Trika

Komentáře

 • otecmichal napsal:

  Dobrý večer chcem sa, spýtať akou formou sa, dá prihlásiť na vebinar J. Chvátal dnes 18:30 Zaujima ma téma ktorú spomenul vo videu čo sa, deje s ľudstvo II.

 • […] 2021-01-10 Komentované zpravodajství – Ing. Jaroslav Tichý a Ivo Gec 2021-01-09 – Informace o zdraví _ Dr. Josef Staněk _ Problematika očkování […]

 • Simona napsal:

  Trest hriešnikov:“
  Vy však, čo ste opustili Pána,
  čo ste zabudli na môj svätý vrch,
  čo ste, prestierali stôl pre Gada
  a napĺňali nápoj Ménimu,
  určím vás pod meč,
  všetci sa zhrbíte na popravu,
  lebo som volal, a neodpovedali ste,
  hovoril som, a nepočúvali ste,
  lež robili ste, čo je v mojich očiach zlé,
  a vyvolili ste si, čo som nechcel.“
  Preto Pán, Jahve, hovorí takto:
  „Hľa, moji sluhovia budú jesť
  ale vy budete hladovať,
  hľa, moji sluhovia budú piť,
  ale vy budete žízniť,
  hľa, moji sluhovia sa budú radovať,
  a vy sa budete hanbiť,
  hľa, moji sluhovia budú plesať
  od blaženosti srdca,
  vy však budete volať
  od žalosti srdca
  a kvíliť budete zlomeným duchom.
  A zanecháte svoje meno
  ako kliatbu mojim vyvoleným:
  Pán, Jahve, ťa usmrtí,
  ale svojich sluhov nazve iným menom.
  Kto sa bude žehnať na zemi,
  bude sa žehnať verným Bohom
  a kto bude prisahať na zemi,
  bude prisahať na verného Boha,
  lebo budú zabudnuté dávne úzkosti,
  áno, budú skryté pred mojím zrakom.

  Nové nebo a nová zem:“
  Lebo hľa, ja stvorím nové nebo a novú zem
  a na predošlé sa nebude spomínať,
  ani na myseľ neprídu,
  ale tešte sa a plesajte večne
  nad tým, čo som stvoril,
  lebo hľa, ja stvorím Jeruzalem na plesanie
  a jeho ľud na radosť!
  Plesám nad Jeruzalemom,
  teším sa svojmu ľudu
  a už v ňom nebude počuť
  hlas plaču a hlas volania.
  Nebude tam už párdňové dieťa
  ani starec, ktorý nedoplní svoj vek,
  ale mladík zomrie storočný
  a hriešnik ako storočný bude prekliaty.
  Budú stavať domy a bývať,
  budú sadiť vinice a jesť ich plod.
  Nepostavia, aby iný býval,
  nezasadia, aby iný jedol,
  lebo ako vek stromu
  bude vek môjho ľudu
  a prácu svojich rúk
  užijú moji vyvolení.
  Nebudú sa nadarmo ustávať
  a nebudú robiť pre hrôzu,
  veď sú požehnaný rod Pána
  a s nimi aj ich potomstvo.
  Prv, než budú volať, ja odpoviem,
  ešte len budú vravieť a ja ich vyslyším.
  Vlk a baránok budú sa pásť ako jeden
  a lev sťa vôl bude žrať slamu;
  a had? – prach mu bude pokrmom…
  Nebudú škodiť a nebudú ničiť
  na celom mojom svätom pahorku,“
  hovorí Pán.
  ——-
  Boh žiada zbožnosť a pokoru
  Toto hovorí Pán:
  „Nebesá sú mojím trónom
  a zem podnožou mojich nôh.
  Aký je to dom, čo mi postavíte?
  Aké miesto pre môj odpočinok?
  Veď toto všetko spravila moja ruka
  i stalo sa to všetko – hovorí Pán.
  A na takéhoto zhliadnem:
  na pokorného a zroneného duchom
  a ktorý sa trasie pred mojimi slovami.
  Kto poráža vola – zabije človeka,
  kto poráža ovcu – škrtí psa,
  kto obetuje pokrm – krv bravčovú,
  kto páli tymian – žehná modlu.
  Keď si oni volia vlastné chodníky
  a v ich ošklivostiach sa im kochá duša,
  nuž aj ja si zvolím ich nešťastie
  a privediem na nich ich hrôzy,
  pretože som volal, no neodpovedal nik,
  hovoril som, ale nepočúvali;
  robili, čo je zlé v mojich očiach,
  a to, čo som nechcel, si vybrali.“

 • Simona napsal:

  Blahobyt a svetlo
  Namiesto medi prinesiem zlato,
  namiesto železa prinesiem striebro,
  namiesto dreva meď
  a miesto kameňov železo.
  Darujem pokoj tvojim dozorcom
  a tvojim vládcom spravodlivosť.
  Nebude už počuť o násilí v tvojej krajine
  ani o ničení a hubení v tvojich hraniciach,
  svoje múry budeš nazývať spásou
  a svoje brány chválou.
  Slnko ti už nebude svetlom vo dne,
  ani k žiare ti už nezasvieti mesiac,
  ale Pán ti bude večným svetlom
  a tvoj Boh tvojou ozdobou.
  Tvoje slnko už nezapadne
  a z tvojho mesiaca neubudne,
  lebo ti bude Pán večným svetlom;
  ukončia sa dni tvojho zármutku.
  A tvoj ľud – všetko spravodliví –
  budú vládnuť krajinou naveky,
  štepy môjho sadu,
  dielo mojich rúk, ktorým sa oslávim.
  Ten najmenší bude kmeňom,
  najdrobnejší mocným národom.
  Ja, Pán, to v príhodnom čase urýchlim.

  Obnova a odmena:“
  Vybudujú odveké sutiny,
  zrúcaniny predkov postavia,
  obnovia spustošené mestá,
  trosky od pokolenia do pokolenia.
  I vstanú cudzinci,
  budú pásť vaše stáda,
  cudzí synovia vám budú
  roľníkmi a vinohradníkmi.
  Vy však sa budete volať kňazmi Pána,
  služobníkmi nášho Boha vás budú nazývať,
  bohatstvo národov budete požívať
  a ich nádherou sa budete chváliť.
  Pre vašu dvojnásobnú hanbu a potupu
  budú plesať nad svojím údelom,
  preto budú dvojnásobne vládnuť vo svojej krajine,
  dostane sa im večnej radosti.
  Lebo ja, Pán, milujem právo,
  nenávidím zločinnú lúpež;
  dám im verne ich odmenu
  a uzavriem s nimi večnú zmluvu.
  Známy bude ich rod v národe
  a ich potomstvo medzi kmeňmi;
  všetci, čo ich uvidia, spoznajú ich,
  že sú pokolením, ktoré požehnal Pán.

  Ako keď oheň páli raždie
  a voda vrie od ohňa,
  aby si dal modloslužobníkom svoje meno znať,
  nech sa trasú pred tvojou tvárou (ich) národy.
  Keď si robil divy, zostúpil si, hoc sme nečakali,
  pred tvojou tvárou sa triasli vrchy.
  Od večnosti nepočuli, neslýchali,
  oko nevidelo okrem teba Boha,
  ktorý by sa zastal tých, čo v neho dúfajú.
  Ideš v ústrety tomu,
  čo s radosťou robí spravodlivo,
  teba na tvojich cestách spomína.

  Prosba o odpustenie
  Hľa, ty si sa hneval – a my sme hrešili,
  boli sme stále v tom. Či budeme spasení?
  Všetci sme boli ako poškvrnení,
  sťa skrvavená šata bola všetka naša spravodlivosť
  a zvädli sme ako lístie,
  naše hriechy nás uniesli sťa vietor.
  Nebolo toho, kto by vzýval tvoje meno,
  kto by sa vzbudil a chopil sa teba,
  lebo si schoval pred nami svoju tvár,
  oddal si nás moci našich hriechov.
  Teraz však, Pane, ty si náš otec,
  my sme len hlina a ty si náš tvorca,
  všetci sme dielom tvojich rúk.
  Nehnevaj sa, Pane, tak veľmi
  a nespomínaj na hriech naveky;
  hľa, pozri, my všetci sme tvoj ľud.
  Tvoje sväté mestá ostali púšťou,
  Sion sa stal púšťou,
  Jeruzalem sa stal pustatinou.
  Náš svätý a nádherný chrám,
  kde ťa chválievali naši otcovia,
  stal sa korisťou ohňa;
  všetko, čo nám bolo drahé,
  ostalo zboreniskom.
  Či sa zdržíš po tom všetkom, Pane?
  Budeš mlčať a tak veľmi nás pokoríš?

 • Simona napsal:

  Hľadajte pravé blaho!
  Oj, všetci smädní, poďte k vodám,
  a ktorí nemáte peňazí,
  poďte, kupujte a jedzte,
  poďte, kupujte bez peňazí,
  bezplatne víno a mlieko!
  Čo vážite striebro za to, čo nie je chlieb,
  a svoju robotu za to, čo nesýti?
  Počúvajte ma a budete jesť dobroty,
  v hojnosti sa bude kochať vaša duša.
  Nakloňte si ucho a poďte ku mne,
  poslúchajte, aby vaša duša žila;
  a uzavriem s vami večnú zmluvu,
  neklamnú milosť Dávidovu.
  Hľa, urobím ho svedkom pre národy,
  kniežaťom a vládcom kmeňov!
  Veď privoláš národ, ktorý nepoznáš,
  a národy, čo ťa nepoznajú, pribehnú k tebe
  kvôli Pánovi, tvojmu Bohu,
  Svätému Izraela, lebo ťa oslávil.

  Cesty Božie
  Hľadajte Pána, kým sa dá nájsť,
  volajte ho, kým je nablízku!
  Nech opustí bezbožný svoju cestu,
  hriešny človek svoje zmýšľanie
  a vráti sa k Pánovi, on sa nad ním zmiluje,
  k svojmu Bohu, veď mnoho odpúšťa!
  Lebo moje myšlienky nie sú vaše myšlienky
  a vaše cesty nie sú moje cesty – hovorí Pán.
  Ako sú nebesá vyvýšené nad zem,
  tak sú moje cesty vysoko od vašich ciest
  a moje myšlienky od vašich myšlienok.
  Lebo ako spŕchne
  z neba dážď a sneh
  a nevráti sa ta,
  ale opojí zem,
  zúrodní ju, dá jej klíčiť
  a dá semä na siatie
  a chlieb na jedlo:
  tak bude moje slovo,
  ktoré mi vyjde z úst,
  nevráti sa ku mne naprázdno,
  ale urobí, čo som si želal,
  a vykoná, na čo som ho poslal.
  Áno, s radosťou vyjdete,
  budete vyvedení v pokoji.
  Vrchy a kopce
  prepuknú v jasot pred vami
  a všetky poľné stromy
  budú tlieskať rukami.
  Na mieste bodľačia vyrastie cyprus,
  na mieste pŕhľavy vyrastie myrta.
  To bude Pánovi na slávu,
  na večný pomník, ktorý nezhynie.
  ———-
  Boh sa zmiluje
  Hovorím:
  „Chystajte, chystajte, pripravujte cestu,
  odstráňte prekážky z chodníka môjho ľudu!“
  Bo takto hovorí Najvyšší, Velebný,
  čo tróni večne a Svätý je jeho meno:
  „Na vysokom a svätom mieste prebývam
  a so skrúšeným a pokorným v duchu,
  aby som oživil ducha pokorných,
  aby som oživil srdce skrúšených.
  Lebo sa nebudem večne pravotiť,
  ani sa nebudem ustavične hnevať,
  veď by predo mnou omdlel duch
  a duše, ktoré som ja stvoril.
  Pre hriech lakomstva som sa hneval
  a bil som. Zakryl som si tvár (a hneval som sa);
  on však šiel, odvrátený cestou svojho srdca.
  Jeho cesty som videl, uzdravím ho,
  budem ho viesť a dám mu útechu
  a jeho trúchliacim dám ovocie perí.
  Pokoj, pokoj ďalekému i blízkemu
  – hovorí Pán -, ja ho uzdravím.
  Bezbožní sú však ako rozbúrené more,
  ktoré sa nevládze upokojiť
  a jeho vody vrhajú bahno a blato.
  Niet pokoja pre bezbožných – hovorí môj Boh.“
  ——-
  Sobotný deň:“
  Ak zdržíš pre sobotu svoju nohu,
  aby si v môj svätý deň nerobil, čo sa ti zachce,
  a sobotu budeš volať rozkošou,
  svätý Pánov (deň) hodným úcty
  a uctíš si ho, že nebudeš konať svoje cesty,
  vypĺňať svoju vôľu a hovoriť reči:
  tak sa budeš kochať v Pánovi
  a dám ti vznášať sa nad výšinami zeme,
  nasýtim ťa dedičstvom tvojho otca Jakuba:
  lebo hovorili ústa Pánove.
  —-

 • Simona napsal:

  Titul, který nese papež, je velmi popisný. Slovo „catholic“ znamená „univerzální“. Jako hlava katolické církve je papež i hlavou Římsko katolické církve. Tajemstvím pečlivě uchovaným uvnitř vzájemně propojených obřadů, symbolů a rituálů, je identita skrytého boha. Uchvácením moci pomocí dědictví klíčů Januse a Cybele se papež stal jedinou legitimní hlavou babylonských mystérií. Bible uvádí pravé jméno tohoto spojeného systému náboženství jako „Tajemství Babylon“.16

  Nyní potřebujeme jen zjistit, jaké to bylo jméno, pod kterým byl Nimrod znám jako bůh kaldejských mystérií. Toto jméno . . . bylo Saturn. Saturn a Mystery (tajemství) jsou obojí kaldejská, souvztažná slova. Tak jako Mystery (tajemství) znamená Skrytý systém, tak Saturn znamená Skrytý bůh.17 Těm, kteří byli zasvěceni, byl tento bůh odhalen, pro všechny ostatní zůstal skrytý. Jméno Saturn se v kaldejštině vyslovuje Satur, ale jak každý kaldejský učenec ví, skládá se jen ze čtyř písmen, tedy Stur.

  Toto jméno obsahuje přesně apokalyptické číslo 666:

  S = 60

  T = 400

  U = 6

  R = 200

  666

  Je-li papež, jak jsme viděli, legitímním zástupcem Saturna, číslo papeže jako hlavy Tajemství nepravosti je právě 666. Dále se však ukazuje, . . . že původní jméno Říma samotného bylo Saturnia, „město Saturna“. To potvrzuje Ovid18, Pliny19 i Aurelius Victor20. Takto je tedy papež . . . jediný legitímní zástupce originálního Saturna v současnosti, a vládne právě z města na sedmi pahorcích, kde římský Saturn původně vládl, a ze své rezidence, ve které byla celá Itálie „ještě dlouho nazývána jeho jménem“ běžně známým jako „Saturnova země“.
  pope benedict coat of arms
  (Erb papeže Benedikta XVI)

  Hluboko ukryté tajemství Babylonských mystérií je, že veškeré bohoslužby podle falešného kalendáře jsou ve skutečnosti nasměrovány ke skrytému bohu Saturnovi, tedy archrebelovi Nimrodovi. Zatímco se vnější paráda ceremoniálů a obřadů koná zejména v neděli, skrytým bohem toho všeho zůstává Saturn. Erb papeže Benedikta XVI to jasně symbolizuje. Každý papež od 12. století měl svůj vlastní erb. Každý z nich obdobně zakomponoval do svého erbu „klíče Petrovy“.

  Webové stránky Vatikánu vysvětlují symboly vyobrazené na jeho osobním erbu jako „Hlava Maura v přirozené barvě . . . To je dávný emblém diocéze Freisingu (Bavorsko). . . . Hlava Maura není neobvyklá v evropské heraldice. . . . Je běžná v bavorské tradici.“22 Mušle . . . byla po staletí používána k rozlišení poutníků. Benedikt chtěl udržet tuto symboliku naživu . . . .“ To zvíře je popsáno takto: „Hnědý medvěd v přirozené barvě je vyobrazen . . . prostá interpretace: Medvěd zkrocený Boží milostí je samotný biskup Freisingu; sedlo označuje břemeno jeho biskupství.“23

  Toto může být vhodně jednoduché a politicky korektní vysvětlení pro masy, ale nepopisuje hlubší, skrytý význam. Papežův erb byl vytvořen výslovně pro něj arcibiskupem Andrea Cordero Lanza di Montezemolo (později kardinál). Každý, kdo je dobře seznámen se znaky erbů, dobře chápe i tradiční význam znaků na osobním erbu papeže. Medvěd symbolizuje „sílu, prohnanost, zuřivost při obraně svých vlastních.“
  Hlava mouřenína „se datuje zpátky do doby středověku, kdy bylo považováno za poctu utnout Maurovi hlavu.“25 Taková symbolika není jen rasovou urážkou, ale také potupou pro každého muslima, kterými Maurové bez výjimky byli, vyznavači islámské víry. Křížové výpravy nemilosrdně vraždily muslimy, židy i apoštolské křesťany. Právě během těchto křižáckých výprav bylo považováno za čest utnout Maurovi hlavu kvůli jeho náboženství.

  Tento význam je podpořen i tou mušlí hřebenatky. I když může být pravdou, že tato mušle „byla používána po staletí k rozlišení poutníků“, konkrétně symbolizuje Sv. Jakuba, svatého patrona Španělska. Jeho ostatky se nachází v Santiago de Compostela, jediném ze tří katolických „svatých měst“.26 Protože se Santiago de Compostela nachází blízko Španělského pobřeží, stala se mušle hřebenatky symbolem tohoto svatého, jehož ostatky spočívají zde. Svatý Jakub je běžněji znám jako Santiago Mantamoros: Svatý Jakub – zabiják Maurů! Podle tradice se „Svatý apoštol Jakub zjevil jako zuřivý meč ovládající válečník na koni, aby pomohl křesťanským armádám v bojích proti Maurům během Reconquista. Bitvy, kterých se Svatý Jakub – zabiják Maurů zúčastnil, skončily vždy díky jeho svatosti křesťanským vítězstvím nad muslimskými nepřáteli.“27

  Tyto děsivé symboly byly pečlivě zvoleny. Byly použity v odlišném uspořádání kardinálem Ratzingerem, než se stal papežem Benediktem. V roce 1981 byl Ratzinger ustanoven prefektem Kongregace nauky víry, dříve známé jako Svatý úřad inkvizice. Takto se stal nástupcem Velkého inkvizitora. Už předtím, než se stal papežem, byl Benedikt prominentním a znalým teologem. Jeho rozhodnutí použít ve svém erbu medvěda, mušli a Maurovu hlavu bylo promyšlenou volbou, jak Vatikán souhlasí: „Kardinál Joseph Ratzinger, zvolený papež a nesoucí jméno Benedikt XVI, si zvolil erb bohatý na symboliku a význam, který poukazuje na historii jeho osobnosti a pontifikátu.“28

  babylonian mysteriesV září 2006 naštval Benedikt muslimy po celém světě, když citoval z nějakého nejasného středověkého textu toto: „Ukaž mi, co nového přinesl Mohamed, a nalezneš věci jen zlé a nelidské, takové jako jeho příkaz šířit mečem víru, kterou kázal.“ Muslimové byli pobouřeni a požadovali omluvu.

  Salih Kapusuz, zástupce hlavy turecké vládnoucí AKP strany, prohlásil, že Benediktovy poznámky byly buď výsledkem ubohé neznalosti nebo úmyslným překroucením. ‘On má temnou mentalitu, která pochází z temnoty středověku‘, řekl. ‘Zapadne do historie ve stejné kategorii vůdců jako byl Hitler a Mussolini.‘ „29 Papež se nikdy neomluvil, místo toho jen vyjádřil zármutek nad tím, že se někteří lidé naštvali.

  Skutečnost, že si papež vědomě zvolil zahrnout takovéto pobuřující symboly do svého erbu „bohatého na symboliku a význam, který poukazuje na historii jeho osobnosti a pontifikátu“, vede k otázce: Co přesně plánuje Benedikt pro svůj pontifikát?

  Kromě ohavných, barbarských konotací, které doprovázejí použití Maurovy hlavy na osobním erbu, existuje ještě hlubší úroveň symbolizmu, který je třeba chápat. Hlava s vybarvením a prvky člověka černošské rasy něco odhaluje, když to porovnáme s tím, jak byl Nimrod reprezentován.

  Už jsem se zmínil o skutečnosti, že Nimrod, co by syn Kuše, byl černoch. V Egyptě existovala tradice, zaznamenaná Plutarchem, že „Osiris byl černý“, což v zemi, kde byla pleť běžně tmavá, muselo znamenat něco více než jen běžnou tmavou pleť. Plutarch také uvádí, že Horus, syn Osirise, „byl světlé pleti“, a tímto způsobem je většinou reprezentován Osiris. Máme však jednoznačný důkaz, že Osiris, syn a manžel velké bohyně-královny Egypta, byl také představován jako skutečný černoch. Ve Wilkinsonu se nachází jeho podobizna s nepochybnými znaky pravého Kušity nebo černocha.

 • Simona napsal:

  Shoda zkušeností

  Unikátní obsah Bible obohacuje životy miliónů lidí po více než 2000 let: muže a ženy, mladé i staré, bohaté i chudé, svobodné i otroky, ze všech poměrů a z každé etnické skupiny na planetě. Závislosti byly přemoženy. Zlomená srdce uzdravena. Strach, zmatek, úzkost, deprese, hněv, vina, nemoc a všechny způsoby temnoty byly přemoženy skrze vždy živé světlo Biblické Pravdy.
  Uchování

  Isaiah Scroll (Dead Sea Scrolls)Dávná Písma z Bible byla pozoruhodně uchována a přesně přeložena po tisíce let navzdory nesčíslným pokusům zatemnit jejich obsah a nespočetné úsilí zaznamenané v dějinách zcela je všechna zničit. Dodnes existuje téměř 25.000 dávných Biblických rukopisů Nového Zákona. Neexistuje žádná jiná antická kniha, která by byla podpořena i jen 1000 částečnými rukopisy!

  Objevení „Svitků od Mrtvého Moře“ v roce 1947 dokládá významné uchování Starého Zákona, stejně jako ohromující přesnost jeho dnešního překladu.
  Životní zkušenosti

  Nesčetné milióny lidí dobrovolně položily své životy během Římské papežské „Inkvizice“. Byli páleni na hranici, kamenováni, oběšeni, stínány jim hlavy, trháni divou zvěří a nemilosrdně mučeni používáním těch nejkrutějších metod kdy vymyšlených lidstvem. Toto období je často nazýváno „Temný věk“, protože Světlo Bible byla záměrně skryto a zatemněno Římskou církví – Státem. Bylo „kacířstvím“ číst Bibli nebo i jen vlastnictví Bible. Právě kvůli Lásce k Pravdě obsažené uvnitř Bible byli tito nesčetní muži a ženy ochotni položit své životy.

  Oni znali PRAVDU… že Bible není nějaká kniha odsouzení a fantazie; Je to Kniha Naděje, Zaslíbení, Osvícení a Svobody, Živých slov Milujícího Stvořitele, zjevení bezpodmíněné Lásky a Milosti spočívající na jediném pilíři Pravdy – Yahushuovi, Synu Živého Eloah!

 • Simona napsal:

  Proroctví
  „Pamatujte na to, co bylo na počátku od věků! Já jsem El a jiného už není, jsem Elohim a nic není jako Já. Od počátku oznamuji, co se v budoucnu stane, od pradávna, co se ještě nestalo.“ (Izaiáš 46,9-10)
  Bible with Hebrew TextAby demonstroval autentičnost Bible jako Jeho inspirované slovo, dal nám Yahuwah stovky (doslova) božích předpovědí. Okolo 30% Bible je proroctví. To znamená, že asi tak 1 ze tří veršů Bible je prorocký! Dodnes se okolo 85% proroctví Bible splnilo přesně tak, jak bylo předpovězeno! Proč bychom se tedy měli domnívat, že zbývající proroctví teprve před námi dopadnou jinak?
  Zde je jen několik proroctví, která se do dnešní doby do každého detailu vyplnila:

  Pád Babylonské říše a následný růst Médo-Perské říše (Daniel 2)
  Cýrus měl být bojovník, který pokoří Babylon (Izaiáš 45,1-3)… Cýrus ještě nebyl ani narozen!
  Babylon neměl být znovu obydlen (Izaiáš 13, Jeremiáš 51)
  Pád Médo-Perské říše a následný růst Řecka (Daniel 2; 7; 8)
  Výboje Alexandra Velikého (Daniel 7; 8)
  Rozdělení Řecka mezi čtyři generály po Alexandrově smrti (Daniel 8)
  Růst a pád pohanského Říma po pádu Řeckého impéria (Daniel 2)
  Rozdělení Západní Evropy na 10 království (Daniel 2; 7)
  Rozdělená Evropa se nikdy nesjednotí (Daniel 2)
  Růst, pád a obnovení Římského Papežství … dokonce s přesným uvedením, jak mnoho let bude papežství vládnout! (Daniel 7; Zjevení 13)
  Egypt už nikdy nebude mít vedoucí postavení mezi národy (Ezechiel 29; 30)
  Zničení chrámu v Jeruzalémě (Matouš 24; Marek 13; Lukáš 19)
  Perzekuce a popravy v Bibli věřících křesťanů skrze Římské papežství …dokonce uvedení konkrétních metod týrání a poprav, které měly být použity! (Daniel 7; 8; 11; Zjevení 13; 17)
  Zrození, růst a charakter Spojených Států (Zjevení 13,11-16)
  Přesný rok prvního křesťanského mučedníka a předání evangelia pohanům – Proroctví o „70 týdnech“ (Daniel 9)

  Kniha Daniel sama přesně předpověděla více než 2500 let toho, co je dnes historií.
  ————-

  Podívejme se nyní na Yahushuu z Nazaretu…

  Yahushua naplnil do každé podrobnosti více než 350 mesiánských proroctví, včetně přesných časů, míst a okolností ohledně Jeho narození, Jeho služby, Jeho zavržení, Jeho zrady a Jeho zástupné smrti. 61 z těchto proroctví je učenci považováno za „hlavních proroctví“, což znamená, že konkrétnost předpovězených událostí dovoluje historikům objektivně vyšetřit platnost naplnění uvedených proroctví. Každé proroctví bez výjimky bylo nevyvratitelně naplněno v Yahushuovi.

  Zde je několik z těchto proroctví, která se v Yahushuovi do každého detailu naplnila:
  Crucifixion Nails, Crown of Thorns, & Hebrew Bible

  Stovky let předtím, než bylo ukřižování Římem zavedeno jako forma popravy, uvádí Bible, že Yahushua bude probodnut skrze Své ruce a nohy. (viz Žalm 22,16-17 a Zachariáš 12,10)

  Bude potomek Abrahama (Genesis 12,3)
  Bude potomek Izáka (Genesis 17,19; 21,12)
  Bude potomek Jákoba (Genesis 28,14; Numeri 24,17.19)
  Bude potomek Judy (Genesis 49,10)
  Narodí se v Betlémě (Micheáš 5,1-2)
  Narodí se v určitý čas (Daniel 9,25) – Toto proroctví ukazovalo na přesné roky Yahushuova křtu a ukřižování!
  Vraždění dětí v úsilí zabít Yahushuu, dokud bude ještě dítě (Jeremiáš 31,15)
  Útěk do Egypta (Ozeáš 11,1)
  Bude mít předchůdce (Malachiáš 3,1)
  Předchůdcem bude Eliáš (Malachiáš 4,5-6)
  Bude prohlášen za Syna Yahuwahova (Žalm 2,7; Přísloví 30,4)
  Bude sloužit uzdravováním (Izaiáš 35,5-6; 42,18)
  Bude sloužit v Galilei (Izaiáš 8,22-9,1; 9,1-2)
  Bude mluvit v podobenstvích (Žalm 78,2-4)
  Bude prorokem (Deuteronomium 18,15)
  Yahuwahovo vlastní jméno aplikováno na Něj (Izaiáš 9,5-7; Jeremiáš 23,5-6)
  Bude obvazovat zkroušené (Izaiáš 61,1-2)
  Bude zavržen Svým vlastním lidem (Izaiáš 53,3; 63,3; Žalm 69,8-9)
  Bude zbožňován velkými osobnostmi (Žalm 72,10-11)
  Kněz podle řádu Melchizedeka (Žalm 110,4)
  Triumfální vstup do Jeruzaléma na oslátku (Zachariáš 9,9)
  Zbožňován nemluvňátky (Žalm 8,2)
  Nebudou mu věřit (Izaiáš 53,1)
  Bude zrazen blízkým přítelem (Žalm 41,9; 55,12-15)
  Bude zrazen pro třicet kousků stříbra (Zachariáš 11,12)
  Bude nařčen falešnými svědky (Žalm 35,11)
  Na nařčení bude mlčet (Izaiáš 53,7)
  Bude bit a popliván (Izaiáš 50,6)
  Bude nenáviděn bezdůvodně (Izaiáš 49,7; Žalm 35,19; 69,4-5)
  Bude ukřižován s kriminálníky (Izaiáš 53,12)
  *Budou mu propíchnuty ruce a nohy (Žalm 22,16-17; Zachariáš 12,10)
  Budou se mu pošklebovat a posmívat (Žalm 22,7-8)
  Bude haněn (Žalm 69,9)
  Bude se modlit za Své nepřátele (Žalm 109,4)
  Vojáci se sázejí o Jeho oděv (Žalm 22,17-18)
  Žádná kost mu nebude zlomena (Exodus 12,46; Žalm 34,20)
  Jeho bok bude probodnut (Zachariáš 12,10)
  Pohřben s bohatým (Izaiáš 53,9)
  Bude vzkříšen! (Žalm 16,10; 49,15)

  *Doporučená četba: Žalm 22 a Izaiáš 53. Úžasné! Měj na paměti při četbě těchto textů, že Žalm 22 byl napsán okolo roku 1000 př.n.l. Kniha Izaiáš byla napsaná okolo 700 p.n.l.

 • […] komentářů ANS dne 17. 12. 2020 (Zhodnocení roku 2020) na Svobodném vysílači https://www.svobodny-vysilac.cz/…is/, ale všem členům a sympatizantům adresoval toto své […]

 • Raamil napsal:

  Prišlo mi to ako cesta v čase. Keď po roku 2000 začal rozmach mobilných telefónov, techniky – počítač v práci, doma vedľa postele. Od 2006 s príchodom smartfónov to už nikto nerieši… A pritom ak by sa ľudia trochu lepšie na seba pozreli uvideli by poriadne zdecimované vlastné životy.

  Muž potrebuje vysoký a pravý cieľ v živote. Takmer nikto ho nemá. Žena potrebuje loajálnosť k takému mužovi. Je však okúzlená MÁYOU, ľahko podľahne zvodom.

 • bobo napsal:

  Dobrý den, chvilku je zvuk nahlas, chvilku neslyším, to je kvalita, hrůza. Co se týče poslanců a jejich vytáček, dělají si z lidí pr….. Stejně nás chtějí zkontumovat jak prašivé psy. Bible ptedikuje že k tomu dojde!!! Jejich kecy mají lidi uklidnit a potom stejně potají dělají za našimi zády bordel.

 • hejdova.ivana@centrum.cz napsal:

  Dobrý den, vážím si vaší práce a informací od vás. Vysvětlete mi ,proč opozice nepodá trestní oznámení, když hlasování neproběhla jak má? Můj „selský“rozum mi to nebere. Moc vám děkuji za odpověď, Ivana Hejdová .

 • fiijalka napsal:

  Dobrý den, pořad nelze přehřát, ani stáhnout, prosím , je-li to možné o opravu.
  Jinak přeji všem moderátorům na SVCS a jejich báječným hostům vše nej nej nej do nového roku, mám vás tam všechny moc ráda!:)

 • Raamil napsal:

  Vecí je okolo nás veľa, nevnímame to. Nie sme pripravený.

  V podstate to odpudujeme.

  Pár dielov „To je nadprirodzené“ – https://www.youtube.com/channel/UCeJEA6VT4KdX7RqQQJIjAGQ/videos

 • glacensis napsal:

  Aby nás Pán Bůh při zdravém rozumu zachovati ráčil!

 • bobo napsal:

  Zdravím, v minutě 40:39 uvádíte že se Farao utopil. Dovolil bych si Vás opravit. Faraonovi Říká Jehova: „Ale zachoval jsem tě* vskutku proto,+ abych ti ukázal svou moc a aby se mé jméno oznamovalo po celé zemi. …2.Mo 2:9… Ještě cítím jednu nesrovnalost kterou jste řekl a to že satan byl svržen v roce 2016. Bible popisuje slovy apoštola Pavla že satan se neustále proměňuje v Anděla světla a že nezápasíme proti krvi ani proti tělu ale proti ničemným duchovním silám v nebeských místech. V době kdy toto Pavel napsal, satan a démoni ještě stále byli v nebi ale všimněte si, co říká Bible o andělích pravého Boha, kteří se radují, že ten žalobníček který je neustále týral byl svržen a v nebi došlo k velkému jásotu a radování a Pavel pokračuje…:“Běda zemi a běda moři, protože k vám sestoupil ďábel a ví, že má krátké časové období,,. Ke svržení satana a démonů již došlo v roce 1914 kdy podle biblické chronologie došlo ke zřízení božího Království v nebi, kdy se Ježíš posadil po pravici Boží a ,,začal podmaňovat uprostřed svých nepřátel,,. Pro zemi tnastala opravdová běda v podobě 1. Světové války v roce 1914 a od těch dob svět z válek nevyšel. Poslední válka bude ta boží.

 • hric23 napsal:

  Asi jedna z najlepších relácii tochto roku.
  PS. Českoslovensý vojaci sú stále pod prísahou, brániť ľud ČeskoSlovenskéj Republiky

 • Dobesova napsal:

  Všem Vám přeji klidné a pohodové Vánoce a do nového roku to nejcennější-pevné zdraví.

 • Dobesova napsal:

  To nejsou dobré vyhlídky. Nebylo by od věci, až se Muskovi ( mimochodem, když vidím jeho foto, vybaví se mi lidé s Downovým syndromem, i když oni jsou oproti Muskovi neškodící lidstvu a spíše s nimi soucítím) podaří dopravovat lidi na Mars, všechny ty šmejdy naložit do raketoplánů a vystřelit je navždy do mrazivého kosmu?

 • […] Záznam pořadu na stránkách Svobodného vysílače CS – ZDE […]

 • Rennn napsal:

  Stačí využít selský rozum. Myslíte si, že kdyby byl nějaký smrtelně nebezpečný virus, že naši úžasní politici by dali přednost v ochraně proti němu druhým? Myslíte, že by se neočkovali protekčně jako první ? Myslíte, že by byly prázdné polní nemocnice? MYSLÍTE SI, ŽE VIRUS JE TAK NEBEZPEČNÝ, ŽE VÁS MUSÍ TESTOVAT,. ABY VŮBEC PŘIŠLI NA TO, ŽE HO MÁTE, I KDYŽ JSTE ZDRAVÍ????? Tomu ještě někdo skutečně věří? Pardon, ale to musí být asi slepý, nebo hloupý. Myslíte si, že se politici očkují naoko, když je očkování tak bezpečné?
  — JAK SE OČKUJÍ POLITICI? vBritánii, Austrálii i Kanadě…
  https://m.mojevideo.sk/4jl1
  — A JAK TO DĚLJÍ TI CHYTŘEJŠÍ?https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1628629173988347&id=100005238408656

  • Studio Plzeň napsal:

   Přesně k tomutu myšlení nabádá většinou SVCS. Čím více lidí bude takto uvažovat, tím více nás bude přicházet ke stejným poznatkům, kde se pak opravdu, ale opravdu, naprosto spontáně spojí a tak dojdeme společně pak i ke stejnému cíli.

 • Rasputin napsal:

  Prosím, dejte někdo TV nahrávku na uložto. Na youtube ji smazali a na VK chtějí k registraci telefonní číslo.

  • Studio Plzeň napsal:

   Vydržte, oni to občas tak dělají, věřím, že zítra to tam na jednom z dvou kanálů, již bude. Na ulož to nedávám, to je komplikované.

   • Rasputin napsal:

    Děkuji za reakci. Počkám tedy. Že máte problém s uložto mě mrzí. Pro mě je to nejjednodušší řešení kam občas něco nahrát když to jinde cenzurují.

    • Studio Plzeň napsal:

     Už je to dávno zpět na YT.

     • Rasputin napsal:

      Ano. Je. Děkuji. Pohlídal jsem si to. Když jsem odepisoval, tak to tam ještě nebylo.

 • Mibo napsal:

  Dobrý den, právě jsem sledoval video na YouTube na kanálu „RADIO SV – studio Plzeň“ pod názvem „2020-12-14 – J.Chvátal_237_Aktuální predikce k vývoji v USA“. Bylo vloženo před asi 6hodinami. Byly to super informace, ale někdy po 35.minutě jsem z toho vyskočil a když jsem chtěl pokračovat, objevilo se jako zamknuté, soukromé. Asi hodně výbušné informace pro někoho, že jste to museli odepřít veřejnosti. Bude to video zpět? Či co se děje? Děkuji, Bočáň.

  • Studio Plzeň napsal:

   Občas se to stává, takto buzerují, ale myslím že to tam již zase je!

 • Simona napsal:

  Tým, že vás učia o zemeguli a nie o pravde o plochej zemi, odvádzajú vás od poznania pravdy o Stvoriteľovi, v skutočnosti vám zatieňujú zrak z učenia Stvoriteľa, pretože obloha je pevná, nedá sa ňou preniknúť!Satan vytvoril veľký tresk ako ilúziu a obrovský vesmír sa v skutočnosti nazýva teória(je to teoretická dogma učenia nepodložené na ničom,iba na neoverenom slove falošného učenia!) pretože nevie dokázať „evoluciu“, urobil nasledovné: ukryl pred ľuďmi tvorbu stvoreného, aby im ukázal ilúziu veľký tresk, aby ste uverili nejakej šanci, ktorá stvorila všetko z ničoho nič. nikde nič nebolo a zrazu niečo vzniklo, odkiaľ „evolučná demencia vzala priestor, z ktorého pochádza? „Jedna vec je poprieť Stvoriteľa a druhá vec je až po tú prvú. Pochopte, čo píšem, je tu od začiatku stvorenia, preto vymyslel Satan“plán, ako poprieť Stvoriteľa prostredníctvom veľkého tresku a dať im falošného „stvoriteľa evolucie“prostredníctvom rovnakej lži a je to tak, aby ľudia uverili v nekonečný vesmír a možnosti iných civilizácií a pred koncom stanoveného času od Boha ponúknu(globálny prediktor-Satan!) ľuďom svojho Antikrista, ktorý pred výstrelom ľudí ako UFO Satan vládne nad klamom hmoty, takže ľudia skutočne uvidia UFO (modrý paprsok,Blue Beam!)a ako jeho Antikrist vynorí ľudstvo, samozrejme predtým, čo spôsobí chaos ľuďom v hľadaní úľavy od utrpenia srdcom .. Čo sa už deje na svete? píše sa v Biblii na znak toho, že je prijatý o mesiac .. prekrúti pravdu o Ježišovi a slová Božie .. Čo sa píše .. V Písme! Pripravoval to od začiatku stavaním pyramíd v línie hviezd, kreslenie na steny a kamene obraz pripomínajúci UFO po celé generácie. viedol ťa“-SATANSKE ZNAMENA! Neverte svojmu srdcu hriechom, pretože hriech zavrie vaše oči pred pravdou! -(HRIECH je prestúpením Božieho Zákona,alebo aj nedôjsť k cieľu ktorí bol určený Bohom,a to je,k:“večnému životu prostredníctvom Ježiša Krista,čiže to znamená,prijať Ježiša Krista!)Hľadajte a nájdete Ježiša, ktorý je vašou spásou, ktorá vás vykúpil ,je to Kráľ kráľov! Taká je aj Božia pravda! Musíme sa na tieto veci pozrieť z iného pohľadu,aby sme našli podstatu charakteristiku týchto udalostí ktoré sú zo dňa na deň jasnejšie. Záhada šelmy, ktorá podľa Jána vychádza z mora: Zem je povrch, čo znamená, že meteority nemôžu padnúť, Satan každý rok opakuje divadlo s názvom Perzeidy, Perzeus v mytológii bol synom Boha Dia, Dio nie je nič iné ako Satan bol zachránený rybármi z mora, toto je Satanovo napodobnenie Mojžiša, pretože Mojžiš bol zachránený z Nílu, z vody a priniesol vyvolený národ z Egypta, takže ho Satan napodobňuje prostredníctvom Perzeusa, Perseus predstavuje Antikrista jeho vyvoleného ten, ktorý na oplátku neprivádza ľudí do krajiny medu a smotany, ale vedie ľudí do zatratenia, sa Perzeidy opakujú každoročne medzi 9. a 12. rokom.
  ———
  Augusta je harmonogram nasledovný a dátum je stanovený na 11.8. 2023, pretože okrem iných vecí, ktoré s tým súvisia, 11×8 = 88, čo je HH, nemecká Hail, Hail, ktorá je tiež SS a SS nie je nič iné ako hadovitý had podobný SS a S-Satan, 2023 pretože v prvom rade cez čas od začiatku, ale cez toto lepšie pochopíte, že 11.8 je 223 dní v roku, opýtajte sa lebiek a kostíprečo majú číslo 322 v znaku lebky, ale je to jednoducho tak, plán je taký, že v ten deň vyprovokuje tsunami po celom svete a povedzme zo spadnutého meteoritu 11.8. zo súhvezdia Perzeus to nerobíme preto, aby sme oklamali tých, ktorí pochybujú o tvárach Zeme, a umocňujú ich v klame sféry a otvoreného priestoru, napriek tomu, že dorazí meteorit a následne príchod záchrancu mesiáša UFO. Naplánované je, že je to jeho božský vill. Prečítajte si Enocha a rozumiete tomu, že Enoch je Ježiš, nech to už sedí alebo nesedí tak, ako je to možné, pretože je to tak. Predtým, ako Satan vytvorí v budúcnosti prenikajúci nenávistný pohľad na Boha STVORITELA, tak sa píše, že jeho meno (Satana.ktorí bol stvorený Bohom ako Anjel v nebesiach,ale bl zvrhnutý na Zem pre jeho spurnú a pyšnú povahu!)bolo pred Bohom vyslovené pred vznikom Zeme. Potrebovali ste pochopiť, že plán Boha bol perfektný. Od začiatku vie Boh všetko, čo sa stalo,čo sa deje a čo sa bude diať-tak je písané, a vedel, že Mesiáša cez jedného človeka dostali najlepšie zo všetkých. A jeho haprujúci Enoch bol 7 od Adama Enocha, jeho chôdza s Bohom, svätý život. Toto je šťastie pre poznanie ľudí a pre národy na celej zemi,pre záchranu každej ľudskej duši na zemi! jeden rok na vysvetlenie toho, že všetkému jeho synovi a rodine bol venovaný „život večný“ ako živej bytosti, – 364 ľudských rokov je ako jeden rok Božieho dňa!Takže ak Ježiš vidí prvé a posledné, znamená to prvé, ako jeho príchod žije k Bohu a ten posledný. Ježiš je jeho nové meno pre Enocha. Ježiš novší nastavil, že on je Boh.Čo sa doteraz nechápalo, ako to ide? Chápete, prečo Ježiš vidí, že každá živá duša je Božie dieťa? Len preto, že jediný Boh dáva život večný! a ak Boh tu žije, čo to teda znamená? Aký je potom tvoj otec? Takže teraz chápete, ako je možné byť synom človeka cez Božieho syna-Ježiša,ktorí ti povedal, aby bol každý s jeho Otcom, pretože je jediný Otec v Nebesiach! Boh je jeho jediný, ale Ježiš sa stáva slávou a mocou! Teraz bolo také niečo o tom, ako napísal Enoch, aby bol Boh po celú dobu a mal šťastie, že Boh bol spolu na zemi a videl všetkých ľudí a jeho hriech. Bol obživený v Boží život cez Božiu moc, … Predsa len pochopíš, ako to jeho Henoch bojuje s celým svojím ponížením a všetkými svojimi znalosťami o ľuďoch a o svojich dňoch smrti. Daň zo svojich hriechov ľudská bytosť musí platiť, a tým ostávaš v duchu a sile satana cez jeho hypnozu,ktoré pretvára svojich ludí ked hladajú špiritizmus a On-Satan ich vyhladáva v ich duchi bezbožnosti! Ludská bytosť,ktorá je v hypnoze satanskej duchovnosti nemôže byť v bezpečí, všetci ľudia ktorí sú pod hypnozou satanskej sily sú jeho vlastníci!
  -Pamätajte, čo je napísané o Bohu, že on je jediný. Pamätáte si, čo sa píše, ako keď Ježiš píše, kde je ľudský syn človeka? Niekto vidí Eliáša, niekto Mesiáš a niekto Boží syn. Pamätajte na to, že je to niečo iné, ako keď sa píše Boží syn a buďte s Bohom(nie ale :“budte bohom sami v sebe!) A pamätate tiež na to, čo sa píše, že Ježiš mal všetku Božiu moc. A písanie ktoré Boh dal bolo v mene Ducha Svätého v Božej sile!. Neverte v trojicu. Trojica, jej satanská lož, aby vás oklamala, aby ste nepochopili Boha. Pamätajte na Matrix-ktorí bol vytvorený Satanom cez jeho shypnotizovaných ludí,ktorí mu slúžia v hypnoze)
  – Povedzte mi, ak rozumiete tejto svätej veci a hodnote? Matrix to znamená ako Mat v šachovi s trikovým trikom.
  Pozrite Trojicu http: //klimes.mysteria .cz / clanky / teologie / henoch.htm Schare that it is God vill.-falošné učenia od Satana!
  -Posledná,veľmi dôležitá vec, neskúšajte vysvetliť „pravdu“ každému, kto ju nepoznal dodnes-už nie je možné, aby mu Boh otvoril uši a oči,pretože už doba“milosti“skončila!pretože v minulosti odmietli prijať pravdu,a niet už teraz času štúdia Božieho Slova v pravde a záchrany!Každý už musí sám! Berte túto Svätú pravdu ako znak dôkazu pravdivých slov odkazu od Boha cez Božích ludí!. Nech rozumie ten, kto číta. Boh sa o teba stará!Neobzerajte sa naokolo v strachu!Láska Božia vás ochráni,ked rozumiete!!

 • […] Záznam pořadu na stránkách Svobodného vysílače CS – ZDE […]

 • Dobesova napsal:

  Prostě Sehnal si sehnal dobrý kšeft, Když máš kamarády ve vysoké politice, můžeš hloubit tunely jako na běžícím pásu. A tam se pak do těch tunelů vejde peněz jako želez. Zrovna nedávno jsem na ty dvě nemocnice myslela, zprávy o nich nikde, jako by nebyly. Jen Sehnal a jeho košile bližší než kabát, si v klidu inkasují miliony. Nedá se zakončit jinak než slovem verbež.

 • Simona napsal:

  Vzbraté „komentáre“z FACEBOOCU:“
  Rozsudzovanie medzi:
  -múdrosťou
  -spravodivosťou
  -zákonnosťou
  čo je zákonné a jej definícia pravej spravodlivosti a múdrosti!
  -vie sa-teda iba tí,ktorí sú „PRAVí“veriaci Boží služobníci v Kristovi,že títo,ktorí sa pasovali za takzvaných“Božích zástupcov“-nemajú nič spoločné s pravdou,a už duplom nie,s Božou Pravdou a spravodlivosťou!!tak,ako „jezuitský SIONISTI“vytvorili korporatívne ZAKONY,ktoré sa opovážili ich nazvať:Ludské Práva“tak aj pasovatelia „zástupcov“BOHA“(áno“boha“ale boha vládnuceho na zemi,nie BOHA V NEBESIACH!)že so:SPRAVODLIVOSTOU,PRAVDOU,LASKOU nemajú títo vrahovia,úžerníci,podvodníci,nezákonníci,páchatelia neprávostí,nemravníci a cudzoložníci nič spoločné ,a už duplom „NIE“s Bohom aJeho Zákonmi“!!!!!
  ———-
  … slovenské „PRÁVO“ … na obrázku je promiskuitná kurva s odhaleným ceckom so zaviazanými očami a váhami v jednej ruke a mečom v druhej ruke … platí Pellegriniho: „Padni – komu padni.“ … = kto VIAC sudcu na svoj obraz „MOTIVUJE“ = TEN VÍŤAZÍ (druhá strana JE SŤATÁ !!! – či PRAVDU REÁLNE MÁ, alebo NEMÁ !!! – SŤATÁ JE VŽDY !!!) …
  … čo viac k tomuto SYMBOLU našeho „PRÁVA“ / „JUSTÍCIE“ (kde chudobný OTROK VŽDY prehráva) dodať …
  ————-
  Medzi dokonalými hovoríme aj múdrosť:“
  – no nie múdrosť tohoto veku ani múdrosť kniežat tohoto veku, ktoré spejú k záhube, ale hovoríme tajomnú Božiu múdrosť, ktorá bola skrytá a ktorú Boh pred vekmi určil nám na slávu. Nik z kniežat tohoto veku ju nepoznal.
  Ale nám to Boh zjavil skrze Ducha, lebo Duch skúma všetko, aj Božie hlbiny.
  -Veď kto z ľudí vie, čo je v človeku, ak nie duch človeka, ktorý je v ňom? Tak ani čo je v Bohu, nepozná nik, iba Boží Duch. 12A my sme nedostali ducha sveta, ale Ducha, ktorý je z Boha, aby sme vedeli, čo nám Boh daroval.
  A o tom hovoríme nie slovami naučenými od ľudskej múdrosti, ale slovami, ktoré nás naučil Duch; duchovné veci duchovne vysvetľujeme.
  Živočíšny človek neprijíma veci Božieho Ducha; sú mu bláznovstvom a nemôže ich pochopiť, lebo ich treba duchovne posudzovať.
  No duchovný posudzuje všetko a jeho nik nemôže posúdiť.
  Veď kto poznal Pánovo zmýšľanie,
  aby ho poúčal?
  My však máme Kristovo zmýšľanie.
  ————-
  … nosaté „právo“ … Ti VŽDY minimálne z dvoch možností ponúka … v konečnom dôsledku nosatý na Tebe VŽDY zarobí – či už v spore prehráš, alebo vyhráš … = TY MU ZAPLATÍŠ VŽDY !!!!!!!!!! … = to jest, nie je rozhodujúce, na ktorú stranu sa „váhy“ (SUDCA, či SAMOSUDCA) preklopia …
  … a keď si zoberieme Božiu pravdu … zástupcovia Boha na zemi – Pápeži – akceptovanie úžery, povolenie homosexuálnych manželstiev, povolenie adopcie a výchovy detí dvom homošom, akceptovanie sexuálneho prznenia malých detí, atď atď … po dohode (s veľkým úplatkom) prídeš do spovednice – a za 4 Otčenáše TI JE VŠETKO ODPUSTENÉ !!!!!!!!!! (vraždy, smilstvá, genocídy !!!)

  Ba počuť aj o smilstve medzi vami, a o takom smilstve, o akom ani medzi pohanmi nepočuť, aby mal niekto manželku svojho otca.
  A. vy sa ešte vystatujete namiesto toho, aby ste radšej žialili a vylúčili spomedzi seba toho, čo sa dopustil takého činu!
  Vaše vystatovanie nie je dobré. Neviete že trocha, kvasu prekvasí celé cesto?
  Vyčistite starý kvas, aby ste boli novým cestom. Ste totiž akoby nekvasený chlieb. Veď bol obetovaný náš veľkonočný baránok, Kristus. Preto slávme sviatky nie v starom kvase ani v kvase zloby a neprávosti, ale s nekvaseným chlebom čistoty a pravdy.
  Napísal som vám v liste, aby ste sa nestýkali so smilníkmi.
  Pravda, nie so smilníkmi tohoto sveta či s chamtivcami, s lupičmi alebo modloslužobníkmi, to by ste museli ujsť z tohoto sveta. Ale teraz som vám napísal, aby ste sa nestýkali s tým, kto sa volá bratom a je smilník, chamtivec, modloslužobník, utŕhač, opilec alebo lupič; s takým ani nejedzte. Veď prečo by som mal súdiť tých, čo sú mimo?! Vari nesúdite aj vy tých, čo sú vnútri?! Lebo tých, čo sú mimo, bude súdiť Boh. Vylúčte zlého spomedzi seba!
  … celé ZLE … a vraj „PRAVDA“ !!! – deň noc BIČOVAŤ tú chamraď je málo … PS: DVE – TRI svadby za života V KOSTOLE ??? – NIE JE PROBLÉM !!!!!! … kurnik aj s církvou – už bič DVÍHAM !!! …-áno,katolícka církev,ktorá sa pasovala za BOHA“na zemi-áno,ale boha „ktorí vládne celému svetu a národov,ktorí sa zmocnil všetkého,čo ludia používali,a za všetky životné potreby si musia „zaplatiť“!
  A“BOH“čo vlastne hovorí??!!má si platiť za svoje životné potreby??!!
  -Dielo šiesteho dňa. – Potom Boh povedal:
  „Zem, vydaj živé bytosti podľa svojho druhu: dobytok, plazy a divú zver podľa svojho druhu!“ A stalo sa tak. Boh urobil divú zver podľa svojho druhu, dobytok podľa svojho druhu i všetky plazy podľa svojho druhu. A Boh videl, že je to dobré.
  Nato Boh povedal: „Urobme človeka na náš obraz a podľa našej podoby! Nech vládne nad rybami mora i nad vtáctvom neba i nad dobytkom a divou zverou a nad všetkými plazmi, čo sa plazia po zemi!“
  -A stvoril Boh človeka na svoj obraz,
  na Boží obraz ho stvoril,
  muža a ženu ich stvoril.
  Boh ich požehnal a povedal im: „Ploďte a množte sa a naplňte zem! Podmaňte si ju a panujte nad rybami mora, nad vtáctvom neba a nad všetkou zverou, čo sa hýbe na zemi!“
  Potom Boh povedal: „Hľa, dávam vám všetky rastliny s plodom semena na povrchu celej zeme a všetky stromy, majúce plody, v ktorých je ich semeno: nech sú vám za pokrm!
  Všetkým zverom zeme a všetkému vtáctvu neba i všetkému, čo sa hýbe na zemi, v čom je dych života, (dávam) všetku zelenú trávu. A stalo sa tak.
  A Boh videl všetko, čo urobil, a hľa, bolo to veľmi dobré. A nastal večer a nastalo ráno, deň šiesty.
  ————-
  Kto z vás sa odváži, keď má s iným spor, súdiť sa pred nespravodlivými, a nie pred svätými?!
  Vari neviete, že svätí budú súdiť svet?! A ak vy máte súdiť svet, nie ste hodní rozsúdiť maličkosti?!
  Neviete, že budeme súdiť anjelov? O čo viac potom veci všedného dňa!
  Ak sa teda potrebujete súdiť vo veciach všedného života, rozhodnete sa pre takých sudcov, ktorí nie sú pred cirkvou ničím?
  Na vaše zahanbenie to hovorím. Vari nie je medzi vami nik múdry, kto by mohol rozsúdiť svojich bratov?
  Ale brat s bratom sa súdi – a to pred neveriacimi?!
  Už vôbec to je u vás chyba, že sa súdite medzi sebou. Prečo radšej nestrpíte krivdu? Prečo radšej neznesiete škodu?
  Ale vy krivdíte a škodíte, a to bratom! Neviete, že nespravodliví nebudú dedičmi Božieho kráľovstva? Nemýľte sa: ani smilníci ani modloslužobníci ani cudzoložníci ani chlipníci ani súložníci mužov, ani zlodeji ani chamtivci ani opilci ani utŕhači ani lupiči nebudú dedičmi Božieho kráľovstva.
  A niektorí ste toto boli. Ale obmyli ste sa, boli ste posvätení, boli ste ospravedlnení v mene Pána Ježiša Krista a v Duchu nášho Boha.

 • Dobesova napsal:

  Tak proto nebylo vysílání zasedání PS v TV on line. Protože ti šmejdi dobře věděli, že by to způsobilo pozdvižení, takže pěkně potichoučku jako všechna svinstva proti lidem, co se teď dějí. Možná si ale zároveň neuvědomují, že zákony, které odhlasovali v polovičním zastoupení, jsou neplatné. Takže jsou prakticky v háji.

