta. (Genesis 6,10)

   Podle knihy Jasher si Noe vzal za ženu jednu z Enochových dcer.

   . . . Noe šel a vzal si ženu, vybral si Naamah, dceru Enocha a ona měla pět set osmdesát let. A Noemu bylo čtyřista devadesát osm let, když si vzal Naamah za ženu. (Jasher 5,15-16)

   Když vezmeme v úvahu Enochův nenapadnutelný záznam o jeho spravedlnosti (Genesis 5,18-24), je logické se domnívat, že Noeho žena (Enochova dcera) byla geneticky čistá a pak tedy i Noeho synové.

   (6) Je uvedeno, že země a všechno tělo bylo zkaženo.
   Ale země byla porušena před Elohimem, a naplněna byla země nepravostí. Viděl tedy Elohim zemi, a aj, porušena byla, nebo bylo porušilo všeliké tělo cestu svou na zemi. (Genesis 6,11-12)

   (7) Yahuwah prohlásil, že vyhubí všechno tělo.
   Protož řekl Elohim k Noé: Konec všelikého těla přichází přede mne, nebo naplněna jest země nepravostí od nich; z té příčiny, hle, již zkazím je s zemí. (Genesis 6,13)

   (8) Noemu je nařízeno, aby postavil archu.
   Učiň sobě koráb z dříví gofer; příhrady zděláš v tom korábu, a oklejuješ jej vnitř i zevnitř klím. A na tento způsob uděláš jej: Tří set loktů bude dlouhost toho korábu, padesáti loktů širokost jeho a třidceti loktů vysokost jeho. Okno uděláš v korábu, a svrchkem na loket vysokým zavřeš jej; dvéře také korábu v boku jeho postavíš, a pokoje spodní, druhé i třetí zděláš v něm. Já pak, aj, já uvedu potopu vod na zemi, aby zkaženo bylo všeliké tělo, v němž jest duch života pod nebem. Cožkoli bude na zemi, umře. (Genesis 6,14-17)

   (9) Bible zmiňuje poprvé ženy Noeho synů.
   S tebou však učiním smlouvu svou; a vejdeš do korábu, ty i synové tvoji, žena tvá i ženy synů tvých s tebou. (Genesis 6,18)

   Je kriticky důležité si zde uvědomit, že Mojžíš zmiňuje ženy Noeho synů až poté, co:

   Je jasně stanoveno, že veškeré tělo je zkažené. (Genesis 6,11-12)
   Yahuwah říká, že zničí veškeré tělo. (Genesis 6,13)
   Noemu je nařízeno, aby postavil archu. (Genesis 6,14-17)
   To vše silně napovídá, že ženy Noeho synů nebyly geneticky čisté. Pravděpodobně v sobě nesly přinejmenším stopy genů Nefilimů. To je prokázáno třemi skutečnostmi: (1) Obři se znovu objevili po Potopě, aniž by došlo k druhé invazi andělů. (2) Noe byl geneticky čistý a podle kontextu také jeho synové. (3) Ženy synů nejsou zmíněny dokud není řečeno, že všeliké tělo je zkaženo. (Kniha Jasher podporuje toto porozumění popisem, že ženy nebyly zvoleny, dokud nebyla archa postavena. viz Jasher 5,33-35).

   Opět říkáme, že zatímco tyto myšlenky mohou být pro mnohé šokující, je to nejlogičtější úvaha na základě Biblických důkazů.

   [Poznámka: Mít v sobě Nefilimský gen (jako každý jiný gen) neznamená zákonitě, že musí být přenesen na potomka. V případě Hamových synů, obzvláště Kanána, to bylo jasné. Historické záznamy napovídají, že Jáfetův syn Magog mohl také zdědit tento gen. Ale není žádný důkaz, že by se tento gen projevoval v potomku Šema. Je také důležité si zde uvědomit, že člověk nemůže činit pokání za to, kdo jsou jeho rodiče. Ženy Noeho synů by nebyly automaticky odsouzené, pokud se narodily se stopami Nefilimské DNA.]

   (10) Yahuwah sesílá Potopu na zemi. (viz Genesis 7-8)
   (11) Obři (Nefilimové) se znovu objevují po Potopě.
   Amalech bydlí v kraji poledním, a Hetejský, Jebuzejský a Amorejský bydlejí na horách, Kananejský pak bydlí při moři a při břehu Jordánském.

   I krotil Kálef lid bouřící se proti Mojžíšovi, a mluvil: Jděme předce, a opanujme zemi, nebo zmocníme se jí.

   Ale muži ti, kteříž chodili s ním, pravili: Nikoli nebudeme moci vstoupiti proti lidu tomu, nebo silnější jest nežli my.

   I zhaněli a zošklivili zemi shlédnutou synům Izraelským, mluvíce: Země, již jsme prošli a spatřili, jest země taková, ješto hubí obyvatele své; a všecken lid, kterýž jsme viděli u prostřed ní, jsou muži postavy vysoké velmi.

   Také jsme tam viděli obry, syny Enakovy, kteříž jsou větší než jiní obrové, ješto se nám zdálo, že jsme proti nim jako kobylky,a takoví jsme se i jim zdáli. (Numeri 13,29-33)

   Všimněme si, že národy „obrů“ (Nefilimů) zde uvedených jsou všechny Kananejské národy (všichni pochází z Noeho vnuka Kanána) a jsou těmi, které Yahuwah přikázal Izreali naprosto zničit. I když zde zvědové zmiňují jen čtyři ze sedmi Kananejských národů, mělo by být chápáno, že zbývající tři národy (Gergezejští, Ferezejští, Hetejští) byli zahrnuti, protože byli součástí Kanaánu. Je pravděpodobné, že zvědové nezmínili jmenovitě Gergezejské, Ferezejské a Hetejské kvůli cestě, kterou procházeli při svým výzvědách země. Zvědové do země skrze poušť Tsin na jihu a pak postupovali severně až po Rohob.

   Odšedše tedy, prohlédli tu zemi od pouště Tsin až do Rohob, kudy se jde do Emat. I šli stranou polední, a přišli až do Hebronu, kdežto byli Achiman a Sesai a Tolmai, synové Enakovi. Hebron pak o sedm let prvé ustaveno jest, nežli Soan, město Egyptské. Potom přišli až do údolí Eškol, a tu uřezali ratolest s hroznem jedním jahodek plným, a nesli jej na sochoře dva; též i jablka zrnatá i fíky té země. I nazváno jest to místo Nehel Eškol, od hroznu, kterýž tu uřezali synové Izraelští. Navrátili se pak zase, prošedše zemi, po čtyřidcíti dnech. (Numeri 13,21-25)

  • Simona napsal:

   Zatímco Kananejské národy nebyly jediné národy obrů (Nefilimů), byly největším a nejvíce kolektivně okupovaným územím, než nějaké malé kmeny.

   Níže jsou některé z jiných kmenů obrů uvedených v Bibli:

   Fossilized Irish Giant
   Zkamenělý irský obr objevený při důlní činnosti v hrabství Antrim v Irsku (okolo 1876): Byl 12’2″ (asi 3,7 m) vysoký a měl šest prstů na své pravé noze. Písmo se zmiňuje o obrech (Refaimech) s šesti prsty: „Potom byla také válka v Gát. A byl tam muž veliké postavy, kterýž měl u rukou a u noh po šesti prstech, všech čtyřmecítma, a byl také syn toho obra [H7498:râphâ‘].“ (2. Samuel 21,20; viz také 1. Paralipomenon 20,6)

   Refaimové: Název „Refaim“ se objevuje v Písmu, aby byl všeobecně aplikován na všechny Kananejské kmeny.15 Og, Amorejský král Bázan, náležel k pozůstatkům Refaimů: „Potom obrátivše se, táhli jsme cestou k Bázan. I vytáhl Og, král Bázan, proti nám, on i všecken lid jeho k bitvě do Edrei. . . Sám toliko Og, král v Bázan, z jiných obrů [H7497: rapha‘]; byl pozůstal. Aj, lůže jeho, lůže železné, ještě zůstává v Rabbat synů Ammon, devíti loktů zdýlí [13,5 stop16] , a čtyř loket [6 stop] zšíří, jakž jest loket muže. (Deuteronomium 3,1.11)Izraelští zničili na Yahuwahův příkaz každé město v Bázan a všechny obyvatele.

   Enakové: Enakové byli potomci Enaka, syna Arby (Jozue 15,13; 21,11) a přebývali v jížní části Kanaánu. Izraelští zničili pod vedením Jozueho mnoho Anakimů a jejich měst. Někteří však utekli do Gázy, Gát a Azotu (Jozue 11,21-23). David a jeho muži se později setkali s několika Enaky z Gátu, nejznámější z nich byl Goliáš (1. Samuelova 17,3-7; 2. Samuelova 21,20-22).

   Zomimové (Zamzomimové): Zomimové, dle mnohých Biblických komentátorů Zamzomimové, přebývali v oblasti Starověkého Amonu. Yahuwah zničil Zomimy, aby mohl Lotův lid obdržet toto území. (Deut. 2,19-21)

   Emimové:Emimové přebývali v oblasti dávného Moábu. Yahuwah zničil Emimy, aby mohl Lotův lid obdržet toto území. (Deut. 2,10-12)

   Horitové: Horitové (Horimové) přebývali v oblasti dávného Edomu. Yahuwah zničil Hority, aby mohl Ezaův lid obdržet toto území. (Deut. 2,12.21-22)

   Podle International Standard Bible Encyclopedia: „Je pravděpodobné, že oni [Refaimové, Enakové, Zamzomimové a Emimové] byli ze stejného rodu, jen získali odlišná jména skrze různé kmeny, které přišli s nimi do kontaktu.“ Biblické i geografické spojení Horitů s těmito jinými kmeny napovídá, že i oni byli součástí většího rodu.
   (Poznámka: Všechny tyto kmeny byly zapojeny do války popsané v Genesis 14. To nebyl běžný konflikt, to byla bitva mezi lidmi a obry (Nefilim)! Tento výklad podporují spisy historika prvního století Flavia Josefuse, který uvádí, že „potomci obrů“ byli v této bitvě poraženi.)

