4.5.2024 - Martin Marcikán

2024-05-04 Otázky a odpovědi V. V. Pjakina ze dne 22.04.2024

https://odysee.com/@radiosv.studiokadan:6/Ot%C3%A1zky-a-odpov%C4%9Bdi-V.-V.-Pjakina-ze-dne-22.04.2024:5

Vážení čtenáři, představujeme vám knihu vnitřního prediktoru SSSR Státní symboly a státní suverenita.

Je omylem domnívat se, že se světový systém státních vlajek zformoval jen tak sám o sobě.

Kolik lidí podílejících se na vypracování a schválení té či oné státní vlajky ve světě by se upřímně podivilo, kdyby se dozvědělo, že ty myšlenky a ideje, které považovali za své vlastní a na jejichž základě vztyčili nad státem konkrétní státní vlajku, jim byly vštípeny do vědomí na základě schématu ovládání lídra.

V této knize najdete informace o tom, jak se formovala světová hierarchie států, jak vypadá a jak se odráží ve vlajkách a další státní symbolice.

Získat tuto knihu můžete v on-line obchodu Ozon.ru

Všechny odkazy najdete v popisu k tomuto videu, a také na našich sociálních sítích.

POZOR POZOR POZOR NOVÉ OZNÁMENÍ!

Nově do češtiny přeložena kniha Ford a Stalin, o tom, jak žít lidsky

(starý překlad je nekompletní a nekvalitní)

Fond konceptuálních technologií uvádí…

– Dobrý den Valeriji Viktoroviči.

– Dobrý den.

Zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. Dnes je 22.04.2024.

A první otázka je od Dmitrije Amitova.

Valeriji Viktoroviči, osvětlete prosím problém Vysoké politické školy Ivana Iljina pod vedením Alexandra Geljeviče Dugina, (studijně-vědecké centrum) při Ruské státní humanitní univerzitě.

Protivníky tohoto centra Ivana Iljina už veřejně nazývají ukrajinskou agenturou. Jde očividně o nazrávající rozkol společnosti v tomto přelomovém historickém okamžiku. Jak takovému rozkolu čelit?

– Ten problém, který vznikl okolo humanitní univerzity, není tak jednoduchý, tak prostý, jak by se na první pohled mohlo zdát. Zdálo by se, že není až tak důležité, když tam kvůli jakýmsi vědeckým záležitostem vedou spory a rozdělují společnost. Ve skutečnosti pozorujeme, právě jsme se stali svědky velice silného politického manévru s cílem vnutit Rusku ideologii fašismu,

a to s plnou silou a v plné shodě s programem, technologií známou jako Okna Overtona, kdy se něco zpočátku nepřijatelného postupně mění ve všeobecně přijímanou normu.

Jestliže to politické vedení nevidí, tak to znamená jen jedno, že jsou zralí na otázku:

Jsi hlupák nebo nepřítel lidu?“

A konkrétně Volodin, předseda Státní dumy, s těmi z jeho pohledu nejlepšími úmysly, jak se mu zdá, na svém kanálu v Telegramu píše, já to přímo přečtu:

Vědecké hledání a diskuse jsou důležitou součástí univerzitního života. Nelze je však převracet v politické skandály a nesváry.“

To je správně, vědu nelze nahrazovat politickými skandály a nesváry. Je nutné analyzovat všechny problémy sociálního života a zjišťovat, jak probíhá řízení složitých sociálních supersystémů, jak ty či ony procesy odpovídají zájmům Ruska. A přitom samozřejmě nesmí probíhat skandály a nesváry, které by Rusko nějak poškozovaly.

Dále: „Dnes vedeme boj s nacismem, který pozvedl hlavu. Washington i Brusel rozpoutaly válku proti Rusku a vytyčily si za úkol strategickou porážku naší země.“

O tom není sporu, to je zcela přesné, ovšem kromě jediné věci, kromě jediné věci.

Buď z neznalosti, nebo z nějakého jiného důvodu, Volodin místo termínu fašismus použil termín nacismus. A už je tam určitý posun ve smyslu: „My bojujeme proti nacismu.“

Jenže nacismus je jen jednou z forem fašismu.

Fašismus nemusí vypadat jako nacismus. Ve Třetí říši i na Ukrajině byly absolutně fašistické režimy s nacistickým zabarvením. Přičemž v případě Ukrajiny byla vypěstována speciální národnost Ukrajinci, jejíž podstatou je boj proti Rusku. Pokud se zbavíme této politické složky, tak zjistíme, že žádná ukrajinská národnost neexistuje, protože se jedná o ten samý ruský národ.

A co s tím vším má tedy společného ten fašismus, a to centrum pojmenované po Iljinovi?

Kdo u nás štěpí společnost? Proč protivníky toho Iljinova centra nazývají přisluhovači…

Jak to přesně bylo?

– Ukrajinskou agenturou.

– Ano, ukrajinskou agenturou.

Ale vždyť tu společnost štěpí sám Alexandr Geljevič Dugin and Company, kteří se snaží vštípit Rusku ideologii fašismu. Vždyť fašismus, to přece nejsou jen hákové kříže, či jiné konkrétní projevy, jako třeba koncentráky, které zřizovala Třetí říše. Fašismus má různé podoby. A jakmile se fašismus objevil na planetě Zemi, tak na něj bolševické vedení okamžitě, prostě

okamžitě upřelo svou soustředěnou pozornost.

A už v roce 1923 byla zveřejněna práce, sborník článků Světový fašismus. Tato práce v mnohém předurčila porozumění všem procesům probíhajícím ve světě spojených s fašismem.

Fašismus, to je jeden z typů kultury společenského samořízení, který je možný pouze v davo-„elitářské“ společnosti. Nejedná se o žádnou konkrétní ideologii.

Fašismus může existovat na základě jakékoliv ideologie, protože je ideologicky všežravý.

A podstata fašismu jako takového nezávisle na tom, jak se právě nazývá, jakými ideami se kryje, jakými způsoby uplatňuje svou moc ve společnosti…

My známe liberální fašismus, komunistický fašismus a tak dále. Je nutné z toho vyčlenit tu podstatu fašismu a v čem ta spočívá? Jeho podstata spočívá v tom, že dav takzvaných

malých bezvýznamných lidiček“ aktivně podporuje ze svého vlastního ideové přesvědčení

systém, ve kterém je moc zneužívaná elitářskou oligarchií. To znamená, že ti malí lidičkové ze svého vlastního přesvědčení podporují systém zneužívání moci elitářskou oligarchií. Přece jsme viděli, jaký měli na Ukrajině oligarchové vliv na státní moc. Ten fašismus už tam byl dávno, dávno před rokem 2014. Jen teď nabyl poněkud jiných forem. A v čem spočívá to zneužívání moci ze strany oligarchie?

Zaprvé se jedná o zneužívání moci elitářskou oligarchií, která nespravedlnost/nepravověrnost vydává za tu skutečnou spravedlnost/pravověrnost, a díky tomuto překrucování světonázoru lidí

veškerou svou oligarchickou mocí kultivuje tuto nespravedlnost/nepravověrnost ve společnosti

a brání tak lidem, aby nabývali kvalit skutečného ČLOVĚKA.

Takže ještě jednou zopakuji, že oligarchie vydává nespravedlnost/nepravověrnost za tu nejopravdovější spravedlnost/pravověrnost a vší svou oligarchickou mocí tuto nespravedlnost/nepravověrnost ve společnosti kultivuje a brání tak lidem stát se ČLOVĚKEM.

To jsme přece viděli na příkladu všech těch fašistických režimů, a to včetně Třetí říše.

Druhou, velice důležitou složkou je to, že ta stejná oligarchie pod různými záminkami vší svou oligarchickou mocí potlačuje jako celek i jednotlivě všechny, kteří pochybují o spravedlnosti/pravověrnosti jí samotné a o politice, kterou uplatňuje, a také potlačuje všechny ty, kteří v tomto ohledu jen vzbudí její podezření. Pozorovali jsme to na příkladu našeho státu

v devadesátých letech, zákazy vykonávat profesi…

Ještě i nyní jsou s tím ve státě problémy.

Jedni mají cestu do televize volnou a druzí uzavřenou. Jen za to, že člověk řekl něco, co se oligarchii nelíbilo, potom nemohl najít práci. I nyní je to v té či oné míře přítomno. To jsou všechno projevy fašismu a je toho hodně. A proč jsem přišel s touto definicí fašismu před tím, než budu pokračovat v citování…

…Volodina?

I když s citací jako takovou jsem skončil. Je toho hodně a není to o rozebírání konkrétně právě jen jeho. To mělo posloužit jen jako odraz k porozumění tomu, co se vůbec děje. On se tam v tom svém článečku, v tom krátkém komentáři na Telegramu, odkazuje na to, že u Iljina je ve sborníku Naše úkoly článek s charakteristickým názvem O tom hlavním.