 • […] 0:00:00 1. Policie odvlekla za ruce a za nohy invalidního důchodce od petičního stánku, protože neměl roušku. Počátek teroru předznamenává nový zmocňovací zákon, kterým se má na území České republiky zřídit novodobý zmocňovací úřad jako v Německu ve 30. letech. Centrální úřad Státní hygienické služby bude moci úkolovat policii a ozbrojené složky proti občanům České republiky, bude moci omezovat lidi na svobodách, bude je moci zadržovat, sledovat, špehovat, očkovat, izolovat a bude mít právo zavřít české školy jako nacisté v roce 1939. Navíc na Slovensku vypukl další skandál. Krabicové mléko bez laktózy od slovenské firmy je pozitivně testované na COVID-19 pomocí antigenového stěrového testu z lékárny. Kvůli těmto šmejdovským testům přitom zavřel slovenský premiér do karantény všechny Slováky, kteří se nechtěli nechat dobrovolně otestovat. A více jak 3 miliony Slováků s údajně negativními testy potom měly pocit, že jsou zdraví a v pohodě. Dlouhodobé nošení roušek maže v lidském těle záznamy v imunitním registru a vzniká syndrom ztráty kolektivní imunity. Těmito antigenními stěry chtějí testovat stádo i v Česku těsně před Vánocemi, a už jimi obtěžují opakovaně české seniory v domovech! 0:43:24 2. A je to venku. Americké Centrum pro kontrolu nemocí (CDC) poprvé oficiálně přiznalo, že COVID-19 se poprvé objevil už v roce 2019 v amerických nemocnicích v krevních konzervách dávno předtím, než se objevily první případy v čínském Wuhanu. Přitom informace byla k dispozici už v březnu 2020, když při kongresovém slyšení to připustil i šéf CDC a mluvčí čínského ministerstva zahraničí ukázal na americkou referenční laboratoř Fort Detrick v Marylandu. Španělští virologové objevili stopy koronaviru v odpadních vodách již v březnu 2019, někdo rozprašoval, vypouštěl nebo jinak šířil koronavirus již mnoho měsíců předtím, než oficiálně propukla nákaza ve Wuhanu! 1:02:25 3. Jen pár hodin po Trumpově projevu v Bílém domě vyšel ve Washington Times celostránkový inzerát hnutí We The People, které zastupuje Sidney Powellová, aby prezident Trump vyhlásil na území USA rámcově omezené stanné právo a zajistil opakování voleb pod dozorem americké armády. K tomu by mělo dojít v případě, když Nejvyšší soud USA podlehne nátlaku Deep State a neudělá nic se zfalšovanými volbami. V minulosti k podobnému opatření již došlo ze strany Abrahama Lincolna. Výzvu na Twitteru už podpořil i generál Michael Flynn. 1:14:35 Telefonické dotazy posluchačů. Upřesnění: Závěrem jsem omylem zaměnil jméno osoby Petra Holce za Radka. Jedná se tedy o Petra Holce, nicméně i tak jde o shodu jmen. Jeden Petr Holec je novinářem Info.cz, druhý Petr Holec je předsedou správní rady Evropských hodnot. https://www.evropskehodnoty.cz/o-nas/… Jedná se o dva různé Petry Holce. Nicméně výrok Veselého o Marku Wollnerovi coby vrchol profesionální žurnalistiky je autentický, mohu doložit. Záležitost upřesním v dalším pátečním vysílání, aby nezapadla. https://www.svobodny-vysilac.cz/2020-12-04-sefredaktor-zpravodajskeho-portalu-aeronet-cz-pan-vk-kome… […]

 • Simona napsal:

  Vyberám s komentárov na faceboocu:

  „Ustava“je spísana pre KORPORACIE,a teda pre zamestnancov korporacie!preto si môžu meniť ústavu ako chcú!!pretože je to „ústava“pre obchodné záležitosti,a preto si „VY“ludia musíte kupovať svoje životné potreby pre svoje ludské potreby!!a to,že oni dali do ústavy preambulu ,to preto,aby to bolo sofistikovane zakrytý korporatívny systém!!to,že použili pár viet z prirodzeného zákona pre korporatívno-obchodný systém,neznamená,že ten korporatívny systém je SPRAVODLIVY,ZAKONNY!!Preto nemôže v Korporatívnom systéme existovať spravodlivosť,zákonnosť!!stačí si uvedomiť,aké symboly má SOCHA SUDNICTVA-NIE JE TO SOCHA SPRAVODLIVOSTI,ale socha pre súdnictvo,kde sa súdia mrtve duše korporatívneho štátu!!preto celé súdnictvo a zákony sú nezákonné pre človeka a živú bytosť,preto museli v rokoch „1666“vyhlásiť všetkých ludí na ZEMI(nie na zemeguli!)za MRTVYCH!!!
  ——-
  Milan Laurinec:“
  Ústava pre korporácie by nepriznala moc občanom, ani článok 32 Občiansky odpor…

  Anna Sima Mendez
  odpoved:
  …“práve preto,národ žiadnu „MOC“ nemá!
  -tú „MOC“odovzdali korporatívnym mocnostiam(preto existujú fiktívne „volby“aby „občania-mrtve duše“mali iluziu že nejakú „moc“vraj majú,a to hlavne kvôli tomu,aby mohli s ludmi manipulovať ako „korporatívne mocnosti“chcú!!!!
  -ale nemajú absolútne žiadnu!!)-to jest politikom!!keby takzvaní“občania“mali „MOC“rozhodovali by o „CHODU“štátu!!!a rozhodujú??!!
  -ani v najmenšom počte a najmenšej veci nemajú právo rozhodovať o chode štátu,ako aj v podnikoch musia aj samotný riaditelia držať hubu a krok a radiť sa „predpísaných návodov“!!
  -to by úplne inak vyzerala „MOC“takzvaných občanov!!
  -totiž inak by takzvaní“občania“nežrali chemické sračky v HYPERMARKETOVYCH reťazcoch!!LUDIA BY NEMALI PLATY AKE MAJU!!DANE BY ICH NESUZOVALI KTORE SU NEUNOSNE,NEZAKONNE…atd…!!!!
  -takže…treba trocha premýšľať!!že „občania“v krajine nemajú žiadnu MOC!!!!
  -to je iba napísané „slovo“v korporatívnych pravidlách(preto môžu si takzvanú „ústavu“meniť-pozmeňovať ako „ONI-KORPORACIE“chcú,ona bola vždy menená pri každom zmenení systému,pretože sú to“pravidlá HRY“-nie spravodlivé zákony pre ľudské živé bytosti“!-TOTO SI TREBA UVEDOMIT“!!
  -preto museli pozmeniť názvoslovie pre „človeka“na občan-je to mrtva duša a patrí obchodným záležitostiam s ktorími sa obchoduje a preto si robia s“občanmi“čo chcú!!

  -a zdôrazňujem,s ľudskými živými bytosťami si to nemôžu dovoliť“!!len s mrtvymi dušami-bezduchými ľudmi bez citu,vedomia a poznania!!!)!!!a preto je veľmi dôležité pozmeniť názvoslovie „občana“na skutočný pravý význam pôvodu pozemskej živej bytosti!!!

  -to sú pravidlá“pre korporatívny štát,ktorí funguje ako obchodný reťazec!!KORPORACIE NEOVLADAJU-ALE „STAT“JE SAMOTNA KORPORACIA AKO JEDNOTKA!!!!!Milan Laurinec

 • […] Záznam pořadu na stránkách Svobodného vysílače CS – ZDE […]

 • Raamil napsal:

  Díky.
  O čosi sa snaží aj dokument: The Dalai Lama – Scientist (2019).mkv

  Mňe osobne vyhovuje ale trochu priamočiarejší postup /pre tých ktorí majú veľkú vnútornú silu/, ako to robí môj Indický brat Nithyananda: https://www.youtube.com/channel/UC9OM-qeiYIPtAkBe9veG5uw

  Pre tých, ktorí len začínajú/nič významné ešte nedosiahli/, niečo ľahšie – Sadhguru: https://www.youtube.com/channel/UCcYzLCs3zrQIBVHYA1sK2sw

  Aktuálne sa deje toto:
  The supreme pontiff of Kailasa says, “If ten thousand people can do unclutchingTM all over the globe in an unbroken cycle we can give a superconscious breakthrough to the entire world.”

  Na koniec: bez správneho porozumenia a vnútorného rozlíšenia zostane človek po celý život len posluchajúci/nasledujúci iných, slepo. Viď. desiatky jakýchsi rádií/TV ktoré čosi vysielajú, bláznivých stránok ako napr. meditácia.sk a spol. Ak mu je predložené vyššie poznanie minie ho.

 • bobo napsal:

  Dobrý den, nedivte se že parlament pracuje proti občanům vždyť Bible jasně říká, že nezápasíme proti krvi nebo tělu, ale proti ničemným duchovním silám v nebeských místech. Apoštol Pavel to psal v době kdy v nebi ještě stále byli andělé, kteří si neudrželi své postavení před bohem a nechali se buřičem satanem stáhnout na stranu temnoty. Situace je však od roku 1914 jiná a při zřízení božího království v nebesích byli vzpurní andělé z nebes vyhnání do blízkosti země. Bible opět dosvědčuje: „běda zemi a běda moři, protože k vám sestoupil ďábel, a ví že má velmi krátký čas „. Nyní tento velmi krátký čas vrcholí a vlády všech zemí jsou ovládány tímto ničemným duchovním tvorem. Rovněž veškeré složky státu a států jsou ovládány satanem a démony a proto neexistuje právo, spravedlnost, nýbrž likvidace slušných lidí, likvidace podnikatelů protože satan chce nastolit svůj systém kterým si chce podmanit všechny zbývající lidi kteří ještě nepropadli zlu. Jestliže se tedy chcete zapojovat do očisty této špinavé politiky tak jste vedle a zápasíte proti ničemným duchovním silám a nemůžete vyhrát a nevyhrajete. Vyvrcholení se blíží a všichni kdo budou chtít přežít budou nuceni přijmout označení šelmy na ruku nebo na čelo. Všichni nevěřící, všichni malověrní toto označení přijmou a stanou se poddanými Gehenny. Boží trest na všechny kteří přijmou označení šelmy na místo božího království je ten, že budou trpět velkými bolestmi z vředů které se jim objeví na těle. Žijeme v čase konce a všichni kteří odmítají podpořit Boží království a namísto toho se snaží zachránit satanův systém politiky budou lízat prach a budou trpět protože jsou v područí temnoty. i o tom říká Bible že do světa přišlo světlo ale lidé si zamilovali spíše tmu protože jejich skutky byly ničemné. Vaše snahy změnit politiku a vyvolat dobro se mínou účinkem, satan je silnější než lidé je to anděl. Bible říká že andělé jsou silnější, že byli stvoření o něco silnější než lidé… nemůžete bojovat proti duchům, proti démonům, nemůžete se jich dotknout, oni se ale vás dotknout mohou. Každý kdo bojuje proti satanovi a démonům může být kdykoliv odstraněn. Stále věříte že změníte systém ale jsme příliš hluboko v králičí noře a už se ani nemůžeme dostat ven z této nory. Já osobně očekávám boží zásah tak jako slíbil Nejvyšší,, že ve dnech těch králů bude zřízeno království které nebude zničeno a nebude přeneseno na žádný jiný lid ale samo ukončí všechna tato pozemská království a bude stát na věčné časy,,. Lidé kteří tomu nevěří a nejsou naklonění božímu království stále něco mluví o nápravách systému ale budou velmi zklamání protože systém již brzy podnikne nejtvrdší útoky na samou existenci každého z nás. A písmo říká jasně že Bůh tohoto světa satan ďábel působí na mysl nevěřících aby je zaslepil aby nikdy nepochopili a aby nikdy nebyli zachráněni.
  Bible uvádí, že systém bude držet jakžtakž pohromadě ale jen do doby než bude odstraněn ten, který působí zadržování zla. Takže až bude odstraněn, bude dovoleno aby zlo propuklo v plné míře. Všichni kteří podporují politický systém ať už vládci systému nebo jeho voliči budou potrestání protože nemilovali pravdu nemilovali boží slova z Bible opovrhovali těmi kteří se je snaží zachránit v kazatelské službě a nereaguji a posmívají se a říkají kdejakou ničemnost proti božímu lidu. Přeji hezký den. Bobo.

 • Simona napsal:

  Hymnus na lásku
  – Keby som hovoril ľudskými jazykmi aj anjelskými, a lásky by som nemal, bol by som ako cvendžiaci kov a zuniaci cimbal.
  A keby som mal dar proroctva a poznal všetky tajomstvá a všetku vedu a keby som mal takú silnú vieru, že by som vrchy prenášal, a lásky by som nemal, ničím by som nebol.
  A keby som rozdal celý svoj majetok ako almužnu a keby som obetoval svoje telo, aby som bol slávny, a lásky by som nemal, nič by mi to neosožilo.
  Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá; nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa,
  nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé, neteší sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy.
  Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží.
  Láska nikdy nezanikne. Proroctvá prestanú, jazyky zamĺknu a poznanie pominie.Lebo poznávame len sčasti a len sčasti prorokujeme. Ale keď príde to, čo je dokonalé, prestane, čo je len čiastočné.
  Keď som bol dieťa hovoril som ako dieťa, poznával som ako dieťa rozmýšľal som ako dieťa. Keď som sa stal mužom, zanechal som detské spôsoby.
  Teraz vidíme len nejasne, akoby v zrkadle; no potom z tváre do tváre. Teraz poznávam iba čiastočne, ale potom budem poznať tak, ako som aj ja poznaný.
  A tak teraz ostáva viera, nádej, láska, tieto tri; no najväčšia z nich je láska.
  Nadovšetko majte lásku :
  – Ako Boží vyvolenci, svätí a milovaní, oblečte si hlboké milosrdenstvo, láskavosť, pokoru, miernosť a trpezlivosť. Znášajte sa navzájom a odpúšťajte si, ak by mal niekto niečo proti druhému. Ako Pán odpustil vám, tak aj vy! Ale nad všetko toto majte lásku, ktorá je zväzkom dokonalosti!
  A vo vašich srdciach nech vládne Kristov pokoj. Preň ste aj povolaní v jednom tele. A buďte vďační!

 • […] Záznam pořadu v archivu Svobodného vysílače CS ⬀ […]

 • bobo napsal:

  Dobrý den, poslouchám od samého počátku e-korunu. Stále ležíte ve snech, že vytvoříte e- politiku a nezávislý měnový systém. Zapomněli jste že JHVH, jak říká pan V.K., Džehova, podobně se vyslovuje v Angl. jazyku Džíhova – (Jehova), predikoval v dopise lidem-Bibli, že systém v konci systému donucuje ,, Malé i velké, atd… aby přijali označení na ruku nebo na čelo, a aby nikdo nemohl prodávat a nakupovat, pokud nebude mít označení divokého zvířete. Jak tedy chcete rozjet něco, co útočí proti Satanovým pohunkům, kteří jedou podle satanášových notiček? Oni vás odstraní stejně jako ty z Verglu, nebo jak se jmenuje ta Německá země kde to kdysi zkusili. Namísto pokusů změnit peněžní systém a politiku, byste měli podpořit Nejvyššího a jeho Království, které,, Ukončí všechna tato Království a samo bude stát na věčné časy,,. Vždyť to vidíte, kam satan lidi vede, do šeolu! Když praví křesťané jsou ostouzeni, pomlouváni a vysmíváni, jak se asi bude dařit těm, co jsou v zajetí Babylónských nauk a nedoufají v Boha ale v systém. ,, Buď posvěceno tvé jméno, přijď Království tvé,,….to opakují jako mantru ale v Boha Bible nedoufají, Bibli považují za přepisovaný plátek, tak ho ani nečtou a neznají Bibl. Naději. Musím uznat, že to máte dobře vymyšleno, i úmysly jsou skvělé, ale jedete na voze bez Boha. Systém vás semele, neboť všechno o útrapách lidí bez Boha se vyplňuje v těchto dnech. Habakuk napsal v proroctví, že ,, Vidění je na ustanovený čas a nepoví lež. I kdyby se zdrželo, stále ho očekávej, neopozdí se,,. Píseň je ponurá jak říkáte, a scénář přináší absurdity. Ale stále lidé touží po svých pánech, kteří jim šlapou po hřbetech a týrají i jejich děti, a stále je volí a snaží se o změny a nic se změnit přitom nedaří. Bible odhaluje, že se tak děje proto, že ,,Do světa přišlo světlo,ale lidé si zamilovali spíše tmu, protože jejich srdce bylo ničemné,,. Lidé by měli hledat Boha, ne pejzaté vládce, kteří jsou dle Ježíšových slov Satanova synagóga. Ezechiel kdysi předpověděl, že máme hledat…,,Hledejte Jehovu vy všichni lidé země, hledejte spravedlnost, hledejte mírnost, pravděpodobně se budete moci skrýt v den Jehovova hněvu.,, Pavel ho v evangeliích cituje. Lidé ale mají raději reinkarnaci a kdejaké podvody z Babylonu a tak sklidí plody svých činů. Hezký den.

 • […] Záznam pořadu na stránkách Svobodného vysílače CS – ZDEPublikováno na podobné téma: […]

 • […] Záznam pořadu na stránkách Svobodného vysílače CS – ZDE […]

 • […] jednoho druhu podvodu, jednoho z mnoha. Jedná se o „hlasování mrtvých”, zmíněné mj. v nedělním komentovaném zpravodajství J. Tichého na Svobodném […]

 • Dobesova napsal:

  A co takhle Karel Svoboda? Jedno jméno zaznělo v této fingované vraždě a stejné jméno se objevilo i v údajné sebevraždě K. Svobody. Náhoda? To je fakt hnus-žít v tomhle zkorumpovaném, policejním státě. Život k téhle republice je už fakt k zblití.

 • bobo napsal:

  Zdravím, výzkum vesmíru není možný, ani cestování mimo zemi ne proto, že to brzdí války národů. Pochopení stvoření není možné proto, že,, Celý svět leží v moci toho ničemného,, , uvádí Bible. NASA je satanův podvod a pokud opravdu věříte že rotující země rychlostí 1400 Km/ hod. nevymrští atmosféru, oceány a lidi do vakua, tak je vaše víra fantastická. A jaká síla při této odstředivé akci drží atmosféru před únikem do kosmu, to ani Nejvyšší nerozdejchá, pokud vás bude brát vážně. Biblická zpráva odtajňuje záhadu tak, že ON umístil klenbu nad zemí, zemí, která má kouty. Nevěřící mají problém, protože sežrali světskou moudrost učenou již od dětství ve školách. Proto věří evoluci a světským blábolům. Boží dílo nikdy lidstvo neodhalí zcela, říká písmo. Ale že je země od vesmíru oddělena kopulí, pod kterou je natlakována atmosféra, díky které existuje pád směrem k zemi, to lze odvodit z Biblických zpráv o stvoření. Jsme kousek od zjeveni pána Ježíše na nebi, kdy ho uvidí,, každé oko,, ,a to na kulaté zemi nelze zajistit vzhledem k fyzikálním zákonům lomu světla. Hezký den….Bobo.

 • […] Záznam pořadu na stránkách Svobodného vysílače CS – ZDE […]

 • Raamil napsal:

  Nie sú ďalšie diely po J.Chvátal 233 ? Nevidím ani na YouTube.com ani Uloz.to

 • Simona napsal:

  A dalej,čo sa týka Zákonov,Práva ako takého,a v prvotnom princípe čo je hlavným problémom na Ustavnom Súde,Súdoch ako-takých,si myslim,ze pravnici,sudcovia a všetci,ktorí robia s právom,zákonom ako-takým,nemajú zdanie o nejakom LODNOM PRAVE“!Pretože na právnických fakultach sa tieto veci neučia,(nemôžu sa učiť pravdu,pretože všetky školské štruktúry patria Jezuitským Sionistom“!preto sa ani pravdu nemôžu učiť!ako aj to,že „sudcovia“si berú na zodpovednosť „človeka“aj ked mrtvu dušu,pretože súdia mrtve duše,a kvôli tomu sa ani nemúžu učiť o historií súdnictva ako takého,pretože živú bytosť nemajú právo súdiť,na základe toho,že živý človek patrí výlučne Bohu a je podriadený Božím Zákonom“!)kvoli tomu,že všetky „ZAKONY-PRAVNE UKONY“su neplatné,a súdnictvo a ich náležité inštitúcie ktoré patria pod súdnictvo ako-takom,čo patria k pravu,súdnictva,pretože nie sú zákonné,spravodlivé-a jedným slovom sú neexistujúce(preto má symbol súdnictva-žena zaviazané oči-lebo SPRAVODLIVOST(ľudská)NEEXISTUJE v tomto systéme,pretože tento systém bol umelo vytvorený na spôsob pravidiel a HRY) !!a sú to výmyslom ludí vytvorené zákony na „ľudskom rozume“(aj ked pár viet bolo boli vložené z prirodzeného zákona,ale to je minimum!),aby sa s národmi HRALI-nakoľko všetky súdne úkony sú dané ako“PRAVIDLA“!!A PRAVIDLA SU KDE??!!-VYSADNE V KAZDEJ HRE!!JE TO MANIPULACIA NARODOV AKO S TAKYM!!A CELA PRAVNA STRUKTURA JE NELEGALNA,NEZAKONNA A NESPRAVODLIVA-preto sa žiaden bežný človek nedokáže dovolať spravodlivosti a preto pre nich-sudcov,advokátov,politikov,prezidentov neexistujú žiadne zákony ktoré sú určené ako PRAVIDLA pre bežných ludí!!a preto majú títo „inštruktori pravidiel“IMUNITU OD STATU!!A KTO STAT VEDIE??!!KAZDY STAT OVLADA JEZUITSKO-SIONISTICKA MAFIA!!!KTORA JE KRIMINALNICKEHO CHARAKTERU A ICH NIK NEKONTROLUJE,PRETO STAT NEMOZU KONTROLOVAT BEZNY LUDIA!!!

 • j.svajnerova napsal:

  Dobrý den,
  pro uklidnění všech OSVČ, platby pojistného v období 03-08/2020 jsou skutečně prominuté, nikoliv odložené – viz návod ze stránek ČSSZ:
  V březnu 2021 podá přehled za rok 2020, přičemž pojistné za rok 2020 činí 37 020 Kč. Pojistné za rok 2020 ve výši 37 020 Kč se nejprve sníží o zálohy, které nebyly zaplaceny (nebyla povinnost) za březen až srpen 2020 (6 x 2 544 Kč). Od zbylého pojistného ve výši 21 756 Kč [37 020 – (6 x 2 544)] se následně odečtou zálohy, které byly zaplaceny za leden a únor 2020 (2 x 2800) a za září až prosinec 2020 (4 x 3 300).
  Odkaz zde:
  https://www.cssz.cz/web/cz/koronavirus-a-osvc-dotazy-a-odpovedi
  Přeji hezký zbytek dne
  Jana

  • Petr Václav napsal:

   Děkuji za reakci a komentář. To je sic hezké, ale toto se liší od názoru některých úřadů. Tak uvidíme, jak se vše bude nakonec interpretovat. V podstatě je to jen na „jakémsi“ rozhodnutí vlády bez legislativní úpravy, která by to umožňovala. Takže se může stát, že se názor změní či ohne do aktuálního tvaru. Viz rekce konkrétního úřadu.

 • Simona napsal:

  Česko ani Slovensko není na seznamu 70 národů – Nového světového řádu.
  Nepočítají s mnoha zeměmi. Sedí to přesně také na slova Flegra, když říkal, že během ,,pandemie,, vymřel jeden druh či více druhů.
  Toto bude genocida všech národů, kteří nejsou na seznamu.
  Sanhedrin – NEJVYŠŠÍ SOUDNÍ TRIBUNÁL NA SVĚTĚ – to schválil v září 2019. Zhruba pár dní před vyhlášením tohoto viru v ,,Číně,, . Je to vše součast plánu k dosažení NWO a likvidace těch co se tam ,,nevejdou,, .
  Proto vojáci NATO za pár dní v Česku. Vše bude hlídané a střežené. Je to plán a genocida. Stejně jako za války, kdy lidé nevěděli defacto co s nimi bude a co mají za lubem. Až na to, že toto je TICHÁ PSYCHOLOGICKÁ VÁLKA ,,beze zbraní,, . Ty nepotřebují, na co bomby či zbraně, když jim na to poslouží tato ,,pandemie,, na kterou mohou svést všechno a říct, že je to za lidské chování jak se chovali k přírodě a že si to lidé zaslouží a koledovali si o to. Jak sám píše Laitman, že lidé budou umírat, že sami si vybrali smrt a způsobili si to tak svými nenávistnými rukami.
  Lidé budou umírat z důvodu hromadného podvodného testování..to je onou pastí. Je to dobrovolná smrt.
  Židům taky řekli ať se jdou osprchovat…je to obrovská past.
  Nyní staví polní nemocnice, vše připravují na 3. Vlnu, která přijde na jaře – v létě 2021. Vše připravují, protože lidé budou skutečně umírat – ne z důvodu covidu, ale z důvodu masivního vynucovacího testování, kterými nyní vydírají lidi a lákají je na různé ,,výhody,, .
  Testami PCR se zavádějí do mozkové části nanoboti / mikroroboti, kteří se aktivují jakmile spustí naplno 5G sítě. Potom budou lidé padat jako mouchy.
  Děti do 10 let na testy nemusí. Proč? Je to nová generace, kterou už si převychová samo NWO.
  Pamatujete na začátku jak testovali romské osady..téměř jako první…opravdu hnus. Toto je tak strašná past, že normální člověk tomu nechce věřit.
  Nenechávejte se testovat !!! I kdyby vás vydírali ..nedejte se.
  Blíží se opravdu genocida národů – těch co nejsou na seznamu NWO – 70 spojených národů Sanhedrinu.
  K tomu si ještě vzpomeňte na Eurovision – vystoupení Madonny z roku 2019 a její text “ NE VŠICHNI VEJDOU DO BUDOUCNOSTI , NE VŠICHNI SE POUČILI Z MINULOSTI” .
  Odkaz – https://youtu.be/VG3WkiL0d_U
  To bylo programování na události, které se stanou.
  Jsme v době velkého soužení. Tak jak je to psáno v bibli.
  Přikládám fotky oficiálních dokumentů a podpisů, které si může vyhledat každý. Na 5. fotografii úplně dole můžete vidět vlajky států s kterými počítají v NWO. Samozřejmě Izrael, Kanada, Amerika, Rusko z EU pak Itálie…
  Rozhodnuto bylo 25. září 2019.
  Vše je řízenou Izraelskou opozicí , včetně Qanonu a covidu a vede to do Nového světového řádu – 70 nations.
  Do třetího chrámu, který je také ve znaku NWO.
  Toto jsou fakta, které si může ověřit každý.
  Autor: Natálie G.

 • Simona napsal:

  Systém sociálních kreditů již brzy po celém světě pod falešnou vlajkou této ,,pandemie,, , která je pouhou záminkou k aplikování tohoto systému celosvětově pomocí 5G , AI – umělé inteligence a patentu 2020060606, který bude korespondovat s daným kreditem uživatele. Dle jeho chování, myšlenek, veškeré činnosti, pohybu a zdraví , bude člověku přidělován kredit, podle kterého bude mít zařazení ve společnosti a popřípadě dané ,,výhody,, . Za neuposlechnutí daných pravidel budou následovat restrikce vedoucí až po vyřazení ze společnosti a daným sankcím.
  K tomuto scénáři směřujeme a toto vše je záminka k tomu, aby lidé SAMI chtěli tento systém a následně s ním sympatizovali.
  Sociální kreditový systém je systémem Nového světového řádu (NWO) – systém antikrista.https://www.youtube.com/watch?v=eqVb5NyPg6I

 • Simona napsal:

  COVID 19 – VELKÝ RESET
  Využijme epidemii k „Velkému resetu“ světové ekonomiky. Toto zní ze světového ekonomického fóra v Davosu. Jejich kyberpunková vize nemá s ekologií NIC společného. Agenda “globální oteplování” je pouze zástěrkou k naplnění cíle Nového světového řádu (NWO). Stejně jako agenda COVID.
  Vše se bude dít pod falešnou vlajkou ,,ochrany zdraví lidí a ochranou přírody,, . Konec kapitalismu. Začátek nového světového řádu. Starý systém skončil. Covid je prostředek k vytvoření nové totalitní digitální společnosti závislé na pomoci od státu.
  Všimněte si obálky časopisu Time, který vždy poukazuje na události, které nás čekají. Budování nové společnosti. Lidé budou budovat novou společnost pod falešnou vlajkou ekologie a globálního oteplování. Ne však ekologickou ve prospěch lidstva. Vše se zahalí do totální kontroly nad každým člověkem, co se plnně oddá jejich ideologii a přistoupí tak na jejich pravidla a podmínky či možné ,,výhody,, . Lidé zaprodají duši za nový eko komunismus – humanismus.
  Každý rok se schází světová mocenská elita na hospodářském fóru v Davosu. S tématem pro příští rok přišel princ Charles. Navrhuje využít koronavirus k přestavbě globálního kapitalismu.
  „Máme jedinečnou příležitost z této krize vytěžit něco dobrého – tento šok může lidi učinit přístupnějším k vizi velkých změn… Máme příležitost, jakou jsme nikdy neměli a možná už nikdy znovu mít nebudeme.“.
  Krize jsou ,,skvělá,, záminka, jak něco zregulovat.
  „Velký reset“ (jak Charlie svůj program nazval) má být tématem pro Davos na rok 2021. K plánu se nadšeně přihlásili hlavní světové loutky jako šéfka Mezinárodního měnového fondu Kristalina Georgieva nebo generální tajemník OSN pan Antonio Gutteres. Zejména ale nápad zaujal ekonoma Klause Schwaba, který v roce 1971 založil a stále řídí Světové ekonomické fórum (WWF) v Davosu. Málokdo ví, že když tuto neziskovou organizaci zakládal, byl členem organizačního výboru polotajných konferencí v Bilderbergu, kde o našich osudech debatují za zavřenými dveřmi.
  Schwab je ochoten tržní ekonomiku hodit přes palubu: „Planetu máme jen jednu a příští světovou pohromou (po koronaviru) s ještě horšími důsledky pro lidstvo by mohla být klimatická změna. Musíme v tom krátkém zbývajícím čase dekarbonizovat ekonomiku… Globalizace hnaná motorem tržní ekonomiky sice dostala přes bilion lidí z chudoby a byla zdrojem růstu životní úrovně. Avšak ve své současné formě je už nevhodná, zejména v kontextu toho, co přinese budoucnost.“
  Správně, když nám to přineslo takovou prosperitu v uplynulých staletích, tak do šrotu s tím!
  Gréta
  Počátkem roku 2019 Gréta v Davosu o Čtvrté průmyslové revoluci diskutovala s Figueresovou (klima šéfka z OSN), Jane Goodalovou a dalšími, kteří nejspíše o Orwellovi nikdy neslyšeli. Nebo spíše slyšeli, ale agenda a cíl je pro ně přednější. O tom, jak nové technologie mohou ohrozit svobodu jednotlivce, nepadlo ani slovo. https://325.nostate.net/…/greta-thunberg-the…/ https://www.salesforce.com/au/video/4697312/
  Schwab rád mluví o potřebě „stakeholder capitalism“, což znamená, že firma je zodpovědná nejen akcionářům, ale i širší veřejnosti. Mějme se ale na pozoru, když mocipáni kážou o ,,morálce,,. V praxi je to totiž jen zástěrka pro „crony capitalism“. Firma činí to, co vláda vyhlásila za veřejný zájem, a výměnou dostává dotace, takže má zaručen bezpracný zisk. Řečičky o „partnerství soukromého a veřejného sektoru“ znamenají ve skutečnosti klientelistické prorůstání státu a podnikatelské sféry. Typickým příkladem je podpora zelené energie, biopaliv, solárníků. Využívání ekologie k vlastnímu obohacení má svoje jméno – greenwashing.
  Toto vytunelování ekologie byznysem demaskoval film levicového režiséra Michaela Moora „Planeta lidí“. Film vydaný na jubilejní padesátý Den Země (2020) totiž ukazuje, že obnovitelné zdroje jsou jen podvod elit, kteří si ekologické hnutí prostě koupili. „Ovládnutí ekologického hnutí kapitalismem je nyní skoro dokonáno. Environmentalisté se už nestaví na odpor proti těm, kteří se ženou za profitem, ale spolupracují s nimi.“ Bankéři, miliardáři a nadnárodní byrokracie – to jsou vůdci ekologie dneška.
  Co od Velkého resetu čekat?
  Budoucnost, jak si ji představuje Schwab, se nepodobá idylické dřevěné ekovesničce uprostřed hvozdů. Spíše se podobá kyberpunkovým vizím typu Matrix. Užiteční idioti jako princ Charles nebo Gréta nejspíš nechápou, o co tu jde. Nebo spíše chápou, sle schovávají to za ,,ochranu životního prostředí,, .
  Stačí prolistovat Schwabovu knihu „Čtvrtá průmyslová revoluce“ z roku 2016. Místo špinavého těžkého průmyslu chce chytré smart technologie. Zní to hezky, že? Smart je ,,cool,, . Jde ale o tohle: Implantování nanočipů lidem, umělá inteligence, transhumanismus, auta, co se řídí sama, zrušení fyzických peněz, dálkově monitorované spotřebiče, kamery na ulici, které vás poznají podle tváře. Představte si prostě ekoverzi čínského systému sociálního kreditu v Číně. Například inteligentní sítě budou na dálku sledovat, zda včas chodíte spát a neplýtváte elektřinou. A když budete zlobit, vypnou vám na dálku telefon nebo vás nepustí do vlaku. Tento ekologický “sen” už je na dosah ruky.
  Všichni si můžete vyhledat plány a cíle covid resetu. Systém, který jsme znali před koronou skončil . Cílem covid agendy je kontrola všeho a všech pod rouškou blaha a zdraví lidí , ekologie , strašákem ,,globální oteplování,,.
  Důvod je prostý – transhumanismus, čipování lidí – 5G a AI – umělá inteligence.
  Přechod z člověka 1.0 do člověka 2.0.
  Natálie G.

 • stefanlukacik7@centrum.sk napsal:

  ked sa ludia dali testovat a ak tam boli tie nebezpecne latky daju sa dostat z tela von

 • Simona napsal:

  Teď tu máme více příspěvků na tyto divadelní volby. Je velmi důležité, aby se lidé nechytili do pasti. Momentálně jde opravdu o hodně a každá duše, co se nechytí na chystaný podvod , je opravdu velmi cenná. Proto vám píšeme tyto články ve svém volném čase. Ne, že bychom jimi chtěli někoho svádět nebo mu nařizovat čemu má věřit. Podvod který se chystá je opravdu za hranicí našeho chápání.. Plán je tak promyšlený, že z toho zůstává rozum stát.
  Je jedno, kdo vyhraje. Obojí přinese zlo a válku. Avšak v případě výhry Bidena by tedy začali válka GOG MAGOG a ta by zapříčinila obrovský chaos a celkově utrpení. Lidé vzhlíží na Trumpa jako jedinou záchranu od tohoto systému a jako bojovníka proti deep state.
  Takže tedy – v případě výhry Bidena by okamžitě celý svět vinil deep state jak se hlasy zmanipulovaly, což i oznámil Trump, že výsledky voleb by hnal k soudu jako nespravedlivé. Začala by tedy občanská válka, později i 3. Světová, která je nejspíš jednoznačná, protože to opět oznamují rabíni v Izraeli, kteří fandí svému miláčkovi – Trumpovi.
  Trump by se tedy ukázal jako jediné možné řešení , spása a záchrana. Lidé by doufali v jeho pomoc a samozřejmě také pomoc Ruska, které je také spjato s Qanonem.
  Celý tento podvod je aby lidem nastínili a ukázali nepřítele, kterého sami vytvořili, následně ho obvinili a donesli ,,řešení,, , které všichni uvítají. Je to obrovská past a již mnoho lidí jí podléhá právě z toho důvodu, že doufají v pomoc od Trumpa.
  Trumpova úloha je zprostředkovat antikrista – falešného mesiáše, který bude vládnout SÁM po celé této události, která se chystá.
  Jako FÉNIX povstane z popela. Z chaosu.
  Proto je zapotřebí obrovský chaos, utrpení, útlak vlád, násilí, chudoba, hlad..aby právě potom přišel Trump a představil antikrista, který dá lidem to na co celá ta léta čekali.
  Lidé mu takto padnou přímo do náruče, protože budou vysílení, bezbranní, hladoví..budou chtít, aby to skončilo. Budou děkovat Trumpovi a falešnému mesiáši, že vyřešil celou situaci a za to se mu půjdou poklonit do 3. Chrámu.
  Židé budou jásat, protože oni jsou už celí natěšení na antikrista , z důvodu že se stane znovu Jeruzalém, Izrael – centrum moci a naplní se tak proroctví..pak ovšem přijdou jiné události.
  Trump je v Izraeli velmi oblíbený, proto vytvořili Qanon. Je to ŘÍZENÁ IZRAELSKÁ OPOZICE.
  Museli lidem dát nějakého hrdinu, který potom vyřeší na oko situaci a přinese jim ,,spásu,, . Proto na oko boj proti deep state. On sice je, ale protože deep state nechce vládu antikrista. Chtějí vládnout sami a proto se snaží zabránit jeho příchodu, což se jim nepodaří. Antikrist přijde tak jako tak. I když vyhraje Trump. I když vyhraje Biden. Celé se to váže na sebe.
  Když vyhraje Trump, tak odhalí tyto hnusy co páchali deep state, odpustí lidem dluhy, zkrátka bude konat to, co slibuje Qanon – později přinese falešného mesiáše. Ale opět by následovali občanské války v obou případech. A samotnou válku si nejspíš tak jako tak nenechají ujít. Protože z chaosu vzejde pořádek. To je to, co chtějí a to, co přivede antikrista na scénu.
  Pokud vyhraje Biden, tak bude válka, která opět nahraje Trumpovi a Trump bude jako hrdina, který lidi zachrání před těmito událostmi a poté představí falešného mesiáše,
  Vše je cílená provokace. A opět :
  PROBLÉM – NEPŘÍTEL – ŘEŠENÍ – SPASITEL
  Tak to funguje vždy a bude tomu tak i nyní.
  Když vidím kolik lidí fandí Trumpovi a kolik lidí se chytá na řízenou opozici Qanon, tak opravdu kdyby dnes přišel antikrist, tak mu lidé hned skočí do náruče.
  Ty duše a mysle jsou tak nastavené, že jakmile jim nabídnou toto řešení, tak lidé budou skákat 3 metry vysoko.
  Avšak po každém “míru a bezpečí” přijde zkáza. Bude to jen dočasně, protože Bůh přesně ví kdy má zakročit. Poté už však bude pro mnohé pozdě.
  Natálie G.

 • Simona napsal:

  Pojďme si to ujasnit, přátelé, jste svědky úpadku nejhorší říše na světě. Která bude nakonec nahrazena Izraelem. To vše je součástí jejich plánu.
  Z chaosu vzejde pořádek a centrum moci se přesune do IZRAELE . Již brzy.
  Bidena nevyhlásili náhodou vítězem. Ani ho jen tak náhodou nedosadili do těchto divadelních voleb. Trump pro mnohé jako ten, co za nás ,,bojuje,,, za svobodu, za svrhnutí deep state. Biden jako pedofi , člen deep state, zkrátka nesympatický slizoun.
  Vše je účelové na upoutání vaší pozornosti. Trump se brání schválně, musel se ozvat, aby si ho veřejnost všimla a aby upoutal pozornost všech lidí. Proto tyto volby takto natahují. Trumpa nakonec zvolí za prezidenta, jelikož to budou řešit soudy. Ale je potřeba si uvědomit, že toto celé divadlo s volbami je pouhá show pro plebs. Aby si mysleli , že se něco děje a aby chtěli sami Nový světový řád. Jakmile zvolí Trumpa tak v USA nastane peklo , doslova. A to je přesně to, co oni chtějí. Rozdělit lidi, aby se bili za dosazené LOUTKY. Oba dva jsou ZLO. Je to jako volit mezi sexuálním násilníkem a vrahem. Určitě by jste nechtěli aby někdo z těchto dvou hlídal vaše dítě. To je jen jako příklad.. protože hodně lidí píše, že Trump je ,,menší zlo,, . Haha, právě u Trumpa je to horší, protože je to zlo převlečené do lesknoucího ,,dobra,, . U Bidena to vidíte všichni, že je to pedofil. A u Trumpa se skoro všem zdá, že dělá vše správně a bojuje za lidi.
  Trump bojuje, ale za IZRAEL.
  Nyní se v Americe slaví vítězství Bidena. Jakmile však zvolí Trumpa, bude to pro mnohé lidi rána a rozpoutá to občanskou válku, která zřejmě přeroste ve větší konflikt. To povede v Americe ke stannému právu. Potom určitě přijdou další události – různá bezpečností opatření, lidé budou volat po spravedlnosti, svrhnou vlády a tak si sami vydupou Nový světový řád, protože to přesně chtějí. Aby lidé svrhli vlády po celém světě. Jedině potom přijde NWO. Na oko ,,spravedlivý,, systém ke všem stejně rovný.
  Amerika padne. Aspoň tedy její úřady a instituce.
  Centrum moci se přesune do Izraele. Ono už tam je od roku 2018, ale oficiálně to bude zřejmě od roku 2021. Po pádu USA.
  Proto Trump není oním spasitelem. Trump dělá cestu falešnému mesiáši.
  Toto je jeho KORUNOVACE.
  Musí padnout to staré, aby přišlo to nové.
  Pokud si pamatujete, poslední volby Izraele trvaly déle než kdy předtím … mnohem déle. Netanjahu tentokrát trvalo několikrát, než sestavil vládu, a panovala spousta nejistot, zda si udrží své místo předsedy vlády. Nyní vidíte, že se v Americe děje stejný druh věcí.
  Abyste zničili starý světový řád, musíte zničit důvěru veřejnosti v tento řád. Pak uvítají Nový světový řád s otevřenou náručí. Tento nepořádek je úmyslný.
  ORDO AB CHAO – Z CHAOSU POŘÁDEK
  Natálie G.

 • […] zpráva o COVID-19 francouzské armády. 5G, RFID čipy a umělá inteligence“ nebo zde. Bill Gates je spoluvlastník patentu CORONAVIRU a očkovací agenda Bill Gates = Střed […]

 • […] 2020-11-06 Stalo se – Zprávy bez cenzury […]

 • […] Záznam pořadu na stránkách Svobodného vysílače CS – ZDE […]

 • Dobesova napsal:

  Z té vraždy!!!!! ve věznici mi naskakuje husí kůže. A toto se děje u nás, kde se holedbáme demokracií a právem na spravedlnost. To je hnus nejvyššího stupně. Nenávidím tenhle stát!!!!!!!!!!!!!!!

 • Dobesova napsal:

  Kam až lidé klesli se svým IQ, když se sebou nechávají takto vláčet kdovíkým? Lidé ze sebe dělají pokusné králíky ve zdraví nebezpečném vládním experimentu (nebo spíš plánu) a ještě jako idioti vystojí několikahodinové řady, aby se té vlastní zkázy mohli zúčastnit. To je neskutečné a k neuvěření.

  • Petr Václav napsal:

   Chemizace mozku, strach a další ochromení zdravého rozumu udělá své . . . Závislost většiny lidí na milosrdenství zaměstnavatelů a bankéřů je skrytým katalyzátorem debilizace společnosti. Je mi líto všech našich lidských potomků, kterým připravujeme takovou budoucnost. Stát ve frontě na test je stejně úchylná metoda na lepší budoucnost jako jít k volbám!

   PV

 • fiijalka napsal:

  Moc děkuji, i já Vám všem na SVCS přeji mnoho sil a mnoho čerstvého vzduchu:)
  Jste nejlepší!

 • Dobesova napsal:

  Doufám, že se Havel touto dobou už smaží v pekle, zmetek prodejný.

 • […] 2020-11-02 – JUDr.A.Krajníková_Situace na Slovensku ohledně testování […]

 • vacatko napsal:

  Nefungují odkazy:
  Záznam TV vysílání
  Záznam TV vysílání na ruském VK

  • Studio Plzeň napsal:

   Divíte se? Již 3týdny omezují a blokují a mažou co se dá! Budete muset patrně poslouchat více živé vysílání!

 • fiijalka napsal:

  Dobrý den, pořad nelze stáhnout ani přehrát, moc prosím o opravu.
  Vaše věrná posluchačka:)

  • Dobrý den, už je vše funkční.Přidávali jsme aktuální zpravodajství. Příjemný poslech Vám přejeme na SVCS a čerstvý vzduch pro vaše dny na této planětě. 🙂

 • […] Záznam pořadu na stránkách Svobodného vysílače CS – ZDE […]

 • Simona napsal:

  VY NEVÍTE, ŽE JSTE „ŽIVÉ BYTOSTI“!?? NECHTĚJÍ PRÁVĚ TOTO, ABYSTE SE DOŽADOVALI TOHO, ŽE POTŘEBUJETE POTVRZENÍ? VŽDYŤ SVOU ŽÁDOSTÍ JEN DÁVÁTE NAJEVO, ŽE ONI MAJÍ PRAVDU.
  VY NEUMÍTE PŘED SOUDEM ŘÍCI: „NEJSEM ŽÁDNÁ VĚC, CHCI ABY BYLO JASNĚ NAPSÁNO, ŽE JEDNÁNÍ PROBÍHÁ PROTI ŽIVÉ BYTOSTI JMÉNEM TAK A TAK“?
  Odkdy Satan a jeho sluhové mohou tvrdit, že jste věci? Že si dali dýchánek na začátku 17. století a tak se rozhodli?
  Dýcháte proto, že vám to umožnil Satan? Nebo je to proto, že jste se svým prvním nádechem na této zemi stali ŽIVOU DUŠÍ?
  Jak lehce příjmete Satanův podvod za svůj úděl? Je to stejné, jako když Evě řekl: „NEZEMŘETE!“. Vždyť se svým jednáním vysmíváte nebeskému Otci, když jednáte podle Satanových lží.
  Začněte používat selský rozum a hledejte svého Stvořitele, Jehovu Boha a On už sám těm jeho sluhům vysvětlí, kdo jste a to v Kristovém jménu.
  Tento boj není váš, ale je mezi Otcem a Satanem.

 • Simona napsal:

  Podstata“živého človeka“,
  ako sa dostať k podstate a teda stať sa
  živým človekom!
  Zivý človek.živá bytosť -sa nemá k „svetským súdom“čo dožadovať nejakých právomocí živej bytosti!prečo*?!pretože všetky(SVETSKE)PRAVNE UKONY SU MRTVE!(vidíme Súdne TALARY-prečo majú??!!spísala som to v dokumete o Lodnom Práve“!)preto sa živý človek nemá čo svojich Práv o živého človeka čo dožadovať na ľudských súdoch-ktoré nemajú žiadne spravodlivé opodstatnenie,preto je viac ako nemožné sa dožadovať na týchto súčasných SUDOCH nejakého právneho úkonu!inak by to bolo aj tak neplatné,pretože tieto súčasné SUDY budú zrušené,kvôli nezákonnosti,nespravodlivosti a nezmyselnosti-sú nulitné,nulové -čiže NEEXISTUJUCE PRAVNE UKONY A ZAKONY!)!Dalej,preto žiaden SUD nemá Týmto pádom nejakú právomoc vydávať nejaký doklad alebo CERTIFIKAT o Zivom človeku-živej bytosti!pretože všetky súdy sú nezákonné-( všetky dnešné zákony sú vytvárané LEN PRE OTROKOV !!! (neživé bytosti, gojimHOVäDÁ, zvieratá, VECi, obchodovateľné komodity, atď…,proste všetky zákony dnešného súdnictva a paragrafy sú v úplnom rozpore „Prirodzených Zákonov a Práv“!)a teda,to znamená,že dožadovať sa nejakého CERTIFIKATU O ZIVOM CLOVEKU NA TYCHTO SUDOCH je v podstatnej veci neplatné a je to neopodstatné právo bez akejkoľvek platnosti!!Zivý človek musí vedieť si obhájiť svojou Znalosťou Prirodzeného Práva(čiže „POZNANIM“životného bytia!)
  ( PS2: samozrejme – v nejakom následnom súdnom procese (ak Ťa sused udá) sa musíš odvolať na dané zaevidované Čestné prehlásenie – a sudkyni, či sudcovi v kľude vysvetliť daný stav … Živý Človek proste KONÁ TAK – že sa NEsúdi !!! = je TAKÝ ČESTNÝ, že sa svojím konaním NEmôže k súdu ani dostať !!! (a keď už na súde je – je tam omylom !!! )že pokiaľ by sa dostal k nejakému súdu(preto tieto súdy musia byť zrušené,a preto malo by prebiehať zmena mrtvej duše na živú bytosť po celom svete!) živý človek má poznanie „prirodzeného Práva(čiže Božie zákony!dané STVORITELA ZIVEHO CLOVEKA“!)a vie ako sa správať,ako sa chovať,vie ,čo je dobré a čo zlé,má úplné poznanie v rozlišovacej schopnosti prirodzených zákonov,čiže vie rozpoznať,čo je spravodlivé v Božích očiach,a čo sa deje nezákonne medzi ľudmi!!!SHALOM!Nech je BOH s všetkými živými ľudmi na zemi!!!

 • […] Záznam pořadu na stránkách Svobodného vysílače CS – ZDE […]

 • Simona napsal:

  Satan je bytost, která má moc nad všemi národy světa. Všechno, co se politiky týče, je podvod, lež a jsou to věci jen a pouze půjčené. Satan má takovou moc, že si mohl dovolit pokoušet Ježíše, Boha který na své podstatě neplpěl a snížil se na pouhého člověka. Toho Satan hodlal využít a zmařit tak záměr Boha na výkup mnoha lidí. Satan v pravé chvíli využil šance odradit Ježíše od nejtěžšího a největšího úspěchu v historii lidstva. To se mu nepodařilo. Ježíš značně oslaben nepodlehl tělesné slabosti a nenechal se jí ovládnout. Přitom Satan jako člověku nabízel všechno, po čem snili a dodnes sní obrovské množství lidí a nikdy to i přes mnohé úspěchy nedostanou celý. U Ježíše však Satan byl ochoten udělat vyjímku a dát mu k nohám celou zemi jen za jedno jediný a tím je pokleknutí a projevení mu úcty. Tím se v podstatě představil jako někdo, kdo propůjčuje králům i vládám světa trůny. Stačí bohatě přečíst tuto část Bible:
  Matouš 4:8-10 B21
  Poté ho ďábel vzal na velmi vysokou horu a ukázal mu všechna království světa a jejich slávu. „To všechno ti dám,“ řekl mu, „když padneš na kolena a pokloníš se mi.“
  Ježíš dostal tu nejlákavější nabídku kariéry o jaké sní miliarda lidí tohoto mízného světa. Ani mocné řády tohoto světa nemají všechno, neboť Satan si v jejich zápase o moc s nimi pouze hraje. Využívá jejich ega v soutěži o moc, kde ani bratr neni přítel a kde někomu věřit se rovná porážka. Přitom však skrze lidí vypouští do světa jedy, jaké nejsou z žádného člověka, nýbrž že samotné temnoty a kde lidé hrají pouze sluhy, viz pasáž: Efezským 6,10-17) Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla. Proto vezměte na sebe plnou Boží zbroj abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát.
  Tento boj je veskrze duchovní o samotné lidi v tomto boji nejde, ti dělají mnohdy jen prostředníky zlu. Satan patrně necítí ke svým uctívačům žádné svědomí, protože Slávu dává, ale i bere. Stačí vzpomenout mnohé ,, velikány“ příklad Napoleon, kdy jako svobodný zednář dostal do své sféry celou Evropu a nakonec byl zavrhnut vlastním lidem a veškerá štěstěna mu byla odňata. Taktéž Hitler, který prožil obrovský vrchol Slávy za velice krátký čas, díky okolnostem a jako by uhodil Blesk, bylo mu všechno odňato ve prospěch druhé strany. Není náhoda, že bitva u Kurzka byla rozhodující. Věděl to i Stalin. Když Winton Churchill po zvládnutí této bitvy prohlásil na společné konferenci, že na straně Sovětů stojí Bůh, Stalin měl klidným hlasem do prázdna prohlásit: ,, na naši straně je dábel“ Stalin astrologii holdoval a měl na své straně síly, které ho dlouho chránily. Pak ale i jemu bylo štěstí odejmuto a jeho smrt nebyla ani hezká, ale ani jasná. Nikdo přesně neví, co se tu noc kdy byl druhý den nalezen němý na zemi a ve svých vlastních výkalech stalo. Podle jeho dcery Světlany odcházel muž plný strachu a hněvu. O tom, že mu bylo dopomoženo svědčí mnoho okolností. Stalin náhle na stáří ztratil vše, co vybudoval a zrazen přišel o sílu, která ho celou tu dobu co měl moc bránila. Satan zradil mnoho vůdců a nejen je. Od nejmenší lidičky, až po veliké osobnosti je v jeho hře scénář a ten scénář je osud. Osud, který je každému dán jako znamení, podle kterého okultní síly používají veštce, čaroděje atd. k tomu, aby skrze ně lákali další lidí dolů. Dolů však může jen ten, kdo lpí na identitě bez Krista. Neboť v Něm je život a vzkříšení a především vítězství a Vavřín života. On dalece převyšuje všechny tyhle hitlery, staliny, a jiné lidičky, co jen přistoupili na pozlátka, za které se platí obrovská daň. Ti co nezemřeli v Kristu a zemřeli v dědičné hříchu Adama, ti půjdou na soud, ti co zemřeli v Kristu a již ne v dědičné hříchu Adama, ti na soud nepůjdou. Ani ti co Pánovo Evangelium pouze slyší:
  Jan 13
  Jan 12:44-47
  . 47 Slyší-li někdo má slova a neplní je, já ho nesoudím; nepřišel jsem totiž, abych soudil svět, ale abych svět spasil.
  Ježíš totiž nepřišel na nás dát břemena
  Matouš 11:30 B21
  Mé jho je totiž příjemné a mé břemeno lehké.“
  ale přišel nám ulehčit všechno naše potácení se v nemohoucnosti tohoto surového a zákeřného světa, ve kterém nikdo nenosí postavení DOKONALÝ ani DOBRÝ. Před Bohem od chvíle, co Satan svedl lidské prarodiče a pozval se do jejich světa není z jejich světa dobré nic. Záchrana je pouze v KRISTU a je zdarma z nezasloužené laskavosti.

 • kkral napsal:

  Charta 77 byla po fingovaném převratu předurčena k převzetí veškeré moci. Její personální jádro, vybrané zednářským vedením v Basileji, se skládalo výlučně ze židovských a zednářských rodin. Byly to především rodiny Havlových, Dienstbierových, Šabatových, Němcových, Paloušových, Hromádkových, Rumlových, Marvanových, Šternových, atd. Všech- 6

  7 ny tyto rozvětvené rodiny tvořili komunisté nebo jejich potomci, zednáři a jejich potomci, a Židé. Po roce 1989 přibližně 180 členů těchto rodin, jejich příbuzných a přátel, zaujalo pozice v nejvyšších státních, diplomatických a hospodářských funkcích státu. Tato skupina občanů Československa byla pro své poslání schválena pověřenými orgány SSSR a USA (prostřednictvím StB-KGB-CIA-Mossad). Souhlas vyslovovaly také zednářské lóže a židovské mezinárodní organizace. Z prvních 217 signatářů Charty 77 z bylo 78 Židů, kupříkladu V. Havel, J. Hájek, J. Dienstbier, P. Pithart, P. Uhl, R. Palouš, M. Palouš, L. Lis, L. Vaculík, P. Kohout (Hahn), J. Ruml, Z. Jičínský, Z. Mlynář (Šling), F. Kriegl, P. Rychetský, R. Slánský ml., V. Šilhán, J. Lederer, L. Dobrovský (Hamerschlag), M. Uhde, G. Sekaninová-Čakrtová, J. Sokol, J. Schneider, J. Petránek, a další.

 • kkral napsal:

  Dobrý den pánové, vždyť to jsou židovské mafiánské klany!!! Prosím upřesňujte to ve vysílání „těm tupím voličům“. https://docplayer.cz/139910-Pani-a-otroci-20-stoleti.html

 • Dobesova napsal:

  My dodržujeme prevenci podle p. Calábka-kudzu, doporučené bylinky, denně sklenka plného červeného vína, ještě jsem si přibrala stelkor a šišák bajkalský na střídačku a snažím se moc nezdržovat venku, pokud vidím na nebi chemtrails. Sladíme medem a sem tam si stříknu do krku sprej z aloe vera z LR. Vloni jsme neměli ani chřipku a snad přežijeme i koronavirus. Pokud nejedeme nikam autem, dezinfikujeme se ráno vnitřně slivovicí z vlastních švestek a jelikož já ji čistou teda nepozřu, vylepšila jsem si ji medem a citrónem a další láhev višněmi a ostružinami a pokud v tom macerujete ještě hřebíček a skořici, pak je to ta správná medicínka. Tak přeju všem, ať ten humbuk zdárně přežijí a ať se dočkáme, že zrádci národa budou jednou po zásluze „odměněni“.

 • […] Záznam pořadu na stránkách Svobodného vysílače CS – ZDE […]

 • Kamjdu napsal:

  Dnes poslouchám dál, to o tom jak pan Prymula ani nemrkal a opět mi připadal pan VK jako čím dál trapnější a nemožnější, to samé Vítek.

 • Kamjdu napsal:

  Pan VK opět šíří podvracečské informace. Sám tomu určitě nevěří co tvrdí. Každý jen trochu soudný to takto jistě vidí.

 • roman napsal:

  dekuji! za luxusni porad s hosty

 • […] Studio Plzeň 2020-10-11 – NÁRODNÍ LISTY 12.10.2020 Studio CS Soňa Ludmila 2020-10-10 – Miroslav Graner a Soňa Ludmila _ Soběstačnost 12.10.2020 Studio CS Soňa Ludmila 2020-10-12 – Komentované čtení ze zajímavých knih […]

 • roman napsal:

  dekuji za porad 🙂

 • […] Záznam pořadu na stránkách Svobodného vysílače CS – ZDE […]

 • mmn napsal:

  K pánovi který se v pořadu pana VK ptal na výpis z obch. rejstříku
  ČNB , tak zde je odkaz z Aresu :
  https://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-bin/ares/darv_res.cgi?ico=48136450&jazyk=cz&xml=1

  Údaje tam jsou, bohužel jen název obchodní firmy, sídlo a počet zaměstanců, víc nic. Žádný statutár, představenstvo, dozorčí rada nic. Což je podezřelé, každá firma to tam má a toto je firma, mají to tam jasně napsáno – obchodní firma: ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA.

  Taky by mě zajímalo jak je možné, že ČNB nakupuje státní dluhopisy
  to si jako stát státu prodává něco ? Dělají z nás blbce.

 • Dobesova napsal:

  Buďte si jistí, že kde se jen mihne čarodějnice.Albrightová, tam se jedná o vytunelování nějakého nerostného bohatství dané země. Zrovna tak jsme její přítomnost mohli zaznamenat při řešení otázky kolem českého lithia. Kdo ještě věří v Ameriku, ať se postaví před zrcadlo a uvidí totálního blba.

 • Petr75 napsal:

  Co se týče smazaných původních videí pořadů Absolutně neuvěřitelné J. Chvátala, tak hodně videí zachránil Janko Šarmír a zveřejnil je znovu na svém profilu zde: https://www.youtube.com/playlist?list=PL45Pps33gcZdjmrGBi9Kube6pwFLcdQvA

  Já se již několik let věnuji mapování obsahů těchto pořadů a výsledek zveřejňuji na svém blogu zde: https://matrix.estranky.cz/clanky/absolutne-neuveritelne.html

  Děkuji provozovatelům SVCS i panu Chvátalovi za vše, co děláte pro lidi!

 • minidaz napsal:

  Chtěl bych se zeptat, Vítku prosím Tě co je s Láďou z Kanady? Již někalokrát to bylo slíbeno, a nic, již dlouho s ním nebyl pořad.
  Děláš s ním skvělé pořady, ten pán má přehled. Je to výborné.
  Díkes. Petr.

 • Kacali napsal:

  Vážený Jirko a Bohumile,

  musím vám napsat, že pán Zlínský není žádný svatoušek.
  Je to pěkný sprosťák.
  Nevím, kde přišel i k mojí mailové adrese ale to co posílal, byl vrchol.
  Naprosto vulgárním způsobem urážel koho mohl.
  Kdo tohle zažil, dá mi jistě zapravdu. Musela jsem ho spamovat.
  A tady si můžete počíst, jaký je to frajer a co dokáže vyplodit:

  http://www.zvanirna.mozello.cz/kuriozity/

  Děkuji a mějte se krásně.