   (12) Yahuwah říká Izraeli, aby zničil Nefilimské národy, zatímco mají prokázat milost druhým.
   Prokaž milost:

   Když přitáhneš k některému městu, abys ho dobýval, podáš jemu pokoje. Jestliže pokoj sobě podaný přijmou a otevrou tobě, všecken lid, kterýž by nalezen byl v něm, pod plat uvedeni jsouce, tobě sloužiti budou. Pakli by v pokoj s tebou nevešli, ale bojovali proti tobě, oblehneš je; A když by je Yahuwah Elohim tvůj dal v ruku tvou, tedy zbiješ v něm ostrostí meče všecky pohlaví mužského. Ženy pak, dítky a hovada, i cožkoli bylo by v městě, všecky kořisti jeho rozbituješ sobě, a užívati budeš kořistí nepřátel svých, kteréž by dal tobě Yahuwah Elohim tvůj. Tak učiníš všechněm městům daleko vzdáleným od tebe, kteráž nejsou z měst národů těchto. (Deuteronomium 20,10-15)

   Znič Nefilimské národy:

   Z měst pak lidu toho, kterýž Yahuwah Elohim tvůj dává tobě v dědictví, žádné duše živiti nebudeš, Ale dokonce vyhladíš je: Hetea, Amorea, Kananea, Ferezea, Hevea a Jebuzea, jakož přikázal tobě Yahuwah Elohim tvůj, Aby vás neučili činiti vedlé všech ohavností svých, kteréž činí bohům svým, i hřešili byste proti Yahuwahu Elohimu svému. (Deuteronomium 20,16-18)

   Když pak tebe uvede Yahuwah Elohim tvůj do země, do kteréž ty již vcházíš, abys vládl jí, a vypléní národy mnohé od tváři tvé, Hetea, Gergezea, Amorea, Kananea, Ferezea, Hevea a Jebuzea, sedm národů větších a silnějších, nežli jsi ty, A dá je Yahuwah Elohim tvůj tobě, abys je pobil: jako proklaté vypléníš je, nevejdeš s nimi v smlouvu, aniž slituješ se nad nimi. Nikoli nespřízníš se s nimi; dcery své nedáš synu jejich, a dcery jejich nevezmeš synu svému. Neboť by odvedla syna tvého od následování mne, a sloužili by bohům cizím, pročež popudila by se prchlivost Yahuwahova na vás, a zahladila by tě rychle. Ale raději toto jim učiňte: Oltáře jejich zbořte, modly jejich stroskotejte, háje také posekejte, a rytiny jejich ohněm spalte. (Deuteronomium 7,1-5)

   Ochrana semene…
   Povšimni si Yahuwahova jasného příkazu, aby se neženili s Nefilimskými národy:

   Nikoli nespřízníš se s nimi; dcery své nedáš synu jejich, a dcery jejich nevezmeš synu svému. (Deuteronomium 7,3)

   To jasně vypovídá, že Otec Yahuwah ochraňoval semeno, skrze které měl přijít Mesiáš. Absolutně zakázal Izraelitům, aby se spojovali s Kanaánskými národy. Další přesvědčivý důkaz pro tento úsudek je skutečnost, že Yahushuův pozemský rodokmen vznikl skrze Judovo spojení s jeho snachou Tamar, a ne skrze děti, které měl se svou Kanaánskou ženou!

   I uzřel tam Juda dceru muže Kananejského, kterýž sloul Sua; a pojav ji, všel k ní. . . . A po mnohých dnech umřela dcera Suova, manželka Judova. Kterýžto potěšiv se zas, šel do Tamnas k těm, kteříž střihli ovce jeho, a s ním Híra Odolamitský, přítel jeho. I oznámeno jest Támar těmito slovy: Aj, tchán tvůj vstupuje do Tamnas, aby střihl ovce své.

   Tedy ona složivši s sebe šaty své vdovské, zavila se v rouchu, a oděla se a seděla na rozcestí, kudy se jde do Tamnas. . . . Kteroužto uzřev Juda, za to měl, že jest nevěstka; nebo zakryla tvář svou. Protož uchýliv se k ní s cesty . . . . a všel k ní; a počala z něho. . . . Stalo se pak, že když přišel čas porodu jejího, aj, bliženci v životě jejím. A když rodila, jeden z nich vyskytl ruku, kteroužto chytivši baba, uvázala na ni červenou nitku, řkuci: Ten vyjde prvé. Když pak vtáhl ruku svou zase, hle, vyšel bratr jeho. I řekla: Jak jsi protrhl? Tvéť jest protržení. I nazváno jest jméno jeho Fáres. A potom vyšel bratr jeho, kterýž měl na ruce nitku červenou. I nazváno jest jméno jeho Zára. (viz Genesis 38)

   Kniha (o) rodu Yahushui Pomazaného, syna Davidova, syna Abrahamova. Abraham zplodil Izáka. Izák pak zplodil Jákoba. Jákob zplodil Judu a bratří jeho. Judas pak zplodil Fáresa a Záru z Támar. Fáres pak zplodil Ezroma. Ezrom zplodil Arama… (Matouš 1,1-3; viz také Lukáš 3,33)

   Závěrečný důkaz o Yahuwahově záměru ochránit Izraelovo semeno před nakažením genetikou Kanaánských Nefilimů, se nachází v Jeho shromáždění Izraele v zemi Egyptské, kde mohl izolován růst v síle i počtu. Více než 400 let před vyjitím z Egypta řekl Yahuwah Abrahamovi, že jeho potomci budou cizinci v jiné zemi (Egypt), ale že se navrátí (do Kanaánu), jakmile se „nepravost Amorejských“ naplní.

   Řekl tedy Yahuwah Abramovi: To zajisté věz, že pohostinu bude símě tvé v zemi cizí, a v službu je podrobí, a trápiti je budou za čtyři sta let. Však národ, jemuž sloužiti budou, já souditi budu; a potom vyjdou s velikým zbožím. Ty pak půjdeš k otcům svým v pokoji; a pohřben budeš v starosti dobré. A čtvrté pokolení sem se navrátí; neboť ještě není doplněna nepravost Amorejských. (Genesis 15,13-16)

   Bezprostředně poté čteme, že Yahuwah učinil smlouvu s Abrahamem, ve které Mu zaslíbil, že dá jeho potomkům zemi obývanou Amorejci a jinými Nefilimy.

   I stalo se, když zapadlo slunce, a tma bylo, a aj, ukázala se pec kouřící se, a pochodně ohnivá, kteráž šla mezi díly těmi. V ten den učinil Hospodin smlouvu s Abramem, řka: Semeni tvému dám zemi tuto, od řeky Egyptské až do řeky té veliké, řeky Eufraten: Cinejské, Cenezejské, Cethmonské, A Hetejské, Ferezejské, a Refaimské, Amorejské, i Kananejské také, a Gergezejské a Jebuzejské. (Genesis 15,17)

   Vypadá to, že Otec Yahuwah dovolil Kananejským národům (Nefilimům) vyrůst do síly i počtu, aby pak v Jeho přesném načasování mohl vymýtit semeno vzpoury a ukázat, jak je Sám mocný skrze ruku Izraelitů, kteří zůstali věrní.

   Závěr:
   Otcův příkaz zničit Kananejské národy nebyl žádným libovolným aktem. Nebyl to žádný náhodný čin genocidy. Vyhlazení Kananejců bylo pozoruhodným aktem nevídané prozřetelnosti a nezištné lásky. Kdyby Otec Yahuwah dovolil modlářským Nefilimským národům nadále pokračovat, celá země by byla opět zkažena, krevní linie zaslíbeného Mesiáše by byla znečištěna a nikdo by nemohl být spasen.

   Dává to dokonalý smysl, proč [Yahuwah] mohl dovolit mikroskopickým genetickým kódům (pozůstatkům genetické informace) přežít – jen tak dlouho, než je Jeho lid vyhubí. Proč? Protože . . . skrze hrdinské činy Hebrejského lidu se jich a YHWH, jejich Elohima, začal bát celý popotopní svět – jediného pravého [Elohima] Abrahama, Izáka a Jákoba. [Yahuwah] získal slávu skrze Jeho vyvolený lid a tento nový národ „zabíjáků obrů“ zde stál jako svědectví pro všechny ostatní národy o úžasné síle a pravdě živého Stvořitele nebes a země.

   Prvé pak, než usnuli špehéři, vstoupila k nim ona na střechu,a řekla mužům těm: Vím, že Yahuwah dal vám zemi tuto, nebo připadl na nás strach váš, tak že oslábli všickni obyvatelé země před tváří vaší.Slyšeli jsme zajisté, jak vysušil Yahuwah vody moře Rudého před tváří vaší, když jste vyšli z Egypta, a co jste učinili dvěma králům Amorejským, kteříž byli za Jordánem, Seonovi a Ogovi, kteréž jste zahladili jako proklaté.Což když jsme uslyšeli, osláblo srdce naše, aniž zůstává více v kom duše před tváří vaší, nebo Yahuwah Elohim váš jest Elohim na nebi svrchu, i na zemi dole. (Jozue 2,8-11)

   Když zvážíš, co tento maličký národ učinil celým kulturám masivních popotopních obrů, je snadné vidět, proč Yahuwah „dovolil“ , aby Nefilimská genetika přetrvala – dostatečně dlouho na to, aby byla vymýcena Jeho lidem. Takto Yahuwah demonstroval pro celý svět a padlé anděly, co dokážou lidé ve správném vztahu s ním.18

   Buď chváleno Yahuwahovo nesrovnatelné jméno nyní a provždy. On, který zná konec od počátku, je spravedlivý ve všech Svých cestách!