Co je zapotřebí udělat, abychom dosáhli toho hlavního. Oč jde? Nu ta technologie dosažení něčeho je jasná. A co chtěl celý svůj život? Čemu zasvětil Ivan Alexandrovič Iljin celý svůj život? A co chtěl vybudovat v Rusku? Chtěl v něm vybudovat fašismus!

A Alexandr Geljevič Dugin to velmi dobře ví. Jenže on patří k tomu týmu z www.tsargrad.tv, kam patří Malofějev a další, kteří jsou přesvědčeni o tom, že Rusko nemohou řídit Rusové, že ho vždy musí řídit buď Němec nebo žid. A že nejlepším kandidátem do čela Ruska je to nedochůdče Goga Hohenzollernů. Oni při něm přímo „čůrají blahem“, omlouvám se za ten výraz. S tou jeho teorií, tedy ne s jeho, ale s tou ze Západu infiltrovanou teorií geopolitiky není možné dosáhnout suverenity, není možné vybudovat normálně fungující systém státního řízení. Tohle všechno Alexandr Geljevič Dugin dobře ví, velmi dobře ví, že Iljin byl ideologem fašismu. A dostává prostor, včera dostal u Kiseljova v programu Nedělní zprávy prostor. A dali snad také slovo jeho oponentům? Nedali!

Byli popsáni jako jacísi marginálové a zmetci, kteří utekli ze státu a vystupují teď proti státu, proti Rusku, proti vlastenectví a proti speciální vojenské operaci. Tak zaprvé, nepřátelé vždy

využijí jakýkoliv rozkol. Jenže pokud v souladu se svými plány vštěpování nějaké ideje, nebo rozhodnutí využijete to, že nepřátelé Ruska něco haní a něco zase podporují, abyste prohlásili:

Jen se podívejte, kdo proti mně vystupuje. Takoví lidé! Cožpak ti mohou Rusku přinést něco dobrého?“

Tohle se přece dá snadno zařídit! Jak se říká: „Před lidmi sehrajeme pořádnou rvačku!“

Takže zde je to zcela konkrétní a Volodin se neměl dívat na to, co technologicky doporučuje Iljin, ale podívat se na to metodologicky, v čem spočívá konceptuální podstata jeho názorů.

A tyto názory jsou zcela jasně vyjádřeny. V roce 1928…

A mimochodem, no dobrá, v roce 1928 napsal práci o ruském fašismu. V této své práci přímo uvádí, že idea fašismu, výslovně v tom smyslu, v jakém jsem uvedl definici, tu definici z Koncepce sociální bezpečnosti, že tato idea fašismu zcela protiřečí duchu ruského národa. Sám to přiznává, že je zcela protilidová, protiruská, ta idea fašismu, ale že právě tuto ideu je nutné vštípit.

On tam přiznává, že bělogvardějci jsou v podstatě fašisté a státu přinášeli fašismus, ale to nepřiznává jen on sám. To se projevilo u všech bělogvardějských generálů, kteří bojovali proti sovětskému Rusku, kteří ho nepřijali. Například generál Sacharov z Kolčakova štábu ve svých pamětech zcela konkrétně uvádí, že bělogvardějština je fašismus. A sám Iljin říká, že fašismus je zahraniční záležitost, a že je nutné ho vštípit Rusku. Jenže s tím je problém, se vštěpováním toho fašismu, obrovský problém, protože ruský národ to odmítá. A vůbec, když se podíváte na tu práci…

Volodin se přece opírá o ten sborník Naše úkoly, to je dvoudílný sborník vydaný v roce 1956 v Paříži. Ty práce jsou poválečné a je tam mnoho různé teorie. Ta úroveň té teorie je teď vedlejší. Podle mého názoru není Iljin žádným filosofem, je to grafoman na filosofická témata.

A skutečně někde zachytí kousek reality a všechno ostatní je bizarní eklektika, kaleidoskop vyskládaný v určitém pořadí.

Přece víme, co je to kaleidoskop. Když to rozsypeme, můžeme z toho poskládat něco úplně jiného. Takže v roce 1928 napsal práci, že aby byl v Rusku poražen bolševismus, aby Rusko bylo opět pro Západ přijatelné…

Tohle je pro něj totiž to nejdůležitější, aby se Rusko stalo pro Západ přijatelné. Velmi mnoho tam mluví o tom, že tohle Západ nepřijme, že sní o likvidaci Ruska, o jeho rozčlenění.

K tomu je potřebný fašismus, to byl rok 1928.

V roce 1926 byla zveřejněna celá Hitlerova práce Mein Kampf. Iljin velmi dobře věděl o její existenci. Velmi dobře!

A v roce 1928 napsal fakticky refrén k Mein Kampf pro Rusko, o ruském fašismu. Velmi krátký a ano, okamžitě tam přiznává, že ruský národ se k tomu nehodí. Když rozebírá příčiny pádu monarchistického zřízení v Rusku, tak znovu opakuje, že ruský národ je verbež, kterou je třeba držet na uzdě. A tohle má být ten milovník ruského národa. Jinak tam má skutečně dost patetických slov o ruském národě, ale když se pozorně začtete, co si o tom ruském národě myslí, tak uvidíte, že vlastně miluje nějaké jiné Rusko, ne to, které tu je. Miluje nějaký jiný ruský národ, ne ten, který tu je, protože ten nenávidí. A tato nenávist se v plné míře

projevila v jeho životě.

V roce 1928 napsal práci o ruském fašismu a v roce 1933 se k moci dostal Hitler. A kdepak to pracoval náš Ivan Alexandrovič Iljin?

Pracoval v Goebbelsově úřadu! Řeknou, vždyť jak dlouho tam vydržel? Už v roce 1934 ho posadili do auta a odvezli na výslech, po kterém bouchnul dveřmi a odjel do Švýcarska.

A kolik lidí si mohlo dovolit bouchnout dveřmi na výslechu ve Třetí říši? A odjet si do Švýcarska? A on odjel. V roce 1933 napsal oslavnou chvalořeč, ve které chválil Hitlera, když se dostal k moci. Uviděl v tom skvělou možnost, jak ustavit fašistický režim nad Ruskem, nad celým světem. Viděl v Hitlerovi možnost, jak všude ustavit fašismus, to jeho opěvoval.

A potom se rozhořčil, jeho, oddaného stoupence chytili za krkem a šoupli do auta. To je přece urážlivé. V čem spočívala příčina jejich neshod a proč ho nechali na pokoji? Je to jednoduché.

Hodně Iljinových prací je zasvěceno rozčlenění Ruska. Co světu přinese rozčlenění Ruska na několik částí, příkrá odpověď těm, kteří chtějí rozčlenit Rusko, to o nich a podobných věcech psal. A zdálo by se, že tam obhajuje jednotné Rusko, že tam hájí, aby Rusko nechali na pokoji, že ho ochraňuje. Ale začtěte se do toho, co tam píše.

Píše tam toto: „Vy nechápete podstatu Ruska, tam jde o mnohonárodnostní symbiózu. A když tu symbiózu narušíte, tak to uškodí především vám. Vy se poperete, když si budete Rusko rozdělovat na nové kolonie. To vyvolá problémy tady u vás, na Západě. A proto Rusko nesmíte drobit, ale dobýt a přenechat ho nám. My tam potom ustavíme fašistický režim a už se nebudete muset nikdy Ruska bát. A nemusíte si dál vymýšlet, jak na něj, jak to neustále děláte.“

Mimochodem, když se dotýká bolševiků, tak přímo fantazíruje, prýští z toho zloba a nenávist.

Takže to fakticky vidí následovně.

Bolševici jsou zcela neschopní vyvrhelové, kteří nic nedokážou vytvořit, nic nedokážou udělat.

Ti jsou jen vždy připraveni všechny likvidovat, a přitom zformovali natolik mocný stát, že ohrožuje celý Západ. A stále se tam drží. Ta skutečnost, že se stát rozvíjel, ho vůbec nezajímala.

A takto to bylo jak před Velkou vlasteneckou válkou, tak i po ní.

To, co psal před Velkou vlasteneckou válkou, by se ještě dalo omluvit tím, že něco špatně pochopil, že byl v teorii v něčem pomýlený, že ten fašismus pořádně nepochopil, že neuviděl, co je zač. Ale ty jsi přece vlastenec svého státu! Jsi vlastenec svého státu a stále vykládáš, jak ho miluješ. A jaký postoj jsi zaujal k 22. červnu 1941?

Plně podpořil Hitlerův vpád do Ruska. Plně! Od „A“ do „Z“.