  Jarka

 • Simona napsal:

  část III.:
  -Jediným způsobem, jak lze živočišnou tkáň vidět v krvi, je injekce živočišné tkáně, která vstupuje do krve, a obchází trávicí trakt. Teprve potom se na těle objeví tkáň prasete nebo ptačí tkáně nebo jakákoli taková živočišná tkáň.

  Když je zvíře konzumováno člověkem, stává se lidskou tkání. Lidské buňky nemohou produkovat živočišné buňky nebo viry. Pokud vyvíjíme viry, jsou to lidské viry. I když zvířecí viry „unesou“ lidské buňky, lidské buňky nemohou produkovat zvířecí viry

  Coronavirus je respirační virus vytvářený buňkami v plicích a respiračních oblastech, aby se očistil od systémové toxicity.
  Takový studený virus se vyskytuje a funguje takto:

  Chemicky toxické látky ve vzduchu jsou vdechovány do plic a dýchacího systému> Toxické částice padají na povrch plic a tekutinou naplněné vaky v plicích (alveolech), kde nemohou být uvolněny nebo rozpuštěny živými mikroby v důsledku na svou toxicitu. a příroda> Buňky v dýchacím systému vytvářejí specifické struktury neživých proteinových (virových) rozpouštědel, které štěpí a štěpí tyto látky v plicích. Obvykle se vyskytují mírné příznaky podobné chřipce, jako je kašel a horečka, který zahajuje proces čištění a hojení.

  Kašel přenáší krev a živiny do dýchacího systému. Příznaky spojené s jeho eliminací jsou ty, které se vyskytují během SARS. Takové toxické látky ve vzduchu jsou způsobeny spalováním plastů, formaldehydu a znečištěného vzduchu ze závodu, který zahrnuje širokou škálu vysoce toxických vedlejších produktů.

  Starší lidé s již oslabeným imunitním systémem jsou náchylnější k pokročilejší detoxikaci respiračních virů a budou odpovídat za většinu úmrtí. Tato nemoc může nastat v milionech kvůli hustým populacím, jako je tomu v Číně, která dýchá vzduch denně. To neznamená, že je nakažlivé, není.

  4 hlavní kroky pro vytvoření koronaviry
  1) Chemicky toxické látky ve vzduchu jsou vdechovány do plic a dýchacích cest.

  2. Toxické částice padají na povrch plic a tekutiny plněné vaky v plicích (alveolech), kde nemohou být uvolněny nebo rozpuštěny živými mikroby kvůli jejich toxicitě a povaze.

  3. Buňky v dýchacím systému vytvářejí specifické struktury neživých proteinových rozpouštědel (virů), které štěpí a štěpí tyto látky v plicích.

  4. Obecně se vyskytují mírné příznaky podobné chřipce, včetně kašle a horečky, které zahajují proces čištění a hojení.

  Proč v těle vznikají viry
  Jak je uvedeno výše, fagocytóza, houby, paraziti a bakteriální procesy, které jsou všechny živými mikroby, jsou zodpovědné za konzumaci a likvidaci odumřelých buněk, buněčných zbytků a cizích zbytků. Ale pokud je tkáň tak toxická, že tyto živé mikroby nemohou tyto látky krmit a zabíjet, aniž by byly otráveny smrtí, buňky se spiknou, aby se očistily výrobou specifických neživých rozpouštědel známých jako viry, které rozkládají a rozkládají ty částice, které mají být vyloučeny. přes kůži, hlen a střeva.

  Viry opouštějí buňku a poškozují pouze část buňky, ale nezničují ji. Jakmile jsou mimo buňku, jsou regulovány protilátkami bílých krvinek k rozpuštění specifických tkání a odpadu nezbytného k obnovení relativní homeostázy.

  Viry nezničí buňku, ve které se replikují, ale věda tvrdí, že infikují jiné buňky a nerozlišeně ničí další buňky, což je neprokázané a nemá žádný logický smysl. Taková teorie je zjevně nepravdivá, protože pak viry napadnou všechny živé buňky bez příčiny a pokaždé zabijí tělo, ale k tomu nedojde. Viry rozpouští mrtvé a umírající odpady téměř za všech okolností.

  Jediný čas, kdy se zdá, že virus napadá živou tkáň, je případ, kdy jsou do tkáně zapuštěny kovy, jako jsou případy dětské obrny, kdy viry musí proniknout do oblasti páteře a vyčistit tkáň. Protože kov je obtížné odstranit z těla, je přirozené, že viry štěpí živou tkáň, aby tyto kovy odstranily, což vyvolává iluzi, že virus nějakým způsobem působí proti tělu. Ve skutečnosti se virus snaží léčit systémovou toxicitu těla a zvrátit ji.
  Závěr
  Neexistuje žádné jiné vysvětlení, jak je lidské tělo udržováno. Je to jediná logická odpověď. Pravda byla vědou skrytá téměř 200 let, ale vědci jako Antoine Béchamp odhalili už dávno v 19. století, kteří ve svých vlastních experimentech dokumentovali, že viry jsou neživí původci závislí na zemi, kteří ničí odpad, které přicházejí zevnitř, ne zvenčí.

  Viry nejsou nic jiného než proteiny, které čistí. Totéž platí o rakovině. Rakovina je další způsob, jak se tělo snaží uzdravit, a to uzavřením mrtvých buněk v nádoru, ve kterém se tělo nedokáže správně odstranit, takže může později tyto buňky těla rozpustit a očistit. Tělo je zázračné a najde způsoby, jak se léčit bez ohledu na okolnosti. Má zkrat a formy zkratu v době potíží.

  Je smutné, že moderní věda uvedla tolik v omyl ve svém přemýšlení, co se týče jejich vlastních těl a toho, jak to funguje tím, že nevytváří nic než strach a paniku, a v důsledku toho sklízí obrovské množství peněz pro ty, kdo jsou u moci. Takový strach nedůvěřuje našim vlastním tělům, našim sousedům a samotné přírodě, což ukazuje, že jsme bezmocní tváří v tvář nemoci; že je to mimo naši kontrolu a že pouze lékařské zařízení nás může zachránit před námi.

  Jak mohli těžit z takového chaosu ti, kdo jsou u moci? Prozkoumejte tuto myšlenku. Tento zmatek vedl k „ohnisku“ koronavírusu ak strachu a chaosu, které obklopovaly tuto vyrobenou a nepřiměřenou událost.

  Je zřejmé, že tento virus se používá k zavádění zákonů a opatření ve stylu státní policie po celém světě, a ty se zvýší pouze tehdy, pokud se většina neprobudí k lžím obklopujícím povahu virů a nemocí.

  Reference
  Otrávená jehla: potlačená fakta o očkování, 1956, Eleanor McBean MD, ND (ukazuje mnoho nebezpečí očkovacích látek, statistiky manipulované v celé historii, jak vznikla obrna a povaha viru a nemoci) . ¿
  Béchamp nebo Pasteur? Ztracená kapitola v historii biologie E. Douglas Hume, 1923
  Krev a její třetí prvek Antoine Béchamp, 1912

 • Simona napsal:

  II.šást:
  -Skutečná tvorba virů (zjednodušený pohled)
  Věda nepravdivě tvrdí, že se viry replikují samy. Ve skutečnosti je to samotná buňka, která produkuje virus.

  Všimněte si, jak viry vytvářejí zdravé buňky, ale nezničte je.

  Hostitelská buňka podává RNA a / nebo DNA k rozpuštění specifických látek v těle. Pokud by tomu tak nebylo, virus by zničil buňku, která jej vytvořila, ale nikoli.

  Virus je vyloučen, poškozuje část buňky, ale zcela ji nezničí. Buňka může být opravena včas.

  Buňky se spiknou jako celek, aby očistily sebe a své okolí, aby mohla vzkvétat nová buněčná aktivita.

  Velká množství virové aktivity existuje, když tělo nemůže použít mírnější živé mikrobiální detoxikační metody k čištění sebe kvůli systémové toxicitě tkáně, která otráví živé mikroby.

  Kroky pro vytvoření viru
  Virové proteiny jsou součástí genomu živého těla, které existuje v každé buňce, což určuje, jaký typ proteinu vytvoří aktivovaná buňka.
  Existující virové proteiny v buňce vstupují do buněčného jádra. Viry jsou vyráběny v celé své formě v buňce a jsou sekvenovány / kódovány prostřednictvím směrnic hostitele RNA / DNA.
  Virus opouští jádro a zůstává v buňce, dokud neopustí buňku.
  Virus je buňkou vyloučen, poškozuje část buňky, ale ničí ji.
  Viry se mění každých 72 hodin.
  Replikace virů pokračuje a každých 72 hodin je vyčerpán první kmen a buňky vytvářejí zcela novou sadu virů pro pokračování v práci starého, dokud není proces dokončen.
  Jak jsou viry vyráběny Skutečné procesy viru
  Viry neinfikují stabilní zdravé buňky. Rozpouštějí odumřelé a rozpadající se buňky a tkáně a rozpouští je, aby se dařilo nové buněčné aktivitě.

  Dobrá analogie:

  Mouchy se objevují v mrtvé hmotě, ale nejsou příčinou mrtvé hmoty. Jsou to mrchožrouti, kteří rozkládají mrtvé látky. Tímto způsobem viry a bakterie fungují stejným způsobem v těle. Bez čistících prostředků na Zemi, které by odstraňovaly trosky, by byl pozemský vzduch toxický. Stejné procesy se provádějí v těle na mikroskopické makro úrovni.

  Věda potvrzuje opak toho, co nám realita diktuje prostřednictvím vlastního pozorování přírody. To je nemožné, protože naše těla jsou mikrokosmy, protože příroda funguje mimo naše těla. Předpokládejme, že opak toho je v rozporu s naší pozorovatelnou povahou a je nesmysl.

  Jak je uvedeno, když normální čisticí funkce těla poklesly a zemřely převážně kvůli systémové toxicitě, buňky již nemohou být udržovány. Červené krvinky se spojují jako kompletní jednotka, aby se zachránily a spiknou se tak, že se vyčistí výrobou konstrukcí rozpouštědlového proteinu (viru), které rozebírají a odbourávají mrtvé a umírající buňky, buněčný odpad, tkáně a cizí trosky.

  Buňky vytvářejí viry v jejich kompletní buněčné formě. V tomto procesu jsou viry produkovány přímo v buňce za použití již existujících virových proteinů v buňce a genomu a hostitelská buňka je vnáší / kóduje pomocí RNA a / nebo DNA.

  Buňka vylučuje virus, který je potom regulován bílými krvinkami prostřednictvím kódování (protilátek), které monitoruje procesy viru. To umožňuje řádnou kontrolu a regulaci virové aktivity.

  Tyto dvě funkce jsou spojeny jako jeden proces a nepůsobí samostatně. Jakmile buňka tento virus vyloučí, buňka je částečně poškozena, ale není zničena. Mnoho virů konzumuje a rozpouští mrtvé, umírající a cizí tkáně, trosky, nezdravé buňky a buněčné zbytky.

  Tento proces vyžaduje čas v závislosti na použité toxicitě. Účinky jeho eliminace jsou příznaky, které se vyskytují při nachlazení nebo chřipce. Viry rozdělují tyto látky na malé částice, které mohou být poté vyloučeny sliznicí, kůží a střevy.

  Když je proces dokončen, tělo se stává silnějším, dokud tato osoba již dále ne intoxikuje své tělo. Pokud tak učiní, takové extrémní detoxikace vždy nastanou.
  Virová fakta
  Viry nemohou proniknout kůží nebo očima. Takové vektory nefungují, protože sliznice a imunitní systém odstraňují malá množství cizích proteinů, jako jsou viry.

  Viry nemohou vstoupit přes rány, protože jsme krváceli, ne dovnitř.

  Viry „neexistují“ mimo Petriho misky nebo živé tělo.

  Viry nemohou fungovat bez hostitelské buňky, která je vyrábí a kóduje, a viry se nemohou replikovat bez hostitelské buňky.

  Viry neinfikují ani nenapadnou buňky. Nejsou naživu, aby to dělali na prvním místě.

  Viry téměř nikdy nerozpouštějí živou tkáň, ledaže za zvláštních okolností, jako je obrna a degenerativní onemocnění nervového systému, kde je kovová toxicita.

  Hlavní funkcí virů je rozpouštění mrtvé hmoty.

  Buňky produkují různé virové kmeny v závislosti na stavu použité tkáně.

  Lidskému tělu náleží 320 000 virových kmenů a každá buňka obsahuje složení virových proteinů, aby každý kmen vytvořil, když to tělo potřebuje.

  Viry jsou sekvenovány / kódovány krevními buňkami prostřednictvím RNA / DNA, aby se rozložily specifické mrtvé a umírající tkáně a odpad.

  Viry jsou velmi specifické proteinové struktury.

  Kašel, kýchání a plivání není vektorem přenosu viru. Sliny a sliznice tyto částice rozkládají.

  Kůže také není vektorem, protože viry nemohou procházet odumřelými vrstvami kůže.

  Viry jsou výsledkem vnitřní toxicity způsobené prostředím.

  Viry jsou u zvířat cyklické.

  Viry se živí odpadními produkty v krvi a tkáních.

  Jediným způsobem, jak dostat virus z volné přírody, je přímá injekce (vakcína) nebo krevní transfuze od pacienta, který má virus. V takových případech však tělo analyzuje pouze jako cizí tkáň, kterou je třeba odstranit.

  Protože virus nepochází z hostitelského těla, nezná toto tělo čas a místo, kde bude virus aktivní, ani nemá klíč k jeho dekódování (RNA nebo DNA kódovaná buňkou) a nemůže najít čas svého činnost

  Jako takový je analyzován jako cizí látka, která musí být odstraněna. Proteinová rozpouštědla (viry) se vyrábějí v různých koncentracích, aby se tyto odpady zlikvidovaly, pokud je živé mikroby nemohou eliminovat.

  Po celý rok, po sezoně a klimatických / teplotních změnách, tělo vypustí obrovské množství toxinů do krve k eliminaci. Některé z těchto toxinů jsou v přírodě tak toxické, jako je rtuť, formaldehyd a další chemické vedlejší produkty, které živé mikroby nemohou krmit a zabíjet bez umírání.

  Neživé proteiny jsou vytvářeny každou buňkou na odpovídajícím místě v těle, kde je toto čištění nezbytné. Tyto toxické látky se štěpí a štěpí viry, takže je tělo může odstranit a obnovit homeostázi.

  Jediným způsobem, jak mohou být viry použity jako biologické zbraně, je injekce, období. Je možné, že takové umělé virové kmeny jsou zahrnuty do stávajících běžných vakcín, a to by nemělo být vyloučeno jako možnost, ale jak je uvedeno výše, virové kmeny zvnějšku těla nejsou rozpoznávány.

  Umělé látky, které jsou injikovány, však mohou být navrženy tak, aby způsobovaly extrémní reakce u lidí prostřednictvím různých úrovní tkáňové sterilizace a pomocných látek.

  Viry nemohou křížit druhy, to je; ze zvířete na lidstvo. U lidí není možné vyvinout zvířecí chřipku: A. Protože viry nejsou nakažlivé a B. Protože zvířecí RNA / DNA není kompatibilní s lidskou RNA / DNA.

 • Simona napsal:

  Ješte dodám pár informací,ohledne COVID-19:
  -Podvod virologie a vakcín Proč koronavirus není nakažlivý
  Po obdržení tohoto zásadního anonymního příspěvku o skutečné povaze virů a virologie e-mailem se cítím nucen jej znovu publikovat na tomto blogu, protože upozorňuje na podvodná tvrzení, která se používají k ospravedlnění neobhájitelnosti.

  Podvod virologie a vakcín Proč koronavirus není nakažlivý
  Tato publikace je určena k tomu, aby šla do samotného jádra virologie a očkování a které očkování je podporováno celou virologií a očkováním, které je založeno na jedné věci: viry jsou infekční původci nemoci.

  Bez této teorie by vakcíny nebyly v myslích lidí „účinné“ nebo „pracovat“.

  Bez teorie virů by se vakcíny zhroutily jako dům karet.

  Tento článek ukáže pseudovědu za teoriemi virologie a obrovské problémy s ní.

  Viry nejsou živé organismy
  Za prvé, viry nejsou živé organismy nebo živé mikroby.

  Nemají dýchací systém, nemají ani jádro ani zažívací systém.

  Viry nejsou živé a viry nejsou nakažlivé.

  Například strach za koronavirem je naprosto neopodstatněný.

  Zapomeňte na vše, co si myslíte o virech a bakteriích. Lhali vám.

  Virologie je založena na studiu virů. Neexistuje však skutečné záběry virové aktivity (s výjimkou nedávno vydaného krátkého (2018) záběry viru HIV, které ukazují pouze 20% procesu teorie virů). Takovým materiálem jsou pouze 3D animace a modely.

  Vědecká encyklopedie uvádí, že viry byly získány pro experimentování pomocí extrémně silných odstředivek, které musí být speciálně konstruovány.

  Viry jsou tak malé, že mají průměrný průměr asi 0,1 mikronu pro typický virus.

  Virové skenování je ze své podstaty chybné
  Viry jsou pozorovány v buněčných kulturách / Petriho miskách.

  Buněčné kultury jsou pěstovány za kontrolovaných podmínek mimo jejich přirozené prostředí, kde jsou buňky uměle udržovány naživu toxickými tekutinami, které poškozují buněčnou aktivitu.

  V takovém sterilním prostředí nemohou buňky používat celou škálu svých běžných metod čištění, jaké by byly v lidském těle.

  Jedná se o tyto procesy:

  Fagocytóza (a všechny její procesy)
  Bakterie
  Houby
  Paraziti
  Virový (virus)

  Při procesech fagocytózy se buněčný odpad a mrtvá a umírající tkáň absorbují a zlikvidují pro likvidaci mimo tělo.

  Tento proces provádějí hlavně bakterie, hlavně jako vychytávače.

  Houby a paraziti jsou ve zvláštních případech potřební, a v tomto procesu lze ke všem ostatním procesům použít malé množství viru.

  Všechny tyto procesy jsou živé, ale viry nejsou živé.

  V umělém prostředí, ve kterém jsou buňky udržovány naživu, ale nejsou zdravé v séru, se buňky degenerují a jejich virové ošetřovatelé se stanou prominentními.

  Viry se množí samy o sobě. Po přidání do plodných Petriho misek, které podporují život buněk, se neobjeví žádné další struktury virových proteinů.

  Pouze při přidání buněk dochází k množení virových proteinových struktur. Je to však proto, že Petriho misky nejsou tím správným nebo zdravým prostředím pro buňky, takže dochází k virovému odpadu.

  Důvodem je, že buňky musí produkovat viry, aby se samy očistily v takovém toxickém prostředí, protože nemají přístup k celé škále svých čisticích procesů, jaké by se vyskytovaly v těle. Ukážu proč

  Poznámka: Viry jsou nezbytné k rozpuštění mrtvé a umírající tkáně, pokud je tkáň tak toxická, že živé mikroby nemohou tyto tkáně, trosky a buněčné zbytky krmit a odstranit, aniž by byly otráveny smrtí.

 • Dobesova napsal:

  Ještě doplňuji, jak poslouchám dál, že pravdu ve při s p. Lenkou o virech, má p. Simona. Přikládám důkaz, že vir pouze způsobí onemocnění, ale nemoc pak je infekční. Takže nemá to něco společného s chemtrails?
  Covid-19 (též COVID-19;[P 1] z anglického spojení coronavirus disease 2019, což česky znamená koronavirové onemocnění 2019; výslovnost: [kovid devatenáct]) je infekční onemocnění, které je způsobeno novým koronavirem SARS-CoV-2 (dříve označovaným jako 2019-nCoV)

 • Dobesova napsal:

  Dobrý den, jak zmiňuje p. Simona, že ta šaškárna s covidem má trvat 3 roky, tak o tom hovoří i Džuli Po na svých stránkách Alvasar. Zveřejňuje tam i grafy, kdy a jak se bude situace vyvíjet globálně i konkrétně v některých zemích. Musím s lítostí přiznat, že se to plní, protože 3 roky vydržet snášet toto svinstvo, to bude náročné. Stránky jsou, bohužel v ruštině, ale jde zapnout automatický překlad. My, důchodci odkojení jedinou cizí řečí, a to ruštinou, můžeme i poslouchat. Mrkněte na stránky Alvasar, je to hodně inspirativní. Zdravím a přeju Vám i nám, ať Vaše vysílání můžeme, navzdory komisi proti hybridním hrozbám, poslouchat ještě dlouho, pokud možno stále. J.D. A ještě, pokud někdo nezná, jsou dobré stránky tadesco.cz

 • Dobesova napsal:

  Co na to říct? Všeho do času, nebo taky Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne a spousta dalších rčení, třeba Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá….Lidová moudrost se nemá podceňovat. A kvůli tomu, že si někdo myslí, že je bohorovný a podle toho jedná, si to ovšem nemusí myslet ten morální zbyteček národa. Ruka osudu jednou udeří a myslím, že to tentokrát bude pořádná rána. Sleduju pečlivě teploměr a bod varu se blíží. Zatím totiž to lidé nepociťují tak tragicky, aby něco společnými silami řešili, ale až na ně krize opravdu dopadne, bude to asi ten bod zlomu.

 • PavelPetrolin napsal:

  k běloruské vlajce: ta bílá vlajka s červeným pruhem je vlajka kterou používala Běloruská lidová republika v letech 1918-1919 (státní útvar byl následně pohlcen Sovětským svazem). V roce 1991 – 1995 ji Bělorusko opět používalo, než Lukašenko zavedl vlajku novou. A když sme u těch nacistických symbolů, vlajka protektorátu čechy a morava měla podobu české trikolóry…..

 • Dobesova napsal:

  Já naprosto souhlasím s p. Vítovou, ale počítá s tím, že oni mají nejen neomezenou moc nad námi už téměř ve všem, ale i v tom, že ty volby lehce zfalšují, když výsledky se sčítají průběžně a mají čas a možnost zasahovat do softwaru? Vždyť už při minulých parlamentních volbách tomu všechno nasvědčovalo. A lidé, kterým se už dnes nedá věřit ani to že je dnes pátek, těm se nedá věřit, že volby jsou vedeny zákonným způsobem. A další věc, která mou domněnku potvrzuje je to, že volební lístky se neuchovávají, ale okamžitě ,snad do 5 dnů po volbách, se skartují. To nikoho nezaráží, proč se ničí důkazní materiál před očima celého národa?

 • […] Záznam pořadu na stránkách Svobodného vysílače CS – ZDE […]

 • Dobesova napsal:

  Dobrý den, jak to tak pozoruju, vás by měla BISka spíš platit, protože se od vás dozvídají zásadní informace, než že po vás jdou. No, tak je pozdravuju a se svým svědomím, pro koho pracují, ať si to vyřeší.

 • kkral napsal:

  Ty procesy vč. migrace jsou přece organizovány (krypto) židy. Jsme s nimi ve 3.svět. válce jak popsal v roce 1871 žid gen.Pike.

 • Zdenko napsal:

  Pocuvam iba zo zaznamu, kto je ten koho meno sa nesmie vyslovit?

 • Kamjdu napsal:

  Jsem si jist, že panu VK i Vítkovi jde primárně o snížení voličského potenciálu jediné vlastenecké strany, která je v parlamentě a za tím účelem se on vydává hodnotově za někoho jiného než opravdu je. Je prostě tím proti komu se na oko vymezuje a které jakože nenávidí. Je prostě sionista.
  Asi nejsem první kdo už jim to prokoukl a možná již dávno to mnozí prokoukli. Kolik to asi sype penízků? Boží síly to ale všechno vidí.a patrně čekají, až se všechno ukáže v úplné nahotě…:-)

 • […] Záznam pořadu na stránkách Svobodného vysílače CS – ZDE […]

 • Dobesova napsal:

  Chtěla jsem napsat původně něco protisystémového a kritického k systému vládnutí, ale jelikož se nenechám popotahovat soudy, nechám si to pro volby.

 • […] Stalo se … Zprávy bez cenzury a politické korektnosti […]

 • Dobesova napsal:

  Koronavirová šaškárna je naplánována na 42 měsíců-a odpovídá to i přesně dalším známým předpovědím, že „vlk“ bude řádit 42 měsíců.Vzácně se to shoduje. Takže těm 3 rokům, které uvádíte, bych věřila.

 • tynbo napsal:

  Dobrý den,

  děkuji Vám za zajímaý rozhovor, chtěla bych se zeptat v jaké formě užíváte zmiňovaný vitamin D3, zda byste poradili výrobce. Dnes je na trhu spoustu značek a druhů, není snadné vybrat.

  Děkuji za odpověď a přeji mnoho zdraví a úspěchů
  Posluchačka Kristýna

 • Sloven7484 napsal:

  Výborná relácia, vďaka.

 • bobo napsal:

  Děkuji za odpověď ale přece jen je potřeba vědět že izajáš hovoří o tom , že Bůh o svých ctitelích říká toto: “ jste moji svědkové, je Jehovův výrok. Můj sluha, kterého jsem vyvolil,,. Jestliže vydávají svědectví o jménu Boha a Bůh je sám nazývá svými svědky, nejsou zcela jistě žádnými opovážlivci, kteří by si boží jméno nějakým ne uctivým způsobem vykládali nebo přivlastňovali. První svědek Jehovův byl Ježíš a on sám to ve Zjevení Jana říká: „to říká amen, věrný a pravý svědek, počátek božího stvoření „.. Jehova má svědky nejenom v nebi ale i na zemi, jinak si myslím že svědkové nejsou satanisty protože satan je jejich úhlavní nepřítel ale můžete tomu věřit. Nadávky nebyly určený vám. Porca bestia je satan a jeho démoni. Hezký den.

  • Simona napsal:

   Církevní organizace Svědkové Jehovovi patří k řadě Církevních Organizací sloužících k izolování a polapení lidí tíhnoucích k Bohu a nebo se silnou potřebou patřit do nějaké duchovní společnosti. Nenechte se ale rouškou křesťanství mýlit, Svědkové Jehovovi vyloučí každého, kdo se odváží vzývat pravého Ježíše. Ježíš Kristus je podle tohoto učení jen anděl a jeho Božství zásadně neuznávají. Duch Svatý v podání této organizace není živou bytostí, Božím Duchem, ale jen energií, tím vším naplňují Biblický verš o nesení jiného evangelia, doslovně tedy lživé informace.

   Církevní Organizace Svědkové Jehovovi člověka izoluje, odřízne od okolního světa a pak ho vydírá, že pokud nebude poslušný, nemilosrdně ho vyloučí. Tedy klasický postup sekty. A proč to vlastně sekty dělají? Opravdovým důvodem jejich existence, nejsou peníze, ačkoliv to tak na první pohled tak vypadá. Je jím služba duchu Bezbožnosti. V tomto případě se jedná o velice efektivní odvádění lidí od poznání Pravdy metodou vydávání se za křesťanskou církev.

   2K 11,4 Když někdo přijde a zvěstuje jiného Ježíše, než jsme my zvěstovali, nebo vám nabízí jiného ducha, než jste dostali, nebo jiné evangelium, než jste přijali, klidně to snášíte!

   Ga 1,7 Jiné evangelium ovšem není; jsou jen někteří lidé, kteří vás zneklidňují a chtějí evangelium Kristovo obrátit v pravý opak.

   Ga 1,8 Ale i kdybychom my nebo sám anděl z nebe přišel hlásat jiné evangelium než to, které jsme vám zvěstovali, budiž proklet!

   Ga 1,9 Jak jsem právě řekl, a znovu to opakuji: Jestliže vám někdo hlásá jiné evangelium než to, které jste přijali, budiž proklet!

   Každý svědek Jehovův také musí okamžitě změnit svou víru na základě tzv. “nové pravdy” v momentě, kdy je uveřejněna v literatuře této organizace, tedy primárně v časopise Strážná věž. Pokud nebude ochoten takové nové učení přijmout a přizpůsobit se mu, bude za to vyloučen.

  • Simona napsal:

   Nesnášíš náboženství? Bůh také!
   Nesnášíš náboženství? Bůh také

   Většina ateistů má jistě za to, že křesťané jsou nějací šířitelé jakéhosi spasení, chodí do kostela uctívat papeže nebo se shromažďují ve sborech a tam plánují příchod Aštara Šerana s Ježíšem v patách nebo rozdávají časopisy Strážná Věž, které píší o příchodu Ježíše a proto musíte podepsat přiloženou smlouvu o odevzdání svého majetku a žít v celibátu a tak podobně. Že křesťané jsou otravní a nepříjemní lidé, násilně vnucují své náboženství, stále dodržují spoustu a spoustu zákonů, jsou svázáni desaterem a neumějí si pořádně užívat života.

   Takto to opravdu není. Kristova Církev není žádná lidská Organizace, která má jméno a svou budovu. Například Katolíci, Jehovisté, Vesmírní Lidé a podobné ohavnosti. Každé náboženství a k němu příslušná lidská Organizace má totiž své (lživé) učení odvozené z Bible nebo jiných spisů.

   V Bibli se ale nepíše o chození do kostelů, autoritě papeže, modlení se k Panně Marii a jiným zemřelým osobám (takzvaným svatým), modlení se s růžencem, uzavírání se do klášterů, očekávání příletu kosmické lodi, která nás spasí, upalování čarodějnic, povinném celibátu nebo nějakém přehnaném uctívání a strachu před hrozivým Bohem všeho zla, který vás za hřích pošle do pekla. Dokonce i krucifix s Ježíšem není pro pravé křesťanství košer.

  • Simona napsal:

   Boží Syn, který přišel v těle na tento svět, aby se stal smírnou zástupnou obětí za hříchy lidí a ohlásil lidem Boží království. Ti, kdo v Něho uvěří a rozhodnou se následovat Jeho učení, se stávají kristovci (křesťany). Jsou smířeni s Bohem a jestliže si až do konce zachovají čistou víru a vydanost Bohu, obdrží věčný život. Během života zde na Zemi se stávají kněžími Boha a kralují s Ježíšem.

   Principem je, že lidé nemilující pravdu se sami odsuzují nevírou v Ježíše Krista. Jinými slovy, nemohou se prezentovat jako milovníci Boha, a přitom nebýt následníkem Božího Syna.

   1. Petrův 2,9 Vy však jste ‚rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid náležející Bohu‘, abyste hlásali mocné skutky toho, kdo vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla.

   Jestliže vám nestačí slyšet o Ježíši pravdu, budete nuceni zvolit některou ze Satanem nabízených lží. Pak ale nemůžete očekávat, že tyto lži vás dovedou ke stejnému cíli (věčnému životu) jako víra ve skutečného Ježíše Krista.
   Matouš 12, 24-28 Když to slyšeli farizeové, řekli: „On nevyhání démony jinak než ve jménu Belzebula, knížete démonů.“ Protože znal jejich smýšlení, řekl jim: „Každé království vnitřně rozdělené pustne a žádná obec ani dům vnitřně rozdělený nemůže obstát. A vyhání-li satan satana, pak je v sobě rozdvojen; jak tedy bude moci obstát jeho království? Jestliže já vyháním démony ve jménu Belzebula, ve jménu koho je vyhánějí vaši žáci? Proto oni budou vašimi soudci. Jestliže však vyháním démony Duchem Božím, pak už vás zastihlo Boží království.
   ————
   Skutečné křesťanství je osobní vztah Boha s člověkem, náboženství jsou lidským vynálezem. Ježíš nepřišel založit náboženství, ale ustanovit svou Církev. Tato Církev není totožná s lidskými církevními organizacemi, ale tvoří ji všichni opravdoví následovníci Ježíše Krista.
   —————
   Lukáš 16,15 Řekl jim: „Vy před lidmi vystupujete jako spravedliví, ale Bůh zná vaše srdce: neboť co lidé cení vysoko, je před Bohem ohavnost.

   Lukáš 11, 43-46 Běda vám farizeům! S oblibou sedáte na předních místech v synagógách a líbí se vám, když vás lidé na ulici zdraví. Běda vám! Jste jako zapomenuté hroby, po nichž lidé nahoře chodí a nevědí o nich.“ Nato mu jeden ze zákoníků odpověděl: „Mistře, když toto říkáš, urážíš také nás!“ On mu řekl: „I vám zákoníkům běda! Zatěžujete lidi břemeny, která nemohou unést, a sami se těch břemen nedotknete ani jediným prstem.

   Matouš 23,27 Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Podobáte se obíleným hrobům, které zvenčí vypadají pěkně, ale uvnitř jsou plné lidských kostí a všelijaké nečistoty.

   Jan 2,13-16 Byly blízko židovské Velikonoce a Ježíš se vydal na cestu do Jeruzaléma. V chrámu našel prodavače dobytka, ovcí a holubů i penězoměnce, jak sedí za stoly. Udělal si z provazů bič a všecky z chrámu vyhnal, i s ovcemi a dobytkem, směnárníkům rozházel mince, stoly zpřevracel a prodavačům holubů poručil: „Pryč s tím odtud! Nedělejte z domu mého Otce tržiště!“
   ——
   Satan se ze všech sil snaží, aby lidé přijali některou z jeho lživých nabídek a rozhodli se jí věřit. Bůh Satanu dovoluje nabízet tyto bludy těm, kteří nemilují pravdu, aby si každý mohl vybrat tu lež, která se mu zamlouvá. Tak lidé sami nad sebou vynášejí soud, když odmítají milovat pravdu a volí lež podle svého naturelu. Přijímají tak nejrůznější démonská učení a následují falešné mesiáše, kteří je nemohou přivést k věčnému životu s Bohem.

   K Otci vede jediná cesta, a tou je skutečný Ježíš Kristus.

   • Simona napsal:

    napsal Raymond V. Franz

    Svoboda je nepostradatelnou součástí ryzího křesťanství. Hledání křesťanské svobody je pokračováním knihy Krize svědomí. Ukazuje, jak v minulosti proniklo nahlodávání této svobody do raného křesťanství a jak se objevuje v církvi i dnes. Na příkladu svědků Jehovových je ukázáno, jak se loajalita k organizaci může stát důležitější než víra. Mnozí křesťané musí řešit podobné problémy, když se ve své církvi snaží skloubit hlas svého svědomí s loajalitou, odpovědností a svobodou. Hledání křesťanské svobody je kniha, která přivede čtenáře různých vyznání k zamyšlení nad tím, jak hluboce si váží své křesťanské svobody, a jak svobodnými ve svém náboženství opravdu jsou. Kniha není určena jen zájemcům o pozadí víry svědků Jehovových, ale upozorňuje i v obecné rovině, jak mechanismus manipulace může působit v jakékoliv skupině.

    „Jsme svobodní, když naše jednání není vynucováno žádnými pravidly. K dosažení schváleného postavení v křesťanském sboru existuje cesta, která je vznešenější než cesta zákonů a pravidel. Závažný problém, který zde předkládám, se zdaleka netýká jenom náboženské skupiny, o které pojednávám. Dotýká se samotné podstaty dobrého poselství o Božím synu, Ježíši Kristu.“

    – Raymond Franz

  • Simona napsal:

   Raymond Franz prošel všemi stupni hierarchie v organizaci svědků Jehovových. Od dětství vyrůstal ve významné rodině svědků. Jeho strýc se stal později prezidentem Společnosti Strážná věž (vydavatelská společnost svědků). Léta strávil v misionářské službě v Karibiku, kde se například v Dominikánské republice setkal v roce 1956 i s nechvalně známým diktátorem Trujillem, když mu s nasazením vlastního života osobně předával petici za zrušení zákazu svědků Jehovových. V roce 1971 se dostal do ústředí svědků v newyorském Brooklynu, kde pak působil 9 let jako člen nejužšího vedení tzv. vedoucího sboru svědků Jehovových. Krátce poté, co z funkce rezignoval, byl v roce 1981 ze společenství svědků exkomunikován.

   Je dosud jediným, kdo promluvil o rozhodovacích mechanismech několikačlenného vedoucího sboru, který silně ovlivňuje životy více než sedmi miliónů svědků Jehovových na celém světě. O svých zkušenostech ze zákulisí organizace napsal knihy Krize svědomí a Hledání křesťanské svobody, které byly přeloženy také do češtiny.

   Po své exkomunikaci, kromě sepsání dvou knih, cestoval Raymond Franz téměř 30 let po Spojených státech a navštívil také mnoho zemí světa, kde se účastnil přednášek a vysvětloval změnu svého postoje ke svědkům.

   Když navštívil v říjnu 2007 Prahu, bylo patrné, že mu ani tak nejde o propagaci svých knih a svých myšlenek, jako o „předání ducha“. Chtěl se setkat s lidmi, kteří jsou bývalými svědky a kteří participují v různých skupinách, které se zabývají pomocí obětem autoritářsky vedených společenství. Jeho hlavním poselstvím a oním „duchem“, který předával, byly myšlenky týkající se odpuštění, smíření a trpělivosti. Dával si vždy velký pozor na to, aby neříkal o svědcích nic znevažujícího. Z jeho úvah bylo zřejmé, že nejde cestou nenávisti a pomsty. Chtěl jim pomoci. A láskyplně označoval lidi, kteří jsou stále v mašinérii organizace svědků a kteří třeba i způsobují druhým bolest, jako „oběti obětí“. Současní představitelé svědků, ať na místní sborové úrovni nebo i v celosvětovém ústředí, nejsou autory represivního systému, který svědkové mají. Jsou již několikátou generací, která se stala obětí totalitního způsobu uvažování. Jedinec jen velmi obtížně může opustit tento systém, a to jen za cenu ztrát mnoha životních jistot a letitých přátel. Raymond Franz nechtěl z tohoto důvodu útočit na současné svědky, ale chtěl jim jako obětem poskytnout první pomoc. V České republice i na celém světě jsou tisíce bývalých svědků, kteří vděčí právě Raymondu Franzovi a jeho knihám za procitnutí a osvobození z totalitního společenství.

   R.V. Franz zemřel 2.6.2010 ve věku 88let ve Winstonu v Georgii ve Spojených státech.

   Michal M. Malý, 7.7.2010
   (Článek vyšel v časopise Dingir, č.2, 2010)

 • vladvit napsal:

  Bohužel politická strana NÁROD SOBĚ nedodržel dohodu s ANS a s JEDNOTNÝMI – aby si tyto tři strany nestavěly protikandidáty – a postavil kandidáta proti předsedkyni JEDNOTNÝCH v Ostravě P. Cimprichové a proti předsedkyni ANS na Praze 9 V. Vítové. Zástupce JEDNOTNÝCH i ANS toto jednání politické strany NÁROD SOBĚ velmi mrzí.

 • vorisek napsal:

  Dobrý den,
  Pořad byl jako vždy nádherný.
  Kdyby si někdo chtěl poslechnout píseň v sanskrit tak zde je odkaz na youtube.
  https://www.youtube.com/watch?v=uDd3iupKUyI
  nebo zadat Gaiea Sanskrit
  Je to opravdu nádherné, a je škoda, že o takové krásné věci postupně přicházíme.

  S pozdravem

 • Chulio napsal:

  Kde nájdem to video s tou pani u psychológa prosím?

 • […] snad se to Zemanovi podařilo, protože včera jsem na Svobodném vysílači (https://www.svobodny-vysilac.cz/2020-09-06-komentovane-zpravodajstvi-ing-tichy-a-ivo-gec/) slyšel, jak právě akce Koláře, Hřiba, Vystrčila a podobných jsou účelně zaměřené na […]

 • Simona napsal:

  Bude to opravdu temná zima…a celkově už to vše, co jsme znali, končí. Všichni to cítíme. Připravte se jak nejlépe můžete..zabezpečte to nejcennější. Nakupte nějaké potraviny. Ikdyž je to málo, nevadí..aspoň něco.
  Cítím to stále více. Bude to kruté.
  Také si zazálohujte důležité příspěvky a články, videa, která jsou pravdivá ukazující na nový systém a tak dále. Budou jistě výpadky internetu a my nezačipovaní určitě nebudeme moct nikam psát. Bude jen pro ty, co se oddají novému systému. Proto stahují různé sociální sítě a nyní budou stahovat i média a pak vznikne jedno jediné, které bude hlásat tu “pravdu” (samozřejmě agendu). Musíme se spoléhat pouze na Boha a VĚŘIT POUZE JEMU. Dávejte pozor, aby jste nebyli svedeni. Je mnoho zpráv, co kolují. Některé jsou však z falešného světla “naděje”. Je to past. Obzvláště jsem si všimla, že cokoliv “smažou”, tak to automaticky bere veřejnost jako pravdu. Přemýšlejte…není to náhodou dokonalý tah, aby se právě lidé chytili na jejich nový systém a agendu? Je to řízené a účelové. Takto si dělají reklamu a vedou lidi k falešné jednotě NWO. (Neříkám, že vše, ale většinou je to reklama pouze na NWO)
  Věřte pouze Bohu a Ježíši Kristu. Jeho plánu. Pouze on je pravda, cesta a život. Žádný Putin, Trump, Žaloudík, Babiš, falešný mesiáš..nikdo z nich nikoho nespasí. Pouze víra v Ježíše, našeho Pána. On za nás zemřel. Za každého z nás,abychom měli život věčný. On je náš Mesiáš. Žádného jiného nepotřebujeme a nechceme!
  Žádné bohatství ani univerzální příjem, který budou rozdávat se znamením šelmy… nechceme! My máme poklad v nebi.
  Lidé budou pokoušeni tímto podvodem s penězmi jako Ježíš, když ho pokoušel ďábel a nabízel mu moc a slávu. Ale Ježíš se nedal a vyhnal ho. Takto budou nyní pokoušeni lidé. A také mnoho věřících odpadne. Nedejte se.

 • Simona napsal:

  Qanon je řízená izraelská opozice, která dělá cestu antikristu a připravuje lidi na tzv. Zlatý věk – falešného míru a prosperity.
  V Bibli čteme o dvou šelmách. Jedna šelma vystupující z moře a druhá šelma vystupující ze země. Dvě šelmy symbolizují dva systémy, které si skrytě předají moc, aniž by o tom svět tušil. První šelma vystupující z moře symbolizuje tento systém – Obamu,deep state, kabalu (tak jak ji prezentuje Qanon),teroristické útoky viz. 11.září, nespravedlivý kapitalismus, globální oteplování a tak dále..
  Druhá šelma reprezentuje Qanon – “Zlatý věk” falešný mír a prosperita – systém antikrista viz. Agenda GESARA – ‘obdarování’ všech lidí na zemi (ekonomika “dávání”) . První šelma je raněná – skrz toto odhalení Qanon..zlý vykořisťovací kapitalismus. Lidé zjistili, že tento systém nefunguje, politikům jde pouze o moc a své majetky a nejde jim o svůj lid. Skrz koronu se také rozrostlo ‘poznání’ toho zla, které nás tu ovládá a kreré nemůže dál pokračovat a musí se nějak řešit. Proto je tu Qanon s , který pracuje ve skrytu a slibuje mír a prosperitu. Ten první systém je raněný. Lidé ví, že takto to dál nejde..Proto také vznikají protesty. Lidé volají po svých právech a oni jim je dají ve stylu NWO, tak, že to ani nepoznají. Proto tedy přichází na scénu druhá šelma ze země a ta si propůjčuje moc té první šelmy – toho prvního systému. Jenže ta smrtelná rána té první šelmy se uzdravuje. A celý svět půjde za tou druhou šelmou v nevědomosti, že následují tu první šelmu, jejíž smrtelná rána se uzdravila. Takže vše toto násilí, útlak vlád, protesty, korona..vše, co se děje nyní, si bude vyžadovat ŘEŠENÍ – v PODOBĚ NWO A “SPASITELE” – ANTIKRISTA, který “vyřeší problémy světa”. Všichni vědí, že tento systém je již RANĚNÝ/PROHNILÝ, že to takto dál nemůže pokračovat. Proto také přidali další podvod s “globálním oteplováním” a ochranou životního prostředí. Vše bude navazovat na příští antikristův systém, který nastane po pádu tohoto systému / globálním ekonomickém kolapsu. Pak nastane RESTART ekonomiky skrz agendu GESARA, která všem odpustí dluhy a slíbí lidem peníze – podmínka bude jistě čip. Protože víme, že ta druhá šelma bude nutit malé i velké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby přijali znamení na čelo nebo na ruku a aby ten, kdo nebude mít toto znamení šelmy nemohl KUPOVAT ANI PRODÁVAT. Proto budou v ekonomice GESARA tzv. LIMITY na potraviny, vymluví se na ochranu životního prostředí a změnu klimatu a že moc spotřebováváme a měli bychom “budovat” novou a lepší společnost. Limity vzniknou proto, aby kdokoliv s čipem nemohl živit někoho bez čipu. Je to dokonale promyšlené. Proto tu ani Gréta nebyla náhodou a jen tak “náhodou” neobletěla celý svět. Zase dali lidem do hlavy myšlenku..je to stejný podvod jako korona. Vše se děje současně. Ochrana životního prostředí a korona. Vše je propojené. Kolik lidí nyní říká, že je to “dobře, že jsme zpomalili, že aspoň se čistí ovzduší a že ubývají emise”. Přesně tohle chtějí aby si lidi mysleli. Chtějí tím naznačit, že ten virus nám přišel naznačit, že máme zpomalit a začít chránit přírodu. Bude to vše souviset s budoucí ekonomikou a celým systémem. Nyní se restaruje společnost a probíhá PŘECHOD na digitální systém – 5G. Nový systém.
  “Zlatý věk”, kde si budou na oko všichni “rovni” a budou mít jeden univerzální plat. Konec kapitalismu. Qanon je zrod NWO a marxismus. Je to příprava na antikrista. Museli dát probuzeným lidem myšlenku, že za ně někdo bojuje a připravit je tak na nový systém, aby vítali antikrista. Je to velká past a iluze.
  Antikrist totiž nastolí ten falešný mír. Usadí se ve 3. Chrámu a Židé a celý svět, budou oslavovat konec starého systému/kapitalismu. A začátek nového systému, kde si budou lidé “rovni” a klanět se falešnemu spasiteli, který “vyřešil” problémy světa. Satan totiž teď odhaluje pravdu, ale pouze část. Je to nositel falešného světla – LUCIFER – SVĚTLONOŠ. Otec lži. Rád se vydává za světlo. Odhaluje částečné pravdy, aby mu opět lidé naletěli a věřili v dobro v tomto světě a ve vládě/politice. Nikomu nahoře o nás nejde, nikomu, kdo je u moci. Nikomu, kdo dostane prostor v mainstreamu. Vše je řízené. Qanon vede lidi k falešnému světlu naděje. Satan dá lidem 1000 pravd, aby uvěřili jedné jediné lži. Nyní hubí na oko své vlastní/zatýká. Proč? Protože už je nepotřebuje. Jejich éra skončila. Začala ‘messiánská éra’ – antiktistova éra. Ten pod sebou nikoho potřebovat nebude. Bude vládnut sám.
  Qanon je obrovská past a připravuje lidi na “zlatý věk”, systém antikrista.
  Jediná pravda, cesta a život je Ježíš Kristus. Jediný ON má plán s každým na této zemi. Žádný Qanon ani falešný mesiáš.

 • bobo napsal:

  Pokračování… Důležitost božího jména je i v Ježíšově příkazu:,,Budete se tedy modlit takto. Otče náš, buď posvěceno tvé jméno,,. Všimněte si, že v modlitbě se modlíme o posvěcení božího jména na 1. místě. Jak ho chcete posvětit když ho nebudete používat, vyslovovat? Ezechiel kdysi dávno napsal. ,,A stane se, že každý, kdo vzývá Jehovovo jméno, bezpečně vyvázne,,. Nezlobte se na mne, ale potřebujete se vzdělat v božím slově, jen tak vás Jahve bude moci zachránit. Neznabozi mají svůj úděl popsán hodně nepěkně v Bibli. ,, Přitom je spravedlivé od našeho Pána, aby byli zničeni ti, kteří neznají Boha a kteří neposlouchají dobrou zprávu o našem Pánu Ježíši,,. Ono chtít změnit Bohu jméno, protože se nám to nehodí, připustit že ti kazatelé co jitří svědomí bezbožným a falešným křesťanům by mohli mít pravdu, to je podle mne troufalost, ne jen neznalost. Přeji vám, abyste studiem Bible unikla z Ďáblovy léčky, do níž jste byla zaživa chycena, jak praví apoštol Pavel.

  • Simona napsal:

   Jména končící na YAH:

   #29 Abijah (AbiYAH – můj Otec je YAHUWAH)

   #138 Adonijah (AdoniYAH – můj pán je YAHUWAH)

   #223 Uriah (UriYAH – můj plamen je YAHUWAH)

   #274 Ahaziah (AchazYAH – vlastnictví YAHUWAHOVO)

   #452 Elijah (EliYAH – můj Eloah je YAHUWAH)

   #3414 Jeremiah (YirmeYAH – vyvýšen YAHUWAHEM)

   #5662 Obadiah (ObadYAH – Služebník YAHUWAHA)

   #6846 Zephaniah (TsephanYAH – skrytý YAHUWAHEM)

   #2899 Tob-adonijah (Tob AdoniYAH – potěšení pro mého pána YAHUWAHA)

   Jména začínající s YAHU:

   #3059 Jehoahaz (YAHUachaz – YAHUWAH uchopil)

   #3075 Jehozabad (YAHUzabad – YAHUWAH dotoval)

   #3076 Jehohanan (YAHUchanan – YAHUWAH si oblíbil)

   #3078 Jehoiada (YAHUyakin – YAHUWAH-znám)

   #3079 Jehoiakim (YAHUyaqim – YAHUWAH pozvedne)

   #3088 Jehoram (YAHUram – YAHUWAHEM pozvednut)

   #3085 Jehoadah (YAHUaddah – YAHUWAHEM ozdoben)

   #3092 Jehoshaphat (YAHUshaphat – YAHUWAHEM souzen)

   #3100 Joel (YAhwEl – YAHUWAH je jeho El [Bůh])

   Jména s YAHU uprostřed:

   #454 Elihoenai (ElYAHUenai – k YAHUWAHOVI jsou mé oči)

   Existuje daleko více jmen, která používala El jako odkaz na „Yahuwaha“.

   Elisabeth – Elisbet: El přísahy
   Ezekiel – YechzqEl: El posilní
   Gabriel – Gabriy’El: Muž Ela
   Michael – Miyka’El: Kdo je jako El?
   Mishael – Mysha’El: Kdo je co El je
   Samuel – Shemuw’El: Uslyšen Elem
   Daniel – DaniEl: Soudce Ela

 • bobo napsal:

  Ola, paní Simono. Mama mia,porka bestia,snad vás satan nesežral ještě celou? Říkáte že Bůh se nejmenuje Jehova. Už i ta satanova cirkev katolická napsala v ekum. překladu v poznámce pod čarou ve vysvětlivkách ve stati ,, Jména,, – , že,, Jméno JEHOVA připomínalo Izraeli Boha blízkého, spasitele. Podle staré české tradice jméno JEHOVA nahrazujeme slovem ,,Hospodin,,. I na mostě na Karláku je na kříži JHVH, Boží jméno, což je důkaz že Židé Boží jméno zapomněli, neboť si vymysleli ptákovinu, že Boží jméno se nesmí vyslovovat a tak místo souhlásek psali jen tečky. Dále tvrdíte že Bůh se jmenuje Jehošua. To opravdu myslíte vážně, takto se shazovat? Nastudujte si Hebrejštinu. Boží jméno se vyslovuje ve všech zemích podobně…JEHOVA. EOVA. Íehová. Je to hebrejské jméno a jeho význam je:,, působí aby se stalo,,. A jméno Ježíše je Jehošua a význam je :,, JEHOVA je moje záchrana,, . Tolik výkladové slovníky Encyklopedia Britanica a Encyklopedia Catolica. Víte, mám pocit, že chcete posluchačům předat vědomosti ale jdete na to moc zbrkle. Boží jméno je velmi důležité znát a používat. JEHOVA řekl, že:,, Nikomu nedám svou slávu, ani chválu rytinám,,. Falešný Babylon, (dnešní církve v ekumenu) vyřvávají HALELUJAH, ale neuvědomují si, že to znamená- Chvalte Jehovu…

  • Simona napsal:

   JEHOVA -NENI SPRAVNE MENO!!ZEL!!
   SPRAVNE ZNENI BOHA JHVH JE:YAHUWAH“!!

   „Tomu, jenž vítězí, . . . dám jemu kamének bílý, a na tom kaménku jméno nové napsané, kteréhož žádný neví, než ten, kdož je přijímá.“ (Zjevení 2,17)

   „Kdo zvítězí, . . . napíšiť na něm jméno . . . Mého . . . [Eloaha] a jméno města Nový Jeruzalém, . . . i jméno své nové.“ (Zjevení 3,12)

   Bible obsahuje mnoho, mnoho zaslíbení pro ty, kdo zdědí věčný život. Jedno z nejkrásnějších, avšak nejméně pochopených, je zaslíbení toho, že boží jméno bude napsáno na čele každého, kdo zvítězí. Protože většina lidí nechápala, co takové zaslíbení znamená, zaslíbení bylo přehlíženo. Jedná se však o jedno z nejvíce povzbudivých a naději dodávajících zaslíbení v Bibli.

   Jména jsou používána, aby identifikovala jednotlivce, rodiny a kmeny. V mnoha kulturách přejímá nevěsta po svatbě příjmení (jméno rodiny) svého manžela. V několika málo kulturách přejímá muž příjmení nevěsty. Smyslem však je, aby jejich jména byla spojena, protože oni dva jsou nyní považováni jako „jedno tělo“. (Genesis 2,24)
   ——
   Jména končící na YAH:

   #29 Abijah (AbiYAH – můj Otec je YAHUWAH)

   #138 Adonijah (AdoniYAH – můj pán je YAHUWAH)

   #223 Uriah (UriYAH – můj plamen je YAHUWAH)

   #274 Ahaziah (AchazYAH – vlastnictví YAHUWAHOVO)

   #452 Elijah (EliYAH – můj Eloah je YAHUWAH)

   #3414 Jeremiah (YirmeYAH – vyvýšen YAHUWAHEM)

   #5662 Obadiah (ObadYAH – Služebník YAHUWAHA)

   #6846 Zephaniah (TsephanYAH – skrytý YAHUWAHEM)

   #2899 Tob-adonijah (Tob AdoniYAH – potěšení pro mého pána YAHUWAHA)

   Jména začínající s YAHU:

   #3059 Jehoahaz (YAHUachaz – YAHUWAH uchopil)

   #3075 Jehozabad (YAHUzabad – YAHUWAH dotoval)

   #3076 Jehohanan (YAHUchanan – YAHUWAH si oblíbil)

   #3078 Jehoiada (YAHUyakin – YAHUWAH-znám)

   #3079 Jehoiakim (YAHUyaqim – YAHUWAH pozvedne)

   #3088 Jehoram (YAHUram – YAHUWAHEM pozvednut)

   #3085 Jehoadah (YAHUaddah – YAHUWAHEM ozdoben)

   #3092 Jehoshaphat (YAHUshaphat – YAHUWAHEM souzen)

   #3100 Joel (YAhwEl – YAHUWAH je jeho El [Bůh])

   Jména s YAHU uprostřed:

   #454 Elihoenai (ElYAHUenai – k YAHUWAHOVI jsou mé oči)

   Existuje daleko více jmen, která používala El jako odkaz na „Yahuwaha“.

   Elisabeth – Elisbet: El přísahy
   Ezekiel – YechzqEl: El posilní
   Gabriel – Gabriy’El: Muž Ela
   Michael – Miyka’El: Kdo je jako El?
   Mishael – Mysha’El: Kdo je co El je
   Samuel – Shemuw’El: Uslyšen Elem
   Daniel – DaniEl: Soudce Ela

   • Simona napsal:

    A DODAM ESTE:BOH VIE,AKO MA SO SVOJIM MENOM NARABAT,A „JEHOVOVY SVEDKOVIA“SI DALI MENO „AKOZE“PO BOZIM MENO,KEDZE TATO NABOZENSKA DENOMINACIA JE SATANOVA ORGANIZACIA A VEDIE ICH SATANSKY DUCH,BOH BY TO NEDOVOLIL,ABY JEHO MENO BOLO ZNEUCTENE!!TAKZE TREBA SI VECI RIADNE NASTUDOVAT,A NIE HNED TU POUZIVAT NADAVKY A SPROSTE INVEKTIVY!ALE AJ TAK DAKUJEM,ZE MA POCUVATE!
    S POZDRAVOM
    SIMONA S.

 • breathless.beauty napsal:

  Už se těším, až tohoto budižkničemu vyřadíte z programu. Jistě se najde plno kvalitnějších zdrojů…
  https://tadesco.org/peter-insider-odhalen-video/
  https://aluska.org/zapisnicek-unor-2018/

  • fiijalka napsal:

   No je fakt, že poslouchat se to nedá…než vyplodí jednu srozumitelnou větu, je půlka pořadu pryč:)

 • Dobesova napsal:

  Děkuji za opět hezký pořad a k Vaší poslední větě na rozloučenou: jelikož mám naprosto stejný pocit ohledně chemtrails, začínám s prevencí: 2 dny po zaštupované obloze se co nejméně pohybovat venku, nasadit lichořeřišnicové kapky, večer sklenku plného červeného vína, navíc zelený čaj kombinovaný s čajem z gotu coly a něco navíc- – víru v to, že ti šmejdi nám námi nemají žádnou moc a nemůže jim to jen tak projít a že na ně brzy dojde. A to, že jsou u nás jen vykonavateli příkazů někoho někde výš a jinde, to nikoho neomlouvá, nesou naprosto stejný díl zodpovědnosti jako jejich guru.

 • bobo napsal:

  Zdravím vypadá to že paní heclová hovoří s démony a ne s anděly. Bible mluví o konci času kdy satan a jeho démoni budou svádět lidi z cesty. Dnes bůh s lidmi přímo nemluví – několik jedinců s ním v minulosti hovořilo a díky tomu se o tom můžeme dozvědět z Bible jak Bůh smýšlí a jak jedná s lidmi… pozor na démony, žijeme v čase konce a satan hledá koho by pohltil a řve jako lev, obchází a číhá. Podobné bláznoviny provádějí lidé kteří věří v esoteriku což je Satanská nauka která má za úkol taktéž lidi odvrátit od Boha. Pořady sleduji líbí se mi, děláte to dobře, ale vaše snahy jsou snahy které neberou v potaz boží kvůli. Nic se vám nikomu z lidí nemůže podařit, protože satan ovládá celý systém. Bible hovoří jasně. „Celý svět leží v moci toho ničemného „. vždyť vidíte co se ve světě děje za bláznoviny jak nás plánují zotročit , zabít vyvraždit, už mají všechno rozkradeno. Teď jdou po nás

 • minidaz napsal:

  Nic proti informacím, nic proti nezávislému pohledu, ale SORRY jako ….. VK neumí počítat??
  1.000.000,- při 5% je přeplacen o 932.480,-Kč – tudíž celkem včetně hodnoty domu zaplatíte 1.932.480,-Kč !!!
  ALE :
  dnes je : – Průměrný úrok hypoték v ČR, 06/2020 …….. 2.42% !!!
  TAKŽEV PRŮMĚRU SE DNES ZA HYPOTÉKY PLATÍ :
  1.407.600,-Kč za každý půjčený milion na 30 let.
  A právě proto TÍMTO JIM do ruky dáváte ZCELA zbytečně zbraň, když na takovéto kravině se VK mírně sekne na 1.000.000,- o 600.000,-Kč !!!
  Proto vám pak říkají, že jste FAKE NEWS a podobný ptákoviny. Díky těmto hloupým přehnatům zaniknou i podstatné informace !!!
  Jako chlapci na toto si dávejte pozor ! Hlavně VéKáčko. Toto byl dost hloupej úlet.