 • ZiveSvetlo napsal:

  Zdravím Vás všechny.
  Neřekl bych, že společenství Rod a jejich jmění je podvod. Simona je takto sice označila, z důvodu, že se v jejich společenství hovoří o penězích. Vždyť i Simona hovoří o tom, že Vatikán dluží každému člověku obrovské částky, které mají být vyplaceny všem lidem na světě. Dovedete si představit, k čemu by v takovém případě došlo?
  Kdy Vatikán každému člověku vyplatil takovéto zmiňované obrovské částky, tak by OKAMŽITÉ vznikla hyper inflace a např. chleba by pak stál nejméně 1.000 Kč. Vychází to ze samé logiky věci, neboť kdyby každý člověk na světě dostal najednou obrovské jmění, tak by asi ani neměl zájem jít do práce, např. péct chleba. Pokud by ho takováto práce natolik bavila, že by do práce přeci jen šel, tak by šel pracovat jen na několik hodin, a za svou práci by chtěl x tisíc Kč za KAŽDOU hodinu práce!
  Z tohoto důvodu je třeba dát finance nikoliv každému jednotlivci (z důvodu aby nenastala hyperinflace) ale dát je na financování uskutečnění všemožných projektů, které budou sloužit pro všeobecné blaho, čili pro blaho CELÉHO lidstva. No a tohle je bych řekl záměrem Rodu. Já osobně věřím, že se v zákulisí na něčem takovém již pracuje a je jedno, které společenství dobrodinců něco takovéhoto pro lidstvo dělá.
  S pozdravem Lu-mír 🙂 alias Živé Tvořivé Světlo.

  • Simona napsal:

   Dobrý dník,milý pán Lu-mír alias Zive Tvorivé Svetlo!
   Dakujem za reakciu na moju reláciu,
   to,čo spoločnosť družstva „ROD“ponúka v programe,je síce pekné,a hlavne lákavé pre srdce!ale je to iba „chytákové pozlátko!ako dostať znova ludí pod hlavnú hlavu na princípe kontrolovanéj spoločnosti,aby mohli znova manipulovať z národmi a ludmi!Ludia,ktorí majú trocha vyššie IQ,prišlli a prichádzajú na to,že príčina všetkých problémoch je v samotných ľudoch a to v ich vlastnom „EGU“!Takže čo z toho vyplýva?!že tu musí nastať jedine :“ZMENA VLASTNEHO EGA“VLASTNEHO CHARAKTEROVEHO VEDOMIA“!u niektorých až o 180stupňov,pretože niektorí ludia sú tak skazení týmto systémom,že nedokážu pochopiť základné vlastnosti morálneho kodexu medziľudských vzťahov!!a ako sa to dá??!!akým spôsobom?!!kde je na „zmenu ľudského charakteru“návod na to?!a ak nastane u každého „človeka“zmena vedomia a zmena vlastného charakteristického EGA-tým pádom si môže povedať že je už „živá Božia Bytosť“ktorá patrí jeho Duša Bohu!a ak nastane celospoločenská zmena u každého osobitne zmena „vedima“,zmena charakteru vtedy ľudia nebudú sebeckí,nebudú zmášľať hmotársky,ale ich novozrodená zmena vedomia nedovolí,aby boli LENIVY,a budú vedieť ako majú vzájomne spolupracovať,ako majú pracovať,aby všetci boli štastný,a bol MIER na ZEMI!Ludia neustále sa spoliehajú na nejakého SPASITELA,že ich príde „NIEKTO“zachrániť,a preto sa nechajú viesť ako slepé stado na vlastnú ZAHUBU!všade tam,kde sa nehovorí o Božskej Energetickej a Stvoritelskej podstate,a to v Pravej Božskej Podstate,ludia môžu zabudnúť na nejakú ZACHRANU a na nejaký :“POKOJ A MIER“!!SHALOM!NECH JE S VAMI BOH!

 • Simona napsal:

  Keď Zem vyšla z ruky milujúceho Stvoriteľa, bola dokonalá. Každá čepeľ trávy, každý okvetný okvetný maznáčik, každé stvorenie, od najväčšieho až po najmenšie, ukazovalo slávu svojho Stvoriteľa. Najvyššou časťou všetkého stvorenia bol človek.

  „Urobmečloveka na svoj obraz podľa našej podoby; a Pane v morských rybách, v nebeských vtákoch, v šelmách, na celej zemi a v každom zvierati, ktoré sa plazí po zemi. A Yahuwah stvoril človeka na jeho obraz, na obraz Yahuwaha ho stvoril; Muži a ženy ich vytvorili.“ (Genesis 1:26, 27, VJV)

  Vyrobené na samotnom obraze Stvoriteľa! Nič na zemi nebolo udelené tejto cti, iba ľudstvu. Dokonalé bytosti vytvorené na obraz Všemohúceho boli stvorené pre spoločnosť anjelov a samotného Stvoriteľa. Svätý pár nebol len deťmi v rodičovskej starostlivosti, ale boli to študenti, ktorí dostali inštrukcie. Často ich navštevovali anjeli a mali tú česť hovoriť tvárou v tvár so svojím Stvoriteľom.

  Zákony a funkcia prírody boli otvorené ich ohromeným mysliam. Každá živá bytosť od najväčšej po najmenšiu mala byť pozorovaná a pochopená. Od prériového kvetu až po najvyšší strom, zo zeme, neba a mora, jeho deti mali rozpoznať meno svojho Otca napísané v láske.

  V chladnosti popoludnia prišiel Stvoriteľ navštíviť svätý pár, aby diskutoval o udalostiach dňa a podelil sa o radosť z toho, že sme spolu. Zatiaľ čo Adam a Eva zostali verní Božiemu zákonu lásky, neustále zvyšovali nové prieniky, nové vedomosti a objavovali nové zdroje šťastia, keď získali čoraz jasnejšie pochopenie nesmiernej a neutíchanej lásky svojho Stvoriteľa. Ako všetky šťastné dni plynuli, Stvoriteľ prišiel do záhrady a povolal svoje deti, aby k nej prišli.

  Potom sa stala veľká tragédia: prišiel hriech. Keď satan prišiel pokúšať Evu, nebola hladná. Pokušenie nie je jedlo. Bol v pokušení pochybovať o láske svojho Stvoriteľa. Satan ju pokúšal pochybovať o pravdivosti svojho Stvoriteľa. Pokúšal ju, aby túžila po stanici, ktorá nebola daná. Chcela byť ako „boh“ – to isté pokušenie, do ktorého upadol sám Satan. (Pozri Izaiáš 14:12-14) Ašpirovala na pozíciu, ktorá pre ňu nebola vytvorená: „poznanie“ (prežívanie) dobrého aj zlého. Nikdy nebolo Otcovm plánom, aby Jeho deti zažili zlo.

  Nasledujúci hrozný deň, keď sa Adam a Eva rozhodli hrešiť, sa ocitli bez odevov svetla, ktoré ich pokryli, a cítili vinu. Nemali ako zakryť svoju nahota, ani sa vzdať svojej neposlušnosti, utekali od hrôzy a schovali sa, keď počuli hlas Stvoriteľa, ktorý ich volá:

  „Kde si?“ Adam povedal: „Počul som tvoj hlas v záhrade a bál som sa, lebo som bol nahý. A ja som sa schoval“ a on povedal: „Kto ti povedal, že si nahý? Jedli ste zo stromu, z ktorého som ti prikázal, aby ste nejedli?“ (Genesis 3:9-11, VRV)

  Tak sa začala dlhá smutná história hriechu ľudstva. Láska k Stvoriteľovi, radosť v Jeho prítomnosti, dôvera a dôvera v Jeho starostlivosť bola nahradená strachom zo všetkého, čo ho predtým priviedlo. V dôsledku toho sa už nepáčila jeho spoločnosti.

  Nebeský Otec neušiel Adamovi a Eve, ale vysvetlil im, že život bolesti a smútku, práce a smútku bude ich budúcou skúsenosťou. Vysvetlil náklady na hriech: že v priebehu času by božský Syn mal zomrieť, aby odčinil svoju neposlušnosť. Bolo im povedané, že musia opustiť svoj krásny domov, záhradu. Adam a Eva prosili, aby zostali v Edene, domove ich radosti. V budúcnosti sľúbili, že budú prísne poslúchať, ale bolo im povedané, že ich povaha sa pokazila hriechom. Podľa vlastného výberu znížili svoju silu vzdorovať Satanovi. Neboli by schopní udržať svoju integritu kvôli ich stavu vedomej viny.

  V zármutku vyšli bývať na zemi, kde teraz spočíva kliatba hriechu. Celé nebo bolo zasiahnutý pocitom súcitu s Adamom a Evou, ale Stvoriteľ mal plán, podľa ktorého by mohli byť znovuzriadení do stavu nevinnosti. Tento Boží plán si vyžaduje neustálu komunikáciu medzi Stvoriteľom a Jeho deťmi. Mali mať okamžitý prístup k Božej pomoci, ak o to požiadajú.

  Potomkovia Adama a Evy dlho nezostali verní nebeskému Otcovi. Hriech sa stával čoraz rozšírenejším, ľudia nepočuli boží hlas, ktorý ich volal. Ľudia si nechceli ponechať vo svojich mysliach Zákon lásky, ktorý im poskytol ich Stvoriteľ. Keď sa viac ľudí narodilo a vyrastalo, ľudia naďalej zabúdali, že ich volá Hlas. Seth, narodený Adamovi a Eve po tom, čo Kain zabil Ábela, mal syna, ktorého pomenoval Enos. Genesis 4:26 hovorí: „A Sethovi sa mu narodil aj syn; a nazval svoje meno Enos, potom človek začal používať meno Pánovo.“ (KJV)

  Aké smutné, že trvalo tak dlho, kým muži a ženy začali vzývať meno svojho milujúceho nebeského Otca! Aby stvoriteľ obmedzil satanovu moc a udržal veci rovnaké vo veľkej kontroverzii medzi dobrom a zlom, zaviedol pravidlá. . Každý človek môže kontaktovať akúkoľvek stranu podľa potreby: nebo alebo satana. Ale ani Satan, ani nebo nemohli priamo kontaktovať človeka, pokiaľ nebol prvýkrát pozvaný, aby tak urobil. Otec to urobil, aby ochránil svoje deti pred neustálym obťažovaním démonov. Stále sú to „pravidlá angažovanosti“.