A jak se zachovali jiní vlastenci? Ti skuteční vlastenci, kteří nebyli jako Iljin? Zuřivý nepřítel sovětské moci Pjotr Semjonovič Machrov, kterého nazývají velitelem generálního štábu za Děnikina a Wrangela. Jaký generální štáb? Nu dobrá. Řekněme, že to nebyl generální ale hlavní štáb. Takže byl u Děnikina i Wrangela velitelem hlavního štábu. Sovětskou moc absolutně odmítal, prostě kategoricky, vždyť proti ní válčil, zuřivě a nesmiřitelně proti ní válčil, a potom odešel do emigrace. Jenže když odešel do emigrace, tak získal možnost hodnotit to, co probíhalo v sovětském Rusku a přesvědčil se o tom, že válčil na špatné straně, že to bolševici pracují pro zájmy státu, že dělají právě to, co ten stát potřeboval. To bolševici zachránili Rusko před zánikem.

A když nastoupil 22. červen 1941, tak napsal žádost velvyslanci SSSR ve Francii, který byl tehdy ve Vichy, že prosí, aby ho přijali do služby v Rudé armádě třeba i jako řadového vojáka, aby mohl s puškou v ruce bránit svou vlast.

Ta občanská válka v Rusku skončila 22. června 1941. Tehdy se skuteční vlastenci rozhodli,

že budou se svou vlastí:

Až potom budeme řešit, zda je tam správný či nesprávný režim. Zaútočili na mou vlast, chtějí zničit mou vlast a já ji budu bránit!“

A potom tam byli druzí, kteří začali ze všech sil pomáhat Hitlerovi. Iljin možná nebyl schopný toho, co Machrov, to není důležité. Ale objektivně přece musel vidět, jak ve světě probíhají procesy, co se dělo v SSSR. Četl odtamtud mnoho různých novin a psal o tom nejednu práci, kde citoval různé tyto zdroje. Ale jak je citoval? Úryvkovitě. Nechápal snad…

A on to skutečně nechápal, že veškeré to negativum, které cituje, je v praxi systémem pro zlepšování kvality a vybudování lidové společnosti. Že se o těch problémech schválně nemlčelo, že se o nich mluvilo, a potom to bylo díky lidové tvořivosti a iniciativě širokých lidových mas všechno napravováno. Tohle nechápal.

No dobrá, ale procesy přece vidět musel. Velkokníže Alexandr Michajlovič Romanov,

ten toho mohl sovětské moci vyčítat mnoho, a také vyčítal a byl jejím zuřivým protivníkem, dokud neuviděl jednu věc, že to, o čem snil ještě jeho děda, Mikuláš I. Pavlovič teď nerealizuje nikdo jiný než právě bolševici. Jen si vezměte paměti velkoknížete a přečtěte si je. Mimochodem úryvky z nich jsme uvedli v naší práci, a všechny velice zajímavé. My uvedli jen úryvky, ale dobré by bylo si to přečíst celé, je to totiž fenomenální. Je to velice vypovídající, jak ten člověk, který byl upřímným ruským vlastencem, překonal své ideologické pomýlení a pochopil, že právě bolševismus je tím odvěkým ruským jevem, jevem ruské kultury, že to právě na základě bolševismu se Rusko vždy stavělo na nohy a vždy se dokázalo udržet v hodině zkoušky, v průběhu všech těch neštěstí. Takže zopakuji, že jedni emigranti jako Machrov řekli: „Ne! Já jsem s Ruskem!“

A když někteří jako Machrov odmítali Rudou armádu, tak kam šli sloužit? Šli sloužit do francouzské nebo britské armády, které už s Německem bojovaly. Chtěli pomoci své vlasti.

A já opakuji, že Iljin vřele podpořil ideu vpádu do Ruska. Navíc se stal ideologem vlasovského hnutí. V té Volodinem citované publikaci je Iljinův článek Na smrt…

Pokud se nepletu, tak Alexej Alexandrovič von Lampe, ale to příjmení je určitě Lampe…

Byl to generál, bělogvardějský generál. A ten mnoho vypráví o tom, jak v roce 1922 seznámil Iljina s Wrangelem. Iljin se pak stal ideologem toho hnutí Ruský vševojenský svaz, které si vytyčilo úkol bojovat proti Rusku, proti bolševikům a von Lampe byl v čele německé pobočky tohoto hnutí. On píše, jak je hrdý na jejich přátelství, že se jednalo o nerozlučné přátelství,

že prostě byli s Iljinem přímo jedna mysl, jedna duše. A když se potom Lumpe dostal po válce do těžké situace, tak mu právě Iljin, který se nacházel v neutrálním státě, pomohl na nohy.

A proč se von Lampe dostal do těžkostí? Protože byl jedním z hlavních spoluzakladatelů Výboru pro osvobození národů Ruska.

No to se podívejme.

Zdálo by se, že Iljin ve svých pracích bojoval za to, aby Rusko bylo jednotné a nedělitelné a najednou se ukazuje, že přece jen bylo možné ho dělit?! Byl to jeho přítel a navíc byl von Lampe ještě spolupracovníkem Vlasova, pomáhal mu zakládat Ruskou osvobozeneckou armádu. Proto měl po válce samozřejmě těžkosti, ale povedlo se mu proklouznout, nedostal se do rukou sovětské justice. Dokázal se schovat, v čemž mu pomohl Iljin. Takže za války Iljin v plné míře spolupracoval s vlasovci, byl jejich ideologem.

Dugin prohlásil:

Minutku, Dugin se těmito slovy v tom Kiseljovově pořadu jasně podepsal pod to, že je přesvědčeným hitlerovcem a vlasovcem. Protože jak z hlediska Německa, tak z hlediska Vlasova, stejně jako z hlediska Iljina Rusko jako takové nemělo existovat. Ano, takovým jako Iljin měl být ponechán kousek z Ruska a zbytek by se rozdělil, oddělil. To, co by zbylo, by dostali oni, aby si na tom kousku hráli na panstvo. Vždyť ta výhrada k bolševikům, k sovětské moci byla jen jedna jediná, že dokázali zachovat Rusko po té katastrofě v únoru roku 1917.

Jen tuto výhradu měl Iljin a jen tuto výhradu má i Dugin. Neustále o tom mluví.

Právě to se jim nelíbí:

Vy jste zachovali Rusko a udělali jste z něj velmoc číslo jedna. A co my? Co bude s námi?! Jakýsi dobytek, kterému ani nepřiznáváme právo být národem, lidmi! My se mu snažíme vštípit fašismus…“

Dugin přece neustále vystupuje na Prvním kanálu ve Velké hře, neustále ho tam zvou a tam on agituje, ten fašismus z něj přímo prýští. A v tomhle se prořekl, když to hned rozdělil na hitlerovce, kteří mají výhrady k těm, kteří si dovolili zachránit Rusko a ubránit ho ve Velké vlastenecké válce. Tak takový je Alexandr Geljevič Dugin „vlastenec“!

Nu dobrá, třeba ho jen pomlouvám? Možná přece jen Iljin něco úplně nepochopil a tak dále?

Takže skončila válka a 22. června roku 1948 se Iljin znovu vrací k tématu fašismu a píše o něm.

Nu, kdy jindy se vrátit k tématu fašismu než právě 22. června? Vždyť to byla v životě Ruska, Sovětského svazu, ruských lidí obrovská tragédie a ukázat v plném světle ten fašismu, předvést jeho nelidskou podstatu bylo povinností každého vlastence. A co Iljin? Ten vyplodil další

chvalořeč na fašismus. Jen jedno ho rozladilo, že to Hitlerovi nevyšlo!

Prostě mu to nevyšlo! Ale my stejně ten světový fašismus nastolíme, stejně nad Ruskem nastolíme fašistickou diktaturu.“

A navíc před tím vydal další práci Strategické Hitlerovy chyby. Mluví o kde čem, kromě samotné té nejnelidštější filosofie, nejnelidštější ideologie, která byla uplatněna v praxi ve vztahu k ruskému národu a jaké neštěstí to přineslo ruskému lidu! Neustále to vede k tomu, že Hitler kvůli svému milovanému „Já“ a samovládě téměř potopil tu nejlepší věc na světě – fašismus.

Nyní je díky němu ten fašismus zdiskreditován, a proto je nutné se s ním skrývat, nelze o tom mluvit přímo:

Ale my se nevzdáme! My, ruští fašisté, dál poneseme tu vlajku fašismu!“

A co se týká Hitlera, tak tu práci o fašismu z 22. června končí slovy:

Zatímco Franco a Salazar si z Hitlerova jednání učinili příslušné závěry, a proto bude fašismus i nadále kráčet po planetě.“

To je to, v co doufá. Ten člověk tam rozvažuje nad tím, jak skvělá idea je ten fašismus, a to se ZNALOSTÍ toho, jaké neštěstí přinesl fašismus Rusku a kolik lidí zahynulo…

Tenkrát to ještě nebylo všechno spočítáno, ta čísla byla jen orientační, ale i tak už bylo jasné, jakých zločinů se fašisté dopouštěli. Navíc o těch jejich zločinech Iljin věděl takříkajíc z první ruky, od přímých účastníků této genocidy ruského národa, od vlasovců, mezi kterými měl mnoho přátel. A nic z toho Hitlerovi nevyčetl za svou vlast, kterou ten hodlal zcela zničit.