 • Judita napsal:

  Dobry den,
  dakujem SVCS, Martinovi Marcikanovi- ktory ma sexi hlas, VK -zboznujem ho ako sa vie zapalit za problem, Vitkek je tiez uzasny ale hlavne mojim oblubencom Isi a Petrovi Vaclavovi s Janikom. Ste uzasni a myslim, ze Mr. Kamjdu by si mal zalozit svoje vlastne rozhlasove vysielanie, aby to mohol mat tak ako to chce on. Ale lahko sa ludom brepta z pohodlia hojdacieho kresla pred telkou. A asi nie je az tak konceptualne gramotny 🙂 Ale co uz. V dnesnej dobe nas uz je asi iba okolo 17% takze s nim uz ani neratame.
  Dakujem za vasu pracu. Ospravedlnujem sa ak mam gramaticke chyby. Zila som 20 rokov na nestastnom Americkom kontinente, ale hlavne ze uz som doma.
  Prispievala som na SVCS kedykolvek sa to dalo, ale teraz uz zadam trvaly prikaz na mesacny prispevok a uvidime ci sa aj SLSP ozve 🙂

 • Dobesova napsal:

  A stojí za zamyšlení s nástupem koho do politiky se tyto šmejďácké praktiky rozjely naplno a beztrestně. Inteligentní lidé mají jasno, přibližně 30% národa se za inteligentní tedy považovat nedá.

 • Kamjdu napsal:

  Tak Vážení, vidím, že můj komentář neprošel. Je vidět, že kašlete na lidi a že žádným svobodným vysílačem nejste. Určitě sami dobře víte, že to tak je.
  Všechno nasvědčuje tomu, že pan VK je právě ten jím na oko nenáviděný nosatý a sionista, který má ale nasazenou škrabošku českého vlastence, sympatizujícího zejména s ruskými vlastenci. Jeho rétorika je dovedně falešně propracována, aby vypadal jako mimořádně duchovně (Božsky) zasvěcený. Je to tedy vlastně takový sofistikovaný darebák a vy tam ve vysílači jste takoví jeho dobře placení přicmrdávači a komparz. Všichni jste asi náruživě četli ty tlusté knihy a jste konceptuálně gramotní. Je to něco jako ty Havlovy divadelní hry :-). Rozmluvte mi to, prosím. Mám rád diskusi.:-)

  • Martin Marcikán napsal:

   Vážený pane Matlas, jak sám nejlépe víte, svůj 1. komentář jste dával včera, tedy v sobotu 15.08. odpoledne. Nečekáte, že tu někdo sedí u PC 24 hodin denně, aby schválil daný komentář? Tedy dnes je neděle 16.08. podvečer a já osobně jsem se dostal k technice až nyní. Oba komentáře od Vás jsem hned, i společně s dalšími, schválil k uveřejnění. Nemám, a snad ani další studia s tím nemají, problém. Toť vše k tomu jak to je a funguje. Kdo je dřív připojený a všimne si nových komentářů, ten je schválí k uveřejnění. Automat to nedělá, vždy tu musí být tedy někdo připojen a provést danou operaci. Nyní je to na debatujících. Zkrátka jsou prázdniny, doba dovolených, víkend. Co mám vysvětlovat více? Vše bylo napsáno. Snad jen Omnia tempus habent. – Všechno má svůj čas.

  • Studio Plzeň napsal:

   Zde nemá smysl cokoliv rozmlouvat. Máte Svou pravdu a Svůj názor. Obojí vyplývá z vašeho momentálního poznání, které je zase závislé na množství informací, které jste schopen přijmout a zpracovat je. Úroveň poznání ale spočívá v tom, kolik těch informací akceptujete a pracujete s nimi. Mám obavy, že u vás je ten obzor (díky absenci poznání) velmi zúžen, proto nemámá smysl s vámi jakkoliv diskutovat (i když by jste si to tak přál). To by ale nebyla diskuze, ale hádka. Takže sorry jako….

 • cendasj napsal:

  Berlín zve Evropu
  Re-Up/Mirror: BERLIN invites EUROPE 29. AUGUST 2020 – Celebrating Freedom & Peace – Corona Protest
  https://www.youtube.com/watch?v=2_q3oYU-vI4

 • Kamjdu napsal:

  Vážení, proč tu nezavedete otevřenou diskusi pod Vašimi rozhovory podobně tak, jak např. Parlamentní listy? To by pak bylo demokratické tříbení a opravdové hledání pravdy. Tam u nich je čtení komentářů často velmi poučné. Často, často mám pocit u pana VK, že to jeho vidění nebo možná i manipulativní zasahování má plno rozporů a ta diskuse by dost ukázala o co jde. Pak by se mi to líbilo, neslyšel bych jen monopol brouka Pytlíka, co všechno ví a všechno zná a přečetl bych si reakce i těch co jsou opravdovější, majících postřeh a nejsou tak namyšlení. Samozřejmě že i VK má v lecčems pravdu, ale možná proto jen, aby vzbudil důvěru a pak mohl přidat podpásovku.

 • janadan napsal:

  Dobrý den,
  děkuji pánové, výživná debata tuto středu. Předpokládám, že většina posluchačů Svobodného vysílače je „probuzená“..tak nějak od narození. Mají v v krvi jakousi indícii myšlenkové nezávislosti. A nesouvisí to se vzděláním, tituly či společenským zařazením. Ve svém okruhu rodiny, práce, přátel, sousedů, je 9o procent lidí přesvědčeno o nutnosti opatření, nechápou spojení roušek, kovidu a ekonomiky…Nechtějí slyšet ani naznačovat, jaký podraz, ohlupování, omezování, vymývání na nás vládnoucí elity připravily.
  Nicméně to nevzdávám a po kapkách dávkuji aspoň těm, na kterých mně nejvíce záleží.
  Taková perlička z jedné mezinárodní firmy v Brně – kamarádka, co tam pracuje, nám před týdnem popisovala, jak to u nich funguje. Když se zvedne od PC, odejde z prosklené kanceláře, kde sedí asi šest kolegů, / třeba na wc/, musí si nasadit roušku. Na chodbách se pohybuje „ostraha“, co to kontroluje. Ona už má dva černé puntíky, že si odskočila bez roušky !
  Za názor a odkaz na škodlivost 5G sítí, mě před časem vyšoupli z astrologické sekce na facebooku. Nás pavědce neumlčí !
  Problém není virus, ale přerostlá, obludná zrůdná forma MOCI..“jak chutná moc MOC“ ..mooc ? Otupit lidi k závislosti, od médií přes farmacii, spotřebu. Bude těžké tuto brutalitu sesadit.
  Zákonodárci – hanba. Smutno na duši z pohledu občana, který důvěřoval a myslel si, že budou osvícenými správci naší česko-moravsko- slezské kotliny. Opět
  – zneužili své moci a to tak moc, že buď mlčí, přestože ví. A nebo si jí užívají plnými doušky..už jim stříká ušima.
  Ale „hvězdy nelžou, dámy a pánové“ a přijde nový, mladší, osvícený a ten se neukecá „.

 • Dobesova napsal:

  Dobrý den, jako bývalá učitelka bych se teď měla stydět za výraz, který napíšu, ale jinak se nedá-Když v médiích slyším zase ty žvásty o kovidu, obrním se hláškou: běžte už konečně do prd..e s tím ZASR KOVIDEM- a mám klid. Chce to zbavit se strachu, budovat si rozumně imunitu, mít dostatek Déčka a snad nás to mine jako obyčejná chřipka.

 • Simona napsal:

  Qanon je řízená izraelská opozice, která dělá cestu antikristu a připravuje lidi na tzv. Zlatý věk – falešného míru a prosperity.
  V Bibli čteme o dvou šelmách. Jedna šelma vystupující z moře a druhá šelma vystupující ze země. Dvě šelmy symbolizují dva systémy, které si skrytě předají moc, aniž by o tom svět tušil. První šelma vystupující z moře symbolizuje tento systém – Obamu,deep state, kabalu (tak jak ji prezentuje Qanon),teroristické útoky viz. 11.září, nespravedlivý kapitalismus, globální oteplování a tak dále..
  Druhá šelma reprezentuje Qanon – “Zlatý věk” falešný mír a prosperita – systém antikrista viz. Agenda GESARA – ‘obdarování’ všech lidí na zemi (ekonomika “dávání”) . První šelma je raněná – skrz toto odhalení Qanon..zlý vykořisťovací kapitalismus. Lidé zjistili, že tento systém nefunguje, politikům jde pouze o moc a své majetky a nejde jim o svůj lid. Skrz koronu se také rozrostlo ‘poznání’ toho zla, které nás tu ovládá a kreré nemůže dál pokračovat a musí se nějak řešit. Proto je tu Qanon s , který pracuje ve skrytu a slibuje mír a prosperitu. Ten první systém je raněný. Lidé ví, že takto to dál nejde..Proto také vznikají protesty. Lidé volají po svých právech a oni jim je dají ve stylu NWO, tak, že to ani nepoznají. Proto tedy přichází na scénu druhá šelma ze země a ta si propůjčuje moc té první šelmy – toho prvního systému. Jenže ta smrtelná rána té první šelmy se uzdravuje. A celý svět půjde za tou druhou šelmou v nevědomosti, že následují tu první šelmu, jejíž smrtelná rána se uzdravila. Takže vše toto násilí, útlak vlád, protesty, korona..vše, co se děje nyní, si bude vyžadovat ŘEŠENÍ – v PODOBĚ NWO A “SPASITELE” – ANTIKRISTA, který “vyřeší problémy světa”. Všichni vědí, že tento systém je již RANĚNÝ/PROHNILÝ, že to takto dál nemůže pokračovat. Proto také přidali další podvod s “globálním oteplováním” a ochranou životního prostředí. Vše bude navazovat na příští antikristův systém, který nastane po pádu tohoto systému / globálním ekonomickém kolapsu. Pak nastane RESTART ekonomiky skrz agendu GESARA, která všem odpustí dluhy a slíbí lidem peníze – podmínka bude jistě čip. Protože víme, že ta druhá šelma bude nutit malé i velké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby přijali znamení na čelo nebo na ruku a aby ten, kdo nebude mít toto znamení šelmy nemohl KUPOVAT ANI PRODÁVAT. Proto budou v ekonomice GESARA tzv. LIMITY na potraviny, vymluví se na ochranu životního prostředí a změnu klimatu a že moc spotřebováváme a měli bychom “budovat” novou a lepší společnost. Limity vzniknou proto, aby kdokoliv s čipem nemohl živit někoho bez čipu. Je to dokonale promyšlené. Proto tu ani Gréta nebyla náhodou a jen tak “náhodou” neobletěla celý svět. Zase dali lidem do hlavy myšlenku..je to stejný podvod jako korona. Vše se děje současně. Ochrana životního prostředí a korona. Vše je propojené. Kolik lidí nyní říká, že je to “dobře, že jsme zpomalili, že aspoň se čistí ovzduší a že ubývají emise”. Přesně tohle chtějí aby si lidi mysleli. Chtějí tím naznačit, že ten virus nám přišel naznačit, že máme zpomalit a začít chránit přírodu. Bude to vše souviset s budoucí ekonomikou a celým systémem. Nyní se restaruje společnost a probíhá PŘECHOD na digitální systém – 5G. Nový systém.
  “Zlatý věk”, kde si budou na oko všichni “rovni” a budou mít jeden univerzální plat. Konec kapitalismu. Qanon je zrod NWO a marxismus. Je to příprava na antikrista. Museli dát probuzeným lidem myšlenku, že za ně někdo bojuje a připravit je tak na nový systém, aby vítali antikrista. Je to velká past a iluze.
  Antikrist totiž nastolí ten falešný mír. Usadí se ve 3. Chrámu a Židé a celý svět, budou oslavovat konec starého systému/kapitalismu. A začátek nového systému, kde si budou lidé “rovni” a klanět se falešnemu spasiteli, který “vyřešil” problémy světa. Satan totiž teď odhaluje pravdu, ale pouze část. Je to nositel falešného světla – LUCIFER – SVĚTLONOŠ. Otec lži. Rád se vydává za světlo. Odhaluje částečné pravdy, aby mu opět lidé naletěli a věřili v dobro v tomto světě a ve vládě/politice. Nikomu nahoře o nás nejde, nikomu, kdo je u moci. Nikomu, kdo dostane prostor v mainstreamu. Vše je řízené. Qanon vede lidi k falešnému světlu naděje. Satan dá lidem 1000 pravd, aby uvěřili jedné jediné lži. Nyní hubí na oko své vlastní/zatýká. Proč? Protože už je nepotřebuje. Jejich éra skončila. Začala ‘messiánská éra’ – antiktistova éra. Ten pod sebou nikoho potřebovat nebude. Bude vládnut sám.
  Qanon je obrovská past a připravuje lidi na “zlatý věk”, systém antikrista.
  Jediná pravda, cesta a život je Ježíš Kristus. Jediný ON má plán s každým na této zemi. Žádný Qanon ani falešný mesiáš.

 • Dobesova napsal:

  Dívám se, že za slovem vděk jsem zapomněla čárku, ale co je to proti chybám našich politiků, kteří se tak neblaze podepsali na osudu našeho národa.

 • Dobesova napsal:

  K tomu, co řekl svého času Tomáš Baťa, by se dalo napsat neuvěřitelné množství důkazú ze současnosti. Ale nebudu dráždit hady bosou nohou. Jen si tak říkám, kdy čeští lidé dostanou rozum a kdy ti, co se zdá, že trochu rozumu pobrali, přestanou sobecky hledět na to, co z nějakých možných změn trhnou a začnou myslet na to, že hrabat se z takového morálního marasmu, který tady vládne, znamená prosazovat svůj cíl, přestože třeba vyjdu neuznán a neohodnocen podle očekávání. A to, že čekám neskonalý vděk je také forma morálního úpadku.

 • Sloven7484 napsal:

  Dobrý večer a veľká vďaka za Vašu odpoveď. Čo sa týka Vášho konštatovania, že nepoznám históriu, hlavne nejakú počiatočnú históriu ľudstva, tak netuším na základe čoho ste dospeli k takému záveru. Viete, ak ste mysleli bibliu, čítal som to, to ale nie je žiadna história ľudstva, je to len židovský výklad stvorenia sveta(alebo aj kresťanský), yahuwah, yahweh je preto židovský národný boh a áno, máte pravdu, je prezentovaný nimi ako stvoriteľ. Mimochodom židia nemali monoteistické náboženstvo od samotného začiatku, k jednému bohu dospeli až neskôr. Nepíšem to ale kvôli tomu aby som Vám vyvracal Vaše náboženské presvedčenie alebo Vaše ponímanie sveta. Takže ešte raz vďaka za odpoveď, moje názory sú rozdielne aj vďaka študovaniu a hľadaniu.
  Prajem všetko dobré.

  P. S. Kto hľadá nájde, a keď to nájde bude možno veľmi prekvapený….

 • nadai napsal:

  To se nedá už poslouchat, Je mi velice líto, že se váš vysílač toho zúčastňuje. Ano máte pravdu, že dáváte prosto každému názoru, v pořádku, ale tento pořad je čím dál víc zaměřený škodit SPD. Ač jsem je nevolila tak mne ubezpečuje v to, že je to dobrá volba. Pan VK jde za hranu….

 • Simona napsal:

  Bůh Stvořitel

  Je milující Otec člověka, kterého stvořil proto, aby s ním měl společenství
  Jako Stvořitel a svrchovaný pán všeho, co můžeme vidět a pozorovat, i toho nepozorovatelného včetně Času je vůči svému stvořenému světu dokonalý, vše-vědoucí, vše-mohoucí.
  Připravuje pro člověka dokonalou svobodu vybrat si svou víru. Ti, kdo v něj nevěří, nejsou trestáni, neboť to by svobodu zcela rušilo. Je dokonale spravedlivý. Nikomu nestraní.
  Nabízí Spasení a bezpodmínečné zapomenutí všech špatných věcí lidského konání tak, aby člověk byl s dokonalým Bohem smířen navěky. Spasení je lidmi přijímáno skrze přijetí smírčí oběti za hříchy ukřižováním Božího Syna Ježíše Krista. Toto je Boží plán Spasení a žádné jiné opravdové spasení od Boha Stvořitele neexistuje. Existují ale lži a imitace nižších bohů, určené k oklamání lidí.
  Zjevuje nám své Slovo skrze Bibli. V Bibli vysvětluje vše o Světě, včetně existence Božího Odpůrce Satana, jaho plánů, a všech věcí budoucích. Ostatní knihy, které se za Boží slovo vydávají, jsou prokazatelně lživé již na základě pouhé logiky.
  Bůh existuje mimo náš čas, neboť čas stvořil, ale jeho přítomnost v tomto okamžiku reprezentuje jeho třetí osoba – Duch Svatý.
  Jelikož je Stvořitelem všeho, včetně Času, což je jeho síla, nic se nemůže vymknout jeho kontrole a nic nemůže jeho vůli překonat. Ví tedy vše o budoucnosti a zná veškeré naše budoucí konání.
  Zatímco Bůh ví a nespěchá, Boží Odpůrci spěchají, protože neví

  V českém jazyce se také často používá slovo Hospodin, odvozené od označení toho, kdo se stará a pečuje. V hebrejštině se často zmiňuje jméno, jehož souhlásky jsou JHWH, z čehož se doplněním samohlásek dá odvodit výslovnosti Jahveh, či Jehovah. Toto jméno je odvozené od slovní přesmyčky, která dobře reprezentuje Boží existenci mimo Čas, na Čase nezávislou.

  Aktuální jméno v tom kterém jazyce ovšem není až tak podstatné. Důležité je, KOHO skutečně myslíme. Bůh s velkým B je tedy ten, stvořitel o němž vypráví Bible, jehož Syn je Ježíš Kristus, Bůh zde na zemi působí v osobě Ducha Svatého.
  Člověk, který byl Bohem nalezen

  Tak jako dítě odloučené od rodičů, které právě našlo své pravé rodiče, tak ani člověk, který našel pravého Boha, nepotřebuje hledat a zkoušet dalšího otce, jestli nějaký není “ještě pravější” než ten pravý.
  Nižší bohové a Satan

  Vysoce postavení démoni se v Bibli i ve lživých duchovních spisech často také nazývají bohy. Satan, Boží odpůrce, je často také nazýván bohem tohoto Světa. Channelingoví pisatelé, jako je například Neale Walsh, píší hovory s bohem, ale diktuje jim Satan vydávající se za Boha stvořitele. Jeho podvod se dá ale snadno odhalit, neboť se sice vydává za Boha Bible, ale učí jiné věci než Bůh Bible, a to je nejjasnější důkaz toho, že je Lhář.

  V hinduistických učení východu Bůh stvořitel není, a jelikož se za něj Satan nakonec chce vydávat, bude muset tyto nauky východu modifikovat (například jako Bahai náboženství) tak, aby se tam ústřední duchovní postava objevila.

  JE VELICE POŠETILÉ VYZNÁVAT UČENÍ NIŽŠÍHO FALEŠNÉHO BOHA A ZÁROVEŇ OČEKÁVAT, ŽE TENTO BŮH BUDE VYKONÁVAT STEJNÁ ZASLÍBENÍ, JAKO BŮH STVOŘITEL! Mnozí uvěří nižším bohům a démonům, ale zcela naivně očekávají, že tito budou mít s lidmi tytéž přátelské a milující úmysly, jako Bůh Stvořitel. Opak je pravdou.
  Nižší bohové démoni tedy činí toto:

  Svádí člověka lží proto, aby ti, kdo nechtějí milovat pravdu, mohli věřit jejich lžím. Proti Duchu Svatému šíří mezi lidi Ducha Bezbožnosti.
  Nutí lidi se jim zasvětit v iniciaci
  Nutí lidi, aby se jejich život řídil podle nich pomocí kletby věštění
  Nemohou konat nic, co by překračovalo vůli a pravidla Boha Stvořitele. Je to nemožné.
  Připravují pro člověka falešná učení tak, aby si je bezbožní lidé mohli zamilovat. Nabízí lidem služby odměnou za prodej lidské duše tak, že bude lidská duše muset následovat nižší bohy při jejich trestu. (druhá smrt)
  Naprosto netolerují jakékoliv zmínky o pravém Bohu Stvořiteli, neboť se za něho vydávají a kdyby někdo více zkoumal jejich klam, přišel by na to, že lžou. Zakazují svým věrným informace o pravém Bohu a o pravé Bibli. Přesto mají pro ně připraveno obrovské množství falzifikátů Bible a falešných informací o Bohu Stvořiteli, kterými si vypomáhají ve svém lhaní.
  Nabízí nejrůznější rozkoše nebo prchavé odměny, spasení zesměšňují. Vyznávají spíše učení: “užij si a zemři”.
  Zjevují se nám skrze channeling, magii, esoteriku, automatické písmo. Jejich projevy v tomto světě jsou např.: poltergaist, démonické posednutí, věštění, jasnovidnost, telekineze, UFO. Veškeré jejich zjevování má za účel naše ovládání, manipulaci s lidmi a přípravu příchodu Bezbožníka Ohavnosti.
  Neví přesně, co se stane, ale vědí ŽE MAJÍ PŘESNĚ VYMEZENÝ ČAS.
  Běda však těm, kdo žijí na Zemi či na moři. Neboť k vám sestoupil ďábel s velikým hněvem. Neboť ví, že má málo času.

 • Sloven7484 napsal:

  Vysvetlite prosím, prečo ste presvedčená o tom, že ten biblický boh(mimochodom židovský aj s ich 10 príkazmi) je ten pravý? Slovania by sa mali podľa môjho názoru venovať svojej kultúre a svojim dejinám, mytológii a predkom, inak nebudeme mať žiadnu budúcnosť. Žiť podľa svojho najlepšieho svedomia a morálky, dodržiavať Kony, študovať svoju minulosť a odovzdávať to ďalej a nepodriadovat sa cudzím vplyvom. Biblický projekt je projekt na ovládanie od samého začiatku.

  • Simona napsal:

   Dobrý večer pán ….neviem kto??!
   No,kedže nepoznate historiu,hlavne počiatočnú historiu ludstva ako-takého,tak ťažko môžte niečo pochopiť!!Ziaden židovský BOH,ani nijaký iný „Boh“neexistuje okrem jedného jediného,a tým je Yahuwah“-iný BOH neexistuje-ON je jediný STVORITEL NEBA A ZEME-a žiaden iný neexistuje,ani slovanský,ani židovský,ani americký,či induistický,ani iný boh slnka..atd…pretože to sú všetko BOHOVIA pre mrtve duše na zemi-čiže bohovia démonskych entít,ktorí sa skrývajú za bohmi!!tí nie sú TVORCOVIA ani ZEME,ani NEBA,ani pozemského človeka,ani ničoho živého!ako som povedala,to sú všetko vytvorený démonskými entitami SATANOM a to pre mrtve duše,aby uctievali mrtve duše mrtvych bohov,1treba si naštudovať STVORENIE SVETA,nie slovanov,ani iných národností,pretože tieto národnosti sa tvorili až po zhrešení ADAMA a EVY,ked sa začali rodiť viac ludí!a jedinú historiu od počiatku STVORENIA ZEME dáva presnú rodovú tabuku Svate Pismo-inej knihy niet na historicke STVORENIE SVETA ako aj ludskych bytosti ,ako aj kto je BOH?a kolko bohov existuje!!Svate Pismo dava jasnu odpoved:IBA JEDEN BOH -STVORITEL EXISTUJE!niet iných BOHOV!!potom až vznikali časom národnosti,ked sa začali sťahovať ludia na iné územia na zemi a sami si tvorili kulturi-aj bohov,aj davali si svoje nazvoslovia pre svoje rody a skupiny-čiže skupinu ludí a tak sa začali množiť národnosti!!treba si naštudovať histoiu-ako som vyššie uviedla!!zatiaľ prajem príjemné hladanie a študovanie!!

 • Dobesova napsal:

  Ještě dodávám od Džuli Po : https://www.youtube.com/watch?v=pxJ7LYx6V3E

 • […] Pořad na stránkách Svobodného vysílače CS – ZDE […]

 • Dobesova napsal:

  Pane VK, můžou pak objednat 11 999 999 vakcín, protože já se očkovat nenechám. A s tím covid pasem už je to asi rozjeté, protože na nějaké tiskové konferenci, kterou jsem zhlédla, už o tom mluvil nějaký státní brýlatý zaprodanec, nevím jméno, těch týpků už je tady tolik, že nemá ani cenu si je pamatovat. A jak se to tady všechno paktuje, už bylo jasné hned na začátku, když zakázali testovat soukromým laboratořím, nejen proto, že by brali kšefty podvodníkům nabaleným na těžký byznys přes stát, ale osobně si myslím, že i proto, že by mohla vycházet odtud pravda o tom, jak je to vlastně s covidem a jeho šířením apod., s infikovanými testy a někdo by se o to pak konečně musel vážně zajímat. Přes stát si to pěkně můžou držet pod pokličkou a balamutit dál ovce.

 • Dobesova napsal:

  Jak to tak poslouchám, tak nejvíc v klidu může být tak akorát naše kočka Míca, ta si tu myš vždycky někde chytí a má 9 životů. No a my máme zatím jen zásoby pravé valašské slivovice ze zahrádky osázené asi 10 slivoněmi, jelikož ale pijeme jen jako medicínku, tak se nám zásoby množí. Tak nevím, jestli nás to zachrání, jedině že bychom ji pak vyměňovali za jídlo. A ještě k tomu pánovi, který volal, že svět po případné další válce by byl k nebydlení-má v mnohém pravdu, nejen kvůli zničenému životnímu prostředí a zdrojům, ale i kvůli tomu, s jakými lidmi bychom ten svět pak sdíleli-pokud si podzemní kryty staví sorta lidí jako je Tykač, pokud ochrana tohoto typu je zajištěna pro politiky, státní pohlaváry a podobné týpky, pak vám teda řeknu, že to si fakt taky radši vezmu tu láhev slivovice na balkón taky. Než přežít s takovými morálně zdevastovanými jedinci, to raději skončit.

 • Dobesova napsal:

  Dobrý den, přesně o tom, že Hollywood točí filmy s jakoby s tématkou sci-fi, ale jsou to fakticky předpovědi budoucích událostí, mluví i Džuli Po na svých stránkách Alvasar. Tyhle stránky vřele doporučuji, jen lituji, že rusky sice znám, ale ne natolik dobře, abych rozuměla bez problémů všemu. Chtělo by to někoho, kdo by k tomu namluvil překlad česky. Jsou tam super informace.

 • fiijalka napsal:

  Moc ráda vás poslouchám, děkuji za všechny pořady, jen s tím koronavirem dle mého názoru zbytečně strašíte sám sebe.

  • Pavel Slovan napsal:

   Děkuji za reakci: Snažím se nestrašit. Jen být obezřetný a užitečný. Nevyjadřuji se k věcem, o kterých bych neměl alespoň letmý osobní Ahnung.
   V době Ptačí Chřipky H5N1 jsem měl na starosti zdraví 3.500 zaměstnanců a dalších tisíců externích dotčených kolegů. Zpracovával jsem epidemické plány, chodil na jednání kritické infrastruktury. Poznal jsem, jak se rozhoduje „za oponou“. 3 roky NATO, shodou okolností, jsem zase prožil několik měsíců nástupu Mexické Prasečí Chřipky H1N1 v New Yorku, kde umíraly doslova v přímých přenosech převážně děti, uzavíraly se školy a virus se odtamtud šířil dále do světa.
   Nehodnotím ani nyní Coronavirus podle toho, co vidím v médiích nebo naopak co mně indoktrinují „vševědoucí“ Chřipičkáři a Rýmičkáři zuby nehty z Alternativy.
   Myslím, že jsem se zatím příliš nemýlil ve všem, co jsem od ledna/února o Coronaviru odvysílal.
   Vážím si, že nasloucháte a reagujete a přeji Vám prima den!
   Třeba Vám bude užitečné:
   Dnes právě
   Plicní choroba covid-19, kterou koronavirus způsobuje, zabíjí asi 0,3 až 1,5 procenta nakažených lidí. Většina studií zpřesňuje tento podíl na 0,5 až jedno procento. To znamená, že z každých 1000 nakažených lidí pět až deset průměrně zemře.
   Nejde jen o to, jaká je úmrtnost mezi nakaženými. Jde také o to, jak nakažlivá daná choroba je – a covid-19 je velmi nakažlivý. Právě kombinace úmrtnosti a nakažlivosti dělá z covidu-19 tak nebezpečnou chorobu.
   Poměr úmrtnosti kolem 0,6 procenta je šestkrát vyšší, než 0,1 procento u běžné sezónní chřipky. Nemoci, jako je SARS, MERS či ebola, jsou mnohem smrtelnější – úmrtnost na ně dosahuje zhruba deset až 50 procent. Na tyto nemoci ale zemřelo mnohem méně lidí než na covid-19, protože nejsou ani zdaleka tak nakažlivé nebo rozšířené; na SARS zemřelo 774 lidí, na MERS 858 a ebole podlehlo více než 11 300 lidí.

 • Dobesova napsal:

  Panu Hlásenskému dávám ve všem za pravdu a na jeho otázky, proč jsou lidé v lidu a laxní vůči této zvůli, odpovídám-proti mafii v policejním státě se bojuje těžko. Chce to velkou odvahu.

 • Ls.lucki napsal:

  Strašný pořad….resp. dobrý, ale hrozné názory. Jak můžete vůbec vypustit z pusy že ti co nenosí roušky jsou ti, kteří jezdí ožralí autem? ??? To je neuvěřitelné. Roušku ano, ale jen uvnitř, venku to nemá absolutně význam, tam je nošení roušky naprosto mínusové.
  Navíc, Koronašaškárna je fejk jak prase, proč nám nesdělí informace kolik z těch nakažených je bez příznaků a kolik jich má příznaky? Absolutně neznáte problematiku virů čeledi koronavirů, protože koronaviry mutují v mírné formy tak rychle, že teď už je většina populace nejen u nás promořená a většina kmenem který nevyvolává příznaky.
  Z Brazílie hlásí apokalypsu a mám tam očitého svědka, který hlásí nemocnice prázdné, nic se tam neděje. Přitom ta samá prázdná nemocnice hlásila oficiální čísla 5000 nakažených a 200 mrtvých!! A ve skutečnosti jsou tam nemocnice prázdné. Jsem z Ostravy a v Karviné jsem byl a taky je tam nemocnice úplně prázdná , přibyli na oddělení 3 pacienti v Ostravě a kvůli tomu se musí zrušit všechno z hodiny na hodinu? Jací 3 mrtví na 1000 lidí?
  Vždyť oficiální čísla jsou zmanipulovaná. Drtivá většina mrtvých nezemřela na koronavirus ale s koronavirem, kdy neměli ani žádné příznaky…..Oblečte si klidně atombordel a věřte oficiálním médiím, ale nešiřte paniku mezi lidmi nějakým zmanipulovaným virem, který už je dávno mezi lidmi v mírné mutaci, která už nevyvolá ani chřipku.

  Jinak New York – prázdné nemocnice, taky tam mám očité svědky….prokrista zjistěte si realitu, protože jste naskočil na brutální manipulaci.
  LUkáš

 • cendasj napsal:

  Film na neděli
  Teroristka
  Hlavní hrdinkou černé komedie Teroristka je Marie (Iva Janžurová), učitelka na penzi, která si jednou řekne, že už si nechce připadat jako kráva. Když jí proti arogantnímu strůjci lokálního zla (Martin Hofmann) nepomůže ani starostka (Tatiana Vilhelmová), sežene si zbraň a rozhodne se udělat to, co většinu z nás občas napadne, ale hned tu myšlenku rozumně zapudíme. Brzy však zjistí, že stejně, jako je vražda složitá morálně, je nesnadná i prakticky – přesto, že jí bývalý žák, momentálně v podmínce (Pavel Liška), dává cenné životní rady: „Kriminalita jenom vypadá jednoduše, paní učitelko, ale pak se dycky něco posere.“
  PS: Všimněte si sdělení v závěru, kdy byl tyran nahrazen a vše jede stále ve stejných kolejích. Není to tedy o jednotlivcích ale o našem nastavení.
  https://www.youtube.com/watch?v=2j7FWvScObU

  Baader Meinhof Komplex
  Německo, 70. léta 20. století. Vražedné bombové útoky, strach z terorismu a z vnitřního nepřítele otřásají základy křehké demokracie poválečného Německa. Radikální “děti” nacistické generace v čele s Andreasem Baaderem (Moritz Bleibtreu), Ulrikou Meinhofovou (Martina Gedeck) a Gudrun Ensslinovou (Johanna Wokalek) vedou násilnou válku proti tomu, co považují za novou tvář fašismu: americký imperialismus podporovaný německou vládou, jejíž členové mají nacistickou minulost. Cílem mladých radikálů je “lidštější” společnost. Bohužel používáním nehumánních prostředků nejenže šíří teror a krveprolití, ale sami svoji lidskost ztrácejí. Šéf německé policie Horst Herold (Bruno Ganz) je muž, který jim je v patách, ale zároveň jejich konání velmi dobře chápe. Nakonec v honu na mladé teroristy slaví úspěchy, ale je si vědom, že oni jsou jen špičkou ledovce.
  https://uloz.to/file/PPfMwKdo/baader-meinhof-komplex-cz-upload-ch-daniels-avi

 • cendasj napsal:

  Hezký den – Velmi děkuji za podnětný pořad. Je vidět, že pan mojmír P se hodně posunul ve svém osobním růstu.
  Také jsem s nadšením přijal blanický manifest. Zarazilo mne však několik fotek na fb, kde pan Fanánek vehementně gestikuluje.
  Další byl obsah, který pan Landa prezentuje jako prosbu k našim zastupitelům. – Dobře víme, že prosbám se jen pohrdavě vysmějí.
  To datum ukončení podpisové akce k 9/11 mi také nějak uniklo.
  Jistě není vybráno náhodně.
  Již sem se v minulosti také v dobré víře stal obětí manipulátorů a nebylo to vůbec příjemné zjištění. Od té doby jsem však mnohem opatrnější.
  Pod vlivem emocí a momentální euforie vypínáme kritické myšlení a toužíme někoho bezhlavě následovat. Chybí nám přirozená autorita a možná by stačila i nějaká fiktivní.
  Jsem přesvědčen, že pan Černohorský je jediný, kdo nejedná pro osobní profit. Jen je hodně viditelný a snadno zneužitelný.
  Stále jsme verbováni do dalších konfliktů, které systém potřebuje ke své existenci. Málo koho napadne, že nikdo z těch verbířů nezmíní nutnost řešení prvotních příčin. Třeba v otázce migrace. Bez tučných penězovodů, by žádná nemohla ani nastat.
  Velmi si vážím podnětů pana mojmíra P i když v některých maličkostech se s jeho pohledem rozcházím.
  Mohu jen doporučit pozorně naslouchat a zvažovat.
  Jaroslav

  Střet civilizací
  https://krusnohorec.webnode.cz/news/stret-civilizaci/

 • nadai napsal:

  Pane Tichý,
  moc vám děkuji za vaše komentáře. Mělo by je slyšet velké množství lidí. Jste skvělý!!!
  Vaše komentované zpravodajství je dle mého názoru nejlepší pořad na Svobodným vysílači…
  Nadai

 • […] Pořad na stránkách Svobodného vysílače CS – ZDE […]

 • nadai napsal:

  Paní Vítová, já teda neustále slyším z míst SPD, že vystoupení z EU je jediná cesta a vy jste je ve svém hovoru úplně ignorovala, jak vám mohu nadále věřit??? Vaše hovory byly pro mne oáza normálnosti a radosti, že existujete, ale dneska jste mi dala velkou pochybnost, protože jsem vám začala věřit a zpochybnila jste to, co si mohu ověřit!!!

 • roman napsal:

  Dekuji za porad s panem Novotnym.

 • […] Pořad na stránkách Svobodného vysílače CS – ZDE […]

 • lutom napsal:

  ANS a E Koruna? Komentáře ANS Perfektní jako vždycky.

 • Robo76 napsal:

  Dobrý den. Zdá se, že „pro samé stromy nevidíte les“.

 • czechmike napsal:

  Dobrý den, vyborna debata, jsem tu jako jediny koment? Doufam že VK v patek okomentuje historika pana Baštu.

 • […] Rudolf Vávra: Nanotechnologie, RFID čipy a možnosti vakcinace. Mýty nebo skutečnost? – 2020-06-08 – IT specialista Rudolf Vávra: Nanotechnologie, RFID čipy a možnosti vakcinace. Mýt… – IT specialista Rudolf Vávra: Nanotechnologie, RFID čipy a možnosti vakcinace. Mýty nebo […]

 • Dobesova napsal:

  Nezbývá nám, než si pohlídat, kdo to svinstvo o půjčkách EP – t.j. peníze formou půjčky pro státy EU jako pomoc v krizi, podepisuje, lépe řečeno chystá se podepsat a okamžitě vyvolat odpor celého národa. Jinak bude pozdě jako se vším tady-rozkradená rozprodaná republika a nikdo s tím teď už nic nedokáže udělat. Takže kdo bude mít kompetenci k podpisu tohoto tunelu na naše peníze? A grilovat ho, nedát mu pokoj, dát najevo, že o tom víme a že budeme sledovat jeho kroky a že se bude zodpovídat.

 • Dobesova napsal:

  Dobrý den, všechno, co bylo tady řečeno, podepisuju. Jsem bývalá učitelka a jediné, proč lituju, že už nejsem činná ve školství je, že můžu v tomto duchu působit už maximálně na svoje vnoučata. Ve škole by to mělo dopad na více dětí. Měla jsem mezi žáčky hodně takových, kdo dovedli uvažovat, třidit si poznatky a dívat se kolem sebe a naslouchat učitelům. A stávalo se mi, že mi na konci hodiny sami řekli-paní učitelko, zase jsme se zakecali, ale možná to do jejich života přineslo víc, než kdybychom jeli nalajnovaně a ještě navíc podle debilního RVP, kde už tenkrát , kdy jsem ještě učila, tuhle multikulti a integrační zrůdnost cpali do škol. Dnes je těžké vychovávat mladou generaci, dostali jsme se totiž do situace, kdy jako za komunistů něco jiného děti slyšely doma a něco jiného ve škole. Já jsem veškerá tato ideologická nařízení bojkotovala a byla jen na papíru. Děti ode mne neslyšely nic, o čem bych sama nebyla přesvědčená. A kolikrát i vedení školy si leccos ode mne vyslechlo. Takže výchova není opravdu jen na rodičích, s učiteli tráví děti hodně času, takže jejich působení na výchovu dětí je neoddiskutovatelné.

 • Dobesova napsal:

  Doposlouchávám volající a chci reagovat na p. Janu: ANS v jádru si zaslouží celkem uvažovat o tom, že jsou ve volbách volitelní, ovšem někdy mě zaráží některé názory toho pána, který společně s p. Vítovou vystupuje v relacích, omlouvám se, že jméno mi vypadlo. Kdo o tom uvažuje najděte si v archivu tyto pořady a snad mi dáte za pravdu, nebo taky ne, ale tak to já cítím. Já víc věřím p. Adamu B. Bartošovi, to je člověk se správnými názory a, zdá se mi, i rovnou páteří, který od svých názorů neuhýbá a dokáže si je argumentačně a asertivně obhájit. Možná by bylo řešením jít do voleb v koalici s ANS.

 • Dobesova napsal:

  SPD-strana politických darebáků- absolutní ztráta důvěry, uhýbání od svého programu tak, že je to až k nevíře, darebáků proto, že lžou lidem , až se jim od úst práší. Mně stačí málo, aby někdo ztratil moji důvěru a oni ji ztratili už dávno. V situaci, kdy lidé potřebují národní stranu jako sůl, je to neomluvitelné a o to víc zavrženíhodné. Proto jsem si ji tak pro sebe přejmenovala, nesnáším totiž lháře a prospěcháře.

 • […] Pořad na stránkách Svobodného vysílače CS – ZDE […]

 • Dobesova napsal:

  O té dani z nemovitosti při koupi-okamžitě, když tato zpráva byla uveřejněna, mě napadlo to, co toho pána, který Vám na toto téma volal. Drzost státní správy fakt už překračuje všechny meze, To nahrávání si do vlastních kapes pijavic na státních penězích už je do nebe volající. Tak doufám, že z toho nebe už to někdo začne konečně řešit.

  • Petr Václav napsal:

   Samozřejmě, že to je účelové pro období skupování a vyvlastňování majetků občanů ČR. Jen s tím čekáním na zásah z nebe bych byl pesimista . . . A takových věcí bude přibývat!

 • Dobesova napsal:

  E. Smetanu si řadím mezi záporňáky. To je otřesná bytost. Vždycky, když poslouchám její rozhovory, začne se mi vařit krev. A to je pro mne neklamný důkaz, že jde zlého člověka. Proti oduševnělému J. Duškovi vypadá jako otřepaná hadrová panenka.

 • Beatrice napsal:

  Srdečne vás oboch pozdravujem, páni Pavel Hlávka a Jaroslav Chvátal. Velmi si vás vážim, užívam si vysielanie a ďakujem za vašu veľkorysosť.
  Občas sa mi stáva, keď som sama v súkromí, že pri rozmýšľaní, napr. nad určitou myšlienkou a pocitom s ňou súvisiacim, sa mi veľmi žiada polemizovať NAHLAS. Vnímať frekvenciu myšlienky vyslovenej vlastným hlasom mi pomáha lepsie sa sústrediť, niekedy aj napojit na informačné pole, a takto mi skôr moje „vyššie Ja“ vnukne odpoveď.
  Moja OTÁZKA, prosím, na pána Chvátala: Je „normálne“, vhodné a zdravé hovoriť takto NAHLAS sama so sebou?
  Ďakujem, Beatrice.

 • PavelPetrolin napsal:

  k tomu „Bill Gates chce přes vakcinaci redukovat obyvatelstvo“ tak jeho stanoviska jsou naprosto jiná a jde o váš oblíbený selský rozum – tvrdí že když se sníží úmrtnost dětí (i pomocí vakcinace) tím se sníží růst populace, jelikož rodiče nebudou mít tendenci mít mnoho dětí, protože teď je situace taková že počítají s tím že jich několik umře

  • Studio Plzeň napsal:

   Tak to je tedy opravdu selský rozum postavený naruby, pokud takto B.Gattes uvažuje….to už se tímto způsobem nechá převrátit a zdůvodnit naprosto vše. Ostatně, vlastně to takto funguje již nyní….

 • PavelPetrolin napsal:

  S tím Billem Gatesem jste fakt neuvěřitelní, ten člověk rozdal a rozdá X miliard na boj s chudobou a alternativa zase musí vymýšlet kraviny jaký je to satan… Něco jako jak tý bláboly o tom že Bill Gates chce přes vakcinaci redukovat obyvatelstvo, kdy byla jeho slova vytržená z kontextu a překroucená. Žádný nápis na budově jeho nadace není, je to manipulace s fotkou, jak vypadá budova opravdu se můžete podívat na google mapách tady https://shorturl.at/GZ349.

  • Studio Plzeň napsal:

   Abych pravdu řekl, také se mi moc nezdálo, že tam ten nápis o redukci obyvatelstva je, neboť to by byla oparavdu velká provokace, ale na druhou stranu jsou myšlení a skutky dnešních „elit“ tak zvrácené, že jsem klidně té manipulaci s fotkou uvěřil. A o činnech B.Gatese a jemu podobných si (věřím) jistě nemyslíte, že jsou ve prospěch lidstva – to by popíralo samu podstatu současného kapitalismu. Na druhé straně jistě znáte mnoho míst na mapách Google, které jsou velmi hezky pozměněny, aby se tam ukázalo něco jiného, než tam je – čili možnost, že ten nápis o redukci obyvatelstva odstranili z té desky ať již protože to bylo provokativní, nebo jen vyretušovali, jistě existuje. Nebo to striktně vylučujete?

 • Dobesova napsal:

  Ten zmiňovaný není chytřejší, je jen vyčůranější. Ale chápu, že v rádiu jste to musel podat takto. Kdyby byl chytřejší, věděl by, že jeho skutky ho jednou doženou, a to podle výše zásluh.

  • Petr Václav napsal:

   Souhlasím, ale on je i ve srovnání s těmi ostatními chytřejší . . . a tím je to ještě složitější! :0)

 • PavelPetrolin napsal:

  Nespletl ste si náhodu jednotky OSN s armádou NATO? Nějak nerozumím tomu co tak strašného mírové mise OSN v dějinách provedly.

  Co se týče roušky, dost mě zaráží že stále exisují stále lidé kteří neví že roušky jsou ochrana OKOLÍ a ne toho kdo je nosí, to je jejich primární účel během epidemie. Proto ty trapné řeči o tom jak se někdo bojí číhajícího koronaviru za každým rohem jsou opravdu mimo mísu.

  • Petr Václav napsal:

   Ne nespletl jsem se, divil byste se, co mají „bílé přilby!“ na svědomí. To si jen lidé, kterým je o nich referováno myslí, jak jsou mírutvorní . . . A k rouškám – neúčinnost roušek je notoricky známá i laikům. Odborník – hygienik nemocnice Na Bulovce o tom píše ve svém mailu k zaměstnancům. Takže se fakt divím, že existují lidé, kteří věří marketingu, že rouška chrání okolí . . .

 • […] Pořad na stránkách Svobodného vysílače CS – ZDE […]

 • Dobesova napsal:

  Pokusím se shrnout, s dovolením, dvouhodinovou debatu do pár bodů-vycházím z osobního sledování politické situace:
  Na počátku nebylo slovo, jako v bibli, ale NWO>vznik EU=získání otroků pro vytváření hodnot, které nakonec budou sloužit k jejich záhubě>dosazení všehoschopných a málo inteligentních a bezpáteřních politiků do vlád národních států, k čemuž se používá lží, neziskových pol. organizací a falšování voleb>no a jak se dosahuje vytčeného cíle? Tihle zrádci národa za zaprodání se za obrovské osobní výhody tančí podle nalajnovaných notiček – americká ambasáda o tom ví své- návštěvy našich politiků už jsou tam častější než si umíme vůbec představit. Krásně se to teď ukázalo při jejich panáčkování před kamerami při zinscenované „koronavirové krizi“. Možná se pletu, ale všechno, co se teď děje, tomu nasvědčuje.

 • sakul napsal:

  Zdravím,
  Nebylo by možné dát link na čro Brno s tímto pořadem.
  Hledal jsem to marně asi hodinu a s touto paní Renatou C. je možno dohledat pouze starší pořady. Nebudeme podezíravý a nebudeme si myslet něco o cenzuře, že ©️☣️
  Předem díky a přeji pěkný den.
  Lukáš

 • Michal Mauser napsal:

  Rád bych se vyjádřil ke komentáři paní Vítové ohledně údajného sdělení hnutí Zeitgeist ČR: Paní Vítová se vyjádřila (čas záznamu 59 minut) v tom smyslu, že Hnutí Zeitgeist se neúčastní politiky a údajně čeká, až se narodí nová generace, která bude uvažovat jinak … (poslechněte si to celé). To, co paní Vítová řekla o Hnutí Zeitgeist v tomto smyslu, se nezakládá na pravdě. Nic takového nebylo v předchozím pořadu sděleno. Je evidentní, že neslyšela celý pořad v kontextu a pravděpodobně nezná ani naše další pořady na SVCS. Zřejmě nestudovala ani materiály uvedené na našich stránkách: http://www.zeitgeistmovement.cz (zejména se jedná o příručku Definice Hnutí Zeitgeist, různé videodokumenty, prezentace, prohlášení apod.). Stručně řečeno Hnutí Zeitgeist je především celosvětovou vzdělávací organizací a cílí přímo na kořen socioekonomické orientace společnosti nikoli na symptomy. Podstatou TZM je systémové myšlení nikoli lokalizované. Činnost Hnutí je přesně opačná, než tvrdí paní Vítová.

  Cílem TZM je integrace společnosti založená nikoli na názorech, ale poznatcích. Na rozdíl od jiných organizací a politických stran má TZM jasnou představu o novém ekonomickém modelu (to znamená o tom, co by mělo přijít, aby byl systém udržitelný) nikoli jenom o tom, co nechceme. Navrhli jsme dokonce i způsob, jak efektivně, demokraticky a automaticky přejít do nové spravedlivější společnost (proces Systémová kompetence).

  Osobně jsem slyšel několik pořadů s paní Vítovou a s většinou jejich vyjádření se dá souhlasit, protože odpovídají i našemu výzkumu (jedná se především o popis společenských symptomů). Bohužel tento její výrok ohledně „čekání na příští generace“ mě jako mnohaletého aktivního člena TZM doslova šokoval (znovu jsem si uvědomil jak lehce může člověk sklouznout k povrchnímu lokalizovanému myšlení). K tomuto myšlení máme my lidé sklon, protože systémové myšlení vyžaduje dlouhodobé studium a vidět věci v kontextu je tedy náročnější. Ovšem pokud něčemu nerozumím, položím nejprve doplňující dotaz, než vypustím mylné tvrzení. Chybovat ovšem může každý. Bylo by tedy dobré, kdyby se paní Vítová alespoň veřejně omluvila za svůj výrok nebo přijala pozvání do společného pořadu na SVCS, kde bychom si tyto věci vyjasnili veřejně a zachovala se jako člověk. Připomínám, že cílem Hnutí Zeitgeist je integrace společnosti založená na poznatcích vycházející z vědecké metody nikoli z názorů. V tomto, jak jsem pochopil z jejich výroků na SVCS, se jistě ztotožňujeme. Sjednocení společnosti je nakonec i v zájmu paní Vítové, takže věřím, že si toto moje povídání vezme k srdci a nastuduje si příslušné dokumenty, které popisují podstatu Hnutí Zeitgeist. Pokud bude cokoli nejasné, jsem připraven osobně zodpovědět dotazy, protože je v zájmu všech, aby věci byly průhledné.

  Ing. Petr Taubinger, Hnutí Zeitgeist ČR

 • […] Pořad na stránkách Svobodného vysílače CS – ZDE […]

 • lutom napsal:

  Certifikáty lze posílat i elektronicky, dělají to i jiné subjekty.

 • fiijalka napsal:

  Dobrý den, já mám jen malou připomínku, Pavel Novotný není z Řep, ale z Řeporyj…jinak díky za super pořad a moc se těším na další díl!:)

  • Petr Václav napsal:

   Vím, už mi to psal jeden posluchač do mailu. Kelišová by sic řekla, že to je jedno, protože jsou obě od Ř, ale já se spletl . . .

 • Judita napsal:

  Peto, vy ste tak mudry. dakujeme za vysvetlenie. Tieto veci som nikdy nechapala a ste vynikajuci ucitel 🙂

 • glacensis napsal:

  Tak toto je to nejlepší co jsem od pana Chvátala doposud slyšel.

 • maratonec napsal:

  Pavel NEUMAN … otevírá v Přaze , u Houbaře ….- košér … památník ROA ? Vedle … synagogy ?

 • maratonec napsal:

  Zuckerbergerstein čakal na …. nejakého Smatanu ? Aby – mohol cenzurovať ! Kto je PROTI …. domu Sion ! Totálna kontrola – cez … náhubky ? … cez … peníze !!!

 • maratonec napsal:

  židi slaví … něco jiného ? Ne – Den vítězství nad fašizmem ?

 • nadai napsal:

  Skvělý pořad, děkuji, Nadai

 • Marilena napsal:

  Pánové skvělý pořad ! Video o kterém mluvil p. Kozák zmizelo ale dá se najít na:
  https://rumble.com/v9ahsj-viry-nejsou-nakaliv-ale-strach-je.html

 • Pavellevap napsal:

  Dobrý den.Prosím vás co je to za písničku 0:50:20 ?

  • Studio Plzeň napsal:

   To je asi něco amatérského, co mi různí lidé posílají abych to hrál. Pokud to ale chcete pro příště vědět, během té písničky při živém vysílání se zobrazuje její název a interpret v informacích o vysílání na našich stránkách!

 • Ingrid napsal:

  Dobrý den,
  zdravím Vás, Našla jsem Vás nedávno při brouzdání po Internetu ve snaze nalézt nějaké normální informace, kromě řádění koronaviru, a jsem tomu ráda. Chtěla bych se s Vámi podělit o perlu, kterou jsem zahlédla včera v TV Nova v pořadu Víkend. Příspěvek měl název, cituji: “Češi snadno uvěří falešným zprávám. Jak proti nim bojovat ? “ Stojí to za zhlédnutí. Hned v úvodu moderátoři pravili, že dle jednoho ze zahraničních průzkumů jsou Češi jedni z nejhorších na světě v důvěřování Fake News, hůř už na tom jsou jenom v Egyptě, Číně a Nigérii. ! Což byl důvod, proč jsem hned nezměnila kanál. Neuvěřitelné! Ale dál to bylo ještě lepší cituji : “Jedním z důvodů je i geografická blízkost k Rusku, které je podle výzkumu největším producentem zpráv tohoto druhu. “ Když si dá člověk dohromady, kdo stojí za TV Nova, je mu to hned jasné. No, posuďte sami a pobavte se s odborníky, zde je odkaz : https://novaplus.nova.cz/porad/vikend/bonus/5860-cesi-snadno-uveri-falesnym-zpravam-jak-proti-nim-bojovat Přátelé, přeji všem krásnou neděli.

 • breathless.beauty napsal:

  Vazeny pane Hlavko,
  s grygarem (odmitam pouzivat tituly pan, doktor, …, a velka pismena) jsem pracoval nekolik let ve FzU AV CR. Vetsiho smejda, bezpaterniho, prominulorezinmiho prominenta, zapskleho primitiva, a horsiho vedce (vcetne jeho kamaradicku, kolaborantu s StB) jsem vskutku nepotkal. Kdybyste byl muj nejvetsi nepritel, tohoto cloveka osobne poznat bych Vam skutecne nepral. Hezky se starim vybarvil; jeho Okna vesmiru do koran na tom pramalo vylepsi.
  Preji Vam hodne stesti, skvele zdravi a prosim o mene vyvysovani Vaseho ega. V poradech SVCS jde, doufam, predevsim o nazory Vasich hosti; pro Vase vlastni nazory si muzete snadno zridit specialni porad…

  • Studio Plzeň napsal:

   Hezký den,
   děkuji vám za postřeh k p.Grygarovi- ano moje intuice mi říká totéž.
   Pokud ale máte pocit, že si ve svých pořadech potřebuji zvětšovat své ego, tak to jste myslím na velkém omylu – již dávno jsem pochopil co to vlastně ego je – a to, co dělám to rozhodně není. Pokud se vám to tak přesto jeví, pak vězte, že jediné o co se snažím je naopak napovědět ostatním jaké věci je možno vždy ještě dát do souvislosti a to v souvislosti s tím, co sdělují hosti. Zkuste si pár pořadů poslechnout pořádně a zjistíte zajisté, že píši pravdu. Vždy mne jde jen o to, aby informace od hostů byly dále propojeni s jinými informacemia tím aby měly větší váhu a posluchači si to mohli propojit též sami. Víte dobře, že na co přijdete sám, to již ve vás zůstane – naopak od sdělení, které jen slyšíte a již s ním nepracujete.

 • janadan napsal:

  Pánové, veřejnost chce být klamána…viropsychóza je promořena v mém blízkém okolí na 85 procent. Nechtějí nic slyšet, vědět, přečíst….Viděli jste film „Melancholie“ ? Mám občas pocit, že dopadnu jak „Justine“. Až budu vykázána z kavárny, že nemám potřebný certifikát, až mně moji vnuci nepustí na návštěvu, že jsem neposlušná, rebelská babička..odeberu se navěčnost. Skončím..já si ten sajrajt pichnout nedám.
  Vaše vysílání, vakcína energeticky výživná. Zatím mám dostatek humorných částic.
  Díky moc za vysílání. JanaD

 • PavelPetrolin napsal:

  k tomu covidu, opravdu máte poct že když vypuke naplno sezony chřipky tak to v nemocnicích vypadá jako ve španělku nebo americe? že prostě nestíhají? a něco čísel:

  Mnohem smrtelnější účinek nového viru vyplývá z údajů Centra pro kontrolu nemocí (CDC) v Atlantě. Podle nich onemocnělo chřipkou v dané sezoně 35,5 milionu osob, z nichž jich zemřelo 34 200, zatímco koronavirus se zjistil u necelého mi­lionu, ale v nepoměrně kratší době mu už podlehlo kolem 55 tisíc Američanů.

 • nadai napsal:

  Dobrý den pane Tichý, jako vždy jste byl bezvadný, taktéž děkuji komentátorovi, který citlivě zasahuje, nebo nezasahuje do vaší argumentace. oba jste skvělí.

 • ms napsal:

  Zdravím a děkuji za pořad. Chtěl bych polemizovat trochu s výrokem, který v pořadu zazněl vtom zjednodušeném smyslu, že „jediná objektivní pravda neexistuje, a že každý má svou subjektivní pravdu“ – co se týče odvození doporučuji přednášky filosofie pana Jiřího Fuchse (doporučuji si přednášky projít):
  026 Jiří Fuchs FILOSOFIE – V.1) Teorie poznání, důkaz pravdy – 23 3 2011 … a další díly
  https://www.youtube.com/watch?v=tFiXd7tcajc&list=PL1A454ED662E84404&index=16

  Co se týče duchovního vysvětlení, tak určitě pana Jana Kozáka, který u Vás na rádiu, myslím, byl také hostem.