  Všade v Písme opakovane vyzývajú každého, aby „vzýval Jeho meno“ od Otca.

  Chváľte Pána!

  Odvolávajte sa na jeho meno…

  Dajte ľuďom vedieť jeho skutky!

  Sláva v jeho svätom mene…

  Daj Pánovi slávu vďaka jeho menu.

  I Kroniky 16:8-10, 29, VJV

  Našiel som úzkosť a bolesť.

  Potom som vzýval meno Pánovo.

  Vezmem si kalich spásy

  A budem vzývať meno Pánovo.

  Žalm 116:3, 4, 13, VRV
  Spievaj Pánovi, pozdrav jeho meno,
  Preslávili jeho diela v dedinách,
  Pamätajte, že jeho meno je zväčšené.
  Izaiáš 12:4
  Milujem Pána, lebo počul môj hlas a moje prosby. Bol som obklopený väzivami smrti, bol som nájdený úzkosťou sheolu; Úzkosť a bolesť, ktorú som našiel. Potom som vzýval meno Pánovo a povedal som: Pane, vysloboď svoju dušu teraz. Klement je Pán a spravodlivý; Pane, ja som naozaj tvoj sluha a budem vzývať meno Hospodinovo. Žalm 116:1, 3-5, 16-17

  Mnoho veršov, ktoré učia každého chváliť Sväté meno.

  Chváľte Pána.

  Chváľte meno Pánovo,

  Chváľte ho, služobníci Pána.

  Chváľte Pána,

  Lebo Pán je dobrý,

  Spievať chválu jeho menu;

  Pretože je to pekné.

  Žalm 135:1, 3

  Každý deň ťa požehnám;

  A budem chváliť tvoje meno naveky a naveky.

  Žalm 145:2

  Ostatné texty vyzývajú tých, ktorí veria v svojho Stvoriteľa, aby „vyhlásili meno Pánovo na Sione a v Jeho chválu v Jeruzaleme“. (Žalm 102:21) Inšpirované Slovo odhaľuje, že všetko môže bezpečne dôverovať svätému menu: „Budeme sa radovať z Tvojej spásy a v mene nášho Pána budeme stanoviť naše vlajky.“ (Žalm 20:5)

  Všetko má svoje meno. Komunikácia nie je možná bez mena pre všetko, osobu, vec, miesto alebo dokonca myšlienku alebo emóciu. Samotný Stvoriteľ má osobné meno. A na tomto mene, ktoré majú všetci volať. Svojím Duchom je Božský Otec vždy blízko, vždy k dispozícii a on len čaká; Očakáva, že budú volať jeho meno. Chce odpovedať!

  „Pán“, však nie je meno Otca a nemalo byť nahradené Božím menom. Angličtina znamená „Pán“ a „Boh“ ako obyčajné tituly a môže byť aplikovaná aj na démonických bohov! Slovo „Pán“ znamená učiteľ. Slovo preložené ako „Boh“ pochádza z hebrejského slova „Elohim“. Uvedený preklad je:

  Bohovia v bežnom zmysle, ale špecificky používané. najvyššieho Boha; príležitostne aplikované v spôsobe úcty k sudcom a niekedy ako superlatív: – Boh, boh, sudca, BOH, boh, veľký, silný . . . vládcovia, sudcovia,. . . . (#430, The New Strong’s Expanded Dictionary of Bible Words, zvýraznenie originálne.)

  „Elohim“ je slovo používané v prvom prikázaní a vzťahuje sa na Stvoriteľa aj falošných bohov. Verzia kráľa Jakuba to preložila:

  Ja som Pán, tvoj Boh, ktorý ťa vyviedol z Egyptskej zeme,. . . Predo mnou nebudete mať iných bohov. (Exodus 20:2,3)

  Inými slovami: „Ja som Elohim, ktorý vás vyviedol z Egypta. Nemám predo mnou žiadneho iného elohima.“ Elohim je množné slovo preložené ako „bohovia“; jednotné“on“,znamená „mocný“. (Pozri Silný #410.) Takže, keď sa používa v Biblii, Elohim sa vzťahuje na Otca aj syna; Elohim je opäť plurálne meno dané v jeho Slove Otcovi a Synovi.

  Problém s použitím slova alebo názvu, ktorý môže byť rovnako ľahko aplikovaný na pohanské božstvo, spočíva v tom, že v tituloch nie je žiadna moc! Tituly neinšpirujú vieru v moc a lásku za Božím menom, keď rovnaké slovo môže byť aplikované na mnohých ľudí (majstri, králi, proroci, manželia, bohovia). Aby sme vzývali meno Nebeského Otca v úplnej viere, musíte poznať jeho meno!

  Satanovi sa veľmi páčilo, že božie meno bolo skryté za „Pánom“ ako titul. Keď je Meno skryté za titulmi, nie je známe, čo meno znamená, a preto neexistuje zodpovedajúca viera v silu Milovaného, ktorý nesie toto meno. Príbehy Biblie odhaľujú, že každý, kto používa meno, dostane odpoveď.
  Z brucha veľryby jonáš kričal v modlitbe. Z levieho brlohu poslal Daniel svoje modlitby do neba a bol chránený. Z horinej pece, z jamy a otroctva a prenasledovania, zo srdca a mysle detí Stvoriteľa boli ľudia časom spasení zo všetkých svojich ťažkostí, keď s vierou volali po Božom mene. Znovu a znovu v dejinách izraelského národa ľudia zhrešili a boli vzatí do zajatia, alebo inak potrestaní. Keď však činili pokánie a vzývali Božie meno, boli oslobodení a spasení.

  V tejto poslednej generácii, počas tohto posledného zvyšku času, keď na svet príde veľké súženie všemocného hnevu, jeho ľud musí poznať Božské Meno. Jeho meno je nádherné, mocné a nemalo by sa brať márne, ani hlúpo. Každý je stále vyzvaný, aby vzýval Jeho meno vo viere a každý, kto tak urobí, dostane odpoveď.

  Treba mať naveky na pamäti, že Satan, Otec lží, je tiež otcom ukradnutých identít. Nemá rovnakú moc ako Stvoriteľ, takže sa to otáča; Manipulácie, podvody a klamstvá. Berie atribúty, ktoré patria Stvoriteľovi, a tvrdí si ich pre seba tým, že sa snaží namaľovať Otca svojimi vlastnými zlými vlastnosťami. Preto sú ľudia vedení k strachu z Toho, ktorý by mal utekať a vzývať pomoc v boji proti Satanovi.

  Satanovu partizánsku metódu, kradnutie a uzubenie toho, čo patrí len Všemohúcemu, možno vidieť v jeho chvále, ktorá bola urobená, keď bol vyhnaný z neba. Táto chvála bola zachovaná v Izaiášovi:

  Ako si spadol z neba, Lucifer, syn rána! . . . Ty, ktorý si povedal vo svojom srdci: Vystúpim do neba, pozdvihnem svoj trón nad hviezdy. [Elohim],. . . Vyleziem do výšok oblakov, budem ako Najvyšší. (Izaiáš 14:12-14, VJV)

  Potom, čo potopa očistila zem, Satan rýchlo obnovil modlárstvo a snažil sa obrátiť všetku úctu na seba. Aj keď Noah a Shem boli stále nažive, muži uctievali démonov. Za Abrahámových čias bolo uctievanie idolov úplne vštepené do myslí väčšiny ľudí. Elohim povolal Abraháma, aby vyšiel von a oddelil sa; a neslúžiť žiadnemu inému Bohu.

 • Simona napsal:

  Je jen přirozené, když budeme považovat za důležitý fakt, že se Hitler i ostatní vůdci „Třetí říše“ nesmírně oddávali okultním záležitostem. Satanské vlivy a stavy posedlosti, které se u Hitlera projevovaly, byly již různými badateli zjištěny mimo každou
  pochybnost. Tak například bylo hodně napsáno o démonické moci, která se ukazovala
  v Hitlerových projevech.
  Hitler se zjevně začal zabývat okultismem již v pouhých deseti letech. V té době byl
  totiž poslán do (školy) opatství v hornorakouském Lambachu an der Traum. Tamní
  učitelé měli hodně společného s okultismem templářů, s nímž se pak i Hitler mnoho
  zabýval. Rovněž převzal velkou část svých okultních znalostí od Teosofické společnosti, která má velice těsné kontakty se satanismem a zednářstvem.193
  Teosofickou společnost založila H. P. Blavatská, jež se intenzivně zabývala spiritismem. Kromě jiného od roku 1887 pravidelně vydávala časopis „Lucifer“. Spoluvydavatelkou bylo médium (dnes označované za „channeler“) jménem Mabel Collinsová,
  pocházející z nám již známé „třinácté pokrevní linie“. – V Teosofické společnosti byli
  i tak mimořádní vynálezci jako Tomáš Alva Edison a Nicola Tesla. Dále pak v řadách
  Společnosti nacházíme úspěšné spisovatele George Bernarda Shawa a Williama Butlera Yatese. Gándhí měl rovněž kontakty se Společností a teosofem byl i Elvis Presley.
  Hitler byl kromě toho členem „Thule“, jedné z nejmocnějších a nejokultnějších tajných společností Německa. Patřil dokonce k nejužšímu kruhu, kde se praktikovaly
  satanské rituály.194
  Řád „Thule“ založily esotericko-gnostické společnosti spolu s příslušníky „třinácté
  pokrevní linie“ iluminátů.
  Druhou organizací, která v nacionálně-socialistické revoluci sehrála důležitou roli,
  byla „Edelweiss-Gesellschaft“195 a stejně tak jako „Společnost Thule“ měla i tato lóže
  kontakty se svými „bratry“ ve Velké Británii.
  Byly to různé osoby, na něž Hitler tak říkající slyšel! Šlo o stejné lidi, s nimiž se
  účastnil různých rituálů a kteří mu vůbec pomohli k moci.
  Říšské kancléřství za Brüningovy vlády v dubnu 1932 zjistilo, že na Hitlerovo nenápadné konto u Bavorské banky přicházejí z ciziny velmi značné částky. Dále Hitler dostal zhruba 45 milionů marek přes finanční institut Schweizerische Kreditanstalt.196
  Gerhard Müller ve své studii „Za kulisami světového dění“197 potvrzuje, že Warburg převedl na Hitlera celkem 128 milionů marek.198 Hitler zpočátku dostal od Warburga 15 milionů marek, tedy 60 milionů marek, a celá transakce proběhla v Amsterodamu. Později ještě dostal jako „pozornost“ Rýnsko-vestfálského syndikátu slušný přídavek 10 milionů dolarů. Poslední částku sedmi milionů dolarů převedl Warburg na
  banku Rhenanii v Düsseldorfu a peníze byly vyplaceny dr. Goebbelsovi.
  Hitlerův způsob života ukazuje, že ne všechny peníze končily ve stranické pokladně.
  Podle daňového prohlášení měl Hitler ve dvacátých letech značné dluhy. Profesor Hale
  ve své studii o Hitlerových financích poznamenává, že již v roce 1929 koupil třípatro-vý dům jako hlavní stan strany a pro sebe devítipokojové apartmá v luxusní mnichovské čtvrti; navíc si téhož roku pořídil auto s řidičem. Další odkaz na podporování
  Hitlera vysokými financemi přináší ve své knize Springmeier: „Adolf Hitler a bratři
  Dullesové se sešli v Kolíně nad Rýnem v domě barona von Schrödera. Allan a Foster
  Dullesové byli za Hitlerem vysláni s tajným pověřením potvrdit mu, že elita bude jeho
  vzestup k moci finančně podporovat.“199
  John Foster Dulles byl jedním z mužů, kteří vypracovali nelidsky kruté podmínky
  versailleské dohody. Jejich důsledkem byl hospodářských chaos po skončení světové
  války. Kdyby byl Hitler skutečně tím, jaký obraz se o něm pro veřejnost vytvářel, nikdy by nemohl spolupracovat s lidmi, kteří byli odpovědní za poválečné utrpení Německa. Nedává to žádný smysl, pokud ovšem nevezmeme v úvahu skutečné pozadí
  tehdejšího dění!
  Jedinou správnou odpovědí je, že zde už dávno existuje spiknutí našich vládců, kteří
  nás všechny chtějí dostat do nového světového řádu a svému záměru jsou kdykoli
  ochotni obětovat celé národy!
  Rothschildem osobně kontrolovaná Bank of England pomohla Hitlerovi také! – Dokonce i poté, co již zahájil vojenské tažení po Evropě a obsadil Československo, předala mu banka šest milionů liber z československých státních rezerv, uložených v Londýně!
  Z mnoha historických prací, které potvrzují americké financování Hitlera, si zde
  zmíníme jen knihy „Wall Street and the Rise of Hitler“ Anthony Suttona a „The World
  Order“ Eustace Mullinse. Anthony Sutton navíc v další knize „America’s Secret Establishment“ publikuje příslušné dokumenty a zprávy tajné služby.
  Ostatní členové iluminátů jako např. Morganové, Rockefellerové a DuPontové stáli
  plně za politikou ústupků a usmiřování, která zásadně umožnila nástup Hitlera k moci.
  Nyní začalo být Německo znovu DuPontovou rodinou vyzbrojováno a John Foster
  Dulles se postaral o utajené dodávky jejich munice.200
  Rockefellerové zřídili zvláštní podnik, spojující jejich zájmy s Hitlerovou privátní
  bankou Schroeder.201
  Skupina J. P. Morgana se postarala o financování chemického kartelu I. G. Farben,
  který vynesl Hitlera k moci.202 Kartel byl vytvořen z úvěrů Wall Streetu. „Dawesův
  plán“ byl zcela Morganovým vynálezem. Bez kapitálu, který ilumináti dali k dispozici,
  by jistě žádný kartel I. G. Farben nemohl vzniknout, stejně jako by se k moci nedostal
  Hitler a l i d s t v o b y b y l o u š e t ř e n o h r ů z I I . s v ě t o v é v á l k y !
  Je samozřejmé, že chemický koncern I. G. Farben byl ilumináty plně kontrolován.
  Nejvýraznější sloučení bylo provedeno právě mezi I. G. Farben a Rockefellerovým
  Standard Oil of New Jersey. Nová struktura zahrnovala rovněž kredit 30 milionů
  dolarů od Rockefellera. Jeho Standard Oil také pomáhala I. G. Farben při procesu výroby syntetického benzínu z uhlí a DuPontové ji podporovali ve zbrojní oblasti.

  Bratr Paula Warburga, Max, a další kontaktní lidé Rockefellerů byli členy dozorčí
  rady americké části I. G. Farben ve Spojených státech.
  Holandský časopis mezinárodní rady křesťanských církví (ICCC) „Getrouw“ roku
  1994 oznámil, že agent rodiny Rothschildů pro práci s veřejností, Yvy Lee, byl použit
  také jako propagandista pro Hitlerovu Třetí říši.
  V témž časopise bylo kromě toho sděleno, že filiálka Rockefellerovy nadace v Paříži sloužila ve třicátých letech jako mozkový trust pro vědecký rozvoj Třetí říše. Nadace byla také součástí nacistického programu kontroly myšlení, který spolu s dalšími
  vědci vedl doktor Josef Mengele pro Lékařský institut císaře Viléma v Berlíně.203
  Při intenzivní rešerši se stále znovu ukazuje, že ani ještě zdaleka není všechno odhaleno. Dalším důkazem plánovitého vyvolávání války a spiknutí bylo prováděcí nařízení, které podepsal prezident F. D. Roosevelt hned po útoku na Pearl Harbour. V dokumentu se jedná o „Trading With The Enemy Act“ (Obchod s nepřítelem). Zmíněné
  prováděcí nařízení „legalizuje“ všechny dodávky, třeba i nepříteli Spojených států, pokud jim ministerstvo financí poskytne podporu.204 Ministrem financí a zasvěceným nástrojem spiklenců byl tehdy John Morgenthau a tak je samozřejmé, že ilumináti povolení k obchodu s nepřítelem dostávali!
  Ilumináti i nadále Hitlera potají podporovali a starali se také o to, aby mohl dál pokračovat ve válce třeba tím, že nově zřizovali německou komunikační síť a podobně.
  Byl to především Onassis jako jeden z vůdčích iluminátů, kdo se spolu s Rockefellery a Kennedyovci postaral o co možná největší prodloužení války. Onassis prodával
  oběma stranám ropu i zbraně. Německé ponorky používaly spojovací zařízení od americké firmy ITT. Německé válečné námořnictvo n i k d y n e n a p a d l o a n i j e d in o u l o ď Aristotela Onassise, přestože ustavičně proplouvaly válečnou zónou a Spojenci dělali přesně totéž! Obrovská flotila ilumináta Onassise neztra –
  t i l a z a c e l o u v á l k u a n i j e d i n é p l a v i d l o ! A k prodloužení války Rockefellerové dodávali Hitlerovi ropu přes Španělsko.205
  Po válce spojenecké tribunály, zabývající se nacistickými zločiny, p ř í s n ě c e n –
  z u r o v a l y v š e c h n y d o k u m e n t y , o b s a h u j í c í j e d n o z n a č n é d o k l a –
  d y z á p a d n í p o d p o r y H i t l e r o v i !

  Mnozí badatelé jsou přesvědčeni, že Hitler s Evou Braunovou nezahynuli v bunkru
  Říšského kancléřství. Fyzické atributy nalezeného těla neodpovídají Hitlerovým. Komise rovněž objevila zprávu, psanou jistou ženou, snad samotnou Evou Braunovu.
  Byla určena rodičům dotyčné a říkalo se v ní, že si nemají dělat žádné starosti, jestliže
  o ní delší dobu neuslyší.
  Hitler měl před příchodem Rusů možnost z Berlína zmizet. Za knihovnou jeho pracovny v bunkru byl tajný vchod do podzemního tunelu, který byl dokonce vybaven
  tramvajovými kolejemi. Pomohli snad ilumináti opravdu Hitlerovi k útěku? Nelze to
  s jistotu říci, ale Rusové vydali roku 1945 prohlášení, v němž se uvádí, že „nenalezli
  žádnou stopu po tělech Hitlera a Braunové. … Je prokázáno, že se snažil zakrýt všechny stopy falešnými svědectvími. Existují také doklady, že při rozbřesku 30. dubna 1945 opustilo zoologickou zahradu malé letadlo směrem na Hamburk. Je také známo,
  že na palubě letadla byli tři muži a jedna žena. Dále není pochyb o tom, že těsně před
  příchodem britských jednotek odplula z hamburského přístavu velká ponorka. Na její
  palubě byli neidentifikovaní lidé a mezi nimi opět jedna žena“.206
  Zisky a výhody z ilumináty zinscenované války byly pro ně mj. tyto: 1) Posílení
  mocenské základny iluminátů v Rusku a přeměna této země ve velmoc. 2) Založení
  Spojených národů (budoucího „jednosvětového parlamentu“). 3) Absolutní kontrola
  iluminátů nad celou Palestinou. 4) Vytvoření mohutných vojenských sil s raketami
  dlouhého doletu a jadernými ponorkami, které mohou vyrábět pouze hospodářsky silné země. Kdo má kontrolu nad produkcí takových zbraní, má současně i kontrolu ve
  vzduchu a na moři. 5) Vybudování ještě mocnějších tajných služeb pod výhradní kontrolou iluminátů. 6) Nezměrné bohatství pro financování dalších plánů.
  Po skončení II. světové války mohli ilumináti začít s pokládáním základního kamene pro novou válku – tzv. „studenou válku“! Ta byla pro ilumináty mimořádně důležitá, protože s přízrakem její hrozby mohli obyvatelstvu na Východě i na Západě vnucovat svá přání. Všechny jejich akce v obou táborech samozřejmě probíhaly ve smyslu
  nového světového řádu!