A pro koho mu výčitky nechyběly? V práci o počtu obyvatel Ruska…

Iljina můžete přímo citovat, prostě si ho jen musíte přečíst! Takže k tomu počtu obyvatel Ruska. On všechny ztráty připsal krutosti NKVD a bolševiků. Němci nejsou vinni…

Přímo to tam píše, že Němci nejsou vinni tím, že ve svých koncentrácích zabili přinej-

menším 4 milióny vojenských zajatců. Za to může Stalin, NKVD a tak dále. A všude tam najdete tohle překrucování. Fakticky tam uvedl správně ta příslušná čísla a správně řekl:

Stalin uvedl číslo 7 miliónů, ale to měl na mysli vojenské ztráty.“

Tak to také bylo, to byly čistě vojenské ztráty, a pak byly ztráty civilního obyvatelstva…

Ale vinu za všechny tyto ztráty nepřipsal Třetí říši ale Sovětskému svazu. Sami se ostřelovali, to tam vybuchly jejich klimatizace. (Narážka na výmluvy k zakrytí leteckého bombardování Luhansku v roce 2014 ze strany Ukrajiny) Teď posloucháme fakticky to samé, se vším všudy.

A přesně takto mluvil Iljin. To on předváděl, jak ze smrti lidí obvinit právě ty, kteří tyto ztráty utrpěli. On věděl a viděl, co světu přináší fašismus, ale plně ho to uspokojovalo. Plně ho to uspokojovalo a ta jeho práce o koloniích, to je prostě něco! Vždyť co tam píše?

Myslíte si snad, že evropští kolonizátoři přinesli hoře a neštěstí národům Afriky? Když je prodávali jako otroky a tak dále? Ne, oni jim přinesli civilizaci. Ale ti tupí Afričané to nechápou a nikdy nepochopí. Je nutné je držet na uzdě.“

A dále uvádí: „Ale s tím, jak jste si zvykli pracovat v Africe, nezvládnete řízení Ruska.

Přenechte ho nám. Jen my dokážeme řídit Rusko tak, aby pro vás nebylo problémem.“

Neustále tam opakuje, že se Ruska bojí, že ho nenávidí a sní o tom, že ho rozdělí. To všechno tam říká, ale zároveň jim nabízí:

Vy ovládnete Rusko, pokud jeho řízení přenecháte nám. My tam nastolíme fašistickým režim, a potom bude Rusko žít se Západem v úplné shodě, protože se promění v…“

On v tomto ohledu upřímně nechápal:

Vždyť my chceme být vašimi otroky! Sníme o tom, stát se vašimi otroky. Klademe vám Rusko k nohám! Proč nám tedy nechcete přenechat řízení Ruska jako celku? Alespoň v určitém objemu? Aby nebylo ohlodané, s odtrženými územími?! Nebo třeba i s odtrženými. Něco nám prostě dejte!“

A to byl ten důvod, proč se neshodl s Hitlerem na budoucnosti Ruska. Z Hitlerova hlediska Rusko jako takové muselo přestat existovat. Ale Iljin chápal jednoduchou věc, že chce-li být někde panstvem, tak má jen jednu možnost. Ustanovit v Rusku fašismus a být tam pánem.

Na Západě ho totiž nikdo nebere jako svého a vůbec ho nepovažují za někoho významného.

To ho silně uráželo, a proto neustále brojil proti těm ze Západu, co chtěli Rusko rozčleňovat.

Ale celou tu dobu je přesvědčoval:

Nemusíte Rusko rozčlenit, to vám samotným způsobí jen problémy.“

A v tomto ohledu vlastně pomáhal těm budoucím „rozčlenitelům“ Ruska, kteří přišli v roce 1991. Ti už potom hned věděli, jak si to pojistit, kde jsou jaká bolavá místa, na která je zapotřebí zatlačit. A fakticky Západu rozčlenění Ruska přineslo jen prospěch, takže se ukázalo že se Iljin pletl, Západ se kvůli Rusku mezi sebou neserval, prostě ho jen úspěšně drancoval.

Takže…

Iljin je ideolog fašismu.

A my jsme nyní stát, který zvláště v podmínkách speciální vojenské operace katastrofálně potřebuje ideologii. Naši otcové, dědové a pradědové bojovali proti německo-fašistickým vojskům. A proč německo-fašistickým? Protože Německo bylo tím základem vojsk Třetí říše, to proto „německo-“.

Ale ta vojska byla fašistická a nebyli tam jen Němci, byli tam i další fašisti, celá Evropa tehdy vytáhla proti Rusku. Takže když někdo začne s tím, že italský fašismus je jedno a národní socialismus v Německo něco jiného, tak prostě nerozumí podstatě fašismu. Naše předky v tomto oklamat nemohli. Já opakuji, že už v roce 1923 začali zkoumat, kde jsou prameny fašismu a jaká je jeho podstata, velmi dobře tomu porozuměli. Ta definice fašismu, která je uvedena v Koncepci sociální bezpečnosti, je fakticky sestavena na základě informací vedených ve sborníku Světový fašismus z roku 1923. Tam už ty první definice byly uvedeny, vymezeny ty postoje a my jsme jen dokončili tu práci a zformulovali konečnou definici. Takže na bojišti náš stát jedni brání pod RUDOU vlajkou a druzí zase Rusko zaprodávají a zrazují ho ve všech směrech pod bílo-modro-červenou vlajkou, která absolutně NENÍ RUSKOU vlajkou a nikdy jí v dějinách Ruska nebyla, kromě toho období posledních třiceti let od roku 1991.

To právě tuto vlajku přisoudil Hitler vlasovcům.

A to vyvolává otázku, je potřebná ideologie, hraje se tedy o to, kdo koho přebije. A tak pozorujeme útok fašistů v plném smyslu toho slova. A jestliže za tu situaci někdo může, tak je to výslovně právě Alexandr Geljevič Dugin se svou provokací, kdy to své centrum pojmenoval

po fašistovi, který nenáviděl…

A Iljin skutečně Rusko nenáviděl, ten miloval nějaké jiné Rusko, miloval nějaké jiné ruské lidi.

Jenže to si musíte toho Iljina přečíst, tam je toho napsáno velice mnoho, obsažně je to tam napsáno. Jen to musíte umět správně přečíst, ne jako Volodin. Ten zaznamenal jen některé technologické věci, které je možné vsunout do čehokoliv. Je nutné to posuzovat hloubkově, hodnotit konceptuální podstatu, co vnucoval státu, a jaký k němu zaujímal sám Iljin postoj v jeho těžké hodince, v těch těžkých zlých dnech, zda stál na straně Ruska nebo jeho nepřátel!

Takže u nás tu začal probíhat útok, aby se stal fašismus hlavní ideologií státu a kvůli tomu…

Já nevylučuji, že sám útok na toto centrum byl iniciován Duginovými páníčky, kteří mají pod palcem i Malofějeva s tím jeho projektem „Tsargrad“ stejně jako Dugina. Že se tedy jednalo čistě o provokaci na principu:

Teď okolo toho vyvoláme humbuk, a potom předvedeme, co jsou ti oponenti za zmetky,

kteří utekli z Ruska a nenávidí ho…

A na tomto základě se nám povede v Rusku protlačit fašismus, převedeme ho na fašistické koleje. Potom s tím Ruskem skoncujeme jednou provždy!“

Máme tu spoustu takových jako je Iljin, Dugin, kteří jsou v duši otroky Západu. Považují se za ruské vlastence, a přitom upřímně pracují pro zájmy Západu. A cožpak je tento případ ojedinělý? Jen si připomeňte, že šestého, ne…

Až tento týden Rosfinmonitoring zahrnul do seznamu teroristů a extrémistů Ruský dobrovolnický sbor. Minutku! Ruský dobrovolnický sbor se „vyznamenával“ po celou dobu speciální vojenské operace, to právě on v únoru až březnu prováděl výpady proti Rusku na území Brjanské oblasti.

A kdo se do poslední chvíle bránil tomu, aby byl u nás ten sbor prohlášen za teroristický?!

To je ukazatel, to je závažný ukazatel přítomnosti fašismu v nejvyšším řídícím systému.

Co nám říkají ti, kteří brání Dugina? „Všichni buďte zticha!“ A co řekl sám Dugin?