  Pokusím se krátce vysvětlit co mám na mysli
  Pro začátek si připustme, že jediná pravda existuje (viz teoretický důkaz pravdy J. Fuchs – vysvětlím níže), nicméně ve spojení s fyzickým světem (tj. jak správně říkáte s omezeným vlastním pohledem) můžete jít do větších a větších podrobností, nebo naopak rozšiřovat pohled a zapracovávat širší souvislosti, a každá takové zaostření, nebo naopak rozšíření vědomí dává přirozeně trochu jiný obraz světa a pravdu může posouvat.
  Tedy záleží velmi na tom, ujistit se, že pokud hledáte shodu s Vaším partnerem v diskusi – tj. „společnou“ pravdu – je třeba, uvést se navzájem do společného kontextu ve kterém tuto shodu hledáte – nadneseně řeeno sjednosti si to s čím souhlasíte, v co věříte – nebo-li sjednotit si víru :). To je důvod proč se lidé často nemohou shodnout, protože mají jiný kontext, jiné poznání a na základě svého poznání jinou víru. Proto je také mimochodem dobré, aby spolu žili lidé, kteří mají alespoň základní vzájemné pochopení a shodu na nejdůležitějších věcech. Je to banální, ale musel jsem to uvést. Z toho, že většinou máme subjektivní pohledy a pravdy ovšem neplyne, že jediná pravda není, budu pokračovat.
  Tedy dále dejme tomu, že skutečně pravdivý výrok o fyzicky existujících objektech je teoreticky možný, ale je nekonečně složitý. Proto i naše myšlení a komunikace funguje formou zjednodušování a zevšeobecňování. Ani smítko prachu bychom nedokázali posat v celé jeho složitosti a nedej bože ještě veškeré jeho vztahy s ostatním světem. Takto se brání tento náš fyzický „spodní“ svět nalezení pravdy (tj. časem a složitostí, kterou nejsme schopni v nám zde přiděleném čase a prostoru zcela poznat).
  Ale!!! to také neznamená, že pravda není. Pokud bychom připustili, že pravda není. upadli bychom do stejného filosofického chaosu a pasti jako v postmoderním myšlení, které na základě mylného předpokladu, že pravda není, ji přestalo hledat a usilovat o ní a to vede samozřejmě k úpadku věd, kultury, vzdělání, zbavování se ušlechtilé „horní“ lidské přirozenosti (která ctí pravdu, spravedlnost, přirozený řád, nezištné chování, víru, duchovní lásku atd..) a způsobuje propadání se do „spodní“ zvířecí lidské přirozenosti (ego, darwinismus, hamižnost, vypočítavost, egoistická krutost, bujení fyzických potřeb, atd..) Výrok, že „pravda je pouze subjektivní“ logicky vede k tomu, že i veškeré poznání je subjektivní a nemá tedy cenu se o něj snažit, protože kdokoli jiný může kdykoli bez jakéhokoliv hlubšího vhledu říct, že to vidí jinak a my mu logicky musíme přiznat stejné „právo“ na jeho pravdu, která musí mít stejnou hodnotu – k tomu teď právě dost často dochází, speciálně v některých televizních pořadech…
  A konečně samotný důkaz pravdy – tkví právě ve výroku o existenci pravdy samotné. Zjednodušeně – ve vyvrácení opačného tvrzení – tj. logického vyvrácení výroku „Pravda neexistuje“, nebo vyvrácení obdobného „Člověk není schopen objektivně pravdivého poznání“ – jak je zřetelné a jak krásně dokládá pan J. Fuchs tyto věty se samy vyvracejí, tj. jsou mylné, vnitřně rozporné, popírají vlastní obsah pokud se vztáhnou samy na sebe (do vysvětlení se nebudu pouštět, doporučuji shlédnout v klidu a soustředění těch pár videí). Pokud s tím někdo nesouhlasí myslí rozporně a jeho názory jsou tím poškozené a nemají z pohledu zkoumání pravdy relevanci. Vyvrácením tvrzení, že pravda neexistuje, je tedy dokázáno tvrzení, že pravda existuje. Jen je zapeklitě složité se jí v našem světě dobrat. Tento logický postup je právě zároveň nádherným návodem jak můžeme poznávat – metodou pokusu a omylu, neustálého vyvracní chybných tvrzení a předpokladů a upravování si svého přesvědčení na základě poznání. Musíme se pídit se kruček po krůčku blíže a blíže k pravdě.
  A teď – exaktně pravdivé výroky je možné vyslovovat, a to pouze o imaginární věcech – tj. věcech které si exaktně definujeme (např. matematická čísla, vzory, symboly, zástupné definice, vlastnosti, obecně definovaná tvrzení s danými omezenými východisky ve filosofii a prostě ve veškerých přírodních i humanitních vědách, ovšem založených na správné filosofii a s definováním kontextu) jak by řekl pan Jan Kozák – to božské, nebo-li horní svět, ten nefyzický, ten věčně jsoucí – trvale existující – doporučuji jeho výklad Védy,kde popisuje, že to vše není vše jen lidský konstrukt a osvětluje tak co je skutečná pravá původní náboženská víra). Lidským snažením o pravdu je pak prohlubování znalostí o světě spodním fyzickém i horním duchovním. Ten horní nám dává logiku, pravdu, pravdivé teorie a ten spodní nám je ověřuje prakticky a neustále před nás staví nové a nové výzvy, protože jak jsem již uváděl je nekonečně složitý. Právě jeho postupným poznáváním a hledáním pravidel, která při poznání obecné zákonitosti souhlasně „zarezonují“ s horním světem ideí, se dobíráme hlubšího a širšího poznání – blížíme se pravdě.
  Z toho tedy plyne, dovoluji si tvrdit, že pravda existuje. Ale pravdivá tvrzení o fyzickém světě se mohou v realitě pravdě pouze blížit. Lidé s větším poznáním mají větší šanci být blíže pravdě. Paradoxně zároveň jakýkoliv poznání prostý člověk, pokud přijde s novým originálním úhlem pohledu může poznání rozšířit. Jak je vidět nepopírám Vaše tvrzení o neexistenci pravdy – pouze ho rozšiřuji a ukazuji za jakých okolností je pravdivé a kdy je třeba ho upřesnit.
  Tohoto pohledu – víry jsem dosáhl také pouze částečným hlubším a širším poznáním tématu pravdy, ale přijde mi pro praktický život přijatelnější (a blíže pravdě) než velmi zjednodušující, ale svým částečným způsobem také pravdivé výroky jako např.: Říkám Vám pravdu… Pravda není. … Pokud si vyslechnu takový výrok, mohu si být jistý, že tento člověk buďto z nějakého důvodu používá velké zjednodušení, nebo se mýlí z neznalosti a ze svého mylného přesvědčení, nebo záměrně lže a mohu s ním o tom diskutovat.

  Dovolím si na závěr drobnou nadsázku – pánové jako Jiří Fuchs a Jan Kozák přinášejí světlo pravdy a poznání, někdo může říci boha, nebo pravého evangelia, přinášejí jako proroci zvěst o tom že pravda existuje a dobří lidé se z toho můžou radovati, protože to dává životu i jiný smysl než jen fyzické přežívání a darwinistický úděl. Pochopení horního a spodního světa umožňuje pochopení motivace konání lidí a porozumění a tím pádem i uvěření v existenci pravdy umožňuje nalézat částečnou shodu s ostatními a být si vědom hranice svého poznání a nalézat vlastní omyly, tedy umožňuje život v míru a osobní rozvoj. Naopak pokud někdo v pravdu nevěří, nemuže skutečně nikdy nalézt objektivní shodu s ostatními a smír, protože přece se nemůže vnitřně souhlasit s něčím co podle něj objektivně neexistuje. Paradox na závěr – právě Tito dva jmenovaní skvělí vědci se pravděpodobně kvůli kategoricky opačnému pohledu na náboženství patrně nikdy nebudou moci setkat a shodnout, ale takto to už na tom našem světě je 🙂
  Děkuji Vám za možnost se vyjádřit, snad jsem to napsal trochu srozumitelně . M.Š.

 • PavelPetrolin napsal:

  ne nedehonstuji celý pořad, já kritizuji vás. „Nicméně se sám zamyslete nad sebou, proč vlastně takovéto pořady posloucháte! A o co vám vlasně jde?!“ vy nějakým způsobem sledujete ČT abyste se ujistil jak vám lže, já sledují vaše rádio (a jiné podobně zaměřené weby) abych bojoval s tímto https://cs.wikipedia.org/wiki/Komnata_ozv%C4%9Bn a tímto https://cs.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A1ln%C3%AD_bublina

  • Studio Plzeň napsal:

   ….no, tak bojujte!….místo aby jste se vzdělával a docházel k poznatkům….bojujte…já už jsem z toho dávno vyrostl.

   • PavelPetrolin napsal:

    jsem zapomněl že slovo „bojovat“ je pro vás jak červený hadr pro býka, to slovo „bojovat“ tam nemá žádný význam, klidně tam může být „..abych předcházel tomuto…“

    vy opravdu nerozumíte tomu že právě ty dva fenomény, na které odkazuji, vám v tmo hledání poznání můžou zabraňovat?

 • glacensis napsal:

  Mohl by pan Chvátal toto vyprávění ozdrojovat? Popsat kde čerpal informace.

 • janadan napsal:

  Je to výsměch, je mně z toho smutno, cítím zmar…ve vlastní hospodě, vlastníci obchodu, kavárny, cukrárny, výrobny, si nemůžete otevřít svůj „byznys“…Já su také vidlak a jsem tomu ráda, ale vadí mně, jak se okolí k tomu staví ! Parazitický liberální kapitalismus je systém ožebračení, ovládání, manipulace a rozkladu ducha a práce.
  Jsem za kopní právo…jen ty ovce potřebují padnout až na tu ovčí tlamičku, aby prozřely a neb zatím si vystačí římským „jídlo a hry“.
  Mladí se nastěhovali na dědinu, ale zahrady mají okrasné, bez ovocných stromů, nedejBože slepice či králíky. Tuje hradba plotů, zalezeni do svých hradů. Věřím, že až bude hůře a hůře, zapojí se do hospodaření a komunit.
  Děkuji pánům za skvělý komentář.

  • Pepa Endrych napsal:

   Ano, je to tak. Tato vláda v součinnosti a na příkaz svých loutkovodičů vykonává řízené zničení našeho národa, jeho ožebračení a vyhladovění.
   Zároveň je to připrava na povinné očkování proti neexistující pandémii a čipování nás, obyvatel.
   Ale toto vše vykonává se souhlasem většiny obyvatel, bio robotů, kteří ji za to ještě tleskají. Změna bude možná, až část těchto
   bio robotů prozře a pochopí o co se jedná.
   Zároveň s tímto se ale už připravuje změna systému. Ovšem změna ne z venčí, ale zevnitř. Tady záleží na každém z nás, co pro to udělá.
   Pepa

 • PavelPetrolin napsal:

  K tomu kolaps X kolabs. Ne poprvé mě dnesa fascinovalo, že pan Hlávka je přesvědčený že přišel na to „jak to ve světě chodí“, téměř k jakémusi osvícení + vymyslel převratný filosofický koncept „názor X poznatek“, ale nedokáže v roce 2020 na triviální problémy používat google. Po zadání „kolaps kolabs“ do google hned na prvním místě lze najít řešení celého problému. Nebo toto pan Hlávka udělal, ale informaci pokládal za názor a tudíž ji musel odmítnout?

  • Studio Plzeň napsal:

   Opravdu koukám jak dokážete naprosto nepodstatnou záležitostí dehonestovat celý pořad, který byl (dle mého názoru) jeden z nejlepších co kdy na SVCS zazněl – a vy si z toho vezmete, že si nedokáži vygooglit jak se píše kolab(p)s. Úžasné a o mnohém o vás hovořící, nehledě na to, že nemáte informace proč jsem to neudělal (třeba to zrovna nešlo, neboť jsem měl prohlížeč obsazen videem, které jsem vysílal a kdybych něco začal hledat, objevilo by se to na obrazovce, protože vše dělám za pochodu a živě – v ČT na to mají celou směnu kolem 30lidí a neporovnatelnou techniku). Problém jsem myslím vyřešil jinak a elegantně (kolaps=zhroucení).
   Nicméně se sám zamyslete nad sebou, proč vlastně takovéto pořady posloucháte! A o co vám vlasně jde?!

 • janadan napsal:

  Dobrý večer pro oba pány,
  poslechla jsem si až dnes z archívu „pokřivená zrcadla“. Výborný, poučný, trochu smutný, ale i maličko světélka na konci „tunelu“. Příběh od Janíka s malým hošíkem a bábinkou mě dojal…vzpomněla jsem si na svoje dětství..vybavila se babiččina kuchyň, sálající kamna, kuřata vylíhnutá v krabici pod stolem, vůně buchet a dědovo příjemné broukání po většinu dne. Tam byla moje oáza klidu, pohody, pohlazení…I moji vnoučíci broučíci se těší na pobyt u mne. Co dali prarodiče do vínku mně, předávám dál. Víte, jsem taková pavědkyně, jak nás nazývá Český klub skeptiků Sisyfos. Vypracovávám horoskopy přes dvacet let. Seskupení planet ve znamení Kozoroha zarputile sedí kolem hranatého stolu, vadává ortel pro masy lidí – manipulace, omezení, cenzúra, brutální zavádění nového pořádku…to by vydalo na jeden pořad.
  Velké poděkování za vaše pořady, působivě poučné bylo také „řeklo se, stalo se“. K tomuto povídání o penězích…mám doma papírové z roku 1988 a 89 a na bankovkách je ještě vytištěno, že jsou kryty zlatem a ostatními aktivy STÁTNÍ BANKY ČESKOSLOVENSKÉ.
  Na Svobodný vysílač jsem se dostala „náhodou“ před měsícem a jsem každodenní, věrnou dychtivou posluchačkou.
  …sláva rodu a předkům našim
  ze Zlína zdraví Jana Daňková

 • horacius napsal:

  Velmi oceňuji prezentované důležité informace o rouškách jejichž nošení nás nechrání ale naopak našemu zdraví škodí. Povinné nošení roušek dle Vašeho vyjádření lze hodnotit zločinné opatření naší vlády proti nám všem. Děkuji Vám za informace.

 • glacensis napsal:

  Konečně někdo zde rozumně promluvil o kolektivních meditacích. Za to patří panu Chvátalovi vřelý dík!

 • horacius napsal:

  Ptátm se, proč takového pošuka necháte tak dlouhou dobu se vykecávat Na takovéto
  dlouhé povídání tohoto omatence nejsem zvědavý- Za toto Vás odsuzuji včetně režie a proto do budoucna přestávám posílat finanční podporu.

 • nadai napsal:

  Dobrý den pane Hlávko,
  omlouvám se vám předem za to co mám vůči vašemu vysílání, Těším se na vaše hosty a vy je přehlušíte svými komentáři a pak ještě do toho vejdou telefonáty, ty jsou ještě mnohdy zajímavé, ale na vaše názory, které jsou stále stejné už opravdu nejsem zvědavá, zvláště na vaše neustálé opakování o úrovni vyspělosti lidí, prosím zkuste se upozadit ve prospěch hostů, ti nás zajímají, proto to posloucháme, ne kvůli vám. děkuji za pochopení a věřím v nápravu.

  • Studio Plzeň napsal:

   No, nic proti vám, to nedělám, ale pokud se cítíte být na vyšší úrovni poznání (všimněte si, že nemluvím o názorech což mi podsouváte – to máte patrně vy a to je jen nedostatek informací) pak by vás již toto i jiné vysílání až tak nemuselo zajímat, neboť to je určeno spíše pro ty, kteří se ještě se profilují. Ale chybu děláte všichni vy, kteří informace jen hltají a nepracují s nimi. Pak máte pocit, že vám při tom hltání velmi vadí, když se snažím informace od hostů dávat do souvislostí – NIC jiného totiž nedělám. A to je jediný důvod proč často vstupuji hostům do řeči – umíte to pochopit, nebo vás to jen irituje? Obojí o něčem svědčí!
   Ale dle toho jak se chováte to spíše vypadá, že potřebujete ty mé souvislostní poznatky stále zpracovávat – jinak by vám patrně nevadily. Ale nezoufejte, je vás takových velká většina, kteří mají takovéto výhrady vůči mne, ale já si z toho nic nedělám – tímto způsobem mé myšlení a způsob podávání nezměníte – spíše naopak.
   Ale všimněte si, že já vám to vůbec nemám za zlé a chápu vás i mnoho ostatních, kteří se chovají podobně- také jsem si tohle období prošel a choval se velmi podobně!

 • Robo76 napsal:

  ani nevím, jak mi to „í“ uteklo

 • Robo76 napsal:

  Dobrý den. Při zadání SIC 8888 vyjedou některé státy, ale ČR jsem nenašel. Můžete do textu zadat přímí odkaz s vyhledanou ČR (případně i další), aby nebylo nutné laborovat co kam zadat do vyhledávače ?

 • Dobesova napsal:

  Kdo si žije jako prase v žitě? Svině. Omlouvám se za ten nádech vulgarity, ale ona je to velká pravda. A můj názor je, že Babiš nespravuje český dvoreček, ten spravuje pouze svůj dvoreček a používá k tomu stádo ovcí. A u nás vzpoura moc nehrozí, my se zmůžeme tak akorát na samet, vzpoura, ta se chystá v Americe. Paní Jana z Nejdku-palec nahoru, ať si všichni ty majetky nabouchají do řitě, jak řekla,to s ní vřele souhlasím. Monička už si s tím poradí, jak to utratit. A máte slyšet ty glosy u nás doma, máme dennodenní estrádu, prodlužejeme si život smíchem.

  • Petr Václav napsal:

   Nooo, já s Vámi souhlasím paní Dobešová jen s poznámkou, že by pan Babiš rád (tedy chtěl by) za odměnu spravovat ten dvoreček český v tom celosvětovém NWO. A někteří ti hoši z vlády doufají, že je taťka vezme sebou do úřadu a tak rektálně alpinují . . .
   PV

 • Dobesova napsal:

  Přesně jsem si vzpomněla na to video, na kterém Američané převáželi v noci do ohraničených objektů ty obrovské hromadné rakve. A bylo to v době, kdy se Gates vytasil s hláškami o snížení počtu obyvatel na Zemi. Tak to tak vypadá, že my jsme pětiletky zrušili, ale v Americe tohle plánování jede po staru. Zapadá to krásně do toho, co se teď děje a kam vedou stopy původu tohoto viru. V Itálii chybí rakve, v Americe o tom věděli, tam tento problém mít nebudou.

 • Dobesova napsal:

  Ano, pane VK, o tom nepochybujeme, že se někdo na dodávkách zdravotnického materiálu z Číny nabalí. Naši tři králové v docela zajímavém období podnikli cestu do Číny bez vysvětlení jejího účelu, a už tenkrát nám to smrdělo. A proč asi je vidět krásně teď: naše české firmy jsou ignorovány, přestože vládě už dlouho nabízejí mnohem levnější a rychlou výrobu tohoto materiálu a určitě i kvalitnějšího. Ale tu by nebyl mezičlánek, kde by se dalo něco potáhnout do vlastní kapsy. Kdežto z Číny to jde. Je to neprůhledné, nedohledatelné, lehce okecatelné. A když si sečtete, že budeme zase živit příživníky a zloděje, drahé dopravní náklady, dražší materiál, tak náš deficit dosáhne astronomických rozměrů. A pak už Babiše a jeho vládu fakt veřejně pošlu do těch nejšpinavějších míst. A vůbec, kam se ztratil ministr obrany, když je vyhlášen nouzový stav a spoustu věcí teď zajišťuje armáda? Řekl snad na vládě něco, proč je teď umlčován stejně jako redaktor, když chtěl slyšet pravdivé a nevyhýbavé odpovědi a na další tiskovku už nebyl vpuštěn? Co se tady děje? Jsme už takoví idioti, že nevidíme, kdo a proč tady lže v přímém přenosu a tahají nás za nos? Tady slečna, která jen do detailu nepochopila vzkaz Prymuly a pustila svůj názor na veřejnost, bude stíhána a hrozí jí 8 let vězení a grázli, co zneužívají bezmoc lidí v jejich ohrožení a pakují se neuvěřitelným způsobem, ti jsou v klidu? Ti by měli být souzeni za vlastizradu a všichni ti, co u vědomí zdravotního rizika vycestovali do rizikových oblastí, měli být okamžitě při překračování hranic umístěni do společných zařízení a drženi pod dohledem policie nebo vojska po dobu alespoň tří týdnů v karanténě, ne je vypustit domů a ponechat to na důvěře, že budou sedět doma. A na vlastní náklady, ne , že jim bude vše refundovat stát. Jen doufejme, že špinavosti, kterých se kdo dopouští, se jim dvojnásobně vrátí. A paní Lenka, která vám volala ohledně ANS má pravdu, mě ten jejich pořad a názory taky pěkně vytočily a přiznávám, že u mne skončili stejně, jako SPD. Jediný, kdo má zatím ještě moji důvěru, je už jen A.A. Bartoš se svou stranou, doufám, že mě taky nezklame. Píšu to s vědomím, že si to může přečíst kdejaký slídil, ale ať si všichni takoví trhnou nohou, slouží zlu a taky tak dopadnou. Právo na názor má každý, je to zakotveno v Ústavě.

  • patriot napsal:

   Z celého příspěvku je zcela zřejmé, že paní využila tuhle situaci k politické a voličské kampani k dehonestaci Babiše, (něco jako „Milion chvilek“) a těch co chtějí za každou cenu komplimentovat Piráty, ODS či TOP 09.
   A zcela směšnou frází o třech králích co podnikli cestu do Číny. S odůvodněním že naše české firmy jsou ignorovány, přestože vládě už dlouho nabízejí mnohem levnější a rychlou výrobu tohoto materiálu a určitě i kvalitnějšího.
   Paní bych doporučil se více informovat o tom jaké jsou skutečné náklady našich firem na výrobu čehokoliv. A těžit jen z cenzurovaných medii…
   Mimo to naše české firmy jsou ignorovány již od vstupu naší země do spolku nesvéprávných zemí pod cizí nadvládou a diktátem totalitní EÚ. Která rozvrátila naše hospodářství, ekonomiku, což mělo tak dopad i na pozdější výrobu. Ano a už tenkrát to smrdělo.
   Asi už drtivá většina našich občanů pochopila, že mýty o západních hodnotách a nějaké jejich ekonomické a hospodářské podpoře se najednou rozplinuly. Je to zcela utopistický systém postavený jen na tom aby prosperovali jen silné státy především Německo jako lídr EÚ a na úkor těch ostaních, pouze závyslých na dovozu…Tento zločinecký pakt pakt potřebuje jen vysávat a paralizovat. Budem možná jednou rádi, že nás právě Čína, či Rusko s toho výtahne. Bude se pro Rusko opět vyrábět a obnoví se hospodářské vztahy, které drželi tento stát a tuhle ekonomiku. Jestliže jí nemáme, či máme ale rozvrácenou je logické že nemůžem být ani vlastní a levněší na výrobu čehokoliv. Avšak pouze pro evropské zahraniční firmy, jako nástroj laciného využití.
   Mimo to v Číně jen USA vlastní drtivou většinu své výroby a to samé plati i pro evropské státy. Jdete si koupit značkovou obuv, či oblečení, spotřební zboží ? „Made in China“ Proč tomu asi tak je, na to si jistě každý, aspoň trochu chytrý člověk, dokáže snadno odpovědět. Ano protože nabízejí mnohem levnější a rychlou výrobu. Aktivita „Tří králů“ v Číně je tedy zcela na místě.
   A o tom, že se na tom někdo nějak napakuje, je zase jen účelová a otřepaná fráze a součást politické kampaně proti současné vládě, která udělala v této situaci maximum, oproti jiným státům. Jen opozice a její sympatizanti účelově pomlouvají.
   Stačí se je podívat zpět za těch 30 let vlád a stran jako ODS, KDU, TOP 09. a na co způsobili v této zemi.
   Později s novou stranou na politické scéně, bandou Pirátů, v čele s lídrem a prokazatelným feťákem Bartošem.
   A zas jen další strana, s tahem na branku Bruselu…a za multikulturní obohacení Evropy. Tak s takovými cesta vede jen do záhuby… Zde je třeba hledat příčiny o Babiše ani Zemana v této kampani vůbec nejde to je jen kamufláž skutečných cílů.
   Tohle dva totiž nelezou do prdele Bruselu a tím jsou pro opozici nepohodlní. 🙂

 • Dobesova napsal:

  Ještě napíšu jednu radu pro lidi, kteří vydrží chvilku bolesti pro záchranu včelek-pokud vás včelka bodne, nemá se z ranky odstraňovat, protože tím jí samozřejmě zabijete, protože jí vytrhnete vnitřní orgány, které má se žihadlem spojené, ale vydržte, ona se umí vytočit a zase odletět a žije dál. Takže zkuste, pozorujte, jestli mám pravdu – i jediná zachráněná včelka je hodně dobrý skutek. A jen přeju všem, kteří se podílejí na jejich vymírání, to nejhorší, co je může potkat. Vždycky si totiž budu vážit těch malých a jakýchkoli bezbranných tvorečků víc než bezohledných psychopatů, kteří vidí jen svou plnou kapsu. Ať žijí včelky a zhynou jejich nepřátelé.

  • Pavel Slovan napsal:

   Milá paní Dobešová, krásně jste to napsala!
   Ake většími vrahy včel, nežli nejlepší Premiér v historii Česka, SLOVÁK, pan Andrej Babiš, jsou sekači trávy a bazenáři po vesnicích a maloměstech!
   Jak s Fandou uvádíme, nejlepší med v republice má moje sousedka paní architektka Šormová, která provozuje včelíny mj. i na Olšana na hřbitovech!
   Za zmírání včel a ničení medu tedy mohou především nízkosekající a bazénující se egoistická hovada. Díky za poslech a prima večer!

 • Dobesova napsal:

  Zbavme se Babišova typu podnikání a vraťme se k tradičnímu zemědělství. Pokud tento člověk bude dál podnikat, pořád bude ohrožovat normální zdravý život nejen včel, ale i nás. Jeho podniky vyrábějí pesticidy, které ničí přírodu-vodu, půdu, živočichy a tyto pesticidy samozřejmě pro zisk používají jeho agropodniky, takže pro zisk jednoho člověka, trpí všichni včetně včel. Možná by mohl někdo tomuto bezohlednému podnikateli a ignorantovi vysvětlit, proč byla včela vyhlášena nejdůležitějším živočichem na světě. Než bude pozdě a než nás to všechny zničí.

 • vladvit napsal:

  Milá paní, končím s vámi diskusi, protože tak arogantní a nesmyslné připomínky, jako jsou ty vaše, je pod moji úroveň dále komentovat.

  Nabádáte mě, abych si poslechla MUDr. Pekovou – já jsem si ji poslechla, ale vy evidentně ne, jinak byste netvrdila stále dokola nesmysly, které jak papoušek mainstreamu stále opakujete – navzdory tomu, co říká tato odbornice!

  A jestliže označujete Jona Rappoporta a jeho blog „NO MORE FAKE NEWS“ za hoax, tak jste skutečně padlá na hlavu! JR byl nominován na Pulitzerovu cenu, pracuje 30 let jako investigativní reportér, je světově proslulým politickým analytikem – píše o politice a medicíně a zdraví pro CBS Healthwatch, LA Weekly, Spin Magazine, Stern a další noviny a časopisy v USA a Evropě a přednáší o globální politice a zdraví po celém světě. V roce 1996 zahájil The Great Boycott proti osmi podnikovým chemickým gigantům: Monsanto, Dow, Du Pont, Bayer, Hoechst, Rhone-Poulenc, Imperial Chemical Industries a Ciba-Geigy. V obdobné činnosti pokračuje dodnes.

  Zcela nelogicky (jen proto, že mám jiný názor než mainstream a tedy i vy) mě osočujete z toho, že blábolím, že jsem sprostá, že mi má být hanba a tak dále. Celkem mi vyrazily dech vaše primitivní řeči – vůbec jsem nic takového nečekala. Pro mě jste přestala existovat – jakékoliv další vaše přihlouplé dotazy na SV CS již nehodlám zodpovídat. Měla byste se za svůj hulvátský a urážlivý projev stydět!

  • Lenka napsal:

   Milá Vladimíro, ukončujte si diskuzi s kým chcete, jestli najdete někoho tak trpělivého jako já, aby ji s vámi vůbec vedl.
   Pokud byste pochopila dr. Pekovou, nepadaly by z vás takové nesmysly, jaké padají. Zkuste si to poslechnout ještě několikrát
   Stejně tak si přečtěte ještě několikrát, co jsem napsala. Poslala jsem Váš odkaz do Itálie na postižené místo a napsali mi oni, že se jedná o hoax.
   Osučuju (jak to nazýváte) vás proto, že ZLEHČUJETE SOUČASNOU SITUACI, OZNAČUJETE JI ZA POUHÉ DIVADLO. HIHŃÁTE SE ROUŠKÁM U LIDÍ, JAKOŽ U POLITIKŮ V TV (kdyby je neměli, budete určitě protestovat, že je nařizují lidem a oni je nemají). PODÁVÁTE JAKO FAKT, ŽE V ITÁLII ZEMŘELI NA VIR JEN DVA LIDI. JE TO OVŠEM POSUN, PROTOŽE JEŠTĚ PŘED 14 DNY JSTE TVRDILA, ŽE ŽÁDNÝ VIR NENÍ. V DOBĚ, KDY SE VĚTŠINA SNAŽÍ BOJOVAT S INFEKCÍ ZE VŠECH SIL A SOUCÍTÍ S POSTIŽENÝMI JINÝCH ZEMÍ, TAK VY BLBNETE LIDEM HLAVY, ŽE VIR NENÍ A ŽE JE TO DIVADLO. NEJEN MĚ VYRAZILY DECH ZASE VAŠE PRIMITIVNÍ, HULVÁTSKÉ A URÁŽLIVÉ ŘEČI. NEPOUŽÍVEJTE SLOVO STYDĚT, PROTOŽE NEVÍTE, CO ZNAMENÁ. MÝCH PODLE VÁS PŘIHLOUPLÝCH DOTAZŮ SE NEBOJTE, TO MUSELA BYCH TOTIŽ NADÁLE POSLOUCHAT VAŠE HLOUPÉ POŘADY.

 • Jenda S. napsal:

  Děkuji za poučný pořad, byl celkově velmi příjemný, moderátor citlivý a host skvělý – dostal široký důstojný prostor k prezentaci tématu, otázky k tématu relevantní, ještě jednou děkuji.

 • vladvit napsal:

  Virus nemůže být nakažlivý z více než jednoho důvodu.Virus není naživu. Pouze uvnitř živého těla, se směrnicemi z tohoto těla, může virus fungovat na příkaz RNA a / nebo DNA kódované a dané červenými krvinkami, které jej vytvořily. I když je virus vstříknut do těla (očkování), tělo ho analyzuje pouze jako cizí tkáň, která musí být odstraněna. Vzhledem k tomu, že virus nepochází z tělesného hostitele, toto tělo nezná čas a místo, kde bude virus aktivní, protože nemá klíč k jeho dekódování (RNA nebo DNA daná buňkou) a nemůže najít čas jeho činnost. Jako takový je analyzován jako cizí látka. Tělo je pak musí vyloučit vytvořením proteinových rozpouštědel (virů), protože za takových okolností jsou živé mikroby otráveny smrtí, když konzumují takové toxické látky, které je otráví. To je důvod, proč většina lidí dostane chřipku, když dostanou chřipku – je to reakce a reakce těla v důsledku toxicity. Úroveň a trvání tohoto viru závisí na těle, do kterého byl injikován. Chřipku nedostávají, protože dostali virus chřipky. Naopak – buňky v těle produkovaly virus jako reakci na cizí trosky, aby se očistily od cizích zbytků / tkání a chemických látek, protože takové látky jsou příliš toxické pro běžné živé mikroby, aby se mohly živit a odstranit.

  A different explanation: Buněčné kultury jsou pěstovány v kontrolovaných podmínkách mimo jejich přirozené prostředí. V takovém sterilním prostředí nemohou buňky využívat celou řadu svých běžných čistících metod, jaké by byly v lidském těle. Pouhé pozorování buněk konzumovaných, rozpuštěných nebo infikovaných vůbec neznamená, že se jedná o funkci v těle – není. V takovém prostředí se buňky degenerují a jejich mikrobiální správci se stanou prominentními.

  Závěr:
  Vakcinační věda je založena na ničem jiném než na podvodné vědě, která má za cíl udržet status quo a vlnit vlnu přes oči veřejnosti. Hlavním účelem je dosáhnout oslabení populace tak, aby se příliš zajímalo o své špatné zdraví, tělo i mysl, aby bylo schopno bojovat nebo se proti nim postavit totalitní hrozbě; aby je v podstatě učinili otroky. Vakcíny jsou mnohem nebezpečnější, než si většina lidí přeje přemýšlet, a neustále používají propagandu a strach na své základní úrovni, aby podnítili strach a použili ho proti lidem.

  Vývěr z textu je přeložen automaticky – stačí si dát „přeložit do češtiny“ – na konci tohoto obsáhlého textu je seznam literatury.

  https://www.reddit.com/r/conspiracy/comments/euj3z1/vaccine_science_and_the_intentional_myth_of/

 • vladvit napsal:

  „Infekční vlna přichází každou zimu, ale letos je její průběh ještě mírnější než v minulých letech,“ vysvětluje expert……Pokud do statistiky Euro Momo nahlédnete, zjistíte, že se v Evropě nedělo nic v 10. týdnu roku 2020, a neděje se nic výjimečného ani v týdnu jedenáctém. Lidé umírají v každé evropské zemi jako vždycky, a to ve všech věkových skupinách. Z tvrdých dat vyplývá jediné: Celkový počet infekcí dýchacích cest není vyšší než v minulých letech.

  Virů, které tato onemocnění způsobují, je evidováno minimálně 15 druhů a koronavirus je celou dobu mezi nimi. Nový typ koronaviru (pokaždé je nový, jinak by nepřežil a nefungoval) má nyní u nás pro srovnání 833 lidí…

  Tak odkud se vzala celá ta panika, která zaplavila titulní stránky médií a ochromuje jednotlivé evropské země? „Jediné, co se změnilo, je, že se vybral jeden konkrétní virus, na který se začaly dělat testy,“ vysvětluje doktor Wodarg tento prostý trik. Běžně se totiž testy na chřipková onemocnění neprovádějí a nerozlišuje se, zda jde o klasický vir chřipky, nebo příbuzného koronaviru či jakéhokoli jiného viru, kterých je nepřeberné množství a neustále se mění. To je také jejich podstata. Navíc má každý z nás v sobě virů, v takzvaném spícím stavu, nespočet a záleží jen na síle imunity, zda se probudí, či nikoliv.

  Tyto infekce se běžně házejí do jednoho chřipkového pytle, protože je průběh nemoci vždycky podobný. S výjimkou případů, kdy se hodí nějaký ten virus, ať už z politických, obchodních či ekonomických důvodů (popřípadě všech dohromady, jako u letošního koronaviru) povýšit na mimořádnou hrozbu.

  V médiích se dnes a denně objevují informace o tom, že se koronavirus COVID-19 nezvykle rychle šíří nebo se nějak výrazně liší od jiných virů z rodiny koronavirů a chřipek. Opravdu? „Jediné, co víme s určitostí, je, že se rychle rozšířilo testování a provádění měření. Ty viry mohly v Číně, potažmo v Itálii, už dávno být. Jen je dříve nikdo nehledal, a proto také nenašel. Ale když už tu paniku uměle někdo vytvořil, nemocnice a všichni ostatní se z ní snaží vymáčknout co nejvíc,“ glosuje starý německý praktik, který už se ve svém pokročilém věku nemusí bát, že ho někdo vyhodí z práce. Jako třeba hlavní hygieničku České republiky Evu Gottvaldovou, která si jako jediná z hlavounů dovolila říct, že jde o virus podobný chřipce a není vůbec žádný důvod k panice a obavám, proč by měl být v čemkoli nebezpečnější.

  I COVID-19 je obyčejný koronavirus. Samozřejmě v nové podobě, protože viry neustále mutují.

  Naštěstí jsem byl přímo u toho, byl jsem předsedou zdravotního výboru v Radě Evropy, a mohl jsem tak téma vynést na světlo. Vyvolal jsem k tomu slyšení a zřídil vyšetřovací výbor, kde se WHO musela zpovídat, jak k něčemu takovému mohlo dojít. Ptali jsme se, proč vyhlásila pandemii, když o žádnou pandemii nešlo,“ vzpomíná Wolfgang Wodarg, jenž díky tomuto vyšetřování zjistil velice překvapivé věci. „Vyšlo najevo, že děsivé množství profesorů v grémiu mělo obrovský střet zájmů a změnili kritéria pro definici pandemie. V minulosti byla totiž pandemie vyhlášena jen v případech, kdy docházelo k šíření velmi nebezpečných nemocí, na které lidi umírají ve velkém. Jenže potom na nátlak farmaceutických firem změnili definici pandemie tak, že k jejímu vyhlášení stačí, aby viry cestovaly po celém světě. To ale viry dělají po celou dobu, každý rok.“

  Doktor Wodarg před deseti lety obvinil Světovou zdravotnickou organizaci (WHO) z toho, že podlehla tlaku farmaceutických firem, jež se na falešné pandemii napakovaly. Zjistil totiž, že těsně před vyhlášením pandemie WHO účelově změnila kritéria pro vyhlášení tohoto výjimečného stavu tak, aby mohl být nastolen.

  Německý lékař nabízel své články o současné pandemii koronaviru do nejvýznamnějších německých médií Frankfurter Allgemeine Zeitung či Süddeutsche Zeitung, aby zmírnil rostoucí paniku, ale byl odmítnut s tím, že publikování takových informací by bylo „nevhodné“. A tak zveřejnil své nové poznatky, které uvádějí koronavirové běsnění na patřičnou míru, v několika videích na portálu YouTube, kde není cenzura – když se to nepřežene – tak důsledná.

  Podle nové definice k pandemii stačí, aby se vir trvale šířil na více kontinentech, což dělá každá chřipka nebo herpes virus.

  Podle nových pravidel tedy záleží spíš na tom, jestli pandemii chcete mít, nebo nikoli. Pokud začnete sledovat jakýkoli vir v globalizovaném světě, který se pokaždé šíří rozšíří z kontinentu na kontinent, můžete vyhlásit pandemii. Když ho sledovat nebudete, pandemie nebude – tak je to jednoduché.

  To, že jsou v Itálii přeplněné nemocnice, je sice fakt, důvod je ale jediný – panika. „Nikoho by ani nenapadlo jít s chřipkou do nemocnice. Tohle se děje jen proto, že se začal měřit a hledat koronavirus,“ uvádí věci na pravou míru doktor Wodarg

 • vladvit napsal:

  Ještě dodatek pro p. Lenku!!!!!!! PROJEKT KORONAVIRUS – celosvětová DLOUHODOBĚ PŘIPRAVOVANÁ AKCE na globální změnu civilizace.WHO prohlásil coronavirus COVID-19 za „pandemii“, i když nejde o sebemenší stopu pandemie. Pandemie může být stav, kdy míra úmrtnosti na infekci dosáhne více než 12%. V Evropě je míra úmrtnosti asi 0,4% .

  NĚKDO s největší pravděpodobností obdržel rozkaz od „těch nahoře“, tedy od lidí, kteří řídí i „vůdce“ (sic) Evropské unie a jejích členských zemí, a kteří si kladou za cíl ovládat svět silou – New World Order, (Nový světový řád).

  Projekt koronavirus byl na rýsovacím prkně před léty. Konečné rozhodnutí pokračovat TEĎ bylo přijato v lednu 2020 na Světovém ekonomickém fóru (WEF) v Davosu, samozřejmě za velmi zavřenými dveřmi. Gates, GAVI (sdružení léčiv podporujících očkování), Rockefeller, Rothschild, atd., všichni jsou za tímto rozhodnutím – implementací Agendy ID2020.

  Poté, co byla pandemie oficiálně prohlášena, může být dalším krokem, také na doporučení WHO nebo jednotlivých zemí „násilné očkování“ pod policejním a / nebo vojenským dohledem. Ti, kdo odmítnou, mohou být potrestáni (pokuty a / nebo vězení – a všichni budou stejně očkováni násilím).

  Dr. Tedros z DG WHO, řekl před několika dny – „musíme se přiblížit k digitálním penězům, protože peníze na papíře a mince mohou šířit nemoci, zejména endemická onemocnění, jako je koronavírus„. Předpověď věcí, které přijdou? Nebo na realitu jenž je již tady? V mnoha skandinávských zemích je hotovost již z velké části zakázána a dokonce i jedna malá čokoláda může být zaplacena pouze elektronicky.

  Jdeme směrem k totalitnímu stavu světa. Je to součást Agendy ID2020 a tyto kroky je třeba provést již nyní. Byly připraveny mimo jiné počítačovou simulací koronaviru v Johns Hopkins v Baltimoru dne 18. října 2019, sponzorovanou WEF a Bill & Melinda Gates Foundation.

  Bill Gates, jeden z hlavních obhájců očkování pro všechny, zejména v Africe, je také velkým zastáncem snižování počtu obyvatel. Snížení populace patří mezi cíle elity v WEF, Rockefellerů, Rothschildů, Morganů a několik dalších. Cílem je méně lidí (malá elita) může žít déle a lépe se sníženými a omezenými zdroji, které Matka Země velkoryse nabízí.

  Dva týdny po počítačové simulaci v Johns Hopkins Medical Center v Baltimoru v Marylandu, která „produkovala“ (jako simulovala) 65 milionů úmrtí (!), se virus COVID-19 poprvé objevil ve Wuhanu. Nyní je téměř jisté, že virus byl přiveden do Wuhanu zvnějšku, pravděpodobně z bio-válečné laboratoře v USA.

  Co je to neslavná Agenda ID2020? Je to aliance partnerů veřejného a soukromého sektoru, včetně agentur OSN a občanské společnosti. Je to program elektronických identifikací, který používá všeobecné očkování jako platformu pro digitální identitu. Program využívá stávající registrace narození a očkování, aby novorozencům poskytl přenosnou a perzistentní biometricky spojenou digitální identitu. GAVI, Alliance for Vaccines and Immunization, (Globální aliance pro vakcíny a imunizaci), se na své webové stránce identifikuje jako globální partnerství v oblasti zdraví organizací veřejného a soukromého sektoru, které se věnují „imunizaci pro všechny“. GAVI je podporována WHO a je samozřejmé, že jejími hlavními partnery a sponzory je farmaceutický průmysl.
  Aliance ID2020 se na svém summitu v roce 2019, nazvaném „Rise to Good ID Challenge“, v září 2019 v New Yorku, rozhodla zavést svůj program v roce 2020, kdy toto rozhodnutí potvrdilo WEF v lednu 2020 v Davosu.

  ZDROJ:
  Peter Koenig je ekonomem a geopolitickým analytikem. Je specialistou na vodní zdroje a životní prostředí. Více než 30 let pracoval ve Světové bance a Světové zdravotnické organizaci po celém světě v oblasti životního prostředí a vody. Přednáší na univerzitách v USA, Evropě a Jižní Americe. Pravidelně píše pro Global Research, ICH, RT, Sputnik, PressTV, 21. století, Greanville Post, Defend Democracy Press, TeleSUR, Blog Saker, New Eastern Outlook a další internetové weby. Je autorem knihy „Implosion – Economic Thriller“ o válce, ekologickém ničení a firemní chamtivosti, která vychází z faktů a třiceti let zkušeností ze Světové banky po celém světě. Je také spoluautorem knihy „Světový řád a revoluce„. Je výzkumným spolupracovníkem Centra pro výzkum globalizace.
  Originál zdroj článku:
  https://www.globalresearch.ca/coronavirus-causes-ef…/5706153

 • vladvit napsal:

  Paní Lenko, Vy nechce NIC vidět ani slyšet ! Pořád se jen nesmyslně vztekáte a absolutně nelogicky nás napadáte. A evidentně nechcete pochopit ani obsah řečeného! O co Vám proboha jde, že píšete stále dokola takové nesmysly, které nemají vůbec nic společného s tím, co bylo řečeno?! Poslechněte si ještě jednou celý pořad – až se uklidníte (pokud se to vůbec někdy stane) a pochopíte, že se ve velké míře stále dokola a dokola – jako totální zaslepenec – vlamujete do otevřených dveří.

  A co se týče Itálie – tak jste si evidentně nepřečetla výše uvedený odkaz (ostatně nejen tento, ale vůbec žádný), takže si počtěte níže a přestaňte, prosím, pořád tak nenávistně útočit a prosazovat přihlouplé a manipulativní teorie mainstreamu!

  https://blog.nomorefakenews.com/2020/03/17/corona-bologna-the-truth-begins-to-leak-out/?fbclid=IwAR0iC-btMXEoXy3gtP4DIBp8acV3EORUS7OFBHB5R_DYUVgybvblJ2OhV1o

  • Lenka napsal:

   P. Vladimíro, ten, kdo se tu vzteká, jste vy. To jste tak zabedněná, nebo to děláte? Já jsem s vámi nediskutovala o pozadí, které je za virovou nákazou a ani nehodlám tak činit. Takové vaše informace o tom, že jde o obyčejný vir si nechte pro hlupáky. Poslechněte si např. naši odbornici dr. Pekovou, odkaz jsem dávala. je od vás SPROSTÉ, že rozšiřujete ty vaše blbosti, třeba že jsou v Itálii dva mrtví, taktéž jste k tomu dávala odkaz. Ověřovala jsem si pro zajímavost váš odkaz přímo v zasažené oblasti v Itálii a bylo mi sděleno, přesně jak jsem očekávala, ŽE VÁŠ ODKAZ JE HOAX. Že vám není HANBA vůči všem postižených lidem šířit bláboly a zlehčovat situaci. Více s vámi nehodlám marnit čas. Přejmenujte se na Alianci protinárodních sil, protože to jste, děláte nám ostudu až do zahraničí.

 • Dobesova napsal:

  Zvláštní- úplně pocitově mám už týden namíchánu valašskou slivovici z našich vlastních švestek s domácím medem a citronem a chystám se udělat meditacičku proti koronaviru , mimo jiné i na ochranu i naší meruňky, která už kvete a hlásí se mrazy, takže se ji pokusím zachránit ochranným vajíčkem. A denně si říkám-jsme zdraví a budeme zdraví, při sprchování si představuju, že všechny viry a bacily z mého těla odplavuje moje milovaná voda – no, prostě, každý ať si najde své pozitivní myšlenky, které se zhmotňují a vstupují do našeho života. A čím víc nás bude mít tyto pozitivní myšlenky, tím víc ovlivníme vývoj situace tím správným směrem.

 • Dobesova napsal:

  Pan Schmidt se asi trefil-v různých proroctvích se totiž Rusko stane největším světovým hráčem s podporou Číny. A to, že Američané dělají poslední svůj pokus o záchranu s pomocí koronaviru a zároveň se chtějí postavit do role těch záchranců ( kdepak asi je první lék-Remdesivir-vyvinut a trochu mě děsí, že se na tom podílejí naši vědci, takže tam bude asi nějaké těsné spojení USA-ČR), to jen svědčí o tom, že jsou v posledním tažení, navíc Čína je drží v hrsti, protože Američané mají u Číny takové dluhy, že nejsou schopni je nikdy splatit. Koronavir je jejich poslední předsmrtná křeč.

 • Lenka napsal:

  Prosím ANS, napište do Itálie, že mohou být v klidu, protože koronavirus tam zabil jen dva lidi, jak tvrdíte.
  https://www.novinky.cz/zahranicni/koronavirus/clanek/mrtve-uz-ani-nepocitame-jsme-na-konci-sil-rikaji-italsti-zdravotnici-40317395

 • Lenka napsal:

  Mimochodem,kritizujete, že byly zrušeny skldy CO, že nejsou roušky, …. souhlasím. Ale po bitvě každý generál, to teď ví každý. ALE ŽE JSTE S TÍM NEPŘIŠLI, KDYŽ TY SKLADY RUŠILI, ŽE JSTE NEKŘIČELI TŘEBA PŘED ROKEM, ŽE NEMÁME ROUŠKA A RESPIRÁTOY!!!,

  • Studio Plzeň napsal:

   Opět pí. Lenko – to, že jste to neslyšela, že se o tomto problému mluvilo snad stokrát na SVCS s mnoha hosty (i když možná nepřímo) tak to by možná omlouvala vaše občasná fanatičnost, která nevnímá nic jiného.

 • Lenka napsal:

  ANS opět katastrofa. Vůbec nechápou, proč se roušky mají nosit, neumí to lidem vysvětlit, místo toho chichot. Bohužel i někteří volající si dělají srandu z nošení roušek. V Itálii prý zemřeli na koronavir dva lidi! I kdyby, tak ty stovky zemřelých na komplikace se nepočítají? Umí si ANS představit kolaps zdravotnictví, kdyby vláda nedělala žádná opatření, protože se podle nich jedná o nafouknutou uměle vytvořenou bublinu? Podívejte na reakce některých lidí nyní, co teprve, kdyby zavedli ještě žádoucí drastičtější opatření? A že to rozděluje staré, mladé a rodiny? To ty dva týdny až měsíc nevydržíme? Vždyť svět nekončí a vše si můžeme vynahradit. Chápu, že asi skutečně onemocní až 70% obyvatel, ale za prvé je nutné ochránit staré a nemocné, aby patřili do šťastných 30% a aby ostatní prodělali nemoc ne najednou, aby to zdravotnictví zvládalo. Pokud onemocní i zdravotní personál nebo bude nedostatek ventilací, bude to průšvih. Odmítám argument, že na chřipku umírají lidi také, to je fakt útěcha. Tento vir není přírodní, možná opravdu nebezpečně mutuje, nikdo neví, co udělá! Zdrhla před ním i US armáda, NATO zrušilo cvičení. To si myslíte, že zdrhli před chřipkou? Ne paniku, ale chladný rozum, disciplinu a obezřetnost. Jestli za tím je něco skrytého, asi je, ale to nám teď nepomůže, že o tom budeme tlachat a dělat si srandu z roušek a blbnout lidi, že jde o bublinu. Události nám ukáží dříve či později, o co šlo. Škoda, že nám dr. Vítová zapomněla říct o nákaze v Číně, prý je to úplně jinak, než že tam dělali celkem drastickou karanténu. Ale na dotaz, co by dělali za opatření jinak, než dělá tato vláda, řekli, že by dělali totéž. Tak tedy proč, když je koronavir nafouknutá bublina? Zdá se, že v tom nemají jasno a jen dělají chytré. A že by jako vláda odkryli pozadí (to si docela fandí, analytici jedni). Možná by se taky nedožili rána, minimálně dvě třetiny národa by je mělo za blázny, nevím, ale určitě by si poté dlouho neužívali svých postů.

  • Studio Plzeň napsal:

   pí.Lenko, nebuďte opět takto fanatická. Pokud máte pocit, že máte pravdu, již jste to vyjádřila mnohokrát…nemá smysl to dělat dál ve vašem případě – jen rozdmýcháváte vášně. Své přesvědčení jste již ukázala a nyní si počkejte – však ono se ukáže co za tím je a kdo měl pravdu a který postup byl správný, a to v okamžiku, kdy se odhalí, co celý vir měl zakrýt. Pak až je třeba hodnotit postup, který ten který stát zvolil, pod vlivem skutečného záměru.
   Mimochodem, zjistila jste si statistiku, kolik lidí umírá denně v Itálii za normálního stavu? Možná, že by Vám pak leccos došlo!!!
   Zjistila jste si kolik lidí u nás z těch nakažených je v nemocnoci a kolik na ventilátoru? Stejně proti tomu není lék, tak k čemu zdravotnictví a jeho „péče“? Jak chcete léčit, když není čím? A těch otázek by bylo více, ale musela by jste umět být nefanatická a vidět i celé pozadí, které může být úplně jiné!

   • Lenka napsal:

    Jsem ráda, že se shodneme, že se vše ukáže v budoucnu. Vadí mi ale, že dochází k podkopávání vážnosti stávající situace.
    Mimochodem, zjistil jste si VY sám statistiku mrtvých? Prosím, abyste ji zde zveřejnil pro informovanost.
    K tomu léčení: ne každý nemocný potřebuje ventilátor. Existují i jiné léky, než ty klasické medicíny, stejně tak prevence.
    K mé fanatičnosti bych jen odpověděla asi to, že je směšné, že Vy sám neustále omíláte dokola ty samé věty a fanatický Vy nejste? Ale když já si stojím za svým, jsem fanatická? No to je teda chucpe.
    Píšete, že pozadí může být úplně jiné … ale nepíšete jiné NEŽ CO? A pokud vím, já jsem se k pozadí koronaviru vůbec nevyjařovala, jen to, že to ukáže čas.

    • Studio Plzeň napsal:

     No právě, v tom je to nepochopení, vy řešíte jen důsledky a my se snažíme naopak důsledky zatím pominout, nebo srovnat s tím, co je běžné v normálním stavu až dosud (a to se nechá jen s běžnou chřipkou), ale snažit se přijít na to co za tím vším stojí a co to má zastřít. Proto těm následkům (které se navíc ukazují jako zkreslené) každý dáváme jinou váhu.
     Proto se projevujete jako fanatik vy, a ne já, který připouští i několik variant – vy jen jednu!
     Jo, a s tou statistikou běžně umírajiících denně nejen v Itálii (kde ji kompletně, dle všeho, zahrnuli jako ty kteří umírají na Koronavirus) si to zjistěte sama—- o tom to totiž je! Vás nikdo nepřesvědčí, ani nemáte zájem se nechat, tak hledejte a pak mi napište, jak se to shoduje!

     • Lenka napsal:

      P. Hlávko, nemám už sílu Vám vysvětlovat, co jsem Vám už několikrát říkala. Třeba srovnávat chřipku x koronavir. Tady máte rozhovor s jednou p. doktorkou, která říká to, co já, Pusťte si to třeba 100x, třeba Vám to dojde.
      Asi mě fakt neposloucháte, jinak byste nemohl napsat, že já fanaticky zastávám jen jednu variantu. Já nezastávám žádnou, natož fanaticky. Já opravdu nevím, co zatím je, říkám, že to ukáže čas. Já dále říkám, teď je to tu, je to vážné a je potřeba se podle toho chovat. Pokud Vy máte několik variant, tak vlastně víte kulový. Hlavně, že jste alergický na slovo názor, že je to nedostatek informací!
      Vzhledem k tomu, že jste se statistikou přišel vy, tak nevím, proč já bych Vám měla hledat data. jestli je potřebujete a pomůže Vám to, tak si je najděte.

 • horacius napsal:

  Nechápu, proč moderátor za každou cenu musí přerušovat výklad pana Davídka svými
  dotazy, které si mohl nechat na závěr. Toto je režie pořadu skutečně katastrofální.
  Rozhodně nečekeje, že Vám za to pošlu finnční dar.

  • Studio Plzeň napsal:

   Nebyl to můj pořad, ale budu na to reagovat, protože je nehorázné vaše yhrožování, že pokud nebude po vašem, tak nepošlete žádný dar!!!! Proboha, pokud jste někdy nějaký poslal(čemuž ve vašem případě nevěřím), my vám ho vrátíme, ale NIKDY se nenecháme takto vydírat – fakt jsem na toto již alergický!!!

 • Ivo Gec napsal:

  Odstartoval coronavirus Armagedon?

  https://vk.com/@ivogec-odstartoval-coronavirus-armagedon

 • ra napsal:

  Chvátal se odkopal …….

 • jurki4 napsal:

  p. Chátal chcem Vás ubezpečiť že obsah tejto relácie bola výborne nastavená. A s veľkou pokorou vďakou obdivujem vašu trpezlivosť a dôslednosť pri príprave.

 • jarekdc napsal:

  Terezo držte se, já jsem doma sám, bez dcerky, paní, 4h denně se věnuji očistě, mytí čemukoliv atd.
  Občas mám stihomany, že bych rád prcíčka pochoval, poňufali bycho rypáčky.
  Pak se vrátím na zem a uvědomím si, že s 8 měsíční dcerkoua mojí paní bych takovou přísnou očistu nemohl dělat, v bytě 2+KK. Tak alespoň video s prckem, telefon,jak s paní, prckem, s mým tatíkem.
  Odsud nikoho nenakazím. Za to už jsem vypral, vyleštil a umyl ledsco z menšího dvoupokojáče, času je na to dost 🙂 . Co jsem slyšel a a četl, sjme asi většinou na tom obdobně.
  Ještě i dělám (kousek rozpočtů staveb z domova), ale nemám na to moc myšlenku, ale jo, alespoň torchu zábavy.

  Roušku po domácku stará látková plenka dvojmo ložená a dovnitře strkám ještě tu „umělohmotnou plenu z nějakého echt jemného materiálu pamprs posrané 🙂 ) a po domácky vyrobený respirátor mám. Asi to moc nepomůže, ale budiž, i mám brejle na motorku, zalepené izolepou apod.
  Ven jdu minimálně a když, tak sám, bez lidí. Ale nosím tu staříkům nákupy, vím prd, kdo vyleze z nějakého bytu apod… Taky s otazníkem.

  Hubu a chřtán mám rozedraný od citronu, džusů atd. Ruce rozežraný od lihu, petroleje, úkapu od slivovice, octu se solí, mažu, bepanthenem, ale už to moc po těch 48h nepomáhá. Žeru střífdavě vitamíny, citron, horký čaj, kombinuju chlebem se solí a sádlem, minimálně promastím krk.

  Hlavu neskládám, pořád myslím v poklidu, občas paňák, ale pořád s chladnou hlavouna rychlé rozhodnutí.

  Zatím viz výše plán A. Až se to tu začne hodně srát, plán B, do lesa, ke studánce s pitnou vodou, kotlíkem, solí, pepřem a spoustou drátu na oka, čaj apod. Mám i pár semínek na zasetí máty, cibule apod. Zpátky do jeskyní. Viz predikce Einsteina „nevím, s čím se bude válčit ve třetí světové válce, ale večtvrté světové válce to bude s klackama a v jeskyních“.

  Zatím je „totální karanténa na severozápadní část okresu Olomouc a na jednu vesničku u Havlíčkova Brodu. Čekám, že to bude do pár dnů přes celou ČR. Ale informace po internetu cca 15h, možná je to jinak…

  Nedaří se mi najít svobodný kanál. už jsem našel.

  Drž se Terezo i celá itálie, nejste v tom sami, i tu čehůnci v tom lítaj taky….

  Co mi dělá trochu vrásky jsou amíci u ruských hranic. No nic.

