9.3.2021 - Martin Marcikán

2021-03-09 Stát – co to je? a potřebujeme stát? – RNDr. Radoslav Štědroň


Fond konceptuálních technologií uvádí

Seminář v Horském Altaji - Červenec 2018

Valerij Pjakin - Stát a státnost

Ano. Vy často mluvíte o rozdílu mezi státem a státností.
Nemohl byste vysvětlit, jaký je přesně smysl těchto pojmů?

Státnost, to jsou instituce řízení řídící stát.
A stát, to je území, na kterém platí jurisdikce dané státnosti.
A když tedy mluvím, že existuje stát, tedy státnost Ukrajiny, ale neexistuje stát Ukrajina, tak mluvím o tom, že to není ukrajinská státnost, kdo řídí vlastní ukrajinské území.
A proč?
Protože se jedná o vnější státnost.
A proto můžeme mluvit o tom, že řízení tam uplatňuje ten, kdo zajistil tuto státnost.
Dnes je ukrajinská státnost zcela zjevně zajišťovaná Spojenými státy. A v souladu s tím, ať už se nám to líbí či ne, je dnes Ukrajina de facto stát Spojené státy.

Proto ukrajinská státnost v podobě kryptokolonie sice existuje,
ale tím ukrajinským územím nakládají USA prostřednictvím ukrajinské státnosti.
Kdy všichni guvernéři napřed zajdou za americkým velvyslancem, a potom teprve k vlastní ukrajinské vládě.
To je ukazatel.
Jaká je státnost, a jaký je to stát.

Knihy vnitřního prediktoru SSSR v češtině i slovenštině naleznete na leva-net.webnode.cz, www.dotu.ru nebo můžete zakoupit v knižní podobě na KSBPRESS.cz

Ústava České republiky

ze dne 16. prosince 1992

ústavní zákon č. 1/1993 Sb. ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb., 300/2000 Sb., 448/2001 Sb., 395/2001 Sb., 515/2002 Sb., 319/2009 Sb., 71/2012 Sb. a 98/2013 Sb.

Česká národní rada se usnesla na tomto ústavním zákoně

Preambule

My, občané České republiky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku,
v čase obnovy samostatného českého státu,
věrni všem dobrým tradicím dávné státnosti zemí Koruny české i státnosti československé,
odhodláni budovat, chránit a rozvíjet Českou republiku
v duchu nedotknutelných hodnot lidské důstojnosti a svobody
jako vlast rovnoprávných, svobodných občanů,
kteří jsou si vědomi svých povinností vůči druhým a zodpovědnosti vůči celku,
jako svobodný a demokratický stát, založený na úctě k lidským právům a na zásadách občanské společnosti,
jako součást rodiny evropských a světových demokracií,
odhodláni společně střežit a rozvíjet zděděné přírodní a kulturní, hmotné a duchovní bohatství,
odhodláni řídit se všemi osvědčenými principy právního státu,
prostřednictvím svých svobodně zvolených zástupců přijímáme tuto Ústavu České republiky

Hlava první

Základní ustanovení

Článek 1
(1) Česká republika je svrchovaný, jednotný a demokratický právní stát založený na úctě k právům a svobodám člověka a občana.
(2) Česká republika dodržuje závazky, které pro ni vyplývají z mezinárodního práva.

Článek 2
(1) Lid je zdrojem veškeré státní moci; vykonává ji prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní.
(2) Ústavní zákon může stanovit, kdy lid vykonává státní moc přímo.
(3) Státní moc slouží všem občanům a lze ji uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon.
(4) Každý občan může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá.

Článek 3
Součástí ústavního pořádku České republiky je Listina základních práv a svobod.

Článek 4
Základní práva a svobody jsou pod ochranou soudní moci.

Suverenita internetové rádio / RNDr. Radoslav Štědroň / Stát / suverenita / Suverenita České republiky / SVCS / Svobodný vysílač CS / Ústava /