  Jedním z více důvodů masivního financování ruské revoluce r. 1917 byla možnost
  vytvořit z této země děsivý obraz nepřítele. Tzv. „studená válka“ sloužila k tomu, aby
  lidé na obou stranách „železné opony“ žili v neustálém strachu a neklidu, a současně
  aby se vydávaly nesčetné miliardy na vývoj a výrobu zbraní hromadného ničení. Ve
  skutečnosti se s použitím těchto zbraní nikdy nepočítalo – a to na obou stranách! Období „studené války“ také svým dílem napomohlo k přesvědčování lidí o nezbytnosti
  nového světového řádu.
  Sledujeme-li epochu „studené války“ a následnou sovětskou „perestrojku“, neměli
  bychom zapomínat, že v rukou iluminátů nebyl jen Sovětský svaz, nýbrž i USA a jejich spojenci. Není proto divu, že za „studené války“ vůdci západního světa klidně zásobovali komunisty nejmodernější technologií. Byl to Roosevelt, kdo nepřímo předal
  bolševickému Rusku plány a materiály k výrobě jaderné bomby, a kulturní i vědecká
  výměna se zcela otevřeně přiznávala.
  ———————————–
  Dnes již ilumináti užívání elektrických vln ještě mnohem více zdokonalili a jejich
  prostřednictvím mohou ovládat individuální či společenskou vůli. Jako součást tohoto
  experimentu byly po mnoho let všude po světě generovány elektromagnetické impulsy.
  Tyto vlny jsou odpovědné nejen za „umírání lesů“, které je ostatně ilumináty rovněž
  využíváno k ospravedlnění nutnosti vytvoření světové vlády, protože ve skutečnosti
  žádná „ozonová díra“ neexistuje, ale jsou také příčinou rychlého nárůstu případů rakoviny, srdečních chorob, genetických defektů a psychických poruch.
  Dnes mohou být působením elektromagnetických vln vyvolány mj. následující jevy:
  a) uspání libovolného člověka – b) vyvolání únavy a deprese – c) vyvolání stavu strachu a úzkosti – d) vystupňování agresivity – e) změny hormonálních hodnot – f) změny chemického složení tělních buněk – g) vyvolávání sexuální agresivity.
  Díky svému tajnému vědeckému bádání již dnes ilumináti mají v ruce možnost
  kontroly myšlení lidí. Experimentují s drogami, vymýváním mozku i očkováním chorob, hypnózou a mozkovými implantáty, aby člověka prakticky změnili v robota. Vědci iluminátů pracují na tajných projektech, např. na vývoji implantačních elektrod, kterými by bylo lze přijímat i vysílat signály a tím vyvolávat podle libosti vize a halucinace. Kromě toho mají již pomocí těchto elektrod kompletní kontrolu nad lidským
  tělem. V posledním čtvrtstoletí různí lékaři zneužívali své pacienty k takovým experimentům (kódové označení ke zde „projekt Phoenix“). Jindy zase byli lidé přímo unášeni, lékaři jim do mozku implantovali zmíněné vysílače a celkově s nimi jednali jako
  s pokusnými zvířaty!
  V sedmdesátých a osmdesátých letech probíhaly ve švédských nemocnicích obzvlášť děsivé experimenty; mnoha stovkám tisíců Švédů byly během běžné operace
  implantovány do mozku různé „čipy“!
  Již dlouho je v běhu program unášení lidí a následné implantování jim kontrolních
  mechanismů do hlav, aniž by o tom postižení po návratu do společnosti něco tušili!
  Ilumináti tedy dnes mají přes své nejrůznější organizace možnost implantovat člověku vysílač, kterým mu pak prostřednictvím computerů mohou předávat rozkazy.
  M n o h o o t r o k ů „ p r o g r a m u V l a d a ř “ , a g e n t ů C I A i v o j á k ů j i ž
  t a k o v é i m p l a n t á t y m á ! Jedním z nejdůležitějších komunikačních systémů iluminátů a jejich tajných služeb je systém ALEX (Amalgamed Logarithmic Encryped
  Transmission). – Systém funguje paralelně s „Monarch Mind Control Programming“ (programem myšlenkové kontroly „Vladař“). Systém ALEX slouží spiklencům
  ke sledování myšlenkově kontrolovaných otroků a jejich zneužívání pro akce iluminátů. Používá se také k předávání nejrůznějších sdělení, jako např. 1) zabij svou rodinu!
  – 2) vláda je vším vina, zabij prezidenta! 3) je beznadějné proti nám bojovat – 4) chci
  obchodovat s drogami – 5) chci bránit svou zem a proto jsem naprosto oddán CIA.
  Stále jasněji se ukazují i další zločinné intriky iluminátů. Zřídili si počítače a satelity, které jim umožňují nepřetržitě sledovat prakticky veškerou činnost na celém světě;
  všechny informace o nás jsou ukládány do paměti obřích computerů.
  ( David Eicke, The Robot’s Rebellion – The Story of the Spiritual Renaissance, Bath 1994, str. 225.)
  Již brzy budeme také žít ve světě bez hotových peněz.172 Současný měnový systém
  v budoucnu zcela odpadne. V Evropě i ve Spojených státech byly odhaleny plány na
  celosvětové zvedení měnového systému, který má být regulován supercomputerem.
  V Bruselu je již obrovské výpočetní středisko, příznačně nazvané „Šelma“, určené
  k r e g i s t r o v á n í a k o n t r o l o v á n í o s o b n í c h d a t v e š k e r é h o s v ě t o v é h o
  o b y v a t e l s t v a . „Šelma“ v Bruselu má umožňovat a současně kontrolovat také nákupy a prodeje každého člověka.
  Dosavadní kreditní, čipové a podobné karty brzy přestanou platit a všichni obyvatelé mají být zákonem donuceni k implantování „mikročipu“. Protože se takový čip
  automaticky dobíjí změnami teploty lidského těla, je nejlepším místem pro jeho aplikování čelo. Mikročip je uložen v tenké skleněné rource se zdrsněným povrchem,
  takže se již během 24 hodin po aplikování pevně uchytí.
  Mikročip je lidským okem neviditelný, ale shromažďuje o nás všechny informace,
  které mohou ilumináty zajímat.173
  Prakticky všude mají být nainstalovány infračervené senzory ke čtení mikročipů a
  obří computer v Bruselu byl již naprogramován na zpracovávání všech přečtených
  údajů.
  Ilumináti přicházejí s nekonečnou řadou „důvodů“, proč je pro každého člověka přijetí čipu tak důležité. Mimo jiné se uvádí, že je údajně schopen tělo naprogramovat
  k odolnosti vůči nákazám jako je AIDS. Dále argumentují třeba tím, že čip má umožnit rychle najít všechny pohřešované osoby. Jejich konečným cílem je autom a t i c k é
  i m p l a n t o v á n í č i p u k a ž d é m u n o v ě n a r o z e n é m u d í t ě t i ! Všechny, kdo
  budou odmítat čip přijmout a spolupracovat na novém světovém řádu, čeká nejen
  religiózní, společenská a politická izolace, ale budou drženi v šachu i finančně. Jejich
  bankovní konta ústřední počítač zablokuje a oni ztratí možnost něco koupit nebo prodat – budou doslova odsouzeni k s m r t i!

 • Simona napsal:

  Skrytá satanská aneb temná světová říše – spolek iluminátů (založen 1776)
  Zdroj: Třináct satanských pokrevních dynastií (I. díl), Robin de Ruiter
  Při hledání „jednosvětového spiknutí“ se naráží na širokým
  vrstvám prakticky neznámý velice tajemný spolek
  iluminátů. Jde o přísně tajnou společnost, založenou 1.
  května 1776 Adamem Weishauptem (k založení iluminátů
  byl vyzván Rothschildem), profesorem církevního práva na
  univerzitě v Ingolstadtu.
  Pro svou společnost vypracoval Weishaupt složitou hierarchii
  tajných stupňů, a do iluminátského řádu tehdy vstupovaly
  tisíce předních Evropanů. Weishauptovým cílem bylo
  strhnout na sebe potají moc ve všech zemích světa pomocí
  spousty spiklenců, kteří by v nejrůznějších postaveních
  pracovali na realizaci přesně stanoveného plánu
  světovlády.
  Podařilo se jim dostat krále a knížata do úrokového
  nevolnictví, ovládali a rozbíjeli království, inscenovali války a
  nakonec i zplodili takový svět, jaký známe dnes. Ilumináti
  měli prsty ve všech velkých revolucích, které postihly svět od
  americké války za nezávislost, včetně i „francouzské“
  revoluce.
  Na sklonku 19. století se vynořily dokumenty iluminátů (jsou
  známější pod názvem Protokoly sionských mudrců, tj.
  židovský plán na ovládnutí světa) a téměř všechny v nich
  vylíčené cíle se uskutečnily v našem dvacátém století.
  „Iluminátské protokoly“ obsahují plán na nahrazení
  stávajících vlád jedinou supervládou, která by panovala
  světu pomocí děsivého byrokratického aparátu.
  „Protokoly“ podrobně líčí, jak bude svět sražen na kolena v
  zájmu instalování světové diktatury všemožným podporováním znemravňování, rozdmýcháváním národnostních
  sporů a sociálních nepokojů, podrýváním respektu ke všem
  autoritám a konečně i podněcováním válek.
  Obsah „Protokolů“ je pevně realizován. Na počínající
  dvacáté století tam byly mj. předpovězeny následující
  události: pád trůnů v Rusku, Rakousku-Uhersku a Německu,
  I. světová válka, zakořenění komunismu v Rusku, revoluční
  chaos ve Španělsku, vznik Společnosti národů, praktická
  likvidace původní evropské šlechty, světová hospodářská
  krize z roku 1929, II. světová válka, závody ve zbrojení,
  vytvoření mezinárodních policejních sil (modré přilby), stejně
  jako časté střídání vlád i dnešní celosvětový chaos.
  Dále autor „Protokolů“ předvídá morální zkázu a sexuální
  výchovu dětí, prudce stoupající kriminalitu mládeže,
  zavádění rozkladných idejí (liberalismus, socialismus atd.),
  doslova průmyslovou produkci pornografie, zavlečení
  terorismu do každodenního života, tzv. „rozvojovou pomoc“
  třetímu světu, státní kontrolu školství a vzdělávání (viz
  filtr znalostí), postupný zákaz soukromé výuky i legalizaci
  potratů. A to všechno byl o napsáno koncem 19. století!
  Ovládání světa:“
  -Tzv. „Slavnostní hostina šelmy“174 je tím nejlepším místem na světě, kde lze potkat
  představitele všech „třinácti satanských pokrevních dynastií“. Takové setkání se pořádá každých 28 let a všechny vůdčí rodiny se při něm spojují v satanských rituálech.
  Zde se Satan svým nejvybranějším poddaným osobně zjevuje, předává jim nové instrukce a ukazuje, jak mají pokračovat v jeho „plánu“ na ovládnutí světa.175
  Satan vypracoval velmi podrobný plán, který je (zčásti) odhalen jen několika vyvoleným na samém vrcholku satanské hierarchie. Jeho program udržování rodu vyvolených již běží po staletí a před veřejností je velmi úzkostlivě chráněn.
  Satanův plán v zásadě spočívá ve vytváření teze a antiteze; proces se neustále opakuje tak dlouho, až je nakonec dosaženo žádoucího konečného výsledku. Z nekonečných bojů chaosu by pak měl povstat nový světový řád, což nám připomíná staré zednářské heslo: „Řád z chaosu“. Je-li teze kladivem, pak antiteze slouží za kovadlinu –
  v š e c h n o m e z i n i m i b u d e b u ď z n i č e n o n e b o z á s a d n ě p ř e t v o ř e n o !
  K realizování tohoto plánu je zapotřebí tří válek . Bylo vytvořeno kladivo a dána mu bezpečná základna, Rusko: to dostalo jméno komunismus… První kovadlina
  vznikla z hospodářského chaosu Německa a dostalo se jí označení „nacionální socialismus“. Tato kovadlina byla nakonec v druhé světové válce zcela zničena a z ní vyšla
  – demokracie! Ze třetí světové války nakonec povstane nový religiózní systém. Satan
  svým věrným služebníkům poručil, že musí v očích lidí vypadat jako v Bibli předpověděný „Armagedon“, aby uvěřili, že po jeho skončení přijde mesiáš. Třetí válka musí
  být v celých dějinách nejstrašnější právě proto, aby pak mohl mesiáš zavést do chaosu
  zázračný pořádek. – A tak znovu vzejde „řád z chaosu“, jak o tom ustavičně mluví nejrůznější zednářské dokumenty. Třetí světová válka má vzejít z obrovské a celosvětové
  hospodářské krize.176
  Podíváme-li se pozorně na historii iluminátů, pak záhy zjistíme, že jsou ustavičně
  obviňováni z ovlivňování světového dění za účelem zřízení světové diktatury. Předhazuje je jim nejen zavraždění arcivévody Františka Ferdinanda v Sarajevu (jako impulsu k I. světové válce) i zosnování mnoha válek a revolucí, ale přičítá se jim také odpovědnost za II. světovou válku, rozdělení poválečného světa do dvou bloků i za nedávný „pád“ komunismu v Evropě.
  Kdo je alespoň trochu obeznámen s novějšími dějinami, tomu nemohlo uniknout, že
  všechny velké války v Evropě i všude jinde organizovali a financovali Rothschildové,
  Warburgové, DuPontové, Astorové, Schiffové, Morganové atd. 177
  Existuje nadbytek důkazů o plánovitém připravování a řízení první světové války; je
  tedy jasné, že šlo o čistě iluminátskou záležitost!
  Sotva kdo si uměl tehdy představit, že by zavraždění následníka rakouského trůnu
  28. června 1914 v Sarajevu mohlo vést k válce.178
  Netrvalo však dlouho a všechny evropské mocnosti byly vtaženy do velké a krvavé
  války.179 Když v srpnu 1914 německé jednotky obsadily Belgii, americký prezident
  Wilson k tomu tehdy prohlásil: „Je nezbytné, aby Spojené státy zůstaly neutrální!“
  Později to ještě potvrdil v poselství kongresu z prosince 1914. „Žijeme s celým světem v míru, jsme upřímní přátelé všech národů, jsme průkopníky svornosti a pokoje.“
  Mezitím však již iluminátský král Morgan a ministerstvo financí posílali do Evropy
  měsíčně 500 milionů dolarů na tříprocentní úrok. Morganova „US Steel Corporation“ dodala Spojencům pro jejich zbrojní a muniční továrny šest milionů tun oceli.
  Spojenecké válečné dluhy vystoupily v roce 1916 již na dvě miliardy dolarů. Berlín si
  v Bílém domě stěžoval a Spojeným státům vytkl, že prodávají Angličanům munici.
  Oficiální historie o Německu tvrdí, že začalo politiku potápění lodí všech národů. Po
  zničení americké lodi „Lusitania“ americký senát 6. dubna 1917 schválil 373 hlasy
  proti 50 vyhlášení války Německu. Zákon o povinných odvodech do armády schválil
  kongres 15. června 1917.
  Není sebemenších pochyb o tom, že zkáza „Lusitanie“ byla zinscenována ilumináty.
  Nákladem lodi byl vojenský materiál pro Velkou Británii a proto nešlo o čistě civilní
  plavidlo, jak tvrdili Američané. Je také známo, že prezident příslušný „Bill of Lading“ (Příkaz o nákladu) Lusitanie uložil v archivu amerického ministerstva financí.
  Rovněž z tohoto dokumentu jednoznačně vyplývá, že „Lusitanie“ převážela vojenský
  materiál. Navíc se lodi odebrala obvyklá doprovodná ochrana a pak zkáze zasvěcenou
  loď chladnokrevně poslali právě do oblasti, kde operovaly německé ponorky! Potopení
  „Lusitanie“ bylo pouhou záminkou pro Wilsona, aby mohl konečně zasáhnout do evropské války.180
  Dále si ještě na spolehlivých důkazech ukážeme, že iluminátští kapitalisté stáli rovněž za komunistickou revolucí v Rusku r. 1917.
  V drobné studii „Existuje plán?“181 E. Smita na str. 11 čteme: „Velkobankéř Jakob
  Schiff se spolu s Mandellem Housem a jeho přítelem Lvem Trockým postaral o vyškolení několika stovek amerických revolucionářů původem z Ruska. Byla to tato úderná
  skupina, která spustila ‚ruskou revoluci‘. – Uprostřed zuřící (I. světové) války zařídil
  Schiff přepravu revolucionářů do Ruska.“182
  Lady Queensborough (Edith Star Millerová) v knize „Okultní teokracie“183
  prokazuje, že Lev Trockij r. 1917 s pomocí Schiffova agenta z banky Kuhn, Loeb & Co. a se
  šekem od Warburga prošel anglickou blokádou. Krátce poté vypukla v Rusku revoluce,
  která jak známo, skončila vítězstvím revolucionářů.
  Podle prohlášení vysokostupňového zednáře Christiana C. Rakovského z roku 1938
  v stalinském vězení financovaly „Říjnovou revoluci“ ty samé osoby, které podporovaly Japonsko proti carovi za rusko-japonské války 1904-1905.184 Rakovskij do protokolu uvedl, že spolu s Trockým byl jako představitel „revolucionářů“ ve Stockholmu
  osobně přítomen předávání peněz na bolševickou revoluci.
  Spisovatel Des Griffin ve své knize „Kdo vládne světu?“185 cituje Johna Schiffa,
  vnuka proslulého bankéře Jacoba Schiffa: „Můj dědeček podpořil ruskou revoluci asi
  dvaceti miliony dolarů.“
  Na stranách 71 a 72 proslulého díla Gary Allena „None Dare to Call it Conspiracy“ 186 čteme, že lord Millner jako prostředník Rothschildů předal revolucionářům
  v Rusku 21 milionů rublů.
  -(Jak jsme již výše viděli, využil zcela stejným způsobem prezident Roosevelt vyprovokovaného
  japonského útoku na Pearl Harbour!
  181 V originále Bestaat er een Plan, Amsterodam 1980.
  182 Vysokostupňový zednář (B’nai B’rith) Lev Trockij byl jednou z klíčových postav revoluce v Rusku.
  183 V originále Occult Theocracy, Christian Book Club of America 1931.
  184 Cílem války Japonska s Ruskem bylo svržení carského režimu a financoval ji bankovní svaz Kuhn,
  Loeb & Co. – Srv. John Toland, Adolf Hitler, Amsterodam 1977, str. 830. – Rakovskij byl bulharský lékař židovského původu a stoupenec Leninových teorií. Kvůli potížím s úřady odešel do
  Ruska. Sehrál důležitou roli v bolševické revoluci na Ukrajině, kde se r. 1919 stal prezidentem
  regionální vlády. Později byl sovětským velvyslancem v Paříži.
  185 V originále Wer regiert die Welt, Leonberg 1986, str. 66.
  186 Concord Press 1972.)
  -Ve zprávě severoamerické tajné služby generálnímu štábu francouzské armády se
  rovněž potvrzuje, že velkobankéři Jacob Schiff, Warburg a Kuhn, Loeb & Co. financovali ruskou revoluci. (Archivní dokument s poř. čís. 7-618-6 np 912 SR2.)
  Dále existují důkazy, že prezident Wilson přes Mandella House a prostřednictvím
  advokáta Elihu Roota z banky Kuhn, Loeb & Co. n e c h a l z v á l e č n é h o f o n d u
  U S A p o u k á z a t 2 0 m i l i o n ů d o l a r ů r u s k ý m r e v o l u c i o n á ř ů m !
  187
  Budiž zde alespoň mimochodem řečeno, že se v o j e n s k é j e d n o t k y U S A d o –
  k o n c e s a m y r e v o l u c e p ř í m o z ú č a s t n i l y ! Kromě jiného chránily transsibiřskou magistrálu a bránily Japoncům postupovat do nitra Sibiře proti bolševikům.
  Patnáct iluminátských bankéřů použilo v roce 1917 stanic „Červeného kříže“ k podpoře bolševiků, když měli vystřídat Prozatímní vládu.
  Podle „New Age Magazine“ (září 1959, str. 516) převedl i J. P. Morgan do Ruska
  mnoho milionů ve prospěch nové revoluční vlády.
  Iluminátským bankéřům se jejich „investice“ mnohonásobně vrátila také ukradením
  ruského zlata. Totéž udělali po druhé světové válce i v Německu; zlato patří k jejich
  nejsilnějším ekonomickým zbraním!
  Eustace Mullins ve své knize „Světový řád“188 uvádí, že si Rothschildové přivlastnili obrovské bohatství ruských carů. Nejenže dostali zpět „investované“ peníze, ale
  dalších 35 milionů dolarů si připsala k dobru jejich banka v Londýně a 80 milionů
  v Paříži.
  Podle francouzského časopisu „Présent“ z 10. prosince 1988 byl již tehdy vliv Rothschildů, Warburgů a Schiffů na Sověty tak velký, že jim nemohli nic odepřít!
  Aschbergové jako představitelé Rothschildů v severní Evropě k o n t r o l o v a l i
  ban k u s o v ě t s k é h o s t á t u o d t z v . r u s k é r e v o l u c e a ž p o s o u č a sn o s t . Rovněž Rockefellerové si v tzv. východním bloku zřídili impozantní monopol.
  Roku 1922 vznikla americko-sovětská obchodní komora. V čele instituce stál jako
  její prezident René Schley, bývalý viceprezident Chase Bank v držení Rockefellerů!
  V témže roce byla podepsána kooperační dohoda o těžbě ropy mezi magnátem Armandem Hammerem, Rockefellerovou „Standard Oil of New Jersey“ a sovětským státem. „Standard Oil“ v ní potvrdila sovětské vládě 50 % z rozsáhlých ropných koncesí,
  patřících na Kavkazu Alfredu Nobelovi ještě z doby carského režimu, které teoreticky
  přešly na sovětský stát.
  „Equitable Trust Co.“ v rukou Rothschildů spolupracoval s Chase Bank při financování americko-sovětského obchodu. Roku 1925 financovala tatáž banka americký export vlny, strojů a kovového zboží do SSSR. V roce 1927 pak „Standard Oil“ postavila
  v Sovětském svazu obrovskou rafinérii.
  Roku 1928 se iluminátská banka Warburg, Kuhn, Loeb & Co. podílela na financování prvního pětiletého plánu a již předtím sloužila jako depozitní banka pro sovětskou
  vládu, která na ni v letech 1918-1922 převedla více než 600 milionů zlatých rublů.189
  Ilumináti si od časů „Říjnové revoluce“ vytvořili ve východním bloku doslova neomezenou mocenskou pozici; s o v ě t i n a n i c h b y l i v ž d y z c e l a z á v i s l í !