  Tony z Pankráce, ještě před barnou věznice ve stromořadí

  Snad, pokud budete moc někde sdělit, kdokoliv čte, že tu místní lidé v okolí Pražského povstání, Pankráce apod., dosti lidí (většina kanceláří, bank apod.) zůstali doma. Ve všední den skoro nepřejdeš ulic, dnes tíško, klid, čistej vzduch.
  Krom jiného, ty krámky (minimálně ty dva nebo tři vietnamčíci ) jsou nás schopni vyzásobit chleba, jar, mýdlo, hazlpapír. Kdyby tady byli kancelářský lidi, už bychom měli těžkost. Je tu dost starých lidí, rodiny s dětmi taky… Zachování jenom místní komunity nám dává trochu jistoty, že nezdechneme hlady díky těm dvoum vietnamčíkům, fungují dva řezníci (trvanlivý salám, uzené apod, jedna pekárna. Přečkat se dá. Po ulici chodí minimum lidí, když mají lidé možnost vyhnout se obloukem, jde to.i bez roušky. Pak v krámku už jeden vyleze, další vleze a pak až zase vyleze leze další, v krámku je člověk sám s obsluhou, platíme kartou i minimální částky.
  Telefonní operátor pozdržel platbu na půlku dubna, ostatní možná na nějaký splátkový kalendář, avízované platby, co mi měli přijít uděláme na zálohovky, musím mět pár peněz na tyhle kokotiny (telefon, internet, abych alespoň trochu mohl ještě makat atd.

  Mám zkušenost z 18tileté služby u armády a kousek hasičiny, ve výjezdech, prolezl jsem dost povodní, u armády cypoviny v horoucích prdelích, přežít se dá, lidi nesmějí jančit a myslet na přísnou dezinfekci a hygienu, než vlezou do svého bytu, aby si nic nezavlekli domů.
  Není to všespásné, ale snad pomůže.
  Lidi držte se, přeji z Pankráce sposuty sil a štěstí.

 • Kamil Papezik napsal:

  Jsem rád, že vysíláme tento pořad. Děkuji!

 • britula napsal:

  Jen bych ráda podotkla, že některé věci říkám také. Jako: ,,jsme mladí zdraví, na nás to nepůjde“. Nebo: ,,Je to trochu horší chřipka, za chvíli na to najdou lék“.
  Ano říkám to, ale pan VK to zase bere do extrému. Neříkám to proto, že bych přála smrt starým lidem, to V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ!!
  Říkám to proto, že se sama bojím a snažím se nepodlehnout panice.
  Jak bychom měli nepodlehnout panice, po všech těch faktech, co pak VK v tomto pořadu uvedl?? Jak bysme měli zůstat klidní???
  Zodpovědný přístup mám. Ale snažím se to zlehčovat, abych nepodlehla panice.
  Takže asi tak.

 • Tony08 napsal:

  Vážený pane Václave,
  struktura HIV viru je známá, Luc Montagnier spolu s Françoise Barréová-Sinoussiovou, za to dokonce získali v rove 2008 Nobelovu cenu. Jinak, co se týče diagnostiky, máte pravdu.

 • roman napsal:

  moc dekuji za porad a k.stribro
  zdravim hvezdu vysilacky – PVa:-)
  r.

 • nadai napsal:

  pan VK mele to, co se naučil k danému tématu a mele dlouze o tom samém a je to opravdu únavné. Pak často dochází k tomu, že se jej zeptá volající na jiné téma a pro posluchače alternativních radií,je to jasné, tak lavíruje „odpověď je, že by to chtělo více času“. Je to špatně, Dle mého názoru. pane Hlávko komentujete rád, tím svým „názorem“, který přebíjí názory hostů o které jde. Váš názor je všem jasný, ale rádi uslyšíme názory hostů, děkuji, Za pochopení mé kritiky děkuji…

  • Studio Plzeň napsal:

   Nějak se v tom vašem sdělení ztrácím….nějak tam oslovujete více lidí a nepochopil jsem co vlastně chcete sdělit….vyjadřujte se prosím přesně, jinak takovéto příspěvky budu mazat, protože z toho vyplývá spíše napadání, než sdělení

 • ra napsal:

  Již několik dní se nemohu připojit na živé vysílání. Co s tím? Radim

 • […] Jenomže, stop. Pan VK na rádiu Svobodný vysílač, tvrdí, že to není on. Ve vysílání ( archiv tady klik ) bylo vyjádření pana Pešla, hezká mluva, a taky vyjádření pana VK. Jo, tady musím dodat, […]

 • maratonec napsal:

  Za socíku …. som počúval Slobodnú Europu , pravidelne ! Dnes … počúvam SV CS , SV SK , Info vojnu , …. ? BRAVO – ste HRDINOVIA ! Nech sa darí !

  • maratonec napsal:

   Wolfgang Schauble … povedal približne : Imigranti sú záchranou – pred degeneráciou a INCESTOM . Je TOTO … pravdou ?

 • kkral napsal:

  Dobrý den, s cenzurou na CENTRUMU.CZ máte asi pravdu poslal jsem email a do předmětu jsem uvedl „Židovští zkurvysyni blokují AERONET.“. Email neprošel. Napsal jsem na kontakt CENTRA.CZ – okamžité odblokování cenzury dle Svobody projevu atd.. čekám na odpověď.

 • vlcice napsal:

  Poznámka k p. SLOVANOVI: co jsem vypozorovala, je to milovník globalizace a multikulturalismu. Kamarád J. Kavana. Vlastence považuje za xenofoby a Čechy poměrně dost nesnáší – o Čechách mluví výhradně jako o „havlující gotlině“. Nijak jinak. Netuším, proč si dal přezvisko Slovan – žádnou afinitu k myšlence slovanství jsem nevysledovala. Kritické komentáře pod svými pořady maže. Na slušný telefonický dotaz, kde si pán dokázal vyjádřit pochybnost s jím vyslovenými myšlenkami, reagoval neuvěřitelně agresivně a zlostně. Zajímalo by mě, jaké jsou skutečné úmysly Pavla zde na SVCS. Spoustu přívrženců by jistě našel i na blogu iDNES.

  • Pavel Slovan napsal:

   Vlčice, nejsem si jistý, zda primitivním eskamotérství s pseudoargumenty trollíte nebo o co Vám jde. Kotlina je v široce vydávaných knihách nazývána např. GottLand (příklad: https://www.respekt.cz/spisovatele-o-knihach/mariusz-szczygiel-gottland ), jsou v nich zesměšňováni zdejší obyvatelé. A je to, zdá se, v pořádku.
   Představte si, podle motta zakladatele Pavla Hlávky, Svobodný vysílač jako SAMOOBSLUHU, kde si můžete ZADARMO vybrat, CO konzumujete! Platit nemusíte, ale můžete. Jsem patrně jediné studio které nepožaduje po zakladateli technické vybavení, natož finanční podíl, z příspěvků posluchačů. Přesto a právě proto stejně posluchače vyzývám, aby přispívali, že to ostatním studiím pomůže. Přestože nás zakladatel nikterak dramaturgicky neomezuje, moji nezávislost na finančních příspěvcích od posluchačů považuji za další „morální“ posílení mé svobody projevu.
   Tzn., že si producírováním ve Studiu SLOVAN nevydělávám, natož abych se snažil zavděčovat širokým vrstvám např. xenofobů, šovinistů a/nebo rasistů, mezi posluchači.
   Přesto anebo právě proto, mám ustálenou nemalou suitu posluchačů a i pravidelných stahovačů mých pořadů, za což jim vřele děkuji, přestože na stahování nikterak nekořistím a nevystavuji ani nikde žádný ziskový reklamní kanál YOU TUBE apod.
   Jedná se, přibližně, o nad min. 1.000 stažení z Archivu / každý pořad. Což nikdy není a nebylo, ve srovnání s čím – prahem v porovnání s jinými – posluchačsky „neutrálnějšími“ studii.
   Pokud mně zavolá troll a chová se jako troll, jednám s ním jako s trollem. Pokud mně napíše idiot, nesnažím se s ním už komunikovat jako s idiotem a nekomunikuji s ním vůbec. Motto o SAMOOBSLUZE zní z mnoha jinglů ve studiích Svobodného vysílače.
   V mých pořadech široce zaznívají informace o skutečně PRO Slovanských akcích nebo citace, kde jsem v Khazarských mainstreamových médiích vláčen za propagaci Slovanů, slovanství , i např. Ruska. Pokud máte ideologicky selektivní sluch nebo zrak, doporučuji se obrátit nejen na specialisty v těchto oborech, ale i na nějaký interdisplinárnější obor řešící rozpad osobnosti, např. kvalitního psychiatra.
   Stejně tak je to i s pohledem na Čechy (Czechs) a Čechy (Bohemia): Někdo velebí a zaklíná se na každém kroku T.G. Khazar ykem, Havlem, Ortelem, Oka Můrou atd. Já se nezaklínám nikým, ale přesto mám své „koně“: Např. Jana Skalického, budovatele Kanálu Dunaj-Odra-Labe; nejproslulejšího žijícího českého fyzika prof. Ing. Jaroslava Šestáka, DrSc., dr.hc mult.; nejvíce nemocného Čecha ale i člověka na zeměkouli a producenta známých umělců, manažera a politika Romana Rouna; budovatele domobrany, lékaře a hrdinu MUDr. Marka Obrtela; sociologa a politiloga Daniela Solise; Mistra verše, sociologa, statistika a demografa Marka Řezanku a další a další zajímavé hosty nebo osobnosti, které jsou z Čech (Bohemie) a přispívají do mých pořadů.
   Že oni Vám nekonvenují, není ani můj a ani jejich problém, ale Váš. Já zase se neklaním třeba Vašim modlám z prostoru xenofobie, šovinismu nebo rasismu, které Vy, Vlčice, považujete za pozornosti a adorace „vhodné Čechy“.
   Proto Vám mohu poradit jediné: Vyhýbejte se mému studiu jako se v samoobsluze vyhýbáte něčemu, co druzí ocení, ale pro co nemáte buňky a rozhled, abyste ZADARMO nabízenou hodnotu pochopila a ocenila. Držte se na internetu a kdekoliv abteilungů „Šovinismus, Xenofobie, Rasismus“ – tam jistě naleznete oblíbené značky Vaší chuti a vůní.
   A se zbývajícími problémy stran ideologicky selektivních smyslů, se obraťte na opravdu kvalitního interdisciplinárního specialistu.
   Děkuji Vám za Vaši reakci a čas strávený při poslechu Studia SLOVAN!

   • vlcice napsal:

    No vidíte, už je to tady: xenofobové, šovinisté a rasisté a idioti, posílání k psychiatrovi – to je důvod, proč Vás považuji za velmi agresivní osobu. Už jsem si obrázek udělala a jen jsem se chtěla podělit o svůj názor, když pod Vašimi pořady panuje cenzura. Poslouchám i mezi řádky a došla jsem k přesvědčení, že ve skutečnosti propagujete globalismus a multikulturalismus. Jenže na nepohodlnou výtku nereagujete. Vy raději ty xenofoby a rasisty, to je Vaše hůl, s kterou každého na potkání zmydlíte…
    A ještě mi podsouváte, že se někomu klaním.
    Vaše favority nikterak nehodnotím – velmi letmo jsem teď poznala p. Obrtela, který na mě jako hrdina nepůsobí, spíš naopak. Nic proti, další neznám a klidně je propagujte dál. Jak říkáte, každé zboží má svého kupce.

    Jestliže pořád máte nutkání zdůrazňovat, že něco děláte ZADARMO, tak je vidět, že Vás to ve skutečnosti dost štve. 🙂

    • Pavel Slovan napsal:

     Vlcice, no samozřejmě!
     Vy si drze myslíte, že můžete jen Vy nálepkovat?!
     Moje pořady nejsou jen a pouze přesně zaměřené proti namyšleným xenofobům, šovinistům a rasistům v Havlující Gottlině. Naopak, vyzvedávám i přední české a v Havlující Gottlině působící nebo s ní spjaté osobnosti a hrdiny, kteří poznali svět a snaží se skutečně Havlující Gottlinu osvobodit z Khazarského jha.
     Proto každý, kdo do mě – do mého Studia SLOVAN kope, je potrefená husa a xenofob, šovinista a rasista – jako např. i Vy!
     Pokud dělám něco ZADARMO, je to proto, že mě to hluboce naplňuje. Nevysílám licoměrně a komerčně pro hluboce zakořeněnou latentní českou xenofobii, šovinismus a rasismus. Natož, abych si takovým vysíláním ještě chtěl i vydělávat.
     Vysílám pro přemýšlivé posluchače, kterých obvykle, a zvlášť v Havlující Gottlině, je zatím pomálu, ale naštěstí přibývají! Určitě nevysílám a moje „zboží“ licoměrně neparametrizuji k dispozici v SAMOOBSLUZE Vám a podobně omezeným jedincům. S Vámi už je Amon a nelze Vám pomoci.
     Znovu opakuji, vyhýbejte se poslechu mého Studia SLOVAN. Není určeno pro Vás a jeho poslech Vás může bolet, protože by mohlo dojít k zhroucení Vašeho virtuálního Oka Můr ského světa, opřeného výhradně o Khazarské rozeštvávání člověka vůči člověku pod Heslem: צעטיילן און הערשן! (Rozděl a panuj!).

     Vyhýbejte se mému Studiu SLOVAN a bude Vám dobře po (černé) Duši. A mně ušetříte námahu luštit a reagovat na Váš imbecilní kvákot!
     Děkuji a maucta!

     • vlcice napsal:

      Tři Havlující Gottliny (nemáte na ni copywrite?) a tři xenofobové, šovinisté a rasisté na tak malém prostoru, to už je opravdu na pováženou… Dokonale se odkopáváte.
      Věrné ovečky to neodradí, ale některým se třeba otevřou oči.

      Bylo by fajn, kdybyste si tyto žlučovité výlevy nechal jen pro své studio a neroztahoval se s nimi i jinde. To bych sobě a dalším posluchačům, které s tím obtěžujete, přála.

      Zcela bez úcty,
      V.

     • Pavel Slovan napsal:

      Vlčice, chytrýmu napověz, tupýho nakopni!
      Vám by nepomohlo slyšet Goyim/hovada a Havlující Gottliny ode mě ani milionkrát!
      V SAMOOBSLUZE, co je ZADARMO, se potichu propližte okolo mýho regálu, třeba s kolíčkem na nose a loktama v selektivitou postižených ušiskách.

      Vy i další xenofobové, šovinisté a rasisté jste mně ukradeni a nestojím o to, Vás dojímat nebo napravovat. Propadli jste Vašemu vlastnimu Peklu plnému fóbíí dobrovolně a vědomě.

      Jsem tu pro uplně jinou cíloffku a pro lidi tápající a pochybující, ale kteří jsou moUdří.
      Nevysílám pro Vás a Vám podobné!

 • Perla Singerova napsal:

  Drahý Petr a Iša, vypočula som si Vaše relácie na tému homosexuálna orientácia a vzostup a musím sa priznať, že som ostala v šoku. Tak takéto vyjadrenia som od Vás nečakala. Poprve: áno aj homosexuál môže vzostúpiť. Iša príliš lpne na genetickej výbave ľudí a neberie plne do úvahy Vyššie Ja/Dušu, ktoré sú ultimátne zodpovedne za inkarnát. Príklad: ak si duša vyberie zažiť vzostup a zároveň homosexuálnu orientáciu, tak dá do vienka inkarnátu len okolo 3% slobodnej vôle! Tým sa zabezpečí, že inkarnát neodbočí z vopred určenej misie na planéte Zem. Títo ľudia/inkarnáty sú veľmi duchovne založené bytosti s vysokou frekvenčnou vibráciou. Sú si plne vedomí, že na úrovni fyzického tela majú tento defekt v sexualite. Poväčšine žijú v celibáte alebo v harmonickom vzťahu. V žiadnom prípade nie sú promiskuitní. Takže reči o liečení homosexuality sú scestné a zavádzajúce. 76.3% ľudí žijúcich na zemi čoskoro zažijú planetárny vzostup Zeme do vyšších sfér 4D, len zopár inkarnatov 1-2% vzostupia do 5D a vyššie, ostatní budú premiestneni na iné 3D planéty. Prajem krásny deň.

  • Petr Václav napsal:

   Milá posluchačko, je třeba studovat, nebo si naposlouchat informace k tématům, o kterých hovoříte. Syndrom ezo-mainstreemu Vás zasáhl poměrně hluboko. Zkuste svá tvrzení odaplikovat – pochopíte má slova. Teoretizování snese mnoho omylů, praxe je odhalí.

   PV

 • maratonec napsal:

  POLYHISTOR … vk ? „pestrá strava …. Cukr je nezdravej ? … Vyvážená strava – na váze ? … “ jenom SRAČKY ? “ ševče drž se svého kopyta ! “ … jinak – jenom KECY !

 • Mamuska napsal:

  Zdravím,

  má pravdu, já jsem také zrušit strany, protože jde každému jenom o prachy, proč odešel z ANS pan doktor Tichý? to je divné ne? jedině, kdyby stranictví bylo zadarmo nebo jen za poplatky, žádný odměny z daní….děflat pro lidi a pak by se vidělo….Elena ahoj

 • jerry71 napsal:

  Dobrý den, váš pořad je určitě užitečný, ale ne všichni mají špatné zkušenosti s pobytem v Peru . Jen mne mrzí, že pro člověka, který to vše poslouchá a nemá žádnou zkušenost, vyzní vaše pořady jako by v Peru vše bylo špatně a proti turistům. Je to taky o tom (kdo je průvodcem, organizátorem pobytu), jaký člověk jede do Peru, na jaké duchovní úrovni se nachazí a za jakým účelem tam jede. Byl jsem v Peru celý měsíc a měl jsem úplně jinou pozitivní zkušenost s lidmi v Peru. Ano turista je obecně pro Peruánce „pochodující peníze“, ale kde není turista brán na hůl??? A určitě ne, že na každém rohu čeká na vás černá magie.Protože není šaman jako šaman, jako u nás není léčitel jako léčitel. Bylo dy dobré, aby zaznělo od někoho , že jsou tam i lidé kteří jsou uplně normální, přátelští. A co je úplně TOP v Peru je energie Amazonky a pralesa, kterou jinde nenajdete. Přeji hezký den J.v

 • preto napsal:

  dobry vecer
  vedeli by ste opravit nefungujuci link na relaciu 13.2.2020 – SVCS studio Morava

  2020-02-13 – Peter Insider – Skryté pozadí dění ve světě – live
  alebo spojazdnit stahovanie? ide to do chyby
  dakujem Tomas Chabada

 • pablohk napsal:

  Dobrý den.
  Není možné přehrát záznam. Ikony jsou šedivě a nereagují. Děkuji Pavel h.k.

 • Dobesova napsal:

  Dobrý den, jak tak slyším různé zprávy o tom, co se děje v Brně, začínám se poprvé stydět za to, že jsem z Moravy. Tolik pablbů, taková koncentrace hlouposti, to snad není možné.

  • Petr Václav napsal:

   Zdravím, no když si poslechnete pořady Vítka, kdo vlastně vládne ve městě, nebudete se ani stydět, ani divit, že v Brně to „žije“.

 • Pavellevap napsal:

  *odkud

 • Pavellevap napsal:

  Dobrý den.Prosím vás odkut je ta ukázka hned na začátku vysílání?

 • Petr Václav napsal:

  Kamile, děkuji za podporu Ester. Sice se rozpoutala „vášnivá“ debata na FB, někteří propagátoři „Dobroděje“ se agresivně i vulgárně vyjadřují ve smyslu „potrefená husa“ a kromě oddanosti Pedrovi se prezentují jako nositelé světla a poznání. Ale tady nejde o to, kdo má absolutní pravdu, ale o to, aby lidé nebyli naivně důvěřiví a nenechali se verbovat do satanistické sítě. Těch verbířů je mnoho a případ Ester i druhých – Slávův, nebo Emmy jasně potvrzují, že jsou mezi námi a že jsou nebezpeční, podlí, zbabělí a lstiví.

 • Kamil4F napsal:

  Zdravím Petra a Ester,
  musím poděkovat za velmi zajímavý a poučný pořad.
  Pořad stahuji na večerní procházky a musím se přiznat, že mi někdy lezl mráz po zádech.
  Poslední pořad jsem vyloženě netrpělivě očekával.
  Ester přejí vše dobré a klidné nebe nad hlavou.
  Kamil z Ostravy.

 • Mamuska napsal:

  Zdravím, musím s vámi souhlasit, nedá se nic dělat, také nejsem pro škatulkování, také mi to nesedí, také mám ten názor, že každý může něco málo dělat sám za sebe, když to takhle udělá každý, tak by se mohlo žít lépe a něco by se pohnulo, ale každý čumí jak tydýt a nadává po straně, ale zákon padajícího …víme čeho, funguje….Elen

 • pablohk napsal:

  Dobrý den, večer.
  Zřejmě se vloudila nějaká chybička v záměnách nadpisu a obsahu pořadů. Jsme jenom lidé…stane se…o:))) Tak si p. Zelenku poslechnu ze záznamu jindy. Oba pořady jsou pro mne vynikající. Vždy se na ně těším.
  Urbánek Pavel H. K.

  • Studio Plzeň napsal:

   Už je to opravené – děkuji za upozornění!

 • Dobesova napsal:

  Já vás moc ráda poslouchám, ale s předsedou vlády asi nemáte až tak pravdu. Jen si logicky uvažte, že je protiřeč, když řeknete, že nemá zapotřebí při svých příjmech řešit 50 milionů a sto tisíc, atd.-proč teda zosnoval ten podvod s Čapím hnízdem, když to nemá zapotřebí. Takže to mě trochu mrzí, že v tomhle jsem s vámi v rozporu, čas ukáže, kdo se pletl. Já každému peníze přeju, kdo je šťastný, že jich má hodně, ať si je má, ať si je třeba každý večer přepočítává a usíná s pocitem, že je šťastný, ale musí si je vydělat poctivě, svou prací, ne tím, že někoho oblafne a ubere někomu jinému. A není to jen nějaká zášť z mé strany k jedné osobě-je to můj obecný pohled na všechny, kdo žijí na úkor slabších a bezmocnějších.

 • Pavel Slovan napsal:

  Doplněny další linky od Dana i ode mě!

 • fiijalka napsal:

  Dobrý den, pořad nelze přehrát, předem moc děkuji za opravu, pokud to bude možné:)

 • AvaChrtkova napsal:

  Přikládám odkaz na článek na našem webu. Zkoumala jsem hned v jakém časovém horizontu jsme ho zveřejnili a bylo to 21.12.2016. Rok a půl před osudnými událostmi.
  https://www.priznakytransformace.cz/index.php/transformace/1069-petr-chobot-pravda-o-minulosti-nasi-planety

 • Dobesova napsal:

  Malá oprava: v předposlední větě mi chybí poslední slovo: jedu.

 • Dobesova napsal:

  To už tady fakt přesahuje všechny meze-člověk, který má za korupci v kauze PROMOPRO sedět, tady vykřikuje veřejně, že prosadí vybudování americké letecké základny. Doufám, že Ostraváci toto prohlášení zaregistrovali a už podnikají kroky k tomu, aby tomu zamezili. A nejen Ostraváci, musí se to rozšířit celorepublikově, tohle zvěrstvo nesmí projít. A je přesně tak, jak říkám. ODS není dnes už volitelnou stranou. Je hanba, jak náš národ upadl inteligenčně i vzdělanostně a vůbec si lidé neuvědomují, kam se řítíme s těmi, co se teď profilují v politice. A budování nové komunikace a opravy infrastruktury určitě nezvládne finančně na komunální úrovni, takže v v tomto plánu musí mít prsty celá vláda. A dále-Bakalovy byty odkoupila švédská firma-copak s nimi asi,a zrovna Švédové, zamýšlí?
  Rok dvou zmijí? Mně to připadá, že to bude rok neskutečného množství zmijí. A budou mít čím dál tím víc. A ti, co slídí po Vaší identitě, k nim patří taky.

 • ra napsal:

  Jsem tu na komentářích poprvé a nerozumím tomu, proč po odeslání komentáře se vrátí celé vysílání na začátek. Je to trochu nesmysl a tak prosím o opravu, díky ra

  • Studio Plzeň napsal:

   Tak o tom vůbec nevím a nemyslím si, že by to tak i někomuz jinému fungovalo, alespoň to ještě nikdo nenamítal. Může to být nastavením vašeho PC.

 • ra napsal:

  Čestmír je dost mimo! Operuje stále zákonem, nepochopil hru a ruší to odbornou debatu …. ra

 • vorisek napsal:

  Dobrý den,
  Skvělý pořad. Vladimíra Vitová vždy hezky řekne co se děje ve světě. Méně Karla Haise. Já se chci dozvědět co se děje ve světě a je dost otravné, že pan Hais v každém pořadu neustále propaguje ANS, zpráv řekne minimum, ale jen furt člověk slyší ANS to udělá nejlíp, ANS, jedině ANS. Je to jak sledovat film na TV. Zajímavý naučný film (Vitova), reklama na ANS(Hais). Nejlépe jedna ku jedné. Proto jsem přestal sledovat TV.
  S pozdravem

 • Svobodomyslny_mladik napsal:

  Dobrý den, Vaše rádio poslouchám asi rok a moc se mi líbí Vaše pořady, nejvíc pan VK. Když to situace dovoluje, občas přispívám. Nedávno jsem získal malý FM vysílač který mám spolu s notebookem neustále zapnutý a na 100,0 pokrývám celý panelový dům, dodávám že legálním vysílačem původně k mobilu. Dobrý způsob jak Vaše vysílání legálně šířit i mezi sousedy v panelových domech. Posluchač z Brna.

  • Studio Plzeň napsal:

   Hezký den,
   děkujeme za přízeň i za to legální pirátské vysílání. Ovšem zjišťoval jste někdy, zda-li to opravdu někdo na FM poslouchá v tak blízkém okolí, kam těch pár legálních mW dosáhne?

   • Svobodomyslny_mladik napsal:

    Hezký den, zda to sousedé poslouchají nevím, ale vím, že signál je silný v celém 9 patrovém domě, zkoušeno kapesním rádiem se sluchátky. Také jsem změnil název mojí WIFI na Svobodnyvysilac.cz 100,0. Z Čínského internetového obchodu mám objednaný dokonce silný 1W FM vysílač se kterým plánuji vysílat na baterii, mobilně, s velkým výkonem a dosahem, třeba u mě v odlehlé chatové oblasti, z rozhledny, parku, alespoň některé pořady občas krátkodobě, než by přijeli.

    • Svobodomyslny_mladik napsal:

     Dobrý den, jen bych se ještě rád pochlubil, jak to dopadlo s šířením Svobodného vysílače mými silami na FM. Nedávno jsem získal 1W vysílač Fmuser FU-X01A a jeho dosah na plný výkon není tak velký, že bych se nějak bál ho používat. Tak z paneláku v Brně nonstop na 99,9 pokrývám okruh cca půl kilometru, včetně více než 8 bytovek, parky… Jen když nejsem doma, snižuji výkon. Toto píšu i jako inspiraci pro další Vaše posluchače, jen opatrně. Posluchač z Brna.

     • Studio Plzeň napsal:

      To je perfektní, kdyby se takových odvážlivců našlo více…..ale fakt opatrně!

 • Dobesova napsal:

  Okamura je slaboch, pokud má dojít k nějakým činům, které jsou zásadní a mají smysl. Předem Vám můžu říct, že na nabídku vyslovenou na začátku pořadu nepřistoupí. Umí mluvit tam, kde mu nehrozí, že to bude pak muset splnit. Tohle je můj názor na něj a jeho hnutí, protože jejich vedení se chová stejným stylem. Moji důvěru už pánové z SPD ztratili, sleduju totiž jejich vyšlapané chodníčky pod okny vládní budovy, kdy TO je pozván na kafe, když jde náhodou kolem a určitě za různé úplaty hlasuje s vládní koalicí. Je to vážně k pláči.

 • Dobesova napsal:

  Pán, který volal, že zemědělci by měli dostávat dotace, se ve svém názoru mírně spletl. Oni je dostávají, ale je to jen jedna osoba, která je schramstne za všechny . Víme snad všichni, kdo to je. Takže toto kdyby si všichni uvědomili, bylo by nám opravdu líp.

 • mferdik napsal:

  No já nevím, ale vždy je cena účtována bez DPH, které je potom přičteno až na konci faktury, takže by vodárna musela vyjít na světlo boží s pravdou, že vodu (v ceníku je uváděna bez DPH) zdražila. No a pokud by vodárna zdvihla cenu vody bez DPH o pět procent, pak stát vybere na DPH asi stejně, když se základní cena ( bez DPH) zvedla,ne?

 • luque napsal:

  Jako promiňte, ale leze to z něj jako z chlupaté deky, ani poslouchat se to nedá. Dal jsem prvních 10 minut a vůbec nic z toho nemám. Páté přes deváté a guláš. Je to škoda.

 • vacatko napsal:

  Dětřichovice u Bruntálu sece existují, ale koncentrační tábor byl v Dětřichově u Moravské Třebové.
  http://extrastory.cz/u-moravske-trebove-byl-utajeny-koncentrak-co-se-tam-delo-vas-sokuje.html

 • Iva07 napsal:

  Jen pro upřesnění ta poslední fotografie domu (nebo spíše vyhlídky) na skále není v Číně, ale v Kolumbii v městečku Guatape nedaleko Medellinu.
  Ale jinak jsou pořady pana Chvátala super.

 • fiijalka napsal:

  Moc děkuji za tento pořad, jsem natažená jako kšandy, nemohla jsem pomalu ani dospat na další díl!!!:) Ester, jste velice statečná žena, máte můj obdiv. Mějte se krásně:)

 • Dobesova napsal:

  Dobrý den, z toho mrazí, ale dalo se to čekat. Myslím tím situaci v Íránu. Pane VK, nechcete seknout s Německem a jít dělat k nám politiku? Ať se zbavíme těch neschopných českých a jednoho slovenského politika, protože i jejich vinou se takové věci mohou dít. Jsem absolutně apolitický element, ale vás bych podpořila. Vím, že něco takového je nemožné, ale to je právě to, dostali jsme se do bezvýchodné situace. Nemáme tu nikoho, kdo se těm úplatným diletantům v politice dokáže postavit a vyštípat je z postů, kde nedělají nic jiného, než že škodí. Nikdo tady není za nic zodpovědný, myslím ve státní sféře, jen 70 letá prodavačka, která opomene odeslat do EET platbu za desetikorunu, tak tu si podají a platí jako mourovatá, Ale miliardové škody, které napáchá státní aparát, to se zacvaká z našich daní a klid po pěšině. No, hnus, velebnosti. Ten život u nás je opravdu čím dál odpornější. A 80 % lidí si neumí odpovědět díky komu.

 • Dobesova napsal:

  Dobrý den, přeju zdraví, štěstí, pohodu a mnoho krásných dnů, které pohladí duši, Vám -celému kolektivu SV. Ať se Vám všem daří a ať našim společným úsilím dokážeme změnit svět k lepšímu.

 • Dobesova napsal:

  Elektromobilita-nesmysl non plus ultra. Jediná zásadní otázka: Kde chtějí tu elektřinu vzít, když nechtějí atomové elektrárny, nechtějí těžit uhlí-tedy potažmo tepelné elektrárny, solární elektrárny nejsou tak tak výkonné , vodní a větrné, o tom není třeba ani mluvit a rozvádět. Takže postavit ty pitomce k pultíku a dát jim tuhle zásadní otázku. Při domýšlení tohoto extrémně drahého nesmyslu do detailů mi vychází jediný výsledek. Elektromobilita pro vyvolené a ostatní budete sedět doma na zadku a jezdit tak maximálně na kole do nejbližšího supermarketu na kole si nakoupit. Bezva vyhlídky. Skoncovat s EU je jediné možné řešení, jak tenhle a podobné nesmysly zastavit.

 • fiijalka napsal:

  Dobrý den, pořad nelze ani stáhnout, ani přehrát…a já bych si to velice ráda poslechla:)
  Bude-li možná oprava, předem děkuji!
  PS: Vše nejlepší do Nového roku 2020 všem na SVCS:)

 • lutom napsal:

  Koleda dříve kulantnější výraz pro žebrotu, dnes nahrazovaná dotacemi, tedy formou mnohdy potupné žebroty, přesto některými subjekty (t zv. neziskovky) často zneužívané k nekalým účelům.

 • minidaz napsal:

  Jako pánové co to má být?
  Kde je : 2019-12-13 – Šéfredaktor zpravodajského portálu Aeronet.cz pan VK komentuje aktuální události. ???
  Místo toho je sem přilepenej Hovor při víně.
  Díky.

 • Petr Václav napsal:

  Ahoj zdravím do pořadu, jen připomínka k panu Foldynovi a jeho názoru o politickém stavu – prolomení Benešových dekretů není otázka vůle politiků – ti už posloužili tím, jaké zákony schvalovali a jakým úskokům dali zelenou. Teď konají jiní – třeba soudci vychovaní podle důsledků těch zákonů. A pokud to politici, ani takoví, jakým je on, necítí jako nebezpečí, tak nemůže dojít ke zvratu a zaražení prolamování den co den. Díky za pěkný pořad!

 • cendasj napsal:

  NĚCO JE ŠPATNĚ: Zajímavé srovnání, včetně komentářů.
  Nekorektní video – můj pohled na život ve dvou totalitách.
  https://www.youtube.com/watch?v=ZFKWtblFq4A

 • Dobesova napsal:

  Na prosperitu naší země existuje jediný a velmi, velmi jednoduchý recept: přestat krást. Tím myslím rozkrádat peníze poplatníků. Tento v zásadě jednoduchý recept má ovšem na druhou stranu jeden veliký háček, že o tom, jak tomu zamezit, rozhodují ti samí, kteří to rozkrádaní mají na svědomí . Tak – co s nimi?

  • Petr Václav napsal:

   Souhlas – to je ta smyčka, kterou jsme si dobrovolně nasadili a utáhli . . . důsledek lobby a korporátního fašismu. Ale nikdo tomu v 89 nevěřil . . .

  • Studio Plzeň napsal:

   To je velmi zjednodušený pohled – přestat krást! Oni vlastně ani nekradou. Banky udělali si takové zákony, že to co se vám zdá kradení je vlastně legální. Ale tuto činnost , aby byla legální, mohou dělat pouze banky. Kyž to samé uděláte vy, zavřou vás. Spíš by měla být otázka co s tímhle – a já znám odpověď – zřídit si vlastní národní banku, která začne půjčovat bezúročně…a je to! Jen pro zajímavost. Banky odčerpají (to, co se vám zdá zlodějina) zcela legálně až 500mld Kč ročně z úroků a též tím, že používáme jejich peníze!! To je minimálně 1/4 státního rozpočtu (ale spíše 1/3). ….to vše by nám jinak zůstalo!

 • polascin napsal:

  Skutočne stojí zato všimnúť si dosť podstatnú vec. Teraz, keď je to vyhovujúce z hľadiska šírenej propagandy, tak je New York Times nanajvýš seriózny a dôveryhodný zdroj informácií. V mnohých iných prípadoch je ten istý denník len jeden „nehodný“ mainstream plný manipulatívnych klamstiev. To si treba dobre zapamätať. To je vskutku učebnicový príklad.

  Vzhľadom na opakované zámerné „hlboké“ problémy so slovenčinou prikladám aj (asi nedokonalý) český preklad:

  Skutečně stojí zato všimnout si dost podstatnou věc. Nyní, když je to vyhovující z hlediska šířené propagandy, tak je New York Times nanejvýš seriózní a důvěryhodný zdroj informací. V mnoha jiných případech je tentýž deník jen jeden „nehodný“ mainstream plný manipulativních lží. To si je třeba dobře zapamatovat. To je vskutku učebnicový příklad.

 • roman napsal:

  Dekuji! Studio PV 100% hvezda vysilacky

  • Petr Václav napsal:

   Děkujeme za ocenění, vše je výsledkem kolektivní práce :0) Jsme rádi, že se pořad líbil!
   Vše dobré přeje Petr Václav!

 • fiijalka napsal:

  Dobrý den, předem moc děkuji za tento pořad, jen bych ráda upozornila, že tento díl nelze přehrát, což mne velice mrzí!:)

 • Dobesova napsal:

  No, na překlepy bacha, kdysi se mi podařilo do vzdělávacího plánu pro žáky ZŠ napsat místo „sběr lesních plodů“ „sběr lesních poldů“.

 • Dobesova napsal:

  A projekty jsou stejné svinstvo jako dotace. Z naší školy odešlo před 5 lety 6 učitelů dobrovolně na vlastní žádost-na některých školách totiž absurdity dosáhly svého vrcholu.

 • Dobesova napsal:

  A paní Lenka taky nemá pravdu, třeba na naší škole se suplovalo zadarmo. A o 40 000 se nám tak mohlo akorát zdát. Brali jsme kolem 20 000, a to ještě spousta práce navíc a zadara. Ale to je Morava, v Čechách je to možná jinak.

 • Dobesova napsal:

  Dobrý den, probírá se to, že lidé jsou málo informovaní. Ale oni jsou medii informováni záměrně lživě a nebo neinformováni. ČT má programů jako metele, proč nemůže být jeden kanál vyčleněn pro společenské a ekonomické otázky¨, ale pouze na bázi odborných informací, vysvětlování různých témat, a to formou diskuzí, ne tlachání jednoho člověka, kterému nikdo neoponuje a mele si tam svoje moudra bez toho, že by mu někdo s opačným názorem mohl oponovat. Politici jsou zmanipulovaní korupcí a lobisty, na ty nikdo zvědavý není. Mohly by se tak vysvětlovat nově připravované zákony, zákony nově vstoupené do legislativy apod. Ale z úst kovaných odborníků. A pan Vidlák , jak tak skepticky mluví o zvýšení platů ve školství, má pravdu. Dřív toto přerozdělovaly okresní odbory školství a mám informace od kolegyně, že na okres měly přijít 2miliony ( a to byly v té době velké peníze) na náš okres a z učitelů z těch peněz nikdo neviděl ani korunu. Když pátrala po tom, kde peníze šly, zjistila, že zmizely neznámo kam. Prostě je to asi tak, jako s charitou-potřebým se dostane směšný zlomeček vybraných peněz.

 • Dobesova napsal:

  A proč si myslíte, že chtějí přidat tolik učitelům. Aby si je zavázali vysokým platem, tím pádem se na tom místě za dobrý plat budou chtít učitelé udržet a budou plnit každou kravinu, která přijde shora. Učila jsem 20 let a posledních 10, vstoupením rámcového programu se nasunuje do vzdělávání plno věcí, které se učitelům musí příčit. A co myslíte, že je inkluze? Pod pláštíkem začlenit -integrovat i děti s nutností speciálního vzdělávání do běžných tříd dojde nutně k poklesu kvality vzdělávání i vzdělanosti děti.

 • hmmh napsal:

  Výborná analýza. 🙂

 • hmmh napsal:

  Nedá sa mi nastaviť hlasitosť, pretože buďto hovoríte potichu alebo príliš nahlas.

 • Dobesova napsal:

  SPD, Babiš a mnoho dalších se chovají přesně podle rčení: Navrch huj, vespod fuj. Navenek proklamace k oblbnutí voličů a v zákulisí připosránci, kteří se zachovají tak, aby zůstali u koryt, u moci. Navíc vedeni strachem, že pokud se vytratí z vlivu na dění, věci, lidi, kteří vědí, mohlo by dojít na SMSky: Vše je prozrazeno.

 • Jiri.zPolnaku.cz napsal:

  Buďte zdrávi, přikládám odkazy ^_^

  Stránky o svatbě
  http://svatba.zpolnaku.cz

  Zmíněná fb skupina Rodová osada na Jižní Moravě
  https://www.facebook.com/groups/RodovaOsada/

  A můj fb profil
  https://www.facebook.com/Jiri.zPolnaku.cz

 • Pořad začíná od 2:27.
  – kto je za skutočným skrytým pozadím diania vo svete

  – ako možno pochopiť skutočné skryté pozadie diania vo svete

  – ako možno čo najviac eliminovať skryté pozadie diania vo svete

 • Dobesova napsal:

  Jelikož si necháváme pálit slivovičku ze švestek z naší zahrádky, stopičku ráno dodržujeme s manželem hlavně v zimě a když jsme si jisti, že nebudeme řídit. Z některého pořadu jsem se dozvěděla, že se to má opravdu dodržovat, protože se tím neodčerpává energie tělu, poněvadž si tu stopičku alkoholu ke svému zdárnému fungování musí stejně pak samo vyrobit. Manžel užívá čistou slivovici, já s medem a citrónem-takže zdar zdravému přístupu k životu.

  • Petr Václav napsal:

   Nooo, proti tomu se nedá nic namítnout – naopak, chválím přístup i dary přírody! Jak prosté . . . stačí naslouchat a držet se rad našich moudrých babiček a dědečků . . .

 • Pavel Slovan napsal:

  Skvělej pořad, Vítku!
  Ale patrně z toho budou mít ausgerechnet Oka Můrovci a pravicující národoffci i zdejší lokál-šovinisti a další ShabeGoyim osypky, nicht wahr?

 • vladvit napsal:

  Erdogan je s Damaškem v kontaktu a vše běží po vzájemné dohodě…..

  Turecko netřeba ve skutečnosti nijak umravňovat, protože vše, co se aktuálně odehrává, se odehrává po dohodě mezi Rusy, Syřany, Turky, Íránci a Trump jim k tomu přihrává……

  Pokud se už bojovníci Daeše vrátili do Evropy, tak do svých domovských zemí, což je zhusta Francie, Benelux, Británie, s migranty jich určitě spousta dorazila do Německa.Takže bát by se měli hlavně tam.Kurdové netvoří žádnou jednolitou masu, naopak, jsou roztříštěni do desítek ideových proudů, z nichž některé o nějaké samostatnosti nikdy ani nesnily.

  …..Kurdové, kteří se před pár lety nechali najmout od Američanů, aby dělali kanonenfutr v boji proti Daeši a navíc okupovali syrské zdroje ropy a zemního plynu a co nejvíc tak Damašku a vlastně všem Syřanům (včetně Kurdů z Damašku a Aleppa) škodili. Postoj „amerických“ Kurdů byl rozhodující, protože měli a vlastně stále mají nejvíc zbraní……..

  Jaké jsou vlastně oficiálně proklamované cíle celé turecké ofenzívy. A tímto cílem je vytvořit podél hranice na syrské straně třicetikilometrové „bezpečnostní pásmo“ bez kurdských ozbrojenců. Erdogan opakuje, že ofenzívu nezastaví, dokud pásmo nevytvoří, současně ale připomíná, že pokud by se oddíly kurdských ultralevicových YPG, které jsou vlastně syrskou variantou turecké Strany kurdských pracujících (PKK), stáhly za požadovaný horizont, ofenzíva skončí. Čili pokud Kurdové přenechají ochranu společné hranice syrským vládním jednotkám a sami „poodejdou“, bude to u Erdogana „dobrý“

  ….. USA se v Sýrii nejprve soustředily na pomoc džihádu, posléze přibraly Kurdy, ale to byla stále jen ta protiasadovská strana, zatímco Rusko komunikovalo s Asadem, Kurdy, protiasadovskou exilovou opozicí, Tureckem atd….

  https://www.parlamentnilisty.cz/arena/politologove/-Putin-diky-nam-vitezi-Zvykejte-si-Spencerova-a-sever-Syrie-Vsichni-uz-se-dohodli-krome-nas-S-Kurdy-je-to-jinak-599880

 • Viman napsal:

  D2KUJI – pěkné vysílání / chvílemi jako z hororu / je pravda, že těch sluníčkových a rozdávajících samou lásku je plný / třeba / facebook. Člověk musí být stále ve střehu, protože málokdo to opr. myslí upřímně a dobře / a jak jde o peníze, tak to potom myslí dobře opr. VŚICHNI /.

  • Petr Václav napsal:

   Někteřé lidé jsou schopni opravdu prodat i svého bratra. Ale tady jde o skryté agenty temnoty – dravců, kteří operují mezi hledajícími a zneužívají jejich touhu po poznání . . . Sláva sdělil svůj příběh jako důkaz o těchto šmejdech, potvrdil to, co o nich v našich pořadech říkáme. A za to mu děkuji. Možná se dočkáte i dílu o vyškolených českých šamanech, kteří nabízejí své služby, aniž byste museli odletěz z republiky . . .

 • Viman napsal:

  Děkuji – i já jsem podlehla a nalítla od svého tel. operátora 02 o “ výhodné “ koupi notebooku a teď / raději / zaplatím pokutu za vypovězení smlouvy, protože jinak bych po měsíčních splátkách měla zaplacené notebooky rovnou 2 – jak by byl drahý – přeplacený, tak jsem raději volila to menší / a pro mě “ levnější “ / zlo – zaplatit pokutu, za vypovězení smlouvy – takhle to mají ošetřené a jak říkají “ vše pro našeho stálého “ zákazníka “ !!!! co u nás má několik let smlouvu na paušál telefonu – takže POZOR !!!! jen co mi smluva vyprší,tak prchám jinam – ale kam ? dneska si nevyberete, každej Vás chce jenom / pro Vás “ výhodně “ / odrancat “ a okrást jak jen to jde – ŠMEJDI VŠUDE a ani to nemusí být doslova z řad dravců….za blbost a najivitu holt se draze platí – kéž by tento můj příspěvek byl i varováním pro ostatní !!!

 • tomascello napsal:

  Dobry den,
  Nejprve bych chtel vyjadrit uprimnou soustrast rodine Karla Gotta. Je to velka ztrata pro ceskou hudebni scenu.
  Chtel bych zareagovat na telefonat posluchacky Jany ohledne Vivaldiho Ctvero rocnich dob. Nevim odkud ziskala informace ze Vivaldiho Ctvero rocnich dob bylo napsano ve 20. stoleti, ale je velmi nepravdepodobne, ze by autorem byl Eugene Ormandy, ktery byl velice znamym dirigentem zastupovany Arthurem Judsonem (priblizne od roku 1930). Pokud se Antonio Vivaldi zazracne objevil, tak uz to bylo v 17. stoleti. Podle dostupnych informaci Ctvero rocnich dob bylo vydano poprve v Amsterodamu v roce 1725 ve sbirce „Il cimento dell’armonia e dell’inventione“ op.8 (Soutez mezi harmonii a napadem), ktera cela obsahuje 12 koncertu. V roce 1910 s nejvetsi pravdepodobnosti nemohly byt v zadnem slovniku zminky o Antoniu Vivaldim, protoze jeho tvorba byla postupne znovu objevovana od roku 1926 (viz http://acda.org/files/choral_journals/FishMay15.pdf). Hudba je magie (neurosience – novodoby vyzkum mozku to potvrzuje). Jednotlive tony (frekvence maji velikou silu), ale tyto tony spojene do hudebni konstrukce (skladby) maji primo neskutecnou magickou silu. A mistr Gott byl genialnim intepretem teto magie.

 • AP napsal:

  SUPER INFO VZÁCNÉ RADY KTERÉ MAJÍ VĚTŠÍ CENU NEŽ ZLATO!!!!!!! JSEM MOC VDĚČNÝ A HUDBY TA NA KONCI UNIKÁTNÍ !! VAŠE VYSÍLÁNI MÁ OPRAVDU SMYSL A ÚROVEŇ . DĚKUJI MOC ZA VŠE AP

  • Petr Václav napsal:

   Díky za přízeň, těší nás to. Jsme rádi, že si užíváte sdělení, která obstaráváme . . .

 • AP napsal:

  SUPER INFO VZÁCNÉ RADY KTERÉ MAJÍ VĚTŠÍ CENU NEŽ ZLATO!!!!!!! JSEM MOC VDĚČNÝ A HUDBY TA NA KONCI UNIKÁTNÍ !! VAŠE VYSÍLÁNI MÁ OPRAVDU SMYSL A ÚROVEŇ . DĚKUJI MOC ZA VŠE AP

 • soncebaba napsal:

  Odkaz pre Išu: pani Iša, porozprávajte v najbližšej relácii o Karlovi Gottovi prosím. Vy určite viete, čo sa mu stalo a prečo, kam odišla jeho duša potom ako opustila telo, v ktorom svete teraz žije, vráti sa ešte na Zem v novej inkarnácii? A čo vzostup? Tým, že Karel zomrel, prišiel o možnosť vzostupu? Alebo je jeho duša už vzostúpená? Mal na tomto svete nejaké poslanie a splnil ho? Je teraz už spokojný a šťastný? Ako sa tam, na druhom svete, cíti? Veľmi nás zaujíma, čo sa s Karlom deje po jeho odchode z tejto dimenzie a dúfame, že sa tam má dobre.

 • Lubomir napsal:

  Dakujem za zaujímavú reláciu.
  Hovorili ste o niektorých záležitostiach, o ktorých píše vo svojich dielach aj Martinus. Poznáte jeho Tretí zákon?

  https://www.martinus.dk/sk/uvodna-stranka/

 • Ilona Podhrazska napsal:

  Zdravím! Ze začátku je to němé! Ahoj Ilona

 • klacek napsal:

  Dobrý den poslouchal jsem několik vašich relací a myslím že je potřeba varovat lidi ,všichni cítíme že žijeme ve zvláštní době a jak je psáno v písmu ,.V době konce chci vyslat mezi lidi hlad ,né hlad po chlebu né žízeň po vodě ale po slyšení božích slov ,také Ježíš řekl -dávejte si pozor aby vás někdo nezavedl na scestí neboť mnozí příjdou na základě mého jména a řeknou já jsem Kristus a zavedou na scestí mnohé a to je přesně to co se děje tady na rádiu ,dehonestace a zesměšnování a vyvracení existence Boha otce Jehovu a jeho syna Ježíše Krysta, lidi vyvarujte se téhle alternativy je to dílo samotného Satana Dábla a pan anonim pan VK je sám svobodný zednář ,odkud si myslíte že bere ty skryté informace ? samozřejmě že z zednářské lože ,proto když se ho někdo ptá konktétně vždy ukončí tím že na to není čas ,jsem si stoprocentně jist že jeho nová kniha bude mýt hlavní moto že buh je nemilosrdný a krutý .,lidi vyvarujte se bludu jde o život a těchle bludařu a překrucovaču pravdy bude čím dále více.

 • Viman napsal:

  Parádní vysílání a zároveň děkuji za poznatky / a je to i varováním / před drahými a nebezpečnými praktikami výdělečných šamanů, do kterých bych ani nešla, protože jsem “ posera “ – a jsem tomu i ráda a těším se na pokračování.

  • Petr Václav napsal:

   Ano, bohužel jde pouze o busines . . . ale mnoho lidí naletělo. Snad přispějeme k tomu, aby jich už tolik neturistovalo . . .

 • Slovan1 napsal:

  Ahoj chlapi, dovolím si zareagovat na problémy s Windows, které jste v tomto pořadu zmínili.Řešení existuje – jmenuje se Linux a je to unix-like systém vyvíjený a šířený komunitou lidí po celém světě v milionech modifikací. Zrovna tuto reakci píši z Debianu, s grafickým rozhraním podobným Windows. Jen je tu problém s určitými typy programů – místo Skype, které je na SVCS hojně používáno, by se musela najít jiná platforma – např. Mumble, nebo Tox. Otázkou je, existuje-li nějaký program pro studia – to jsem zatím nezjišťoval. A díky variabilitě lze Linux nahrát na starou plečku tak i na na supermoderní herní mašinu. A díky komunitě je i vcelku rychle záplatovaný. Takže to je moje poznámka k pořadu. Roman

 • Dobesova napsal:

  Tak nějak mi vytanulo na mysli, jak to, že prezident je teď proti Kosovu, když to byl vlastně on, který umožnil (ze své tehdejší funkce)přesun amerických vojenských sil při invazi do Jugoslávie. A proč o tom nikdo nemluví v této souvislosti? To snad ti zabednění redaktůrci nevědí? Dokonce ani nikdo z politických analytiků o této souvislosti ani nežbletl.

  • jzaborsky napsal:

   Tak hlavně že Vám, milá paní Dobešová, nevadilo Havlovo nadšené přitakávání tehdejší agresi NATO v Jugoslávii a jeho idiotské kecy o „humanitárním bombardování“. Ostatně on byl tím, přes koho Madla Allbrightová tlačila na Zemanovu vládu, aby ty americké přelety posvětila. A ještě v roce 1999 stropil Havel mezinárodní skandál, když se inkognito vypravil do Kosova a setkal se tam s kosovským předákem Ibrahimem Rugovou a válečným zločincem Hashimem Thacim.

 • romino napsal:

  Dobrý deň, počúvam vás každý deň a fandím vám. Žiaľ, nemôžem sa zbaviť dojmu, že pán Marcikán sa pred vysielaním „posilnil“ alkoholom a bolo to dosť počuť. Možno sa mýlim, ale asi nie. Škoda.

  • Martin Marcikán napsal:

   Dobrý den Romino či jak se jmenujete. Faktické poznámky k obsahu nemáte, rozpory, domněnky, důkazy, fakta, také ne? Nic k obsahu? Jelikož nejsem robot, je každý pořad jiný. Někdy jsem soustředěný jindy ne, někdy jsem znavení, jindy ne, však to znáte sáím nejlépe, pokud nejste robotem Vy. Jen Vám vadí můj projev a soudíte jak soudíte? V tom případě šup za počítač a koukejte nám prosím natočit pořad v takovém provedení, přednesu a kvalitě v jaké by jste si to představoval. Až budu mít čas, poslechnu si zpětně daný pořad (můj) a také ten Váš. Tak si zkusím naposlechnout to co Vy považujete za opilecké blábolení, či spíše drmolení. 🙂 Prozatím Vám nezbývá nic jiného, než to strpěti můj projev, nebo pořady ze Studia Kadaň neposlouchat. Možná mi nesedí ten vysílací čas.

 • cendasj napsal:

  Dekompozice organického materiálu
  Jak odčinit hříchy – Nechte se kompostovat! Zmizí úcta k zemřelým dočista?
  Z dědečka bude brzy mrkev. Co je to pohřeb? Novému náboženství vstříc. Umírat levně a ekologicky
  Tomaso Scandrolio referuje o výzkumu, který chce zbořit poslední zbytky úcty k Bohu, člověku a smrti zrušením tradičních forem pohřbívání zesnulých.
  http://www.protiproud.cz/duchovni-svet/4237-jak-odcinit-hrichy-nechte-se-kompostovat-zmizi-ucta-k-zemrelym-docista-z-dedecka-bude-brzy-mrkev-co-je-to-pohreb-novemu-nabozenstvi-vstric-umirat-levne-a-ekologicky.htm

 • Dobesova napsal:

  Poslouchám dál a k p. Harabinovi-Jak mohl být tak inteligentní a naturelem extrémně spravedlivý člověk zvolený prezidentem v tak morálně zdevastované zemi? Vždyť Slovákům vládnou ty samé hyeny jako nám a lidé jsou zaslepení stejně jako u nás. Absolutně nevzdělaní v tom, co se děje, jaké procesy probíhají, nechají se zpracovat mainstreemem, neumí si a jsou líní najít si informace. A těch pár lidí, co vnáší světlo, je zadupáno do země zákony, kteří vládnoucí šmejdi vymyslí a využijí proti těmto svým odpůrcům. Proč někteří, kteří evidentně dojí státní peníze a kradou jako straky, jsou chráněni a chodí se kolem nich jako mlsný kocour kolem horké kaše, a naproti tomu někdo, kdo si to dovolí někde na pódiu pár větami kritizovat , je zatčen, uvězněn a existenčně zničen? Proč policie a zastupitelství, potažmo soudy neberou v úvahu oznámení a důkazy o mafiánských praktikách těchto šmejdů a zametá se všechno pod koberec? Myslím, že pořekadlo Cherchez la femme by se mělo v dnešní době změnit na cherchez l’argents.

 • Dobesova napsal:

  K tomu kanibalismu-řekla bych, že ten zmiňovaný Švéd je nejmíň satanovým velvyslancem, jinak to není možné. Ať si uvědomí, že už v bibli je napsáno-Člověče, prach jsi a v prach se obrátíš-není tam nic o tom, že tě sežerou jiní lidé. A rozumní lidé uvažují spíš o tom, jak omezit uhlíkovou stopu tím, že přestanou drancovat pralesy, že hlavně Američané a podobně vypatlané národy si uvědomí, že by měli snížit náročnost na čím dál tím větší spotřebu energií. Vždyť se podívejte na to, jak větší města plýtvají energiemi , jak svítí a blikají o stošest-a ta energie se někde musela vzít, tu nám nikdo neseslal z nebe. A elektromobily-kecy pro hloupé-kdo vyrobí tu energii do článků, a to neberu v úvahu ty ztráty, které vznikají uchováváním el. energie, takže to bude ještě více zatěžovat živ.prostředí. Jo, design těch elektromobilů nachytá ty vygumované, prázdné pitomce, kteří si jen honí triko, že jsou něco víc než ostatní, ale právě pro tyto chudé duchem je to nachystáno, aby se dostali do popředí a ti normální, průměrní lidé-myslím po finanční stránce, si to nebudou moci dovolit, takže budou úplně vyřazeni a společensky omezeni. Budou závislí na těchto nabobech, nadutých existencích, kteří je budou ještě více odírat a vydírat a debilizace člověka má úspěšné pokračování.Je potřeba uvažovat o tom, jak jim zhatit jejich plány, protože na tomto příkladu s elektromobily je vidět, jak všechno je naplánováno daleko dopředu a naše Škodovka, skoupená Němci, toho je důkazem. Protože tyto scestné, otrokářské tendence se šíří odtamtud a hezky si náš automobilový průmysl předem pojistili, aby si tady mohli diktovat, co chtějí.

 • darja.fuskova@centrum.cz napsal:

  POKRAČUJTE, prosím. Moc dobrý pořad, zapadá do mozaiky informací, ke kterým se člověk dostal tady. Velmi užitečné.