My jsme teď otevřeně vystoupili a vy všichni držte hubu a krok! Vy přece stojíte za svou vlastí…

A proto my si budeme dělat, co chceme, a vy budete dělat, co my chceme. Zapomeňte na nějaké zájmy té vaší vlasti – Rašky!“

Jen se podívejte na ten jeho odporný proslov na kanálu Rossija v Kiseljovových Nedělních zprávách. On se tam projevil, velmi dobře se tam odhalil. Ukázal, kým ve vztahu k Rusku skutečně je. Ukázal, že je hitlerovec, vlasovec, že Rusko nenávidí. Zcela se s nimi solidarizoval jednou jedinou větou: „My máme výhrady!“

Hitlerovci mají doposud výhrady, jak sám řekl, vůči sovětské moci za to, že porazila svého nepřítele a dokázala zachovat Rusko. Takže my víme, kdo hází Putinovi klacky pod nohy…

Tedy přesněji, jejich jména neznáme, ale v podstatě do těch Putinových proslovů neustále podstrkávají Iljina. A co říkají nám? Abychom drželi hubu, protože o něm mluví sám Putin:

To chcete útočit na vrchního velitele? Všichni držte hubu a přijměte tu Iljinovu ideologii se vším všudy!“

A v tomto prostředí, které ho obklopuje, musí Putin pracovat. Spokojili se snad jen s tím Iljinem? Možná už jste zapomněli na ty osmičky v podobě slavnostních věnců pokládaných k památníkům? Zapomněli jste snad na tu trikolóru na věncích pokládaných například na Piskarjovském hřbitově, ale i jinde? Zapomněli jste na trikolóru na vojenské přehlídce k Vítězství?!

Tak kdo tedy vlastně vyhrál?! Ta trikolóra, kterou přisoudil Hitler vlasovcům? Nebo naši otcové a dědové, kteří ubránili naši vlast?

Ta otázka trikolóry, to je velice závažná otázka, velice závažná! Ta okamžitě odhaluje, kdo je nahoře kdo.

A podívejte se, teď velmi často ukazují Putina, který neustále mluví s lidmi. A co se teď děje stále častěji? Putin si sám zapisuje to, co mu říkají lidé a co je zapotřebí udělat. Putin už se přesvědčil, že přestože dá přímý pokyn, aby si něco zapsali a udělali, že to jeho aparát sabotuje.

To znamená, že i tam sedí fašisté, kteří nenávidí stát. A aby tedy nemluvil do větru, je vynucen sám…

Ale nedokáže tak pokrýt všechno.

Takže ta situace, ten útok na Duginovo centrum by ještě mohl vypadat jako ojedinělý s tím, že by to nevypadalo na tak závažný útok, jakým se pokoušejí prosadit fašismus, nebýt ještě jedné události. Rosfinmonitoring odmítal zařadit fašisty…

A předtím, 6. dubna ve stanici Jelanskaja v Rostovské oblasti, tam kde je to rádoby muzeum boje donských kozáků s bolševiky, neboť ve skutečnosti je to muzeum fašismu, propagandy fašismu, provedla FSB prohlídku. Čím skončila, není známo. Zabavili literaturu a ještě něco.

Otázkou zůstává, jak může toto centrum propagující nenávist k Rusku a Rusům stále ještě existovat? A já připomenu, že jakmile se zhroutilo Ruské impérium, tak se Krasnov okamžitě rozběhl za německým císařem Vilémem II. Pruským:

Vezmi mne k sobě! Starý rádža už nestojí za nic. Já ti, rádžo, budu sloužit. Podívej, i Don ti přenecháme, protože chceme sloužit tobě!“

Ano, byli to zrádci a historicky zákonitě museli být poraženi. Ale jejich následovníci stejně tak nenávidí Rusko, oni také touží po zahraničním páníčkovi. A proto tam je to rádoby muzeum, to centrum propagandy fašismu, rusofobie a nenávisti k Rusku jako takovému. A já se ptám, k čemu měla posloužit tato akce FBS? Pokud k uzavření toho muzea, tak to mělo být provedeno dávno, těch žádostí už bylo dost a dost. Mne překvapuje, že tam generální prokurátor Krasnov doposud nepostavil čestnou stráž svému takříkajíc pokrevnímu dědovi, dá se říci otci, ty pokrevní vazby nejsou důležité, jde o podstatu jejich činnosti. Generální prokuratura pečlivě chránila toto centrum, přestože si lidé neustále stěžovali a požadovali:

Vždyť se podívejte, co tam vykládají. To je fašistické centrum, které tam propaguje rusofobii!“

A přece tam jednu dobu vozili kozáky z celého státu, aby tam skládali svou přísahu u atamana Krasnova, který přísahal samotnému Hitlerovi!

Přísahaje Krasnovovi tak zároveň skládáte přísahu Hitlerovi!“

Všechny kozáky tam vozili.

Ještě by bylo dobré prověřit, co je s těmi kozáky, kteří tam jezdili, které tam vozili, aby fakticky

přísahali Hitlerovi. Už dávno by to „muzeum“ mělo být uzavřeno. Už jednou proběhla taková prověrka, ale generální prokuratura řekla:

Ne, všechno je v pořádku fašismus je to, co potřebujeme, a propaganda fašismu to je to pravé ořechové. Zatímco suverenita Ruska, to je špatně, sobornost/soudržnost v Rusku, to je špatně, bolševismus, to je špatně.“

A práce vnitřního prediktoru SSSR jsou jedna po druhé zařazovány do seznamu zakázaných knih. Jen se podívejte, nač se přímo zaměřují. Ta práce Od korporativnosti k sobornosti/soudržnosti byla zařazena do seznamu zakázaných knih. Tam se přímo říká, že nepotřebujeme žádné mafie ale sobornost/soudržnost, že nikdo na nikom nesmí parazitovat,

že ten, kdo nastoupí do státní služby, nesmí brát úplatky, zastřešovat zločinnost a tak dále, že musí pracovat pro zájmy státu. Tak tento postoj generální prokuratura považuje za extrémistický. Ten prokurátor, který si to přečetl:

Co to jako má být? Já že mám pracovat pro zájmy jakési Rašky? Pro zájmy toho ruského dobytka?! Já chci dál brát úplatky, vždyť sem jsem nastoupil právě proto, abych zastřešoval kriminálníky, protože ti mají peníze! Takže to tedy ne, tento extrémismus musíme zakázat!“

A na druhé straně se tak pečlivě snaží zachovat to fašistické centrum!

Takže pokud bude na základě výsledků té prověrky to centrum uzavřeno, bude to znamenat jedno, a pokud bude vydán závěr, že tento fašismus je přesně ten potřebný fašismus, tak bude jasné, že to zorganizovali samotní fašisti.

A že Alexandr Geljevič Dugin se svými společníky si našli potřebné „oponenty“, aby pod ně zahrnuli všechny své oponenty…

Aby potom prostřednictvím okna Overtona v Rusku zavedli fašismus se vším všudy, tedy to, o čem snil Iljin. A já opakuji, že Iljina si musíte přečíst, nesmíte z něj vytrhávat jen kousky. Musíte se na to podívat věcně a do hloubky, abyste uviděli, co je to za zmetka, jak nenáviděl Rusko i ruský národ. Iljin toho v tomto smyslu napsal dost. Takže je zbytečné vytrhávat z toho kontextu nějaké srdceryvné fráze. Podívejte se na to, co napsal, komplexně. A obecně…

Tam kde chybí informace, roste bodláčí.

Absence informací vždy umožňuje nepřátelům využít ty znalosti, které znepřístupňujete sobě i svému lidu, ve smyslu znalostí. U nás je zakázaná kniha Mein Kampf. Ale díky tomuto zákazu texty z ní neznají ani ideologičtí vlastenci a nemohou proti tomu bojovat. Potom se mohou v Rusku formovat různá ta fašistická hnutí, když si to lidé nemohou pořádně porovnat a zjistit, jak to skutečně je. Jakmile je nějaká literatura zakázaná, tak je to vždy zaměřeno proti lidem, proti státu. Jaký postoj v tomhle zastávali bolševici? A opět se můžeme podívat na tu knihu Světový fašismus z roku 1923, najdete ji na internetu. A tam je hned na první stránce seznam knih, které vydal stát. Jen se podívejte, kolik bylo vydáno například pamětí bělogvardějců. Donedávna s nimi válčili, jsou to přece nepřátelé, tak by to nemělo být lidem zpřístupněno,

měly by být zakázány práce Bismarcka, Churchilla, jsou to přece nepřátelé, a ti se číst nesmí!

Tak proč je bolševici vydávali? Protože ti se nebáli říkat lidem pravdu. A oni dobře věděli, že je-li někdo včas varován, je potom lépe vyzbrojen, že lidé musí znát tyto původní práce, protože ten nepřítel stejně zůstane nepřítelem, a aby se s ním dalo bojovat efektivně, je nutné dobře znát jeho ideologii, je nutné znát to, čím se řídí. A proto lidem tyto informace poskytovali, a proto také trockisti…

Po Velké vlastenecké válce, do Stalinovy smrti ta otázka vydání knihy Mein Kampf nebyla aktuální, protože to na sobě bezprostředně pocítil celý stát a nebylo zapotřebí nikomu nic dokazovat. Ale dalším pokolením již bylo zapotřebí ukázat tu misantropickou ideologii a ta kniha měla být vydána, aby byla dostupná. Propaganda fašismu musí být bezesporu zakázána, ale pracovat je nutné s původními prameny, s ideologií, abychom neutrpěli porážku. To právě proto se v Rusku i na Ukrajině objevila fašistická hnutí, neboť jim nebylo čím čelit, všechno to bylo uloženo v speciálních archivech a nebyl k tomu přístup! Zatímco oni pracovali. Tak čemu se divíme?