  Komunistický stát, který carský absolutistický režim nahradil státním fašismem,
  měl tytéž hospodářské i politické nedostatky jako kapitalismus. Komunistický systém
  byl v podstatě kapitalismus s větší státní kontrolou nad hospodářstvím země.
  Zpravidla se má za to, že se kapitalistické a komunistické zájmy vzájemně křížily.
  Při pozorném sledování světové politiky se nám však rychle ukáže, že Rothschildové a
  spol. po všechna léta udržovali velmi těsné přátelské styky s hlavami různých komunistických zemí. Měli mj. kontakty s Maovou Čínou i Castrovou Kubou a všem těmto
  zemím pomáhali nesčetnými miliony dolarů; národy východu a západu však stavěli
  navzájem proti sobě!
  Proto také nebylo možné důvěřovat ilumináty kontrolované elitě Západu, že jej
  uchrání před komunismem, protože tyto osoby samy komunismus kontrolovaly. Protikřesťanský systém komunismu je vynálezem iluminátů! Přestože komunisté veřejně
  vyhlašují, že jsou nepřáteli boháčů a kapitalistů, ve skutečnosti sledují stejný cíl. Slovem, bohatá elita Západu i komunističtí vůdci spolupracovali na zřízení „jednosvětové
  vlády“ iluminátů!
  V roce 1918 již zemřely miliony mužů, žen a dětí ve válce, zinscenované ilumináty!
  Cíle první světové války se realizovaly exaktně podle stanoveného plánu: 1) Zajištění satanské diktatury v Rusku jako spolehlivé základny k dalšímu podvracení světa.
  2) Iluminátům se dostalo částečné kontroly nad Palestinou a tím položili základní kámen k Jeruzalému, odkud má jednoho dne jejich vládce kontrolovat celý svět. 3) Skončily monarchie v Německu, Rakousku a Rusku. 4) Začalo iluminátské sjednocování
  národů. 5) Byly vytvořeny předpoklady pro vývoj a výrobu zbraní hromadného ničení.
  Pro potřeby naší studie je užitečná alespoň krátká analýza politické situace Německa po I. světové válce. Po jejím konci byly v Paříži vyhotoveny čtyři smlouvy ke stanovení mírových podmínek pro každou z poražených zemí, pro Německo, Rakousko,
  Uhersko a Bulharsko.

  Smlouva o Německu byla podepsána 28. června ve Versailles. Jejím záměrem nebylo nastolení spravedlivého a trvalého míru, ale naopak zajištění nadvlády vítězných
  mocností. Německo se marně vzpíralo podmínkám smlouvy, které podle jeho pojetí
  představovaly nespravedlivé závazky. Německo muselo odstoupit přes 75 000 čtverečných kilometrů s více než sedmi miliony lidí. Kromě jiného bylo Polsku přiřčeno Poznaňsko a Francie dostala zpět Alsasko-Lotrinsko. Byla také vytvořena 50 km široká
  demilitarizovaná zóna podél Rýna a zrušena povinná vojenská služba. Německá branná moc se musela omezit na 100 000 dobrovolníků a byly zavřeny zbrojovky i vojenské školy.
  První světová válka měla také za následek zpočátku ještě skrytou, avšak stále zjevnější a silnější hospodářskou krizi. V poválečné době byly všechny do konfliktu zatažené národy všestranně zruinovány s výjimkou USA, které z ní nesmírně profitovaly.
  Válečné úvěry USA Spojencům dosáhly v roce 1921 kolem 12 miliard dolarů. Na
  otázku, kdo má všechny dluhy zaplatit, odpovídali především Francouzi jednoznačně:
  „Němci!“
  Roku 1921 uložila spojenecká komise Německu obrovský finanční závazek ve výši
  33 miliard dolarů! Důsledkem takového zatížení byl od roku 1923 každodenní prudký
  pokles hodnoty německé marky.
  70
  Němci trpěli nejen porážkou a válečným dluhem, nýbrž i potupným obsazením Porúří Francouzi roku 1923. K tomu ještě přistupoval strach z bolševického nebezpečí,
  anarchie a chaosu.
  Pak přišla krize roku 1929 a její pokračování ve třicátých letech. Krach burzy v roce
  1929 rovněž zinscenovali ilumináti. Jejich bankéři vyvolali inflaci a neustále povzbuzovali burzu k přílišnému vzepětí, takže „crash“ byl nevyhnutelný.
  Když byly Spojené státy v období největší průmyslové a hospodářské expanze,
  Warburgové a jejich vazalové (Federal Reserve Bank) náhle bez jakéhokoli hospodářského důvodu stáhli z oběhu osm miliard dolarů a záměrně tak způsobili katastrofu,
  známou jako „černý pátek“.
  „Burzovním krachem“ v New Yorku vyvolaná hospodářská krize pak měla na Německo zhoubný účinek.
  V poválečných letech se Hitlerovi podařilo efektivně zorganizovat svou stranu; ve
  volbách roku 1932 dostala 37 % hlasů! 29. ledna 1993 říšský prezident Hindenburg
  odvolal Schleichera a jmenoval Hitlera říšským kancléřem. Po Hindenburgově smrti
  2. srpna 1934 převzal Hitler vedení říše a spojil ve své osobě nejvyšší státní i vládní
  úřad.
  Hitlerův vzestup k moci zaměstnává historiky dodnes. Jak se mohl stát německým
  kancléřem neúspěšný rakouský malíř s neukončeným školním vzděláním, který to za
  první války dotáhl na pouhého svobodníka? Čím si vysvětlit záhadný poměr mezi Hitlerem a jeho protihráči? Při pozorném zkoumání těchto vztahů lze totiž odhalit osobité
  schéma: Kdykoli se Hitler na ten či onen způsob ocitl v potížích, dostalo se mu pomoci
  nejen zvenčí, ale také od jeho nepřátel a protihráčů. Stručně řečeno, měl vždy možnost
  najít z daných obtíží východisko.190
  Mnozí nezávislí badatelé již potvrdili, že Hitler byl řízen jinými osobami. Jeho
  úspěchu můžeme porozumět jen tehdy, budeme-li se zabývat mocí, která za ním stála,
  stejně jako cíli, které tato moc sleduje!
  Psychoanalytik Walter Lange a autor knihy „Hitlerova duše“191 podává důkaz, že
  Hitler byl potomek vídeňského barona Rothschilda. Existuje tajný dokument vídeňské
  policie, která Hitlerův životopis zkoumala. Vyšetřování nařídil rakouský kancléř Dolfuss a vedlo ke zjištění, že Hitlerova babička Marie Anna Schicklgruberová otěhotněla
  v době, kdy pracovala jako služebná barona Rothschilda. Když se ten o jejím stavu dozvěděl, poslal ji do nemocnice v její rodné obci; tam se narodil Alois Hitler, otec pozdějšího kancléře.192
  Pokud byl Hitler skutečně spřízněn s Rothschildy, pak musel být také příslušníkem
  „třinácti pokrevních linií“!
  Podporovali satanští ilumináti Hitlera na jeho cestě k moci? Mohl počítat s podporou mocných satanských společností?
  Pokud nepochopíme, že s k u t e č n ě m o c n í v Třetí říši – tedy lidé v pozadí nacionálních socialistů – byli ilumináti, nikdy nemůže proniknout do nejskrytějších tajemství. dále zůstaneme v nevědomosti o tom, jak se všechny nitky sbíhají v jediném vrcholku.
  …pokracovanie….