 • IKA napsal:

  Dobrý den
  Můžete mi poslat názvy knih o Srbsku,které zaujaly paní Danu?
  Děkuji
  radil.jiri@seznam.cz

 • Sámo Vladimír Prokeš CS napsal:

  Přemýšlím, jestli pár čechů, by takto s láskou ke své zemi dokázalo také jednat.
  Pochod mne překvapil, zvlášť usek na území Moravy.
  Slovenský Národný Pochod na oslavu SNP vstupuje ke 100 letům výročí republiky i na Moravu
  Letošní 100 výročí republiky, oficiálním název v letech 1918 až 1920 byl Republika Československá (RČS) nebo Česko-Slovenský stát, má na paměti i Slovensko.
  Díky společným oslavám se Česká republika přidává k oslavám Slovenského národního povstání.
  Trasa Slovenského Národního Pochodu DUKLA – BANSKÁ BYSTRICA – DEVÍN
  7. etapa: Drietoma – Brezová pod Bradlom (65 km, 2 dni)
  Slovenský Národný Pochod vstupuje 6.9. 2019 na Moravu.
  Prochází místy: Drietoma, Pod Sokolím kameňom, Machnáč sedlo, Machnáč rázc., Kykula sedlo, štátne hradisko, Pod Vyškovcem, Mikulčin vrch (CZ), Troják (CZ), Březová, bus (CZ), Javořina- bus (CZ), Kamenná bouda (CZ), Veľká Javorina Holubyho chata, Dibrovov pomník štátne hradisko, Hrabina, Myjava, Polianka, Jandova dolina, Mohyla Milana Rastislava Štefánika, Brezová pod Bradlom
  http://czechoslovakiainfoblok.com/cesko-slovensko/slovensky-narodny-pochod-na-oslavu-snp-vstupuje-ke-100-letum-vyroci-republiky-i-na-moravu/redakce-czechoslovakia-infoblok/441/

  #SNP #2ww #rok1944 #KVH #Slavica #Národnýpochod #SlovenskyNárodnýPochod #Slovensko #Morava #Czech #Slovak #Česko #Českárepublika #ČESKOSLOVENSKO #CZECHIA

 • IKA napsal:

  Dobrý večer
  Z čeho usuzujete,že podmínky úročení úvěru u stavebního spoření budou v případě finančních otřesů dodrženy?(když to bude pro finančníky zjevně nevýhodné?)
  Chiméra,nikoliv chiméra.
  Těším se na odpověď
  IKA

 • Michal napsal:

  Zajímavé téma, bohužel nejde sdílet pro velmi špatný záznam zvuku….

  • Studio Plzeň napsal:

   Ano, nepovedlo se to nahrát kvalitně, ale na YT ve videoarchivu je to v pořádku!

 • Viman napsal:

  Hurá – p. Iša je po prázdninách zpět a opět naživo.

 • Viman napsal:

  Zase parádní vysílání – díky Vám oběma.

 • Viman napsal:

  Dobré povídání – hlavně p. Čestmír to vždycky vtipně zlehčí, jen tak dál. To samé o hromadně “ sluníčkových meditujících „, co si myslí, že tím spasí svět a ono je to právě naopak, viz. i veškeré / třeba katolické, atd / víry.

 • Milan_D napsal:

  Petře, chápu, že ledasčemu rozumíte, ale takhle neslušně přerušovat hosty a pak dlouhé minuty monologovat se dá snést dva-tři krát za relaci ale ne každých 5 minut. Zkuste se poslechnout. Máte tam 2 hosty a stejně si 60% času uzurpujete sám. A přitom na monology máte Hovory u vína, kde se můžete vypovídat dosyta, myslím, že posluchače zajímají názory zejména hostů.
  A taky jsem chtěl najít ty hosty na netu, ale nepovedlo se. Někde tam ta adresa zazněla, ale nebylo to ani na začátku, ani na konci a ani zde není na ně odkaz…
  Nic ve zlém, berte to jako zpětnou vazbu příznivě nakloněného posluchače

 • minidaz napsal:

  Zdravím chlapi, dneska to teda bylo výživný pánové. SUPER! Díííkes. Zase se nám pootevřely oči. Další děsivé informace a pěkně do detailu, dokreslující skutečný obraz.

  Poprosil bych Vítka, jestli by mi sem mohl hodit odkaz na ty dnešní nové svazáky – myslím tím skauta – asice kde se dá najít ten jejich ředitel – MUSLIM ? Snažil jsem se hledat v archívu, kterej to byl rozhovor, no samozřejmě jsem to nedohledal….
  A pak bych poprosil Pavla, až bude přiště zase režírovat vysílání s V.K. , tak aby se vyprdnul na nějaký zvuky pod tím, ze záznamu NIKOHO nějaké TV obrazy nezajímají, je to děsně rušivé. Proč kurvit zvuk, kterej jste konečně vybrousili tak aby to bylo dobře a příjemně poslouchatelné?
  Díííkes, Petr.

 • Danieli napsal:

  Nejede to. Došlo k neznámé chybě.

 • fiijalka napsal:

  Dobrý den, pořad nelze přehrát ani stáhnout…

 • minidaz napsal:

  Pánové, to o čem mluvil p. Hlávka s těma Bankama (schválně velké B) se mi stalo na vlastní kůži !
  Byl jsem nucen v Raifce si koupit Eurobondy abych se dostal ke svým penězům !
  Toto není sci-fi.
  Málem jsem přišel o milion. Doklady mám.

  • Studio Plzeň napsal:

   Tak tohle děsivé svědectví bych rád s vámi probral v některém zesvýchpořadů a to co nejdříve, dokudneutuchá zájemo událost se smazáním kanálu na YT. Prosím ozvěte se mi na telefon nejlépe. Děkuji P.Hlávka studio Plzeň

 • kadup napsal:

  Pane vynálezče a konstruktére, při vší úctě k Vaší erudovanosti si Vám dovolím oponovat. Bohouš v seriálu Chalupáři nejezdil na Jawetě, ale Stadionu S22.

 • Viman napsal:

  Díky za opakování – je fajn si to zase připomenout. P. Iša je velice moudrá hodná a skromná žena a nezištně pomáhá komukoliv a patří jí za to VELIKÝ DÍK od nás všech.

 • Viman napsal:

  Dobrý den a děkuji za pěkné povídání o soli, já už delší dobu jinou než Himálajskou nekupuju, sice o trochu míň solí, ale nepřesoluji ani tak, ale to nevadí, vždycky se dá přisolit / když se vaří pro děti a vnoučata / je zdravější a o to to jde, už takhle toho nezdravýho pozřeme a dýcháme až dost.

 • kadup napsal:

  Ale, ale, pane administrátore Hlávko. Co pa to, že jste nenápadně s odstupem času, zrušil moji korektní reakci na ty dva pány. A naopak jste ponechal reakce jejich, plnou napadání, že nemocen jsem, hloupý, podlý a zvracející? Snadno si to dá člověk do souvislosti s jekotem pana Synka v jeho včerejších pořadech. Pane Hlávko, můžu snad za to já, že tento pomatenec se dal na něco, na co nestačí, a v důsledku toho je nucen stěžovat si u Vás (žalovat) a dupat jako malé dítě, aby si vymohl eliminaci těch, na které jiným způsobem nemá? Pane Hlávko, jste si skutečně jist, že hlásáte svobodu? Metody které v administraci diskuzí používáte, spíš nasvědčují tomu, že se jedná o impérium. Karel Dupal

  • Studio Plzeň napsal:

   Nejsem Administrátor v tom smyslu, že určuji, které příspěvky budou publikovány a které ne. To dělá v sytému Akismet (program na eliminování spamů). Navíc může každý z moderátorů sám reagovat a „uvolnit“ příspěvek k publikování.
   Mohu ale sdělit, že vaše příspěvky se mi nelíbí – nejsou v souladu a s duchem SVCS – neboť nejsou konstruktivní, ale jsou napadající a kolikrát zde vytahujete „souvislosti“ které naprosto vytrhujete jaksi z kontextu, vybíráte jen určité slůvka a malicherné nepřesnosti, které nemají vůbec význam, ale vy je nafukujete a zveličujete. Proto říkám, že tohle není v duchu SVCS, ale je to rozeštvávající a cílené na jednotlivé moderátory, kdy se snažíte kolektiv rozeštvat. Takového „odborníka“ tu máme již jednoho OZ (a já mám pocit, že jste to zase vy pod jiným nickem).
   Možná by jste s tímhle přístupem uspěl na jiném alternativním rádiu – doporučuji!
   Takže vážený pane jste opět s mým napadáním vedle jak ta jedle a odepisuji jen proto, aby i ostatní věděli, jak se chováte, z jakých domněnek vycházíte a jak se snažíte rozeštvávat. Více na vaše příspěvky nebudu reagovat a pokud nebudete také zároveň konstruktivní, pak zde opravdu nemáte dále co dělat. Veš si v kožichu dále prostě nenecháme více líbit – můžete 1000x říkat, že něco cenzurujeme. NE, a tento příspěvěk je v reakci na vaše neopodstatněné výpady, důkazem!
   za SVCS P.Hlávka

 • […] Pozvánka _ Víkendové setkání Svobodného vysílače CS […]

 • PavelPetrolin napsal:

  ruský dluh prodal podivným způsobem Miloš Zeman: https://neovlivni.cz/miliony-pro-lobbisty-tajemstvi-ruskeho-dluhu-dojednaneho-zemanem/

 • Pavel Slovan napsal:

  Nevážený Kadupe, je velice zvláštní, že dosud nejste Adminem odeslán i s Vaším nickem mezi spam. Chodíte pouze zbaběle a nekonkrétně okopávat kotníky, takže trpíte nějakým mindrákem. A duševně nemocné je záhodno včas izolovat, jinak si bezobsažná lejna po sobě i po druhých začnou rozmazávat i zdraví jedinci. Nikdy nemám problém, pokud se setkám s oponentem konkrétního mého argumentu nebo faktu. Na druhou stranu, jak jistě mnozí postřehli, nechodím si sem pěstovat funky club nebo si lebedit mezi klaku. Nemáme ani panoše, techniky nebo vlastní korektory, ne rozdíl od mainstreamu a/nebo reklamou ziskových rozhýkaných licencovaných a regulátorem na trhu ochraňovaných stanic. Takže výsledek formy je takový, jaký je, protože při každém pořadu sedíme paralelně současně i na židlích virtuálního dramaturga, technika, korektora a dalších virtuálních team memberů. že v tom vidíte Vy osobně „hody“ nebo „hodování“ jen ukazujeme, co jste zač. O Rebbe a dr. Goebbelsovi jsem citoval poprvé příběh poprvé před > 1/2 rokem. Nikdy se nechlubím cizím peřím, takže i tehdy poprvé jsem příběh poctivě ozdrojoval.
  Pokud o Petru Václavovi se vyjadřujete útokem ad hominem, tak jen dokazujete vlastní ubohost a opravdu jen zabbanování má ve Vašem stavu smysl. Pokud jsem ještě nyní reagoval, bylo to jen z ohledu vůči ostatním čtenářům, kteří na Vaše zvratky narazili a o Vaší chronické chorobě dosud neměli tušení nebo si nevyhledali Vaše předchozí Adminem přehlížená alotria.

 • kadup napsal:

  Pane Slovane, nabízí se otázka, zdali pan korektor Jíša disponuje všemi smysly potřebnými k takové činnosti. Já totiž zaregistroval asi tři Vaše přeřeknutí, během posledního měsíce. A to ten Váš kafemlejnek poslouchám velmi nahodile (mimochode, o tom rabim a Goebbelsovi bude třeba zopakovat, jelikož Synek, ani napotřetí si to nepamatuje). A Vaše vysvětlení, že Synek byl přetaženej. Víte, on mně příjde opravdu přetaženej, stejně jako vy i Hlávka (často to zmiňujete). Zdá se tedy, že sice radíte, poučujete, ale vlastní síly odhadnout neumíte. Pak je snadná rada – nesnažte se být s jednou řití, na desatero hodech. Jenže, ono to bude vážnější. Konkretně Vy tři (Hlávka, Synek,Slovan) mně připadáte přetažení, ale něčím po hlavě. A ještě na závěr: Synek byl na vojně? Jestli jo, tak to muselo být po známosti. Jak jsem ho viděl na srazu, tak je hobit, tudíž nemá vojenskou míru.

  • Petr Václav napsal:

   Jakýsi Kadupe, hezky se otíráte o ty, co něco dělají . . . a co Vy? Předpokládám, že tato špína, kterou sem zanášíte je asi tak jediná činnost, na kterou se zmůže tak nemocný jedinec vašeho typu. Kdybyste poslouchal co se říká a ne jak se třeba host Pavel náhodou uřekne (a je to obdivuhodně zanedbatelné v live vysílání po běžném životním a pracovním shonu), nebo jaký přebrept se povede mě, tak byste postřehl, že minimálně dvakrát jsem o svém působení na vojně vyprávěl. A to je právě ta nemoc, která s vámi cloumá! Doporučuji tlačítko vyp a bude vám (i nám) líp!

 • poznanie333 napsal:

  Dobry den Peter. 9.6.2019
  Som staly posluchac tvojich a inych relacii na SVCS.
  Velmi si vazim, ze sa stale usilujes o prebudenie ludi v mysleni.
  Ja sa o to snazim tiez roky v svojom okoli. Tiez sa mi to nie vzdy dari.
  Ale nemozem inak, dalej sa snazim vzdelavat a svoje poznatky posielat dalej. Pomahaju mi velmi Tvoje poznaty v hladani pravdy, Vazim si taktiez, ze to robil nezistne, ako svoje poslanie. Nenechajme sa znechutit, musime v tom vydrzat aspon do konca roka 2022.
  Drzim Ti palce Peter a tesim sa na dalsie info.
  Tvoj priaznivec Jan.

 • harfwz napsal:

  Dobrý den, děkuji za zajímavý pořad se spoustou informací, které nejsou běžně dostupné. V tomto pořadu ze dne 7.6.2019 mně ale zaujal názor pana VK, který je, pokud se nemýlím, zcela nový a to, že současné organizované demonstrace proti Babišovi je ukázka využití přímé demokracie. S tím nemohu souhlasit a nějak mi to nepasuje k očividnému rozsahu vědomostí a inteligenci pana VK. Také mě překvapilo, že na to nikdo nereagoval. To co se v ČR v současné době odehrává je přece evidentně organizovaný a masivně financovaný pokus o státní převrat. S PŘÍMOU DEMOKRACIÍ TO NEMÁ ABSOLUTNĚ NIC SPOLEČNÉHO. To je můj názor. Přímá demokracie přeci neznamená politiku na ulicích. Je to spíše odlišný volební systém, umožňující nezávislý výběr kandidátů a taktéž možnost jejich odvolání přímo voliči (nikoliv na ulici). Doplňující nástroj by byla referenda.
  Zdraví František Harvánek Turnov

 • nadai napsal:

  Pane Hlávka, předestírám, že vás ráda poslouchám, ale v této pasáži se vám to opravdu nepovedlo. Jste zaujatý svým způsobem a nic kolem nevidíte a podle mně to je problém vašeho vysílání….omlouvám se za svůj názor, ale je to myšlené v dobrém…

  • Studio Plzeň napsal:

   Ano, rozumím. Jen pokud je něco myšleno v dobrém (předpokládám) tak své tvrzení nějak opodstatním (alespoň já to tak dělám) a ne jen že vyhrknu – jste zaujatý! Ono je jasné, že každý, kdo o věcech přemýšlíme, tak jsme nějak zaujatí, neboť každý máme jiné poznatky a to ovlivňuje naši „zaujatost“. Nebo máte raději nějakého inertního člověka, kterému je vše jedno a jen tlachá otřepané fráze?

 • samovladimir1 napsal:

  11. listopadu 2009 v 15:00 Praha
  Prezident takzvaného Česka podepsal lisabonskou smlouvu, díky které se nově vstoupené státy do společenství EU staly pouhými koloniemi.
  Skončilo právo veta; odmítnutí nepřijatelných zákonů EU členskými zeměmi.

 • Pavel Slovan napsal:

  Chytrolíne, Petr Václav mě sice ve vysílání omylem opravil, že Havel na vojně nebyl. Ale musím se Petra Václava zastat, protože Havel se skutečně po celý život choval tak, jako kdyby ani na světě, nejen na vojně, se reálně nevyskytoval. Havlovo nadšení pro Humanitární bombardování civilistů, kazetové bomby a ochuzený uran Paktu NATO sdílel málokdo, kdo byl reálně několik měsíců na vojně a dokázal si představit dopad na lidské životy a zdraví. Petr Václav předevčírem odvysílal ŽIVĚ 2×120 minut (120 s Išou a 120 se mnou, Pepou z Pardubic a Janou z Nejdku). Divím se, že chybička Petra Václava v jediné vteřině ze 14 000 vteřin vysílání Petra Václava ten den Vám stojí za reakci a zdlouhavé diskutování. Už jsem se také při kontrole všech záznamů, že jsem se za rok a půl v téměř stovce pořadů asi 3x přeřekl. Naštěstí mám vzorného posluchače Petra Jíšu a ten mě na přeřeknutí informuje a upozorňuje. Tak si dávám o to větší pozor. I Petrovo Václavovo přeřeknutí ale nic nemění na hlavních faktech, která jsme v úterý probrali.

 • PavelPetrolin napsal:

  raději něž pohádky pana Synka si tady přečtěte jak to bylo doopravdy s pokutou za chrám piva: https://www.denik.cz/ustecky-kraj/chram_chmele_zatec_pokuta_20141113-5k4i.html (byly tam následně i žaloby na ty udělené malé pokuty, Žatec soudy vyhrál)

  • Studio Plzeň napsal:

   Moc o tom nevím, ale informace, Chytrolíne, je z roku 2014. co uvádíte…..

   • PavelPetrolin napsal:

    No o to právě jde, že je z roku 2014, a ani tehdy to nebylo 10 000 000 jak říkal pan Synek. Nakonec, a to jsem napsal taky, neplatili skoro nic. Všechny moje příspěvky berte jako pomoc s ověřování informací, pan Hlávka (nevím jestli tu rakci nepsal přímo on) říkal že nemáme všemu na Vysílači věřit, že máme ověřovat informace. Tak to dělám, a ostatním šetřím čas.

 • PavelPetrolin napsal:

  Havel na vojně byl, dva roky u ženistů, to si pan Synek asi spletl se Zemanem

  • Studio Plzeň napsal:

   Kupodivu se píše, že Havel na vojně byl – osobně si to nedokáži představit. Ovšem, pokud se tam měl jako v base, tak si to dokáži představit.

   • PavelPetrolin napsal:

    Asi máte zvláštní vztah ke své osobní svobodě když pokládáte „fešácký kriminál“ za něco úplně v pohodě… Navíc tyhle zkazky o Havlově pohodovém pobytu ve vězení jsou vesměs povídačky bez důkazu. Na rozdíl od důkazů ve vezěňských záznamech že se s ním zacházelo úplně běžně.

 • darja.fuskova@centrum.cz napsal:

  SATANISMUS

  Jak kdysi řekl pan Doležal v jednom svém pořadu
  je síla Satana v tom, že v něho nikdo nevěří.

  Takže pro ty nevěřící odkazy na některá videa.
  Videa – dokumenty:

  https://www.youtube.com/watch?v=cZIxLM7S15k&t=61s
  https://www.youtube.com/watch?v=iK5Pxbt_m7A&t=26s
  https://www.youtube.com/watch?v=7pbo_qrqzrU&t=22s
  https://www.youtube.com/watch?v=bduX0f7jDqU&t=6s
  https://www.youtube.com/watch?v=BLKd-10AWGk&t=62s

  https://www.youtube.com/watch?v=9QhfmWZsPiw&t=18s
  https://www.youtube.com/watch?v=_im-dq24-58&t=20s
  https://www.youtube.com/watch?v=35h_iNR58U8&t=20s
  https://www.youtube.com/watch?v=0wFnvrjuUPc&t=17s
  https://www.youtube.com/watch?v=M7ba9BuEc7Y&t=17s
  https://www.youtube.com/watch?v=iQfNXVBt5lk&t=34s

  https://www.youtube.com/watch?v=XIHPA8h3wrk
  https://www.youtube.com/watch?v=kwxgbNbLcJg

  https://www.youtube.com/watch?v=a1sPH2osmkk
  Vatikánsky pedofilný kruh, obchody s deťmi, masové hroby, satanizmus

  https://www.youtube.com/watch?v=_hooZDvAtH4
  Situován na Bohemian Avenue 20601 v Monte Rio v Kalifornii skrývá malebný 2700 akrový Bohemian Grove (Český lesík) jeden z nejtajnějších klubů celého světa. Každý rok se v polovině července koná v Bohemian Grove dvoutýdenní slezina některých nejmocnějších mužů světa. Zde provádějí bizarní rituál, který se nazývá Ceremoniál zpopelnění starostí. Je prováděn členy (všichni muži) a to tak, že na sobě všichni mají červené, černé a stříbrné róby v nichž řídí okultní rituál, při kterém uctívají obrovskou kamennou sovu a obětují figurínu lidského dítěte právě této sově, které říkají Velká česká sova (Great Owl of Bohemia). Takto byl ukázán v seriálu House of Cards… nutno podotknout, že vstup tam je přísně zakázán a tak ani pořádně nevíme co vše se tam dělá…
  http://www.iluminace.com
  http://www.svobodny-vysilac.cz
  http://www.kapkymore.cz
  http://www.facebook.com/ericrimmer23

  https://www.youtube.com/watch?v=gnot0oTb9VU&t=31s
  Šokujúca výpoveď 15 ročného dievčaťa čo prežilo zajatie Satanistov (len pre silné povahy)

  https://www.youtube.com/watch?v=8YpsyunTugg&t=116s
  https://www.youtube.com/watch?v=Q2o2jbt0Zrw&t=1599s
  Na obřadu při otevírání Gotthardského tunelu byla Angela Merkelová a další významní politici (okultní elita). Bezbožní lidé takto nevědomě uctívají satana.

  https://www.youtube.com/watch?v=5vbuTLLX8MQ&t=198s
  Uplny vyklad Gotthardsky Tunel Iluminati Carodejnicky Sabbat

  • Pavel Slovan napsal:

   Milá a vážená Darjo, my máme striktně zakázáno komentovat výstupy ostatních studií SV. Ale ten citát je podobný faktu, že největší síla Khazarů je v udržování zákazu je kritizovat.
   Satan je energie a prostupuje nás ať chceme nebo ne.
   Je jen na nás, jake hodnoty přijímáme a které v nás ulpí.
   Svět a naše určení Goyim/hovad je v podstatě triviální viz. schema

 • Peter Peru napsal:

  Môj dotaz:V čase studenej vojny sa takéto štúdie nepochybne viedli,a výsledok obrovská strata peňazí.Dokumenty k tejto problematike som najlepšie videl od Ruských špecialistov z ZSSR!Minulí rok o týchto vojakoch,hovoril pred akademikmi škôl sám Vladimír Putin.No američania opäť nechápu,že neprivedie to k pozitívnym výsledkom,a práve naopak obráti sa to proti ním!Sýrska vojna dokázala,že vojak musí mať zdravú psychiku na báze prirodzených zákonov stanovených prírodou a bohom:Viera,pud sebazáchovy,zdraví strach,a zodpovedanú otázku prečo tu mám zomrieť!V roku 2017 vyšiel dokument o ruských špeciálnych silách v Sýr, kde 15.vojakov ruských špeciálnych síl, zlikvidovalo vyše 300.vojakov(teroristov) špeciálnych síl+elitných síl západu boli likvidované.Veď proti Rusku tam bojovalo výše 60.štátov+všetky elity špeciálnych síl NATO!A výsledok poznáte sami.

 • MichaelS napsal:

  léto 2016 – noční spoj Flixbus z Frankfurtu do Prahy – plný černochu, na Florenci se seskupili a nekdo je odvedl…
  Den predtim – z Florence v Praze smer na Frankfurt – autobus plny arabsky mluvicich, jeden z nich nemel pas, resili to s ridicem, nakonec ho nechali jet..tzn ten clovek nemel zadny doklad identity. Opet flixbus

 • almich napsal:

  Ahoj lidi.

  Díky všem za to, co děláte a čemu věnujete čas a energii. Čím více čtu a poslouchám analýzy současné situace u nás i v Evropě, tím více na mne padá bohužel temný stín beznaděje, že budocí vývoj už nenapraví napáchané činy. Lidí kterým je 45 a více, tudíž ti, kteří si ještě pamatují, jak byl dříve svět víceméně v pořádku, žalostně ubývá. Je mi 55 let a spolu s Johnem Cleesem od Monty Pythonů si říkám, kam se doprdele poděly ty staré dobré časy? Ale abych nebrečel nad rozlitým mlíkem, uzrává doba, kdy se už nebudu muset obávat (čehokoliv), a pustím se s jakýkoliv rizikem (i tím nejvyšším) do boje. Už toho mám zkrátka dost.

  Zdravím a přeji všem sílu a vytrvalost
  Aleš

 • pablohk napsal:

  Úžasné……………………………..děkujeme.
  Pavel H.K.

 • dompter napsal:

  Zdravím,

  teď jsem vás akorát doposlouchal z archívu a chci poděkovat za super pořad.

 • nadai napsal:

  Dobrý večer pane Hlávko,
  u toho tu pořadu je možné pochopit mojí zprávu, kterou jsem Vám poslala touto formou. Pan Pavel je dle mého vnímání fanatický zastánce „čehosi“, i po mém telefonním zásahu do pořadu na mne vykřikoval, že jej nemusím poslouchat??? Podle mne je tento pán ve velkém pnutí a začíná se projevovat agresivně. Z dob dřívějších jsem pořady s ním ráda poslouchala, ale poslední dobou je to…
  omlouvám se Vám za to, že jsem Vás uvedla jako cenzury, chyba nezkušenosti s vaším portálem.

  • Pavel Slovan napsal:

   Vy nejste schopna ani napsat srozumitelně a konkrétně komentář, natož se vyjádřit do živého pořadu. Je mně líto, jak se navenek projevuje Vaše mozková dysfunkce. Proto se nedivte, že nejste partner do diskuse. Navštívte neurologa nebo rovnou odborníka psychiatra. Bude Vám pak lehčeji, uvidíte! 😉

 • pablohk napsal:

  Dobrý den,
  Peter zajímavá jiná realita…Můžeš prosím vysvětlit kde se stala zásadní chyba systému že se to takhle zvrtlo? Kteří prezidenti byli, jsou tam? Které strany byly, jsou atd.
  Děkuji, Pavel H.K.

 • kadup napsal:

  Patrně ani netušíte, kolik Japonských, Čínských…. firem už dnes těží na Sibiři nerostné bohatství. Tak „dobře“ si to Rusáci hlídaj.

  • Pavel Slovan napsal:

   Už v roce 1995 Češi vykoprodukovali slavný film s Julií Ormon režiséra Nikity Michalkova Lazebník SIBIŘSKÝ! Vypráví o příběh tom, jak se Jane Callanová nechala v roce 1885(sic!) najmout umanutým inženýrem Douglasem McCrackenem (Richard Harris), který se snaží vytvořit parní stroj k AUTOMATICKÉMU KÁCENÍ SIBIŘSKÝCH LESŮ pojmenovaný „Lazebník sibiřský“ a došly mu peníze. Jejím úkolem bylo přijet do Moskvy, kde v té době vládl car Alexandr III. Alexandrovič, hrát roli McCrackenovy dcery a pomoci mu přesvědčit odpovědné činitele, aby mu dali peníze na dokončení stroje.
   Tehdy opasky si utahující Havlující Gottlina, lačná po pornu, Rolling Stones a střílečkách, naprosto nechápala podtext a ideu filmu.
   Rusové musí nějak přežít a samotná ropa a plyn k tomu nestačí – viz. i Islámská republika Írán, která je, naštěstí, technologickou a vědeckou velmocí, na rozdíl od současného Ruska. Určitě by ale Zlí Rusové byli dranzováni daleko rychleji, kdyby byli vetknutou Hedvábnou Stezkou, což už po staletí sabotují nebo jsou cíleně z páteře HZ vynecháni.
   Stačí se podívat na mapu: https://reconnectingasia.csis.org/analysis/entries/is-china-belt-and-road-working/

   • Pavel Slovan napsal:

    Jen oprava překlepu: Zinkající Češi vykoprodukovali v roce 1998 (namísto 1995) 😉

 • pablohk napsal:

  Dobrý den. Mám dotaz. Proč nejde přehrát ze záznamu? Děkuji. Urbánek Pavel H.K.

  • Pavel Slovan napsal:

   Dobrý den, momentálně jsem upravoval část technického začátku záznamu, který mátl posluchače
   Děkuji za upozornění a Vaší reakci
   Krásnou neděli
   Pavel Slovan

   • pablohk napsal:

    Děkuji. Nečekal jsem takovou rychlost. o:))) Rád si Vás poslechnu. Máte zajímavé názory k zamyšlení. Ať se daří…Pavel.

 • dompter napsal:

  A takhle to taky může dopadnout, pokud není u člověka dostatečně vyvynuto ono kritické myšlení:

  https://youtu.be/1pPOk81MbIY

  • Pavel Slovan napsal:

   Právě o to jde, změnit lidi v nemyslící hovada/goyim, kteří nechápou rozdíl mezi Má dáti a Dal 😀
   1. Židovský zákon: Zboží nebo úhrada za zboží musí být vždy na MÉ STRANĚ
   2. Židovský zákon: Nejlepší je, když určitou dobu mám v hrsti obé: Zboží i úhradu 😉
   Oba prioritní Židovské zákony zná každá pouliční rajda ve svobodné „dýmůkrásy“ a požaduje od samsterů tzv. Platbu předem, nicht wahr?

   • dompter napsal:

    Ja natürlich,
    někdy, jako v tomto případě, je až s podivem, jak se jim to daří. Stačí se např. podívat na fb na různé profily lidí a jeden se nestačí divit.
    Ještě se mi chtělo dodat k výše sdílenému:
    Hrajte šachy, rozhodně ušetříte.

    • Pavel Slovan napsal:

     Aber, gucken Sie da mal rein, wenn Sie wollen:

     http://avalon.wz.cz/Dusevni_rust/Goebbelsatalmud.htm

     A bude Vám jasný, Kdo z domova prostitující bněnské dievčici pomátl hlavici, nicht wahr?

     • dompter napsal:

      Ale ano, přesně. Ti, co vědí jak systém funguje, taky vědí, že systém mohou zachovat tak, že nás v něm budou udržovat prostřednictvím naší nevědomosti, ze které systém čerpá energii potřebnou pro svou existenci. Je to jako s tou dětskou hračkou, s káčou. Když jí jednou roztočíte, už jí stačí v pohybu udržovat občasným popostrčením. Proto využívají našich slabostí a útočí na naše primitivní, nízké pudy. Debilizace je vítána. Ovládají vše v námi vnímané realitě. V podstatě určují co se nám má líbit, co nám má chutnat, jak se máme tvářit a co si myslet, když zrovna vidíme, slyšíme, nebo jinak vnímáme to či ono. Kam jezdit na dovolenou atd…atd..A k tomu si tisknou peníze, za které pak nabýzejí prostřednictvím nejen reklam různá lákadla. Vždyť i ta dívka řekla, že už přemýšlela, co si za ty peníze koupí.
      Řešení vidím v obrácení pozornosti z vně dovnitř. Dovnitř sebe sama. Zaměřit svou pozornost na své nitro. Odpoutat se od vnějších lákadel a soustředit se na sebe. Pak mohu vidět, že to vně nás je pouze pozlátko, které nás šťastným neučiní. Jak praví mudřec:
      “Není trvalého štěstí v žádném předmětu světa, ani v žádném jiném člověku. Je pouze v nás.”

      V některém z Vašich pořadů jste to říkal. Jak je pro našince těžké si představit, že na takové ty prkotiny, jak je nám v těch úžasných hollywoodských filmech vykreslováno, kterými jsou oni herci obklopeni, různé ty “hračky”, zbytečnosti,na které se u nás díváme jako na něco extra a které jsou na západ od našich hranic bez problému dostupné. Ale na konec ani ty “celebrity” nejsou šťastný. Berou drogy, pijí a mnohdy jejich životy končí předčasně, sebevraždou. Když se zeptám lidí kolem sebe jak si představují co by jim stačilo ke štěstí, tak mi většina odpoví: Auto, barák a nějaká slušně placená práce a hlavně žít v klidu a míru. Kdyby jim bylo umožněno dosáhnout na ony zbytečnosti, spousta z nás by si po chvíli uvědomila, že nám stačí jíst, spát a kálet, což je nevyhnutelné. Dělali bychom to co máme dělat a starali se sami o sebe. Jenže to právě ti, co systém řídí vědí a tak dělají vše proto, aby nám toto odepřeli a udržovali nás v nevědomosti. Uvrhli nás do dluhů a jiných problémů a tyli z našeho utrpení. Nechám se píchnout do krku, že to ČT odvysílala s prasečí radostí a možná tím tu slečnu donutí k něčemu, o čem budou moci natočit další reportáž. Však si vzpomeňme na Ivetu Bartošovou, kam ji až dohnali.

     • Pavel Slovan napsal:

      Dobrý den, možná mě nebudete mít rád, ale to, co složitě popisujete, už pred 35 lety vystihl Milan Kundera pod pojmem IMAGOLOGIE.
      I proto je v Havlující Gottlině Kundera nežádoucí a zároveň otupělou zdejší „pravicující“, „havlující“ a „okamurující“ současnou massou Kundera opovrhuje a netvoří do českého „egregoru“.
      Tzn., že jste jeden z mála, kdo v Havlující Gottlině není otupělý (či jste se probudil z otupění), ale fakt resp. to, že Kundera vše popsal před 1/3 století, bude pro Vás patrně těžce zkousnutelné.
      Přesně tak jsme voděni, paseni, stříháni, jařmeni i jatečněni. Pro VyVolené, jejich Knihu a Svět od Boha, jako ubozí Gojim/Hovada 😉

 • Lusanka19 napsal:

  Dobry den
  rada by so tiez vedela aky vitamin C je bez zakyseľovania. Dakujem Lubka

 • Pavel Slovan napsal:

  @minidaz Je škoda s Vámi ztrácet čas. Náklady na užívání bytu byly stanoveny PLOŠNĚ po celé ČSSR desítky let. Zhruba vycházely 1,- Kčs za 1 m2 a měsíc „studeného/holého“ nájmu podlahové plochy bytu. Včetně služeb byly nejvyšší cca 2,50 Kčs/ m2 /měsíc.
  Buď jste naprosto hloupý člověk bez rozhledu a/nebo troll a provokatér.
  Stačí si otevřít současný, jinak vždy prolhaný, mainstream, aby bylo jasné, proč je s Vámi zbytečné ztrácet čas: https://www.idnes.cz/finance/banky-a-sporeni/historie-bydleni-socialismus-najem-druzstevni-byt-podnikovy-byt-sonda-odbornici.A180822_094159_sporeni_sov
  Adminovi doporučuji Vás okamžitě jako trolla zablokovat

 • Viman napsal:

  Dobrý den, prosím p. Marii také o odkaz na vit. C o kterém tady v pořadu mluví a který nepřekyseluje organismus, já nyní beru vit. C od firmy Unios Pharma – vit. C 1000 mg, objednané od – Prozdravi.cz. p. Václav na mne příp. má kontakt – děkuji. A jak mluvíte o fa green ways, byla jsem před několika lety na prezentaci jejich výrobků a neoslovilo mě nic a hlavně / podle mě za vše / přemrštěná cena, jiní si po přednášce objednávali, kupovali, ale já tu potřebu nemám doteď – že by intuice ?

 • minidaz napsal:

  Jako, mě by jenom zajímalo proč bych měl někoho – kohokoli ubytovávat? Proč bych měl někoho obsluhovat ve vlastní hospodě? Proč bych měl někomu pronajímat, když ho zrovna ve svém bytě nechci?
  To se mi tedy fakt líbí tyhle pseudohumanitární názory jakože například s bydlením by se nemělo kšeftovat. Co to je jako za blbost? To mám jako nabídnout VéKáčkovi nabídnout svůj byt, než ho dám do inzerátu?
  Mám SVOJÍ jakože MOJÍ hospodu, tam se zejména kouří, a nekuřáky neobsluhujeme, nekářákům nenaléváme, ledaže nám podepíší papír, že budou držet hu …….. budou zticha na kuřáky a jejich kouření.
  Byty cikánům nepronajímám, ledaže mi ukážou že mají prachy předem. KRIMIGRANTY ani dokonce i když budou od VéKáčka NEUBYTOVÁVÁM ZA ZÁDNÉ PENÍZE A ZA ŽÁDNÝCH PODMÍNEK.

 • minidaz napsal:

  Pochopil jsem, že si tady klidně můžeme vyměnit názor, protože na starší diskuze už stejně nikdo nechodí, takže jsem pro. Proč ne, žejo.
  Co se týče toho BIOPAROXU – pro mě to byl učiněnej zázrak, mně to zachránilo dutiny, měl jsem jít na vážnou operaci, kdy mi měli operovat čelo a lícní dutiny, byl jsem po mnoho punkcích – velmi nepříjemné a bolestivé, které byly právě k ničemu. Nakonec při používání tohoto bioparoxu mě dutiny úplně přestaly zlobit a na dalších punkcích a ani na žádných dalších antibiotikách jsem již pak nebyl.
  Co se týče energií – budete se divit, ale stojí dnes stejně. Průměr je 0,48Kčs v roce 1989 a dneska je cca 4,50 pro domácnosti.
  Akorát co jste nikdy nikde neřekli, to jsou ceny za jídlo – ty byly šílené, to byste teda rozhodně dneska platit nechtěli ani jeden z vás – šunka kilo za kilo – rozumněj tedy dneska 1.000,-Kč/1kg, kýta 60,-Kč tedy 600,-Kč,
  dále TV barevná 16.300,- tedy 163.000,- atd…
  Oblečení, boty atd., to je dneska zadarmo. Podkozenky a kalhotky pro ženy to ani v dnešcních korunách byste dneska nechtěli platit, a natož pak nějaké značkové oblečení. Nebo JEANS z Tuzexu – 250,-bonů x 5,5 při dobrým vztahu s vekslákem. Dáváte dneska běžně za džíny 1.300,-? Já ne, tedy. A to je částka BEZ přepočtu! Škoda Favorit – cena 1989 – 82.000,- základní cena, dáváte dneska za škodovku 820.000,- ?? Ne. Dneska jí koupíte za 450.000,- asi tak nějak žejo. Bez fronty, bez úplatku, bez pořadníku.
  Můžeme jít i výše – za komančů jsem si koupil první mgf REVOX za 20.000,-Kčs – použitej ! Myslíte že bych za něj dneska dal 200.000,-Kč?
  Dneska je dražší voda, to jo, ale holt to je díky úplatnosti sviní. Ono je to ještě jinak, člověk musí být trochu spravedlivej – přijdu za vámi a řeknu vám – potřebuji odsouhlasit prodej ve vaší vesnici – nebo v Plzni, to je jedno a každej dostanete 150.000.000,-Kč. Myslím skučně 150 milíků. Pro každýho. Kromě toho zaplatíme trubky ofiko za 250.000.000,-Kč – tedy budete z obliga. Budete na to dva – oba ženatí a se závazky se dvěmi dětmi.
  Vaše odpověď?

 • minidaz napsal:

  Jinak samozřejmě s dalšími věcmi souhlasím – lidi mezi 20-30ti lety jsou skutečně vymyté mozky a to dokonce ve velké většině. Souhlasím s tím, že srovnání dnešní doby s tou za socíku začíná býti srovnatelné, akorát s tím rozdílem, že dnešní vymývárna mozků od té minulé doby je sofistikovanější a proto taky, ten kdo si nedá opravdu pozor, tak se nechá ovlivnit velice snadno a dobře. Člověk musí být dneska velmi ostražitý, na všechny směry.
  Souhlasím s tím, že výchova dětí a mládeže se posunula daleko pod hranici normálu (všichni víme co to znamená) jiskřičky a pionýři jsou slabým odvarem dnešních skautů včele s muslimem .. atd. … Zasahování neziskovek a BISky do osnov je šílené, blížíme se k totalitě naprosto horší a preciznější. Soudruzi z Brusele nám tady vychovávavají naší mladou generaci k evropanství, bez kořenů, bez vztahu a bez vztahů, mladí jsou líní – nejenom pracovat, ale makat i sám na sobě, nečtou, jsou hloupí, nevzdělaní.
  Ale to je asi účel, ne? Když se nad tím tak zamyslím. Tohle přeci není náhoda, není náhoda, že se to děje v celé Evropě. Školy, školky a TV Brusele působí jako debilizátor a daří se jim to.
  A to nemluvím o úctě k rodičům, ke starším občanům atd. Mně je třeba 50, jak jsem psal, ale vždy pouštím poluobčany sednout v MHD ….. těch příkladů je mnoho.

 • minidaz napsal:

  OK, dobrý teď jste mě pobavil …. Ale jo, s vámi již souhlasím podstatně více, asice když se podíváme na medián z roku 1989 : průměrný přijem – ale medián – polovina lidí má více, polovina lidí má méně : 3.000,-Kčs a dnes je necelých 30.000,-Kč, z čehož tedy vyplývá, že ani vy ani Pavel jste rozhodně nepařili do průměru, tudíž jste měli za komunistů velmi – značně nadprůměrné přijmy. Jednoduché porovnání je k dnešku cca x 10 matematicky, ale fyzicky je to skoro x12.
  Nicméně zůstaneme-li u skromného přepočtu x10 tak jste měl příjem jako dneska když máte 85.000,-Kč měsíčně. A to se bavíme v čistým. Všechny údaje jsou vždycky v hrubým. (přijmu)!!! Takže v hrubým byste musel mít dneska 115.000,- – 120.000,-Kč měsíčně. Máte to?
  Myslíte, že ten kdo má dneska 115.000,-Kč měsíčně, tak si stěžuje? Má se špatně? Nemá na chleba? Nebo nemá na nájem? To asi ne, žejo. Takovej si asi nestěžuje. Už chápete proč tím pádem vaše informace jsou zavádějící a vyzní jako vylhané? To vám bylo zatěžko uvést to na pravou míru? Pak by to vyznělo přece úplně jinak.
  Takže mě akorát rozčílilo, když někdo několikráte za sebou, zcela jasně a zřetelně tvrdí, že bylo obvyklé, že za socíku běžně lidi měli na nájem za 1 den práce. Už chápete, že toto je manipulace a že to rozhodně není pravda?
  Co se týče okupace Ruska – vám asi uniklo, že jsme platili uranem a to v takové míře, že kdybychom to dneska zpeněžili na volném trhu, tak NIKDO v republice nemusí přehnout stéblo trávy a máme tady zlaté kohoutky i na hajzlu. Byli bychom bohatší na obyvatele než Kuvajt. O tom jste nikdy neslyšeli, že?
  Vůbec nejsem žádnej Rusobob ani fil, ani rasista, ani nic, jen mám svoje zkušenosti a nemám rád úmyslné manipulace a průhledné lži.
  V čase 56.00 tvrdíte, že polovina Čechů při mediánu na pokrytí základních potřeb nemá. To je lež. V Česku – budete se divit – je 75% lidí, kteří vlastní alespoň jednu nemovitost. Pánové – chce to lepší práci s údaji. (ČSÚ, katastr) Z čehož vyplývá, že jsme na tom lépe než v Německu, kde dluhy převyšují skutečné vlastnictví, pánové!
  Další věta je blábol sám o sobě : Na částku 30.000,- Kč dosáhne jen necelá půlka čechů … ???? Ví ten pán co to je MEDIáN ?? To znamená že půlka lidí má více ! než 30.000,- a samozřejmě že půlka lidí má méně. Tady jde o to, že medián je matematický pojem. Atd… atd.
  Jak říkám zbytečné shazování jinak dobrých informací zazdíte nepravdivými kecy.
  Z uvedeného vyplývá, že je možné, že vy, nebo Pavel jste mohli vydělat na nájem za JEDEN den práce, ale ROZHODNĚ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ, to nebyl obecný stav ve společnosti.
  Skutečně doporučuji aktivní tabulku MEDIÁNU A ČSÚ: http://www.zakomunistu.cz .
  Bavíme se tady jako slušní lidé, proto mi jde o věcnou argumentaci s fakty a čísly.
  Budu se těšit na vaši odpověď.

  • Studio Plzeň napsal:

   Tenkrát se zbytnými věcmi (jokou byla TV, auta a pod.) dotovali nezbytné záležitosti jakými jsou jídlo, bydlení atd. A protože se stát nezadlužoval, nezbylo mu nic jiného než někde ceny natáhnou a někde dotovat. V podstatě to ale bylo lepší, nebo´t se tím snižovala spotřeba a nezadlužovali jsme se! Dnes se naopak různí lumpi snaží nejvíe nadrbat na věcech nezbytných a dle toho to vypadá a protože to neřídí stát, tak těm, kdyo vyrábějí zbytné věci nezbývá nic jiného, než jít s cenou dolů. Zároveň ale stát musí dotovat ty lumpi s tou vodou, s byty apod. a na to se musí nejen on zadlužovat a nejlépe u cizích bank.
   Takže, to, že se máme relativně dobře je tvrdě na úkor zadlužení, což dříve nebylo. A nějaké srovnávání platů a cen je z tohoto pohledu dosti pokřivené!
   A nyní se můžeme dohadovat, co je vlastně lepší z hlediska budoucnosti – a hodně se nad tím zamyslete!

 • minidaz napsal:

  Pánové, teda občas to snad jako nemyslíte vážně ? Co to je kecy, bludy a lži?
  Jak jako, že stačilo makat JEDEN den na nájem za komunistů? To si jako děláte srandu, nebo takovýmto hloupým způsobem působíte jako komunistické Pí Ár?
  Je mi 50let, byl jsem za komunistů normálně při smyslech a velmi jsem se zajímal o ekonomické dopady na obyvatelstvo jak tady tak venku. Již ve 12ti letech jsem se rozhodl, že budu emigrovat, proto mě toto zajímalo do detailu a můžu vám říct přátelé :
  měli jsme družstevní byt 3a1/2+1 v Konšelské ul, Praha8 a KOMUNISTICKÝMU družstvu jsme platili 2.100,-Kčs nájem !!! Složenky mám do dnes uschované, zejména pro nevěřící blbce.
  Můj otec měl dvě práce aby nás uživil v jedné práci měl 1.800,-Kčs jako školní topič a 5.400,- Jako vedoucí kontrolního oddělení Zelenina Praha a Středočeský kraj.
  Těmito kecy a pouštěním takovýchto hloupých lží snižujete zbytečně úroveň vašeho vysílání. Doktoři ZADARMO za komustů?? To si snad fakt už děláte prdel. Můj otec musel dát doktorovi pozornost ve výši 180.000,-Kčs aby ho vůbec odoperoval, tady v Praze. Jo jasný pokud vám nevadilo, že včas a brzo chcípnete, tak to jste měli zadarmo, to jo. Recept za korunu, Jasný, tak max na penicilin, pokud jste potřebovali fakt léky, tak pěkně za prachy. Já jsem například potřeboval BIOPAROX, resp jeho předchůdce a pěkně jsem solil za komančů 100,-Kčs za dvě dávky.
  Takže SORRY jako.
  To děláte z lidí blbce?
  Jako jinak proti názorům Pavla nic nemám, ale ta obhajoba a lži ohledně komunismu (myslím období za socíku) to je prostě strašný. Zbytečně degradujete i jiné názory, které pravdivé jsou. Otrávíte tím normální lidi, kteří si pamatují.

  • Studio Plzeň napsal:

   Minidaz – musíte brát vše trohu s rezervou, protože, kdyby měl každý vždy přesně vysvětlovat jak to opravdu bylo, tak bychom nedělali na SVCS nic jiného a stejně by skoro nikdo mladší tomu nevěřil.
   …a dále. Já jsem platil zde v Plzni za 2+1 tenkrát 461Kčs a v tom bylo vše, mimo el. energie a plynu – ale to byly tenkrát směšné částky za plyn a el.energii, a vydělával jsem tak 3500Kč měsíčně čistého a o víkendech jsem jezdil jako zvukař a to bylo dalších min. 5000Kč měsíčně, takže to tak daleko od pravdy nebylo. Pavel vydělával jistě podstatně více a tak jeho tvrzení (že se nechalo vydělat na nájem za 1den) má své opodstatnění.
   Když píšete o BIOPAROXU, tak i já jsem tenkrát tento přípravek používal (na průduškovou alergii) a mimo to, že jsem ho ostatně opravdu dostával bez problému v lékárně za 1Kč, tak musím říci, že byl úplně k ničemu!
   Bohužel, pokud je vám dnes 50let, tak jste ještě nemohl zažít socialismus úplně a navíc jistě vidíte, jak se dnes chovají vymté 20-ti leté mozky – myslíte, že jste byl tenkrát jiný. Já tedy ne, a můžu vám říci, že jsem tenkrát nadával na komunisty ještě více, než na současné grázly. Ale až nyní vidím, pokud dokáži srovnávat, že v jistých věcech, které Pavel jmenoval a co se vám nelíbí, to bylo podstatně lepší….v jiných zase ne.

 • […] Zprávy bez cenzury 21.04.2019 […]

 • Viman napsal:

  Dobrý den, chtěla jsem se zeptat p Marie, jak dlouho / kolik dní / se má odvar z lněného semínka používat – pít na očistu střev a je – li to možné, když někdo se střevy marodí / ulcerozní kolitida / neublíží – li to, děkuji za odpověď. Z.

 • minidaz napsal:

  Dobrý den,
  teda pánové ta kvalita zvuku je příšerná. To se vážně už nedá ani poslouchat. To máte málo místa na HDD, že musíte volit takhle brutální kompresi ?
  Díky za reakci.

  • Studio Plzeň napsal:

   Já tedy nevím, ale ten zvuk je naprosto v pohodě – lepší kvalita po Skype od p.VK prostě není.

 • […] Ale vždyť já nikde nepsal, že J.Kobza byl někde vyměněn PROTI SVÉ VŮLI !!. Teď mi něco podsouváte a polemizujete s tím. Ale vyměněn byl, či snad ne? A jestli se tak stalo dobrovolně nebo “dobrovolně”, můžeme jen spekulovat. Poslechněte si včerejší pořad na SV. […]

 • […] Ale vždyť já nikde nepsal, že J.Kobza byl někde vyměněn PROTI SVÉ VŮLI !!. Teď mi něco podsouváte a polemizujete s tím. Ale vyměněn byl, či snad ne? A jestli se tak stalo dobrovolně nebo “dobrovolně”, můžeme jen spekulovat. Poslechněte si včerejší pořad na SV. […]

 • […] Ale vždyť já nikde nepsal, že J.Kobza byl někde vyměněn PROTI SVÉ VŮLI !!. Teď mi něco podsouváte a polemizujete s tím. Ale vyměněn byl, či snad ne? A jestli se tak stalo dobrovolně nebo “dobrovolně”, můžeme jen spekulovat. Poslechněte si včerejší pořad na SV. […]

 • Zive Svetlo napsal:

  * Jakým způsobem jsou v tomto vesmíru pomocí černých/bílých děr, čili duchovního srdce (v jehož jádru je aktivní osobní Merkaba) vytvářeny hologramy jednotlivých existencí, tedy i světů a jejich realit http://www.inner-light.ning.com/forum/topics/jakym-zpusobem-jsou-v-tomto-vesmiru-pomoci-cernych-bilych-der-v-j
  * Neuvěřitelné, avšak vědecky podložené skutečnosti http://www.inner-light.ning.com/forum/topics/neuveritelne-avsak-vedecky-podlozene-skutecnosti
  * Čím rychleji pochopíte, že jste především vědomí (čili duše, neboli energie) a teprve potom fyzický projev existence, tím rychleji budete moci začít dělat zdánlivě nemožné. http://www.inner-light.ning.com/forum/topics/cim-rychleji-pochopite-ze-jste-predevsim-vedomi-a-teprve-potom-fy
  S pozdravem Živé Světlo, zakladatel stránek: http://www.inner-light.ning.com/

  • Studio Plzeň napsal:

   Hezký den,
   pokud je váš příspěvek zároveň otázkou, pak ji zfrmulujte do pořad Paralaxa. kterýproběhne na velikonoční pondělí.
   P.Hlávka

   • Zive Svetlo napsal:

    Ne, ne, jsou to odpovědi na to, jakým způsobem je tvořena veškerá tzv. hmota, tzn. nejen naše hmotná podstata, ale i hmota v podobě planet, slunečních soustav, galaxií a vesmírů. Ty informace ke mne chodí z vyšších Já, čili z živého tvořivého světla, které v tomto vesmíru má 13 úrovní vědomí a existencí. 13tou úrovní vědomí a existencí tohoto vesmíru je centrální slunce tohoto vesmíru, které ve svých světelných kódech obsahuje moudrost celého tohoto vesmíru.
    Související článek: Jak získat, vlastnit, mít, umět, vytvářet atd. cokoliv co si jen přejete (včetně pevného zdraví), aneb jak si začít tvořit Ráj na Zemi (návod na všestranně úspěšný, radostný a šťastný život) http://www.inner-light.ning.com/forum/topics/jak-ziskat-vlastnit-mit-umet-atd-cokoliv-co-si-jen-prejete-aneb
    S pozdravem Lu-mír, Živé Tvořivé Světlo, duchovní podstata naprosto všeho, co je organické!

 • […] Ale vždyť já nikde nepsal, že J.Kobza byl někde vyměněn PROTI SVÉ VŮLI !!. Teď mi něco podsouváte a polemizujete s tím. Ale vyměněn byl, či snad ne? A jestli se tak stalo dobrovolně nebo “dobrovolně”, můžeme jen spekulovat. Poslechněte si včerejší pořad na SV. […]

 • kadup napsal:

  Milý pane moderátore, dopustil jste se cenzury. Vystřihl jste část záznamu, která kompromituje jednoho z těch úžasných hostů. To je ta demokracie, ale po vašem?

 • […] Ale vždyť já nikde nepsal, že J.Kobza byl někde vyměněn PROTI SVÉ VŮLI !!. Teď mi něco podsouváte a polemizujete s tím. Ale vyměněn byl, či snad ne? A jestli se tak stalo dobrovolně nebo “dobrovolně”, můžeme jen spekulovat. Poslechněte si včerejší pořad na SV. […]

 • […] Ale vždyť já nikde nepsal, že J.Kobza byl někde vyměněn PROTI SVÉ VŮLI !!. Teď mi něco podsouváte a polemizujete s tím. Ale vyměněn byl, či snad ne? A jestli se tak stalo dobrovolně nebo “dobrovolně”, můžeme jen spekulovat. Poslechněte si včerejší pořad na SV. […]

 • […] Ale vždyť já nikde nepsal, že J.Kobza byl někde vyměněn PROTI SVÉ VŮLI !!. Teď mi něco podsouváte a polemizujete s tím. Ale vyměněn byl, či snad ne? A jestli se tak stalo dobrovolně nebo “dobrovolně”, můžeme jen spekulovat. Poslechněte si včerejší pořad na SV. […]

 • kadup napsal:

  Pane Hlávko, můj příspěvek čekal na schválení. No a potom toto oznámení zmizelo a můj příspěvek se neobjevil ani po dvou hodinách. Nedivte se, že jsem ho považoval za zamítnutý. Nicméně, Vám se omlouvám. Ale k věci: HNR, co to prosím vás blábolíte. Mám dojem, že jste stále vyčerpaný. Posluchačem se stává každý kdo zapne přijímač a je zcela nepodstatné jak, na co a na koho je naladěn.

  • PavelHNR napsal:

   @kadup Není člověk ten, která by se zavděčil lidem všem.
   Takže mě těžko můžete dojmout tím, že vám „neimponuji“. Naopak jsem vzhledem k vašemu způsobu vycajchnování rád, že „si nerozumíme“.
   Pokud sem chodíte přesto nadále oxidovat a jste přitom naladěn na jiný mnohem nižší level úvah, pak vám opravdu nezbývá při absenci argumentů nic jiného nežli trollit. A jako k trollovi se k vám chovám a chovat budu.

 • kadup napsal:

  Ale, ale, pane Hlávko, na rádiu, které hlásá názorovou pestrost jste přikročil k cenzuře diskuzních příspěvků? A kdy začnete cenzurovat hosty, kteří sprostě urážejí posluchače?

  • Studio Plzeň napsal:

   O jaké cenzuře to píšete? Trpíte nějakým stihomanem, nebo fakt nerozumím. A s těmi posluchači, kteří mají velmi negativní úmysly by jste si poradil vy jak? Poraďte něco na lidi, kteří se vám snaží škodit! Dle mne obrana proti notorickým škůdcům není cenzura – s takovými lidmi se diskutovat nedá, ti mají jediný cíl – škodit za každou cenu.

  • PavelHNR napsal:

   @kadup Jste trollem??? Jak a kde Pavel Hlávka censuruje diskusní příspěvky? Jak může Host urazit posluchače? Jak by mohli být jeho posluchači, když si mohou vybrat Hlasatele, kteří jim libo zvučí a jsou nastaveni na jejich devoluční přijímací organismy???

 • kadup napsal:

  Pane, velmi slaboduchá argumentace, Každý, kdo jde do éteru musí počítat s reakcemi posluchačů, a to jak pozitivními, tak i negativními. Oslovit posluchače je totiž základní princip rozhlasu. Takže Vám opáčím mincí ekvivalentní: nevstupujte do éteru, pokud nejste schopen unést i kritiku Vašich myšlenek a názorů. A to ještě musím zmínit zákon, který nikde netřeba psát, protože ho ctí každý inteligentní člověk. Je to zákon slušnosti. A ten je Vám, milý pane, jaksi španělskou vesnicí. A právě proto dokážete nazvat hovadem posluchače, za jeho korektní dotaz. Takže, jste-li vyčerpán navštivte lékaře, nikoli rozhlasové studio. Z mého pohledu jste naprosto trapný.

  • PavelHNR napsal:

   @kadup Korektní dotaz?? Tak si ho ráčejte přehrát! Ns hrubý pytel hrubá záplata. A to samé platí i na vaše trollení

 • nadai napsal:

  Vnikající pořad, děkuji Vám za něj…

 • cendasj napsal:

  Příprava nájemných vrahů v Česku
  http://svetylko.blog.cz/0905/priprava-najemnych-vrahu-v-cesku

 • PavelHNR napsal:

  @nadai Koho měl Pavel Hlávka ve zdejší diskusi censurovat?

 • PavelHNR napsal:

  @vlcice A Vy rozumíte Havlující Gottlině?? Pletete si Evropu s EU. Pokud byste poslouchala, musela jste postřehnout, že jsem preferoval prostor od Irska po Vladivostok. Nehoroval jsem pro EU řízenou z Bruselu resp. TelAvivu pod taktovkou Khazarů jako je tomu nyní. Zároveň jsem také upozorňoval, že naprostou izolací od okolního světa bychom daleko více ztratili, nežli získali.

 • […] Zprávy bez cenzury 28.03.2018 […]

 • nadai napsal:

  SVCS vy to lustrujete? To jsem teda netušila. Myslela jsem, že na alternativním radiu je SVOBODA projevu. Jděte do háje.

  • Studio Plzeň napsal:

   Tady asi někdo trpí stihomanem pí.Nadai – o jakém lustrování píšete? Víte vůbec co to znamená něco lustrovat? Nelustrujete náhodou p.Pavla spíše vy?
   P.S. „V háji“ už asi dávno jsme, ale ne na SVCS, ale jako společnost! A tím, že budete vyžadovat JEN neustálé nadávání na někoho a na něco, bez hledání systémového řešení (mimochodem, moc hezké by od vás bylo, kdyby jste napsala, jak si komplexní řešení představujete konkétně vy), tak tím opravdu, ale opravdu nic nevyřešíte.