Že děda Zelenského bojoval na frontě a sám Zelenskij je fašista? Vždyť kolik je jich takových? Například Kiva. Jeho děda byl hrdinou Sovětského svazu a sám Kiva bojoval na straně fašistů

a byl fašistou, dokud mu z nějakého důvodu nedošlo, že stojí na špatné straně. A to bylo velmi dobře, že si to byl schopen uvědomit a přešel na stranu lidí, že začal odmítat fašismus, což byl mimochodem ten důvod, proč ho zabili.

Ale vždyť tam válčí fašisti, jejichž dědové a pradědové zlomili páteř fašismu. A proč?

Protože s nimi nikdo ideologicky nepracoval, aby jim ten fašismus odhalil, protože byly zakázány ty knihy, o to se trockisti postarali. Zatímco sami pracovali do úmoru:

Ne, tak to nebylo. To jsou jen pomluvy a všechno to bylo úplně jinak. Kde jsi viděl, že by (banderovci) skutečně takto mluvili? Nikde. Tak vidíš, to oni je jen pomlouvají.“

Jsou potřebné původní zdroje, které je nutné číst.

A je velmi dobře, že v poslední době tu Iljinovu dvoudílnou práci vydanou v roce 1956

v Paříži pod názvem Naše úkoly, z poválečných Iljinových prací u nás nejednou vydali, že je k dispozici na internetu. To je dobře, protože si to potom stačí jen přečíst a můžete toho fašistu usvědčit a rozumět tomu, co vykládá, budete sami vyzbrojeni. Protože to není stejné, jako když takoví jako Alexandr Geljevič či někdo jiný vydají nějaký jeden zkrácený díl s vybranými pracemi, který se také jmenuje Naše úkoly, ale tam už je všechno ideologicky vyváženo, aby tam ten fašismus byl jen ve skryté podobě, aby nezněl tak otevřeně jako u Iljina. Neboť u něho zazníval otevřeně, zcela otevřeně! Takže se podíváme, co bylo popudem k té události, zda ta událost s tím Iljinovým centrem byla prací skutečných vlasteneckých sil…

Mimochodem, fašismus je ideologicky všežravý a Iljin se svůj fašismus pokoušel postavit výslovně na vlastenectví. Jestli to byla práce antifašistických vlastenců, bolševiků, nebo třeba ani ne bolševiků, prostě jen protifašistických sil, potom to centrum musí přinejmenším ze svého názvu odstranit Iljinovo jméno. A také jak to dopadne s tím muzeem fašismu ve stanici Jelanská, zda bude konečně zavřeno a památník tomu nacistickému zločinci Krasnovovi demontován. Pokud to zorganizovali sami fašisti, tak vše zůstane při starém.

No a panuje-li určitá rovnováha sil, jsou možné různé varianty. Tak taková je ta situace.

– Tak přejdeme k další otázce.

Valeriji Viktoroviči, co znamená pozvánka pro Rusko, ale ne v osobě Putina, na oslavy

6. června 2024 při příležitosti výročí vylodění spojenců v Normandii v roce 1944?

– Je nutné to všechno pojímat komplexně.

U nás polithňupové tuto pozvánku přijali dost lehkovážně, ale ono to přece není vůbec nic k smíchu.

A oni: „Cha-cha, chi-chi, vždyť tam nic nechápou. A koho by asi jiného měli pozvat?“ a tak dále…

Ale oni si na tu otázku, koho jiného, přece neodpověděli.

A tam přece bylo jasně řečeno: „My zveme Rusko, ale ne v osobě Putina.“

A tyto zahraniční události jsou plně spojeny a synchronizovány s útokem fašistů uvnitř Ruska,

v plném rozsahu! Připomenu, že v březnu roku 2023 Mezinárodní trestní soud vydal zatykač na ruského prezidenta Putina. Obvinili ho z kde čeho, dokonce i z únosu dětí. Přitom je tu ta zajímavá situace, že v Německu policie ze své iniciativy prověřila vstupní dokumenty a fyzickou přítomnost lidí na území Německa na jejich základě a ukázalo se, že 161 dětí, které prý byly uneseny Ruskem, se nachází v Německu. Německo se obrátilo na další státy, kde jsou ukrajinští běženci:

Udělejte stejnou prověrku, není to nic těžkého. Jednoduše prověřte vstupní dokumenty, a potom fyzickou přítomnost těch lidí. Je to jednoduché, prověřte to.“

Takže od začátku šlo o pomluvu. Jiné si takto nepodloženě obvinit nedovolí, potřebují k tomu rozhodnutí soudu ale ve vztahu k Rusku, k Putinovi je dovoleno vše:

To Rusko sestřelilo Boeing! To Rusko vyhodilo do povětří potrubí Severního proudu!“

A není důležité, že to nesedí. „To Rusko krade děti!“ a tak dále.

Není důležité, že ty děti vyvážejí do západních bordelů, že je vyvážejí na Západ na orgány.

Nejdůležitější je křičet psí povely: „Trhej Rusko!“

Takže na základě toho zatykače Jihoafrická republika, která vůbec není žádným státem…

Ten, kdo četl naši knihu Státní symboly a státní suverenita, už ví, jak to určit podle vlajek,

a že Jihoafrická republika není státem. Takže Jihoafrická republika nedokázala zaručit bezpečnost na summitu BRICS. Putin by tam asi stejně neletěl, má tu příliš mnoho úkolů, ale důležité je, že Jihoafrickou republiku v tomto zlomili. A stále je tu stejná otázka:

Co si počít s Ruskem?

A znamená to jen jedno.

V Rusku je nutné změnit režim, za každou cenu je nutné zbavit se Putina a místo něho dát Rusku jinou ideologii a jiného lídra. Naši partneři vydávají novou sérii Knihovna konceptuálních znalostí.

Už vydali knihu O ekonomice, abyste jí dobře porozuměli, knihu Dostatečně všeobecná teorie řízení, která je páteří Koncepce sociální bezpečnosti, knihu Ejhle Puškin! o konceptuálním obsahu a podstatě Puškinovy tvorby, knihu Není matrice jako matrice.

A jako jednu z prvních vydali knihu O imitačně-provokační činnosti.

A ty události, o kterých jsme právě mluvili v souvislosti s tím Duginovým centrem Iljina při Ruské státní humanitní univerzitě, do toho plně zapadají.

Snadno to rozpoznáte, když si tu knihu přečtete. Když se seznámíte s obsahem té knihy, tak porozumíte tomu, jak je realizována imitačně-provokační činnost, jak jsou formovány falešné modly. Pak uvidíte, co se děje, že takoví jako Dugin, Malofějev se svým „Tsargradem“ jen imitují, že jsou vlastenci. Imitují to a provokují takové události, aby imitátory předstírající, že bojují za národní štěstí, za vlast, dostali do vedení státu. A ta filosofie, která tam leží v základu,

to je Iljin s jeho fašismem a možným nástupcem Putina může být například „ten kovaný vlastenec“ Medvěděv. Když byl Medvěděv svého času p-rezidentem USA v Rusku, tak toho udělal velmi mnoho pro likvidaci Ruska. A je zbytečné připisovat mu vítězství ve válce 08.08.08, v roce 2008, to zasáhl Putin jako premiér díky těm pravomocem, které mu musel přenechat p-rezident USA v Rusku Medvěděv…

Vždyť Medvěděv, když mu hrozilo, že vypukne klanová válka, řekl:

To ne, vždyť by mne mohli i zabít. Já to všechno hodím raději na Putina.“

A tehdy vymysleli tu situaci, kdy se Putin fakticky stal bezpartajním lídrem vládnoucí strany.

Bylo rozhodnuto, že vládnoucí strana a její lídr na sebe fakticky převezmou mnohé funkce prezidenta. Ve výsledku Putin, který zastával současně funkce lídra vládnoucí strany a premiéra, fakticky mohl přijmout to rozhodnutí, které vedlo k porážce gruzínských fašistů.

Takže jim neumožnili provést totální genocidu Osetinců, což velmi naštvalo toho z filmu Mimino…

Jak on se… Kikabidzeho:

Jak to?! Rusy je nutné všechny likvidovat. Místo toho, aby nám pomohli zlikvidovat Osetince, tak je bránili, ubránili Abcházii, a proto musíme jít po Rusech!“

To proto jezdil se svými koncerty k té ukrajinské ozbrojené sebrance a vyzýval je tam, aby pozabíjeli co nejvíce „Rusů.“

Takže tohle chtějí provést. Západ vidí problém jen v tom, že tu je Putin. Zbavíš se Putina a vše se tím vyřeší. Proto podnikli celou řadu kroků, aby se ho zbavili a přiměli rossionské „elity“ provést státní převrat, zavést fašismus a vyměnit Putina. A to vyvolává otázku, jestliže

tam nemá jet Putin, tak kdo? To znamená, že to není Putin, kdo zastupuje Rusko? A kdo ho tedy zastupuje?