   • nadai napsal:

    Pane Hlávko, jaké „neustálé nadávání na někoho“, byl to můj osobní názor občana, kterému se něco nelíbí. Vidím, že vy to otáčíte jak se Vám líbí. Zaprvé poslala jsem svůj názor do této rubriky poprvé a ne „neustále“. Chyťte se Vy za nos a přemýšlejte, kde asi bude chyba. Děkuji z Vaša přemýšlení a přeji krásný večer Nadai

    • nadai napsal:

     omlouvám se za překlepy…

    • Studio Plzeň napsal:

     Zde asi není co vysvětlovat….. Ano, je to váš názor – a co je názor jistě víte. Ale nevysvětlila jste to lustrování!

 • vlcice napsal:

  To bych se nenadála, že na SVCS budu poslouchat chvalozpěvy na globalizaci a EU…
  Pavel je zjevně podnikatel, který na globalizaci vydělává – že většina prodělává, je mu jedno. Bojí se, že při brexitu přijde o kšefty, nebo že to sníží jeho pohodlí a bude muset při cestách vytahovat pas.
  Opravdu úsměvné.

  Nechápu, proč pořád mele o „havlující gottlině“, když si s ní v tak mnohém rozumí.

  • Studio Plzeň napsal:

   Myslím, že je třeba řádně poslouchat…ono se vždy musí poslechnout vše jak to „autor“ myslí, a nečekat jen na nadávání! To fakt nic nepřináší.
   P.H.

  • nadai napsal:

   Vlčíce, lépe bych to nenapsala. Souhlasím s tím, že se to nedá poslouchat, je to samolibý. Opěvovatel Muslimů, bez dodatku, že když jsou vzdělaní tak možná se chovají jinak, ale že se mohou nechat zradikalizovat o tom nemluví. A ta „havlující gottl“ mi také vadí.

   • PavelHNR napsal:

    @nadai Proč tedy chodíte poslouchat pořad, který Vám nesedí? Můžete si namísto toho ohrávat stále dokola kázání Oka Můry & spol. U nich nemusíte zapojovat mozek, protože kazání chrlí pro jednoduché organismy BioRobotů jako jste Vy 😉 Uleví se Vám i Vlcici.

 • Martin napsal:

  Všechno co říká VK dává smysl a zapadá do toho co se děje.
  Těším se na jeho knihu.
  To jen Kapal má hnědý límeček u košile jak Okamurovi leze do prdele.

 • klara.langerova@gmail.com napsal:

  Dobrý deň. Rada by som vedela, či je pre Krystovskú bytosť vhodná akupunktúra, alebo akupresúra. Ďakujem.
  Klára
  P. S. Zo srdca vám ďakujem za to, že ste tu pre nás.

  • Petr Václav napsal:

   Pokud Vás touto metodou neuvede někdo do stavu změněného vědomí (akupunktura), tak by Vám to nemělo být nebezpečné . . . ale pozor, na poškození, nebo zablokování energetických drah. Tato mechanická metoda se dá nahradit prací se svým Vyšším Já, které Vám může šetrně energeticka vše pořešit . . .

   • klara.langerova@gmail.com napsal:

    Za odpoveď Vám ďakujem.
    Klára

 • Zive Svetlo napsal:

  Zdravím všechny, k té 3. světové válce nedošlo z důvodu, že ve volbách nevyhrála čarodějnice Hillary, ale že vyhrál Tramp. Z toho důvodu jsme se dostali na úplně jinou časovou linii, která vede do )plně jiné budoucnosti. Trump se údajně vrátil zpět v čase ze světa, ve kterém k atomové válce skutečně došlo. Tramp sem přišel z důvodu, aby k té atomové válce nedošlo. Mnohem více najdete v článku:
  Záhadný cestovatel v čase z roku 2036 http://www.inner-light.ning.com/profiles/blogs/zahadny-cestovatel-v-case-z-roku-2036
  * Důkaz o meziplanetární změně klimatu a blížícím se slunečním pulzu http://www.inner-light.ning.com/profiles/blogs/dukaz-o-meziplanetarni-zmene-klimatu-a-blizicim-se-slunecnim-pulz
  * UDÁLOST, aneb 5.D již buší na portálová vrata. 🙂 Uvedeno ZDE. (Zatím ovšem buší jen pro ty, kteří jsou schopni se propojit se svými vyššími Já.) http://www.inner-light.ning.com/profiles/blogs/udalost-aneb-5-d-jiz-busi-na-portalova-vrata

 • Studio CS napsal:

  Zdravíme Jaroslava Chvátala ! O tom co je potřeba na Zemi ochránit a zachránit jsme už hovořili v roce 2014 viz video 17.min 29.sec. .
  https://www.youtube.com/watch?v=M1GrRc-wYF4 Vždy je šance na záchranu civilizace. Až lidé pochopí funkci lidského mozku a začnou ho používat , napojí se na Zem a svoji vesmírnou rodinu – potom mohou nastat pro současné lidstvo změny v této realitě bytí.

 • Kamil Papezik napsal:

  Dobrý den
  Velmi se omlouvám, pokud budete mít pocit, že jsem příliž otevřený. Moje rodné příjmení je Nevrlý. Možná toto jméno dostal některý z mých dědů pro svou povahu, kterou jsem asi zdědil.
  Tento pořed mne VELMI potěšil. Velmi děkuji Vítkovi. Vloni se mi jevilo, že je přehnaně upjatý k SPD. Tohoto dojmu jsem nabyl jak z veřejných projevů, tak i soukromých zpráv. Za poslední týdny se jeví, že již tolik nestraní espédéčku, ale hovoří více s lidmi z celé alternativy.
  Držím Vám všem palce, abyste byli opravdou oporou pravdě a sprvaedlnosti, vlasti a národům.
  Kamil Papežík

 • vlcice napsal:

  Jen poznámka: paní Samková není žádná alternativa, jednoznačně při představení své strany uvedla, že chce zůstat v EU a jako hrozbu jmenovala Rusko.

 • Dobesova napsal:

 • koublex napsal:

  Zeli,how do U do !? Priprav si potitko, budes se potit !! Vysvetlim ti to polopaticky, uderem lopaty mezi lopatky !! Budes mit problemy, to ti garantuju !! Zmrzacim ti kone !!

  • Studio Plzeň napsal:

   I vyhrožování je dnes trestné a je třeba si uvědomit, že cokoliv se mi od nyní třeba stane (může to být cokoliv a nemusíš s tím mít třeba nic společného, ale upozornil jsi na svůj záměr a já se postarám aby se o tom vědělo na kompetentních místech) začne padat na hlavu nějakého koublexe! Prostě to nebyl od tebe dobrý tah. Nebude těžké si nějakého koublexe najít – hlavně když známe IP adresu a mail? Být tebou koublexi, měl bych od nyní naopak zájem, aby se nějakému zelimu raději nic nestalo a nepotil se, protože v tu chvíli je jasné, kdo to způsobil!

 • Kamil Papezik napsal:

  Dobrý den
  Poslouchám Vaši debatu s Ivanem Davidem. Vnímám to tak, že pan Ivan David mluví jako každý jiný politik, kterých máme v parlamentu a v senátu „pln;u prd;l“… Souhlasím s Vámi, když jste se pokusil jim vysvětlit to o těch politických stranách. Původně (ještě někdy vloni) jsem si dával naději, že by on mohl být jedním z těch, kteří pomohou přinést změnu. Nyní vidím, že když bude on někam zvolen, tak bude zase kývat jen tak, jak mu bude někdo z poza opony přikazovat. A když se něco pokazí, tak se vymluví: „já za to nemůžu, to oni…“

  • Studio Plzeň napsal:

   A jsme zase u té nesmyslnosti voleb. Už jste pochopil, proč neustále opakuji, že volbami se nic nemůže změnit? Jediná možnost je (stále více se mi to ukazuje) že je nutné změnit myšlení lidí prací na sobě každý sám, až to kritické množství pochopí. Pak již to půjde ráz na ráz i bez politiků a politických stran – nebo spíše právě proto.

   • PP napsal:

    Pane Hlávko, s prominutím, vy jste ale opravdu kokot. Cožpak nevíte že myšlení lidí se může měnit i na základě chybného rozhodnutí ve volbách? Už jste s tím bojkotem voleb trapnej.

    • Studio Plzeň napsal:

     Kokot je Kalousek, ten to o sobě sám říká…..no a pak ještě možná ten, který logicky nepochopí, že kdyby se změnilo myšlení lidí na základě chybného rozhodnutí u voleb, už bychom se museli mít v „demokratickém“ světě jako prasata v žitě! Opak je bohužel pravdou a to přesto, že šance změnit myšlení po chybném rozhodnutí při volbách už tu byla snad stokrát!!

 • Unknown napsal:

  Děkuji za velmi dobré informace. Ale co jste od toho Vítku očekával? Ani vy ani páni policisté ve skutečnosti nemáte vůbec “anung“, proti komu to stojíte. Tohle je taková špína a čím jde člověk víš a víš, je to ještě větší špína. Zbytečně riskujete zdraví a zdraví své rodiny. Takoví lidé se před nikým a ničím nezastaví a už vůbec ne před obyčejných klukem ze Svobodného vysílače. Přeji hodně sil a nervů. A ještě jednou Vám děkuji za přínosné informace, které jste poskytli lidem.

 • Nemesis napsal:

  Ač spousta informací zveřejněných, je pravdivá, důkazy podložená, jejich finální konstrukce už někdy pokulhává, chvílemi i na dvě nohy.
  Neznalý posluchač žasne, informovanější poslouchá a hledá chyby, které najde a není jich pomálu.
  Vítek se ztrácí v množství informací, což mu nelze vyčítat. To vše pak snižuje celkovou hodnotu. Vítek by k sobě potřeboval člověka, který by dokázal lépe korigovat a uspořádávat informace.
  Přesto patří SVCS obrovský dík za zveřejnění materiálů. Stát je permanentně okrádán od roku 1989. Po roce 1990 to byly dlouhé roky LTO, než se všemu učinila přítrž. Poté přišlo DPH.
  Státní byrokracie dosáhla obludných rozměrů a úředníci vymýšlejí další zákony, aby si obhájili teplá místa a rozšířili svůj počet, zcela v souladu s Murphyho i Parkinsonovými zákony.

 • Dobesova napsal:

  Myslím, že byste si měli přejmenovat pořad na Naprosto neuvěřitelné místo p. Chvátala. V čem to tady žijeme? To je hnus, hnus, hnus. Co kdybychom se my slušní sebrali a opustili tuhle republiku a zůstala by tu jen ta zločinecká spodina? Jsou nalezlí už všude, tak co tady? Ať se mezi sebou postřílejí, navzájem vybijí a bude pokoj. A dávejte na sebe pozor. Jak je vidět, máte za zády ty největší gaunery, jaké je možné si jen představit. Držím vám palce, ať vaše a naše věc zvítězí, není možné, aby toto zlo mělo zelenou do nekonečna. Ono se to jednou zlomí a díky vám snad pochopí lidé, co za šunt tady vládne.

 • pablohk napsal:

  https://www.youtube.com/watch?v=wtiN7yqsBp8 Krásný text. Chápej kdo chápeš.
  Pavel H.K.

 • Slovan1 napsal:

  Zdravím Vás všechny. Při poslechu pořadu ze záznamu mi v souvislosti s dalším perzekučním ustanovením našeho právního řádu napadlo, zda by nešlo udělat bližší spojení mezi aeronetem a svcs – tj. provoz svobodného vysílače by byl vlastně pod americkou vlajkou. Napadá mi to jako příměr k Svatoplukovým prutům, kdy tři zlomit nejdou, ale po jednom je vlastně sranda… Berte to jen jako okamžitý nápad, nedovedu si představit, co všechno by bylo potřeba vyřešit…
  Stejně tak jako nápad zrcadlit pořady nejen na youtube, ale i třeba na rutube… Přeji hodně zdraví a pohody do další práce a moc děkuji za vše, co jste doposud udělali.

 • Kamil Papezik napsal:

  Dobrý den
  Děkuji Vám za pořad. I já se připravuji, že za 12 let odejdu na venkov. Bude mi 61 let a budu žít ještě skromněji než dnes. Moc se těším, až budu schopen opustit tento přetechnizovaný svět.
  Jen Vás chci poprosit, abyste pečlivě střežili své duše, abyste nebyli zlákáni nějakými samozvanými „osvícenými“. Jistě jste si všimli, že ve světě technickém, materiálním, hmotném, se objevují různí lidé s vysokoškolskými tituly, či penězi a dělají ze sebe ty vůdce. To se může stávat i mezi lidmi, kteři se chtějí osvobodit od světa peněz. I zde se mohou objevovat osoby, které se chtějí postavit do čela a vydávají se za osvícenější, probuzenější… Může se stát, že je taková osoba jen třeba poblouzněná.
  Přeji Vám krásné a mírové dny, Kamil

  • Pepa Endrych napsal:

   Kamile děkuji za komentář. Vím o čem píšete, protože jsme Slovani a každý z nás je samostatný. Podívejte se na naše stránky – obcina-trinec.cz – a určitě můžete posoudit, zda jsme na stejné vlně. Váš Pepa

 • Kamil Papezik napsal:

  Dobrý den
  Vězte, prosím, že jsem velmi opatrný v přijímání různých podobných teorií. Přesto či proto jsem rád, že vysíláte takovéto pořady.
  Děkuji, Kamil

  • pablohk napsal:

   Dobrý den
   Souhlasím s Kamilem Papežíkem.
   Veřejně děkuji za skvělý pořad zde na SVCS. pod vedením Pavla Hlávky.
   děkuji, Pavel H.K.

 • fiijalka napsal:

  Naštěstí si můžeme vybrat co a koho budeme tady na SVCS poslouchat a koho ne, nechci nikoho odsuzovat, poslechla jsem si vše k této situaci mezi studiem Klatovy a panem Hlávkou a udělala jsem si jednoznačný názor, prostě Klatovy poslouchat nebudu a hotovo:) Mám SVCS opravdu moc ráda a nenechám se odradit. Jsem na straně pana Hlávky, má pravdu a je mi moc líto, že se mu stále snaží někdo házet klacky pod nohy….Pánové Miro, Jirko, Koudelko a Zlínský, styďte se!

  • Studio Plzeň napsal:

   HEZKÝ DEN, chtěl jsem vám poděkovat,ýe jste asi jako jedna z mála pochopila jak ze situace, kdy někdo z kolektivu přestane respektovat základní pravidlo o neútočení, následně nereaguje na snahy kolektivu vyžadovat vysvětlení a chtít po něm nápravu a konkrétní studio(a) vůbec nereagují a místo toho se snaží různými manipulačními technikami zatáhnout do toho i lidi posluchače, kteří samozřejmě neznají všechny souvisloati, tak jste pochopila jak to napravit.
   Kolektiv studií, kteří dodržují nepsaná pravidla vycházející z vyššího poznání(kde již není třeba vše psát a pak se o to soudit) nemůže prostě jen tak vyloučit někoho ze svého středu (protože pak by sám používal prostředky, které se snaží odstranit) – to můžete svým přímým působením na konkrétní studia jen vy, sami posluchači! Až když ani tohle nepochopí a budou dál používat praktiky, které se neschodují s duchem fungování SVCS, pak se sami musí přistihnout při tom, že úmyslně škodí a že používají praktiky, které jsou proti pravidlům SVCS, a tedy sami jistě pochopí, že nadále nemohou setrvávat ve společnosti lidí s kterými nesouzní a vlastně jim tím pádem nemají co říci (nehledě na to, že je brzy bude poslouchat jen pá lidí typu O.Zlínského a p.Koudelky, kteří ale jistě nemají ty nejčistší úmysly, což průměrně vnímavý člověk velmi rychle prohlédne. Ale toto jim musíte dát jasně najevo právě vy POSLUCHAČI A DIVÁCI SVCS! Opravdu to nelze udělat třeba z mé pozice zakladatele SVCS – to bych sám porušoval základní nepsaná a etická pravidla! P.Hlávka

   • Studio Klatovy napsal:

    Dobrej , už pouhý pokus o jakékoliv vyzvětlení (nedej bože omluva) je zbytečné , protože všichni jste si udělali názor ze svých doměnek a útoků ostatních.
    Právě proto nereaguji ,nemá to smysl , vy všichni jedete samy za sebe všechny ty konspirační teorie. 🙂 Prostě si jedete vaše(obecně) peklo ve vašich
    vlastních hlavách. 🙂
    No takhle lidská mysl funguje , nezná podstatu všeho a domýšlý se přesně podle vnitřního nastavení.

    A to jste všichni ukázali

    Podstata zde je , že mě všichni obviňují že jsem necenzůroval p.O.Zlínského ,na Svobodném Vysílači bez cenzůry.

    Dochází to vůbec někomu ?

 • Kamil Papezik napsal:

  Dobrý den
  Ze začátku to vypadá, jako by to nebylo předem dohodnuto. Ale po poslechnutí celého pořadu je evidentní, že to bylo připraveno. Jen si nejsem jistý, zda pan Jirka nesehrál pouhého užitečného idiota. Oni v pořadu kritizovali a tudíž jsou jistě schopni kritiku i přijímat. Udělali to špatně. Kdyby pozvali pana Hlávku a ještě někoho, aby nebyli tři na jednoho a prodiskutovali názory, nebyli by z nich nyní takoví ňoumové. Nyní je mnozí lidé vnímají jako zákeřné ňoumy… 🙁 Ten pán ze Slovenska mi byl po hlase nesympatický již dříve. Dnes je mi nesympatický i svým vychloubáním. Pán, který se schovává za přezdívku Otoman (Otomar?) Zlínský je podivuhodná osoba. Možná se jedná o příslušníka nějaké státní organizace (pod MV ČR?), který má nějaký úkol.

 • Kacali napsal:

  Tohle jsem neposlouchala, stačil mi pořad 2019-02-14 –
  „IvA_Rozebíráme nastalou situaci v řadách SVCS“
  Pavel má svatou trpělivost a divím se, že vám okamžitě nezatnul tipec. Drtivá většina posluchačů je pro!
  Další věc je ta, že si pletete IQ se vzděláním. Vzdělání není záruka kvality!
  INTELIGENCE JE VROZENÁ, TA SE NAUČIT NEDÁ!
  Ti vaší povedení hosté, a zřejmě i vy, ačkoliv mají vzdělání, zoufale jím chybí inteligence.
  Idiotský smích Zlínského jen dokladuje, že je to psychicky nemocný člověk.
  Pevně doufám, že už vás na SVCS neuslyším!

  • Kamil Papezik napsal:

   Dobrý den paní Kacali
   Ve většině, co píšete, s vámi souhlasím. Pokud máte čas si to pustit (třeba jen jako kulisu při nějaké činnosti), pak vám to doporučuji. Je to poučné například z toho hlediska, že tam vysledujete jakým způsobem takoví „kritici“ pracují.
   Kamil

 • Kamjdu napsal:

  Dobrý den,
  k čemu je tu u vás možnost zde komentovat vaše (SVCS) názory, když mi sem mé názory psané ve vší slušnosti a upřímnosti nedáváte? Nyní dělám nový pokus. Ani se nenamáháte s odpovědí a s vysvětlením, proč tak činíte. Asi nebudu sám s kým tak zacházíte. Již delší čas to takto máte a nedivím se nyní, že jste se u vás rozhádali když jste v tak napuchlém egu pane Hlávko. Mít plná ústa demokracie, svobody a jako že i empatie a při tom skutek utekl, tak to se vám musí přeci vrátit. Nezapomínejte, že Bůh vás vidí a slyší i to co neříkáte vnímá (váš Anděl monitoruje). I nadále Vás ale poslouchám a přeji Vám štěstí (ale to zasloužené) 🙂

  • Studio Plzeň napsal:

   Sám jistě vidíte (je to napsáno automatem AKISMET vpravo nad vašim příspěvkem) že vám vaše příspěvky padají do Spamu a já vůbec neřeším proč tam padají. Ani vy tudíž neřešte mou osobnost ani věci kolem SVCS, protože jste naprosto bez informací (což je ale váš problém) a tedy vám vůbec nepřísluší někoho hodnotit, či obviňovat, či vyhrožovat. Nebudu to zde psát stále dokola p.Kamjdu!

 • Slovan1 napsal:

  Pane Hlávko, obrovsky obdivuji, jak jste zůstal klidný vůči kbelíkům špíny, které se objevily. Já se svojí snadno vznětlivou povahou už bych asi rozkousal mikrofon zbytky chrupu… Ale připomíná mi to některé události z českých dějin nedávno minulých, kdy se takto odstřelovali premiéři, když byli za hranicemi… Všichni se snaží být v pohodě v Těchlovicích, byl jsem tam, takže potvrzuji, že jste klatovské studio omlouval, že moderátor nemá rád velké davy, a zatím za našimi zády se rozběhne puč jak vyšitý z argentinských telenovel… Podporuji myšlenku pana Lufta – s tímto studiem ukončit spolupráci. Je hezké mít rád své nepřátele, ale oni to využijí jako naši slabost. Také mi to připadá jako řízená provokace z vyšších míst, SVCS je velmi silné médium se širokým záběrem a to se mocipánům nelíbí – používat mozek k myšlení se totiž napříště zakazuje… Držím palce do další práce a nedejte se. Roman, Plzeň

  • Studio Plzeň napsal:

   Děkuji za podporu Romane. Ano, jeví se to tak jak píšete a všechny indicie tomu nasvědčují – dokonce i ty, které vy neznáte. Přesto je proti duchu SVCS zakročovat restriktivně, ale dát ještě šanci, aby to třeba alespoň jedno studio z těch dvou pochopilo a aby měly možnost (nyní již tedy s jasným pravidlem, které zde na SVCS všichni s morálními hodnatami a duchem odpovídajícímu SVCS, dodržují a nepotřebují to mít někde napsané) toto nyní již jasně vyřčené pravidlo (o neotírání se o ostatní studia a jejich pravidelné hosty) ctít! Pokud to nebudou chtít dodržovat, nebo toho prostě nebudou schopni, jasně to svědčí o tom, že nectí ducha SVCS(nebo toho prostě nejsou schopni) a tedy se sami z tohoto kolektivu vylučují. Ze SVCS nikdy nikdo vyhozen nebyl, neboť to opravdu není v duchu fungování SVCS!
   Ti, kteří ctí ducha SVCS pokračují posíleni o nový poznatek dále a je jen na zmíněných studiích Klatovy a BB-Juh zda chtějí a zda vůbec dokáží setrvat (samozřejmě za dodržování základního pravidla „o neútočení“). Vždy se zatím ukázalo (a kolektiv i posluchače to jen posílilo) že tento přístup je správný, i když v současném prostředí společnosti, dost nepochopitelný. Na druhé straně je to další důkaz, že nová společnost musí fungovat na naprosto jiných principech, než tvrdé restrikci! A toto je jasná ukázka že to lze a že ti, kteří nemají dobré úmysly s novou společností, není vůbec třeba eliminovat (jak je tomu běžné dnes), ale dát jim šanci se včlenit do nového prostředí. Je jen na nich, zda to pochopí a dokáží, nebo zůstanou ustrnuti „viset“ v prostředí současném. Velmi ale záleží na těch, kteří to nové prostředí vytvořili, jak si dokáží udržet toho nového ducha (ty myšlenky) a zda je to nestrhne zpět do toho současného marastu. Nám se to zatím vždy podařilo a navíc to vždy nového ducha posílilo i díky vám posluchačům, kteří vlastně již v tom novém prostředí jedou také – poděkujme si za to navzájem a působme na další lidi kolem sebe. Ten potenciál je totiž ve všech, jen se musí být schopni utrhnout od současného matrixu a dokázat se na to svinstvo, které se v něm děje podívat (nazřít -udělat si více názorů) tak trochu „zhora“, abyto vůbec byli schopni uvidět.
   Nebojte! Projekt SVCS, který byl odstartován před 5-ti lety a který je v tomto směru opravdu naprosto unikátní, už takovou zkouškou prošel 2x a vždy z toho vyšel ještě silnější. A nyní to nebude (a především díky vám) jiné! Děkujeme!

 • Dobesova napsal:

  Pane Hlávka, jen Vám ještě připomenu jednu hlášku pana Wericha a možná byste měl hodnotit situaci i podle ní: Kde blb, tam nebezpečno. Tím blbem myslím skvadru kolem Hazuchy, samozřejmě.

 • Dobesova napsal:

  Pane Hlávka, nic si z nastálé situace nedělejte, lidé, kteří za něco stojí, dobře umí oddělit zrno od plev a dokážeme se orientovat. Nechtěla jsem nikdy nanášet na vaše spolupracující redaktory, ale třeba zrovna Hazucha mi pěkně lezl na nervy a už od prvního vysílání, co jsem s ním vyposlechla, jsem věděla, co je zač a další jsem nepouštěla, absolutně jsem ho ignorovala. Zlínský-o tom už ani nemluvím, co si o něm myslím, Koudelka-další psycho-ze všeho toho to na mě působí, že k Vám byli nasazeni a infiltrovali za účelem zničení vašeho rádia. A paní Vítová-zřejmě taky není úplně její angažmá v pořádku, už jsem to někde i psala do diskuzí, že jsem skončila s SPD a je mi líto, že vycouval z politiky pan Petr Mach, že už nemám koho volit, že Aliance nár. sil sice snaživě pracuje, ale něco mi tam v pozadí nesedí a paní Vítová je této pochybnosti součástí. Teď zrovna slyším, že říkáte, že s nimi neukončíte spolupráci – s těmi podrazáky-klidně si je tam nechte, nikdo je ale stejně poslouchat nebude. Já osobně Váš postoj chápu, přestože jsem u některých lidí cítila antipatie – většinou plynoucí ze závisti-nedokázala jsem kontakty s nimi řešit nějak kategoricky, prostě jsem jen ochladila vztahy, ale ne komunikaci. Zřejmě chcete udělat něco podobného. Další vývoj ukáže, jestli jste se rozhodl správně. Držím palce, ať se vše co nejdříve uklidní a pokud je to tak, jak si myslím, že to bylo cílené k vašemu oslabení, stejně se to brzy ukáže a budete moci změnit své stanovisko a zachovat se razantněji vůči neloajálním lidem.

 • minidaz napsal:

  Dobrý den – technická :
  v pořadu jsem slyšel nářky na SKYPE – a je to pravda – jsou to šmíráci neomarxistický. Dobrá volba, zdá se bude toto :
  asi jediná alternativa je qtox, viz https://www.linux-mint-czech.cz/2016/03/zahodte-skype-zkuste-radeji-tox/ a tady je stažení https://tox.chat/download.html

  funguje to pod WIN, zcela bez problémů a komunikace je šifrovaná, nepotřebuje server, funguje peer to peer.
  a tady je odkaz přímo na instalaci : (spustit ve WIN jako správce) :
  https://github.com/qTox/qTox/releases/download/v1.16.3/setup-qtox-x86_64-release.exe
  Dejte vědět, jak se osvědčil.

  • Petr Václav napsal:

   Zdravím, díky za námět, ale pro vysílání jsme spojeni s tímto produktem v návaznosti na další SW výbavu a tak zatím nemůžeme z této pasti vyskočit a chca nechca se nechat vláčet . . . PV

 • Slovan1 napsal:

  Zdravím všechny – problém se Skype se neustále opakuje a jak zaznělo v pořadu, lepší to už nebude. Nezkoušeli jste alternativu zvanou Mumble? Pochází z open source scény, existuje pro ní klient na Windows i Linux a jak jsem na rychlo zjišťoval, tak je hostován veřejně přístupný server. „Mohou“ za něj borci ze stránek Duch Doby – konkrétní postup na instalaci a zprovoznění klienta je na odkazu https://www.duchdoby.cz/co-je-mumble-a-jak-se-pripojit/ .
  Přeji hodně úspěchů v další činnosti a doufám, že se dneska uvidíme v Těchlovicích.
  Roman

  • Petr Václav napsal:

   Zdravím, díky za námět, ale pro vysílání jsme spojeni s tímto produktem v návaznosti na další SW výbavu a tak zatím nemůžeme z této pasti vyskočit a chca nechca se nechat vláčet . . . PV

 • Dobesova napsal:

  Takže tady se přibraly desetitisíce nových úředníků-to je tak těžké , aby úředníci FÚ zjistili, že některé firmy neustále nárokují odpočet DPH v takových obrovských sumách, zkontrolovat, jaké prodeje a kdy fakturují, nehledě na to, že existuje kontrolní hlášení? A zase jsme u toho samého-není vůle kontrolovat velké ryby, raději se budou zadupávat do země ty malé, které nemají prostředky na to se bránit.

 • Dobesova napsal:

  A tohle Babiš neví? Vždyť dělal ministra financí! Takže když si postavím do jedné lajny to, že tady se deptají malí živnostníci kontrolním hlášením, EET a podobnými nesmysly, kde i matematicky slabší člověk si dovede odvodit, že po uvážení všech okolností jsou čísla o lepším výběru daní díku těmto opatřením vylhaná a účelově uváděná, a do druhé lajny si postavím, že tady probíhá to, co uvádíte, tak se ani zaboha nemůžu zbavit dojmu, že vláda, poslanci a podobná sorta lidí je toho součástí a tudíž se s tím účelově nic nedělá, dokonce nabývám dojmu, že jsou právě tito nasazováni do vysokých funkcí, protože jsou tímto jednáním vydíratelní, tedy logicky poslušní a schopní proto všeho. A znáte názor Vaskyho, toho s těmi roxorovými tyčemi?

 • vlada czert napsal:

  klici nesuplujete tak nahodou MZV, ti by nam meli podat relevantvi vysvetleni istambulske umluvy…?

 • vlada czert napsal:

  dokdy budeme ponizene absorbovat nesmysly produkovane zapadnimi genderovymi inzenyry?

 • Samajik napsal:

  Super pořad 🙂
  Já mám pocit, že rostliny či nerosty jsou duchovně nad námi, jelikož se sebou nechají manipulovat a víceméně se nebrání. Taktéž délka života či existence napovídá větší životní zkušenosti a možná i moudrosti. Moje auto je určitě živé, nikdy mne nenechá ve štychu a já děkuji za svezení nebo se omluvím, když vjedu do výmolu či blbě zařadím, také náš dům je bytost. Když člověk přistupuje k „věcem“ jako k partnerovi a poděkuje za jejich pomoc, tak mám pocit, že to vnímají, že je to potěší.
  Příští týden si na vás dám budík a snad to konečně bude jednou v reálu.

 • Dobesova napsal:

  Pane VK, já být váma, tak bych svou identitu tajila už napořád. Na to, jak se tady mění politici u moci jako apoštolové na orloji, nikdy nevíte, kdy by se to zase zvrtlo zpátky a pak byste asi litoval.

 • Dobesova napsal:

  Dobrý den, pan VK zapomněl na Svobodné-p. Petr Mach jde tvrdě za cílem vystoupit z EU, napsal o tom dokonce příručku . S NATO si nejsem tak jistá, to by ho musel někdo asi ještě přesvědčit.
  Jak vystoupit z EU – Petr Mach -Obsah:
  1. Úpadek demokracie . 7
  1.1 Demokracie je ochromena 7
  1.2 Evropský parlament nemůže demokracii nahradit . 11
  1.3 Proč nejsem eurofederalistou . 14
  2. Od vstupu do EU k Lisabonské smlouvě . 19
  2.1 Cesta České republiky do EU . 19
  2.2 Konvent o Evropské ústavě . 24
  2.3 Evropská ústavní smlouva . 29
  2.4 Lisabonská smlouva . 36
  3. Cesta k suverenitě . 51
  3.1 Jak vystoupit z EU 51
  3.2 Garance bezpečnosti . 58
  3.3 Garance volného obchodu 59
  3.4 Volný pohyb osob 69
  4. Vize samostatné České republiky 73
  4.1 Nelehká samostatnost . 73
  4.2 Jak dohnat Německo . 78
  4.3 Proč se EU nestala nejdynamičtější ekonomikou světa . 80
  4.4 Česká republika jako daňový ráj . 89
  5. Závěr . 93

 • vlada czert napsal:

  ahoj, dotaz na zfendu chytru, v pondeli jsem zaznamenal info, ze AfD byla kontaminovana policii a ta ji ma pod kontrolou, muzes potvrdit? diky

 • kamilnovo napsal:

  Panu VK fandim, ale ze by mohl Soukup nahradit Babise a pouzil k tomu hlasy alternativy, se mi moc nezda. Bohuzel, cela alternativa dohromady neda ani 10% hlasu a to nestaci.

 • Dobesova napsal:

  Dobrý den, celý život doteď jsem litovala, že jsem odmítla na gymnáziu nabídku jít také studovat do Francie, přesně v té době jako pan Troška, brala jsem to celá léta jako zahozenou životní šanci- no a dnes mě pan Troška uklidnil, že nemám čeho litovat, že jsem intuitivně dobře udělala. I vzhledem k tomu, kam dospěla Francie, že je to země, kam už to lidi ani neláká. A k tomu Markovi Holarovi -ten často volá opravdu do Živé noci na Frekvenci 1 a má takové hlášky, že jsem jsem až podezírala pana Luboše Xavera Veselého, že to je zaranžované, že tohle snad nemůže bytost, která se cítí být člověkem, myslet vážně. A tohle je student vysoké školy. No, tady ty genderové anální alpinisty když slyším, tak mě popadá amok, že mít je po ruce, tak týden nemají čím mluvit. A Babiš je v klidu, žádný zákaz politických neziskovek jako v Rusku, ani prstem nehne, aby tohle zatrhl. Kdyby je nikdo nedotoval, nikdo by se tam nehrnul a nestával se parazitem na jejich penězích.

 • Ivanka21 napsal:

  Zdrarvím vás oba, Petře a milá Išo, děkuji za ohromující info a doplnění mých náhledů. Těším se na další povídání a setkání,
  Iva

 • Viman napsal:

  Asi je tady daný jiný pořad než by měl být ? je tu znovu dané stejné vysílání – “ Historie na ruby „, místo čtení o Freddi Merkurym ?

 • Milan_D napsal:

  Poznámka Ing Kopovi:
  v tomto pořadu se v negativním duchu zmiňujete o „tzv. mluvčí pirátů“. Zřejmě máte na mysli onu scénku natáčenou v autě, kterou někdo nevhodně okomentoval ve smyslu, že ti piráti to už přehnali a kolovalo pak jako řetězový e-mail.
  Ale v té scéně bylo několik momentů, které jasně naznačovaly, že se jedná o parodii. Tak jsem si to vyhledal na youtube podle jména Jordanka Jirásková a potvrdilo se mi, že je to jinak, než k čemu sváděl onen mystifikační komentář.
  Tato obdivuhodná dáma s vytříbeným smyslem pro humor tam má další asi 4 kousky,
  ze kterých je pak úplně jasné, jak to myslela a taky že s pirátama nemá vůbec nic společného.
  Takže jestli budete mít ještě možnost, prosím rehabilitujte jak svůj kredit, tak i kredit této vlastenky.
  Přeji hodně zdraví a zdaru.
  Ale připouštím, že jsem Vám mohl špatně porozumět…

 • Viman napsal:

  Děkuji za pěkné povídání i o skupině Queen, byla to skupina mého mládí a myslím si, že Mercury byl idolem mnoha žen, byť jeho orientace byla jiná. Shodou okolností jsem viděla před několika dny i nový film “ bohemian rhapsody „, který se opr. povedl a nedivím se, že na to jdou lidé i opakovaně. Jen mě tak napadlo, kde asi Freedieho Mercuryho Duše skončila, jestli už se inkarnoval a roste třeba někde nový zpěvák jemu podobný. Ještě bych se ráda zeptala na píseň co jste pouštěl jako poslední, znám jich od skupiny Queen plno, ale tahle byla pro mě nová a moc pěkná, jako všechny ostatní od této skupiny, tak Vás prosím o název. Děkuji a zdravím.

 • […] 2018-12-29 Zprávy bez cenzury […]

 • Dobesova napsal:

  No, fajn, to všechno je nad slunce jasnější. Nastává zásadní otázka. Koho za to všechno poženeme ke spravedlnosti? Nebo snad má většina národa pykat za gaunery, kteří to způsobili?

 • ruda13 napsal:

  Je to pěkný příběh, trochu zkreslený a plný polopravd, zajímalo by mne jak je to s ochranou osobních údajů , když používáte plna jména lidi, kterých jste se určitě neptali na souhlas… jsem jeden ze jmenovaných v tomto rozhovoru a docela mi to vadi.

  • Studio Plzeň napsal:

   Ale my jsme také neustále nazývány proruskými agenty a já nevím čím a také to není vůbec pravda. Pokud se vy cítíte neprávem nařčen, máte možnost to u nás svobodně vysvětlit a uvést to na pravou míru a klidně můžete jmenovat ty, kteří udělali to, čemuž vy se bráníte. Pokud jste jednou vstoupil do veřejného života (nebo tak podobně), pak si musíte být vědom, že budete jmenován a strpět to. Dokonce by vaší povinností mělo být vše uvést jak to bylo! My vám dáme svobodný prostor!!! Pokud jste nikdy nic nespáchal, pak by to pro vás neměl být problém. Pro nás zase není problém se případně omluvit a veřejně!

 • pablohk napsal:

  Dobrý den.
  Bohužel ta kvalita zvuku činí krásné povídání jako neposlouchatelné. Myslím že málokdo si to pak vyslechne až do konce.
  děkuji. Urbánek Pavel H.K.

 • […] 2018-12-17 Zprávy bez cenzury […]

 • […] 2018-12-13 Zprávy bez cenzury […]

 • Viman napsal:

  … bezva poslouchání, byli jste všichni úžasní – díky, také přeji do dalších nových dílů i v příštím roce vše jen to dobré – Zlatka.

 • […] 2018-12-05 Zprávy bez cenzury […]

 • PavelPetrolin napsal:

  Předem se omlouvám, po třech letech poslechu alternativy se mi stále nedaří se probudit, ale chtěl bych se zeptat: jaktože ve Francii nejde o pokus o Majdan a proč celá alternativa svorně nemluví o respektování demokraticky zvoleného prezidenta?

  • Studio Plzeň napsal:

   Každý, který připustí, že by se mohl probudit….ten se též i probudí. Bohužel u vás PavleChytroline jde patrně úplně o něco jiného. Takto uvažuji, když si přečtu všechny vaše příspěvky zde….bohužel!
   Nemá smysl tedy ani odpovídat na vaši vcelku dobře položenou otázku, neboť by jste se vůbec takto neptal, kdyby jste rovnou porovnal to, že ta druhá názorová strana dělá totéž – tzn. že též neuznává u nás třeba demokraticky v přímé volbě zvoleného prezidenta Zemana.
   Probuzení totiž spočíváv tom, že dokážete věci porovnávat a dělat si svůj náhled a posléze poznatky na kterých je pak možné se shodnout. To ale u vás opravdu zatím nehrozí…

   • PavelPetrolin napsal:

    Nevím proč jste stále tak osobní… Já nikde netvrdím a ani si nemyslím že druhá strana nedělá totéž, přijde mi tohle chování to naprosto normální. A taky kdysi bylo. Jenomže v dnešní době se začalo razit že jakýkoliv odpor proti politikům je nerespektování výsledků voleb nebo skoro pokus o státní převrat. Vám se tohle jako libí? Uvědomujete si že jednou budete muset držet hubu a krok až na Hradě a v parlamentu nebudete mít vaše favority? (tohle nemyslím na vás ale obecně). I když teď mě napadá, že se si to celé vyřešíte tím, že „tamty“ protesty platil Soros, my protestujeme spontánně lidově….. Vždyť vy, pane Hlávka, jste se před lety podílel na masových protestech proti demokraticky zvolené vládě. Pokoušel jste se o Majdan?

    • Studio Plzeň napsal:

     Nejsem osobní, jen si přečtěte všechny vaše příspěvky a pochopíte o čem mluvím. Odpor proti politikům dělají sluníčkáři, mohu-li mluvit za sebe, pak já se snažím měnit systém, nikoliv politiky a lidi. Systém a nové prostředí by pak politiky jako takové nepotřebovalo a tedy by se ani nemuselo proti nim protestovat!
     Ano před léty v roce 89 jsem skutečně tenkrát (nemaje potřebného poznání) tvrdě protestoval proti demokraticky zvolené vládě – dnes bych si ruce urazil. když jsi na to vzpomenu – ale poučení je v tom, že jsem tenkrát neměl poznání, ale jen názory vnucené jinými. A o tom všem dnes mluvím a dávám jako příklad pro ty, kteří nemají potřebné poznání dnes a dělají stejnou chybu, jako my tenkrát – dnes ještě pod mnohem sofistikovanější propagandou. rozdíl je jen v tom, že dnes na lidi 100x více politici serou, než to bylo tenkrát. Obojí je ale špatně a skutečná náprava tkví jej a jen ve změně prostředí (chcete-li systému). Ale volbami to prostě nikdy nepůjde a revolucí jako takovou též ne. Jedině práce každého sama na sobě v poznávání může vše nenásilně a ve prospěch všech změnit. Nikdy se to ale nebude líbit ovládající menšině, která ale pokud nebude mít na kom parazitovat, sama zajde na úbytě – prostě nebude mít jinou možnost, ale ta většina se nesmí stále nechávat zatahovat do jejich půtek. A v tom je to poznání!

 • Nemesis napsal:

  Katastrofální výkon „moderátora“, který pořad doslova zabil.
  Namísto nadhledu zbytečná sprcha kritiky ČT ( o které si stejně každý myslí své).
  Umocněno absolutním nevyužitím potenciálu obou hostů (Jaroslav Štefec a Marek Obrtel), Marka nesmyslně opomíjel, ač věděl, že může kdykoliv odběhnout plnit jiné povinnosti.
  Nezvládnutí telefonátů posluchačů. Mizerný všeobecný přehled „moderátora“.
  Pochvala pouze pro oba hosty.

 • PavelPetrolin napsal:

  ťuky ťuk, kdepak je moje nevulgární svobodné vyjádření názoru?

  • Studio Plzeň napsal:

   U nás je zvykem, že na tyto (u vás vždy velmi kritické až hloupé názory) odpovídá studio, které to vysílalo. Za sebe mohu sdělit, že na vaše názory bych také nebyl zvědavý. Možná jste si ještě nevšimnul PavleChytrolíne, ale vy umíte jen kritizovat (projděte si všechny své příspěvky) a díky vašemu naprosto nevyspělému názoru z nedostatku informací a tento svůj názor chcete sdělovat lidem, kteří již došli mnohem dál k poznání. Myslíte si, že je zde na to někdo zvědavý? Zkuste to raději na mainstreamu, kde vás s těmito nevyzrálými názory jistě přijmou – ale tam pozor na váš jakýkoliv i nevulgární svobodný názor – možná vás pak rovnou zablokují!

 • […] 2018-11-30 Zprávy bez cenzury […]

 • soncebaba napsal:

  Pán redaktor, pri troche zdravého rozumu, zamyslel ste sa niekedy nad BLUDMI, ktoré šíria aj takíto pomätenci??? Vám ešte nedošlo, na akú úroveň ťaháte dôveryhodnosť vášho rádia? Keby ste sa radšej venovali skutočným problémom, témam ktoré by mohli pomôcť ľuďom naozaj, tak ako to robí napríklad kolega Vítek. Ten robí naozaj záslužnú prácu, ktorá má význam pre všetkých. Ale toto?? Nehnevajte sa, ale dojem z takýchto pofidérnych relácii sa dá zhrnúť len jednou vetou – v ústave pre slaboduchých mali vychádzky a 2 chovanci sa v nestráženej chvíli dostali k internetu. Ak si vážite vašich poslucháčov, zvážte, či vám stojí za to podkopávať svoju kredibilitu takýmito gólmi do vlastnej brány. V Čechách aj na Slovensku sa určite nájde dosť iných zaujímavých ľudí, debatami s ktorými sa dá naplniť priestor hodnotnými informáciami. Radšej než toto. Obsahovo to nemá význam komentovať, bývalý cirkus Humberto je pri tom šuvix – ten aspoň otvorene priznal, že je to len cirkus. Na rozdiel od Vašich hostí, ktorí to určite vedia tiež, že robia len cirkus bez kulís a obsahu, zato však možno na niečiu objednávku, ale čestne to sami nepriznajú. Prosím Vás, neurážajte inteligenciu poslucháča takýmto blivajzom. Ďakujeme. Znechutení poslucháči (doteraz – či budeme aj naďalej závisí od kvality a úrovne toho, čo nám budete ďalej ponúkať).

  • Studio Plzeň napsal:

   Víte, zde jste na zcela jiném médiu, které dává prostor prakticky všem a je na každém z vás, co si z toho vezmete. My netvrdíme, že máme vždy pravdu, my jen nabízíme podněty k tomu, aby jste pravdu hledali sami! A Peter Insider je v tomto ohledu velmi dobrý – umí velmi dobře lidi provokovat v tom dobrém slova smyslu, proto jsou jeho relace v tomto ohledu velmi přínosné. To, že vy to vidíte jinak, může naopak svědčit o tom, že nejste ochoten přijmout cokoliv jiného a o věcech, které vám nesedí prostě nepřemýšlíte. To ale velmi často vede ke stagnaci v novém pojetí vnímání skutečné reality.
   Nikdy též nehodnotíme (naopak od vás), že je něco úplně špatně, když to nemůžeme 100% vyloučit (a to nemůže vlastně nikdo, ani vy že je to špatně a že to je blud), pak by jste měl připustit, že by to tak mohlo být. Pokud to ale rovnou zavrhnete, opět stagnujete.
   Zrovna tak prosím nehodnoťte posluchače a diváky SVCS, že jsou, či nejsou inteligentní. Mírně řečeno – opravdu vám to, ale i nám nepřísluší. Vše může být nakonec úplně jinak, než si momentálně myslíte.

   Ze všech těchto důvodů má relece Petera Insidera své místo ve vysílání SVCS a je na vaši svobodné vůli, zda to budete poslouchat (a vyprovokuje vás to k plodnému zamyšlení) a nebo to prostě vypnete. Věřte, že je mnoho jiných posluchačů, kteří se rádi nad jeho pořady zamyslí a následně jim to přinese mnoho nového poznání o které jste vy a všichni, kteří to rovnou zavrhnou, ochuzeni. Nesnažte se prostě hodnotit a nálepkovat lidi za to co přdkládají k zamyšlení – to je ohromná manipulace.

   za SVCS P.Hlávka

 • PavelPetrolin napsal:

  Ten pořad má vskutku přiléhavý název….. Co tam předvádí pan Pavel je opravdu zážitek. Směs bludů, vyložených lží a překrucování. Navíc toto všechno okořeněné starým dobrým antisemitismem. Nejvtipnější byla ta oslava socialistické pracovní nemorálky. Něco tak absurdního sem dlouho neslyšel.

 • Dobesova napsal:

  No, takže ti, co mají tyhle důkazy, už mají dávno konat. Proč se tak neděje? Na co se čeká? Ať už se tady konečně ten hnůj z vyšších pater vyveze. Protože tady té svoloči se jinak než hnůj nedá říkat.

  • Studio Plzeň napsal:

   …ať už to někdo udělá…ať, ať…. A nyní přemýšlejte!

 • narodnisite napsal:

  Tak nevím, je občanství pocta, nebo nadávka?
  Poslední dobou to vypadá, jako by se člověk stával nepřítelem státu a občan byl pouhou nálepkou otroka bez možnosti změny.

  • Studio Plzeň napsal:

   ….ano můžeme v tomto tématuve čtvrtek v Interakciv Akci

 • boem napsal:

  Pan Hlavka. Nechajte preboha hovorit p. Taubingera aj volajucich posluchacov a neskacte im neustale do reci. To sa neda pocuvat. Vy im nedate dopovedat suvislu myslienku. Tato relacia bolo utrpenie pocuvat. Ja obdivujem p Taubingera za jeho pokoj a trpezlivost s vami. Ked ste si ho pozval do relacie tak nechajte hovorit jeho. Vy ste celu relaciu znehodnotil svojimi neustalymi vstupmi a hovoril ste viac ako vsetci dokopy a p Taubinger nemal moznost hovorit k veci takze sa posluchaci toho vela nedozvedeli. Ja chcem pocuvat co hovori vas host a nie vy.

 • minidaz napsal:

  V.K. měl pravdu, alespoň z poloviny – tady máte komentář o Skripalovi od double agenta, mimochodem moc pozornosti se tomuto nevěnovalo :
  https://www.youtube.com/watch?v=A7J7PRgiLyA
  Mimo jiné i Syrie, chemický útok na civilní obyvatelstvo. Tady to máte z první ruky.
  Mimochodem ten redaktor, to je úžas, fakt, sluníčkovej fríkulín.
  Petr.

 • Dobesova napsal:

  Dobrý den, poslouchám z archívu a rostu. Pan Matějka, myslím si, je vedle jako jedle. Tak k Babišovi: V jeho podnikání historicky je tolik nejasností a problémových, až to zaráží. A jestli p. Matějka uvažoval, proč šel Babiš do politiky, přestože se holedbá takovým majetkem, tak AŤ SI DOHLEDÁ RŮZNÁ PROHLÁŠENÍ BABIŠE A MEZI NIMI JE I TOTO: KDYBYCH JÁ NEMĚL TY DOTACE, TAK MOJE FIRMY BY NEPROSPEROVALY. TAK P. MATĚJKA, TO JE ZA PRVÉ. ZA DRUHÉ MU PŘISUZUJETE ROZKVĚT HOSPODÁŘSTVÍ A ZVYŠUJÍCÍ SE životní úroveň lidí. Vy si neuvědomujete, že všechna ta auta, baráky, byty mají lidé na leasingy a hypotéky? Za dobu, kdy tady vládne, jsou vyluxovány všechny finanční rezervy, sám jeho ministr financí Pilný prohlásil, že kasa je prázdná, neinvestovalo se a jsme tím pádem 100 let za opicemi co se týká nových technologií a výzkumu, jen se slibuje i to, na co vůbec naše finance nestačí, ubral se kyslík malým podnikatelům a velké firmy, korporace a zahraniční matky taky řádí a plení plody naší práce, za kterou my tady ani nevyžijeme a živoříme na hranici chudoby. A pokud tady rozebíráte, že současná situace je nahraná Havlisty, mimochodem jsou opravdu nebezpečím pro náš stát, že chtěli vyvolat další barevnou revoluci, uvědomte si, že právě jen využili těch těžkých problémů Babišem a tím jsem se chtěla dostat k tomu, že Babiš je nebezpečím pro náš stát. Takže uzavřu to, obojí je odporné, jsme v kleštích a bezvýchodné situaci a dostali jsme se do ní tím, že alternativa není schopná vzhledem k osobním ambicím lídrů se spojit a dokázat tyto pijavice z vedení státu dostat a že socani a Okamura umožnili vznik takovéto vlády a pořád ještě jí umožňují pokračování ve vládnutí-nic jiného už nám teď ani nezbývá.

  • Petr Václav napsal:

   Dobrý večer, v podstatě s Vámi souhlasím, jen nevím, kdo má být pan Matějka? Děkuji za příspěvek, PV

 • Studio CS napsal:

  Omyl pánové! Jednalo se o 3. Mezinárodní konferenci Energie života. Posluchači jak na seminářích, konferenci, tak i při poslechu pořadu SVCS jsou a budou z jiných zemí. Informační otevřenost v pravděvdě směrem k lidem je pro letošní rok 2018 zlomová…

 • Milan_D napsal:

  Tak to bylo ubohé. Sotva holka chtěla něco říct, už jste ji sborově překřikovali, telefonista Karel jí přímo urážel a moderátor neměl ani tolik slušnosti aby to mírnil. Je fakt vidět že máte POZNÁNÍ, jak bylo opakovaně a bohorovně deklarováno. Ne, že bych souhlasil s jejími názory, to ani náhodou, ale je mi hanba za to jakou máme alternativu. Proč dělá moderátora někdo zcela beze smyslu pro dialog a fair play? Jestli si myslíte jak jste si na ní zgustli, tak holka to morálně ustála minimálně na plichtu.

  • Studio Plzeň napsal:

   Milane, bylo to opravdu jinak. Ta holka sem přišla, aby nám dala lekci ze sluníčkářství i když to navlíkla tak, že potřebuje informace na seminárku o fungování nezávislého média. Cožpak jste neslyšel jaké otázky měla připravené? Opravdu nešlo jinak reagovat. Neznáte souvislosti a soudíte. Už jen že stále máte pocit, že je třeba bojovat,(když píšete, že to uhrála na plichtu) už v té chvíli nechápete o co jde nám.
   Nakonec odešla a ani ji nezajímaly nějaké informace ani se nakonec neozvala, že bude chtít tu nahrávku, aby mohla čerpat do té seminárky.
   Jen se nakonec ukázalo, jak tito lidé přemýšlí. Všiml jste se, jak vůbec nepřipustila jakékoliv jasné argumenty, které by ji něco vysvětlily. něco takového vůbec tito lidé nepřipouští, njsou schopni jakékoliv změny názoru, neboť by jim to nabořilo jejich nevědomí, což asi nikdy nepřipustí, Oni chtějí tůstat nevědomými, neboť jim to přináší pohodlný život!

 • stavbar napsal:

  Tohle produkuje naše školství. Bože, kam jsme to dopracovali. Hloupá husička bez vlastního myšlení.

 • jfz napsal:

  Jednání pana VK s paní Lenkou je OTŘESNÉ ! Takhle si pan VK představuje diskusi ? Nenechat někoho vůbec domluvit, nepustit ke slovu dámu, která je stabilní součástí vašich pořadů, má velmi rozumné připomínky a vysokou kulturu projevu ???
  Co to proboha je tohle ?

 • Renata napsal:

  Naprosto netuším o čem host celou dobu mluvil. O ničem. A bolí mě z něj žaludek.. To se nedalo poslouchat, trochu by měl ubrat agresivity, působí to blbě. A člověk ho pak nevímá.

 • Renata napsal:

  Výborný pořad. Zvěte ty zdegenerované nabubřelé študentíky více, aby byli lidé víc v obraze. Dekadence a hlupství dnešních študentíků je zkrátka neuvěřitelné. Demagogie, postoj jediné pravdy, neschopnost logicky myslet a dedukovat bez klišé, vymleté mozky prezentované ukňučeným afektovaným hláskem. Řezat, řezat, řezat, tady rodiče někde udělali velkou chybu…

  • Studio Plzeň napsal:

   Byla to ona, která sem chtěla přijít a nebyla jediná – psalo a volalo více studentů, že by chtěli dělat seminárky na téma Alternativní média. Tato sl.Dominika byla ale jediná, která byla ochotná přijít do živého vysílání – ostatní (ale bylo jich asi 5) se už neozvali.

 • Dobesova napsal:

  Já vám řeknu, kde je jádro pudla-nic z toho by nebylo, nemohli by si tady ani dělat nároky Amíci, ani zadávat příkaz Chovanec, jak tvrdí ti policisté, ani nikdo jiný by nemohl manipulovat s děním u nás i na půdě EU, kdyby Babiš nezpůsobil svým zneužitím dotací takovou kauzu. Teď je ze všech stran vydíratelný a každý si s ním může pohrávat , jak chce. Vždyť to je jasně vidět i na tom, jak třeba během jednoho dne dokáže 2x i 3x změnit názor. Tak toto je jádro pudla, tento člověk na tak vysokém postu v politice. Kdyby byl řadový občan, už by mu brali míru na tepláky.

 • Dobesova napsal:

  Paní Protopopová vydala zprávu, kterou pacient nepodepsal, to není posudek, ani právoplatná zpráva, ať si p. Vítová udělá jasno, ten pán, co volal, má naprostou pravdu – a všude, kde bude vystupovat p. Vítová, nebudu nadále poslouchat. Nechápu, proč hájíte Babiše, doběhla ho jeho vlastní léčka. Jestli chcete, říká se tomu i karma. Hájíte ho naprosto nekriticky a myslím, že ztratíte tímto pořadem hodně sympatizantů. A ta další p. lže, bylo to natočené před měsícem a určitě si novináři jistili záda konzultacemi s právníky a zajišťovali spoustu jiných věcí ohledně možnosti zveřejnění.

 • Dobesova napsal:

  Dobrý den, poslouchám ze záznamu , jsem u 53. minuty a uvažuju, jestli tyhle „dámy“ mám poslouchat dál. Jejich názory jsou tak dalece naivní, že se to fakt nedá poslouchat. Divím se, co vůbec dělají na alternativě, když souzní s někým, jako je premiér. Nejspíš spadly z višně, protože jinak si to nedovedu vysvětlit. A co na to vy, pane Hlávka, to si teda raději doposlouchám, jestli jim budete aspoň trochu oponovat, jinak i vy klesnete v mých očích dost hluboko. Jestli někdo věří Babišovým pohádkám, ztratil už všechnu soudnost a schopnost logického uvažování.

 • Rasputin napsal:

  Dobrý den,
  možná omylem jste sem dali starý záznam tudíž vysílání z 11. listopadu, 7:00PM – 8:30PM není k dispozici.
  Prosím o nápravu. Jsem Váš pravidelný posluchač a rád bych si to stáhnul.
  Děkuji 🙂

 • […] 2018-11-12 Zprávy bez cenzury […]

 • Svoboda napsal:

  Paradox – dva slovanské národy se dorozumívají engliš jazikem… to jsme to dopracovaly…

  • Studio Plzeň napsal:

   Taktéž jsem na to upozorňoval – nová doba!

 • […] 2018-11-06 Zprávy bez cenzury […]

 • Viman napsal:

  … o těch tmavých lidech co neví co je práce a jsou za to ještě horentně / za NIC / placeni máte plnou pravdu…

 • jfz napsal:

  Je nějaký způsob, jak Adama Bartoše podpořit ?

 • jfz napsal:

  Pane Hlávko, děkuju za zajímavý pořad a mám prosbu. Poznačte si číslo pomateného Jaryna z Ostravy prosím, toho sebestředného rozcapeného rozkynutého chlapa, který se tak rád poslouchá a v zájmu nás všech ho příště vytípněte hned, jak zavolá.
  Děkuju, mějte se hezky, Jana

  • Studio Plzeň napsal:

   Hezký den,
   jsem rád, že se vám pořady na SVCS líbí, ale věřte, že je to také možná díky tomu, že neposloucháme názor každého, kdo myslí, že by se mělo dělat to, co on právě chce.
   za studio Plzeň P.Hlávka

 • PP