To je přece ponížení prezidenta, a pokud tam vyšleme delegaci, tak zcela cílevědomě delegitimizujeme vlastního prezidenta, hlavu státu. A právě tuto přihrávku nám dal Macron. A cožpak to byla jediná taková přihrávka? Ne! Parlamentní shromáždění Rady Evropy odmítlo uznat Putina legitimním prezidentem. Sice není důležité, co si tam rozhodují, nicméně, byl snad někdo z vedení EU zvolen do své funkce? Například von der Leyenová? Michel či ti další? Ale přesto jsou v čele řízení. Takže vůbec není důležité, jak přijali tu svou rezoluci, to vůbec ne.

Důležité je, že ji přijali a že se stala nástrojem v informační válce.

Tady to máte…

Že by přijel Putin? To teda ne, Putin nepojede!“

Dále to Parlamentní shromáždění Rady Evropy požaduje rozčlenění a dekolonizaci Ruska.

A tady je ten věčný spor mezi Iljinem a „rozčleniteli“ Ruska. Přičemž Iljin měl větší obavy z „rozčlenitelů“ ze samotného Ruska než ze Západu, z těch protibolševických sil, které by souhlasily s rozčleněním Ruska.

Vysvětloval jim: „Co blázníte? Vždyť potom nebudete pro Západ ničím, jestliže bude Rusko rozčleněno. Musíte ho zachovat jako celek, aby vás brali vážně.“

A to je ten vzkaz:

Pánové, chcete rozčlenit Rusko, aby už vás nikdo nebral vážně, nebo chcete stejně jako v devadesátých letech být koloniální správou? Tenkrát vás na Západě přijímali…“

Třeba jen v předsíni, někde na verandě, ale přece jen přijímali, a před lidmi předstírali, že něco znamenáte.“

A co znamenají? Stačí se podívat. Utíkají do Londýna a oni je tam strkají do vězení, věší, zabavují jim majetky. Podívejte se třeba, jaký osud potkal Pugačova. On se dokonce v zájmu britské korunu oženil podle jejich přání, ale stejně mu to nepomohlo. A také to prý byl velký vlastenec.

A proč Pugačov? Protože to přesně zapadá do té kampaně Dugin-Malofějev. Ukazují jim jejich místo, ale zároveň vzkazují:

Zbavte se Putina. Odstraňte Putina, a potom vám bude hej.“

A ještě je tu jedno prohlášení. Francie se nevyznamenala jen tím, že nepozvala Putina na oslavy osmdesátého výročí vylodění spojeneckých vojsk v Normandii…

Mimochodem, právě u Iljina najdete mnoho lítosti nad ztrátami, které utrpěla Francie a Velká Británie za 2. světové války, ale lítost nad ztrátami Ruska tam nenajdete.

Najdete tam jen obvinění na adresu bolševiků. Jemu totiž byla Francie a Velká Británie bližší,

a jejich ztráty tudíž bolestnější. Ještě jednou říkám, že Iljina si musíte přečíst celého, v celém komplexu, a potom pochopíte, že je nositelem fašismu.

Fašismus je jeden z typů kultury samořízení společnosti, který je možný pouze v davo-„elitářské“ společnosti.

Takže co navrhl Macron?

Navrhl určité olympijské příměří. A já se ptám, tak dobře olympijské příměří…

Jak přišli na to olympijské příměří? Je to z dějin, kdy ty státy, které mezi sebou válčily, nebo hodlaly válčit, se buď vzdaly svých plánů na válku, nebo ji přerušily, aby se také zúčastnily olympijských her a tam na sportovních kolbištích předvedli možnosti svých vojáků, aby tímto způsobem vyřešily různé problémy. To znamená, že aby se Rusko účastnilo olympijského příměří, musela by být nezbytnou podmínkou přítomnost státní reprezentace Ruska pod státní vlajkou na olympijských hrách. Jestliže tato podmínka není dodržena, tak o žádném olympijském příměří ze strany Ruska nemůže být ani řeči. To je váš problém, jaké zmetky

a vyvrhele, vlastizrádce, vlasovce jste připustili k účasti na těch vašich olympijských hrách či ne. Ale nepřipustili jste přítomnost státu, nepřipustili jste tam k účasti stát, od kterého teď z nějakého důvodu požadujete olympijské příměří. To je další nátlakový způsob přes sportovce.

U nás jsou přece sportovci velice nespokojení způsobem vedení speciální vojenské operace, protože chtějí soutěžit. Tak ať si tam soutěží. Ať dostanou jízdenku bez zpáteční cesty. Jel jsi na olympiádu? Tak pro tebe není cesty zpět a hotovo. Tento společenský postoj musí být dodržen.

A oni právě proto říkají:

Na to vás také nachytáme. Chcete se smířit? Tak zastavte válku. My za tu dobu dozbrojíme ukrajinskou armádu, doplníme zásoby a tak dále, a potom se válka rozpoutá s novou silou.

No a Rusko se v tom svém poníženém postavení jen ještě více utvrdí.“

Potřebují uvidět sílu těch vlastizrádců, vlasovců, kteří mohou přijímat státní rozhodnutí takové úrovně. A první návrh zazněl ohledně té Normandie. Zveme Rusko, ale ne v osobě Putina.

A ten návrh na olympijské příměří, to je test akceschopnosti rossionských „elit“, podpindosníků, kteří nenávidí Rusko, kteří jsou připraveni Rusko zradit, a kteří ho zrazují,

aby se ukázalo, nakolik dokážou působit na jeho státní řízení. Tuhle možnost jim dali. Je nutné si uvědomovat jednoduchou věc. Na ukrajinských bojištích Západ vede válku proti Rusku.

U nás se často pochechtávají:

Ti Ukrajinci ale mají drzost! Jednou Zelenskij, podruhé Kuleba vystupují s výhradami vůči Západu. ‚Dejte nám zbraně!‘“

Tento týden Gordon prohlásil: „To Západ nebyl schopen připravit takové množství zbraní, aby nám to stačilo? To se na ně podívejme!“

Ale vždyť oni mají absolutní pravdu. Není to tak, že by Západu vyčítali a diktovali svou vůli, oni dokonce ani nepožadují dodržení dohod. Oni stejně jako Iljin křičí na Západ:

Vždyť je to ve vašem vlastním zájmu! My jsme prodali svůj stát, přenechali jsme vám ho

a nebudeme vám dál moci oddaně a efektivně sloužit, pokud nám nezajistíte dost zbraní a munice!“

A tento týden tento jejich postoj z druhé strany, to, jaké jsou mezi nimi vzájemné vztahy, potvrdil Stoltenberg, který řekl:

Západ musí dodat zbraně a Ukrajina zase poskytnout lidi!“

A Boris Johnson ještě jako britský premiér a před speciální vojenskou operací řekl:

Ukrajina bude bojovat do posledního Ukrajince!“ A tito zrádci…

Opakuji, že ten název Ukrajinec nevybírali v Rusku, vybrali ho v zahraničí a realizovat tento projekt začal v plné míře rakouský generální štáb. A proč ho zvolili? Protože v latině slovo marginál označuje Ukrajinec v ruštině, šlo o to vštípit jim marginální myšlení. A tito Ukrajinci právě křičí: „Vy tak poškozujete své vlastní zájmy!“

A když je takto Kuleba nebo Zelenskij oslovují, tak tím říkají:

Vypořádejte se s tím, kdo vám tam v tom brání. My z naší strany děláme, co můžeme!“

A povšimněte si!

Zelenskij podepsal výnos o všeobecné, totální mobilizaci a hned další den najednou padly všechny překážky pro poskytnutí vojensko-technické pomoci Ukrajině.

Ve smyslu:

Konečně jste rozhodli, teď už vám na tomto základě můžeme vyčleňovat peníze. A proto jsme v kongresu USA právě 20. dubna, v den Hitlerových narozenin rozhodli, že Ukrajina vše dostane.“

A co jim dají? Fakticky nic.

Na to, aby si nakradli samozřejmě dostanou, ale pro zajištění vlastních ukrajinských zájmů nedostanou nic. Všechno to skončí ve vojensko-průmyslovém komplexu USA, pro zajišťování amerických operací v regionu a tak dále. A Ukrajina?

Tady máte 7,8 miliard USD, abyste udrželi v chodu státní aparát. Kolik z toho ukradnete, to je otázka a kolik potom nakradete na těch podvodných schématech dodávek zbraní…“

To už je zase spojeno s podíly pro Američany, a něco málo zbyde i pro Ukrajince, aby dál kradli a k tomu jsou připraveni, byli k tomu připraveni od začátku, přenechali jim Ukrajinu a její obyvatelstvo, aby sloužilo Západu. A proto jim nedávají žádné ultimáta ve smyslu:

My jsme s vámi uzavřeli dohodu…“

a tak podobně. Ne, oni křičí: „Vždyť je to ve vašem vlastním zájmu. My svou část plníme.

Podívejte se na tohoto člověka, on přece poškozuje zájmy Západu. My oslabujeme Rusko, když s ním válčíme, to vše přece děláme. Ale nebudeme moci dál válčit, když nám nedáte ty zbraně.“

A proto se Gordon ptá: „Jak to, že nám Západ včas nepřipravil dost zbraní?!“

Západ nepočítal s tak dlouhou válku a nepočítal s tím, že ty sankce budou tak dlouhodobé.

Mysleli si, že se jim to povede krátkým výpadem, že vyhrají a odrovnají Rusko. A měli proč si to myslet. Jen se podívejte, co okamžitě udělala Nabiullinova? Řekli, že bude v Rusku 20% inflace a ona okamžitě zvedla základní úrokovou sazbu na 20%. A nyní ji drží na 16%. Jako napalmem tak vypaluje celý civilní sektor ekonomiky, jako napalmem ho ničí. A to je v podmínkách, kdy tu máme povodně, kdy musíme urychleně rozjet celou ekonomiku. A ona to tu vypaluje napalmem, aby nikde nedokázali povstat. Přijdou lidé, kteří budou muset to, co bylo zničeno, obnovovat a za takový úvěr nic neobnovíte, s takovými úroky není možné nic udělat.

A jak ona to odůvodňuje? Když jí posloucháte…

Vystupovala ve Státní dumě a povídá:

Levné a dostupné byty a domy tu budou pro lidi až tehdy, kdy ty byty a domy úplně přestanou stavět, prostě docela! Potraviny budou dostupné a levné až tehdy, kdy tu nic nebudeme pěstovat. Zboží a služby tu budou pro lidi až tehdy, kdy je nikdo nebude vyrábět a poskytovat.

To je to, čeho musíme dosáhnout! Aby tu nic z toho nebylo!“

Vystupuje v televizi po těch slyšeních Mironov, předseda strany Spravedlivé Rusko všechno to zkritizoval a přímo plál hněvem:

Tohle rozhodnutí ničí ekonomiku. Způsobuje to lidem takové a takové potíže!“

Fakticky probral se vším všudy ty záškodnické kroky centrální banky. A tak si myslím, co asi řekne dál?

Vzhledem k tomu, že Nabiullinova a centrální banka plně likvidují ekonomiku Ruska, tak jsme se rozhodli, že jejich zprávu neschválíme, že se zdržíme.“

No to snad ne!

Nepřítel ničí tvou vlast a ty se zdržíš hlasování?! Ty to chápeš, vždyť jsi o tom všem právě podrobně mluvil! A ty ses zdržel? Ale já už jsem říkal, že to není žádná náhoda. Problém je v tom, že na Západě to všechno vidí a teď na ně dál tlačí:

Pánové, přestaňte se zdržovat hlasování a začněte vystupovat proti Putinovi!“

A co udělal Mironov? Zůstal pěkně v závětří. Když vyhraje centrální banka:

My jsme se přece jen zdrželi!“

A když vyhraje Putin a s ním Rusko: „My jsme přece centrální bance tu zprávu neschválili,

my jsme neřekli, že dělá dobře, my jsme vlastenci!“

A právě tyto potřebují popostrčit. A teď probíhá plná příprava k provedení totálního jaderného útoku proti Rusku. Ten přílet dronu do Mordvinska je toho reálným ukazatelem. Oni se připravují k provedení rozsáhlého jaderného útoku proti Rusku. Na jedné straně tlačí rossionskou podpindosnickou „elitu“ k provedení státní převratu a na druhé straně se připravují

k provedení jaderného útoku. A nikdo tyto podpindosníky při něm šetřit nebude, jsou jim zcela ukradení. Když lidé říkají, že tam u nás nahoře je jen někdo pomýlený…

Oni to velmi dobře vědí!

Všechna ta „elita“ velmi dobře ví, že cílem Západu je likvidace Ruska, ale oni s tím plně souhlasí. Jen chtějí, aby Rusko bylo zlikvidováno za jejich podmínek, za těch, o kterých mluvil Iljin, to je ještě ta nejvlastenečtější část těch „elit“. To jsou pro ty podmínky, o kterých

mluvil Iljin:

Dejte nám Rusko, my v něm zavedeme fašismus, a potom vám na Západě bude hej!“

Nebude jim hej, nic z toho jim nevyjde a fašismus v Rusku neprojde. To si uvědomoval i sám Iljin, proto přímo říkal: „Fašismus je v přímém rozporu s podstatou Rusů a ruské kultury.“

Tak taková je ta situace.

– To byla pro dnešek poslední otázka.

– Tak už mi nezbývá než se s vámi rozloučit a připomenout vám, že mnohé věci jsou nám nepochopitelné, jenže ne kvůli slabému rozumu, ale proto, že si to nedokážeme dát dohromady s tím, co už známe, s nám známými pojmy.

Musíme si tedy rozšiřovat okruh těchto pojmů, protože žádný pořad Otázka-Odpověď vám nemůže nahradit vlastní pochopení. Zaprvé tu probíráme velmi omezený okruh otázek a zadruhé je neodhalujeme v celé jejich šíři.

A vy, budete-li mít znalosti o řízení složitých sociálních supersystémů, to může dělat ve svém běžném životě a nebudete potřebovat žádné mentory z internetu. Sami vše budete chápat. Přece vám na internetu nikdo nevykládá násobilku, tu jste se naučili už ve škole. Tak stejně tak se musíte naučit Koncepci sociální bezpečnosti.

To právě tam jsou v jediném zdroji vyloženy principy, sama podstata řízení složitých sociálních supersystémů. To tam je vyloženo, jak můžete prací pro své vlastní zájmy bránit zájmy své vlasti a zajišťovat budoucnost své rodině.

Už jsem mluvil o té sérii Knihovna konceptuálních znalostí, kterou vydávají naši partneři.

A pro tento závažný, silný manévr jsme napsali velice důležité knihy.

Je to třídílná práce Válka, Stát a Bolševismus.

Díl Stát je o tom, co je to stát a zda jsou všechny státy skutečnými státy.

Díl Válka je o způsobech vedení válek.

Díl Bolševismus je o východisku z tohoto příšerného stavu a také o tom, čím se liší od fašismu.

Protože za bolševismu nemá fašismus šanci, jednoduše v něm pro něj není místo.

Fašismus, to vždy znamená mafii a bolševismus, to je vždy sobornost/soudržnost.

Napsali jsme ještě jednu knihu.

To je práce vnitřního prediktoru SSSR Státní symboly a státní suverenita.

Přes státní symboly můžete určit, co je jaký stát zač a co si může dovolit. Naši partneři jako přílohu k třídílné práci Válka, Stát a Bolševismus vydali sborník analytických prací Fleet is being.

To je důležitý doplněk, který rozšiřuje obsah té třídílné práce Válka, Stát a Bolševismus.

Pracujeme nad třetím vydáním této práce. Kdy vyjde ještě nevíme. Ale naši partneři už vydali doplňkový díl k jejímu prvnímu a druhému vydání, který obsahuje ty nové materiály k třetímu vydání trojdílné knihy Válka, Stát a Bolševismus.

Tento díl může být sám o sobě samostatnou knihou, nemusí být jen přílohou, jsou v něm uvedeny samostatné tematické práce, které je možné studovat samostatně. Čtěte práce vnitřního prediktoru, tyto i další, stávejte se konceptuálně mocnými, braňte zájmy své i své rodiny.

A díky tomu potom dokážete ubránit svou vlast, její suverenitu a zajistit mírovou budoucnost sobě i svým dětem. Takže na sobě pracujte, studujte a uplatňujte potom tyto nabyté znalosti v praxi.

Přeji vám mírové nebe nad hlavou a štěstí!

Do příštích setkání!

Knihy vnitřního prediktoru SSSR v češtině i slovenštině naleznete na

www.leva-net.webnode.cz, https://ksbzdroje.cz/, https://www.vodaspb.ru/ nebo můžete zakoupit v knižní podobě na KSBPRESS.cz

Překlad knih Valerije Viktoroviče Pjakina O světě křivých zrcadel I., II. a III. a IV. i Státní symboly a státní suverenita si můžete objednat na: https://zakazanevzdelani.cz/

Je k dispozici fórum Koncepce https://kob-forum.eu/ Podílejte se na něm, přispívejte komentáři, příspěvky…

Další zajímavé materiály a dobré komentáře aktuálních událostí můžete najít na Proudu národní hrdosti, telegramový kanál zde: https://t.me/Proudnarodnihrdosti

Otázky a odpovědi V.V. Pjakin bez cenzury / DVTŘ / Fond konceptuálních technologií / Informace / Koncepce sociální bezpečnosti / Studio Kadaň / SVCS / Svobodný vysílač CS / V. V. Pjakin /